Sunteți pe pagina 1din 24

Planul de Management al Traficului

““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Capitolul 1 . Date
generale despre executant;

Date generale: SC
CONSTRUCT PLUS SRL

Adresa:str. Daliei ,
Nr.2.Loc Giurgiu
Date de contact:
0372.870.653;
0246.210.704
Date de identificare
fiscal: RO 18627070

Domeniul de activitate
certificat conform seriei
de standarde SR EN ISO
9001:2008 ;SR EN ISO
14001:2005 ; SR EN
OHSAS 18001:2007 de
catre Organismul de
Certificare SC CERTIND
SA Bucuresti.

Este:

Lucrari de constructii a
cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale; Lucrari de
constructie a drumurilor ,
autostraziilor , podurilor si
tunelurilor;Constructia de
rigole si sisteme de
drenare a apei; Lucrari de
aductiune si distributie a
apei; Lucrari de
canalizare a apelor uzate
si statiilor de
epurare;Lucrari
hidrotehnice si indiguiri;
Lucrari de tamplarie si
dulgherie pentru
constructii; Lucrari de
ipsoserie si placare a
peretiilor;Lucrari de
vopsitorie , zugraveli si
montaj de geamuri; Alte
licrari de finisaj;Lucrari de
invelitori si sarpante la
constructii;Alte lucrari speciale de constructii;Lucrari de instalatii termice, Lucrari de instalatii sanitare
interioare, Instalatii electrice interioare;Constructia de hale industriale;Executia de pardoseli
industriale;Activitati de amenajare si intretinere peisagistica;

Capitolul 2. Date generale despre Autoritatea Contractuala


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

2.1. Consililul Local Luica, jud. Giurgiu

Adresa postal: Consililul Local Luica , cp. 917155 , Romania;


Puncte de contact: Alexandrina Ivan;
Telefon: 0242/527.021;
Fax: 0242/527.021;
Email: primaria_luica@yahoo.com;

Capitolul 3. Date generale despre lucrare;

“ Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi”

Capitolul 4. Scopul Planului de Managemet al Traficului;

Planul de Management al Traficului are ca scop:

4.1. Precizarea conditiilor de inchidere a circulatiei rutiere sau de intituire a restrictiilor, in vederea executarii
de in zona drumurilor publice;

4.2. Precizarea conditiilor obligatorii de realizare a marcajelor rutiere si a semnalizarilor vertical in


conformitate cu prevederile Legislatia de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

4.3. Stabilirea traseelor alternative de acces si deplasare ;

Capitolul 5. Domeniul de aplicare;

Planul de management se aplica:

5.1. Pentru sadisfacerea conditiilor cerute de Organele de Stat care administreaza drumurile publice si de
Organele de Politie pentru obtinerea aprobarii pentru inchiderea circulatiei , in vederea executarii de lucrari in
zona drumurilor publice;

5.2. Pentru executia marcajelor rutiere si semnalizarilor verticale la lucrarile de reabilitare a drumurilor publice din
localitatea Luica , Judetul Calarasi.

5.3. Pentru execurtarea deviatiilor de trafic si cai alternative;

Capitolul 6. Documente de Referinta

 STANDARD SR EN ISO 9001/2001- Sistem de management al calitatii ,


Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este necesar sa demonstreze
capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca cerintele clientilor , precum si cerintele de
reglementare aplicabile , avand drept scop cresterea satisfactiei clientului .
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

 STANDARD SR EN ISO 9000/2006 – Sistem de management al calitatii Principii fundamentale si


vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de management al calitatii si specifica terminologia
pentru sistemele de management al calitatii .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2001 Sistem de management al calitatii . Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8 principii de management al calitatii , indrumari
pentru imbunatatirea performantei organizatiei si cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti
interesate
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul privind asigurarea si
conducerea calitatii in constructii.
 Proiectul de executie, incluzand detaliile tehnice de executie;
 Caietele de sarcini;
 Codul rutier;
 Decretul Consiliului de Stat nr.328/29.04.66 privind circulatia pe drumurile publice, publicat in BO nr.
49/28.06.84
 Regulament pentru aplicarea decretului 328, aparut in HG nr.190/11.12.98
 Standardele si normativele tehnice in vigoare in Romania.

