Sunteți pe pagina 1din 41

Bugetul pentru

cetățeni
2018
CE A STAT LA BAZA ELABORĂRII
BUGETULUI PE ANUL 2018?

Prognoza dezvoltării economiei în anii 2018-2020 și obiectivele


politicii fiscale și vamale pe anul 2018

Prioritățile de politici care derivă din Programul de activitate al Guvernului

Priorităţile de politici care derivă din Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”
și strategiile de dezvoltare naționale și sectoriale

Acordurile semnate/ratificate cu partenerii externi de dezvoltare

Cadrul legislativ în vigoare și toate actele normative adoptate de către Parlament și


Guvern în anul 2017, care au impact asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018
PRIORITĂȚILE GUVERNULUI
La elaborarea Bugetului pentru anul 2018, Guvernul a ținut cont
de următoarele priorități:
• reformarea sistemului educațional; • modernizarea infrastructurii rurale;
• modernizarea și îmbunătățirea calității • promovarea producției agricole cu
serviciilor de sănătate; valoare adăugată ridicată;
• sustenabilitatea financiară a sistemului de • integrarea Moldovei în sistemul energetic
protecție socială; european;
• combaterea corupției și garantarea • reducerea poluării mediului și dezvoltarea
supremației legii, sporirea calității și infrastructurii regionale în vederea
eficienței serviciilor în domeniul ordinii reciclării deseurilor;
publice și securității naționale; • reabilitarea clădirilor culturale.
• tranziția la noile standarde de pregătire a Venituri, cheltuieli și deficit, mlrd.lei
trupelor naționale de apărare; 80
61,7
56,9
60
• dezvoltarea investițiilor în infrastructura 40
de drumuri; 20
4,7
• îmbunătățirea climatului de afaceri; 0
Venituri Cheltuieli Deficit
Provocarea principală pentru anul 2018 și pe termen mediu
reprezintă implementarea în continuare a reformelor
structurale; consolidarea finanțelor publice și a stabilității
financiare drept condiții primordiale pentru atingerea
obiectivului durabilității bugetar-fiscale, prin menținerea unui
deficit al bugetului public național la nivel sustenabil, evitînd
riscurile legate de șocurile interne și externe, precum și
dependența de asistența financiară externă.
PERSPECTIVELE ECONOMICE 2018

CREȘTEREA REALĂ A PIB (%)


PIB-ul se preconizează să crească cu 3.0%.
4,3
Inflația medie anuală este preconizata la
nivel de 4,3 %, comparativ cu 6,5 % în 2017 4,8
3,5 3,0
Salariul nominal mediu lunar va constitui
în 2018- 6150 lei fiind în creștere cu față de
5700 lei în anul 2017. 2014 -0,4 2016 2017 2018
2015

INFLAȚIA MEDIE ANUALĂ (%)


Exporturile sunt estimate la 2, 5 miliarde
de dolari, în timp ce importurile sunt
de așteptat la 5,1 miliarde de dolari. 9,7
6,4 6,5
4,6 5,1 4,3
Prin urmare, balanța comercială va fi în
deficit de 2,6 miliarde de dolari. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PROGNOZA INDICATORILOR
MACROECONOMICI PENTRU ANII 2018-2020

PIB O creștere a PIB de 3%-4%


anual
INFLAȚIA
La nivel de 104,3%-104,9%.
CURS DE SCHIMB

Depreciere ușoară a monedei naționale de


la 17,68 în 2018 pînă la 18,50 în 2020

IMPORT Importurile vor crește cu circa 6% anual


EXPORT Exporturile se vor majora cu circa 6,7 % anual
Măsurile de politică fiscală cu
impact bugetar pentru anul 2018
Impactul,
Măsurile de politică fiscală și vamală mil.lei
Majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii -111,2
1 scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale
pentru persoanele întreţinute la rata inflaţiei.

