Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAȚIEI,CULTURII și CERCETĂRII al REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA generală, educație, cultură, tineret și sport mun.CHIȘINĂU

INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ”UNIVERSUL”

Aprobat: coordonat

____________________ __________________________

Directorul IPLT„Universul” logoped-coordonator,SAP,DGETS

Angela Muntean Angela Tărâța

Plan complex al activității serviciului logopedic


(anul de studiu 2018-2019)
Profesor-logoped: Bostan Ludmila

Grad didactic II

Chișinău 2018
Capitolul I

Cadrul normativ și de politici educaționale

- Constituția Republici Moldova;


- Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Codul Educației al Republicii Moldova;
-Prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014
-Hotărârea Guvernului nr.732 din 16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciile raionale/
Municipale de asistență psihopedagogică;
-Ordinul Ministerului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 01 din 02.01.2018:Repere metodologice
privind activitatea logopedului în instituțiile de învățământ general;
-Metodoloogia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată de Ministerul Educației nr.99 din 26.02.2015;
-Programul de dezvoltare a educației incluzive in RM pentru anii 2011-2020 din 21.10.2016;
-Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 373din 22.03.2018. cu privire la aprobarea
Instrucțiunii de aplicare in educația tinpurie a Metodologiei de evaluaree a dezvoltării copilului;
- Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020;
-Programul de dezvoltare al educației incluzive in RM pentru anii 2011-2020,Hotărârea de Guvern nr.523 din 11.07.11;
-Ordinul emis de Ministerul Educației nr. 100 din 26 februarie 2015 cu privire la Metodologia de organizare și funcționare
a Centrului de Resurse pentru educația incluzivă din instituția de învățământ;
-Programul Național de incluziune a persoanelor cu dezabilități pentru anii 2017-2022, Hotărârea Guvernului nr. 723 din
08.09.2017;
-Conform Hotărârii Colegiului Ministerului Educației nr.6/3 din 23 23.12.2014,Ministerul Educației a emis ordinil nr 98 din
26.02.2015 „Cu privire la aprobarea instrucțiunii de organizare a învățământului la domiciliu”
- Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”,Hotărârea de Guvern nr.944 din 14.11.14
Ministerul Educației : ordinul nr. 98 din 26.02.2015 ” Cu privire la aprobarea instrucțiunii de organizare a invățământului la
domiciliu”;
-Ordinul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport nr. 1022 din 03.07.2018,Regulamentul de activitate a logopedului în
instituțiile de invățământ general;
-Strategia națională de sănătate publică pe anii 2014-2020;
-Regulamentul DGETS nr.8/2 din 20.06.2018,privind organizarea activitații logopedului.
- Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați in situație de risc și a copiilor separați de părinți;
- Legea privind actele normative ale Guvernului și a altor autorități ale administrației publice centrale și locale;
- Legea privind codul de conduită a funcționarului public;
- Deciziile/dispozițiile adoptate in perioada de referință de Consiliul municipal Chișinău,Primăria mun.Chișinău;
- Ordinul nr.187 din 24. 12.2013 : Aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a
bugetelor de programe;
-Planul național de acțiuni pentru implementarea reformei structurale in educație;
-Hotărârea Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobareaProgramului de dezvoltare a educației incluzive
In Republica Moldova pentru anii 2011-2020”;
-Hotărârea Guvernului nr.727 din 16.06.2003 „Despre aprobarea Strategiei naționale privind protecția copilului și familiei”;

Capitolul II
Obiective:
Obiective generale Indicatori de performanță
1.Implementarea Cadrului normativ și de politici educaționale in -Studierea actelor normarive și scrisorilor metodice ale
interesul personalității elevului și societății.Confirmarea optimizării Ministerului Educației,Culturii și Cercetării al R.Moldova
activităților educativ-corecționale a elevilor cu dezabilități de limbaj
prin intermediul implementării metodelor și tehnolojiilor moderne de
intervenție și corectare a limbajului.
2.Concentrarea și canalizarea activităților logopedice la dezvoltarea -Activități in comun cu invățătorii,educatorii și profesorii ce
subcompetenților de bază și specifice in familiarizarea elevilor sunt implicați in instruirea elevilor- logopați la realizarea
logopați cu valorile școlii și a societății,contribuind astfel la adaptarea curriculei.Colaborarea cu cadrele didactice în vederea
scolară și socială. optimizării comunicării dintre elevi-părinți in scopul
realizării curriculei naționale.
3.Asigurarea condițiilor egale intr- o instruire de calitate pentru toți -Realizarea activităților logopedice in baza competenților si
elevii diagnosticați (concluzionați) cu tulburări de limbaj in timpul subcompetenților metodice integrative și adaptative.
activităților de terapie.Cunoașterea și prevenirea efectelor negative
ale tulburărilor de limbaj asupra comportamentului și personalității
logopatului.

