Sunteți pe pagina 1din 15

Nr. MEN: .....................................................

Ministerul Educaţiei Naţionale


FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2015

Avizat,
Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B__________

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială „Principesa Elena


Bibescu” Bârlad
Adresa completă Str. Popa Șapcă nr. 9, mun. Bârlad, jud. Vaslui
Nr. de telefon/fax 0335803643, 0335803644
Site şi adresă poştă electronică scoala5_elena.bibescu@yahoo.com
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială „Vasile Pârvan” Bârlad
Adresa completă str. Primăverii nr. 14, mun. Bârlad, jud. Vaslui
Nr. de telefon/fax 0235410470, 0731833399
Site şi adresă poştă electronică scoala2barlad@yahoo.ro
Coordonator profesor istorie Juverdeanu Aurelia Melania
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 10 - Școala „Principesa Elena Bibescu”
total de cadre didactice din unitate 15 - Școala „Vasile Pârvan”
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 30 + 60
Alte programe/proiecte organizate „O zi, trei semnificații – 9 mai”, ed. I –
CAERI 2014 – finanțare proprie
Concurs național de dans „Fantezii de vară”,
ed. III - XI, anii 2006 – 2014(CAEN) –
cofinanțare MEN
Simpozionul național „Stimularea creativității
cadrelor didactice și elevilor, prin activitățile
extrașcolare”, ed. I, II, 2010-1011(CAEN) –
finanțare proprie
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : „O zi, trei semnificații – 9 mai”
B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului: Concurs național de creație
științifică, soft educațional și artistică; expoziție.
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul științific
B4: Ediţia a II-a
B5: Număr participanţi la proiect: minim 150 elevi, minim 100 cadre didactice din minim 25 județe
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
1500 ron - 1500 ron
C. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: min. 150 elevi, min. 100 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
Beneficiarii direcți:
1. Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale participanți la concurs – min 150
2. Cadrele didactice îndrumatoare și cele care participă cu creații personale – min. 100
Beneficiarii indirecți:
1. Elevii și cadrele didactice ale școlilor organizatoare și ale partenerilor: minim 125
1
2. Părinții elevilor implicați în concurs: min. 300
3. Cadrele militare din Garnizoana Barlad
4. Comunitatea locală
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1. Formarea echipei de proiect și elaborarea proiectului. Încheierea parteneriatelor locale.
2. Actualizarea blogului proiectului. Mediatizarea concursului. Încheierea de parteneriate la nivel
național.
3. Documentarea și elaborarea materialelor pentru concurs(elevi și cadre didactice).
4. Înscrierea și trimiterea materialelor la concurs. Primirea, selectarea şi prelucrarea materialelor
participanților înscriși la diferitele secțiuni ale concursului.
5. Jurizarea materialelor participante. Realizarea expozițiilor artistico-plastice.
6. „O zi, trei semnificații – 9 mai” ed. II, 2015. Desfășurarea directă a concursului, cu participanții
din județ.
7. Evaluarea finală. Diseminarea rezultatelor.
d. Descrierea activităţii principale;
Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: „O zi, trei semnificații – 9 mai” ed. II, 2015. Desfășurarea directă a concursului,
cu participanții din județ.
b. Data/perioada de desfăşurare: 9 mai 2015
c. Locul desfăşurării: Cercul Militar Bârlad
d. Participanţi: 40 elevi, 30 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activităţii
La desfășurarea directă a Concursului, şcolile şi instituţiile partenere din Bârlad se vor întâlni în sala
de festivități a Cercului Militar Bârlad, unde se va prezenta un scurt moment artistic închinat
Independenței României, Zilei Europei și Victoriei. Invitaţii şi participanţii vor viziona prezentarile
lucrrilor elevilor si cadrelor didactice din Barlad, precum si mini-expozitia din sala. Vor fi premiaţi
elevii şi cadrele didactice prezente.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă.
1. Impactul estimat al implementării proiectului asupra elevilor:
•îmbunătăţirea competenţelor de comunicare științifică și artistică
•schimbări pozitive în comportamente, relaţii de grup, motivaţia pentru învăţare;
•participare activă la propria formare;
•dobândirea de noi competenţe, a unor deprinderi şi abilităţi practice în domeniul IT;
•dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii;
•fac legătura între cunoştinţele, deprinderile şi experienţele acumulate pentru concurs, pentru o cât mai
precisă autoevaluare.
2. Impactul estimat al implementării proiectului asupra cadrelor didactice:
•îmbogăţirea experienţei psihopedagogice şi metodice, a competenţelor de comunicare a cadrelor
didactice cu elevii şi părinţii, contribuind la ameliorarea relaţiei elev-profesor-parinte-societate;
•Cadrele didactice din echipă de proiect vor căpăta experienţă în realizarea de proiecte, vor putea
deveni manageri în alte proiecte educaţionale, antrenând şi alte cadre didactice din şcoală.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi):
Prin acest proiect se încearcă o redimensionare a relaţiei profesor - elev, care trebuie să fie una
de colaborare şi încredere astfel încât aceştia să devină parteneri egali într-un proiect elaborat în
comun. Colaborarea constă în investigarea unor fenomene istorice care au influenţat destine, în scopul
conştientizării adevărului istoric şi în formarea de atitudini civice, patriotice și europene, crearea
respectului faţă de valorile umane.
Proiectul a fost conceput în urma identificării unor necesităţi de îmbunătăţire a procesului
educaţional prin creşterea capacităţii elevilor de a elabora produse finale științifice / artistice /
informatice, de a aplica cunoştinţele dobândite prin studiul la clasă și în cercurile extrașcolare.
Proiectul se bazează pe necesitatea identificată de creştere a nivelului de cultură generală, a
