Sunteți pe pagina 1din 3

Proces – verbal privind rezultatul votului

pe chestiunule ordinii de zi a adunării generale anuale a acţionarilor


“AGROVIN BULBOACA” SA (convocate repetat)
11/09/2014 s. Bulboaca, r-l Anenii Noi
sala festivă a societăţii
1. Componenţa comisiei de numărare a voturilor.
Funcţiile comisiei de numărare a voturilor adunarea generală anuală a acţionarilor unanim a transmis
registratorului societăţii, reprezentat de lucrătorii registratorului independent „Real-Registr” S.A. Anatolie
Zbancă și Liudmila Masleanchina.
2. Verificarea restricţiilor pentru utilizarea dreptului de vot.
Pentru numărarea voturilor au fost utilizate următoarele acte:
- lista participanților la adunare;
- proces-verbal privind înregistrarea participanților la adunare;
- proiectele hotărîrilor pe chestiunile ordinii de zi a adunării;
- lista acţionarilor din 24.04.2014 cu drept de participare la adunare - sunt incluse 325 persoane,
care dețin 5376611 acţiuni cu drept de vot aflate în circulaţie;
- modificărilor la lista acţionarilor din 10.09.2014 (modificată-exclusă poziția 303 – Trofim Natalia
și numărul de acţiuni ale societății cu drept de vot aflate în circulație), în care este indicat numărul
nou de acţiuni ale societății cu drept de vot aflate în circulaţie – 592309;
- informaţia deţinătorului nominal S.A. ”Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” nr.
01-942 din 10.09.2014 (este inclusă 1 persoană).
Conform datelor înregistrării:
- Restricţii privind utilizarea dreptului de vot: Din numărul total 311120 de acțiuni ordinare
nominative, ce aparțin cu drept de proprietate lui Natalia Trofim în conformitate cu art. 84 alin.
(11) Legii privind societățile pe acțiuni, este limitat dreptul de vot pentru 163043 de acțiuni.
Acționarul poate vota la adunarea acționarilor din 11.09.2014 cu 148077 voturi, ce constituie 25%
din numărul total 592309 acţiuni ale societății cu drept de vot aflate în circulaţie.
- Pentru participare la adunarea acționarilor convocată repetat s-au înregistrat 3 persoane (3
acţionari), care în total deţin 152107 acţiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 25,68% din
numărul total de acţiuni cu drept de vot ale societăţii.
- Adunarea dispune de cvorumul necesar pentru petrecerea adunării generale a acținarilor convocate
repetat, stabilit de legislaţie.
3. Ordinea de zi, regulamentul şi forma votării la adunarea acţionarilor.
N-au fost înainatete și puse la vot propuneri de modificare a ordinii de zi a adunării, care a rămas fără
modificări, precum urmează:
1)Examinarea dării de seamă privind activitatea economico-financiară a societătii în anul 2013.
2)Examinarea dării de seamă privind activitatea consiliului societăţii pentru anul 2013.
3)Examinarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2013.
4)Repartizarea profitului acumulat de societate în anul 2013 si aprobarea normativelor de repartizare a
profitului pentru anul 2014.
5)Alegerea organelor de conducere şi control ale societătii.
6)Aprobarea auditorului societătii, contractului cu auditorul si a mărimii remunerării serviciilor lui.
7)Modificarea capitalului social.
8)Aprobarea modificărilor şi completărilor la statutul societăţii.
9)Examinarea unor tranzactii.
10) Acordarea împuternicirilor.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare proiectul hotărîrii: - A aproba modul și forma de vot pe
chestiunile ordinii de zi, modul de examinare a chestiunilor ordinii de zi, şi de utilizare a timpului la
adunare:
- pe primele 3 chestiuni ale ordinii de zi a adunării de prezentat toate 3 rapoarte şi concluzii, după ce
a petrece discutarea rapoartelor şi votul pe fiecare chestiune separat;
- la alegerea membrilor comisiei de cenzori a vota separat pe fiecare candidat înaintat;

