Sunteți pe pagina 1din 17

FOAIE DE SEMNATURI

PROIECT NR. 12.07/2017


MEMORIU TEHNIC
FAZA SF

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii


“PARC SOLAR FOTOVOLTAIC 3 MW– ENERGIE VERDE - OSORHEI, Jud. BIHOR”

1.2. Amplasament
Jud. Bihor, comuna Osorhei,– teren intravilan in suprafata de 110.175 mp, identificat cu
nr. cad. 54215 ( 90.175 mp) si 54214 (20.000 mp).

1.3. Beneficiarul investitiei


SC INFRADOORS SRL , nr. ORC J05/305/2010, CUI 2663740, cu sediul in Municipiul Oradea,
Calea Clujului nr.292/A, jud. Bihor

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuala


Preocuparea ţărilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independenţei energetice
şi dezvoltare durabilă, în principal prin utilizarea unor surse de energie regenerabilă şi nepoluantă, este
reflectată în cadrul legislativ adoptat. Astfel, unul din cele mai importante acte legislative în domeniu
este Directiva 2009/28/EC referitoare la energia produsa din surse regenerabile, implementata de
statele membre pana in decembrie 2010 care stabileste tinte ambitioase pentru toate statele membre,
printre care aceea de a atinge pana in anul 2020 o cota de 20% de energie produsa din susrse
regenerabile.
Energia solară este una din principalele surse de energie regenerabilă, fiind valorificată pe scară
largă în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. La sfarşitul anului 2008 erau instalate următoarele
capacităţi de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare (sursa ESTIF):

2010 2011 2010 2011


Ţara Ţara
MW MW MW MW
Germania 17,370.0 24,875.0 Bulgaria 17.0
Italia 3,478.0 12,763.5 Suedia 10.0 18.7
Spania 3,808.0 4,214.2 Danemarca 7.0 16.7
Franta 1,054.0 2,831.4 Malta 2.0 11.5
Cehia 1,953.0 1,959.1 Finlanda 10.0 11.2
Belgia 787.0 1,812.3 Cipru 6.0 10.1
Marea Britanie 75.0 1,014.0 Ungaria 2 4.1
Grecia 205.0 631.3 Romania 2.0 2.9
Slovacia 144.0 488.2 Polonia 2 1.8
Austria 103.0 173.8 Letonia 0.008 1.5
Portugalia 131.0 143.6 Irlanda 0.6 0.7
Olanda 97.0 118.0 Estonia 0.08 0.2

2
Slovenia 36.0 90.4 Lituania 0.1 0.1
Luxemburg 27.0 30.6

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate prin semnarea Protocolului de la Kyoto privind


protecţia mediului şi a prevederilor Directiva 2009/28/EC, România a adoptat Legea 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie
Obiectivele urmărite sunt: promovarea, printr-un sistem de certificate verzi, valorificarea şi folosirea
crescândă a noilor surse regenerabile de energie, prin intermediul proiectelor care vizează realizarea
instalaţiilor care au ca scop valorificarea şi folosirea surselor regenerabile de energie nefosile.
In Romania, in prezent, sunt instalate panouri fotovoltaice insumand o putere instalata de cca.
2 MW.
Referitor la tehnologiile utilizate, conform specificatiilor tehnice ale producatorilor, durata de
viata a unei centrale electrice fotovoltaice este de aproximativ 25 de ani.