capacităţii de investigare, documentare, de interpretare critică a mărturiilor de epocă de către elevi,
astfel încât ei să fie capabili să perceapă realităţile trecutului și să le transpună în forma științifică/
2
electronică/ artistică.
Principala necesitate identificată pentru cadrele didactice constă în creşterea nivelului de
colaborare în parteneriat, pentru schimb de idei şi experienţă în realizarea și folosirea metodelor activ-
participative la clasă.
Puncte tari:
- Dorinţa, interesul mare al copiilor şi părinţilor de a desfăşura în mod organizat şi permanent
activităţi extraşcolare,
- Existenţa, în numeroase instituţii de învăţământ din Bârlad a unor cercuri de istorie,
informatică și pictură,
- Realizarea primei ediţii de succes a concursului naţional „O zi, trei semnificatii – 9 mai”, la
Bârlad, în mai 2014.
- Existenţa unor parteneriate tradiţionale în organizarea şi desfăşurarea de concursuri;
- Experienţa şi coeziunea echipei de proiect.
Puncte slabe:
- Insuficienta fondurilor pentru spaţiul de cazare şi pentru hrană care fac imposibilă
participarea directă a concurenților din ţară.
Oportunităţi:
- Posibilitatea înscrierii în Calendarul Activităţilor Educative Nationale 2015 al MEN pentru a
oferi valabilitate şi recunoaştere premiilor obţinute
- Posibilitatea înscrierii concursului în Calendarul Cultural al mun. Bârlad pentru obţinerea
sprijinului financiar, organizatoric din partea Primăriei şi Consiliului Local Bârlad;
- Posibilitatea obţinerii de sponsorizări din parte unor agenţi economici;
-Posibilitatea obţinerii sprijinului comitetelor de părinţi din instituţiile de învăţământ
organizatoare.
Ameninţări:
- Criza economico-financiară care afectează agenţii economici, Primăria Bârlad şi MEN,
inflaţia, care scade valoarea banilor, şomajul, care afectează părinţii elevilor;
- Neînscrierea proiectului în Calendarul Activităţilor Educative Nationale 2015 al MEN;
D.2. Scopul proiectului:
Abordarea interdisciplinară, științifică, electronic-interactivă și artistică, a unor momente de
maximă importanță pentru istoria naționala (Independența), europeană (ziua Europei) și universală
(ziua Victoriei) de către elevii și cadrele didactice din învaățământul preuniversitar.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
A. Implicarea a minim 25 de cadre didactice din cele 2 școli organizatoare în proiectarea și
implementarea ediției a doua a Concursului Național „O zi, trei semnificații – 9 mai”.
B. Formarea deprinderilor de muncă independentă, a capacitatii de reprezentare creativă a proceselor
istorice, la minimum 150 de elevi din 25 de județe ale țării.
C. Creșterea interesului a min. 100 cadre didactice pentru realizarea de comunicări științifice/soft
educațional necesare pentru desfășurarea unui învățământ activ-participativ.
D. Stimularea spiritului competitiv, fair-play, a minimum 150 elevi și 100 de cadre didactice din 25 de
județe ale țării.
E. Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unități școlare, într-un interval de 3 săptămâni.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
1. Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale.
2. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
Beneficiarii direcți:
a. Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale – min 150
b. Cadrele didactice îndrumatoare și cele care participa personal – min. 100
Beneficiarii indirecți:
a. Elevii și cadrele didactice din scolile organizatoare și ale partenerilor
b. Părinții elevilor implicați în concurs
c. Cadrele militare din Garnizoana Barlad
d. Comunitatea locală
3
D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni): 15 octombrie 2014 – 20 mai 2015
D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr. 1
a. Titlul activităţii: Formarea echipei de proiect si elaborarea proiectului. Parteneriate locale
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie-decembrie 2014
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu” și „Vasile Parvan” Bârlad
d. Participanţi: 25 cadre didactice,
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Se formeaza echipa de management a proiectului: Juverdeanu Aurelia Melania, coordonator,
Plăcintă Gabriele, Jitcă Daniela, Ionescu Nicolae, Muntenașu Mariana,Tamaș Rodica, Dumitrașc
Ionel, Adam Lucica, Ștefănică Daniel, Juverdeanu Tudor Cosmin; este elaborat proiectul și sunt
încheiate parteneriate locale cu Casa Corpului Didactic Vaslui, Cercul Militar Bârlad, școli și licee
din Bârlad, Vaslui, etc. Proiectul este înaintat la I. S .J. Vaslui spre avizare și expediere la
Ministerul Educației Naționale spre evaluare și înscriere în CAEN sau CAER. Din echipa de
implementare vor face parte cadre didactice din cele doua școli organizatoare și din instituțiile
partenere.
Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii: Actualizarea blogului proiectului. Mediatizarea concursului. Încheierea de noi
parteneriate la nivel național.
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2015 – martie 2015
c. Locul desfăşurării: Scoala gimnaziala „Principesa Elena Bibescu”, Scoala gimnaziala Vasile
Pârvan Barlad
d. Participanţi: 30 cadre didactice şi 20 de elevi din cadrul parteneriatului proiectului, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii locale.
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
În ianuarie 2015, dl. Juverdeanu Tudor Cosmin va actualiza blogul proiectului. Se va populariza la
nivel naţional proiectul şi regulamentul acestuia pe site-ul I.S.J. Vaslui, al C.C.D. Vaslui, al
școlilor organizatoare, pe blogul proiectului, pe didactic.ro, în presa locală și pe site-urile
Inspectoratelor Școlare Județene astfel încât beneficiarii direcţi şi indirecţi să cunoască stadiul
implementării acestuia precum şi gradul de îndeplinire al obiectivelor. Responsabilul cu această
activitate va răspunde la întrebărilor participanţilor care se vor înscrie la Concurs şi va avea grijă să
colaboreze eficient cu toate instituţiile partenere. Se vor încheia parteneriate cu școlile care vor
solicita înscrierea în concurs.
Activitatea nr. 3
a. Titlul activităţii: Documentarea și elaborarea materialelor pentru concurs(elevi și cadre