2 Majorarea impozitului pe venitul de la persoanele fizice cetățeni din livrarea +50,0


agenților economici a producţiei agricole
3 Excluderea din mărfuri supuse accizelor a metalelor prețioase -11,5
4 Majorarea cotei accizelor pentru produsele din tutun +295,0
5 Majorarea cotei accizelor pentru produsele petroliere +192,0
VENITURILE BUGETULUI PUBLIC
NAȚIONAL

Veniturile bugetului public național în anul 2018 sînt în creștere,


comparativ cu anul 2017, cu 4 142.9 mil.lei

Creșterea veniturilor BPN se datorează în


special:
•creșterii economice și altor măsuri - cu
2,1 mlrd. lei;
•creșterii intrărilor de granturi – cu 1,6 52 856,7 56 999.6
mlrd.lei; mil.lei mil.lei
•impactului măsurilor politicii fiscale – cu
0,4 mlrd. lei 2017
2018
SURSELE DE VENITURI ALE
BUGETULUI 2018
2018 Granturile vor constitui 2830.0
Venituri total mil.lei mil.lei sau 1.8 % din PIB Dintre
care, granturi pentru
Impozit pe venit, persoane fizice 3.852,3
susținerea bugetului:
Impozit pe venit, persoane juridice 4.481,0 2189.2 mil. lei, granturi
Impozite pe proprietate 542,6 pentru proiecte finanțate din
TVA 17.299.5 surse externe: 640.8 mil.lei
Accize 5.903,2
Taxa asupra comerțului exterior 1.597,9
Contribuții de asigurări sociale 12.546,0 Alte venituri vor constitui
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 3.923,7 2251.9 mil.lei – 3.9% din totalul
veniturilor
Granturi externe 2830,0 Dintre care, veniturile colectate
Alte venituri 2.251,9 de către instituțiile bugetare
vor constitui 1356.3 mil.lei
CHELTUIELILE BUGETULUI PUBLIC
NAȚIONAL

Cheltuielile bugetului pentru anul 2018 sunt


planificate în suma de 61 713,5 mil.lei cu o
creștere de
4 692,6 mil.lei fața de anul 2017 61 713,5
57 020,9
Cele mai esențiale majorări se atestă mil.lei mil.lei
la grupele:
protecție socială – 1595,5 mil.lei (8,2%), 2017
2018
învățămînt – 739,4 mil.lei (7,6%),
sănătatea – 603,1 mil. lei (8,2%).

De la 38,3 % la 38,5%
din PIB
017
CHELTUIELILE BUGETULUI: UNDE SE DUC
BANII ÎN ANUL 2018?
a
Denumirea mil.lei % în PIB % în total
Servicii de
stat cu Cheltuieli, TOTAL 61.713,5 38,5 100,0
destinație
generală Ordine Servicii de stat cu destinație generală 6.344,9 4,0 10,3
10,3 % publică și
Protecția securitate Apararea națională 628,9 0,4 1,0
socială națională
33,9 % 7,2 %
Ordinea publică și securitatea națională 4.454,1 2,8 7,2
Servicii în
demeniul Servicii în domeniul economiei 7.900,7 4,9 12,8
economiei
e 12,8% Protecția mediului 176,6 0,1 0,3

Ocrotirea Gospodăria de locuințe 1.520,1 0,9 2,5


snatații
Educatia 12,9 % 16,9 %
Ocrotirea sănătății 7.960,5 5,0 12,9

Cultură, spot, tineret, culte și odihnă 1.361,3 0,9 2,2

Educația 10.419,4 6,5 16,9

Protecție socială 20.947,0 13,1 33,9

În TOTAL 61,7 mlrd lei vor fi cheltuiți în anul 2018


CHELTUIELILE DE PERSONAL
ÎN ANUL 2018
Cheltuielile de personal în anul 2018 vor constitui 13768,6 mil.lei s-au
8,6% din PIB, s-au 22,3% din totalul cheltuielilor BPN
Creșterea cheltuielilor de personal cu 1113,0 mil.lei față de anul trecut
a fost cauzată de:
• implementarea măsurilor privind majorarea salariilor
angajaților din sectorul bugetar;
• restructurarea și crearea unor instituții noi sau majorarea
numărului de unități de personal conform prevederilor
actelor normative în vigoare.

