Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN

pentru modificarea ,i completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor


,i turismului nr. 176/2005 privind aprobarea reglementarii tehnice ,,Normativ pentru proiectarea,
executarea, verificarea �i exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie",
indicativ NP 099-04
In conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea 1n constructii, cu modificarile ulterioare,
1n temeiul art. 2 pct. 45 �i al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea �i
functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor �i Turismului, cu modificarile �i completarile ulterioare,

ministrul transporturllor, constructiilor �i turismului emite urmatorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, 2. Partea introductiva a punctului 2 va avea urmatorul
constructiilor �i turismului nr. 176/2005 privind aprobarea cuprins:
reglementarii tehnice ,,Normativ pentru proiectarea,
,,2. Terminologie
executarea, verificarea �i exploatarea instalatiilor electrics in
zone cu pericol de explozie", indicativ NP 099-04, publicat Standardele de referinta pentru definitiile corespunzatoare
1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din termenilor folositi 1n prezentul normativ sunt SR CEI 50 (426)
18 mai 2005, se modifica �i se completeaza dupa cum sau standardele conexe prezentate in anexa nr. 1."
urmeaza: 3. Punctul 2.1 va avea urmatorul cuprins:
1. Punctul 1.3 va avea urmatorul cuprins:
,, 1.3. Standardele de referinta pentru instalatiile �i ,,2.1. Aparatura electrica pentru atmosfere explozive
echipamentele electrics din zonele cu pericol de explozie Aparatura electrica protejata la explozie.
sunt prezentate 1n anexa nr. 1." Echipamente pentru locuri periculoase.
Aparatura electrica executata Tn a�a tel incat sa nu - ventilarea;
produca, in conditiile specificate, aprinderea atmosferei - densitatea relativa a gazelor sau a vaporilor i'n raport
explozive i'nconjuratoare. cu aerul;
Pentru aparatura electrica utilizata in atmosfere explozive - conditiile locale (topografie, conditii climatice etc.).
gazoase, standardul de referinta este SR CEI 60079 Tntinderea zonei poate ti limitata, in functie de
(standard pe parti) �i, unde exista, SR EN 60079 (standard amplasarea sursei de degajare, prin:
pe parti)." bariere materiale (pereti);
4. Punctul 2.5 va avea urmatorul cuprins: - mentinerea unei presiuni Tn incaperile adiacente;
,,2.5. Grupa (a unei aparaturi electrice pentru atmosfere - purjarea in incaperile adiacente a unui debit de aer
explozive) corespunzator pentru a asigura evacuarea gazelor �i a
Clasificare a aparaturii electrice in functie de atmosfera vaporilor inflamabili.
exploziva pentru care este prevazuta sa fie utilizata. Standardul de referinta pentru ordinul de ma.rime al
Se definesc doua grupe: zonelor este SR EN 60079-10 - anexa C.
Grupa I - aparatura electrica destinata pentru mine Pentru utilizarea practica a exemplelor date in acest
grizutoase; standard se recomanda luarea in considerare a
Grupa II - care poate fi divizata in subgrupe, particularitatilor fiecarui caz in parte."
cuprinzand aparatura electrica destinata pentru toate 8. Punctul 4.3.2 va avea urmatorul cuprins:
locurile cu o alta atmosfera exploziva decat minele ,,4.3.2. Protectia tip securitate marita «e»
grizutoase. Securitatea marita este un tip de protectie care consta
Standardul de referinta este CEI 60079 - standard pe in aplicarea unor masuri suplimentare pentru a evita, cu un
parti." grad de siguranta ridicat, producerea de scantei, arcuri
5. Punctul 2.7 va avea urmatorul cuprins: electrice sau temperaturi excesive in interiorul sau pe
,,2.7.Temperatura maxima de suprafata partile exterioare ale aparaturii electrice, capabile sa
Temperatura cea mai ridicata atinsa in serviciu, in cele aprinda o atmosfera exploziva.