didactice).
b. Data/perioada de desfăşurare: februarie – martie 2015
c. Locul desfăşurării: în fiecare școală, la biblioteci, la laboratorul de informatică, de pictură etc
d. Participanţi: min. 150 elevi și 100 profesori din min. 25 de județe ale țării
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Cadrele didactice și elevii dornici să participe la concurs își stabilesc tematica ce o vor aborda, se
documentează în biblioteci și pe diferite site-uri cu subiecte istorice, interpretează critic mărturiile de
epocă și elaboreaza materialul pe care urmează să-l înscrie în concurs, cu respectarea cerințelor din
regulamentul de participare stabilit de organizatori.
Activitatea nr. 4
a. Titlul activităţii: Înscrierea și trimiterea materialelor la concurs. Primirea, selectarea şi
prelucrarea materialelor participanților înscriși la diferitele secțiuni ale concursului.
b. Data/perioada de desfăşurare: 1-30 aprilie 2015
c. Locul desfăşurării: Școala gimnazială „Principesa Elena Bibescu” Bârlad
d. Participanţi: membrii echipei de implementare din școlile organizatoare, 20 elevi
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Se va realiza înscrierea participanţilor la Concursul Naţional,
conform Regulamentului Concursului. Lucrările artistice sunt plastifiate în vederea organizarii
expozițiilor. Se stabilesc membrii juriilor astfel încât să nu aiba lucrări proprii sau ca îndrumatori la
secțiunea ce o jurizează. Lucrările sunt împărțite pe secțiuni și categorii de vârstă și sunt repartizate
4
spre jurizare. Se definitivează baza de date a proiectului.
Activitatea nr. 5
a. Titlul activităţii: Jurizarea materialelor participante. Realizarea expozițiilor artistico-plastice.
b. Data/perioada de desfăşurare: 1-8 mai 2015
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnaziala „Principesa Elena Bibescu”, Școala Gimnaziala Vasile
Pârvan Barlad, Cercul Militar Bârlad
d. Participanţi: 60 elevi, 30 cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității
e. Descrierea pe scurt a activităţii: În cadrul acestei activităţi vor participa 12 comisii de jurizare
alcătuite din profesori de specialitate( desen, istorie, informatică) din cadrul Şcolilor Gimnaziale
organizatoare, a C.C.D. si ISJ Vaslui, a Cercului Militar şi a şcolilor partenere, care vor studia
toate materialele primite şi vor nominaliza elevii şi cadrele didactice care au realizat cele mai bune
lucrări pe tema dată din cadrul secţiunilor concursului. Lucrările vor fi evaluate în baza
regulamentului de concurs pe cele șase secţiuni.
Realizarea expozițiilor artistico-plastice se va desfăşura atât în cadrul şcolilor organizatoare, cât
şi la sediul Cercului Militar Bârlad.
Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: „O zi, trei semnificații – 9 mai” ed. II, 2015. Desfășurarea directă a concursului
cu participanții din Bârlad/județ.
b. Data/perioada de desfăşurare: 9 mai 2015
c. Locul desfăşurării: Cercul Militar Bârlad
d. Participanţi: 40 elevi, 30 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activităţii: La desfășurarea directă a Concursului, şcolile şi instituţiile
partenere din Bârlad se vor întâlni în sala de festivități a Cercului Militar Bârlad, unde se va
prezenta un scurt moment artistic închinat Independenței României, Zilei Europei și Victoriei.
Invitaţii şi participanţii vor viziona prezentările lucrărilor elevilor și cadrelor didactice din Bârlad,
precum și expozitia din sala de expoziții. Vor fi premiaţi elevii şi cadrele didactice prezente.
Activitatea nr. 7
a. Titlul activităţii: Evaluarea finala. Diseminarea rezultatelor.
b. Data/perioada de desfăşurare: 10-20 mai 2015
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, Școala Gimnazială “Vasile
Pârvan” Bârlad
d. Participanţi: echipa de proiect, cadrele didactice din Bârlad
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Se va realiza DVD-ul cu ISSN al Proiectului, cu toate lucrările participanţilor. Acest DVD va fi
folosit pe viitor ca şi material didactic la clasă, venind astfel în sprijinul elevilor şi al cadrelor didactice
din şcolile din întreaga ţară, a părinţilor lor.
Se vor posta pe blogul proiectului lucrările participante la concurs și rezultatele concursului.
Se vor expedia diplomele cu premii şi de participare ale cadrelor didactice şi elevilor înscrişi în
concurs din ţară, precum şi DVD-ul cu ISSN pentru doritori, respectându-se Regulamentul
Concursului şi termenul limită .
Se vor publica pe site-urile şcolilor şi în mass- media, rezultatele proiectului.
Pe baza rapoartelor intermediare, se va realiza raportul final care va fi prezentat la ședinta de
închidere a proiectului, în fața echipei de management și de implementare.
D.8. Diagrama Gantt a activităţilor
Nr Obiectiv specific Activitate oct nov dec ian feb mar apr mai Responsabili
crt
A 1.Formarea echipei de Coordonatorul
proiect și elaborarea Echipa de
Implicarea a minim proiectului. Parteneriate management
25 de cadre locale
didactice din școlile 2.Actualizarea blogului Juverdeanu
organizatoare în proiectului. Mediatizarea Tudor Cosmin
proiectarea și concursului. Încheierea Echipa de
implementarea de noi parteneriate la management
ediției a doua a nivel național.
Concursului 4bPrimirea, selectarea şi
5
Național „O zi, trei prelucrarea materialelor Coordonator
semnificații- 9 mai” participanților înscriși la Echipa de
diferitele secțiuni ale implementare
concursului.
5.Jurizarea materialelor 8 jurii – 24
participante. Realizarea profesori;
expozițiilor artistico- Echipa de
plastice. implementare
B Formarea
deprinderilor de
muncă
independentă, a 3.a.Documentarea și
capacității de elaborarea materialelor Elevi și cadre
reprezentare pentru concurs(elevi și didactice din
creativă a cadre didactice toate județele
proceselor istorice îndrumătoare).
la minimum 150 de
elevi din 25 de
județe ale țării.
C Creșterea
interesului a min.
100 cadre didactice
pentru realizarea de 3.b.Documentarea și
comunicări elaborarea materialelor cadre didactice
științifice / soft pentru concurs(cadre din toate