4.Promovarea în IPLT „UNIVERSUL” a educației incluzive-un suport -Petrecerea consultațiilor informative și formative cu
important pentru cadrele didactice în educarea și instruirea elevilor cu invățători,părinți.Organizarea acțiunilor de informare în
CES. liceu cu cadrele didactice,părinții.
5.Crearea mediului optim în liceu pentru stimularea dezvoltării -Îmbogățirea ungherașului logopedic cu materiale ilustrativ
vorbirii elevilor-logopați.Cultivarea increderii în sine și socializarea didactice,planșe,fișe tematice.
elevilor cu dezabilități de limbaj prin evidențierea și încurajarea -Crearea unei atmosfere creative de lucru in activitățile de
fiecărui progres dobândit în procesul terapeutic parcurs,consolidarea recuperare.
interesului pentru propria activitate d corectare.
6.Activități de propagare a cunoștințelor logopedice.Familiarizarea -Pentru o informare corectă, de a petrece seminare,discuții
profesorilor și părinților care au tangență cu copii logopați pentru individuale,mese rotunde,ateliere cu invățătorii și părinții
stimularea unei vorbiri corecte, coerente și laconice. elevilor.
7.Crearea unei atmosfere emoțional pozitivă în conlucrarea cu - Organizarea acțiunilor de informare de informare și
învățătorii,profesorii și părinții elevilor logopați. consiliere pe teme logopedice.Petrecerea
treningurilor,seminarelor practice,discuțiilor, meselor
rotunde cu părinții și cadrele didactice.

8.Realizarea parteneriatului cu instituițiile preuniversitare din sectorul -Realizarea unei legături creative cu logopezii instituțiilor
Centru.Coparticiparea la programe de voluntariat in spriginul preșcolare și preuniversitare din sectorul Centru.
Elevilor cu nevoi speciale;
9.In baza analizei activității logopedice a anului de studii 2017- Analiza raportului de activitate logopedică pe anul de studii 2017-
2018,de a identifica cele mai raționale și efective tehnologii 2018
inovaționale îin activitatea corecțională cu elevii-logopați.

10.Identificarea, diagnosticarea corectă a tulburărilor de limbaj Examinarea individuală a vorbirii orale și scrise a elevilor.
și comunicare la elevi în scopul unei intervenții logopedice
eficiente.

11.Dotarea ungherașului logopedic cu materiale Elaborarea și achiziționarea materialelor didactice,ghidurior


didactice,materiale ilustrative,fișe tematice,planșe pentru metodice etc.
dezvoltarea abilităților de comunicare a elevilor cu tulburări de
limbaj și comunicare.
12.Aplicarea programelor de intervenție logopedică Confecționarea și procurarea materialelor didactice speciale .
personalizate,individualizate în funcție de diagnosticul stabilit Direcționarea activităților logopedice spre recuperarea
pentru recuperarea,ameliorarea tulburărilor de limbaj și /ameliorarea tulburărilor de limbaj și comunicare.
comunicare.

13. Petrecarea activităților în grup și individuale la corectarea Activități logopedice direcționate spre înlăturarea defectelor în
tulburărilor de limbaj pentru o instruire eficientă a eleviolor vorbire și depășirea greutăților în dominarea competențelor.
logopați.

14.Implementarea mecanismelor motivaționale în realizarea Ajutorul reciproc logoped-învățător – cadru de sprigin în


subcompetențelor și specificului curriculei la corectarea alcătuirea planurilor calendaristice și a proiectelor,măsurilor
tulburărilor de vorbire. extrașcolare.

