Sunteți pe pagina 1din 12

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06

S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1


ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 1 of 12

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Liviu Moraru

TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR


DE PAVAJ DIN PIATRA NATURALA
FASONATA SAU BETON PREFABRICAT

Data: 30.01.2019

AVIZAT,
RTE

Elaborat: Serv Tehnic de Verificat:Dir. Tehnic-Productie


specialitate AQ/CQ
Numele si prenumele Ing. Barbulescu Daniela
Semnatura
Data 30.01.2019
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 2 of 12

LISTA DE DIFUZARE
Nr.Crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
1 Manager 0 1

2 Administrator/Director General 0 2

3 Director Tehnic-Productie 0 3

4 Serv Tehnic de specialitate AQ/CQ 0 4

5 Compartiment calitate-Mediu- 0 5
Sanatate si Securitate
Ocupationala/RSMI
6 Manager proiect 0 6

7 Sef de santier 0 7

8 Sef punct de lucru 0 8

9 Laborator 0 9
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 3 of 12

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr.Crt Localizarea CONTINUTUL E V A Observatii


modificarii MODIFICARII Nume/Semnatura
Rev/cap/pag
0 1....12 Elaborare initiala

0 1....12 Actualizare
standarde
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 4 of 12

Cuprins Pagina

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. ANEXE SI INREGISTRARI
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 5 of 12

1. SCOP

Procedura stabileste toate fazele ce trebuie respectate pentru realizarea pavajelor


din piatra naturala fasonata sau prefabricate din beton.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la executarea pavajelor din piatra naturala fasonata, pavele
abnorme, calupuri sau prefabricate din beton (piscoturi, dale prefabricate) in cadrul
lucrarilor executate de catre SC RS ACTIV SRL.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii

 Infrastructura drumului: lucrari de terasamente si de arta care sustin


suprastructura drumului si transmit terenului incarcari din trafic.
 Piatra Sparta – Agregat de cariera ce se realizeaza in diferite sorturi cu
dimensiunea cuprinsa intre 0 – 63 mmn, conf. SR 667-2000
 Piatra sparta amestec optimal - Agregat de cariera ce se realizeaza prin
amestecarea diferitelor sorturi cu dimensiuni cuprinse intre 0 – 63 mmn, conf. SR
667-2000
 Piatra naturala fasonata – Material de constructive obtinut prin fasonarea manuala
sau mecanica a rocilor (eruptive, sedimentare, metamorfice) cu caracteristici fizico-
mecanice potrivite conditiilor de utilizare
 Pavaj – Imbracaminte rutiera alcatuita din material in forma de blocuri, asezate pe
un pat de nisip sau de mortar asternut pe o fundatie, pregatita in prealabil, a unui
drum, platforma, parcare,curte etc
 Beton: material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrisului si ape cu
sau fara aditivi si adaosuri si al carui proprietati se dezvolta prin hidratarea
cimentului.
 Beton proaspat: beton complet amestecat si aflat inca intr-un stadiu care ii permite
compactarea prin metoda aleasa.
 Beton prefabricate – Beton care se afla intr-o faza intermediara de prelucrare(piesa
sau element de constructie), fabricat in prealabil intr-o intreprindere pentru a fi
montat si asamblat pe santier
 Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice
referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea
comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa
cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea
starii tehnice a evolutiei ei in timp.

3.2 Prescurtari:
 L.P.O – Locul de punere in opera
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 6 of 12

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in


13242+A1:2008 inginerie civila si constructii de drumuri
Agregate natural de cariera
SR 667-2000
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie
SR 6978-95 Pavaje din piatra naturala.Pavele normale, pavele abnorme si calupuri;
SR EN1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări
/AC:2006
CD 31-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea
deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor
STAS 9824/3-1974 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor proiectate
Legea 10-1995 privind calitatea in constructii
Proiect tehnic
Caiet de sarcini

5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Directorul general
 Aproba impreuna cu RTE desemnat procedura tehnica de executie intocmita
de serv tehnic de specialitate si verificata de Dir. Tehnic-Productie
 Asigura conditiile necesare implementarii si aplicarii intocmai a procedurii.
 Asigura personal tehnic pentru realizarea lucrarilor.