educațional necesar didactice). județele
pentru desfășurarea
unui învățământ
activ-participativ.
D Stimularea spiritului 4a.Înscrierea și trimiterea cadre didactice
competitiv, fair- materialelor la concurs din toate jud.
play, la minimum 6.„O zi, trei semnificații –
150 elevi si 100 de 9 mai” ed. II, 2015. Echipa de
cadre didactice din Desfășurarea directă a management
25 de județe ale concursului, cu
țării. participanții din județ.
E Diseminarea Echipa de
rezultatelor management
proiectului în 25 7.Evaluarea finală. Echipa de
unități școlare, într- Diseminarea rezultatelor. implementare
un interval de 3 Cadre didactice
săptămâni. participante
D.9. – Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max.
2000 caractere)
Ne propunem realizarea de: articole în presă, pe site-uri si pe blog, 4 expoziţii, 100 DVD-uri cu ISSN,
50 fotografii din cadrul activităţilor, 50 prezentări Power-Point si comunicari stiintifice ale elvilor, 100
desene, colaje, afise ale elevilor, realizarea a minim 30 softuri educationale si 20 de comunicari
stiintifice, de catre cadrele didactice, pentru comemorarea unor momente de maximă importanță pentru
istoria naționala (independența), europeană (ziua Europei) și universală (ziua Victoriei).
1.Impactul estimat al implementării proiectului asupra elevilor:
•îmbunătăţirea competenţelor de comunicare științifică și artistică
•schimbări pozitive în comportamente, relaţii de grup, motivaţia pentru învăţare;
•participare activă la propria formare;
•dobândirea de noi competenţe, a unor deprinderi şi abilităţi practice în domeniul IT;
•dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii;
2. Impactul estimat al implementării proiectului asupra cadrelor didactice:
•îmbogăţirea experienţei psihopedagogice şi metodice, a competenţelor de comunicare a cadrelor
didactice cu elevii şi părinţii, contribuind la ameliorarea relaţiei elev-profesor-parinte-societate;
•Cadrele didactice din echipă de proiect vor căpăta experienţă în realizarea de proiecte, vor putea
deveni manageri în alte proiecte educaţionale, antrenând şi alte cadre didactice din şcoală.
3.Impactul estimat al implementării proiectului asupra părinţilor
6
•schimbarea atitudinii faţă de şcoala, prin ameliorarea viziunii lor asupra procesului educaţional
4.Impactul estimat al implementării proiectului asupra institutiilor organizatoare:
•îmbunătăţirea imaginii şi o încredere sporită în forţa educaţională a şcolii în comunitatea locală.
•creşterea calităţii ofertei educaţionale a şcolilor;
•stimularea interesului pentru participarea cât mai largă la activităţi de cooperare naţională;
5.Impactul estimat al implementării proiectului asupra comunităţii locale:
•implicare mai activă a tuturor factorilor de răspundere din comunitate în viaţa şcolii;
•conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale extrașcolare le au
asupra formării tinerei generaţii;
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului :
 2 liste de control (înscriere şi premiere); 6 procese -verbale ( pentru fiecare activitate);
 250 diplome acordate; 100 DVD-uri expediate; 50 fotografii; 50 filme;
 50 desene: 50 prezentări Power¬Point; 250 participanţi la concurs; 30 cadre didactice implicate
direct în organizare şi jurizare;
 3 articole în presă; 1 apariţie a proiectului pe site-ul didactic.ro; cate o apariţie a proiectului pe site-
ul I.S.J. Vaslui, al C.C.D. Vaslui, al școlilor organizatoare și pe blog;
 urmărirea respectării graficului de activităţi în toate etapele;
 chestionare în vederea culegerii de păreri constructive de la cadrele didactice din afara echipei,
membrii echipei de proiect, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale
 rapoarte de evaluare intermediare prezentate în echipa de proiect;
 raport de evaluare finală şi prezentarea acestuia în echipa lărgită de implementare a proiectului
D.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului (max. 1500 caractere)
Activitatile propuse nu necesita resurse costisitoare, imposibil de obtinut, ci necesita doar
pasiune si motivatie din partea resurselor umane implicate, de aceea consideram ca acest proiect va
rezista multi ani si va avea o activitate tot mai bogata, cu trecerea timpului si castigarea de experienta
dar si recunoastere.
Cercurile constituite în cadrul proiectului, a căror activitate va fi continuată de către cadrele
didactice partenere la proiect;
Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;
Includerea bunelor practici identificate în proiect, în strategiile şcolilor partenere;
Produsele elevilor realizate în cadrul activităţilor proiectului vor fi folosite în alte activităţi
extracurriculare.
Acest DVD va fi folosit pe viitor ca şi material didactic la clasă, venind astfel în sprijinul
elevilor şi al cadrelor didactice din şcolile din întreaga ţară, părinţilor.
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului (max. 1500 caractere)
Mediatizarea proiectului, este o activitate care se desfaşoară pe tot parcursul proiectului, având
un responsabil care va avea grijă ca acest proiect să fie mediatizat atât în mass-media, cât şi pe site-
urile organizatorilor si partenerilor, pe blogul proiectului, realizarea de postere cu proiectul, fluturaşi
care vor fi înmânaţi şcolilor partenere, prin articole realizate de elevi în revistele şcolare.
Diseminarea rezultatelor se va realiza pe blogul proiectului, pe site-urile școlilor organizatoare,
la nivelul fiecărei școli care a avut reprezentanți în concurs și care se vor mândri cu rezultatele
obținute.
D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
1. Casa Corpului Didactic Vaslui
Adresa completă : Str. Stefan cel Mare nr.37, Vaslui, Cod poștal 730178
Telefon/fax: 0235-317279; 0335-402273
e-mail: ccdvs@yahoo.com; site: www.ccdvaslui.ro
Numele şi funcţia persoanei de contact: director, prof. Cristinel Popa
Rol: mediatizare, jurizare, sprijin logistic, evaluare, diseminare
2. Cercul Militar Bârlad
Str. 1 Decembrie nr. 25, Bârlad, Vaslui
telefon/fax: 0235-424 490
Numele şi funcţia persoanei de contact: M.m.pr.Ursu Lucian, Şef Cerc Militar