Referate,consilii metodice „școala tânărului specialist”;


15.Propagarea cunoștințelor și literaturii logopedice în liceu. Participarea la consiliile metodice,consiliile profesorale,ședințe cu
părinții și după caz,la alte activități organizate de innstituția de
învățământ.
16.Perfecționarea calificării profesionale,autoinstruire și Seminare,întruniri,lucrul cu literatura metodică și periodică;
participarea activă la ședințele seminarelor metodice logopedice Obținerea certificatelor de participare la seminare,disemnarea și
Petrecute de DEGTS. aplicarea informațiilor obținute în urma participării la seminarele
organizate de consiliul municipal la logopezilor.

17.Coordonarea activităților logopedice lucrul Participarea activă la consiliile metodice,ședințelor


profesorilor,cadrului de sprigin,medicul liceului pentru crearea medicale,seminare tematice;
Condițiilor optime în corectarea tulburărilor de limbaj.

18.Colaborarea și implicarea părinților în activități specifice unei Crearea condițiilor de participare la activitatea de intervenție re-
relații eficiente:Școală-familie-comunitate,ca bază a adaptării Cuperativ-logopedică și de dezvoltare armonioasă a personalității
școlare și a integrării sociale a copiilor. copilului;

Obiective specifice Indicatori de performanță


1.Examinarea complexă și diagnosticarea elevilor nou
sosiți,inscrierea copiilor în lista ocupațională și alcătuirea Alcătuirea și completarea documentației specifice.
orarului de lucru.

2.Oformarea documentației necesare (fișa logopedică,planui Procurarea și confecționarea celor necesare.


complex de lucru,catalog,caiete individuale,colțișorul logopedic)

3.Inzestrarea ungherașului logopedic cu materiale ilustrativ Materiale ilustrativ didactice necesare pentru corectarea
didactice necesare pentru corectarea tulburărilor de limbaj. tulburărilor de limbaj.
4.Asiguraea eficientă a activităților logopedice și protejarea Perfecționare profesională și contact permanent cu părinții.
sănătății și vieții copiilor.
5.Organizarea și petrecerea activităților privind adaptarea Activități individuale și de grup cu copiii,cadre didactice,părinți,
copiilor la cerințele liceului și ale liceului la cerințele elevilor în Lectorate cu părinții,Workshopuri;
acțiuni specifice desfășurate privind cresterea motivației
scolare;
6.Evidențierea concluziei finale(diagnosticului) aferent unei Conseliere personală cu părinții,invățătorii.
analize globale a logopatului și a condițiilor pentru înlăturarea
tulburărilor prin consemnarea datelor de anamneză.

CAPITOLUL III

Organizarea și desfășurarea procesului educativ-corecțional


OBIECTIVE SPECIFICE:
-Evaluarea inițială și diagnosticarea complexă a limbajului oral și scris, identificarea și înregistrarea elevilor cu tulburări de limbaj;
-Completarea fișelor logopedice;
-Elaborarea documentației specifice postului;
-Dotarea ungherașului logopedic cu materiale necesare;
-Asigurarea securității vieții și a sănătății elevilor în timpul activităților logopedice;
-Organizarea și petrecerea ședințelor de consiliere cu părinții elevilor, depistați cu tulburări de vorbire;
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:
Dotarea cabinetului logopedic, evaluarea elevilor identificați,elaborarea documentației specifice.
Termen de
Nr Acțiune realizare Indicatori de performanță
Repartizarea și oformarea zonelor de lucru
Pregătirea cabinetului logopedic: crearea Până la 1 individual, frontal și pe grupuri, pregatirea
1 condițiilor sanitaro-igienice si a bazei didactice. septembrie materialelor didactice.
Studierea datelor din cartela medicală,
raportului de la SAP, dosarelor personale,
Studierea documentației și consemnarea datelor discuții cu profesorii, părinții, reprezentanților
2 anamnezice a elevilor identificați. 01-15septembrie legali ai elevilor.
Evaluarea complexă inițială a limbajului oral și
scris a elevilor claselor 1-4 și a elevilor din Utilizarea instrumentelor de identificare și
clasele superioare la necesitate. Completarea 01-15 evaluare a tulburărilor de limbaj și comunicare
fișelor logopedice. septembrie și completarea fișei logopedice cu datele
3 și la necesitate anamnestice, după
Proiectarea documentației manageriale (plan
complex anual de activități, plan calendaristic,
lista elevilor, completerea registrelor, orarul și
raportul anual.)
Elaborarea documentației specifice activității
logopedice : (fișe logopedice, lista elevilor,
Elaborarea documentației manageriale în Pentru sfîârșitul registrul pentru prezența elevilor la activitate ,
concordanță cu specificul activității și a lunii septembrie, demersul terapeutic, programe de terapie
4 documentației specifice postului 25 mai. logopedică pe tipuri de diagnostic.
Elaborarea concluziilor și prezentarea
informației la consiliul profesoral :
cl-I-IV-47 de levi
cl-V-VI-4 elevi Completarea datelor în baza analizei fișelor
5 alți elevi la necesitate-5 elevi 24 septembrie logopedice.
Evaluarea periodică și înregistrarea progreselor Până la 20
6 realizate de elevi a limbajului scris și proiectarea septembrie, Completarea fișelor logopedice
activității de intervenție în funcție de rezultatele Până la 16
obținute. ianuarie
Până la 25 mai.