1
- la alegerea membrilor consiliului societăţii va fi petrecut votul cumulativ cu buletine de vot, iar pe
celelalte chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărticelelor, pe
care este indicat numărul de voturi, după principiul “o acţiune cu drept de vot – un vot”;
- raportorilor pe chestiunile ordinii de zi se acordă pînă la 10 minute,
- pentru cuvîntări la dezbateri se acordă pînă la 5 minute,
- pentru petrecerea adunării a utiliza nu mai mult de 2 ore,
- întrebările pentru raportori vor fi formulate în scris,
- doritorii pentru ţinerea cuvîntărilor la dezbateri vor prezenta anticipat cereri în scris către prezidiul
adunării, cu indicarea numelui persoanei şi a numărului de acţiuni reprezentate.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

4. Rezultatele votului pe chestiunile ordinii de zi a adunării:


Chestiunea 1) Examinarea dării de seamă privind activitatea economico-financiară a societătii în anul
2013.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba Darea de seamă privind
activitatea economico-financiară a societătii în anul 2013.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt . Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 2) Examinarea dării de seamă privind activitatea consiliului societăţii pentru anul 2013.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba darea de seamă privind
activitatea consiliului societăţii pentru anul 2013 şi toate deciziile adoptate de consiliul societăţii privind
încheierea de către societate a tranzacţiilor, precum şi a recunoaşte toate actele juridice efectuate de
către consiliul societăţii ca fiind adoptate şi săvîrşite în interesul societăţii.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 3) Examinarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2013.


Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba darea de seamă a comisiei
de cenzori pentru anul 2013.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 4) Repartizarea profitului acumulat de societate în anul 2013 si aprobarea normativelor de


repartizare a profitului pentru anul 2014.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - Profitul net, acumulat în anul 2013,
a repartiza la dezvoltarea producerii 100%.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.
Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba următoarele normative de
repartizare a profitului net pentru anul 2014: dezvoltarea producerii 100%.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 5) Alegerea organelor de conducere şi control ale societăţii.


Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A accepta informația privind lipsa
propunerilor și a candidaturilor pentru alegere în organele de conducere şi control ale societătii.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 6) Aprobarea auditorului societăţii, contractului cu auditorul şi a mărimii remunerării


serviciilor lui.
Președintele adunării a pus la vot următoarea hotărîre: - A aproba în calitate de auditor al societăţii
firma ”AuditConstant” SRL.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.
Președintele adunării a pus la vot următoarea hotărîre: - A aproba contractul cu auditorul.

2
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.
Președintele adunării a pus la vot următoarea hotărîre: - A stabili remunerarea serviciilor auditorului în
mărime nu mai mult de 5000 lei.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 7) Modificarea capitalului social.


Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: – A accepta informația privind lipsa
propunerilor de modificare a capitalului social.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 8) Aprobarea modificărilor şi completărilor la statutul societăţii.

Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: – A accepta informația privind lipsa
propunerilor de modificare a statutului societății.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 9) Examinarea unor tranzacţii.


Preşedintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A accepta informaţia privind lipsa
tranzacţiilor pentru examinare.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 10) Acordarea împuternicirilor.


Preşedintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici comisia de cenzori să
autentifice semnăturile preşedintelui şi secretarului adunării acţionarilor pe procesul-verbal al adunării
generale a acţionarilor.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Aprobat unanim.

Preşedintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici pe directorul societăţii
Radu Gheorghe să negocieze suma finală a contractului cu auditorul în limitele aprobate de adunarea
acţionarilor şi să semneze contractul cu auditorul.
Rezultatele votului: pentru 152107 voturi, contra – nu sunt. Aprobat unanim.
Alte chestiuni la adunare n-au fost examinate şi n-au fost votate. Toate rezultatele votului au fost anunţate
la adunare.

Procesul-verbal au semnat:
Reprezentanții registratorului independent „Real-Registr” S.A., care au executat funcţiile comisiei de
numărare a voturilor:
A. Zbancă L. Masleanchina
L.Ş.

Membrii comisiei de cenzori:

C. Buzdugan B. Cerchina A. Bodrug