7
Rol: mediatizare, jurizare, participare cu lucrări, sprijin logistic, diseminare
1. Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Bârlad
Adresa completă: Str. Nicolae Bălcescu nr. 11, Bârlad, Vaslui, 731183
Nr. de telefon/fax: 0235/410516 / 0235/414736
Adresă poştă electronică: colegiulcodreanu.ro,
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Chiru Tița, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, jurizare, diseminare
2. Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" Bârlad
Adresa completă: str.Lirei nr.15, Bârlad, Vaslui
Nr. de telefon/fax 0235 422 250
Adresă poştă electronică: licped_ro@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Pașca Gabriela, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, jurizare, diseminare
3. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad
Adresa completă Str. Mihai Eminescu nr.1, Bârlad, Vaslui
Nr. de telefon/fax 0235/41.30.03
Adresă poştă electronică: liceminescubarlad@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Pricop Ghiorghe, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, jurizare, diseminare
4. Scoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad
Adresa completă Str. Aleea Parc Nr. 1, Bârlad, jud.Vaslui
Nr. de telefon/fax 0235/413001
Adresă poştă electronică epureanu2002@yahoo.co.uk
Numele şi funcţia persoanei de contact: Prof. Oasenegre Viorel, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, jurizare, diseminare
5. Scoala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad
Adresa completă str. Constantin Hamangiu nr. 16, Bârlad, Vaslui
Tel/fax. 0335803638
Adresă poştă electronică iorgur2001@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Ferlovici Florin
Rol: mediatizare, jurizare, participare cu lucrări, diseminare
6. Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad
Adresa: str. N. Tonitza, nr. 20, Bârlad, Vaslui
Tel/fax: 0235411813
E-mail: scoala8_bd@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: Prof. Bradu Georgel, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, jurizare, diseminare
7.Liceul Teoretic "Ștefan Procopiu" Vaslui
Adresa completă: str. Castanilor nr. 3, Vaslui
Telefon/fax: 0235318122
e-mail: lspvs@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: Director, prof. Dumitru Aurel
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, jurizare, diseminare
8.Liceul cu Program Sportiv Vaslui
Adresa completă: str. Ștefan cel Mare nr. 193, Vaslui
Telefon/fax: 0235316891
e-mail: lps_vs@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Vârlan Luminița, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
9.Liceul cu Program Sportiv Bistrița
Adresa completă: str. Moldovei nr. 18, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
Telefon/fax: 0263215189
e-mail: bistritalps@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Miheștian Maria, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
10. Școala Gimnazială „Oltea Doamna”, Oradea
Adresa completă: str. Parcul traian nr. 16, Oradea, jud. Bihor
Telefon/fax: 0359454282
e-mail: olteadoamnaf@yahoo.com
8
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Mitran Mircea, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
11. Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, Berești
Adresa completă: str. Trandafirilor, nr. 201, Beresști, jud. Galați
Nr. de telefon/fax 0236342345
Adresă poştă electronică: grscpaulbujorberesti@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. , director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
12. Școala Gimnazială nr. 1 Bălușeni
Adresa completă: str. Principală, nr.10, loc. Bălușeni, jud. Botoșani
Nr. de telefon/fax 0231515849
Adresă poştă electronică: baluseni_scoala@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Manea-Nuțescu Elvira, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
13. Școala Gimnazială „George Topârceanu”, Mioveni
Adresa completă: str. Părăști, nr.26, Mioveni, jud.Argeș
Nr. de telefon/fax 0248260427
Adresă poştă electronică: scoalageorgetoparceanuhotmail@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Mustață Paul, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
14. Școala Gimnazială „Al.I. Cuza” Vaslui
Adresa completă: str. Racova, nr.69, Vaslui
Nr. de telefon/fax 0235317856
Adresă poştă electronică: scoala1vaslui@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei de contact: prof. Sandu Mariana, director
Rol: mediatizare, participare cu lucrări, diseminare
E. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă
Consumabile : hârtie xerox și carton diplome, 600 - 600
cartușe pentru imprimantă, mape, folii plastic,
DVD-uri, casete video, pixuri, markere,
fotografii, polistiren pt. expoziții, folie pentru
1 plastifiat, etichete
Editare și tipărire materiale de promovare: 150 - 150
2 afișe, pliante, bannere, regulament
Editare și tipărire diplome, materiale pentru 350 - 350
4 mape, multiplicare xerox
5 Cheltuieli de expediere PTTR 200 - 200
Cheltuieli protocol 200 - 200
6
TOTAL RON 1500 - 1500
F. Bugetul ultimelor 2 ediţii:
Anul de desfăşurare Ediţia Buget total Buget primit de la Contribuţie
MEN proprie/alte surse
2014 I 1200 ron - 1200 ron
G. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în
CAEN 2015:
a. DA