Estimările cheltuielilor de personal includ măsuri de optimizare şi ajustări


structurale prevăzute în anul 2018 precum și cele implementate pe
parcursul anului 2017, care vor avea continuitate în anul 2018
CE PREVEDE BUGETUL PE 2018
ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII
Costul măsurilor de majorare a salariilor în anul 2018 constituie 580,4 mil. lei, inclusiv:
pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat 376,2 mil. lei şi pentru instituţiile finanţate
de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 204,2 mil. lei și anume:
• majorarea de la 1 ianuarie 2018 a salariului angajaților salarizați în baza Rețelei tarifare unice din alte domenii (inclusiv militari)
cu 10% , costul estimativ constituie 304,8 mil. lei;
• trecerea funcționarilor publici pe următoarele trepte de salarizare - costul estimat fiind de 42,4 mil. lei;
• ajustarea costului sporului pentru eficiență în prevenirea și combaterea corupției în dependență de salariul mediu pe economie
realizat în anul precedent, costul măsurii estimat de 13,0 mil. lei;
• recalcularea salariilor de la 1 aprilie 2018, a judecătorilor și procurorilor pe măsura creșterii salariului mediu pe economie
realizat în anul precedent- costul estimativ fiind de 58,3 mil. lei;
• majorarea de la 1 septembrie a salariilor cadrelor didactice conform prevederilor anexei nr.11 la Legea nr.355- XVI din
23.12.2005, pe măsura creşterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul gestionar faţă de
salariul mediu al cadrelor didactice din învăţămînt real atins în trimestrul IV al anului precedent, costul estimativ de 104,4;
• reducerea la 75 % a normei didactice pentru un salariu de funcție, în primii trei ani de activitate pedagogică, a cadrelor didactice
– tineri specialiști, costul estimativ circa 15,2 mil. lei
• reducerea normei didactice în învățămîntul primar, gimnazial și liceal de la 20 ore pe săptămână la 18 ore, costul estimativ 42,3
mil. lei.

Pentru anul 2018 numărul de unități de personal luat în calcul la estimarea cheltuielilor de personal
constituie 199252,5 unități
Principalii indicatori
ai Bugetului public național pe anul 2018

Venituri

56 999,6 mil.lei
Cheltuieli

Deficit
61 713,5 mil.lei -4 713,9 mil.lei
DEFICITUL BUGETULUI PUBLIC
NAȚIONAL

Conform prevederilor art.15 al Legii finanțelor publice si responsabilității


bugetra-fiscale nr.181/2014, deficitul bugetului public național, excluzînd
granturile, va constitui 7 543,9 mil. lei, sau 4,7% din PIB. Utilizarea clauzei de
derogare pentru cheltuielile capitale finanțate din surse externe, constituie
3 540 mil. lei sau 2,2% în PIB, suma ce constituie investițiile capitale, finanțate
din surse externe (proiectele finanțate din surse externe). În aceste condiții,
soldul bugetar, excluzînd granturile, reflectă încadrarea soldului bugetar în
regula bugetar-fiscală.

