Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia tuturor acţionarilor «TETRATRANSGROUP” S.A.

ce reprezintă întregul capital social

20.03.2019 r-l Florești, s.Ghindești, str. Uzinelor, 3

Sunt prezenţi: d-l Tîltu Vasile – acționarul unic, care deţine în proprietate 5152 acţiuni ordinare
nominative cu drept de vot (ISIN MD14TETA1007) ale «TETRATRANSGROUP” S.A., ce constituie
100% din numărul lor total aflate în circulaţie (ce reprezintă 100% din capitalul social).
În aşa mod se constată că unicul acţionar al societăţii reprezintă întregul capital social.

Unicul acţionar a votat ”Pentru”cu 5152 (100%) de voturi


și a aprobat următoarea decizie:
- 1.1. În temeiul art.50 alin.(1), art.53 alin.(3) lit.c), şi art.59 alin. (7) ale Legii privind societăţile pe
acţiuni № 1134-XIII din 02.04.1997, a convoca şi a petrece adunarea generală extraodinară a
acţionarilor «TETRATRANSGROUP” S.A. fără respectarea procedurilor de convocare a adunării, în
următorul mod:
1. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor “TETRATRANSGROUP” S.A. va avea loc la data
28.03.2019 pe adresa: r-l Florești, s.Ghindești, str. Uzinelor, 3, cu începere la ora 11 şi 10 min.
Adunarea va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor.
2. Înregistrarea participanților la adunare va avea loc de la ora 10 și 30 minute și pînă la ora 11.
3. Ordinea de zi a adunării:
1) Alegerea cenzorului societății și acordarea împuternicirilor.
2) Darea de seamă cu privire la activitatea societății pentru anii 2017-2018 și planul de activitate
pe anul 2019.
3) Examinarea dării de seamă financiare anuale a societăţii pentru anii 2017, 2018.
4) Cu privire la repartizarea profitului net și/sau acoperirea pierderilor societăţii pentru anul 2018.
5) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net a societăţii pentru anul 2019.
6) Cu privire la dizolvarea societății și aprobarea documentelor aferente.
7) Alegerea lichidatorului societății
8) Examinarea unor tranzacțiil ale societății.
9) Acordarea împuternicirilor.

4. A aproba textul avizului.


5. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită la data de evidenţă 20.03.2019.
6. Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării persoanele interesate vor lua cunoştinţă pe adresa:
r-l Florești, s.Ghindești, str. Uzinelor, 3 în oficiul “TETRATRANSGROUP” S.A. în zilele
lucrătoare, începînd cu data 20.03.2019 de la 9 și pînă la ora 15.
7. Pentru a participa la adunare acţionarii vor prezenta la înregistrare buletinul de identitate, iar
reprezentanţii acestora adăugător la aceasta și procura sau alte acte de împuternicire cu drept de
participare la adunare și cu drept de vot, întocmite în modul stabilit de legislaţie.
8. Unicul acţionar a făcut cunoştinţă cu documentele pentru ordinea de zi a adunării
acționarilor.

Semnăturile reprezentanţilor acţionarilor «TETRATRANSGROUP” S.A.

Unicul acționar Tîltu Vasile L.Ş.

Cenzorul Tîltu Doina