mai defavorabile conditii de funqionare, Tn cadrul conditiilor Tn consecinta, acest tip de protectie este corespunzator
normale ale aparaturii electrice, de orice parte sau orice pentru toate grupele de gaze IIA, IIB, IIC; aceste grupe nu
suprafata a aparaturii care poate produce aprinderea apar pe eticheta echipamentului.
atmosferei explozive Tnconjuratoare. Conditiile de Principiile de constructie pentru modul de protectie «e»
functionare cele mai defavorabile includ suprasarcini sunt:
recunoscute si orice conditie de defect. Se recomanda - folosirea unor materiale izolante de calitate
utilizarea standardului specific pentru tipul de protectie superioara;
implicat." - dimensionarea speciala a distantelor de strapungere
6. Punctul 2.8 va avea urmatorul cuprins: $i de conturnare;
,,2.8. Temperatura de aprindere a unei atmosfere - conexiuni electrice care nu se pot slabi.
explozive gazoase Modul de protectie «e» nu este aplicabil urmatoarelor
Temperatura cea mai scazuta a unei suprafete incalzite echipamente:
la care, Tn conditiile specificate, apare aprinderea unei motoare asincrone cu rotor bobinat $i colector;
substante inflamabile sub forma de amestec de gaz sau motoare sincrone cu infa�urari de excitatie;
vapori Tn aer. motoare de curent continuu;
Pentru determinarea acestei temperaturi se recomanda reostate in aer;
utilizarea CEI 60079-4." aparate electrice de comutatie (prize, contactoare,
7. Punctul 3.5 va avea urmatorul cuprins: Tntreruptoare etc.).
,,3. 5. Procedura de clasificare a ariilor periculoase cu Anumite pa.qi ale unor echipamente poarta indicatia
vapori �i gaze inflamabile trebuie sa determine: «de». Aceasta Tnseamna ca sunt protejate prin doua
a) sursa de degajare �i gradul acesteia moduri diferite:
Fiecare utilaj sau element de instalatie (pompa, vana, 1) partea in care se produce arcul electric este inchisa
flan�a. conducta, rezervor etc.) trebuie considerat ca o intr-o capsulare in protectie antideflagranta «d»;
sursa potentiala de degajare a materialelor inflamabile, 2) partea continand bornele este in protectie cu
daca exista posibilitatea ca acestea sa fie eliberate Tn securitate marita «e» �i nu produce arcuri sau scantei in
atmosfera. functionare normala;
Conductele sudate, fara flan�e. vane sau alte fitinguri, 3) ansamblul este montat intr-o capsulare cu securitate
nu se considera surse de degajare. marita «e» �i are certificat de conformitate;
Gradul de degajare (continuu, primar sau secundar) se standardul de referinta pentru certificatul de conformitate
determina luand in considerare frecventa �i durata este standardul SR EN 50014.
probabila a degajarii. Standardul de referinta pentru Protectia «e» se aplica la:
definirea gradului de degajare este SR EN 60079-10. motoare electrice cu rotorul Tn scurtcircuit;
b) tipul zonei - in functie de gradul de degajare l;>i de rezistente de pornire fara contacte glisante;
ventilare. - electromagneti;
0 degajare de grad continuu conduce in mod normal la - cutii de conexiuni;
o zona 0, o degajare de grad primar, la o zona 1 �i o - corpuri de iluminat incandescente $i corpuri de
degajare de grad secundar, la o zona 2. iluminat fluorescente cu starter electronic;
c) i'ntinderea zonei depinde atat de proprietatile - transformatoare de masura $i aparate de masura.