Finanţarea deficitului bugetului public naţional în anul 2018 se va efectua din surse interne şi
externe, în special prin valorificarea împrumuturilor pentru finanţarea proiectelor din surse
externe şi pentru susţinerea bugetului, acțiuni în formă de participare în capital (venituri din
privatizare), creanțe interne ale bugetului, precum şi din mijloacele bănești din solduri la
conturile bugetelor componente ale bugetului public național.
DATORIA DE STAT ANUL 2018

2016 2017 2018


executat precizat proiect

Datoria de stat internă, mil.

lei 21519,6 24069,6 23859,6 La sfîrșitul anului


Datoria de stat externă, mil. 2018 datoria de
dolari SUA 1464,7 1790,0 2115,6 stat pe cap de
locuitor va
Datoria de stat în valută străină –61,3% constitui
Datoria de stat în lei – 38,7 % 17384.18 lei
2016 2017 2018
Ponderea datoriei de stat în PI) executat precizat proiect

37.6% 38.6 % 38.6%


BUGETUL DE STAT. SURSELE EXTERNE

2016 2017 2018

executat precizat proiect


TOTAL, mil dol. SUA 293.7 334.7 596.4
- granturi 63.4 65.1 160.1
- împrumuturi 230.3 269.6 436.3
Ponderea granturilor externe în

suma totală a veniturilor


Fiecărui bugetului de stat 4.4 3.5 7.7
cetățean în Granturi în raport la un locuitor,
anul 2018 îi mii dol.SUA 17.8 18.3 45.1
vor reveni -
Împrumuturi în raport la un
167.9 dolari
SUA locuitor, mii dol.SUA 64.8 75.9 122.9
STRUCTURA INTRĂRILOR DIN
ASISTENȚA EXTERNĂ

Milioane dolari SUA


ANII
2016 2017 2018

executat precizat proiect


Granturi Proiecte investiționale 16,2 39,4 36,2
Suport bugetar 47,2 25,7 123,8
Împrumuturi Proiecte investiționale 76,6 134,5 266,1
Suport bugetar 153,7 135,2 170,2
BANII DIN ASISTENȚA EXTERNĂ ACORDATĂ
GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Comisia Europeană 208,7 mil. dol.SUA

596,4 mil. dol. SUA dintre Banca Mondială 112,4 mil.dol.


care: SUA

FMI 26,6 mil. dol. SUA


BEI 111,0 mil. dol. IFAD 10,1 mil. dol. SUA
SUA
CEB 25,5 mil dol. SUA BERD 89,0 mil. dol.
SUA
Global Fund 4,6 mil. dol. SUA

Fiecărui cetă țean îi vor reveni 167,9 dol. SUA


CUM SE CHELTUIE BANII STATULUI?

Cheltuieli de personal 13 768,6


mil.lei Bunuri și servicii 11 815,5 mil.lei
22,3% din total si 8,6 % din PIB 19,1% din total și 7.4 % din PIB

Cheltuieli capitale -7
970,7 mil.lei 12,9% din Prestații sociale 19 827,6
mil.lei 32,1% din total și
total și 5,0 % din PIB
12,4 % din PIB
SECTORUL EDUCAȚIEI 2018

Cheltuielile totale pentru domeniu constituie 10419,4 mil.lei, sau 6.5%


din PIB și 16,9 % din totalul cheltuielilor
bugetului public național

În domeniul educației activează 3214 instituții de învățământ,


dintre care 139 întreținute din mijloacele bugetului de stat și
3075 instituții de învățământ întreținute din contul mijloacelor
bugetelor locale .

În total în domeniul educației activează peste 105 mii


persoane
În total în grădinițele si instituțiile
Salariul mediu pe o unitate de personal pedagogic în domeniul de învățămînt din țară sunt peste
educației constituite 5572,6 lei
606 mii de copii, elevi și studenți.
PRINCIPALELE MĂSURI CARE URMEAZĂ SĂ FIE
REALIZATE ÎN ANUL 2018

• Indexarea burselor elevilor/studenților la indicele prețurilor de consum;


• Majorarea normelor financiare de alimentație a copiilor/elevilor;
• Asigurarea măsurilor salariale prevăzute de legislație pentru personalul din
învățămînt;
• În învățămîntul profesional tehnic, din contul suportului bugetar oferit de
Comisia Europeană, vor fi renovate 10 centre de excelență profesională;

