Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII


MITURI ŞI LEGENDE GRECO - ROMANE

1
1. Denumirea opţionalului: Mituri şi legende greco - romane
2. Tipul de opţional:la nivelul disciplinei
3. Durata: 1 an (1 oră pe săptămână)
4. Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială, Comuna Brayi
5. Propunător: Petre Laura Rodica
6. An şcolar: 2019-2020

Notă de prezentare

Programa şcolară are următoarea structură

Argument
Competenţe generale
Valori şi atitudini
Competenţe specifice şi conţinuturile asociate acestora
Sugestii metodologice
Metode de evaluare
Bibliografie

ARGUMENT

Optionalul Mituri şi legende greco- romane este realizat la nivelul disciplinei Istorie.
Optionalul se adreseaza elevilor clasei a V a, având alocat ca studiu o oră pe săptămână.
Tema mitologiei greceşti şi romane prezintă interes în rândul elevilor. Abordând această temă
pentru curriculum, am considerat că ar creşte interesul elevilor pentru studierea istoriei, elevii
ar folosi diferite surse de informare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru,ar viziona fragmente
din filme, ar utiliza calculatorul pentru a realiza portofoliile. Activităţile desfăşurate în cadrul
acestui opţional contribuie la dezvoltarea gândirii creative, a imaginaţiei, inventivităţii şi
spontaneităţii. Prin aceste ctivităţi se creează un cadru favorabil exprimării personalităţii
fiecărui elev şi stimulării spiritului de echipă.

Curriculumul scolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:

Parcursul didactic propus facilitează accesul elevilor la patrimoniul mitologic


european însemnând originile mitice şi legendare ale civilizaţiei europene.

2
Căutarea surselor de informare prin dezvoltarea deprinderilor de lucru în cadrul
Centrului de documentare si informare,prin exersarea deprinderilor de utilizare a
calculatorului obţinute în cursul orelor de informatică, de utiliyare a resurselor multimedia.
Formarea deprinderilor de lucru in echipă.
Trezirea interesului pentru lectură.
Dezvoltarea competenţelor de comunicare, de gândire critică, prelucrarea şi utilizarea
contextuală a unor informaţii.

Competenţe generale

1.Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice


2.Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice
3.Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

Valori şi atitudini

Asumarea conştientă a unor repere privitoare la fondul străvechi de credinţe, mituri şi


legende greco-romane
Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor celorlalţi
Dezvoltarea interesului pentru lectură, istorie

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


1.1 Folosirea termenilor de specialitate în - identificarea termenilor istorici în texte
descrierea unui eveniment proces diferite
istoric -lecturarea /analizarea surselor istorice
-descrierea Olimpului folosind termeni
istorici

1.2 Relatarea unui eveniment/proces -citirea textelor istorice


istoric, utilizând informaţii din surse -observarea imaginilor referitoare la zei
istorice -elaborarea unor enunţuri simple utilizând
termeni istorici
-identificarea informaţiilor oferite de surse cu
privire la un fapt istoric
-alcătuirea planului descrierii unui eveniment/
proces/ personaj istoric

2. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice

3
Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
2.1 Asumarea de roluri în grupuri de - distribuirea sarcinilor de lucru în cadrul
lucru grupului
- utilizarea unor roluri specifice în activitatea
de grup
- realizarea de sarcini de lucru în timpul
participării la proiecte prin valorificarea
experienţei istorice pozitive
- folosirea jocului de rol

2.2 Descrierea coerentă a unui personaj - selectarea informațiilor biografice ale


mitologic personajelor mitologice studiate
-realizarea de produse finale (imagini, texte)
despre personajele mitologice

3. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


3.1 Folosirea unor tehnici de învăţare în - construirea de rebusuri pe o temă istorică
rezolvarea sarcinilor de lucru utilizând mesaje vizuale
- alcătuirea planului unui portofoliu
- extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică

3.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul - accesarea informaţiilor oferite de Internet


învăţării - rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând
prezentări multimedia
- prezentarea portofoliilor pentru
sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind
resurse multimedia

Competenţe specifice şi conţinuturi

4
Competenţe specifice Conţinuturi
MITURI GRECEŞTI
1.1.Folosirea termenilor de specialitate în Olimpul si lumea lui- Introducere in
descrierea unui eveniment proces istoric mitologia greco- romană
Mitul genezei lumii – Uranus şi Geea
1.2 Relatarea unui eveniment/proces istoric, Mitul creaţiei oamenilor – Prometeu,
utilizând informaţii din surse istorice creatorul oamenilor
2.1 Asumarea de roluri în grupuri de lucru
2.2 Descrierea coerentă a unui personaj
mitologic