substantelor inflamabile, cat l;ii de caracteristicile procesului Pentru aceste echipamente trebuie adaugate la
de productie. marcarea generala unele date suplimentare ca:
In principal trebuie Sa Se ia in considerare: - raportul l(p)/l(n) (raportul dintre curentul de pornire $i
debitul de degajare a gazelor; curentul nominal) $i timpul t(E) pentru ma$ini electrice
- limita inferioara de explozie a acestora (LEL); rotative �i electromagneti;
- curentul limita termic l(th) �i curentul limita dinamic Aparatura electrica trebuie 7nsotita de un certificat de
l(din) pentru transformatoare de masura $i aparate de conformitate sau de un certificat de control emis pentru
masura." aparatura electrica purtand marcarea CENELEC EEx �i
9. Punctul 4.3.7 va avea urmatorul cuprins: avand acela�i nivel de protectie.
,,4.3.7. Protectia tip incapsulare «m» Standardul de referinta pentru certificatul de conformitate
Este un tip de protectie 'in care partile care pot aprinde este EN 50014."
o atmosfera exploziva fie prin scantei, fie prin incalziri sunt 12. Punctul 5.3 va avea urmatorul cuprins:
incluse Tntr-un compound - 'in general o ra.$ina suficient ,,5.3. In zona 1 se poate utiliza aparatura permisa
de rezistenta la influentele exterioare - , astfel fncat pentru zona 0, precum $i aparatura cu urmatoarele tipuri
atmosfera exploziva nu poate fi aprinsa nici de scantei $i de protectie:
nici de 7ncalzirile care pot avea loc 'in interiorul capsularii. Standard de referinta:
Capsulare «d» SR EN 50018-2003 +
Aceasta protectie se aplica in general componentelor antideflagranta SR EN 50018-2003/A 1-2003
electronice ca: Aparatura presurizata «p» SR EN 50016-2004
- rezistoare cu pelicula sau rezistoare bobinate intr-un fnglobare 'in nisip «q» SR EN 50017-2003
singur strat; lmersiune 'in ulei «o» EN 50015-2003
- condensatoare cu hartie �i ceramice; Securitate marita «e» SR EN 60079-7-2004
- optocuploare pentru separarea diferitelor circuite, Securitate intrinseca «i» SR EN 50020-2003
dar $i transformatoarelor, bobinelor $i Tnfa�urarilor lncapsulare «m» SR EN 60079-18-2004"
motoarelor cu tip de protectie «e», precum $i 13. Punctul 5.4 va avea urmatorul cuprins:
transformatoarelor. ,,5.4. In zona 2 se poate utiliza aparatura admisa
Se pot utiliza prescriptiile din standardul SR EN 50020 pentru zonele O sau 1, precum �i aparatura special
securitate intrinseca." proiectata pentru zona 2, ca, de exemplu, tipul de
10. Punctul 4.4.2 va avea urmatorul cuprins: protectie «n». Standardul de referinta este SR EN 60079-15
,,4.4.2. Noua directiva introduce simbolul (a se vedea 4.3.8)."
14. Punctul 7.1 va avea urmatorul cuprins:
,, 7.1. Este necesar sa se prevada posibilitatea ca
I \ instalatiile electrice dintr-o arie periculoasa sa fie
!Epsilon xi deconectate manual in caz de urgenta (incendiu, explozie,
\ I avarie tehnologica etc.).
S t a n d a r d e l e de r e f e r i n .t a s u n t SR E N 4 1 8 s i
SR HD 384.4.46.
Punctul de deconectare trebuie amplasat 'in afara ariei
la marcarea specifica a protectiei EEx. periculoase.
Standardul de referinta este EN 50014 (preluata $i ca Dispozitivul de deconectare trebuie sa fie u�or de
standard roman). recunoscut, amplasat 7ntr-o zona de acces.
In tara noastra marcarea aparaturii se face conform lntreruptorul comandat de butonul de avarie trebuie sa
Legii protectiei muncii nr. 90/1996 �i cerintelor $i criteriilor 7ntrerupa toate conductoarele active, inclusiv conductorul
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 752/2004. neutru."