• Renovarea și dotarea a 15 școli, din contul împrumutului acordat


de Banca Mondială în cadrul proiectului ”Reforma învățămîntului
în Moldova”;
• În educația timpurie, din contul asistenței tehnice și financiare
acordate de Guvernul României, vor fi renovate 50 instituții.
PRINCIPALII INDICATORII PE
SECTORUL EDUCAȚIA ANUL 2018
Instituțiile Numărul Cheltuielile, Numărul Cheltuielile
de mil. lei de copii, medii pe an la
instituții elevii, un copil, elev,
studenți student, lei
Instituții preșcolare 1424 2763,5 142950 19332,2

Școli/gimnazii și licee 1252 4 464,5 326762 13662,8

Școli internat 33 113,6 1449 78370,7

Școli profesionale 44 457,2 15848 28847,9


Colegii 36 698,5 26186 26674,1

Universități 17 912,5 27658 32991,7


SECTORUL PROTECȚIA SOCIALĂ
ANUL 2018

Cheltuielile totale pentru domeniu –20947,0 mil.lei, ce constituie 13,1% din PIB și 33,9% din
totalul cheltuielilor bugetului public național

În domeniul protecției sociale activează 686 instituții, dintre care 20 întreținute din mijloacele
bugetului de stat și 666 instituții întreținute din contul mijloacelor bugetelor locale .

În total în domeniul protecției sociale activează


peste 11289 unități de personal
PRIORITĂȚILE DE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL
PROTECȚIEI SOCIALE ANUL 2018

• Asigurarea durabilității financiare a sistemului public de asigurări


sociale prin realizarea echilibrului între contribuții și beneficii
pentru toți participanții la sistem;
• Direcționarea programelor financiare de asistență socială spre
susținerea persoanelor cu venituri mici;
• Promovarea politicilor de susținere financiară și socială a familiei și
copilului;
• Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și a
reformei sistemului de determinare a dizabilității.
MASURILE DE POLITICI NOI ÎN DOMENIUL
PROTECȚIEI SOCIALE ANUL 2018
• majorarea cuantumului alocațiilor sociale de stat pentru persoanele cu
dizabilități din copilărie și pentru copii cu dizabilități în vîrstă de pînă la
18 ani – 65,0 mil.lei;
În bugetul de • acordarea banilor de buzunar pentru copiii plasați în serviciile sociale – 10,4
stat pe anul mil.lei;
2018 la
• fortificarea sistemului de management a informației prin asigurarea
ramura mentenanței Sistemului Informațional Automatizat Asistență Socială – 8,5
”Protecția mil.lei;
socială” pentru
• implementarea Programului național de dezinstituționalizare a
realizarea persoanelor cu dizabilități mintale – 7,3 mil.lei;
priorităților
• implementarea unor măsuri prevăzute în Programul național de incluziune
sectoriale sînt social a persoanelor cu dizabilități – 3,0 mil.lei;
prevăzute
• implementarea unor măsuri prevăzute în Conceptul de reformare
măsuri noi - a sistemului de determinare a dizabilității – 6,0 mil.lei;
costul estimativ
• finanțarea mediatorilor comunitari din bugetul de stat prin transferuri
–103,6 mil. Lei. cu destinație specială către bugetele locale - 2,2 mil.lei;
• susținerea activității Comitetelor sectoriale – 1,2 mil.lei.
CUM VOR FI UTILIZAȚI BANII IN SECTORUL

• Susţinerea suplimentară a unor categorii


• de populație – 941,3 mil.lei

PROTECȚIA SOCIALĂ

Protecţia persoanelor în etate –


134,7mil.lei
Protecţia familiei şi copilului – 83,7
mil.lei
Asistenţa socială a persoanelor
cu necesităţi speciale – 139,9
mil.lei

