Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE A.

STURDZA” IAŞI
STR. CETĂȚUII, NR. 3, IAȘI
TEL/FAX: 0232/229855
e-mail: scoala43is@yahoo.com

CONCURS JUDEŢEAN

PĂDUREA, COLŢ DE RAI


Ediţia a-V-a

Tipul proiectului: JUDEŢEAN propus pentru C.A.E.J.

Numele unităţii de învăţământ aplicante:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE A. STURDZA” IAŞI

Adresa completă, telefon, adresa e-mail, site:

STR. CETĂŢUII, NR. 3, IAŞI; TEL/FAX: 0232/229855;

e-mail: scoala43is@yahoo.com

Coordonatori proiect:

Prof. Gabriela Popa; 0749535406;


e-mail: gabrielle_popa@yahoo.com

Prof. Elena Mocanu; 0770555185


e-mail: elena_moc@yahoo.com

Perioada de desfăşurare a activităţii cheie:

12 aprilie 2019 / Februarie - Iunie 2019

Domeniul: ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE A. STURDZA” IAŞI


Director,
Prof. Gabriela Popa Consilier educativ/Director adjunct,
Prof. Elena Mocanu
„PĂDUREA, COLŢ DE RAI!”
 PARTENERI
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi
 Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia  Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim”
Mediului Iaşi Marginea, Suceava
 Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa  Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi
Materialelor Bucureşti  Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi
 Despărţământul ASTRA Năsăud, Bistriţa-  Şcoala Gimnazială „B. P. Haşdeu” Iaşi
Năsăud  Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iaşi
 Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi  Şcoala Gimnazială Ţuţora, Iaşi
 Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-  Şcoala Gimnazială “Cezar Petrescu”
Neamț Hodora, Iaşi
 Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi  Şcoala Profesională Holboca, Iaşi
 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Iaşi

CONCURSUL JUDEŢEAN „PĂDUREA, COLŢ DE RAI”

Ediţia a-V-a, 12 aprilie 2019

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 Înscrierea participanţilor se realizează pe baza „Fişei de înscriere” (Anexa 1), în perioada: 1


martie - 9 aprilie 2017
 Fişa de înscriere se va expedia pe adresele de e-mail: gabrielle_popa@yahoo.com;
elena_moc@yahoo.com; nedgabriela@yahoo.com
 Lucrările şi acordul de parteneriat completat şi avizat de conducerea instituţiei vor fi
expediate prin poştă pe adresa:
Şcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi
Str. Cetăţuii, nr. 3, jud Iaşi, cod: 700679
precizând pe plic - Pentru concursul judeţean „Pădurea, colţ de rai”
 Etichetarea lucrărilor cu datele de identificare ale fiecărei lucrări, pentru a preveni
anonimatul lucrărilor în expoziţie. Vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi ataşaţi
pe lucrare în colţul din dreapta, jos, verso:
NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI / ELEVULUI/ clasa................
...............................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII: …………………………………………………………...............
CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ……………………………………….….….…
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………..............…….….…
E-MAIL:……………………………………................................................................
 Lucrările copiilor/elevilor vor respecta tema dată, mărimea A4 sau A3;
 Se va aprecia originalitatea, creativitatea şi estetica lucrărilor;
 Numărul de lucrări: max. 5 lucrări ale copiilor / cadru didactic;
 Termen limită de trimitere a lucrărilor: 9 aprilie 2019, data poştei;
 Jurizarea lucrărilor se va face de către cadre didactice cu competenţe în acest sens;
 Lucrările expediate nu sunt returnabile;
 Trimiterea lucrărilor şi a acordului de parteneriat (completat şi ştampilat de conducerea
şcolii, în două exemplare) se face prin poştă, împreună cu un plic A4 autoadresat şi timbrat,
în valoare de 2 lei, pentru expedierea diplomelor, adeverinţelor de participare şi a acordului
de parteneriat.
 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de studii şi alte premii
speciale, în funcţie de opţiunile juriului.