Director Tehnic-Productie
 Stabileste impreuna cu Directorul General echipa tehnica
 Verifica PTE si le inainteaza spre aprobare Dir General si RTE desemnat

Manager de proiect/Seful de Santier


 Coordoneaza, urmareste si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al
cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii
obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.
 Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si
cu conditiile finantatorului;
 Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele
tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si
finantatorii proiectului;
 Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice de
executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu si a
evidentei acesteia.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 7 of 12

 Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii


obiectivelor propuse;
 Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si partenerilor
de proiect;
 Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine;
 Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a
subordonatilor directi;
 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 Stabileste sursele de materiale ce urmeaza a fi puse in opera si se ocupa verificarea
calitativa in vederea supunerii spre aprobare Dirigintelui de santier/Consultantei.
 Respecta in timpul executiei cerintele impuse de Proiectul tehnic si Caietul de sarcini
verificat si aprobat.
 Verifica instructiunile de control, procedura tehnica de lucru, documentatia de
executie, organizeaza si realizeaza conditiile necesare pentru executarea lucrarilor
 Verifica inainte de inceperea lucrarilor daca documentatia si tehnologiile de executie
sunt cunoscute in totalitate de personalul tehnic implicat si anume: detalii de
executie, cerinte de calitate, conditii tehnico-organizatorice pentru realizarea
lucrarilor etc.
 Asigura realizarea tuturor analizelor si probelor cerute de tehnologiile de executie
inainte de inceperea lucrarilor si dupa executarea lor. Semneaza documentele de
atestare a lucrarilor.
 Verifica respectarea fazelor de executie si intocmirea la timp a inregistrarilor de
calitate care atesta calitatea lucrarilor executate.
 Convoaca factorii implicati: beneficiar, proiectant si reprezentant ISC pentru
verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta, cu 10 zile inainte de faza si
participa la aceasta.

Responsabilul tehnic cu executia – RTE

 sa admita executia lucrarilor de constructii numai in baza proiectelor si detaliilor de


executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
 sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, proiectele de organizare a executiei lucrarii, precum si
programele de realizare a constructiilor;
 sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
 sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare la verificarea
respectarii legii;
 sa participe la autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faza determinanta, alaturi
de ceilalti factori implicati.
 sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile lucrarilor numai dupa remedierea
acestora.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 8 of 12

 RTE isi asuma responsabilitatea, avizand documentele de executie sau din partea
beneficiarilor RTE asigura respectarea legii si a calitatii lucrarii.

Responsabilul de controlul calitatii ( CQ )


 Urmareste aplicarea intocmai a prezentei tehnologii, a Procedurii Tehnice de
Executie cod : PTE-08-06 si a Proiectului tehnic de executie, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
 Execută toate operaţiile necesare controlului calităţii materialelor, materiilor
prime,elementelor de construcţie aprovizionate de la furnizori
 Respectă legile şi reglementările tehnice referitoare la calitate şi procedurile SMC
 Întocmeşte actele referitoare la calitatea lucrărilor
 Opreşte lucrările dacă constată, în urma controalelor efectuate, neconformităţi grave
deexecuţie faţă de proiectul de execuţie sau faţă de reglementările tehnice
 Controlează, în mod sistematic, toate fazele de execuţie care determină
calitatealucrărilor
 Ia măsuri ferme pentru ca orice lucrare finalizată să fie realizată în condiţii de
calitate

Topometrist

 Verifica, restabileste si materializeaza in teren pichetii, bornele, axele etc. pentru


realizarea si certificarea calitatii lucrarilor.
 Participa si verifica prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat, cotele si
dimensiunile elementelor de constructii sau restabilirea treseelor cu elementele de
trasare componente.
 Executa masuratorile ce stau la baza intocmirii proceselor verbale de receptie.

Compartimentul mecanic
 Raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor destinate si existente la
punctul de lucru (buldoexcavatoare, camioane, talpa compactoare etc.) aferente
executarii lucrarilor de executie a pavajelor

Laboratorul Rutier
 Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a
inregistrarilor impuse de caietele de sarcini, atat inainte (“a priori“) cat si pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si operativ celor
implicati

6. PROCEDURA
6.1. Operatii prepregatitoare, conditii preliminare
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 9 of 12

6.1.1. Trasarea lucrarilor


 Trasarea se efectueaza prin grija executantului, materializand pe teren punctele
importante ale traseului prin picheti.