Coordonator: prof. Juverdeanu Aurelia Melania


Director Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”: prof. Dumitrașc Ionel

Director Școala Himnazială „Vasile Pârvan”: prof. Tamaș Rodica

9
Raport asupra desfășurării Concursului Național „O zi, trei semnificații – 9 mai”, ediția I, 2014
Total lucrări participante: 124, din care 100 la elevi
Profesori îndrumători/participanți: 53, din 19 județe. Elevi participanți: 112, din 19 județe: Arad, Alba,
Argeș, Bacău, Brăila, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, București, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj,
Iași, Mureș, Prahova, Sibiu, Vaslui, Vrancea,
Premii acordate: Elevi: premii I – 45; premii II – 33; premii III – 17; mențiuni - 5
Profesori: premii I – 17; premii II – 6; premii III – 1
Au funcționat 8 jurii formate din 24 profesori de istorie, religie, desen, înv. primar, informatică: juriul
pentru creații plastice cls. I-IV, juriul pentru creații plastice cls. V-VIII, juriul pentru creații plastice
cls. IX-XII, juriul pentru prezentări ppt, svf, exe, ale elevilor cls. V-VIII, juriul pentru prezentări ppt,
svf, exe, ale elevilor cls. IX-XII, juriul pentru comunicările științifice ale elevilor cls. IX-XII, juriul
pentru comunicările științifice ale cadrelor didactice, juriul pentru prezentări/teste ppt, svf, exe, ale
cadrelor didactice.
A fost creat și încărcat cu materiale, blogul proiectului: http://concurs9mai.blog.com/
Categorie lucrări Categorie Tema Nr. Număr premii
vârstă lucrări
Lucrări artistico- cls. I-II Ziua Europei 2 1 I, 1 II
plastice cls. III-IV Ziua Europei 5 2 I, 1 II, 2 III
cls. III-IV Independența României 2 1 I, 1 II
cls. III-IV Ziua Victoriei 1 1I
cls. V-VI Ziua Europei 4 2 I, 1 II, 1 III
cls. VII-VIII Ziua Europei 7 2 I, 2 II, 2 III, 1 m
cls. VII-VIII Independența României 5 2 I, 2 II, 1 III
cls. VII-VIII Ziua Victoriei 5 2 I, 1 II, 1 III, 1 m
cls. VII-VIII 3 teme 2 1 III, 1 mentiune
Cls. IX-X Ziua Europei 2 2 II
Cls. IX-X Independența României 2 2I
Cls. IX-X Ziua Victoriei 3 2 I, 1 II
Prezentări power- cls. V-VI Ziua Europei 2 2I
point, wmw, swf ale cls. VII-VIII Ziua Europei 11 3 I, 3 II, 3 III, 2 m
elevilor cls. VII-VIII Independența României 10 3 I, 3 II, 4 III
cls. VII-VIII Ziua Victoriei 5 3 I, 2 II,
Cls. IX-X Ziua Europei 3 2 I, 1 II
Cls. IX-X Independența României 4 2 I, 2 II
Cls. IX-X Ziua Victoriei 2 2I
Cls. IX-X 3 teme 2 1 I, 1 II
Cls XI-XII Ziua Europei 2 1 I, 1 II
Cls XI-XII Independența României 3 1 I, 2 II
Cls XI-XII Ziua Victoriei 2 2I
Referate elevi Cls. IX-X Ziua Europei 3 1 I, 1 II, 1 III
Cls. IX-X Independența României 4 2 I, 2 II
Cls. IX-X Ziua Victoriei 3 2 I, 1 II
Cls XI-XII Independența României 4 2 I, 1 II, 1 III
Soft educațional Lecții Ziua Europei 3 1 I, 1 II, 1 III
cadre didactice Independența României 1 1I
Ziua Victoriei 2 2I
Teste grilă Ziua Europei 2 1 I, 1 II,
Independența României 1 1I
Ziua Victoriei 2 1 I, 1 II
Comunicări științifice Ziua Europei 3 3I
cadre didactice Independența României 5 3 I, 2 II
Ziua Victoriei 4 3 I, 1 II
3 teme 1 1I
Coordonator: prof. Juverdeanu Aurelia Melania, Inspector școlar educativ: Jitcă Daniela

10
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA ELENA BIBESCU” BÂRLAD
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE PÂRVAN” BÂRLAD

CONCURSUL NAŢIONAL “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”


Ediţia a II-a - 9 MAI 2015

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Prin acest proiect se încearcă o redimensionare a relaţiei profesor - elev, care trebuie să fie una
de colaborare şi încredere astfel încât aceştia să devină parteneri egali într-un proiect elaborat în
comun. Colaborarea constă în investigarea unor fenomene istorice care au influenţat destine, în scopul
conştientizării adevărului istoric şi în formarea de atitudini civice, patriotice și europene, crearea
respectului faţă de valorile umane.
Scopul proiectului:
Abordarea interdisciplinară, științifică, electronic-interactivă și artistică, a unor momente de
maximă importanță pentru istoria naționala (Independența), europeană (Ziua Europei) și universală
(Ziua Victoriei) de către elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