Capitolul 7. Definitii si Prescurtari;

A.I.L. = Avizul de incepere a lucrarilor

Capitolul 8. Obiectivul principal al Planului de Management al Traficului;

Obiectivul gereral al Planului de Management al Trificului este acele de a evita perturbatiile in trafic in localitatea
Luica pe perioada de reabilitare a strazilor pe termenul de executie a lucrarilor de maxim 12 luni.

Capitolul 9. Principiile Planului de Management al Traficului;

Principiul 1: Organizarea structural la nivel operational , care cuprinde doua domenii distincte:

- Organizarea decizionala care implica autoritatiile;


- Organizarea functional care implica serviciile cere impugn aplicarea deciziilor luate;

Principiul 2. Sunt stabilite clar mijloacelor specifice de organizare a transmiterii informatiilor catre utilizatorii
finali;

Principiul 3. Coordonarea masurilor legate de informatiile si masurile din Planul de Management al Traficului
si traficul rutier de la fata locului;

Capitolul 10. Gestionarea tehnica a Planului de Management al Traficului;

10.1 CONDITII PREALABILE

10.1.1. Satisfacerea conditiilor de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor

 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri;


 Existenta autorizatiei de lucru pe drumurile publice pe traseul stabilit;
 Existenta aprobarii pentru inchiderea circulatiei, in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor
publice;
 Existenta avizului de incepere a lucrarilor (AIL);
 Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului;
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

 Asigurarea conditiilor pentru inceperea si terminarea lucrarilor in perioada aprobata pentru


inchiderea circulatiei;
 Existenta utilitatilor;
 Existenta echipamentului de protectie necesar personalului care executa lucrari pe drumul public;
 Existenta instruirii si asigurarea ca personalul care executa lucrari pe drumul public respecta
normele de protectia muncii si PSI.

10.1.2. Executia marcajelor si semnalizarilor verticale

 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri;


 Existenta autorizatiei de lucru pe drumurile publice pe traseul stabilit;
 Existenta aprobarii pentru inchiderea circulatiei, in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor
publice;
 Existenta avizului de incepere a lucrarilor (AIL);
 Existenta proceselor verbale de receptie a lucrarilor de imbracaminti asfaltice ce constituie suportul
rutier pentru marcaje;
 Existenta cartii marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului;
 Existenta graficului de executie a lucrarilor
 Existenta utilitatilor;
 Existenta surselor de aprovizionare continua si de calitatea ceruta a materialelor pentru marcaje si
a subansamblelor pentru semnalizarile verticale;
 Echiparea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice lucrarilor de marcaje rutiere si a
echipamentului de protectie necesar la lucrari pe drumurile publice;
 Existenta instruirii si asigurarea ca personalul executant respecta normele de protectia muncii si
PSI specifice activitatilor desfasurate.