Protecţia socială a persoanelor în situaţie de risc –3306,8 mil.lei

Susţinerea sistemului public de asigurări sociale – 1329,4 mil.lei

Protecţia socială a pensionarilor din rîndul


structurilor de forță – 1181,0 mil.lei
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

2018
2018
preconizat
preconizat Cheltuieli TOTALE, mil.lei 19312,5

Venituri TOTALE , mil.lei 19312,5 dintre care:


I. Prestații de asigurări sociale 13943,7
dintre care:
dintre care:
Contribuţii de asigurări sociale de 12546,0 1.1 Pensii de asigurări sociale 11880,9
stat obligatorii .
Transferuri de la bugetul de stat la 6758,5 1.2 Indemnizaţii de asigurări sociale 1847,5
.
bugetul asigurărilor sociale de stat 30,0
1.3 Alte prestaţii de asigurări sociale
inclusiv transferuri pentru 1329,4 .
acoperirea deficitului BASS 1.4 Cheltuieli de organizare şi funcţionare a sistemului
.
Alte venituri 8,0 public de asigurări sociale 185,3

II. Prestații de asistență socială (transferuri de la


bugetul de stat) 5368,8

Pentru acoperirea deficitului BASS de – 1329,4


dintre care

2.1.Ajutor social 548,2


mil.lei, se alocă transferuri de la bugetul de stat 271,9
2.2.Ajutor/compensații pentru perioada rece a anului
2.3.Suport financiar de stat 941,3
2.4 Protecția socială a pensionarilor din rîndul
.
structurilor de forță
PROTECȚIA SOCIALĂ ÎN ANUL 2018

 
pentru limită de vîrsta – 540931 persoane, mărimea medie lunară – 1524,18 lei de
Numărul dizabilitate –130300 persoane , mărimea medie lunară – 1202,41 lei
persoanelor

în urma pierderii întreținătorului (pensii de urmaș) – 12762 persoane , mărimea medie
lunară –768,23 lei
care primesc 
alocații sociale din contul bugetului de stat –62170 persoane, mărimea medie lunară
pensii total
–544,45 lei
– 787868 
pensiiile beneficiarilor de pensii din organelle de forță - 21697 persoane, mărimea medie
persoane, lunară a pensiei – 4385,73 lei
dintre care:


Indemnizație unică la nașterea copilului (persoane asigurate și neasigurate) – 5645
lei

Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la 2,0 ani (persoane neasigurate) - 540 lei
Mărimea 
Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani (persoane asigurate) –
1408.86 lei
medie a 
indemnizație lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau
indemnizației mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină – 270 lei
pentru copii
PROGRAMUL SĂNĂTATEA PUBLICĂ
ȘI SERVICII MEDICALE

Cheltuielile totale pentru domeniu 7960,5 mil.lei, ce constituie 5,0%


din PIB și 12,9% din totalul cheltuielilor
bugetului public național

În domeniul ocrotirii sănătății funcționează 20 de instituții de ocrotire


a sănătății, finanțate din
mijloacele bugetului de stat
Fiecare cetățean care lucrează achită din salariul său 4,5% pentru sănătate. Persoanele
care își procura de sine stătător polița de asigurare medicală obligatorie se preconizează
că vor achita în anul 2018 cîte
4056,0 lei.
PRIORITĂȚILE DE CHELTUIELI ÎN
DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE
• Modernizarea sistemului de sănătate și sporirea calității
serviciilor de sănătate, inclusiv implementarea în continuare a
programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății.
• Finanțarea prestatorilor de servicii medicale în baza rezultatelor
și performanțelor demonstrate, îmbunătățirea mecanismelor de
plată/remunerare instituționale și personale.
• Asigurarea activității instituțiilor bugetare din domeniul ocrotirii
sănătății.
• Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și reabilitate,
serviciilor comunitate și de sănătate mintală, asigurarea
sănătății reproducerii, fortificarea serviciului de asistență
medicală urgentă prespitalicească.
CHELTUIELILE PENTRU PROGRAMUL
SĂNĂTATEA PUBLICĂ ȘI SERVICII MEDICALE
Mil.lei

Asistenta medicală spitalicească 3317,8


Asistența medicală primară 1985,0 În total
Asistența medicală urgentă prespitalicească
Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistență medicală
556,6
15,0
în 2018
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 47,8 –
Administrarea fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală
Servicii medicale de înaltă performanță
78,8
200,4
7960,0
Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății 2,4 mil.lei
Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu
Sănătate publică
56,8
201.3
dintre
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 456.7 care
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor medicale, în direcția strategică 36.1
"Sănătate și biomedicina"
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 154.5

Medicină legală 39.6


Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 409.1

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 402.6


FONDURILE ASIGURĂRII OBLIGATORII DE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ ANUL 2018
Numărul
Categoriile de persoane asigurate de stat persoanelor
la 1 ianuarie 2017
Venituri TOTAL mil.lei 6659,0 Persoanele asigurate de stat, TOTAL 1683349

dintre care: dintre care


Transferuri de la bugetul de stat, 2728,0 Copii, elevi, studenți, rezidenți 958899
mil.lei
Primele de asigurare obligatorie de 3923,7 Persoane cu dezabilități 157107
asistență medicală, mil.lei Pensionari 480441
Alte încasări, mil.lei 7,3 Persoane din familii defavorizate 23346
Cheltuieli TOTAL , mil.lei 6659,0 Șomeri înregistrați la agențiile teritoriale 20970

Persoane care îngrijesc la domiciliu alte 13498


persoane
TRANSPORTURILE ȘI INFRASTRUCTURA
DRUMURILOR ANUL 2018

Drumurile publice (naţionale şi locale) din Republica Moldova,


începînd cu aprilie 2002, se administrează Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
de Întreprinderea de Stat “Administraţia de Stat a administrează 9373 km, inclusiv 5907 km -
Drumurilor”. Conform statutului, Î.S. “Administraţia drumuri naţionale,
3500 km - drumuri locale
de Stat a Drumurilor” este întreprindere de stat fondată de
Ministerul Economiei și Infrastructurii în vederea gestionării,
întreţinerii, reparaţiei, modernizării, dezvoltării drumurilor
publice
teritoriale .
CE SE VA PRODUCE DIN BANII
ALOCAȚI ÎN ANUL 2018
BERD
M2 Chisinau-Soroca km 26+200- km 54+850 CE
M3 Chisinau – Giurgiulesti, sector km 96+800 - km 122+800 Varianta de ocolire R1 - or. Ungheni, km
M3 Chisinau – Giurgiulesti, sector km 122+800 - km 151+200
96+200 - km 103+913
M3 Chisinau-Giurgiulesti, km 151+200-km 171+290, 179+650-190+750
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 74+177-km 96+200 WB
R33 Hincesti-Lapusna-M1, km 0+000-km 37+200 Supervizarea lucrărilor L405 R21-Oniscani,
R14 Balti - Sarateni, km 26+600 - km 38+300, km 43+000 - km 61+000, km 64+370 - km 0+000 - km 9+962
km 66+657 Supervizarea lucrărilor L314, M2-
Reabilitarea R34 Hincesti-Leova-Cahul, sectiunea 1: km 0+000 - km 42+200, sectiunea
2: km 42+200 - km 83+000 Peresecina-Hîrtopul Mare-Ohrinncea-R23,
R9 Soroca - Arioneşti, km 00+000 - km 30+950 km 0+000 - km 26+430
Reabilitarea M3 Chisinau-Giurgiulesti, Slobozia Mare, km 00+000 - km 20+500 Supervizarea lucrărilor L39, R25-Seliste-
M2 Chisinau-Soroca km 54+850 - km 71+165 Pirlita-R1, km 0+000 - km 41+800
M2 Chisinau-Soroca km 5+733 - km 26+200
Supervizarea lucrărilor R3 – Pojăreni –
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 6+446 - km 24+050
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24+050 - km 68+250 Costești – Horești – Țipala – R32, km
R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca, km 51+250 - km 68+557 0+000 - km 34 +600
R6 M1 - Ialoveni, km 00+000 - km 6+550
R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 4+800 -km 30+270, km 30+270 - km 59+480 În anul 2018 in sector vor derula două proiecte finanțate
Constructia drumului M3 Porumbrei-Cimişlia, km 0+000 - km 19+010
din surse externe :
Constructia M3 Comrat, km 0+000 - km 18+260
• Proiectul de susținere a programului în sectorul
Drumurilor 2 387,9 mil.lei
• Proiectul reabilitarea drumurilor locale 126,3 mil.lei
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE SILVICĂ, GOSPODĂRIE
PISCICOLĂ ȘI GOSPODĂRIE DE VÎNĂTOARE