SECŢIUNI:
I. Prezentări în power-point/swf/exe. pe tema Independenței României, Victoriei Aliaților în
al II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls. III-IV, V- VI, VII-VIII,
IX-X si XI-XII
II. Comunicări științifice pe tema Independenței României, Victoriei Aliaților în al II-lea
Război Mondial și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls. IX-X si XI-XII.
III. Comunicări științifice pe tema Independenței României, Victoriei Aliaților în al II-lea
Război Mondial și a Uniunii Europene – pentru cadre didactice.
IV. Soft educational: lecții, teste-grila în power-point, swf, exe, AEL, pe tema Independenței
României, Victoriei Aliaților în al II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene – pentru
cadre didactice.
V. Creaţiile artistico-plastice (desene, picturi, colaje) pe tema Independenței României,
Victoriei Aliaților în al II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls. I-
II, III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII.
VI. Creaţiile grafice pe calculator (postere, pliante, colaje) pe tema Independentei Romaniei,
Victoriei Aliaților în al II-lea Război Mondial și a Uniunii Europene - pentru elevi de cls.
III-IV, V- VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII

PRECIZĂRI:

I. Prezentările în power-point, exe, swf, trebuie sa cuprinda min. 10 slide-uri pentru elevii de cls. III-
IV, min. 15 slide-uri pentru elevii de cls. V-VIII și min. 20 slide-uri pentru elevii de cls. IX-XII,
folosirea diacriticelor precum și bibliografie.
11
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, câte una de
fiecare temă.
Concursul pentru prezentările în power-point se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele
III-IV, V- VI, VII-VIII, IX-X și XI-XII, cu participare indirectă pentru participanții care nu sunt din
Bârlad.Toţi participanţii vor primi diplome.
Fiecare lucrare va fi expediată pe mail și prin plic, pe CD și va fi însoţită de fișa de însciere și o
etichetă (lipită pe plicul CD-ului) cu următoarea structură:
Numele și prenumele elevului .........................................................................................
Clasa ...............................................................................................................................
Şcoala .............................................................................................................................
Localitatea .......................................................Judeţul...................................................
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................
Titlul lucrării.....................................................................................................................
Secţiunea de concurs la care se înscrie .............................................................................

II. Comunicările științifice ale elevilor vor cuprinde min. 2 pagini A 4, Times New Roman 12, cu
diacritice, cu informații dar și imagini precum și bibliografie.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, câte una de fiecare
temă.
Concursul pentru comunicările științifice se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele IX-X si XI-
XII, cu participare indirectă pentru participantii care nu sunt din Bârlad. Toţi participanţii vor primi
diplome.
Fiecare lucrare va fi expediată pe mail în format word/pdf și prin plic, pe suport de hartie și va fi
însoţită de fișa de însciere și o mentiune, la începutul lucrării, cu următoarea structură:
Numele și prenumele elevului ..........................................................................Clasa ..........
Şcoala..............................................Localitatea..................................Judeţul..............................
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................

III.Comunicările științifice ale cadrelor didactice vor cuprinde min. 4 pagini A 4, Times New
Roman 12, cu diacritice, cu informații dar și imagini precum și bibliografie. Vor fi trimise pe suport de
hârtie și pe mail, in format word/pdf.

IV.Softul educational: lecțiile, teste-grilă în power-point, swf, exe, trebuie sa conțină min 25 slide-
uri/ 25 itemi de cel puțin 4 tipuri pentru testele-grilă, folosind diacriticele precum și bibliografie. Vor fi
trimise pe CD și pe e-mail.
Un cadru didactic poate trimite max. 3 lucrări de tipuri diferite: comunicare/lecție/test – grilă.
Toate cadrele didactice din Bârlad vor prezenta, în direct, lucrările cu care se înscriu la concurs,
în max 15 min., în sala de festivități a Cercului Militar Bârlad. Sunt invitați și colegii din Vaslui, dacă
pot veni.

V. Creaţiile artistico-plastice vor fi realizate pe suport de hârtie, în format A4 cu tehnica de lucru la


alegere, dar fără carioca/creioane colorate.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, din fiecare
tema(max. 6 elevi).
Concursul pentru creaţiile artistico-plastice se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele I-II, III-IV,
V-VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII, cu participare indirectă. Toţi participanţii vor primi diplome.
Fiecare lucrare va fi expediată prin e-mail, scanată color și prin plic, însoţită de fișa de însciere și o
etichetă (lipită pe verso) în dreapta jos, cu următoarea structură:
Numele și prenumele elevului .........................................................................................
Clasa ...............................................................................................................................
Şcoala .............................................................................................................................
Localitatea .......................................................Judeţul...................................................
12
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................
Titlul lucrării.....................................................................................................................
Secţiunea de concurs la care se înscrie .............................................................................

VI. Creaţiile grafice pe calculator (postere, pliante, colaje) vor fi realizate cu tehnica de lucru la
alegere: paint, corelldraw, publisher, ppt., dar salvate ca jpg/pdf, cu trimitere pe mail si pe suport de
hartie. Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări ale elevilor de la clasă/școală, din fiecare
tema(max. 6 elevi).
Concursul pentru creaţiile grafice pe calculator se va organiza pe categoriile de vârstă: clasele III-IV,
V-VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII cu participare indirectă. Toţi participanţii vor primi diplome.
Fiecare lucrare va fi expediată pe mail in format jpg/pdf si prin plic, însoţită de fișa de însciere și o
etichetă (lipită pe verso) în dreapta jos, cu următoarea structură:
Numele și prenumele elevului .........................................................................................
Clasa ...............................................................................................................................
Şcoala .............................................................................................................................
Localitatea .......................................................Judeţul...................................................
Cadrul didactic coordonator ..........................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................
Titlul lucrării.....................................................................................................................
Secţiunea de concurs la care se înscrie .............................................................................
Pentru evaluare se vor constitui 12 comisii, alcătuite din profesori de desen, informatică și
istorie din cadrul I.S.J. Vaslui, C.C.D. Vaslui, a școlilor organizatoare și colaboratorilor, din Bârlad,
Vaslui, alte localități.