Procedurile de asigurare a conformitatii prevad 15. Punctul 8.1.10 va avea urmatorul cuprins:
conformitatea cu cerintele esentiale de securitate. ,,8.1.10. Trecerea de la un cablu cu conductoare de
Exemplu de marcare completa a unei aparaturi aluminiu la un cablu cu conductoare de cupru, 'in vederea
Ex pentru arii periculoase cu gaze inflamabile, conform racordarii motorului aferent unui utilaj ce prezinta vibratii
Directivei 94/9CE (ATEX 100a): excesive sau necesita demontari frecvente, trebuie realizata
7ntr-o cutie de trecere. Pentru tipul de protectie al cutiei se
poate utiliza norma SR EN 50014.
!ABC Company Ltd I Legatura de la cutia de trecere la motor poate ti
I
!Serie No D456789 20002
I \
jEpsilon xi I II2G CE
I
I
llOS!
legatura rigida 'in teava sau legatura flexibila in tub flexibil
(a se vedea pct. 8.5).
Legatura electrica dintre cutia de trecere �i cutia de
I \ I I borne a motorului se poate face fie 'in conductoare cu
I I izolatie termoplastica sau din cauciuc, fie fn cablu flexibil."
IN.B. 55 ATEX 1234*) 110 - 230 V, 50 Hz I
I I 16. Punctul 8.3.2 va avea urmatorul cuprins:
IEEx ed nc T4 110 - 230 V DC I ,,8.3.2. Sistemele de intrari de cabluri se recomanda a
se efectua in concordanta cu prescriptiile la care se face
·i N.B. 55 ATEX 1234 reprez inta laboratorul autorizat de incercari referire la standardul corespunzator pentru aparatura, iar
(organismul notificat) �i numarul certificatului de conformitate emis de dispozitivele de intrare de cabluri sa fie adecvate tipului de
acesta. cablu folosit �i sa nu afecteze tipul de protectie al
Numarul de lang a simbolul CE (spec ific numai pentru ATEX) aparaturii."
inlocuie�te organismul notificat implicat in sistemul de calitate al 17. Punctul 8.5.1 va avea urmatorul cuprins:
productiei."
,,8.5.1. Conductele de protectie pentru conductoare sau
11. Punctul 4.4.3 va avea urmatorul cuprins: cabluri racordate la capsulari antideflagrante trebuie sa fie
,,4.4.3. In conformitate cu noua directiva, aparatura $i de tipul:
sistemele protectoare trebuie insotite de urmatoarele a) conducta de otel de mare rezistenta, trefilat solid sau
documente: cu sudura continua, cu grosimea minima a peretelui de
- o declaratie de conformitate CE $i marcajul CE; 2 mm, protejate contra coroziunii prin zincare sau vopsire;
- un certificat de examen de tip CE emis de un b) conducta flexibila din metal sau un material compus, de
laborator de 7ncercari autorizat (denumit organism notificat), exemplu conducta metalica cu manta din cauciuc sau material
purtand marcarea de certificare. plastic, avand rezistenta mecanica mare sau foarte mare.
Dupa adoptarea standardelor CEI/EN specifice pentru 21. Punctul 12.4.3 va avea urmatorul cuprins:
conducte de protectie se var putea utiliza prevederile ,, 12.4.3. Protectia impotriva tensiunilor de atingere
acestora privind condiliile tehnice ale conductelor de periculoase se realizeaza conform prevederilor de
protectie instalate in arii periculoase." la pct. 12. 1. De asemenea, se pot utiliza standardele
18. Punctul 11.1.18 va avea urmatorul cuprins: SR HD 367 S1 :2004 «lnstalatii electrice cu tensiuni nominale
,,11.1.18. La instalarea circuitelor cu securitate intrinseca cu mai mari de 2 kV in curent alternativ» si SR EN 61140:2002
o singura aparatura asociata se recomanda a ti fa.cute «Protectie impotriva !;,Ocurilor electrice.' Aspecte comune in
urmatoarele verificari precizate in standardul SR EN 60079-14: instalatii !;,i echipamente electrice»."