2.2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de


utilizare pe plan local si national. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a
trei premise importante conferite de acestea, si anume, accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate.
Sursele regenerabile de energie asigura cresterea sigurantei in alimentarea cu energie si limitarea
importului de resurse energetice, in conditiile unei dezvoltari economice durabile. Aceste cerinte se
realizeaza in context national, prin implementarea unor politici de conservarea energiei, cresterea
eficientei energetice si valorificarea superioara a surselor regenerabile.
Comisia Europeana a initiat, in iulie 2002, propunerea de promovare a productiei combinate de
energie electrica si termica pe baza de combustibili fosili si de valorificare a surselor regenerabile de
energie si a deseurilor. Exploatarea surselor regenerabile de energie confera garantia unor premise
reale de realizare a obiectivelor strategice privind cresterea sigurantei in alimentarea cu energie pe
baza diversificarii surselor si diminuarii ponderii importului de resurse energetice, respectiv de
dezvoltare durabila a sectorului energetic si de protejare a mediului inconjurator.
Sursele regenerabile de energie pot sa contribuie prioritar la satisfacerea nevoilor curente de energie
electrica si de incalzire in zonele rurale defavorizate. Valorificarea surselor regenerabile de energie, in
conditii concurentiale pe piata de energie, devine oportuna prin adoptarea si punerea in practica a
unor politici si instrumente specifice sau emiterea de "certificate verzi" ("certificate ecologice").
Oportunitatea implementarii strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie pe termen
mediu si lung in Romania ofera cadrul corespunzator pentru adoptarea unor decizii privind
alternativele energetice si conformarea cu acquis-ul comunitar in domeniu.
Totodată, investiţia propusă prezintă şi utilitate publică majoră prin crearea de noi locuri de
muncă, creşterea veniturilor la bugetele localităţilor pe raza cărora se va construi.

2.3. Descriere generala a investitiei

Investitia isi propune sa puna in valoare un teren cu utilizare dificila. Suprafata vizata este de
cca. 6 ha, suprafata ce va putea fi exploatata agricol si dupa implementarea proiectului (ca pasune).
Investitia presupune amplasarea panourilor fotovoltaice pe structuri din otel galvanizat fixate in
sol cu ajutorul unor solutii tehnice cu impact minim asupra mediului.

3
Prin darea in folosinta a acestei capacitati se vor imbunatati parametrii electrici in reteaua
locala prin echilibrarea intre generare si consum.

Centrala electrica fotovoltaica (CEF) va fi compusa din:

a)Panouri solare fotovoltaice care formeaza un generator fotovoltaic, primesc radiatia solara si
o transforma in energie electrica (curent continuu). S-a optat pentru panouri solare fotovoltaice cu
celule policristaline din siliciu, fiind unele din cele mai des utilizate si avand un randament de 15-18%.
Panourile solare fotovoltaice cu celule policristaline din siliciu au puteri cuprinse intre
215 W si 240 W (cele mai uzuale).
Pentru acoperirea totala a puterii cerute din surse fotovoltaice sunt necesare un numar de
12498 panouri fotovoltaice, cu o putere nominala/panou de 240W (c.c.).
Acestea sunt amplasate in trei grupuri de cate 4166 de panouri,. Amplasarea modulelor se face
pe siruri paralele, conform planului de situatie.
b)Modulele fotovoltaice -260 module de cate 16 panouri fotovoltaice fiecare - se vor monta pe
rame rigide. Inclinatia optima este de 36º, la aceasta inclinare energia captata de modulele solare este
maxima intr-un an de zile. Modulele se vor monta in siruri orientate pe directia est-vest, astfel incat
orientarea modulelor fotovoltaice sa fie spre sud.
Parcul este impartit pe grupuri de panouri fotovoltaice; fiecare grup de 80 de panouri
( cate 20 panouri in serie, legate patru in paralel), va debita energie la un invertor de 20 kW (c.a)
fiecare, cu tensiunea la iesire de 0,4 kV.
Cate trei invertoare sunt legate la bara de joasa tensiune a unui tablou electric; tablourile se
racordeaza prin LEC 0,4kV la TDRi al PTAb-urilor, echipate cu trafo ridicator de tensiune de 0,4/20 kV,
1000 kVA.
Pentru fiecare din cele trei grupuri de invertoare (gr.1= 47 buc, gr.2=47 buc, respectiv gr.3= 48
buc.) se prevede cate un PTAb 1000kVA, cu trafo 0,4/20kV.
Tabloul de joasa tensiune (0,4kV) va avea un intrerupator de 1600A, si 9(noua) plecari
prevazute cu separatoare de sarcina.
Cele trei PTAb-uri, in executie supraterana in anvelopa de beton, cuprind fiecare cate un
transformator ridicator de tensiune, de 0,40/20 kV, 1000 kVA, intrerupatorul de 1600A de joasa
tensiune, bara de joasa tensiune de 0,40 kV, si 9(noua) plecari prevazute cu separatoare de sarcina.
Cele trei PTAb-uri se vor racorda radial la un punct de conexiune PC 20 kV, ce va cuprinde
celulele protectie trafo cat si o celula de linie, prin care se racordeaza la reteaua electrica de distributie
(RED).
Pentru monitorizare, comanda si achizitie de date de la distanta, se va realiza o centrala de
control echipata cu instrumentele necesare.
Suprafata trebuie protejata cu paratrasnete, amplasate corespunzator, luandu-se in
considerare faptul ca acestea pot umbri modulele fotovoltaice.
Se va realiza o instalatie proprie de legare la pamant, la care vor fi legate toate panourile
solare, tablourile si invertoarele.
Zona trebuie sa fie imprejmuita cu un gard de cel putin 2 m, din plasa de sarma, amplasata la
distanta suficienta de module, pentru a se evita umbrirea.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Proiectul consta in instalarea pe structuri din otel galvanizat a panourilor fotovoltaice de inalta
eficienta cu puteri cuprinse intre 230 si 250 Wp pe panou conectate in serie pentru a putea atinge
tensiunea optima de lucru a invertorului.