6.1.2. Lucrari pregatitoare


 Inainte de inceperea lucrarilor se executa urmatoarele faze pregatitoare:
 asigurarea daca proiectul a fost semnat si aprobat de catre inginer;
 verificarea calitatii materialelor ce urmeaza sa se foloseasca la executia
pavajelor: nisipul pentru realizarea substratului de nisip, piatra naturala
fasonata sau prefabricatele din beton (piscoturi, pavele), masticul
bituminos pentru executarea colmatarii rosturilor.
 Verificarea utilajelor folosite la executarea pavajelor:
 autocamioane basculante si incarcatoare cu cupa pentru manipularea si
transportul mamaterialelor in depozite si la locul de punere in opera;
 compactoare cu rulouri netede de 80 – 120 kN pentru compactarea
definitiva a pavajului;
 maiuri mecanice pentru asezarea calupurilor;
 autostropitor de apa pentru transportul apei si pentru udarea nisipului la
umplerea rosturilor;
 dispozitive pentru executarea mecanizata a colmatarii rosturilor cu mastic
bituminos.

6.2. Executia lucrarilor de pavaje

 Executia pavajelor din piatara fasonata sau pavele normale sau abnorme este
precedata de realizarea incadrarilor cu borduri (din piatra sau beton prefabricat).
Fundatia bordurii si a suprafetei pe care se va monta pavajul se va realiza din
beton de ciment C 8/10, C16/20, sa alta clasa specificata in Caietul de sarcini
sau DDE, sau din mortar M100, daca proiectul nu prevede.
 Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiei, se asterne un strat de nisip
grauntos care se niveleaza si se piloneaza, ajungand la 3 cm dupa pilonare, apoi
se asterne un al doilea strat de nisip afanat, in aceeasi grosime, in care se vor
aseza calupurile sau piscoturile, fixarea acestora realizandu-se prin baterea cu
ciocanul. Asezarea calupurilor de piatra fasonata sau a pavelelor se face cu cel
putin 2 cm mai sus decat cota finala a pavajului, astfel incat dupa batere sa
ajunga la cota finala din proiect.
 Dupa asezarea calupurilor,piscoturilor sau pavelelor se executa o prima batere
cu maiul la uscat, pentru regularizarea profilului, verificandu-se suprafata cu
dreptarul si sablonul, corectandu-se dupa caz denivelarile constatate.
 Dupa o prima batere cu maiul urmeaza imprastierea unui strat de nisip pe
suprafata pavajului, care se stropeste abundent cu apa si, cu ajutorul unei perii,
nisipul se introduce in rosturile dintre calupuri, pana la umplerea acestora.
 Baterea cu maiul mecanic de 25 kg contribuie la indesarea pavajului si realizarea
profilului proiectat.
 In continuare pavajul se cilindreaza cu ajutorul unui compactor cu rulouri netede
de 100 – 120 kN, pe suprafata pavajului fiind asternut un nou strat de nisip de 1
cm grosime, executandu-se concomitent o noua stropire cu apa.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 10 of 12

 Neregularitatile constatate dupa aceste operatii se elimina prin desfacerea locala


a pavajului, revizuindu-se si corectandu-se dupa necesitati grosimea substratului
de nisip.
 La final se executa umplerea rosturilor pavajului, pentru impermeabilizare, cu
mastic bituminos.Compozitia masticului bituminos este de 30-40% bitum tip
70/100 si 70-60% filer de calcar, dozajele stabilindu-se prin studii de laborator.
 Umplerea rosturilor cu mastic se realizeaza astfel :
 se curata rosturile cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat si se spala
cu apa sub presiune, pe adancime de 3 cm.
 dupa zvantare se amorseaza rosturile cu emulsie bituminoasa (0,5 kg /
mp).
 se prepara masticul bituminos si se toarna in rosturi la 160 – 180 º C.
 se asterne un strat de nisip grauntos.

