Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA SWOT A SCOLII GIMNAZIALE “VASILE PARVAN”

PUNCTE TARI

OFERTA CURRICULARA
- activităţile extracurriculare sunt multiple: concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, activităţi sportive;
- currciculum la decizia şcolii realizat potrivit opţiunilor majorităţii elevilor
RESURSE UMANE
- personal didactic calificat de 100%
- ponderea cadrelor didactice titulare de 90%
- pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice
- existenţa unui real interes pentru formarea continuă a cadrelor didactice
- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- existenta unui psiholog scolar si a cabinetului de consiliere psihopedagogica precum si a unui profesor de sprijin
- disponibillitatea cadrelor didactice tinere, dormice de formare si afirmare pe plan profesional
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
- conectarea reţelei şcolare la Internet
- biblioteca şcolii este bine dotată,dispune de calculator, TV, DVD, videoproiector cu ecran de proiecţie
- fondurile scolii permit plata cursurilor pentru perfectionare

RELATIILE CU COMUNITATEA
- există o bună colaborare cu părinţii, care participă la întâlniri cu învăţătorii, diriginţii şi conducerea şcolii
- parteneriat între părinţi şi şcoală, cu accent pe consilierea părinţilor elevilor cu probleme de comportament, în
vederea integrării acestora în mediul şcolar

PUNCTE SLABE

OFERTA CURRICULARA
- nu satisface nevoile tuturor elevilor din şcoală, datorită faptului că se lucrează cu întreaga clasă

RESURSE UMANE
- dezinteresul/slaba motivare a unor cadre didactice
- slaba implicare în viaţa şcolii a unor cadre didactice
- existenţa elevilor dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către părinţi, absenţei
părinţilor plecaţi în străinătate
- insuficienta pregatire/lipsa de experienta a unor cadre didactice referitoare la metode de lucru cu elevi din medii
defavorizate

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE


-spatiile scolare insuficiente pentru derularea unor activitati extracurriculare

RELATIILE CU COMUNITATEA
- unele familii nu se implică suficient în activitatea de educare a copiilor
- comunicarea dintre toate cadrele didactice şi comunitate ar trebui să fie mai puternică în toate direcţiile

OPORTUNITĂŢI

OFERTA CURRICULARĂ
- există posibilitatea informării cadrelor didactice prin cursuri variate organizate de C.C.D. în vederea aplicării
C.D.Ş.
- curriculum-ul la decizia şcolii permite valorificarea calităţilor individuale

RESURSE UMANE
- numărul de întalniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea
experienţei, o comunicare mai bună
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte MECTS
- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE


-aplicarea noului sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţămant
-parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme
- accesarea de fonduri prin programele europene Erasmus+

RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE

-scoala are o buna relatie cu Primaria si Consiliul local

AMENINŢĂRI

OFERTA CURRICULARĂ
-insuficienta adecvare a C.D.Ş. la cerinţele părinţilor poate determina alegerea altei şcoli din oraş
-scăderea prestigiului profesiei didactice

RESURSE UMANE
- criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul unor părinţi, destrămarea unor familii
sau indiferenţa părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a elevilor
- rezistenta la schimbare a unor cadre didactice

-fluctuatia cadrelor didactice


RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
- instabilitate legislativă, economică, socială
- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente

RELAŢIA CU COMUNITATEA
- migrarea părinţilor elevilor în alte ţări la lucru
- concurenţa cu celelalte şcoli
- timpul liber limitat al părinţilor conduce la slaba implicare în activităţile şcolii
-situarea scolii intr-o zona dezavantajata