PROGRAMUL CONCURSULUI:

1 - 30 APRILIE 2015 se primesc lucrările din ţară însoţite de fişa de înscriere într-un plic/colet, care
va conţine în interiorul său şi un alt plic autoadresat şi timbrat, necesar expedierii diplomelor, precum și
pe e-mail, în vederea editării DVD-ului proiectului.
1 - 7 MAI 2015 - jurizarea lucrărilor;
8 - 10 MAI 2015 – realizarea expoziţiilor cu lucrările premiate;
9 MAI, orele 9-14 – prezentarea în direct a lucrărilor cadrelor didactice din Bârlad/județ.
10 - 15 MAI 2015 - realizarea DVD-ului cu ISSN “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”
15 - 20 MAI 2015 - expedierea diplomelor și DVD-urilor.

NOTĂ:
Lucrările nu se vor returna.
Participanţii la proiect vor primi prin poştă diplomele, adeverințele și DVD-urile. Pentru aceasta
participanţii de la cele șase secţiuni vor trimite în plic, împreună cu lucrările, un plic format A4, timbrat,
cu adresa proprie completă, plic care va fi folosit de către organizatorii concursului pentru expedierea
diplomelor şi a DVD-urilor.
DVD-ul cu ISSN ce cuprinde lucrările din cadrul proiectului (desene, colaje, picturi, prezentări
ppt, swf, exe, comunicarile științifice) va fi trimis celor care îl doresc, contra cost (15 ron).
Vă rugăm să completați conform modelului de mai jos, pe plicul autoadresat:
Destinatar ( Cadrul didactic / Elevul / Cadrul didactic coordonator)
Adresa: Str........................................................., Nr.......................................................
Bl................................, Sc………................., Et......................., Ap……………...…...
Localitatea…………………………………...Cod poştal…………………………......
Judeţul………………………………………………………………………………..…

13
* Fişele de înscriere în concurs (cadre didactice/elevi) precum si lucrarile (desenele vor fi
scanate) vor fi trimise si pe adresa de e-mail: tuturelu05@yahoo.com şi pe adresa Școlii Gimnaziale
« Principesa Elena Bibescu » Bârlad, prin colet poştal.
* Pentru relaţii suplimentare, pentru trimiterea materialelor (acordurilor de parteneriat, a
lucrărilor, a fişelor de înscriere) persoana de contact:
Prof. Juverdeanu Aurelia Melania – 0751063226, e-mail tuturelu05@yahoo.com
Regulament de jurizare pentru prezentări ppt, svf, exe, ale elevilor cls. III-XII:
Se jurizează separat pe fiecare din cele 3 teme ale concursului și pe cinci categorii de vârstă:
clasele III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII. Lucrările trebuie să respecte limita minimă de spațiu,
minimum 3 lucrări la bibiografie, corectitudine științifică, originalitatea. Se pot acorda maxim 3 premii
I, 3 premii II, 3 premii III , 3 mențiuni și premii speciale ale juriului la fiecare categorie de vârstă și
temă în parte.
Regulament de jurizare pentru comunicările științifice ale elevilor cls. IX-XII:
Se jurizează separat pe fiecare din cele 3 teme ale concursului, pe doua categorii de varsta: cls. IX-X si
XI-XII. Lucrările trebuie să respecte limita minimă de spațiu, minimum 3 lucrări la bibiografie,
corectitudine științifică, originalitatea. Se pot acorda maxim 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3
mențiuni și premii speciale ale juriului la fiecare temă și categorie de vârstă în parte.
Regulament de jurizare pentru comunicările științifice ale cadrelor didactice:
Se jurizează separat pe fiecare din cele 3 teme ale concursului. Lucrările trebuie să respecte
limita minimă de spațiu, minimum 5 lucrări la bibiografie, corectitudine științifică, originalitatea. Se
pot acorda maxim 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni și premii speciale ale juriului la
fiecare temă în parte.
Regulament de jurizare pentru prezentări: lectii/teste ppt, svf, exe, ale cadrelor didactice
Se jurizează separat pe fiecare din cele 3 teme ale concursului și cele 2 categorii de lucrări:
lecție sau test-grilă. Lucrările trebuie să respecte limita minimă de spațiu, minimum 5 lucrări la
bibiografie, corectitudine științifică, originalitatea. Se pot acorda maxim 3 premii I, 3 premii II, 3
premii III, 3 mențiuni și premii speciale ale juriului la fiecare temă în parte si la categoria de lucrare.
Regulament de jurizare creații plastice cls. I-XII
Se jurizează separat pe fiecare din cele 3 teme ale concursului și pe șase categorii de vârstă:
clasele I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII,. Se punctează tehnica, originalitatea, mesajul. Se
pot acorda maxim 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni și premii speciale ale juriului la
fiecare categorie de vârstă și temă în parte.
Regulament de jurizare creații grafice pe calculator cls. III-XII
Se jurizează separat pe fiecare din cele 3 teme ale concursului și pe cinci categorii de vârstă:
clasele III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X si XI-XII. Se punctează tehnica, originalitatea, mesajul. Se pot
acorda maxim 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni și premii speciale ale juriului la fiecare
categorie de vârstă și temă în parte.

Coordonator: prof. Juverdeanu Aurelia Melania

Director Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”: prof. Dumitrașc Ionel

Director Școala Gimnazială „Vasile Pârvan”: prof. Tamaș Rodica

14
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA ELENA BIBESCU” BÂRLAD


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE PÂRVAN” BÂRLAD

CONCURSUL NAŢIONAL “O ZI, TREI SEMNIFICAȚII – 9 MAI”


EDIŢIA A II-A, 2015

COORDONATOR
PROF. JUVERDEANU AURELIA MELANIA

15