REGULAMENT DE ORGANIZARE
Concursul se adreseazǎ preşcolarilor, elevilor din clasele 0-XII şi cadrelor didactice
coordonatoare.
Concursul se va desfǎşura pe trei secţiuni:
 Creaţii tehnologice (postere, machete şi colaje simple sau mixte, mici
decoraţiuni, tehnica quilling, origami etc.) şi plastice (pictura, grafică, desene pe calculator
etc.);
 Creaţii literare (poezii, compuneri, eseuri) cu tema „Natura – darul lui
Dumnezeu pentru oameni”.
 Concurs de referate şi comunicări ştiinţifice cu tema „Pădurea, raiul
verde”.
- Creaţiile plastice vor fi realizate în format A4 sau A3, respectând tema concursului.
- Creaţiile tehnologice vor fi realizate din materiale ecologice, refolosibile sau din natură
(hârtie, carton, material plastic, lână, bumbac, mătase, ceramică, lemn, scoarţă şi crenguţe
de copac, seminţe etc.);
- Creaţiile literare (compuneri, poezii, eseuri) şi referatele pentru sesiunea de comunicări, vor
fi tehnoredactate în format A4, cu font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând,
margini de 2 cm, text aliniat „Justify”. În cazul referatelor se vor menţiona referinţele
bibliografice la sfârşit.
Observaţii:
- Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
- Lucrările trebuie să aibă un caracter aplicativ;
- Prezentarea, susţinerea şi concursul de referate vor avea loc la Şcoala Gimnazială “Dimitrie
A. Sturdza” Iaşi;
- Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 8-10 minute;
- Participanţii a căror prezentare necesită materiale-suport (retroproiector, flip-chart,
videoproiector) sunt rugaţi să precizeze acest lucru în formularul de înscriere;
- Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 5 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune;
un elev poate participa la toate secţiunile cu câte o lucrare.
- Vor fi evaluate doar lucrările care vor fi trimise în termenele stabilite de către organizatori şi
în forma şi dimensiunile stabilite prin regulament.
- Înscrierea participanţilor se va face online pe baza fişei de înscriere (Anexa 1), la adresa de
e-mail: gabrielle_popa@yahoo.com, elena_moc@yahoo.com, nedgabriela@yahoo.com sau
prin poştă, la adresa:
Şcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi
Str. Cetăţuii, nr. 3, jud Iaşi, 700679
- cu menţiunea: Pentru concursul „Pădurea, colţ de rai”
până la data de 9 aprilie 2019.
Nu se percepe taxă de participare.
Lucrările elevilor nu se restituie.

Evaluarea concursului:
Jurizarea concursului se va face în data de 12 aprilie 2019 de cǎtre cadre didactice şi
specialişti din rândul invitaţilor şi ai organizatorilor, precum şi de trei dintre cei mai talentaţi elevi
ai şcolii (membri ai echipei de proiect).
Baremul de selectare şi notare al lucrărilor
Criterii de evaluare Punctaj
o Baremul de selectare şi evaluare a creaţiilor plastice
o Respectarea tematicii concursului o 20p
o Originalitate o 20p
o Armonizarea culorilor o 20p
o Prezentare artistică o 20p
o Claritatea imaginii o 20p
o Baremul de selectare şi evaluare a creaţiilor tehnologice
o Respectarea tematicii concursului o 20p
o Armonizarea culorilor o 20p
o Inventivitate în combinarea materialelor o 20p
o Originalitatea obiectului o 20p
o Prezentare artistică o 20p
o Baremul de selectare şi evaluare al creaţiilor literare
o Respectarea tematicii concursului o 20p
o Conţinutul lucrării o 20p
o Originalitate, creativitate o 20p
o Ingeniozitate, fantezie o 20p
o Prezentare în pagină o 20p
o Baremul de selectare şi evaluare al referatelor ştiinţifice
o rigoarea ştiinţifică a conţinutului; o 20p
o modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a o 10p
conţinuturilor, interpretarea fenomenelor, bibliografie minimală);
o expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de
analiză, argumentare, expresivitatea prezentării); o 20p
o consistenţa suportului de susţinere a comunicării; o 20p
o metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate; o 10p
o creativitate; o 10p
o încadrare în timpul alocat. o 10p
Se vor acorda premiile I, II, III, MENŢIUNI pentru fiecare nivel de învăţământ, la fiecare
secţiune, în conformitate cu Regulamentul de Organizare al Concursurilor Şcolare (25% din
participanţi vor fi premiaţi).
Lucrările premiate vor fi publicate într-un număr special al revistei şcolii.
Diplomele vor fi trimise până în data de 30 iunie 2019.
Fişa de înscriere completată va fi trimisă în format electronic la adresele de e-mail:
gabrielle_popa@yahoo.com elena_moc@yahoo.com nedgabriela@yahoo.com

