Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18 MARTIE 2008


PROFESOR: DĂSCĂLESCU MIHAELA-CRISTINA
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”V. BORCEA”, BEREȘTI-BISTRIȚA, BACĂU
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA: a VIII-a
TEMA/SUBIECTUL: Compunerea argumentativă
Romanul. Text-suport ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu
SCOPUL: Redactarea unei compuneri de argumentare a apartenenței la gen și la specie a operei literare ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
A. În plan cognitiv
Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
OC1: să prezinte câteva date bibliografice ale scriitorului Mihail Sadoveanu;
OC2: să enumere cele trei părți ale unei compuneri;
OC3: să precizeze patru caracteristici ale genului epic;
OC4: sa precizeze patru carcateristici ale romanului;
OC5: să exemplifice aceste carcateristici cu elemente ilustrative din opera literară de studiat;
OC6: să specifice momentele subiectului romanului ”Baltagul”;
OC7: să precizeze cele patru perspective din care poate fi comentat romanul ”Baltagul”.
OC8: să construiască fraze in care să utilizeze conectori logici specifici textului argumentativ;

B. În plan afectiv:
OA1: să dovedească receptivitate afectiv-intelectivă față de opera epică;
OA2: să surprindă valențele morale, simbolice și mitice ale romanului ”Baltagul”.
RESURSE PROCEDURALE (METODE ȘI PROCEDEE)
Lectura câtorva fragmente;
Conversația euristică;
Explicația;
Observația;
Lucrul cu manualul;
RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

1
- Textul integral al romanului ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu;
- Manualul de limbă și literatură română pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas;
- Materiale media: slide-uri Power Point, Imagini video (din filmul Baltagul, ale scriitorului Mihail Sadoveanu)
- Planșe;
- Fișe pentru activitatea independentă a elevilor
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ELEVILOR
-activitatea frontală, individuală, pe grupe.
STRATEGII DE EVALUARE
-evaluarea continua (formativă) = verificarea/examinarea orală, întrebări răspunsuri.
CONDIȚII INIȚIALE DE REALIZARE
- clasa de elevi;
- timpul alocat lecției: 50 min.;
- cunoștințele anterioare ale elevilor despre romanul ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu;
- Capitolul Genul epic, Unitatea de învățare Romanul;
-Lectura integrală a romanului ”Baltagul”.
Bibliografie:
1. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limbă și literatură română, lucrare apărută sub coordonarea Consiliului Național pentru
Curriculum.
2. Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Editura Paralela 45, 2006
3. Metodica studierii limbii și literaturi române în școală. Ghid teoretico-aplicativ, Constantin Parfene, Editura Polirom, 1999.
3. ȘCOALĂ INCLIZIVĂ - ȘCOALĂ EUROPEANĂ. Concepte. Metode. Practici, Elena Hussar, Diana Aprodu, Lucica Dandu, Mirela Berzea, Mihaela Ciuchi,
Mariana Crăciunescu, Livia Liliana Sibișteanu, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2007.
4. Pedagogie, Constantin Cucoș, Editura Polirom, 2002
5. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Bogdan Bălan, Ștefan Boncu, Andrei Cosmovici, Teodor Cozma, Carmen Crețu,
Constantin Cucoș (coordonator), Ion Dafinoiu, Luminița Iacob, Constantin Moise, Mariana Momanu, Adrian Neculau, Tiberiu Rudică, Editura Polirom,
2005.

2
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategii didactice

obiective
Etapele lecției Conținut, sarcini de predare-învățare-evaluare Metode și Forme de
Mijloace
procedee organizare
1. Captarea Profesorul le cere elevilor să formeze trei grupe, menționând că va Lectura Fragmentul Pe grupe
atenției trebui să asculte cu atenție un fragment din care, la final, să descopere slide Power
tema lecției. Point
Profesorul citește elevilor următorul text:
”În școala lui (Quintlian) de retorică, propunând, după obiceiul epocii,
tratarea unui subiect, observă că cel mai bun școlar nădușea fără să-și
poată urni din loc compoziția. Apropiindu-se de dânsul, îl întreabă cu
blândețe: Brainstormingul Frontală
- De ce nu scrii? Nu-ți place subiectul?
- Dimpotrivă, îl găsesc minunat.
- Îți place mult?
- Da.
- Nu-ți place cumva cam mult?
- Mărturisesc că da. E un subiect la care m-am gândit întotdeauna, un
subiect tratat de toți marii noștri oratori...
- Și vrei să faci un discurs la înălțimea predecesorilor noștri? Conversația
- Da, da, se înflăcără școlarul, dacă nu-i pot întrece, vreau să compun euristică
ceva vrednic de dânșii.
Quintilian zâmbi, înțelese pricina inhibiției școlarului.
- Ascultă tinere: uită tot ce ai citit; nu te gândi nici la Hortensius, nici
la Cicero; tratează subiectul ca și cum nu l-ar fi tratat nimeni înaite. Nu
te speria de nimeni și nu-ți propune mai mult decât e necesar și decât
poți...” (Eugen Lovinescu, Cariera mea de critic, în Critice, I, București,
Editura Minerva, 1979, p. 46)

Profesorul întreabă elevii, după citirea fragmentului, ”Care ar fi tema


lecției de azi?”

3
Elevii celor trei grupe polemizează între ei, aducând argumente pro și
contra, ca într-un final să se ajungă la un răspuns comun, confirmat, de
altfel, chiar de profesor: Compunerea
Profesorul confirmă, adăugând că este vorba despre o compunere
argumentativă. Planșa cu
Profesorul comunică elevilor scopul lecției: Redactarea unei compoziții obiectivele
2. Enunțarea
cu tema ”Argumentarea aparteneței la gen și la specie a operei Expicația Frontală
obiectivelor
literare Baltagul , de Mihail Sadoveanu” Slide Power
Profesorul comunică obiectivele operaționale. Point
.........................................................................
3. Actualizarea Profesorul solicită reactualizarea cunoștințelor referitoare la:
cunoștințelor -părțile componente ale unei compuneri;
Elevii răspund: Introducerea, Cuprinsul, Încheierea.
-câteva date bibliografice ale scriitorului Mihail Sadoveanu;
Elevii răspund, folosindu-se de materialele (manual, cărți, broșuri) pe
care le au asupra lor.
-câteva caracteristici ale genului epic:
Elevii răspund:
•etimilogia cuvântului epic → gr. epikos, fr. épique = spunere, zicere;
este genul literar în care modurile de expunere alternează, accentul
căzând pe narațiune;
•opera epică este o creație literară prin care autorul își exprimă
sentimentele, gândurile, convingerile în mod indirect, prin intermediul
personajelor (centrale, secundare, episodice, individuale, colective,
pozitive, negative);
•încadrarea acțiunii în timp și spațiu și dispunerea acțiunii pe
momentele subiectului: expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii,
punctul culminant și deznodământul.
-câteva caracteristici ale romanului - specie a genului epic:
Elevii răspund:
-romanul este o specie a genului epic în proză, cu acțiune mai
complicată și de mai mare întindere decât nuvela, acțiunea se
desfășoară pe mai multe planuri (fire narative); prezența mai multor

4
personaje; intriga complexă declanșează conflicte interioare și
exterioare profunde
-romanul Baltagul poate fi interpretat din patru perspective:
Roman mitic;
Roman de inițiere;
Roman monografic;
Roman polițist.
4. Prezentarea Profesorul prezintă planșa cu bazele teoretice privind Textul Explicația Frontală
conținutului argumentativ:
noii învățări Structura Textului argumentativ Fișe
a)Introducere independente
-propoziția de introducere cu
Prima propoziție a eseului trebuie sa fie suficient de interesanta pentru a Structura
determina cititorul sa citească mai departe. textului
-formularea tezei argumentativ
E de obicei ultima propoziție a primului paragraf si servește ca linie
directoare a compunerii. Ea reprezintă ideea care va fi susținută de-a lungul
întregii compueri.
 Conectori care introduc teza: părerea mea este că, voi arăta că

b)Cuprinsul
-susținerea tezei
Odată ce in introducere a fost pregătit terenul pentru discuție si a fost
prezentata poziția ce va fi adoptata, urmează partea cea mai extinsa a
compunerii in care se vor prezenta argumentele.
Modul cel mai obișnuit de a susține teza este de a face o aserțiune si de a Explicația Frontală
oferi apoi suporturi, dovezi care sa o confirme. De obicei, susținerea
afirmației se face prin exemple.
 Conectori care leagă argumentele de tezele pe care le susţin: prin
urmare, așadar, în consecinţă, fiindcă, deoarece, întrucât
 Conectori care introduc argumente (justificatori): căci, pentru că, de
fapt, dovadă că, cum, având în vedere că, de altfel
- conectori care introduc primul argument: în primul rând, mai întâi de
toate, să începem prin, trebuie amintit mai întâi că, prima remarcă se referă
la, să pornim de la
5
- conectori care introduc următoarele argumente: în al doilea rând, în plus ,
în continuare, la fel, pe de o parte... pe de altă parte, nu numai... ci și
- conectori care introduc ultimul argument: în fine, pentru a termina, în
ultimul rând, nu în ultimul rând
- conectori care leagă argumentele între ele: și, dar, însă, ci, sau

c)Încheierea
-emiterea concluziei prin sintetizarea argumentului și reformularea
tezei.
Concluzia e o parte foarte importanta compunerii pentru ca însumează teza
si argumentele in favoarea ei, lăsând cititorului o imagine clară asupra
poziției pe care o adoptă autorul.
 Conectori care introduc concluzia: deci, în concluzie, așadar,
iată de ce, ei bine

5. Dirijarea Profesorul înmânează fiecărui elev câte o fișă cu Planul compunerii Conversația
învățării argumentative privind apartenența romanului la gen și la specie: euristică

a)Introducere – poate cuprinde una sau mai multe idei, de exemplu:


- o considerație generală privind opera scriitorului; Fișe
-locul operei literare de studiat în contextul literarturii române; independente
-emiterea tezei cu
Planul
b)Cuprins – plecându-se de la ideea că romanul Baltagul este o specie compunerii
a genului epic, se va avea în vedere: argumentativ
Caracteristici despre genul epic e privind
aserțiuni/afirmații: precizarea a patru caracteristici ale genului epic; apartenența Frontală
suporturi/dovezi: exemplificarea fiecărei carcateristici cu elemente romanului la
concrete din opera de studiat/text-suport. gen și la
Caracteristici despre roman specie
aserțiuni/afirmații: precizarea a patru caracteristici ale romanului;
suporturi/dovezi: exemplificarea fiecărei carcateristici cu elemente
concrete din opera de studiat/textul-suport.
-utilizarea conectorilor logici.

6
c)Încheiere - cuprinde o concluzie a temei abordate.
- emiterea concluziei prin sintetizarea argumentului și reformularea
tezei
-utilizarea conectorilor.
Planșa
•Elevii redactează compunerea, parcurgând, fazele și etapele,
6. Obținerea
valorificând precizările și observațiile indicate de profesor. Observația Pe grupe
performanței Fișe
•Profesorul explică elevilor eventualele neînțelegeri.
independente
•Se deleagă reprezentanți celor patru echipe.
•Se ascultă compunerile, după care se trece la discutarea lor. Lectura
7. Feedback-ul
•Profesorul urmărește: spiritul critic de observație, deprinderile de expresivă
(Ascultarea și
exprimare a impresiilor despre textul audiat, și, implicit, cunoștințele Compunerile
discutarea Frontală
de teorie literară. Dialog elevilor
câtorva
•Profesorul face aprecieri și observații asupra compunerilor audiatecu
compuneri)
privire la conținut, la redactare: coerența textului, concizie, claritatea Explicația
enunțului, stilul și vocabularul adecvate conținutului compunerii.
•Profesorul pentru a avea o viziune asupra capacității de autoevaluare
8. Evaluarea Compunerile
a elevilor săi, cere elevilor să evalueze obiectiv compunerile audiate. Conversația Frontală
compunerilor elevilor
•Profesorul evaluează compunerilor, notează și motivează notele.
9. Retenția și Compunerile
transferul •Profesorul comunică elevilor tema pentru acasă, făcând recomandări Observația elevilor și Independent
(Tema pentru cu privire la definitivarea textelor elaborate în clasă. independentă Fișele ă
acasă) independente