Sunteți pe pagina 1din 3

Proces – verbal privind rezultatul votului

pe chestiunule ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor


societății pe acțiuni “TETRATRANSGROUP”
28/03/2019 r-l Florești, s.Ghindești
Înregistrarea de la ora 10 și 30 min. pînă la ora 11 str. Uzinelor, 3
începutul adunării ora 11 şi 10 min.

1. Componenţa comisiei de numărare a voturilor.


Funcţiile comisiei de numărare a voturilor adunarea generală anuală a acţionarilor unanim a transmis
lucrătorilor societății, care au efectuat înregistrarea participanţilor la adunare conform hotărîrii consiliului
societăţii.
2. Verificarea restricţiilor pentru utilizarea dreptului de vot.
Pentru numărarea voturilor au fost utilizate următoarele acte:
- lista participanților la adunare;
- proces-verbal privind înregistrarea participanților la adunare;
- proiectele hotărîrilor pe chestiunile ordinii de zi a adunării;
- lista acţionarilor din 20.03.2019 cu drept de participare la adunare - este inclusă 1 persoană, care
deține 5152 acţiuni cu drept de vot aflate în circulaţie;
- modificărilor la lista acţionarilor din 27.03.2019 (modificată - ), în care este indicat numărul nou de
acţiuni ale societății cu drept de vot aflate în circulaţie – 5152;
- informaţia deţinătorului nominal S.A. ”Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” nr.
_____ din ________ (este inclusă 1 persoană).
Conform datelor înregistrării:
- Restricţii privind utilizarea dreptului de vot nu au fost depistate.
- Pentru participare la adunarea acționarilor convocată repetat s-a înregistrat 1 persoană (1 acţionar),
care în total deţine 5152 acţiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 100% din numărul total de
acţiuni cu drept de vot ale societăţii.
- Adunarea dispune de cvorumul necesar pentru petrecerea adunării generale a acținarilor convocate
repetat, stabilit de legislaţie.
3. Ordinea de zi, regulamentul şi forma votării la adunarea acţionarilor.
N-au fost înainatete și puse la vot propuneri de modificare a ordinii de zi a adunării, care a rămas fără
modificări, precum urmează:
1) Alegerea cenzorului societății și acordarea împuternicirilor
2) Darea de seamă cu privire la activitatea societății pentru anii 2017-2018 și planul de activitate pe
anul 2019.
3) Examinarea dării de seamă financiare anuale a societăţii pentru anii 2017, 2018.
4) Cu privire la repartizarea profitului net și/sau acoperirea pierderilor societăţii pentru anul 2018.
5) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net a societăţii pentru anul 2019.
6) Cu privire la dizolvarea societății și aprobarea documentelor aferente.
7) Alegerea lichidatorului societății
8) Examinarea unor tranzacțiil ale societății.
9) Acordarea împuternicirilor.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare proiectul hotărîrii: - A aproba modul și forma de vot pe
chestiunile ordinii de zi, modul de examinare a chestiunilor ordinii de zi, şi de utilizare a timpului la
adunare:
- pe primele 3 chestiuni ale ordinii de zi a adunării de prezentat toate 3 rapoarte şi concluzii, după ce
a petrece discutarea rapoartelor şi votul pe fiecare chestiune separat;
- la alegerea membrilor comisiei de cenzori a vota separat pe fiecare candidat înaintat;
- la alegerea membrilor consiliului societăţii va fi petrecut votul cumulativ cu buletine de vot, iar pe
celelalte chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărticelelor, pe
care este indicat numărul de voturi, după principiul “o acţiune cu drept de vot – un vot”;
- raportorilor pe chestiunile ordinii de zi se acordă pînă la 10 minute,
- pentru cuvîntări la dezbateri se acordă pînă la 5 minute,
- pentru petrecerea adunării a utiliza nu mai mult de 2 ore,
1
- întrebările pentru raportori vor fi formulate în scris,
- doritorii pentru ţinerea cuvîntărilor la dezbateri vor prezenta anticipat cereri în scris către prezidiul
adunării, cu indicarea numelui persoanei şi a numărului de acţiuni reprezentate.
Rezultatele votului: pentru 5152 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

4. Rezultatele votului pe chestiunile ordinii de zi a adunării:


Chestiunea 1) Alegerea cenzorului societății și acordarea împuternicirilor

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A alege comisia de cenzori în
număr de un cenzor pe termen de 4 ani – Popovschi Ana, cu salariul lunar conform schemei de încadrare
a personalului societății.
Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Preşedintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici cenzorul ales al
societății Popovschi Ana să efectueze controlul dărilor de seamă financiare a societății pentru anii 2017-
2018.

Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 2) Darea de seamă cu privire la activitatea societății pentru anii 2017-2018 și planul de
activitate pe anul 2019.

Preşedintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A aproba darea de seamă cu privire la
activitatea societății pentru anii 2017-2018.

Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Preşedintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A aproba planul de activitate a
societății pe anul 2019.
Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 3) Examinarea dării de seamă financiare anuale a societăţii pentru anii 2017, 2018.

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba dările de seamă
financiare anuale a societăţii pentru anii 2017 și 2018.
Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim

Chestiunea 4) Cu privire la repartizarea profitului net și/sau acoperirea pierderilor societăţii pentru anul
2018.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A constata lipsa propunerilor de
repartizare a profitului net a societăţii pentru anul 2018 din cauza lipsei profitului.
Rezultatele votului: pentru 5152 voturi, contra – nu sunt . Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 5) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net a societăţii pentru anul 2019.

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba următoarele normative de
repartizare a profitului net a societăţii pentru anul 2019: 100% pentru acoperirea pierderilor anilor
precedenți.

Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 6) Cu privire la dizolvarea societății și aprobarea documentelor aferente.


Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba hotărârea de dizolvare a
societății și a aproba documentele aferente

2
Rezultatele votului: pentru 5152 voturi, contra – nu sunt . Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 7). Alegerea lichidatorului societății

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A alege în calitate de lichidator pe

Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 8) Examinarea unor tranzacții ale societății.

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: -

Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 9) Acordarea împuternicirilor.

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: -

Rezultatele votului: pentru 5152 (100%) voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat unanim.
Alte chestiuni la adunare n-au fost examinate şi n-au fost votate. Toate rezultatele votului au fost anunţate
la adunare.

Procesul-verbal au semnat:
Lucrătorii societății care au efectuat înregistrarea participanţilor la adunare conform hotărîrii consiliului
societăţii și au executat funcţiile comisiei de numărare a voturilor:

L.Ş.

Membrii comisiei de cenzori:

Popovschi Ana