22. Punctul 12.4.4 va avea urmatorul cuprins:
a) suma dintre capacitatea interna efectiva maxima C 1 a
,,12.4.4. Din punct de vedere al protectiei impotriva
fiecarei unitati de aparatura cu securitate intrinseca $i
trasnetului se recomanda realizarea unei prize de pamant
capacitatile cablului (in general cablurile fiind considerate
unice comune pentru IPT, instalatia electrica, instalatia de
ca avand o capacitate concentrata egala cu capacitatea
telecomunicatii !;,i inglobarea ei in structura constructiei.
maxima intre doua conductoare alaturate) nu trebuie sa
Rezistenta prizei de legare la pamant, daca este folosita in
depa.$easca valoarea maxima C 0 marcata pe aparatura
comun, poate ti eel mult egala cu 1 ohm.
asociata;
Standardul de referinta pentru priza de pamant ce trebuie
b) suma dintre inductanta interna efectiva maxima L 1 a conectata pentru echipotentializare este SR CEI 61024-1.
fiecarei unitati de aparatura cu securitate intrinseca $i Legatura de echipotentializare trebuie realizata:
inductanta cablului nu trebuie sa depa.$easca valoarea - la subsol sau aproximativ la nivelul solului;
maxima La marcata pe aparatura asociata; in cazul in care conductoarele de echipotentializare trebuie legate la o bara
aparatura cu securitate intrinseca nu contine inductanta de echipotentializare construita $i displ!_sa astfel incat sa
efectiva $i aparatura asociata este marcata cu o valoare permita un acces facil pentru verificari. In cazul structurilor
inductanta/rezistenta L/R, daca valoarea L/R a cablului, mari pot fi instalate mai multe bare de echipotentializare
masurat� intre do'ua conductoare din cablu prezentand care trebuie interconectate intre ele;
separitia maxima, este mai mica decat aceasta valoare, nu - deasupra solului, la intervale pe verticala care sa nu
este necesar sa se satisfaca prescriptia referitoare la La; depa$easca 20 m pentru structuri cu inaltimea mai mare
c) valoarea tensiunii de intrare admise U 1, a curentului de 20 m. Barele de echipotentializare trebuie legate la
de intrare 1 1 $i a puterii de intrare P 1 ale fiecarei aparaturi centura orizontala care racordeaza conductoarele de
cu securitate intrinseca trebuie sa fie mai mare sau egala coborare intre ele;
cu valorile U0, 1 0 $i, respectiv, P0, corespunzatoare - la amplasamentele unde conditiile de proximitate nu
aparaturii asociate; sunt realizate."
d) la aparaturile simple temperatura maxima se poate 23. Punctul 13.4 va avea urmatorul cuprins:
determina din valorile PO pentru aparatura asociata, pentru ,,13.4. Gradele de verificare sunt (standardul de referinta
a obtine clasa de temperatura; clasa de temperatura poate este SR EN 60079-17):
fi determinata cu ajutorul tabelului 11.3; in f'us, - verificare vizuala - actiune prin care sunt depistate
componentele cu o suprafata mai mica de 1 o cm (cu acele defecte care pot ti identificate vizual (de exemplu,
exceptia firelor conductoare) pot fi clasificate ca TS daca !;,Uruburi lipsa), fara echipament auxiliar $i scule;
temperatura lor de suprafata nu depa.$e$te 150°C; grupa - verificare riguroasa - actiune prin care sunt
aparaturii cu circuite cu securitate intrinseca este aceeai,,i depistate acele defecte care pot ti identificate numai prin
cu cea similara gruparii celei mai restrictive in ceea ce folosire de echipamente de acces !;,i scule (de exemplu,
prive$te utilizarea, pentru orice exemplar de aparatura slabirea unor $Uruburi); verificarea riguroasa cuprinde $i
electrica ce formeaza circuitul respectiv (de exemplu, un aspectele acoperite de verificarea vizuala;
circuit cu aparatura IIB $i IIC va fi de grupa IIB)." - verificare detaliata - actiune prin care sunt depistate
19. T abelul 11.3 ,,Evaluarea pentru clasificarea T4 dupa acele defecte care pot fi identificate numai prin
dimensiunea componentei �i temperatura ambianta" va deschiderea capsularii !;,i/sau folosirea de echipamente de
avea urmatorul cuprins: incercare; verificarea detaliata cuprinde $i aspectele
,, Tabe/ul 11.3 «Evaluarea pentru c/asificarea T4 dupa acoperite de verificarea riguroasa."
dimensiunea componentei ,; temperatura ambianta» 24. Punctul 13.6 va avea urmatorul cuprins:
,,13. 6. in cadrul programelor de verificare trebuie
Cerin)e pentru clasificarea T4
Suprafa\a totala,
(bazata pe temperatura ambianta
urmarite, in principal, urmatoarele elemente:
excluzand capetele conductoare a) echipamentul este corespunzator clasificarii zonei;
de 40°C)
b) grupa de explozie !;,i clasa de temperatura ale
< 20 mm2 Temperatura de suprafata < 275°C echipamentului sunt corespunzatoare;
> 20 mm2<10 cm 2 Temperatura de suprafata < 200°C c) temperatura maxima a echipamentului de protectie
> 20 mm 2 Puterea sa nu depaseasca 1,3 W este corecta;
Redusa la 1,2 W la o temperatura ambianta de 60°C d) identificarea circuitului echipamentului, in vederea
separarii lui corecte de sursa de energie;
sau 1,0 W la o temperatura ambianta de 80°C"
e) tipul cablului este corespunzator;
20. Punctul 12.3.1 va avea urmatorul cuprins: f) obturarile conductelor $i cablurilor sunt satisfacatoare;
,, 12.3.1. Constructiile !;,i instalatiile tehnologice exterioare g) dispozitivele de protectie la suprasarcina ale
in care se utilizeaza, se prelucreaza sau se depoziteaza motoarelor sunt corect reglate.
substante care pot forma impreuna cu aerul amestecuri Pentru recomandari suplimentare privind programele de
explozive trebuie prevazute cu o instalatie de protectie verificare, specifice fiecarui tip de protectie antiexploziva,
impotriva trasnetului (IPT), avand nivelul de protectie intarit I. standardul de referinta este SR EN 60079-17.
Proiectarea acesteia se face conform prevederilor Verificarile pentru instalatiile electrice din ariile
normativului I 20. fn anexa nr. 1 sunt prezentate periculoase se var face la fel ca pentru instalatiile electrice
standardele care se pot utiliza." din zonele neclasificate.
Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai 28. Punctul 16.6 va avea urmatorul cuprins:
dupa executarea tuturor verificarilor, probelor $i prezentarea ,, 16.6. fntinderea zonelor trebuie determinata prin
dosarului cu buletine de proba." evaluarea in raport cu mediul a surselor de degajare care
25. Punctul 14.4 va avea urmatorul cuprins: pot genera amestecuri explozive de praf-aer sau straturi
,,14.4. In cazul in care reparatia este facuta de catre periculoase de praf.
reparator, acesta trebuie sa aiba posibilitati adecvate de fntinderea zonelor depinde de cantitatea de praf, debitul,
reparatie $i revizie, precum $i echipamentul corespunzator marimea particulelor, umiditatea produsului etc.
necesar efectuarii verificarilor $i incercarilor cerute pentru Pentru intocmirea documentatiei de clasificare a ariilor
tipul specific de protectie. El trebuie sa cunoasca in periculoase cu praf $i determinarea intinderii zonelor se
intregime legislatia relevanta privind securitatea $i pot utiliza exemplele practice prezentate in standardul
sanatatea, in special daca este implicat in reinstalarea SR CEI 61241-3 - anexa A."
aparaturii. De asemenea, el poate recomanda standardul 29. Punctul 17.1.3 va avea urmatorul cuprins:
relevant de protectie la explozie, precum $i pe eel privind ,, 17.1.3. Pentru capsulari s-au adoptat doua niveluri de
reparatia $i revizia aparaturii utilizate in atmosfere eficienta a etan$eitatii la prafuri:
explozive."