4
Reteaua de colectare va fi conectata la invertoare de capacitate mica (cca. 20kVA), pentru a
optimiza conversia energiei solare in conditii cu cer acoperit de nori. Secundarele acestor invertoare
vor fi conectate la reteaua electrica a parcului pentru a livra energia colectata transformatoarelor de
medie tensiune.
Instalatia de racordare a CEF la sistemul Energetic National (SEN) se va face in conformitate cu
ATR nr. 60201212351 din 08.06.2012 emis de SC FDEE EDTN SA.

3.1. Caracteristicile si situatia juridica a terenului


Terenul pe care se va amplasa parcul fotovoltaic se afla in intravilanul comunei Osorhei,
categoria de folosinta-pasune.
Terenurile ( nr. cad. 54214 - 20.000mp si nr. cad. 54215 - 90175 mp) pe care va fi construita CEF
sunt proprietatea lui Fechete Dumitru; SC INFRADOORS SRL a incheiat un contract de comodat cu
proprietarul terenurilor.
Liniile electrice ( subterane si aeriene) de evacuarea a energiei electrice produse CEF vor fi
amplasate in zona de utilitati al drumurilor de acces, apartinand domeniului public.

Zona cercetata apartine unui climat temperat continental moderat, cu influenţe oceanice,
specific zonelor de câmpie şi deluroase din Judeţul Bihor.
Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametri:
Temperatura aerului:
Media lunară minimă: -1oC – Ianuarie;
Media lunară maximă: +21oC – Iulie-August;
Temperatura minimă absolută: -30,0 oC;
Temperatura maximă absolută: +41,5 oC;
Temperatura medie anuală: +10,8 oC;
Precipitaţii:
Media anuală: 577 mm.
Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2) situează
amplasamentul în zona de tip climatic I, cu valoarea indicelui de umiditate Im = -20…0.
Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sector nordic şi vestic şi viteze
medii de 3-4 m/s. La staţia Bihor vântul dominant bate din sector nordic (13,0%) şi sudic (12,4%).
Frecvenţa cea mai slabă este cea din sector estic (3,8%).
Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă
oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre
Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.
Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal
venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1986, 1994).

3.2. Caracteristicile constructiilor


Panourile fotovoltaice vor fi montate pe structuri din otel galvanizat fixate in sol cu ajutorul
unor solutii tehnice cu impact minim asupra mediului
Structuctura de sustinere a panourilor fotovoltaice va fi modularizata.
Constructia efectiva va consta din suporti metalici pentru sustinerea panourilor fotovoltaice ce
trebuie sa fie orientate catre sud si inclinate la unghiul optim de captare a energiei regenerabile solare
de 36º fata de orizontala. Acestea vor fi construite din profile metalice montate pe picioare de
sustinere confectionate din profile metalice.
Picioarele de sustinere, aferente stucturilor de sustinere a panourilor fotovoltaice, vor fi fixate
in pamant intr-o fundatie burata.

5
Detalii privind modul de realizare al structurii metalice sunt prezentate in ANEXELE 1 si 2.

Panouri fotovoltaice - caracteristici mecanice ( conf. ANEXA 3)


Celula solara - tip Policristaline din siliciu 156×156 mm
Numar celule - 60 (6x10)
Dimensiuni gabarit - 1640×992×50 mm
Greutate - 22 kg
Cutie jonctiune - IP65
Tipul cablului (Ø; L ) - Φ=4mm² L=900 mm

Invertoare
Invertoarele sunt de tip OMNIKSOL-20K-TL- caracteristicile sunt prezentate in ANEXA 4.
Date tehnice principale:
Putere max. ( c.c.) – 21200 W Putere max. ( c.a.) – 19200 W
Tensiune max.( c.c.) – 1000 V Tensiune( c.a.) – 3/N/PE,230/400 V
Curent max. ( c.c.) – 22 A Curent max. ( c.a.) – 28 A
Factor distorsiune(THD) < 2 % frecventa – 50,60 Hz

Dimensiuni gabarit (mm) – 575x650x240

3.3. Caracteristicile drumurilor de acces


Avand in vedere amplasamentul, accesul la CEF se va face de pe drumul national DN1, prin
intermediul drumurilor de acces prevazute in acest sens.

3.4. Descrierea instalatiilor tehnologice ale centralei


Centrala electrica fotovoltaica va fi compusa din:

a)Panouri solare fotovoltaice care formeaza un generator fotovoltaic, primesc radiatia solara si
o transforma in energie electrica (curent continuu). S-a optat pentru panouri solare fotovoltaice cu
celule policristaline din siliciu, fiind unele din cele mai des utilizate si avand un randament de 15-18%.
Panourile solare fotovoltaice cu celule policristaline din siliciu au puteri cuprinse intre 215W si
240 W (cele mai uzuale).
Pentru acoperirea totala a puterii cerute din surse fotovoltaice sunt necesare un numar de
12498 panouri fotovoltaice, cu o putere nominala/panou de 240W (c.c.).
Acestea sunt amplasate in trei grupuri de cate 4166 de panouri. Amplasarea modulelor se face
pe siruri paralele, conform planului de situatie.

Structuctura de sustinere a panourilor fotovoltaice va fi modularizata.


Constructia efectiva va consta din suporti metalici pentru sustinerea panourilor fotovoltaice ce
trebuie sa fie orientate catre sud si inclinate la unghiul optim de captare a energiei regenerabile solare
de 36º fata de orizontala. Acestea vor fi construite din profile metalice montate pe picioare de
sustinere confectionate din profile metalice ( vezi fig.1).

Fig.1

6
b)Modulele fotovoltaice -260 module de cate 16 panouri fotovoltaice fiecare - se vor monta pe
rame rigide. Inclinatia optima este de 36º, la aceasta inclinare energia captata de modulele solare este
maxima intr-un an de zile. Modulele se vor monta in siruri orientate pe directia est-vest, astfel incat
orientarea modulelor fotovoltaice sa fie spre sud.

c)Invertoare electrice
Parcul este impartit pe grupuri de panouri fotovoltaice; fiecare grup de 80 de panouri ( cate
20 panouri in serie, legate patru in paralel), va debita energie la un invertor de 20 kVA (c.a) fiecare, cu
tensiunea la iesire de 0,4 kV.

c)Posturi de transformare in anvelopa de beton


Pentru fiecare din cele trei grupuri de invertoare (gr.1= 47 buc, gr.2=47 buc, respectiv gr.3= 48
buc.) se va prevede cate un PTAb 1000kVA, cu trafo 0,4/20kV.
Tabloul de joasa tensiune (0,4kV) va avea un intrerupator de 1600A, si 9(noua) plecari
prevazute cu separatoare de sarcina.
Cele trei anvelope aferente PTAb-urilor cuprind fiecare cate un transformator ridicator de
tensiune, de 0,40/20 kV, 1000 kVA, intrerupatorul de 1600A de joasa tensiune, bara de joasa tensiune
de 0,40 kV.

3.5. Racordul la reteaua electrica


Instalatia de racordare a CEF la sistemul Energetic National (SEN) se va face in conformitate cu
ATR nr. 60201212351 din 08.06.2012 emis de SC FDEE EDTN SA.

3.5.1 Realizare racord aerian de 20kV


a) Inlocuire stalp nr.85 (SE1 ) din LEA 20 kV Oradea Sud – Osorhei, cu un stalp SC15014,
echipat cu: -
- consola CSO – 1100 cu legaturi duble de sustinere LDS cu izolatoare tip compozit,
- CIT – 140 cu legaturi duble de intindere LDI cu izolatoare tip compozit, pentru racord;
b) realizare racord aerian din LEA 20 kV Oradea Sud – Salonta, de la stalpul nr.85 proiectat, cu
conductor Ol-Al 3x50/8mmp in lungime de 50m, cu doi stalpi proiectati astfel:

- un stalp SC 15014 (nr.1) echipat cu consola CIT – 140, legaturi duble de intindere LDI cu
izolatoare tip compozit, si separator orizontal de exterior, tip STEPno-24kV/400A/50A, o priza de
pamant in doua contururi, cu Rp≤4 ohmi;
- un stalp SC 15015 (nr.2) echipat cu CIT – 140, legaturi duble de intindere LDI cu izolatoare tip
compozit, recloser 24kV/630A, grup de masura ( 3xTC, 3xTT si contor electronic montat in cofret
7
metalic ) si descarcatoare cu oxizi metalici aferent recloserului, priza de pamant in doua contururi, cu
Rp≤4 ohmi; recloserul va fi integrat in sistemul SCADA al SDEE Oradea pentru transmiterea on-line a
informatiilor minime: P, Q, U, f si pozitie intrerupator in sistemul DMS SCADA al OPD si EMS SCADA al
OTS.

3.5.2 Realizarea LEC 20kV


De la stalpul nr.2 proiectat (tip SC15015) se va realiza un racord electric subteran in cablu
A2XS2Y 3x1x150mmp, prevazut cu descarcatoare cu oxizi metalici si CTE -24kV termocontractibile.
LEC 20kV in lungime de 1210m va fi pozata pe marginea drumului public, pana la un punct de
conexiune (PC) 20kV, amplasat pe terenul privat, nr. cad. 54214.

3.5.3 Realizare punct de conexiune PC 20kV


Punctul de conexiune va fi in anvelopa de beton cu operare din interior si va avea urmatoarea
configuratie:
- o celula de linie plecare spre LEA 20kV Oradea Sud - Osorhei echipata cu separator de
sarcina in SF6, 24kV/630A cu CLP, intrerupator in vid 24kV/630kVA,
- trei celule de protectie trafo pentru PTAb1,2,3 echipate fiecare cu separator de sarcina in SF6,
24kV/630A, CLP 24kV/200A si intrerupator in vid 24kV/630A/16kA.

3.5.4 Realizare PTAb1, PTAb2, PTAb3


Din PC 20 kV spre PTAb1, PTAb2, PTAb3, se vor realiza trei racorduri electrice radiale subterane
LES 20kV, cu cablu 24kV- A2XS2Y 3x1x35 mmp, avand lungimile L1= 5 m, L2= 215 m, L3=295 m,
montate pe terenul investitorului.
Cele trei posturi de transformare in anvelopa de beton (PTAb), conectate radial la PC 20 kV, vor
avea fiecare urmatoarea configuratie:
Anvelopa PTAb 1 (2,3) echipata cu:
 Bara de joasa tensiune de 0,48 kV echipat cu 5 separatoare de sarcina verticale trifazate
 intrerupator general debrosabil de 1600 A / 50 kA;
 transformator de putere ridicator de tensiune 0,48 / 20 kV de 1000 kVA;
Din PC 20 kV spre PTAb1, PTAb2, PTAb3, se vor monta 3 racorduri electrice radiale
subterane LES 20kV cu cablu A2XS2Y 24kV 3x1x35 mmp, avand lungimile L1= 160 m,
L2=310 m, L3=450 m, montate pe terenul investitorului.

4. ESTIMAREA PRODUCTIEI DE ENERGIE ELECTRICA – Modelul energetic

Estimarea energiei solare colectate


Locaţie: 47°0'36" Nord, 22°3'18" Est, Elevatie: 185 m a.s.l.,
Putere nominală a sistemului fotovoltaic: 3000.0 kW
Pierderi estimate din cauza temperaturilor: 8.6%

8
Pierderi estimate datorită reflectivitătii unghiulare: 2.8%
Alte pierderi (cabluri, invertoare etc.): 14.0%
Pierderi totale ale sistemului: 23.6%

Sistem fix
Luna Ed Em Hd Hm
Ianuarie 4810.00 149000 1.90 58.8
Februarie 7790.00 218000 3.14 87.9
Martie 10200.00 317000 4.28 133
Aprilie 11500.00 345000 5.04 151
Mai 12700.00 395000 5.75 178
Iunie 12500.00 374000 5.72 172
Iulie 13100.00 406000 6.03 187
August 12700.00 394000 5.81 180
Septembrie 11300.00 339000 4.98 149
Octombrie 9230.00 286000 3.93 122
Noiembrie 5290.00 159000 2.16 64.9
Decembrie 3510.00 109000 1.39 42.9

Media
9560.00 291000 4.18 127
anuala
Total anual 3490000 1530

Ed: Media zilnica de electricitate produsa cu sistemul dat (kWh)


Em: Media lunara de electricitate produsa cu sistemul dat (kWh)
Hd: Suma mediei zilnice a iradierii per metru patrat captat de panourile sistemului considerat
(kWh/m2)
Hm: Suma medie a iradierii globale pe metru patrat captata de panourile sistemului considerat
(kWh/m2)

5. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

Nr. Denumire lucrare/produs UM Cant. Preţ unitar Valoare


crt. Euro Euro
1. Panouri fotovoltaice Buc 11840 175 2 072 000
2. Invertoare 20KVA Buc 148 2 000 296 000
3. Suport fix pentru panouri fotovoltaice Set 148 4054 600 000
4. Beton fundaţii/amenajări Mc 3000 100 300 000
5. Know-how % 1 32 680
6. Proiectare % 2 65 360
7. Logistică & transport % 1,5 49 020
8. Montaj 1 442 500
9. Testare 1 7 500
Total net 3 865 060
TVA % 24 927 614
Total brut 4 792 674

9
6. DURATA SI ETAPELE INVESTITIEI

Durata totală a investitiei de la momentul punerii la dispozitie a resurselor de finantare si obtinearea tuturor avizelor, autorizatiilor si
aprobarilor este de cca. 17 saptamani, conform graficului alaturat.

10
7. ANALIZA COST-BENEFICIU A INVESTITIEI

Pentru analiza economico financiara s-au folosit informatiile Centrului de Cercetare


Unit al Comisiei Europene (JRC).
Datele de intrare pentru analiza economico financiara a proiectului Osorhei 3MWp
sunt prezentate in tabelele de mai jos.
S-a folosit ca ipoteza de calcul pentru venituri ca ele sunt realizate din vanzarea de
energie si de certificate verzi.
Energia produsa a fost estimata in Cap. 4 al studiului si este de 3490 MWh/an.
Pretul pentru energia vanduta s-a considerat de 35 €/MWh. Pentru veniturile din
certificate verzi vandute s-a considerat ca pentru fiecare MWh produs se va primi cate 6
certificate verzi cu o valoare medie de 50 €, avand in vedere faptul ca valoarea unui certificat
verde este limitata superios si inferior, limitele fiind indexate anual cu rata inflatiei.

Parametrii financiari
General
Rata inflaţiei % 3,0%
Durată viaţă proiect an 20
Finanţare
Stimulente şi subvenţii € 0
Rată datorie % 70,0%
Datorii € 2.705.542
Cap. proprii investite € 1.159.518
Rată dobândă % 8,00%
Termen datorie an 5
Plata datoriilor €/an 677.620
Analiza impozitului pe venit
Taxa de impozitare a venitului % 16,0%
Report pierderi NU
Metoda de amortizare an 20
Vacanta fiscala disponibila Da/Nu NU

Venit anual
Venit din energie electrică livrată
Energie electrică livrată în reţea MWh 3.416,4
Preţ energie electrică exportată €/MWh 35,00
Venit din energie electrică livrată € 119.574
Taxa de indexare energie exportată % 0,0%
Venit din producerea de energie curată (EC)
Producere EC MWh 3.416,4
Credit producere EC €/kWh 0,050
Venit din producţia de EC € 170.820
Durata credit producere EC an 15

11
Cost proiect şi economiile generate
Costuri iniţiale
Sistem producere energie electrica € 3.865.060
Costuri totale iniţiale € 3.865.060
Costuri anuale şi plată datorii
Exploatare şi întreţinere € 10.000
Plata datoriilor - 5 ani € 677.620
Costuri anuale totale € 687.620
Venituri anuale
Venit din energie electrică livrată € 119.574
Venit din producţia de EC - 15 ani € 1.024.920
Venituri anuale totale € 1.144.494

Indicatorii economico financiari de eficienta obtinuti in urma studiului de fezabilitate


sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Viabilitate financiară
RIR înainte impozit-active % 22,6%
RIR după impozit-cap. proprii % 54,7%
Perioada amortizare simplă an 3,4
Rentabilitate cap. proprii an 2,3
Cost producere energie €/MWh 201,27

In urma acestei analize se constată ca proiectul CEF este fezabil


economic şi se recomandă a se realiza.

Cash-flow anual
An Ant. impozit După impozit Cumulativ
# € € €
0 -1.159.518 -1.159.518 -1.159.518

12
1 456.874 383.774 -775.744
2 456.874 383.774 -391.970
3 456.874 383.774 -8.196
4 456.874 383.774 375.579
5 456.874 383.774 759.353
6 1.134.494 952.975 1.712.328
7 1.134.494 952.975 2.665.303
8 1.134.494 952.975 3.618.278
9 1.134.494 952.975 4.571.253
10 1.134.494 952.975 5.524.228
11 1.134.494 952.975 6.477.203
12 1.134.494 952.975 7.430.178
13 1.134.494 952.975 8.383.152
14 1.134.494 952.975 9.336.127
15 1.134.494 952.975 10.289.102
16 109.574 92.042 10.381.145
17 109.574 92.042 10.473.187
18 109.574 92.042 10.565.229
19 109.574 92.042 10.657.271
20 109.574 92.042 10.749.313

13
Analiza de sensibilitate

Efectuarea analizei pe RIR după impozit-cap. proprii


Domeniu sensibilitate 10%

Costuri iniţiale €
Preţ en. electrică exportată 3.478.554 3.671.807 3.865.060 4.058.313 4.251.566
€/MWh -10% -5% 0% 5% 10%
31,50 -10% 13,3% 11,5% 9,9% 8,4% 7,0%
33,25 -5% 14,2% 12,3% 10,6% 9,1% 7,8%
35,00 0% 15,1% 13,1% 11,4% 9,9% 8,5%
36,75 5% 15,9% 14,0% 12,2% 10,6% 9,2%
38,50 10% 16,8% 14,8% 13,0% 11,4% 9,9%

Costuri iniţiale €
Credit producere EC 3.478.554 3.671.807 3.865.060 4.058.313 4.251.566
€/kWh -10% -5% 0% 5% 10%
0,045 -10% 10,8% 9,2% 7,7% 6,4% 5,2%
0,048 -5% 12,9% 11,1% 9,5% 8,1% 6,8%
0,050 0% 15,1% 13,1% 11,4% 9,9% 8,5%
0,053 5% 17,5% 15,4% 13,5% 11,8% 10,3%
0,055 10% 20,0% 17,8% 15,7% 13,9% 12,3%

Costuri iniţiale €
Rată dobândă 3.478.554 3.671.807 3.865.060 4.058.313 4.251.566
% -10% -5% 0% 5% 10%
5,40% -10% 15,6% 13,7% 11,9% 10,4% 9,0%
5,70% -5% 15,3% 13,4% 11,7% 10,1% 8,7%
6,00% 0% 15,1% 13,1% 11,4% 9,9% 8,5%
6,30% 5% 14,8% 12,9% 11,2% 9,6% 8,2%
6,60% 10% 14,5% 12,6% 10,9% 9,4% 8,0%

14
Analiza de risc

Efectuarea analizei pe RIR după impozit-cap. proprii

Parmetrii Unitate Valoare Domeniu (+/-) Minim Maxim


Costuri iniţiale € 3.865.060 10% 3.478.554 4.251.566
Exploatare şi
întreţinere € 10.000 50% 5.000 15.000
Preţ en. electrică
exportată €/MWh 35,00 50% 17,50 52,50
Credit producere EC €/kWh 0,05 50% 0,03 0,08
Rată datorie % 70% 70% 70%
Rată dobândă % 8,00% 8,00% 8,00%
Termen datorie An 5 5 5

Mediană % 11,4%
Nivelul de risc % 5,0%
Nivel minim interval de încredere % 0,0%
Nivel maxim interval de încredere % 27,5%

15
16
8. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea investitiei va fi realizata din surse proprii, in procent de 30% si din surse
atrase, in procent de 70%. Referitor la sursele atrase, a fost estimata o perioada de
rambursare de 5 ani, cu o rata a dobanzii anuala de 8%.

9. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA


INVESTITIEI

In urma realizarii proiectului se estimeaza ca vor fi create 4 locuri de munca cu


caracter permanent, iar pe durata lucrarilor vor fi create cca. 10 locuri de munca.

10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

 Valoarea totala a investitiei


- faraTVA
TOTAL GENERAL 44.896,735 10.270,192
Din care C+M 11.879,606 2.715,587

- cu TVA
TOTAL GENERAL 49.157,713 12.724,104
Din care C+M 14.730,712 3.367,36

 Capacitatile energetice realizate – 11840 panouri fotovoltaice, cu puterea instalata


totala de 3 MWp

 Durata totala de realizare a investitiei – 17 saptamani de la asigurarea finantarii.

 RIR după impozit-cap. Proprii – 11,4%

 Per. amortizare simpla – 3,2 ani

11. AVIZE SI ACORDURI

- Autorizatie de construire –Administratie locala


- Autorizatie de infiintare – ANRE
- Acord de mediu – APM
- Alte avize si acorduri conform legislatiei in vigoare

Anexe – piese scrise si desenate.

Intocmit
Ing. Hategan Vasile

17

S-ar putea să vă placă și