Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

Între

Nume Parte A: ______________________________________________________________________


Adresa Părții A: _____________________________________________________________________
reprezentată prin __________________________ în calitate de ________________________________

numit în continuare ”PARTEA A”, și

Nume Parte B: _______________________________________________________________________


Adresa Părții B: ______________________________________________________________________
reprezentat prin __________________________ în calitate de __________________________________

numit în continuare ”PARTEA B”

iar ambele numite împreună ”PĂRȚILE”.

Prezentul acord de confidențialitate (numit în continuare "Acord") este încheiat la data de: _______ (zi)
_______ (luna) _______ (an).

DEOARECE Părțile sunt de acord să discute posibilitatea de colaborare în legătură cu


_____________________________________________________________________________________
(descrierea domeniului de colaborare); și

DEOARECE Părțile își vor dezvălui reciproc anumite Informaţii Confidenţiale (vezi definiția mai jos) în
cadrul discuţiilor şi consultărilor ce se vor purta în domeniul transferului tehnologic, colaborărilor
industriale, proprietăţii intelectuale şi marketingului tehnologic,

ÎN BAZA DECLARAŢIEI conţinute de acest Acord, Părţile convin după cum urmează:

1. ”Informaţie Confidenţială" se referă la orice date sau informaţii aparținând sau în legătură cu
Partea care dezvăluie informații, privind formele juridice de colaborare cu parteneri industriali, inclusiv
contracte, modele de contracte de colaborare, acorduri de parteneriat sau modele de acorduri de
parteneriat, precum şi tehnologii, contracte de muncă, contracte de cesiune, sau alte documente interne
privind transferul de proprietate intelectuală sau de drepturi legal constituite între salariaţii/membrii acelei
Părți, considerate de Partea care dezvăluie informații ca fiind confidențiale și marcate ca atare
”Confidențial”, sau, în cazul unei comunicări electronice sau orale, precizate la momentul divulgării de
Partea care dezvăluie informații ca fiind confidențiale, confirmând în scris acest lucru în maxim 10 zile de
la data comunicării electronice sau orale.

2. Partea care primește informațiile confidențiale este de acord:

- să primească, să trateze și să manipuleze Informațiile Confidențiale în confidențialitate;


- să se abțină de la divulgarea Informațiilor Confidențiale către terţi fără acordul prealabil al
Părții care a dezvăluit informația;
- să limiteze accesul la Informațiile Confidențiale doar persoanelor direct implicate din
interiorul Părții care primește informația și care, trebuind să cunoască aceste Informații
Confidențiale, vor fi obligate să păstreze aceste informații confidențiale.

3. Obligațiile impuse Părții care primește Informațiile Confidențiale prin acest Acord nu se aplică
acelor Informații Confidențiale pentru care Partea care primește informațiile poate să dovedească
următoarele:

- că aparțineau domeniului public sau erau cunoștințe accesibile publicului larg la momentul în
care informația a fost transmisă Părții care primește informația; sau
- că au devenit domeniu public sau cunoștințe accesibile publicului larg din motive independente
de acțiunea Părții care primește informația; sau
- au fost obținute cu bună credință și fără restricții cu privire la confidențialitatea lor de la o terță
parte.

4. Prin urmare Partea care primește informația înțelege că acest Acord nu reprezintă atribuirea de
către Partea care dezvăluie informația a unei licențe bazată pe orice drepturi de autor sau altă
proprietate intelectuală privind Informaţia Confidenţială transmisă. Semnarea acestui Acord și
transferul de Informații Confidențiale nu reprezintă obligarea vreuneia din Părți de a concluziona
un contract de colaborare sau orice alt tip de contract.

5. Acest Acord rămâne valabil în raport cu orice Informație Confidențială timp de cinci (5) ani de la
data divulgării acestor informații de către Instituţie.

6. Prezentul Acord precum şi eventualele litigii, controverse sau diferendumuri decurgând din sau
legate de acesta sunt şi vor fi reglementate, interpretate şi soluţionate conform legii române.

7. DREPT CONFIRMARE A CELOR DE MAI SUS, Părţile au dispus redactarea prezentului Acord,
în două (2) exemplare în limba română, câte un (1) exemplar pentru fiecare Parte semnatară.
Fiecare Parte garantează şi declară că persoanele pe care le-au desemnat să semneze prezentul
acord sunt pe deplin autorizate, la data semnării Acordului, să semneze acest Acord.

Reprezentat ”Partea A” Reprezentant ”Partea B”

__________________________________ __________________________________

Locul și data: ______________________ Locul și data: ______________________

Semnătura: ________________________ Semnătura: ________________________

Numele: __________________________ Numele: __________________________

Funcţia: __________________________ Funcţia: ___________________________

S-ar putea să vă placă și