Configurarea grupelor , stabilirea și aprobarea de Sem I 29.09.18 Completarea grupelor în funcție de diagnoză,
către administrația instituției a orarului Sem II 10- stabilirea orarului activităților conform
7 activităților pentru sem. I și sem. II 11.01.19 regimului intern de activitate a instituției.
Orientarea părinților spre alți specialiști și
servicii pentru probleme care nu sunt de Urmarea recomandațiilor specialiștilor.
competența logopedului ( medici specialiști, La necessitate
8 psiholog, psihoterapeut, psihiatru etc.) periodic

Dotarea ungherașului logopedic


(completarea, reânnoirea materialelor didactice: fise de lucru, ghiduri metodice, caiete de lucru etc.)

Nr Acțiune Termen de realizare Indicatori de performanță


Pregatirea testelor și materialolui de depistare
Pregătirea fișelor de lucru pentru identificarea a tulburarilor de limbaj.Pregătirea materialului
tulburărilor de vorbire pentru elevii noi veniți pentru evaluarea inițială a elevilor cu tulburări
1 in clasa I 1-20 septembrie de limbaj.
Consultarea literaturii logopedice,îmbogățirea Procurarea literaturii cpecifice,conlucrarea și
2 ungherașului cu material didactice Septembrie,permanent consultarea paginii WEB„Jucării vorbărețe”
Organizarea și procurarea centralizată a
3 caietelor logopedice pentru elevii din clasa I septembrie Procurarea-Tipografia nr.I
Completarea registrului frecvenței elevilor
4 logopați Pe parcursul anului Registru completat
Completarea registrului de
5 depistare,diagnosticare Septembrie,ianuarie Registru completat
6 Alcătuirea proiectului de lungă durată Septembrie.ianuarie Proiect elaborat
Alcătuirea Planului complex de activitate
7 logopedică septembrie Plan elaborat
8 Completarea fișelor logopedice Pe parcursul anului Fișe completate
9 Imbogățirea cu madetiale didactice Pe parcursul anului efectuat
10 Alcătuirea raportului final de activitate mai efectuat
11 Alcătuirea rapoartelor semestriale Decembrie, mai efectuat

CAPITOLUL IV

Organizarea activităților corecționale cu elevii depistați cu tulburări de limbaj și


comunicare
Obiective specifice:
-Organizarea și efectuarea terapiei corecționale,remedierea verbală a elevilor cu TGL;

-Petrecerea activităților logopedice in grup și individuale pentru inlăturarea tulburărilor de limbaj;


-Realizarea competențelor de bază a Curriculei naționale in cadrul activităților logopedic;.
-Folosirea metodelor tradiționale și netradiționale actuale și varietatea formelor de corecție in inlăturarea
tulburărilor de limbaj;
-Socializarea elevilor cu tulburările de limbaj pentru descriminarea situațiilor neplăcute in clasă.;
-Postarea sunetelor defectuoase,dezvoltarea auzului fonematic și percepției fonematice;
-Formarea deprinderilor de analiză și sinteză sonoro-literară,abilităților practice de fplosire a cuvântului,propoziției;
-Dezvoltarea premizelor psihologice in scopul instruirii (atenției stabile,abilități de a transfera atenția,volumului observațiilor,
Capacității de muncă)
-Dezvoltarea abilităților de a invăța și de a-și planifica și controla activitatea de instruire;
-Formarea unui limbaj oral și scris corect din punct de vedere fonetic,gramatical,lexical;

Indicatori de performanță:
Activități in grup și activități individuale cu elevii,consultații cu cadrele didactice,parinți,reprezentanți legali.
In total-767 de elevi
Clasele I-IV-272 de elevi
S-au depistat 52 de logopați (6,8%)

Dezabilitatea Nr.logopa- Particularitățile și greșelile verbale Direcții principale de intervenție Nr.de Termen de
verbală ților ore realizare
1.Tulburări de pronunție
(sunetele S,Ș,Ț,L,R.V.F); 1.Etapa pregătitoare; 13
ore
2.Agramatisme in timpul vorbirii; 2 ori pe
Dislalie Cl. I,II 2.Etapa terapiei cu caracter general; 10 săptămână
3.Bagajul de cuvinte foarte redus și ore
22 elevi necalitativ structurat;
3.Etapa terapiei recuperatorii cu 40
4 grupe 4.Dezvoltarea slabă a auzului fonematic; caracter specific; ore
5.Debilitatea aparatului articulator;
6. Lipsa de atenție și concentrare; 4.Etapa evaluării finale; 5
7.Jargonofazie(vorbire neinteligibilă); ore
8.Simplificarea grupurilor consonantice și
a diftongilor;

La sfârșitul etapelor activității de corecție elevii vor ști:


- să pronunțe corect sunetele-problemă;
- să folosească termenii insușiți a activității de corecție;
-să efectueze analiza și sinteza silabelor, cuvintelor;
-să exerseze sunetul defect in silabe,in poziții diverse:inițial.median,final;
- să verifice sinestătător automatismele pentru emiterea sunetului in vorbirea independentă;
1.Etapa evaluării inițiale; 8
1.Tulburări de pronunție; ore
cl.II-III
2.Incapacitatea de a citi 2.Etapa terapiei recuperatorii cu
litere,silabe,grupuri de litere,cuvinte caracter general; 4
Dislexie monosilabice și cuvinte compuse; ore 2 ori pe
Disgrafie 40 de Săptămână
Cauzată de elevi 3;Incapacitatea de a reda cele citite in 3.Etapa terapiei recuperatorii cu 50
DFF texte mici; caracter specific; ore
6 grupe
4.Incapacitatea scrierii corecte a unor 4.Etapa evaluării finale;
litere,a unor silabe,a unor grupuri de litere 6
Sau a cuvintelor și propozițiilor; ore

5.Incapacitatea scrierii după dictare și


scrierea prin copiere;

La sfârșitul etapelor de corecție elevii vor ști:


-să analiza și sinteza silabelor,cuvintelor ce conțin sunete cu o sonoritate apropiată;
-să deosebească cuvintele denumiri, acțiuni, insușiri și a le utiliza corect in propozișie;
-să redee in stil propriu cele citite, auzite;
-să formeze familii de cuvinte;
-să descrie o imagine;
- să dezvolte in continuare procesele fonematice;
-să consolideze abilitățile de diferențiere ale sunetelor asemănătoare,cuvinte paronime;
1.Incapacitatea scrierii corecte a unor 6
grupuri de litere și a propozițiilor; 1.Etapa evaluării inițiale; ore
cl.IV-VI
Dislexie 2.Screirea cu greșeli după dictare și prin 8
Disgrafie copiere; 2.Etapa terapiei recuperatorii cu ore 2 ori pe
11 elevi caracter general; săptămână
3.Scrierea incorectă a ortogramelor; 50
2 grup 3.Etapa terapiei recuperatorii cu ore
4.Incapacitatea de a citi curgător,cu caracter specific;
individual intonație; 4
4.Etapa evaluării finale; ore
5.Scăpări de litere;

La sfârșitul etapelor de corecție,elevul va însuma următoarele abilități:


-consolidarea abilităților din punct de vedere acustico-sonor;
-deprinderi de analiză și sinteză sonoră;
-citirea și povestirea liberă a unui text necunoscut;
-capacitatea scrierii corecte după dictare și compuneri de sinestătător;
-Scrierea independentă a unor povestiri ;
1.E un elev emoțional; 1.Etapa terapiei inițiale; 2
Ore
cl.V-VII 2.Este afectată cursivitatea exprimării; 2.Etapa terapiei recuperatorii cu 1
caracter general; Oră
3.Pronunță inceputul cuvântului cu exces de 2 ori pe
Baldism 3 elevi tensiune fizică; 3.Etapa terapiei cu caracter 60 săptămână
Clono- specific; Ore
tonic 4.Amplificarea bâlbâielei depinde de starea
afectivă; 5
4.Etapa evaluării finale; ore