10.2. Satisfacerea conditiilor de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor

 Executarea lucrarilor de baza numai dupa ce s-a obtinut aprobarea organelor competente si s-au
asigurat toate conditiile pentru executarea acestora;
 Cand siguranta circulatiei sau starea drumului public este afectata prin distrugerea ori degradarea
accidentala a constructiilor si instalatiilor existente in zona acestuia, lucrarile de interventie vor incepe
fara intarziere, cu asigurarea semnalizarii corespunzatoare, anuntandu-se, in max. 3 ore de la luarea
la cunostinta despre aceste evenimente, organele de administrare a drumurilor publice si cele de
politie competente;
 Respectarea termenelor de executie si, dupa caz, orele prevazute in actul de aprobare;
 Respectarea procesului tehnologic si solutiile din documentatia tehnica aprobata;
 Executia amenajarilor necesare, instalarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare si cele de
protectie de pe sectorul de lucru pe perioada executiei lucrarii;
 Amenajarea de culoare speciale pe partea carosabila a drumului public pentru circulatia pietonilor, in
situatia in care lucrarile afecteaza trotuarul, si nu sunt asigurate conditii de deplasare in siguranta a
acestora;
 Realizarea si intretinerea variantei ocolitoare, in cazul inchiderii circulatiei pe sectorul de drum pe care
se executa lucrarea, asigurand desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta si fluenta;
 Asigurarea eliberarii complete a platformei drumului si redarea integrala a acesteia pentru circulatie,
dupa terminarea lucrarilor sau a programului de lucru, daca partea carosabila nu mai este afectata de
lucrari;
 Ridicarea, odata cu terminarea lucrarilor, semnalizarea sectorului de lucru si refacerea semnalizarii
initiale sau, dupa caz sa asigure semnalizarea adecvata noilor conditii de circulatie;
 Daca pe parcursul executarii lucrarilor, se constata ca nu pot fi respectate termenele prevazute,
temeinic justificat, se solicita din timp prelungirea perioadei de executie a lucrarii la organele
competente;
 Mijloacele si modalitatile de semnalizare a lucrarilor pe partea carosabila a drumurilor publice sunt
prezentate in Tabelul nr.1.si Tabelul nr.2.
 In cazul in care, datorita specificului unei lucrari, nu se poate aplica nici una din modalitatile de
semnalizare prevazute in Tabelul nr.1, se solicita organului de administrare a drumurilor publice si
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

organului de politie stabilirea modului de semnalizare adecvat situatiei respective, care va fi consemnat
in documentul de aprobare;
 Lucrarile la care restrictiile se mentin si pe timpul noptii, vor fi semnalizate prin indicatoare
reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbena ori prin felinare vizibile de la cel putin 100 m;
 Persoanele care executa lucrari pe drumul public vor fi echipate cu veste de culoare portocalie,
reflectorizanta.

Cap. 11. Memoriu de prezentare a lucrariilor si tehnologiilor de executie si masuriile destinate desfasurarii
traficului rutier in conditii de siguranta

Proiectul va avea in desfasurare urmaroarele etape:

01 Proiectare
001 Proiectare

02 Organizare de Santier
02.01 Organizare de santier

03 Modernizare DC DJ 402 - Sarbi


3.1. Scarificare usoara;
3.2. Strat agregat cilindrat;
3.3. Imbracamente beton asfalt cu agregat;
3.4. Asfaltari drum si drumuri laterale;
3.5. Santuri laterale;
3.6. Acostamente;
3.7. Acostamente;
3.8. Indicatoare rutiere;
Etapele 01, 02, – se desfasoara in incinte inchise si nu necesita Planificare a Managementului de Trafic.
Specificatia pentru aceste etape este ca in momentul intrarii si iesirii din aceste incinte si patrundere pe drumurile
publice trebuie avute in vedere aplicarea reglementariilor in vigoare cu privire la circulatia pe drumurile publice.

Epala 03 – Modernizare DC DJ 402 Luica Sarbi– este singura care se v-a desfasura in spatial public.

Modernizare DC DJ 402 - Sarbi

Nu se intervine in carosament , lucrarile se v-o executa pe acostamentul drumului comunal.

Obstacolele ce se vor afla pe drum pe timpul lucrariilor sunt :

- Utilajele pentru executia drumurilor;


- Autocamioane pentru transport ;
- Lucrari de subtraversare a drumului cu reteaua de apa si canalizare;

Utilajele ce se vor utilize pentru realizarea lucrariilor sunt:

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaţie

1 Autobasculante
2 Autobetoniere
3 Autogreder
4 Autogudronator
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

5 Buldozer
6 Statie mixturi asfaltice
7 Repartizor finisor mixturi asfaltice
8 Incarcator excavator
9 Vibrator beton
10 Laborator gradul II

Tehnologia utilizata consta in:

Modernizare DC DJ 402 - Sarbi


3.1. Scarificare usoara;
3.2. Strat agregat cilindrat;
3.3. Imbracamente beton asfalt cu agregat;
3.4. Asfaltari drum si drumuri laterale;
3.5. Santuri laterale;
3.6. Acostamente;
3.7. Acostamente;
3.8. Indicatoare rutiere;
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Lucrari de care circulatia se desfasoara simultan in ambele sensuri


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare la lucrari pe maxim ½ din cale


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Circulatie alternative dirijata cu piloti la lucrari de maxim ½ din cal


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Circulatie alternanta dirijata cu semafoare la lucrari pe maxim ½ din cale


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Circulatie alternanta dirijata cu piloti in zona unei intersectii


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Semnalizare simplificata pentru o succesiune de puncte de lucru pe drumurile pietruite sau pamant
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Semnalizarea punctelor de lucru a caror pozitie se modifica in cursul zilei


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Presemnalizarea pe drumurile laterale a lucrariilor pe o artera rutiera intersectata


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza in timp ce lucreaza


Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Tabelul nr.1: Mijloace de semnalizare a lucrarilor

Nr. Mijloace pentru In Nota


crt. semnalizarea lucrarilor conformitate
cu Instructiuni
nr.630/2003
1. Bariera pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor
2. Conuri pentru dirijarea circulatiei si Anexa 1 Se executa din cauciuc sau material
delimitarea unor lucrari plastic, in culori alb-rosu sau portocaliu.
3. Panouri mobile pentru dirijarea Anexa 1 Panourile pot fi cuplate cu lampi cu
circulatiei in zona lucrarilor lumina galbena intermitenta “in cascada”
sau cu dispozitive rotative reflectorizante
pentru semnalizarea lucrarilor pe timp de
noapte.
4. Triunghiuri din p.v.c. panzat Anexa 1 Se folosesc pentru delimitarea unor
lucrari.
5. Panouri mobile pentru dirijarea Anexa 1 Se folosesc pe timp de noapte, pe
circulatiei, cuplate cu lampi cu artere importante, cand exista
lumina galbena intermitenta “in posibilitatea bransarii la o sursa de curent
cascada”. electric
6. Dispozitiv rotativ reflectorizant Anexa 1 Se foloseste in situatiile cand
pentru semnalizarea lucrarilor pe bransarea la surse de curent electric este
timp de noapte neeconomica.
Se instaleaza intercalat intre
panourile mobile pentru dirijarea
circulatiei.
8. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor de tratamente
bituminoase
9. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor care ocupa mai multe
puncte de lucru
10. Panouri de presemnalizare Anexa 1
pentru dirijarea circulatiei in zona
lucrarilor
11. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor de marcaje rutiere
12. Incinte pentru lucrari curente Anexa 1
de gaze, canalizare, electricitate
etc.
13. Panou pentru semnalizarea Anexa 1
lucrarilor curente sau interventiilor
de scurta durata, in partea
carosabila
14. Marcarea limitelor de gabarit Anexa 2
ale utilajelor si autovehiculelor care
participa la lucrarile ce se executa
in zona drumurilor
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

Tabelul nr.2: Modalitati de semnalizare a lucrarilor

Nr Tipuri de semnalizari In Nota de aplicare


. conformitate
cr cu Instructiuni
t. nr.630/2330
1. Semnalizarea lucrarilor care ocupa Anexa 3 Se aplica in cazul lucrarilor de
maximum jumatate din partea volum mic si de durata scurta.
carosabila, punctul de lucru Cand spatiul ramas liber pentru
schimbandu-se in timpul zilei circulatie are latimea de cel putin 6 m,
pe carucioarele “portsemnalizare” nu se
instaleaza indicatoarele de
reglementare a prioritatii.
2. Semnalizarea lucrarilor care ocupa Anexa 4 Se aplica in aceleasi situatii si
maximum jumatate din partea conditii din anexa 3, daca executantul
carosabila, punctul de lucru nu dispune de carucioare
schimbandu-se in timpul zilei “portsemnalizare”
3. Semnalizarea lucrarilor care ocupa Anexa 5
minimum jumatate din latimea partii
carosabile
4. Semnalizarea lucrarilor care ocupa Anexa 6 Se aplica in cazul in care lungimea
maximum jumatate din partea sectorului in lucru depaseste 100 m sau
carosabila, cu dirijarea circulatiei prin cand vizibilitatea intre cele doua capete
semafoare electrice ale sectorului nu este asigurata, iar
ocuparea partii carosabile dureaza mai
mult de 24 ore.
In cazul cand nu exista posibilitatea
instalarii semafoarelor sau cand acestea
se defecteaza, dirijarea circulatiei se
asigura de lucratorii executantului
lucrarii.
5. Semnalizarea lucrarilor de Anexa 7
tratamente bituminoase
6. Semnalizarea unei succesiuni de Anexa 8 Punctele de lucru consecutive se
puncte de lucru in afara localitatilor traseaza independent din punct de
vedere al semnalizarii, daca distanta
dintre sfarsitul unuia si inceputul celuilalt
depaseste 1 km.
7. Semnalizarea lucrarilor pe Anexa 9
drumurile cu mai mult de 2 benzi, care
afecteaza un singur sens de circulatie
8. Semnalizarea lucrarilor care ocupa Anexa 10
jumatate din partea carosabila a unui
drum cu patru sau mai multe benzi.
9. Semnalizarea lucrarilor ce se Anexa 11 Se poate aplica si in localitati cu
executa pe autostrazi si care ocupa zona verde mediana, in care caz se
una din caile unidirectionale. poate renunta la panourile mobile de
dirijare a circulatiei si la indicatoarele
“Drum ingustat” si “Limitare de viteza –
60 km/h”. In acest caz, indicatoarele
“Lucrari” si “Limitare de viteza – 40
km/h” se instaleaza la 50 m inaintea
barierei, iar panourile de presemnalizare
la 100 m.
10 Semnalizarea lucrarilor ce se Anexa 12 Se poate aplica si in localitati pe
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

. executa pe autostrazi si care ocupa o artere cu zona verde mediana in care


banda de circulatie. caz se poate renunta la panourile
mobile de dirijare a circulatiei si la
indicatoarele “Drum ingustat” si “limitare
de viteza – 60 km/h”. In acest caz,
indicatoarele “Lucrari” si “Limitare de
viteza – 40 km/h” se installeaza la 50 m
inaintea barierei, iar panourile de
presemnalizare la 100 m.
11 Semnalizarea lucrarilor ce se Anexa 13 In localitati se vor folosi panouri de
. executa in zona centrala a partii incinta pe care se amplaseaza
carosabile si permite desfasurarea indicatoarele “Ocolire”, “Lucrari” si
circulatiei de o parte si cealalta a “Limitare de viteza – 40 km/h”.
suprafetei ocupate.
12 Semnalizarea lucrarilor care ocupa Anexa 14 In cazul lucrarilor la fatadele
. trotuarul, iar partea carosabila este cladirilor, cand schelele ocupa toata
partial ocupata de culoarul amenajat latimea trotuarului sau spatiul ramas
pentru circulatia pietonilor. este mai mic de 1,5 m, se vor amenaja
culoare de trecere acoperite pe sub
schele
13 Semnalizarea devierii temporare a Anexa 15
. circulatiei anumitor categorii de
vehicule pe o ruta ocolitoare, datorita
executiei unor lucrari sau altor cauze.
14 Semnalizarea devierii temporare a Anexa 16
. circulatiei pe rute ocolitoare datorita
executiei unor lucrari sau altor cauze.
15 Semnalizarea de orientare a Anexa 17
. traseului de deviere a circulatiei in
localitati.

Marcaj rutier

 Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate dintr-un singur component realizand pelicula prin
uscare la aer;
 Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile;
 Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia a
microbilelor de sticla;
 Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina de
marcaj;
 Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla;
 Tipul si dozajul de microbile, va fi recomandat de fabricantul de vopsea de marcaj, conform
certificatului de omologare a vopselei;
 Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate;
 Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu
ajutorul sabloanelor corespunzatoare;
 La executia marcajelor cu vopsea, suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar
temperatura mediului ambiant sa fie de min. +150C astfel incat sa se asigure functionarea
dispozitivelor de pulverizare fara adaos de diluant iar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa
incat sa nu perturbe jetul de vopsea;
 Suprafata de marcaj se pregateste astfel:
 se stabileste itinerariul de marcaj;
 suprafetele de marcaj murdare de grasime se sterg cu toluen;
 aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitatile cerute prin “Caietul de
sarcini”;
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

 La inceperea lucrului si pe parcurs, de cate ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de
vopsea proaspat aplicata si microbile, corelate cu masuratori film ud;
 La executia marcajului se va tine seama de:
 cartea marcajului;
 tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei;
 tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire, utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea);
 dozajul ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile.
 Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru astfel:
 presemnalizarea lucrarii cu echipaj auto al politiei;
 asigurarea de spatii libere pe drum, pentru a se asigura masinii de marcaj viteza de lucru
corespunzatoare;
 executia premarcajului;
 pozare conuri pentru protectia vopselei ude;
 autovehiculul de incheiere a esalonului protejeaza vopseaua aplicata, pana la darea in
circulatie si apoi recupereaza conurile;
 esalonul de lucru este semnalizat ca si respectivele operatii de marcaj (separare pe fasii
sau directii trafic, limita, domeniul carosabil, etc.);
 oprirea lucrarilor de marcaj se face in conditii care sa nu pericliteze continuitatea traficului
rutier;
 fiecare categorie de marcaj se executa conform STAS 1848/7 – 85;
 in timpul executarii marcajului rutier se executa verificari ale dozajului de vopsea si
microbile;
 banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform
pe lungimea si latimea benzii de vopsea;
 utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu
caietele de sarcini.

Semnalizarea verticala
 La confectionarea indicatoarelor se urmareste calitatea acestora care trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor respective aflate in vigoare si prevederilor caietului de sarcini;
 Evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si
incercarilor;
 Confectionarea si vopsirea indicatoarelor:
 Indicatoarele se confectioneaza astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si
dimensiunile prevazute in caietele de sarcini;
 Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in
forma de sageata se executa din tabla de aluminiu (sau tabla zincata, dupa caz), avand
conturul ranforsat prin dubla indoire;
 Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se
executa din profile speciale imbinate pe verticala;
 Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire;
 Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv;
 Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri;
 Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu;
 Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa
cum urmeaza:
- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti
la temperatura de aproximativ 250C;
- inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa
inmuiata in alcool;
- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta;
 Aplicarea foliei se poate face “la rece” atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune
sau “la cald” atunci cand se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald;
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

 La aplicarea foliilor reflectorizante se vor respecta si recomnadarile producatorului de


materiale reflectorizante;
 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate clar, pe spate, cu urmatoarele
date:
 Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vanzatorului;
- Tipul de materiale reflectorizante folosite in constructie;
- Luna si anul de asamblare a panoului;
 Se aplica metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si pentru indicatoare de
circulatie retroreflectorizante, care constau din:
- metode de testare fotometrice;
- metode de testare a caracteristicilor mecanice;
- metode de testare la medii agresive;
 Confectionarea si vopsirea stalpilor de sustinere:
 Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in
forma de patrat sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se
foloseste teava de otel cu diametre de 48-51 mm si grosimea peretilor de min. 3 mm.;
 Se utilizeaza si alte tipuri de stalpi daca acestea respecta “Caietul de sarcini” sau daca sunt
aprobate de “Consultanta”;
 Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste
teava sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, tinandu-se
cont de precizarile din “Caietul de sarcini”;
 Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se
vopsesc in culoare gri.
 Indicatoare de avertizare a pericolului:

A. Indicatoare de avertizare a pericolului:

Nr.figura conform Denumirea indicatorului


STAS 1848
1 Curba la stanga
2 Curba la dreapta
3 Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe,
prima la stanga
4 Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe,
prima la dreapta
5a Curba deosebit de periculoasa
5b Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase
6 Coborare periculoasa
7 Urcare cu inclinare mare
8a Drum ingustat
8b Drum ingustat
9 Tunel
11 Iesire spre un chei sau mai abrupt
12 Drum cu denivelari
13 Drum lunecos
15 Caderi de pietre
16 Presemnalizare trecere pietoni
17 Copii
18 Biciclisti
19a Animale
19b Animale
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

22 Aeroport
23 Vant lateral
24 Circulatie in ambele sensuri
25 Alte pericole
27 Intersectie cu un drum fara prioritate
29 Trecere la nivel cu o cale ferata cu bariere sau semnalizare
30 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata

B. Indicatoare de reglementare

Nr.figura conform Denumirea indicatorului


STAS 1848
34 Cedeaza trecerea
35 Oprire
36 Drum cu prioritate
37 Sfarsit de prioritate
40 Accesul interzis
44 Accesul interzis bicicletelor
46 Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de marfuri
50 Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala
52 Accesul interzis tractoarelor si masinilor agricole
55 Accesul interzis vehiculelor avand o inaltime mai mare de…..m
56 Accesul interzis vehiculelor avand o greutate mai mare
de…….t
57 Accesul interzis vehiculelor avand o greutate mai mare de…..t
pe osie
60a Interzis a vira la stanga
60b Interzis a vira la dreapta
62a Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas,
este interzis
63a Limitare de viteza
63b Limitare viteza diferentiate pe categorie de vehicole
64 Claxonarea interzisa
65 Vama
65a Trecerea fara oprire interzisa
66a Sfarsitul tuturor restrictiilor
66c Sfarsitul interzicerii de a depasi
72 Inainte
73a La dreapta
75b Ocolire
68 Oprirea interzisa
67 Stationarea interzisa
88 Presemnalizarea traseului de urmat pentru anumite categorii
de vehicule
86 Banda rezervata circulatiei mijloacelor de transport in comun
90 Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea
intersectiei
91 Banda destinata vehiculelor care circula cu viteza mai mica
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

decat cea mentionata


93 Directiile spre localitatile indicate
92a, 92b Directiile spre localitatile indicate
94 Directia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului
de marfuri

C. Indicatoare de orientare si informare:


Nr.figura conform Denumirea indicatorului
STAS 1848
127 Parcare
82a Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara
localitatilor
82b Presemnalizarea directiilor la o intersectie denivelata de
drumuri
82c Presemnalizarea unor directii importante
84 Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau restrictie
de circulatie pe un drum lateral
82e Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu
96a Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei
95b Directia spre aeroport
97a Drum national
98a Drum deschis traficului international
98b Drum deschis traficului international
99 Intrare in localitate
100 Iesire din localitate
101 Limita de judet
102 Curs de apa, tunel sau viaduct
103a Confirmarea directiei de mers spre o localitate
103b Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si
distantele pana la acestea
105 Trecere pentru pietoni
106 Trecere denivelata pentru pietoni
107 Politia
108 Spital
109 Post de prim ajutor
110 Sens unic
112 Autostrada
113 Sfarsit de autostrada
117 Post de depanare
118 Telefon
119 Statie de benzina
120 Hotel sau motel
121 Restaurant
122 Bufet sau cofetarie
123 Teren pentru camping (tabara turistica)
124 Teren pentru caravane (tabara turistica)
125 Teren pentru camping si caravane
Planul de Management al Traficului
““Asfaltare si modernizare drumuri comunale DC DJ 402 – Sarbi “, Luica , Judetul Calarasi

126 Cabana pentru turisti

10.5. RESPONSABILITATI

 Seful de lucrari raspunde de aplicarea prezentei proceduri si a documentatiei de executie precum si de


intocmirea inregistrarilor de calitate;
 Inginerul Sef mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor;
 Responsabilul cu supravegherea circulatiei raspunde de aplicarea prezentei proceduri, de respectarea
prevederilor legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera precum
si de relatiile de colaborare cu Organele de stat care administreaza drumurile publice si cu Organele
de Politie rutiera