Cheltuielile pentru sector în anul 2018 vor constitui – 1820,9 mil.lei

Proiecte implementate din resurse externe prin intermediul recreditării Rezultate așteptate:
instituțiilor financiare si întreprinderilor – 479,7 mil.lei, dintre care:

proiectul ”Livada Moldovei” – 432,6 mil.lei; 
1345 soiuri noi de

proiectul IFAD VII –35,4 mil.lei plante testate;

proiectul IFAD VI – 25,2 mil.lei 
Plantarea anuală

Proiectul „Asistență în cadrul Acordului dintre Guvernul a peste 2000 ha
Republicii Moldova și Guvernul Poloniei”-4.2 mil.lei
plantații pomicole
și 700 ha plantații
viticole;
Proiectele finantate din surse externe insumează –

Peste 4000
beneficiari de
937.4 mil.lei, dintre care: subvenții;

resurse externe alocate la cheltuieli - 457.6 mil.lei;

proiectul ”Agricultura competitivă” –115,6 mil.lei

Crearea a peste

proiectul IFAD VI –96.7 mil.lei
550 locuri noi de

proiectul ”Tranziția la agricultura performantă” – 29,3 mil.lei
muncă.
 proiectul IFAD VII –60.5 mil.lei
TRANSFERURILE DE LA BUGETUL DE STAT
CĂTRE ALTE BUGETE

Bugetele locale 9 787,5 BASS- 6 758,5 FAOAM -2 728,0 mil.lei


mil. lei mil.lei

În anul 2018 în buget sînt prevăzute transferuri către alte bugete ( BASS,
FAOAM, bugetele locale - 19274,0 mil. lei

37
TRANSFERURILE DE LA BUGETUL DE STAT
CĂTRE BUGETELE LOCALE
• Pentru echilibrarea bugetului - 1421.3mil.lei
Cu destinație generală
• Din fondul de compensare – 8,6 mil.lei
1 429,9 mil.lei

• Învățămînt – 7193,6 mil.lei +20 mil.lei pentru procurarea utilajului si mobilierului școlar
• Școli sportive –173,6 mil.lei
• Indemnizații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior – 18,0 mil.lei
• Indemnizații pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă – 46,1 mil.lei
Cu
• Compensarea pentru serviciile de transport – 77,6 mil.lei
destinație
• Compensarea diferenței de tarif la energia electrică și gaze naturale – 34,0 mil.lei
specială
• Prestații sociale pentru copii plasați în serviciile sociale -10,4 mil.lei
• Servicii sociale – 10,5 mil.lei
8 357,6
• Alte cheltuieli - 5,3 mil.lei mil.lei
• Cheltuieli capitale - 25,0 mil.lei
• Transferuri cu destinație speciala pentru infrastructura drumurilor -743,4 mil.lei
Transferuri din fondul de susținere a populației către fondurile locale – 82,0 mil.lei

38