Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 08. 05. 2018


Clasa: a V-a B
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 16 Galați
Cadru didactic: Stroe Marcel
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Punct, dreaptă, plan
Tema lecţiei: Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment; segmente congruente (construcție); mijlocul unui segment; simetricul unui
punct faţă de un punct;
Tipul lecţiei: Transmitere şi asimilare de cunoştinţe
Scopul: Transmiterea şi asimilarea unor cunoştinţe referitoare la distanţa dintre două puncte, lungimea unui segment, segmente congruente
(construcție), mijlocul unui segment, simetricul unui punct faţă de un punct, dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiză, sinteză, comparaţie) şi
dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de lecţia predată.

Competențe generale:
CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.
CG 4. Exprimarea in limbaj specific matematic a informatiilor
CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţi problemă
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice:
CS1.3. Identificarea noţiunilor geometrice elementare şi a unităţilor de măsură în diferite contexte
CS2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice
CS 4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a
unităţilor de măsură
CS 5.3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei configuraţii geometrice dintr-o problemă dată
CS 6.3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unităţi de măsură şi la interpretarea
rezultatelor
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exemplificarea, expunerea.
Mijloace de realizare: manualul, instrumente geometrice, tabla, creta, creta colorată, rebus matematic.
Forme de organizare: individuală, frontală.
Bibliografie: Matematică – Manual pentru clasa a V – a, Ion Cicu, Editura Intuitex 2017
Desfasurarea lectiei

Etapele lecției Co Conținutul instructiv educativ Strategii didactice Evaluare


mp. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace Forme de
spec procedee didactice organizare
Asigur climatul psihopedagogic adegvat orei de matematică. Verificarea prezenţei Conversa frontală Evaluez
1.Moment elevilor si notarea absenţelor in catalog. Ordonez materialele necesare și port ția capacitat
organizatoric discutii introductive cu elevii. ea de
(2’) organizar
ea
elevilor
2. Captarea Verificarea temei elevilor prin sondaj Elevii sunt atenți, răspund cerințelor, Explicați Frontală Frontala
atentiei folosind dialogul profesor –elev, elev- pun întrebări legate de exercițiile pe a individuală si
elev,prin confruntarea rezultatelor, iar în care nu le-au putut rezolva și își Conversa individua
(2’) cazul în care există exerciții pe care nu le- corectează eventualele greșeli din ția la
au rezolvat elevii acasa, se rezolvă temă.
exercițiile la tabla, explicând metoda de
rezolvare.
3. Anunțarea In cadrul orei de astăzi vom invata despre: Elevii sunt atenți și notează în
titlului și a Distanţa dintre două puncte; lungimea unui caiete. Conversa Caiete
obiectivelor segment; segmente congruente (construcție); ția individual
lecției mijlocul unui segment; simetricul unui punct
(2’) faţă de un punct;

5. CS1 Se consideră o unitate de măsură, Conversa Creta, Frontala Frontala


Desfăşurarea convenabil aleasă. Prin distanţa dintre două tia si
lecţiei puncte se înţelege numărul unităţilor de măsură individua
(19’) care „intră” în cele două puncte. la
u

A B

Pentru a determina distanţa dintre punctele Tabla


A şi B, unitatea de măsură “se aşază” pe
segmental de dreaptă determinat de cele două
puncte.
Se consideră un segment de draptă AB.
Vom numi lungimea segmentului AB distanţa
dintre cele două puncte care reprezintă capetele
(extremităţile) segmentului.
Conversa
Dacă distanţa dintre punctele A şi B este de ția
6 cm, vom spune ca lungimea segmentului AB
este de 6 cm şi vom scrie AB = 6 cm.
Lungimea unui segment este întotdeauna
un număr.

Două segmente de dreaptă care au aceeaşi


lungime se numesc segmente de dreaptă Problema
congruente. tizarea

Spunem ca segmentul AB este congruent Explicați


cu segmentul CD si vom scrie [AB]  [CD]. a
CS2 A B
C D
Atenţie!
Dacă două segmente au lungimi egale, nu Conversa
spunem ca sunt egale, spunem că sunt
tia,
congruente.
explicatia
Se consideră un segment AB de lungime 5 Exemplif
cm. icarea,
Pentru a construi un segment MN A 5cm B expunere
congruent cu segmentul dat, procedăm astfel: a

1.Cu ajutorul riglei gradate. Se consideră


punctul M; pe o dreptă care trece prin acest
punct, cu ajutorul riglei, se determină punctul
N aflat la 5 cm distanţă de punctul M. M N
d
2. Cu ajutorul riglei negradate şi
compasului
a) Se aşază vârful compasului în punctul A
şi se „deschide” până ce vârful creionului
ajunge în punctul B. Deschiderea compasului
este cât lungimea segmentului AB.
b)Se consideră punctul M; pe o dreaptă
care trece prin acest punct, cu ajutorul
compasului a cărui deschidere este cât a
segmentului AB se trasează un punct N.

P. Se consideră segmental AB de lungime 10 M N


centimetri şi d dreapta suport a acestui d
segment. Determină punctual M, aflat pe
dreapta d,care se află la egală distanţă de cele
două capete ale segmentului.

Punctul situat în interiorul unui segment şi


care este egal depărtat de capetele acestuia se
numeşte mijlocul segmentului.

Dacă M estemijlocul segmentului AB, A M B


segmentele AM şi MB sunt congruente d
([AM]  [MB]).
Pb. Se condideră segmental AO şi d dreapta
suport a acestuia. Determină punctul B aflat pe
A O B
dreapta d, astfel încât O să fie mijlocul
d
segmentului AB.

Se consideră punctele A şi O. Se numeşte


simetricul punctului A faţă de punctul O,
punctul B situat pe dreapta AO astfel încât O
este mijlocul segmentului AB.
Rebus matematic
6 Fixare şi Cuvântul descoperit pe verticala A –B Conversa
consolidare Descoperă cuvântul aflat pe verticala A- este: GEOMETRIE ția
(20) B Problema
A tizarea
A Frontal
1
2
1
E
S
C
E
H
G
E
M
R
E N Explicați
T

2 3 M I J L O C a
3 4 C O M P A S
5 C O N C U R E N T E
4 6 D R E A P T A
5 7 P A R A L E Exercițiul
L E
8 R I G L A Observar
6 9 C O N G R U E N T E
ea
7 B
8 Individuală sistemati
9 ca
B

1. Totalitatea punctelor unei drepte aflate intre


doua puncte date.
2. Instrument geometric folosit pentru a desena
drepte paralele.
3. Punctul unui segment, aflat la egală distanță
de capetele acestuia.
4. Instrument folosit în construcții geometrice
(mai ales pentru trasarea cercurilor).
5. Drepte care au un punct comun.
6. Figură geometrică fundamentală,
asemănătoare cu un fir întins de ață.
7. Drepte care nu au niciun punct comun.
8. Instrument folosit în construcții geometrice
pentru trasarea dreptelor.
9. Segmente care au aceeași lungime.

8.Aprecierea Se fac aprecieri verbale asupra modului de Conversa Frontala Evaluez


Activitatii lucru. ția individuală corectitu
(3’) Exercițiul dinea și
metoda
de
rezolvare.
9.Tema Profesorul noteaza tema pentru acasa la Elevii isi noteaza tema pe caiete si Conversa Fisa de
(2’) tabla: exercitiile 2 si 3 din fisa de lucru. pun intrebari legate de problemele ția lucru,
Profesorul da cateva indicatii de rezolvare pe care le au ca tema. manual
a problemelor.