La sfârșitul etapelor,elevul va reuși senestătător:


-să restabilească fluența verbală in propozișii simple,in dialog;
-Să realizeze singur sincronizarea intre respirație,mișcare și pronunție;
-Să automatizeze vorbirea fluentă;
-Să evalueze sinestătător fluența vorbirii prin diferite metode in imagini,liste de cuvinte,inregistrări audio;
Capitolul V
Realizarea parteneriatului psihopedagogic cu factorii educaționali
Obiective specifice:
1.Colaborarea cu toți actorii educaționali în vederea optimizării comunicării dintre elevi-profesori,elevi-părinți,profesori-
Părinți.
2.Propagarea cunoștințelor logopedice în vederea prevenirii și diminuării factorilor care determină tulburăriile de limbaj și
comunicare;
3.Implicarea părinților in activitățile de recuperare în scopul stabilirii unei relații eficiente școală-familie-comunitate;

N/r Acțiune Subiect Termen de Participanți


realizare
I Colaborarea cu factorii educaționali Implementarea,coparticiparea la programe de Anul scolar Părinți,copii,
implicați in dezvoltarea personalității voluntariat in spriginul elevilor cu nevoi speciale. 2018-2019 Comunitatea
elevilor în scopul integrării optime a locală,cadre
acestora in viața școlară,socială și didactice
profesională.
II Implicarea in proiectele de dezvoltare Incheierea unor protocoale de colaborare cu Anul scolar Cadre
comunitară,proiecte factorii educaționali implicați in dezvoltarea 2018-2019 didactice,
locale,regionale,naționale derulate de personalității elevilor. Părinți,copii,co-
unitățile de invățământ arondate. munit. locală.
III Etapa motivațională Consiliere individuală și in grup cu părinții copiilor Septembrie Părinții,invățăt.
logopați din clasa I-IV despre dezvoltarea 2018 Claselor I-IV
limbajului.Discuții la temă pentru fiecare logopat Pe parcursul
in parte. anului
IV Dezvoltarea relațiilor de Colectarea anamnezei. Septembrie Părinți,elevi,
partenierat.Constituirea unui contact Participarea la ședințele cu părinții organizate de 2018 învățători
emoțional pozitiv:logoped-copil-părinte invățători in clasele I-IV cu tema: Părinți,invăță-
1.„Particularitățile dezvoltării vorbirii elevilor Noembrie tori,logoped
logopați pentru o instruire calitativă” 2018
2.„Ajutorul părintelui in specificul diagnosticului
logopedic” Februarie 2019
V Etapa conceptuală: Un părinte bine Consultații indivividuale,telefonice cu părinții Pe parcursul Logoped,
informat-ajutor important pentru pentru o eficacitate la corectarea tulburărilor de Anului de studii părinți
copilul logopat. limbaj.Discuții,traininguri,influența mediului
asupra vorbirii corecte.
VI 1.Seminar-practic cu invățătorii claselor primare:
„Serviciul logopedic in ajutorul corecției
tulburărilor de limbaj”
2.Practicum pentru elevii cl.V-VI „Singur imi sunt
Săptămâna promovării cunoștințelor logoped” 05-09 Elevi,profe-
logopedice 3.Consultație pentru părinți:Jocuri logopedice in Noiembrie Sorii,părinții,
familie. Logoped.
4.Victorină logopedică pentru elevii claselor III-V
5.Inmânarea diplomelor elevilor logopați:
-Cel mai ingenios
-Cel mai harnic
-Cel mai atent
-Cel mai organizat
-Cel mai silitor
-Activitate logopedică:„Diferențierea sunetelor:L- 08.11.2018 Bostan Ludmila
R”
Cadrele didactice
I Informarea colectivului pedagogic despre Referat: „Tehnologii inovaționale in organizarea Noiembrie Bostan L.
rezultatele examinării elevilor logopați. activităților logopedice” 2018
II Seminnar practic cu cadrele didactice „Concept privind individualizarea procesului Septembrie Bostan L.
educațional prin adaptări curriculare” 2018
III Adaptarea cu succes a elevilor in școală Decembrie Bostan L.
Informații la intrunirea CMI 2018
Pe parcursul
anului