PROGRAM
 11 .04.2019 - Formarea comisiilor de jurizare
 12.04.2019 - Desfăşurarea concursului
 Ora 13 - Primirea invitaţilor;
 Ora 1330 - Cuvânt de deschidere, prezentarea invitaţilor şi a comitetului de jurizare;
 Ora 1400 - Spectacol oferit de Corul şcolii;
 Ora 1420 - Desfăşurarea concursului de referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi;
 Ora 1630- Vizitarea expoziţiei de creaţii plastice şi tehnologice – jurizarea lucrărilor;
 Ora 1700 - Atribuirea premiilor.
 30.06.2019 Termenul maxim de trimitere a diplomelor şi a adeverinţelor de participare.
ANEXA 1
CONCURSUL JUDEŢEAN
„PĂDUREA, COLŢ DE RAI”
Ediţia a-V-a – 12 aprilie 2019

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:


ŞCOALA:
ADRESA:
TELEFON:
ADRESA DE E-MAIL:
PARTICIPARE DIRECTĂ / INDIRECTĂ:
MIJLOACE NECESARE PENTRU PREZENTARE:
TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI

NR. NUMELE ŞI TITLUL LUCRĂRII SECŢIUNEA CLASA/


CRT. PRENUMELE GRUPA
ELEVULUI/
PREŞCOLARULUI
1.
2.
3.
4.
5.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE GRĂDINIŢA/ŞCOALA/LICEUL
A. STURDZA” IAŞI ________________________________________
STR. CETĂȚUII, NR. 3, IAȘI ADRESA:_________________________________
TEL/FAX: 0232/229855
e-mail: scoala43is@yahoo.com TEL/FAX:______________________________________
e-mail:___________________________________

Nr. înregistrare________/___________________ Nr. înregistrare________/___________________

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Prezentul acord de parteneriat se încheie azi, ................................., între Şcoala Gimnazială
„Dimitrie A. Sturdza” Iaşi, cu sediul în str. Cetăţuii, nr. 3, reprezentată de Director, prof.
Gabriela Popa şi prof. Elena Mocanu, în calitate de coordonator proiect, şi
Grădiniţa/Şcoala/Liceul _____________________________________________ cu sediul
__________________________________________________, reprezentată de Director,
_________________________________ şi prof. ________________________________________
în calitate de colaborator.
Art. 2. Scopul acordului
Scopul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante
în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor proiectului educativ cu tema: “Pădurea, colţ de
rai”.
Art. 3. Durata parteneriatului
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe toată perioada derulării
proiectului (ianuarie 2019 – iunie 2019).
Art. 4. Obligaţiile părţilor (prezentarea responsabilităţilor concrete pentru fiecare partener şi a
obligaţiilor comune)
A. APLICANTUL se obligă:
- Să mediatizeze proiectul şi regulamentul acestuia;
- Să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- Să colecteze şi să asigure jurizarea lucrărilor realizate de către parteneri;
- Să emită şi să distribuie diplomele de participare elevilor câştigători şi cadrelor didactice
îndrumătoare;
- Să expună lucrările trimise de participanţi.
B. PARTENERUL se obligă:
- Să mediatizeze conţinutul proiectului şi regulamentul concursului în instituţia de
învăţământ;
- Să respecte termenele limită de desfăşurare a activităţilor prevăzute de proiect;
- Să selecteze lucrările elevilor;
- Să trimită lucrările împreună cu fişele de înscriere pe adresa de e-mail a şcolii;
- Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat.
 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării proiectului pentru ca
acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Art. 5. Încetarea acordului (clauze)
 În condiţiile în care părţile îşi încalcă deliberat una sau mai multe dintre obligaţiile
sus-menţionate, prezentul protocol îşi încetează valabilitatea, exonerându-le pe
acestea de orice fel de obligaţii.
 Modificarea sau încetarea prezentului protocol poate fi realizată doar prin acordul
ambelor părţi.
Art. 6. Dispoziţii finale
Proiectul concursului judeţean “Pădurea, colţ de rai” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii, cadrele didactice şi elevii
din şcolile participante.
Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi
....................................

Şcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi Grădiniţa/Şcoala/Liceul


Director, ____________________________________
Prof. Gabriela Popa Director,
Prof. ____________________________

S-ar putea să vă placă și