- capsulari protejate impotriva prafurilor;
26. Punctul 14.7 va avea urmatorul cuprins:
,,14.7. Aparatura reparata trebuie marcata, recomandabil - capsulari total protejate impotriva prafurilor.
pe o eticheta separata, pentru a se identifica reparatia sau Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca
revizia $i identitatea reparatorului. Marcarea trebuie sa aceste capsulari se definesc ca doua practici, denumite
includa simbolul relevant, numele reparatorului sau marca A si B, recomandate de standardele SR EN 50281-1-1-2003
sa inregistrata, numarul de referinta al reparatorului referitor $i ·SR EN 50281-1 -2-2003, care descriu aceste practici.
la reparatie, data reparatiei (reviziei). Marcarea trebuie sa Cele doua practici conduc la un nivel de protectie
fie lizibila si durabila, tinand cont de coroziunea chimica echivalent."
posibila. Standardul de referinta corespunzator este 30. Punctul 17.3.4 va avea urmatorul cuprins:
CEI 60079-19. ,,17.3.4. Aparatura electrica pentru arii periculoase cu
Nu trebuie facuta nici o modificare la aparatura gaze $i vapori inflamabili nu este in mod necesar
certificata decat daca modificarea este permisa in certificat corespunzatoare pentru utilizarea in arii periculoase cu praf
sau este aprobata in scris de producator." combustibil.
27. Punctul 14.10 va avea urmatorul cuprins: Aceasta trebuie sa prezinte un grad de protectie
,, 14.10. lnainte de reinstalare aparatura reparata trebuie mecanica IP5X sau IP6X, dupa caz, pentru a impiedica
verificata (standardele de referinta sunt SR CEI 60079-19 patrunderea prafului. Se recomanda utilizarea standardului
$i SR EN 60079-17). corespunzator de aparatura.
Daca este imposibil sa se efectueze anumite incercari, Aparatura cu tipul de protectie «m» - incapsulare este
reparatorul trebuie sa stabileasca, inainte de a returna in corespunzatoare pentru folosirea in arii periculoase cu praf,
serviciu echipamentul reparat, consecintele care pot rezulta deoarece elementele care ar putea aprinde atmosfera
in urma omiterii incercarilor respective." exploziva sunt inchise intr-un compound etan$ la praf."

31. Capitolul I ,,Standarde de referinfa" din anexa nr. 1 ,,Prevederi conexe normativului" va avea urmatorul cuprins:

,,I. Standarde de referinfii:*)

SR CEI 60050 (426): 1997 Vocabular electrotehnic international. C!3.pitolul 426: Aparatura
electrica pentru atmosfere explozive
SR EN 418:1996 Securitatea m�inilor. Echipament pentru oprirea de urgenta,
aspecte functionale. Principii de proiectare
SR EN 50014:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Cerinfe
+ SR EN 50014:2003/Al:2003 generale
+ SR EN 50014:2003/A2:2003
SR EN 50015:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Imersiune
in ulei 0 11 11

SR EN 50016:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Aparatura


presurizata "p"
SR EN 50017:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Umplere
cu pulbere "q"
SR EN 50018:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Capsulare
Al:2003 Capsulare antidetlagranta "d"
SR EN 50019:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere poten�ial explozive.
Securitate marita "e"
SR EN 50020:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive.
Securitate intrinseca "i"
SR EN 50284:2003 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Reguli
speciale pentru constructia, testarea �i marcarea electrica a aparaturii
din grupa II, categoria 10.
SR EN 50028:1995 Aparatura electric! pentru atmosfere potential explozive.
incapsulare "m"
SR EN 60079-10:2004 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10:
Clasificarea ariilor periculoase
SR EN 60079-14:2004 Aparatura electric� pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 14.
Instalatii electrice in arii periculoase (altele decat minele)
SR EN 60947-1:2004 Aparataj de joasl tensiune. Partea 1: Reguli generate
SR EN 60947-4-1:2001 Aparataj de joasA tensiune. Partea 4-1: Contactoare �i demaroare de
+ SR EN 60947-4-1:2001/Al:2003 motoare. Contactoare �i demarcare electromecanice.

SR EN 61241-2-2:1999 Aparaturli electric! destinatl utiliz!rii in prezenta prafurilor


combustibile. Partea 2: Metode de incercare. Sectiunea 2: MetodA
de determinare a rezistivit!tii electrice a straturilor de praf.
SR EN 60079-17:2004 Aparatur! electric! pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 17:
Inspectia �i intretinerea instalatiilor electrice in arii periculoase
(altele decat minele)
SR CEI 60079-13:2000 Echipamente electrice pentru atmosfere explozive. Partea 13:
Constructia �i folosirea camerelor sau cladirilor protejate prin
presurizare
SR EN 60332-1-1:2005 Incercari ale cablurilor electrice �i cu fibre optice supuse la foe.
Partea 1-1: incercare la propagarea verticala a flacarii pe un
conductor sau cablu·izolat. Aparatura de incercare
SR CEI 61024-1:1999 Protectia structurilor irnpotriva trasnetului. Partea 1: Principii
generale
SR EN 50281-1-1:2003 Aparatura electrica destinata utilizarii in prezen� prafului
combustibil. Partea 1-1: Aparatura electrica protejata prin carcase.
Construciie �i incercare
SR EN 50281-1-2:2003 Aparatura electrica destinata utilizarii tn prezenta prafului
combustibil. Partea 1-2: Aparatura electrica protejata prin carcase.
Alegerea, instalarea �i intretinerea aparaturii
SR CEI 61241-3:2000 Aparatura electric! destinata utilizrui.i in prezen;a prafului
combustibil. Partea 3: Clasificarea ariilor in care este sau poate
fi prezent praf combustibil.
SR EN 60034-5:2003 Ma�ini electrice rotative. Partea 5: Grade de protectie asigurate prin.
proiectarea completa. a ma�inilor electrice rotative (cod IP).
Clasificare
SR HD 384.4.41 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie pentru
+• SR HD 384.4.41 asigurarea securita.tii. Capitolul 41: Protectia impotriva �ocurilor
$2:2004/Al:2004 electrice
SR HD 384.4.46 S2:2004 lnstalatii electrice in construqii. Partea 4: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 46: Sectionare �i comanda.
SR EN 60079-15 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 15:
Tip de protectie "n"
STAS 7335/1:1986 Protectia anticoroziva.. Constructii metalice ingropate.
Terminologie.
SR 7335-11:2001 Protectia anticoroziva. Constructii metalice ingropate. Prescriptii
pentru 'executia �i montajul statiilor de protectie cu redresor.
SR 7335-12:1998 Protectia anticoroziva. Constructii metalice ingropate. Protectia
catodica a conductelor de otel.
SR HD 637 Sl:2004 Instalatii electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV in curent
altemativ
SR EN 61140:2002 Protectie impotriva �ocurilor electrice. Aspecte comune in instalatii
�i echipamente electrice
STAS 12604/4:1989 Protectia impotriva electrocut!rii. lnstalatii electrice fixe.
Prescriptii.
STAS 12604/5:1990 Protectia impotriva electrocuta.rii. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie �i verificare.

NOTA
Pentru actualizarea listei standardelor de referint! se va consulta periodic Buletinul ASRO �i
Catalogul standardelor romane.
Art. II. - Prezentul ordin se publica Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Bucure�ti, 27 decembrie 2005.


Nr. 2.231.