Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială Nr.1 Nicolae Bălcescu/Preasna


Data :14.05.2018
Clasa : a III- a
Propunător : prof.înv.primar Bădică Florentina Laura
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina :Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare :,, Simfonia florilor,,
Tema : ,,Heidi , fetiţa munţilor,, după Johanna Spyri
Tipul lecției : transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

Scopul : - dezvoltarea capacităţii de muncă intelectuală cu textul literar ;


-îmbogăţirea vocabularului cu expresii şi cuvinte noi

Competențe generale:
1.Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare.
3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare.

Competențe specifice:
1.1.Extragerea unor informații de detaliu dintr-un textinformativ sau literar
accesibil;
1.2.Deducereasensului unui cuvântprin raportarea la mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare;
3.2.Formularea unui răspuns emoțional față de textulliterar citit;
3.3.Formularea unei păreri despre o povestire,personajele acesteia.

Obiective operaţionale :
O1 – să rezolve anagrama pentru a descoperi cuvântul cheie de pe verticala AB ;
O2 – să citească corect , fluent şi expresiv textul literar folosind o intonaţie
corespunzătoare ;
O3 – să identifice cuvintele şi expresiile noi din text pentru a le integra în enunţuri
proprii ;
O4-să răspundă corect la întrebările din prezentarea ppt privind conţinutul textului;
O5 – să rezolve în cel mai scurt timp posibil fişele de luru corespunzătoare sarcinii
de lucru descoperită prin aruncarea cubului ;
O6-să manifeste atenţie şi interes în timpul rezolvării sarcinilor de lucru;
O7 – să participe cu plăcere la toate etapele lecţiei .

1
Strategii didactice:
a)Metode şi procedee:
conversaţia,explicația,exercițiul,observarea,problematizarea,ciorchinele;
b) Mijloace didactice :planșe,flipchart,fișe de lucru,caiete,manuale ;
c)Forme de organizare:frontal,individual,pe grupe

Evaluare : formativa,aprecieri verbale ,observare sistematică,analiza răspunsurilor


prin comportamentul elevilor

Resurse:
a)Temporale:45 minute
b)Umane:21 elevi

Bibliografie :
Programa şcolară pentru clasa a III-a Limba şi literatura română , manual clasa a
III-a , Bucureşti 2005;
Elena Miţoi , Mariana Volintiru „ Metodica predării limbii şi literaturii române în
învăţământul primar „ , editura Humanitas , Bucureşti 2001;
Mihăilescu Mirela , Dulman Aniţa ,Mihai Claudia , „ Activităţi transdisciplinare „
- ghid pentru învăţători , editura Radical , 2004;
Adina Grigore,Cristina Ipate-Toma,Nicoleta-Sonia Ionica,Georgeta-mihaela
Crivac,Claudia-Daniela Negrițoiu,Augustina Anghel,,Manual de Limba și
Literatura Română,,editura Ars Libri,2016
Şerdean Ioan , „ Didactica limbii române în clasele primare „ , editura Teora ,1998
Cleopatra Mihăilescu , Teodora Piţilă , Limba şi literatura română – manual pentru
clasa a III-a , Bucureşti 2005
www. Didactic.ro

2
3
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Evinimentele Ob. Conținutul instructiv- Strategii Evaluare
cr. instruiri op. educativ didactice

Metode și Mijloace Forme de


procedee didactice organizare
1. Moment Sala va fi amenajată
organizatoric corespunzător . Se vor pregăti
materialele necesare pentru
începerea orei de Limba şi
literatura română asigurându-se
un climat optim pentru o bună
desfăşurere a acesteia .

Se realizează controlul
2. Verificarea cantitativ și calitativ al Conversația caiete
cunoștiințelor temei.Se adresează câteva frontal Aprecieri
3 min. întrebări referitoare la temă. verbale
3. Captarea şi Se prezintă elevilor mesajul
orientarea O1 zilei
atenţiei ( anexa 1 ).
5 min. O7 - Ce vedeţi pe planşă ? Conversația Frontal Frontal formativă
-Foarte bine !
-Astăzi vom face o călatorie Individual
minunată dar mai întâi pentru a
putea participa trebuie sa Exercițiul Planșă
rezolvaţi sarcinile din mesajul Flipchart
zilei pentru a descoperi despre
ce vom vorbi astăzi .

Anunțarea -Ce a-ţi obţinut pe verticala


4. titlului și a O1 A-B ?
obiectivelor -Astăzi la ora de Limba româna Conversația Caiete
2 min. O7 vom studia textul literar Heidi , Conversația analiza
fetiţa munţilor după Johanna răspun-
Spyri . surilor
Se notează titlul şi autorul pe
tablă.
5. Dirijarea O4 Se prezintă planşa cu datele Lectura Planșe
învățării despre autoare şi portretul
20 min. acesteia . Conversația
( anexa 2 ) flipchart
Se realizează citirea
independentă de către elevi a Exerciţiul caiete
textului literar .
Se adresează elevilor câteva
întrebări referitoare la textul
literar după câteva imagini Individual
suport:
-Care sunt personajele textului formativă
O2 ?
-Unde se petrece acţiunea ?
-Ce admiră Heidi ?
O3 -Cine a ajutat-o pe Clara să
meargă ? Frontal
-De ce erau emoţionaţi copiii ? Individual observarea
O6 Se cere elevilor să citească sistematică
lecţia pe fragmente şi în lanţ Lectura Manualul
folosind o intonaţie
corespunzătoare .
După citirea în lanț elevii vor
selecta cuvintele şi expresiile
noi ,vom explica expresiile și Caiete Aprecieri
cuvintele selectate iar apoi se verbale
vor alcătui enunţuri cu acestea.
Fiecare enunţ se scrie atât pe
tablă cât şi în caiete . Frontal
6. O2 Se realizează citirea de Ciorchinele Manualul Individual
Fixarea încheiere,integrală a textului. Exercițiul Frontal Aprecieri
cunoștiințelor O6 La tablă se va realiza un verbale
10min. ciorchine:elevii vor găsi Observarea
O7 însușiri pentru Heidi. sistematică

Evaluarea și O5 Elevii vor fi grupați câte doi si


7. încheierea vor primi primi câte o fișă unde Conversaţia Fişe Individual Observarea
activității O6 vor realiza conexiunea dintre Exercițiul sistematică
5min. cuvinte cu sens asemănător și Pe grupe Aprecieri
sens opus.(anexa 3) verbale
- Ca temă pentru acasă elevii
vor primi o fișă cu harta
lecturii. ( anexa 4)

S-ar putea să vă placă și