1.2 Relatarea unui eveniment/proces istoric, ZEII


utilizând informaţii din surse istorice Zeus - Jupiter
2.1 Asumarea de roluri în grupuri de lucru Hera – Junona
2.2 Descrierea coerentă a unui personaj Cronos şi Saturn
mitologic Ares – Marte
3.1 Folosirea unor tehnici de învăţare în Artemis – Diana
rezolvarea sarcinilor de lucru Apollo – Apollo
3.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul Afrodita - Venus
învăţării Atena – Minerva
Demetra – Ceres
Dionysos – Bacchus
Eros – Cupidon
Hades – Pluto
Hefaistos - Vulcan
Hermes – Mercur
Poseidon – Neptun

1.2 Relatarea unui eveniment/proces istoric, EROII


utilizând informaţii din surse istorice
2.1 Asumarea de roluri în grupuri de lucru Ahile
2.2 Descrierea coerentă a unui personaj Enea
mitologic Odiseu
3.1 Folosirea unor tehnici de învăţare în Perseu
rezolvarea sarcinilor de lucru Heracle
3.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul Iason
învăţării Tezeu
Dedal şi Icar
Castor şi Polux
Orfeu şi Euridice

Metode de evaluare

Principalele metode de evaluare pentru acest opţional sunt:


5
 Fişe de lucru
 Prezentarea portofoliilor
 Observare sistematică
 Chestionări orale

Bibliografie

Enciclopedia civilizaţiei romane, volum colectiv, coord. D. Tudor, Editura Ştiinţifică şi


Enciclopedică, Bucureşti, 1982
Grimal Pierre, Civilizaţia romană, Editura Minerva, Bucureşti, 1973
Grimal Pierre, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Editura Polirom, Iaşi, 2003
Mitru Alexandru, Legendele Olimpului, Editura Vox, Bucureşti, 2004
Kun N.A, Miturile Grecie antice, Editura ROOSSA, 2013
Matei Horia C., Civilizaţia Romei antice, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980
Balaci Anca, Mic dicţionar mitologic greco- roman, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1966
Lang Andrew, Legendele Troiei şi Greciei, Editura Corint Junior, 2008
Lăzărescu George, Dicţionar de mitologie, Editura Ion Creangă, 1979
Atlasul Greciei Antice, traducere NarcizaBuzlea, Editura Aquila”93, Oradea,2007
Enciclopedia lumii antice, coord.J. Bingham, Editura Aquila”93, Oradea,2006

Planificare calendaristică

Nr.crt Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


învățare specifice ore

6
1 MITURI 1.1; 1.2; Olimpul si lumea lui- 1 S1
GRECEŞTI Introducere in
2.1; 2.2 mitologia greco-
romană
Mitul genezei lumii – 1 S2
Uranus şi Geea
Mitul creaţiei 1 S3
oamenilor – Prometeu,
creatorul oamenilor

2 ZEII 1.1; 1.2; Zeus – Jupiter 1 S4

2.1; 2.2; Hera – Junona 1 S5

3.1; 3.2 Cronos şi Saturn 1 S6

Ares – Marte 1 S7

Artemis – Diana 1 S8

Apollo – Apollo 1 S9

Afrodita – Venus 1 S10

Atena – Minerva 1 S11

Demetra – Ceres 1 S12

Dionysos – Bacchus 1 S13

Eros – Cupidon 1 S14

Hades – Pluto 1 S15

Hefaistos - Vulcan 1 S16

Hermes – Mercur 1 S17

Poseidon – Neptun 1 S18

3 EROII 1.1; 1.2; Eroii mitologiei greco- 1 S20


romane
2.1; 2.2; Ahile 2 S21- S22
3.1; 3.2 Enea 1 S23

Odiseu 2 S24 - S25

Perseu 2 S26 - S27

Heracle 1 S28

7
Iason 1 S29

Tezeu 1 S30

Dedal şi Icar 1 S31

Castor şi Polux 1 S32

Orfeu şi Euridice 1 S33

Scoala altfel 1 S36


Recapitulare/
Prezentarea 1 S19
portofoliilor
2 S 34-S35