6.3. Verifcarea calitatii lucrarilor


6.3.1. Elemente geometrice

 Grosimea substratului de nisip este cea din proiect. Verificarea grosimii se


face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul la
fiecare 200 mp de strat executat. Grosimea substratului de nisip este media
masuratorilor obtinute pe fiecare sector de pavaj.
 Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. Abaterile limita la
latime pot fi ±50 mm. Verificarea latimii executate se face in dreptul profilelor
transversale ale proiectului.
 Panta transversala a substratului de nisip este cea a imbracamintii (pavajului)
prevazute in proiect, iar abaterile trebuie sa se incadreze in aceleasi limite
admisibile pentru imbracamintea sub care se executa.
 Declivitatile in profilul longitudinal sunt conform cu cele ale proiectului cu
denivelari admisibile sub dreptarul de 3m, de maximum 8 mm.

6.3.2. Caracteristicile suprafetei pavajului

 Verificarile denivelarilor suprafetei pavajului se efectueaza cu ajutorul


dreptarului de 3 m lungime si trebuie sa fie astfel:
 in profil longitudinal, denivelarile maxime admisibile sunt de 8 mm.
 in profil transversal, denivelarile maxime admise masurate in dreptul
profilelor aratate in proiect nu pot fi mai mari de 10 mm. Abaterile limita
admise la pantele profilului transversal sunt de ± 4 mm / m.
 Rosturile pavajelor vor avea latimea maxima de 5 mm, cu abateri de ± 1 mm.
 In cazul unor denivelari mai mari decat cele admisibile pentru suprafata
pavajului se va face corectura locala a suprafetei pentru eliminarea
denivelarilor si incadrarea acestora in limitele admisibile, prin corectarea dupa
necesitati a grosimii substratului de nisip.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 11 of 12

6.4. Receptia lucrarilor

6.4.1. Receptia partiala

 Receptia pe faza se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii


sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu Caietul
de Sarcini.
 Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de
executie si calitative impuse de proiect si Caietul de Sarcini precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.
 In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie calitativa la
terminarea lucrarilor.

6.4.2. Receptia preliminara

 Inspectia preliminara si receptia, acolo unde este cazul, vor fi efectuate dupa
terminarea lucrarilor si incercarilor in concordanta cu prevederile acestor specificatii
tehnice.
 Comitetul de receptie va examina lucrarile si va verifica indeplinirea cerintelor de
calitate si maniera executiei conform cu plansele si specificatiile tehnice, cat si cu
rapoartele incheiate in timpul executiei. Se vor verifica de asemenea indeplinirea
tuturor masurilor de remediere necesare dupa receptia partiala.
 Dupa aceasta inspectie si receptie, daca este cazul, se va incheia un raport la
sfarsitul lucrarilor

6.4.3. Receptia finala.

 Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in


conditiile prevederilor din caietul de sarcini.

6.5. Dimensionarea utilajelor


 Prezentam mai jos lista utilajelor ce se vor folosi la lucrarile de montaj pavele
din piatra naturala fasonata sau beton prefabricat :

Nr. Utilajul Numar de bucati
1 Autocamioane basculante
2 Buldoexcavator cu lame
3 Talpa compactoare/Mai mecanic 25 Kg
4 Compactor cu rulouri netede
5 Autobetoniera
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-06
S.C. R.S. TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE Editia:1
ACTIV S.R.L. PAVAJ DIN PIATRA NATURALA FASONATA SAU Revizia:1
BETON PREFABRICAT Page 12 of 12

7. ANEXE SI INREGISTRARI
 PV de predare – primire amplasament si a bornelor de reper.
 Proces verbal de trasare ;
 Proces verbal de lucrari ce devin ascunse ;
 Declaratii/ Certificate de calitate emise de furnizorii de materiale
 Proces verbal de receptive calitativa
 Proces verbal de receptie calitativa la terminarea lucrarilor
 Raport de neconformitate ;
 Raport de actiune corectiva ;
 Rapoarte de incercari emise de laboratorul autorizat care a efectuat incercarile

. NOTA : Inregistrarile vor fi predate Dirigintelui de santier sau Consultantei la terminarea


lucrarilor, pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei.