Sunteți pe pagina 1din 10

EXPLORAREA AFEC IUNILOR SERIEI ERITROCITARE

OBIECTIVE EDUCA IONALE


La sfâr itul acestei lucr ri practice, studen ii trebuie s :
1. Solicite investiga iile uzuale necesare formul rii diagnosticului de anemie.
2. Interpreteze modific rile de laborator caracteristice principalelor tipuri de anemii întâlnite în practic .
3. Enumere modific rile de morfologie eritrocitar prezente pe frotiul de sânge periferic în principalele tipuri
de anemii întâlnite în practic .
4. Precizeze indica iile efectu rii frotiului medular i s enumere principalele modific ri patologice prezente
la nivelul acestuia în cele mai frecvente forme de anemii.

Afec iunile seriei eritrocitare cuprind anemiile i policitemiile. În practica clinic , cel mai frecvent sunt întâlnite
anemiile.

ANEMIILE
Defini ie: anemiile reprezint condi ii patologice definite prin sc derea concentra iei de hemoglobin (Hb),
a hematocritului (Ht) i/sau a num rului de eritrocite sub valorile de referin .
Diagnosticul pozitiv: se bazeaz în principal pe examenul de laborator
Etapele diagnosticului:
Determinarea hemoleucogramei i studiul frotiului de sânge periferic pentru clasificarea morfologic
Determinarea reticulocitozei pentru clasificarea func ional
Studiul frotiului de sânge medular i investiga ii speciale pentru clasificarea etiopatogenic (descris
la curs).

I. HEMOLEUCOGRAMA
Hemoleucograma este un test screening de A. Determinarea hemoglobinei (Hb)
baz , fiind primul pas în stabilirea statusului
hematologic. Hb este principalul parametru utilizat în
Determinarea se face din sângele venos stabilirea diagnosticului de anemie i a
(recoltat à jeun pe anticoagulant) cu ajutorul unor gradului de severitate al acesteia, iar împreun
analizoare automate. cu indicii eritrocitari i morfologia hematiilor pe
Hemoleucograma complet cuprinde urm torii frotiul de sânge periferic permite clasificarea
parametri: morfologic a anemiilor.
Hemoglobina (Hb)
Num rul de eritrocite (Nr. E) Valori normale:
Hematocritul (Ht) 15,5 ± 2 g/dL la b rba i
Indicii eritrocitari: volumul eritrocitar mediu 14 ± 2 g/dL la femei
(VEM), hemoglobina eritrocitar medie
(HEM), concentra ia medie a hemoglobinei În func ie de valoarea Hb, se definesc urm toarele
eritrocitare (CHEM) grade de severitate ale unei anemii:
Indicele de distribu ie eritrocitar (Red Cell oar : Hb = 10 – 12 g/dL la F, respectiv 10-
Distribution Width, RDW) 13,5 g/dL la B
Num rul de leucocite i formula leucocitar moderat : Hb = 8 – 10 g/dL
Num rul de trombocite i indicii trombocitari: sever : Hb < 8 g/dL
volumul trombocitar mediu (VTM) i indicele
de distribu ie trombocitar (Platelet Distribution B. Determinarea num rului de eritrocite
Width, PDW)
(Caracterizarea ultimilor 2 parametri nu constituie obiectivul acestei lucr ri).
Num toarea eritrocitar reprezint testul de
baz pentru evaluarea eritropoiezei la nivelul
duvei osoase hematogene (MOH). Evaluarea
corect a masei de eritrocite a organismului poate 1. Volumul eritrocitar mediu (VEM) -
fi ob inut doar în corela ie cu hematocritul. reprezint volumul ocupat de un singur eritrocit.
Num rul de eritrocite este influen at de Se exprim în micrometri cubi ( m3) sau femtolitri
modific rile volumului plasmatic, reten ia (fl).
hidrosalin conducând la hemodilu ie, iar VEM = Ht (%) x 10 / Nr. eritrocite (mil./mm3)
deshidrat rile la hemoconcentra ie.
Valori normale: 80 – 100 m3 (fl)
Valori normale:
4,2 – 5,9 milioane/mm3 la b rba i Modific ri patologice:
3,7 – 5,5 milioane/mm3 la femei Sc derea VEM ( 80 m3) define te anemia
microcitar : ex., anemia feripriv , anemia
C. Determinarea hematocritului (Ht) sideroblastic , anemia din afec iunile cronice,
talasemiile
Ht sau raportul eritro-plasmatic m soar Cre terea VEM ( 100 m3) define te
raportul dintre volumul ocupat de eritrocite i anemia macrocitar : ex., anemia prin
volumul sanguin total. Hematocritul depinde de caren de folat sau vitamin B12, hepatopatii
masa eritrocitar , volumul eritrocitar mediu i cronice, alcoolism, hipotiroidism, sdr.
volumul plasmatic. De obicei, atunci când hematiile mielodisplazice.
sunt de m rime normal , modific rile Observa ie!
hematocritului sunt concordante cu cele ale VEM normal (80 – 100 m3) define te anemia normocitar :
num rului de eritrocite. ex., anemia posthemoragic , din inflama iile cronice, din
sindroamele mielodisplazice.
Valori normale:
47 ± 5 % la b rba i 2. Hemoglobina eritrocitar medie (HEM)
42 ± 5 % la femei - este o m sur a con inutului mediu de
Observa ie! hemoglobin la nivelul unui eritrocit. Se exprim în
Estimarea rapid a Ht urmeaz „regula lui 3”: (Hb (g/dL) x 3 picograme (pg).
= Ht (%). Ex., dac Hb =10 g/dL x 3, atunci Ht = 30%.
HEM = Hb (g/dL) x 10/Nr.eritrocite (mil./mm3)
De re inut!
În anemiile acute posthemoragice, num rul de Valori normale: 27 – 33 pg/E
eritrocite i concentra ia de hemoglobin r mân
nemodificate în primele ore datorit pierderii 3. Concentra ia medie a hemoglobinei
concomitente de plasm ; ele încep s scad pe eritrocitare (CHEM) - soar concentra ia
sur ce se produce corec ia deficitului volemic. medie de Hb dintr-un volum dat de eritrocite. Se
În anemiile cronice volumul sanguin este aproape calculeaz ca raportul dintre cantitatea de Hb i
normal prin cre terea compensatorie a volumului volumul de eritrocite.
plasmatic, iar num rul de eritrocite i hematocritul
sunt de obicei sc zute. CHEM = Hb (g/dL) x 100 / Ht (%)
Anemia relativ este o condi ie caracterizat prin Valori normale: 32 – 36 g/dL
mas normal de eritrocite dar cu volum sanguin
crescut prin cre terea volumului plasmatic, care Modific ri patologice:
poate fi: i) fiziologic (ex., în sarcin - când
Sc derea HEM ( 27 pg/E) i a CHEM ( 32
concentra ia de Hb scade cu 2–3 g/dL i se poate
asocia o hipoproteinemie relativ pe fond de g/dL) definesc anemia hipocrom i au drept
hemodilu ie) sau ii) patologic (ex., dup perfuzii etiologie cauzele enumerate la anemia microcitar
intempestiv, insuficien cardiac , ciroz ). fiind determinate de sc derea sintezei de Hb.

D. Indicii eritrocitari
Sunt utiliza i pentru a aprecia dimensiunea i Observa ie!
Cre terea CHEM se întâlne te atunci când eritrocitele devin
înc rcarea cu hemoglobin a eritrocitelor, ceea ce
sferocite, ex. în microsferocitoza ereditar (sferocitele nu
permite clasificarea morfologic a anemiilor. În prezint zona palid central ).
practic se determin urm torii indici eritrocitari:
4. Indicele de distribu ie eritrocitar (Red feripriv , talasemie, anemie hemolitic
Cell Distribution Width, RDW) - este un (datorit prezen ei schizocitelor)
indice eritrocitar ce cuantific varia ia m rimii cre terea RDW asociat cu cre terea
(volumului) eritrocitelor, adic gradul de VEM (macrocitoz ) sugereaz : deficit de
anizocitoz . Se calculeaz sub forma unui folat sau de vitamina B12, afectare
coeficient de varia ie cu ajutorul VEM i se exprim hepatic , anemie hemolitic sau
procentual. posthemoragic (datorit cre terii
reticulocitelor care au talie mare)
Valori normale: 11 – 15% cre terea RDW asociat cu VEM normal
sugereaz : deficit de fier, deficit de folat
Modific ri patologice: sau de vitamina B12 - în fazele incipiente.
Cre terea RDW indic varia ii majore ale
dimensiunilor eritrocitelor i se interpreteaz Observa ii!
împreun cu valorile VEM: Cre terea RDW poate apare precoce în deficitul de fier.
Sc derea RDW sub 10,2% indic o varia ie minim a
cre terea RDW asociat cu sc derea dimensiunii eritrocitelor i se poate întâlni atât în anemia
VEM (microcitoz ) sugereaz : anemie feripriv (majoritatea eritrocitelor sunt mici) cât i în anemiile
macrocitare (majoritatea eritrocitelor sunt mari).

II. FROTIUL DE SÂNGE PERIFERIC


În condi iile unor valori ale Hb sub 8 g/dL, se eviden ierea modific rilor de m rime, form i
recomand efectuarea frotiului de sânge periferic culoare ale eritrocitelor, precum i prezen a
colorat May-Grünwald-Giemsa ce permite incluziunilor eritrocitare (Tab.15.1).

Tabelul 15.1. Modific rile patologice ale hematiilor pe frotiul de sânge periferic.
Modificarea eritrocitului Descriere Cauze
Modific ri de M RIME sau ANIZOCITOZA
Microcitoz Eritrocite mature cu dimensiuni sub Anemia feripriv
valorile normale (VEM < 80 fl). Anemia sideroblastic
Microcitoza fiziologic nu dep te Talasemii
20% din totalul eritrocitelor.
Macrocitoz Eritrocite mature de talie mare (VEM > Anemii macrocitare/megalocitare
100 fl). Macrocitoza fiziologic nu Anemii hemolitice
dep te 20% din totalul eritrocitelor. Hepatopatii cronice (mai ales din
alcoolism)
Megalocitoz Eritrocite mature de talie foarte mare Anemii megaloblastic prin caren de
(VEM >120 fl) B12 (anemia pernicioas Addison-
Biermer)
Modific ri de FORM sau POIKILOCITOZA (din Gr., poikilos = diferit)
Sferocite Eritrocite sferice Microsferocitoza ereditar
Drepanocite/hematii Eritrocite în form de „secer ” Drepanocitoza (siclemia, anemia
falciforme falciform )
Acantocite („spur cells”) Eritrocite ce au pe suprafa a lor 1-2 Hepatopatii cronice (hepatite,ciroz )
spiculi mari Sindrom hepato-renal
Abetalipoproteinemie
Echinocite („burr cells”) Eritrocite ce au pe suprafa a lor Boala cronic de rinichi/uremie
numero i spiculi mici (numeroase Hepatopatii cronice (ciroz )
excrescen e mici regulate) Anemii hemolitice
Eritrocite „în semn de tras la Eritrocite cu reparti ie particular a Hb Talasemiile severe
int ”/codocite în centru i la periferie între care se
Modificarea eritrocitului Descriere Cauze
afla o zona clar
Schizocite/schistocite Fragmente de eritrocite (cu forme Anemii hemolitice, CID
neregulate, de triunghi, coif)
Modific ri de CULOARE
Hipocromia Prezen a pe frotiu a eritrocitelor Anemia feripriv
palide, slab înc rcate cu Hb Anemia sideroblastic
Anizocromia Prezen a pe acela i frotiu a Talasemii
eritrocitelor hipocrome i normocrome
Policromatofilia/policromazia Prezen a pe frotiu a eritrocitelor tinere, Prezen a lor în num r mare se
imature (reticulocite) ce apar ca întâlne te în:
macrocite colorate albastru-gri - anemiile hemolitice (! unde
(deoarece con in material nuclear reticulocitoza este regula)
rezidual). - fibroza sau infiltrarea tumoral a
MOH (nr. normal de reticulocite)
INCLUZIUNILE eritrocitare
Corpii Jolly Granula ii rotunde, dense, albastru Anemii megaloblastice
închis/violet ce reprezint condens ri Talasemii
de cromatin nuclear r mas în mod
patologic în eritrocit
Granula iile bazofile/ Granule mici, albastre sau violacei, Intoxica ia cu plumb (saturnism)
Puncta iile bazofile spândite pe toat suprafa a Talasemii
eritrocitului constituite din agregate
ribozomale
Inelele Cabot Forma iuni filiforme de culoare ro ie Anemii megaloblastice
purpurie ce reprezint resturi ale Anemii hemolitice severe
fusului mitotic neresorbit
Corpii Heinz Agregate intraeritrocitare de Hb Hemoglobinopatii
denaturat oxidativ Anemia prin deficit de glucoz 6-
fosfat-dehidrogenaz
MOH = m duva osoas hematogen , CID = coagularea intravascular diseminat

Clasificarea MORFOLOGIC a anemiilor


În func ie de valorile indicilor eritrocitari i de aspectul morfologic al eritrocitelor pe frotiul periferic, se
descriu 3 tipuri de anemii (Tab. 15.2).

Tabelul 15.2. Clasificarea morfologic a anemiilor.


Morfologie Tipul anemiei Mecanismul de producere
Anemie microcitar i hipocrom Anemia feripriv Caren a de fier în organism
VEM, HEM i CHEM sc zute Anemia sideroblastic Sintez deficitar a hemului
hematii mici i palide pe frotiu Talasemii Sintez deficitar a lan urilor globinice
Anemie macrocitar i Anemia prin caren de vit. B 12 Deficit de vitamina B12 i acid folic
normocrom i acid folic
VEM are valori crescute Anemiile hemolitice înso ite de
HEM i CHEM au valori reticulocitoz
normale Anemiile din hepatopatiile
hematii mari i f zona cronice (alcoolism)
palid central (distribu ie
uniform a Hb)
Anemie normocitar i Anemia posthemoragic Hemoragii acute
normocrom Anemia din inflama iile cronice Sechestrarea fierului în macrofage
VEM, HEM i CHEM au valori Anemia din boala cronic de Sc derea sintezei de eritropoietin
normale rinichi
hematii normale pe frotiu, cu Anemiile hemolitice Distrugerea precoce a eritrocitelor
zona palid central clasic Anemia aplastic /hipoplastic Deficit al eritropoiezei medulare
(distribu ia Hb la periferie)

III. DETERMINAREA NUM RULUI DE RETICULOCITE

Reticulocitele (Rt) sunt precursori eritrocitari Clasificarea FUNC IONAL a anemiilor:


elibera i în circula ie i a c ror determinare În func ie de num rul reticulocitelor care
ofer informa ii despre capacitatea medular reprezint indicatorul cel mai fidel al produc iei
de a produce eritrocite ca r spuns la anemie. de hematii în m duva osoas hematogen
Determinarea num rului de reticulocite (MOH), anemiile pot fi:
permite: Regenerative, înso ite de reticulocitoz
Clasificarea func ional a anemiilor în: (cre terea num rului de reticulocite):
regenerative i hipo-/aregenerative. o anemiile hemolitice
Monitorizarea r spunsului la o anemia posthemoragic acut (la 7
tratamentul de substitu ie cu fier, acid zile de la episodul hemoragic acut)
folic sau vitamina B12. o anemia feripriv (la 7 - 10 zile de la
Evaluarea eritropoiezei dup instituirea tratamentului cu fier)
transplantul medular sau în tratamentul o anemia Biermer (la 7 - 14 zile de la
cu eritropoietin (EPO). instituirea tratamentului cu vitamina
Valori normale: 0,5 – 1,5% (din Nr. B12)
Eritrocite) o boala cronic de rinichi dup
instituirea tratamentului cu EPO
De re inut!
Hipo-/aregenerative, înso ite de
În prezen a anemiei, % de Rt trebuie corectat la
reticulocitopenie (sc derea num rului de
num rul sc zut de eritrocite al pacientului:
reticulocite):
% Rt corectat (Rtc)= %Rt x Ht pacientului / 45 o anemiile hipo-/aplastice
(unde 45 = Ht normal) o anemiile din bolile inflamatorii cronice
(ex., artrit reumatoid , boala Crohn)
Interpretare: i din boala cronic de rinichi anterior
%Rtc 3% = anemie regenerativ instituirii tratamentului cu EPO
(eritropoiez eficient ) recombinant
%Rtc < 3% = anemie hipo-/aregenerativ o anemiile caren iale (deficit de fier, vit.
(eritropoiez ineficient ) B12, acid folic) anterior instituirii
tratamentului de substitu ie

IV. STUDIUL FROTIULUI MEDULAR


Frotiul medular se ob ine prin punc ie sternal Evaluarea statusului celularit ii medulare:
sau la nivelul crestei iliace posterioare cu hipoplazie celular global : anemii hipo-
aspira ia con inutului medular. /aplastice
hiperplazia precursorilor seriei eritrocitare:
A. INDICA IILE STUDIULUI FROTIULUI anemii hemolitice i posthemoragice
MEDULAR Stabilirea raportului granulocito-eritroblastic:
normal: raportul dintre precursorii produc iei uneia sau a tuturor liniilor celulare
granulocitari i precursorii eritrocitari = 3/1 (pancitopenie). Etiologia hipocelularit ii
egalizarea sau inversarea raportului: medulare este în 2/3 din cazuri idiopatic , în
hiperplazie eritrocitar (anemii hemolitice i restul cazurilor fiind incrimina i ca factori
posthemoragice) etiologici: medicamentele (cloramfenicol,
cre terea raportului: hipoplazie eritrocitar citostatice etc.), radia iile, intoxica iile cu agen ii
(anemie aplastic ) sau hiperplazie chimici (benzen, insecticide), bolile autoimune.
granulocitar (leucemii mieloide, reac ii
leucemoide) Hipercelularitatea medular : semnific o
Examinarea depozitelor medulare de fier din cre tere a celularit ii medulare datorat
siderobla ti i macrofage prin colora ia Perls hiperplaziei sau neoplaziei:
(cu albastru de Prusia): Hiperplazia medular poate fi :
normal: 20-60% siderobla ti o hiperplazie eritrocitar în condi iile
depozite sc zute: anemia feripriv stimul rii eritropoiezei (ex, pe fond de
depozite crescute: anemia sideroblastic hipoxie cronic ) sau distruc iei
Eviden ierea unei infiltr ri medulare cu celule periferice crescute (în anemiile
neoplazice (leucemii i metastaze medulare) hemolitice)
sau cu plasmocite (mielom multiplu). o hiperplazie granulocitar în infec iile
severe, persistente
o hiperplazie megakariocitar în
B. MODIFIC RI PATOLOGICE
distruc ia periferic de trombocite
Neoplazia medular survine în caz de
Hipocelularitatea medular : se întâlne te în
leucemii i metastaze osoase ale altor
anemiile hipo-/aplastice fiind cauzat de
cancere.
disfunc ia, supresia sau distruc ia celulelor
stem, având drept consecin sc derea
V. INVESTIGA II SPECIALE ÎN PRINCIPALELE TIPURI DE ANEMII

A. METABOLISMUL FIERULUI Observa ie!


O satura ie a transferinei sub 10% asociat cu CTLF
crescut confirm prezen a deficitului de fier la o persoan
1. Sideremia: concentra ia de fier în plasm toas .
Valori normale:
60 – 160 g/dL la b rba i 4. Feritina seric : reprezint forma or
50 – 150 g/dL la femei mobilizabil de stocare a fierului în organism i
Valori sc zute: anemia feripriv care se coreleaz cu depozitele de fier ale
Valori crescute: anemie sideroblastic organismului. Feritina este principalul indicator
utilizat în evaluarea acestora, în absen a unei
2. Capacitatea total de legare a fierului afec iuni hepatice parenchimatoase (ex., ciroz ,
(CTLF): cantitatea de transferin circulant carcinom hepatocelular, metastaze hepatice) care
Valori normale: 250 - 450 g/dL sunt înso ite constant de un nivel crescut al feritinei
Valori sc zute: anemia sideroblastic serice (corelat cu severitatea afect rii).
Valori crescute: anemia feripriv Valori normale:
30 – 400 ng/mL la b rba i
3. Satura ia transferinei: raportul sideremie 15 – 150 ng/mL la femei
x 100 / CTLF. Valori sc zute: anemia feripriv
Valori normale: 15 - 45%
Valori crescute: anemia sideroblastic
Valori sc zute: anemia feripriv
Valori crescute: anemia sideroblastic De re inut!
Sc derea feritinei sub 12 ng/mL indic prezen a
deficitului de fier al organismului.
Diagnosticul diferen ial al anemiilor microcitare este prezentat în Tab.15.3.

Tabelul 15.3. Diagnosticul diferen ial al anemiilor microcitare.


INVESTIGA IE Anemia feripriv Anemia sideroblastic Talasemii
Sideremie Sc zut Crescut Normal sau crescut
CTLF Crescut Sc zut Normal
Satura ia transferinei Sc zut Crescut Normal
Feritin Sc zut Crescut Normal
Hemoglobina Normal Normal Anormal

B. VITAMINA B12 I ACIDUL FOLIC dac excre ia urinar a vitaminei B12 marcate
mânea în continuare anormal , cel mai probabil
este vorba de afectarea ileonului terminal sau de
1. Dozarea vitaminei B12
proliferare bacterian crescut .
Valori normale: 200 – 600 pg/mL
2. Dozarea acidului folic
Valori normale: 3 – 16 ng/mL C. EVIDEN IEREA HEMOLIZEI
3. Dozarea metaboli ilor: homocistein (HCY) PATOLOGICE
i acid metil-malonic
În caren a de vitamin B12 ambii metaboli i Anemiile hemolitice se caracterizeaz prin
cresc propor ional cu severitatea deficitului cre terea distruc iei eritrocitare (sc derea
vitaminic. duratei de via a eritrocitelor) responsabil de
În caren a de acid folic doar nivelul seric al hiperplazie medular compensatorie pe seria
homocisteinei este crescut. eritrocitar i reticulocitoz (Tab. 15.4).
4. Anticorpii anti-factor intrinsec
Sunt prezen i în ser la cca. 60% din pacien ii Hemoliza extravascular este frecvent , se
desf oar la nivelul macrofagelor tisulare
cu anemie pernicioas (Addison-Biermer)
determinat de deficitul factorului intrinsec (FI). din splin , ficat (denumire veche, sistemul
reticulo-endotelial, SRE), duv (MOH) i
Observa ie! prezint urm toarele caracteristici:
cre terea nivelului seric al bilirubinei
Testul Schilling a fost utilizat în trecut pentru eviden ierea
indirect a deficitului de FI prin cuantificarea sc derii neconjugate (indirecte) care nu apare în
absorb iei vitaminei B12. Testul consta în 2 p i: urin (icter acoluric)
Partea I: cre terea u oar a nivelului seric al lactat-
se administra oral pacientului à jeun 1 g vitamina B12 dehidrogenazei (LDH)
marcat radioactiv cu Co58
se injecta i.m. 1.000 g vitamina B12 nemarcat pentru a Hemoliza intravascular este rar i se
satura proteinele transportoare ale vitaminei B12 i a
caracterizeaz prin:
favoriza eliminarea sa urinar
se determina eliminarea urinar a vitaminei B12 marcate sc derea nivelului seric al haptoglobinei
din urina/24 de ore cu rol de legare a Hb libere (secundar
Interpretare:
fagocit rii complexului haptoglobin -Hb de
normal, se excret peste 8-10% din doza
radioactiv administrat
tre macrofagele SRE)
în caz de anemie prin caren de vitamina B12
cre terea important a nivelului seric al
eliminarea urinar scade sub 8% lactat-dehidrogenazei (LDH) datorit lizei
eritrocitare în torentul sanguin
Partea a II-a: prezen a de Hb liber în plasm =
Se repeta partea I dup administrarea oral de FI. hemoglobinemie
Interpretare:
cre terea hemopexinei serice (proteina
dac excre ia se normalizeaz , se pune care fixeaz hemul)
diagnosticul de anemie pernicioas
methemalbuminemie (format prin D. ELECTROFOREZA hemoglobinei
legarea hemului oxidat de albumin )
prezen a de Hb liber în urin = Este folosit în diagnosticul hemoglobino-
hemoglobinurie patiilor pentru identificarea hemoglobinelor cu
prezen a de hemosiderin în urin = structur /func ie anormal sau prezente în
hemosiderinurie cantitate crescut :
HbS prezent în siclemie
HbF i HbA2 crescute în beta-talasemie

Tabelul 15.4. Diagnosticul de laborator al hemolizei.


Extravascular Intravascular
HEMATOLOGIC
Frotiul de sânge periferic Policromatofilie Policromatofilie
Num rul de reticulocite Crescut Crescut
Frotiul medular Hiperplazie eritrocitar Hiperplazie eritrocitar
PLASM /SER
Bilirubin neconjugat (indirect ) Mult crescut Crescut
Haptoglobin Normal / Sc zut Foarte sc zut / Absent
Hemoglobin Normal / u or crescut Foarte crescut
Lactat-dehidrogenaz (LDH) U or crescut Foarte crescut
URIN
Urobilinogen Crescut Crescut
Bilirubin Absent Absent
Hemosiderin Absent Prezent
Hemoglobin Absent Prezent (în cazuri severe)

E. TESTUL COOMBS

Se utilizeaz în diagnosticul anemiilor Exist 2 variante:


imunohemolitice în care are loc hemoliz Testul Coombs direct: identific anticorpii
precoce determinat de anticorpii antieritrocitari fixa i pe eritrocite. Se bazeaz
antieritrocitari. Acest test are la baz pe proprietatea unui ser polivalent (anti-IgG,
proprietatea serului antiglobulinic (care con ine anti-IgM) de a aglutina eritrocitele pacientului,
anticorpi prepara i pe iepure prin injectare de dac acestea sunt acoperite de anticorpi.
globulin uman ) de a aglutina eritrocitele pe Testul Coombs indirect: identific anticorpii
suprafa a c rora sunt prezen i anticorpii anti- antieritrocitari liberi din ser, care reac ioneaz
eritrocitari. împotriva eritrocitelor.
VERIFICA I-V CUNO TIN ELE!

1. Care dintre urm toarele anemii sunt 7. Testul Coombs se utilizeaz în diagnosticul:
microcitare hipocrome? A. Anemiei feriprive
A. Anemia feripriv B. Anemiei pernicioase
B. Anemia sideroblastic C. Anemiei aplastice
C. Anemia aplastic D. Anemiei drepanocitare
D. Talasemia E. Anemiilor imunohemolitice
E. Anemia pernicioas
8. Termenul care define te modific rile de
2. Termenul ce define te modific rile de form ale eritrocitelor este:
rime ale eritrocitelor este: A. Anizocitoza
A. Anizocitoza B. Anizocromia
B. Hipocromia C. Poikilocitoza
C. Anizocromia D. Microcitoza
D. Policromatofilia E. Policromatofilia
E. Poikilocitoza
9. Monitorizarea r spunsului unei anemii la
3. În ce tipuri de anemie se modific ELFO Hb? tratamentul de substitu ie cu fier, acid folic sau
A. Anemie pernicioas vitamin B12 se face cu ajutorul:
B. Talasemie A. Hematocritului
C. Anemie aplastic B. Feritinei serice
D. Microsferocitoz C. Metaboli ilor (homocistein , acid metil-malonic)
E. Siclemie D. Num rului de reticulocite
E. Frotiului medular
4. În care dintre urm toarele apare
reticulocitoza? 10. Ce caracteristic prezint frotiul medular în
A. Tratamentul cu Fe în anemia feripriv anemiile hemolitice?
B. Tratamentul cu vit. B12 în anemia pernicioas A. Hiperplazie pe seria granulocitar
C. Anemia aplastic B. Hiperplazie pe seria eritrocitar
D. Anemia din inflama iile cronice C. Hiperplazie megakariocitar
E. Anemia din boala cronic de rinichi D. Hipocelularitatea seriei eritrocitare
E. Pancitopenie
5. În ce tip de anemie anticorpii anti-factor
intrinsec sunt pozitivi?
A. Anemia prin deficit de acid folic
B. Anemia aplastic
C. Anemia feripriv
D. Anemia pernicioas
E. Talasemia

6. Care din urm toarele anemii sunt


normocitare normocrome?
A. Anemia aplastic
B. Anemia prin deficit de acid folic
C. Anemia posthemoragic
D. Anemia hemolitic
E. Anemia sideroblastic
STUDIU DE CAZ

1. O femeie în vârst de 28 de ani se prezint la controlul medical, acuzând dispnee, palpita ii i astenie
progresiv , accentuate în ultimele 3 s pt mâni. Din antecedentele personale, re inem c a prezentat
menoragii relativ abundente în ultimele 4 luni.
Hemoleucograma:
Nr. Leucocite = 6.500 /mm3 (V.N = 4.500-10.000/mm3)
Nr. Eritrocite = 3 mil./mm3
Hb = 9 g/dL
Ht = 30%
VEM = 68 fL
HEM = 25 pg
CHEM = 30 g/dL
Nr.Trombocite = 160.000/mm3 (V.N. = 150.000-450.000/mm3)

Ce diagnostic(e) intr în discu ie?


Ce investiga ii suplimentare sunt justificate?
Argumenta i r spunsul.

……………………………………………………………………………………………………….…..………………

…………………………………………………………………………………………………………...………………

2. O femeie în vârst de 59 de ani se prezint la medic pentru astenie progresiv , iritabilitate, sc derea
apetitului i dificult i la mers. Frotiul de sânge periferic relev : macrocitoz i neutrofile
hipersegmentate.
Hemoleucograma:
Nr. Leucocite = 3.500 /mm3
Nr. Eritrocite = 2,12 mil. /mm3
Hb = 7,5 g/dL
Ht = 22%
VEM = 120 fL
HEM = 33 pg
CHEM = 35 g/dL
Nr.Trombocite = 105.000 /mm3

Ce diagnostic(e) intr în discu ie?


Ce investiga ii suplimentare sunt justificate?
Argumenta i r spunsul.

…………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………….…..…………

S-ar putea să vă placă și