IV Dezvoltarea relațiilor de partineriat Schimb de experiență intre logoped-profesori. periodic Bostan L.
Asistarea reciprocă la ore și măsuri extrașcolare Respectarea regimului unic de vorbire in Profesori,
V dezvoltarea competenței comunicative la elevi Ianuarie Logoped
cu necesități speciale. 2019
VI Profilactica tulburărilor de vorbire in Consultații individuale in lucrul cu elevii logopați Pe parcursul Logoped
liceu.Realizarea activității de intervenție a pedagogilor,părinților,persoanelor Anului de
Și monitorizarea conduitei verbale. cointeresate. studii
Crearea condițiilor de participare la activitatea
de intervenție recuperativ logopedică și de
dezvoltare
Armonioasă a personalității copilului.
VII Educație incluzivă.Partenireat cu cadrele Activități de inițiere și indrumare a cadrelor Pe parcursul Logoped
didactice(educatorii,invățătorii,profesorii,cadrul didactice pentru stimularea și dezvoltarea Anului de
didactic de sprigin) limbajului. studii
Capitolul VI
Organizarea procesului de formare continuă.
Obiective specifice Indicatori de performanță
Nr/r
1. Dezvoltarea și aprofundarea competenților prin Seminare orășenești și republicane.
autoinstruire;
2. Creșterea calității activității logopedice cu ajutorul Cursuri de formare continuă.
tehnoligiilor inovașionale;
3. Implementarea metodelor și tehnologiilor Studierea literaturii metodice și a materialelor
tradiționale in activitățile de corecție logopedică; specifice in publicații și revistele din țară și de peste
hotare.
4. Participarea activă la seminarele logopedice Seminare organizate pentru logopezii municipiului.
organizate de DGETS
5. Activitatea asupra temei de autoinstruire „Metode și Seminare formative.
procedee specifice d inlăturare a tulburărilor Cursuri de formare.
generale de limbaj” Schimb de experiență intre logopezii din mun.
Chișinau, și nu numai.
Seminare teoretico-practice pentru logopezii din instituțiile de învățământ general
organizate de DGETS mun Chișinău.
Nr/r. Problema examenată Termin de Locul Responsabili
realizare desfășurării
1. Sinteza activității Serviciului logopedic din 18 IPLT DGETS
instituțiile de invățământ general din Septembrie „M.Viteazul” IPLT„M.Viteazul”
mun.Chișinău,anul de studii 2017- 2018
2018.Perspective și oportunități
2. Jocul în dezvoltarea,corectarea vorbirii și pronunției 15.11.2018 Grădinița- creșă Centrul psiho-socio-
sunetelor limbii materne la copiii cu tulburări de limbaj și Nr.113 pedagogic
comunicare de vârsta preșcolară.
3. Modalități de eficientizare a învățării citirii și 20.11.2018 Gimnaziul Centrul psiho-socio-
scrierii la elevii cu CES. „DECEBAL„ pedagojic
4. Tehnici eficiente de dezvoltare a competenților LT „Dimitrie Centrul psiho-socio-
comunicative în activitatea logopedului(scoala cu -21.11.2018 Cantemir” pedagogic
predare in limba rusă)
5. Elaborarea planului individualizat de intervenție 11.12.2018 LTRA 2Nicolae Centrul psiho-socio-
logopedică în dezvoltarea limbajului elevilor cu Sulac” pedagogic
retard mintal.
6. Organizarea activității logopedului în corecția 20.12.2018 Scoala auxiliara Centrul psiho-socio-
vorbirii orale a copiilor cu CES (sdcoala cu predare nr. 6 pedagogic
in limba rusă)
7. Adaptarea metodelor și mijloacelor de Grădinița-creșă Centrul psiho-socio-
educare,reeducare a limbajului la particularitățile 11.04.2019 nr.201 pedagogic
psihoindividuale ale copiilor cu tulburări de limbaj
și comunicare de vârstă prescolară.
8. Tulburări lexico-grafice,între percepție și realitate. 16.04.2019 Școala primară Centrul psiho-socio-
nr.82 pedagogic
9. Tehnologiile logopedice aplicate la copiii cu CES 17.04.2019 LT „Antioh Centrul psiho-socio-
( școala cu predare în limba rusă) Cantemir” pedagogic