Sunteți pe pagina 1din 19

Implementarea Directivei Cadru Apă

Studiu de caz - regularizarea cursului inferior al Nirajului


- propunere alternativă de amenajare -

ing. Kelemen Árpád


Prevederi ale Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE
la articolul 4 “Obiective de mediu”:

● statele membre protejează, îmbunătăţesc şi refac toate corpurile de apă de


suprafaţă, ... , în ceea ce priveşte corpurile de apă artificiale şi corpurile de apă
puternic modificate, cu scopul de a obţine o stare bună a apelor de suprafaţă în
termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, ... ;

● statele membre se asigură că: pentru apele de suprafaţă, se obţine cea mai
bună stare posibilă din punct de vedere ecologic şi chimic, ... ;
Râul Niraj

- unul dintre principalii afluenţi ai râului Mureş pe sectorul Podişului Transilvaniei


- principalii caracteristici la confluenţa aval Ungheni:
- suprafaţa bazinului hidrografic: 625 km2
- lungimea cursului natural: 79 km
- altitudinea medie: 500 mdMN
- gradul de împădurire: sub 20%
- debitul maxim asigurat 5%: 232 m 3/s
- asimetrie pronunţată a bazinului hidrografic aval Miercurea Nirajului
(2/3 în favoarea versantului stâng)
- principalii caracteristici aval confluenţă cu Nirajul Mic:
- suprafaţa bazinului hidrografic: 327 km2
- lungimea cursului natural: 44 km
- debitul maxim asigurat 5%: 169 m 3/s (72% din total)
(din care aportul Nirajului Mare 73%)
- panta medie: 0,9 ‰
- panta medie aval confluenţa cu canalul Veţca: 0,65 ‰
Încadrarea în teritoriu al bazinului hidrografic
1:200.000
Schema de amenajare hidrotehnică existentă

Corp de apă de suprafaţă


Corp de apă puternic modificat

Corp de apă artificial

Corp de apă de suprafaţă


Soluţii de regularizare şi îndiguire practicate anterior…
şi cu intenţia de a fi menţinute în concepţia actuală de amenajare
Secţiune transversală tipică prin Valea Nirajului
aval Miercurea Nirajului ...
… şi soluţii în zona podurilor,
inclusiv consecinţele acestora
Secţiune transversală tipică prin albia minoră existentă

coefic ient de rugozitate Manning, n≥ 0,067


Soluţii propuse prin investiţia
Amenajări în bazinul hidrografic Niraj

- realizarea unei acumulări nepermanente în Efecte scontate:


amonte de Miercurea Nirajului (acumularea Valea) - atenuarea undelor de v iitură
- recalibrarea canalului Veţca, cu preluarea integrală - se apără de inundaţii: 23 localităţi, 30 km CF
a debitelor Nirajului Mic îngustă, 32 km drumuri, 6100 ha teren agricol
- desfiinţarea celor două noduri hidrotehnice de pe
canalul Veţca de la Nearoş şi Roteni
- defrişări, consolidări de maluri, recalibrări de albie,
completări de terasamente la diguri
Propuneri alternative de amenajare a râului Niraj

Premisă:

Regim hidrologic şi hidraulic actual puternic modificat (artificial)


(Canalul Veţca s-a realizat cu peste 300 de ani în urmă)
Soluţii actuale: Probleme actuale:
► regularizare radicală prin rectificări de coturi - creşterea exagerată a vitezei apei
- eroziuni de mal şi de adânc ime
- scăderea dramatică a nivelului apelor subterane,
precum şi a calităţii acestora
- peric litarea alimentării cu apă a populaţiei
- perturbarea regimului hidrologic
► îndiguire neadecvată - creşterea exagerată a nivelului apelor mari şi
dezatenuarea undelor de viitură
- sporirea frecvenţei de inundare
► poduri necorespunzătoare - încorsetarea extremă a secţiunii albiei
- creşterea exagerată a nivelului apelor mari
- creşterea exagerată a vitezei apei
- eroziuni de mal şi de adânc ime
- necesită protecţii costisitoare
► lipsa totală a întreţinerii - invadarea albiei de către vegetaţia lemnoasă
- scăderea considerabilă a capacităţii de transport
a albiei minore
- umbrirea permanentă a albiei minore
- pro liferarea vegetaţiei acvatice consumatoare
de oxigen din apă
- dispariţia faunei acvatice superioare (peşti)
Soluţii propuse pentru amenajarea albiei minore

Tăieri de corecţie

coefic ient de rugozitate Manning, n≤ 0,040

Recalibrarea albiei

Înierbarea malurilor
Calcul simplificat al capacităţii hidraulice a albiei minore:
- secţiune trapezoidală simetrică
- lăţimea bazei mici, b= 10 m
- înclinare taluz, m= 1
- adîncimea alb iei, H= 3,5 m
- secţiune transversală, A= (b+mH)H= 47,25 m2
- perimetru udat, P= b+2H(1+m2) 1/2= 19,9 m
- raza h idraulică, R= A/P= 2,37 m
- coeficient de rugozitate Manning, n= 0,040
- coeficient de rugozitate Chèzy, C= R1/6/n= 28,9 m1/2s-1
- panta longitudinală medie, i= 0,0009 (0,9 ‰)
- viteza medie a apei
vm= C(Ri) 1/2= 2,05 m/s
- debitul de umplere a albiei minore
Qm = Av= 96,8 m3/s

Comparativ, debitul maxim de calcul asigurat 5% defluent din acumularea nepermanentă


Valea, corespunzător clasei de importanţă IV, conform proiectului “Amenajări în b.h. Niraj”,
are valorile:
- secţiunea amonte confluenţă cu Nirajul Mic: 62 m3/s
- secţiune amonte confluenţă cu canalul Veţca: 100 m3/s
Efecte pozitive:
- datorită pragurilor de fund creşte gradul de oxigenare a apei
- datorită pragurilor de fund creşte nivelul apei subterane
- se îmbunătăţeşte regimul hidrologic
- se ameliorează bilanţul hidric al solului
- datorită pragurilor de fund, comparativ cu starea actuală în marnă, incapabilă să
susţină o floră şi faună avcatică sănătoasă, se obţine o aluvionare a fundului albiei
cu nisip şi mîl fertil
- prin tăierea vegetaţiei lemnoase abundente şi în special a speciilor alohtone (de ex.
salcia de deltă, cu ramificare practic de la nivelul terenului), se măreşte capacitatea
de transport al albiei minore (prin scăderea coeficientului de rugozitate cu cel puţin
50 %)
- prin reprofilarea şi înierbarea malurilor şi tăierile de corecţie de pe mal, se obţine un
grad de iluminare a luciului de apă mult sporit
- se îmbunătăţeşte calitatea apei
- se obţine pe cale naturală o modificare sănătoasă a vegetaţiei acvatice
- se creează condiţiile favorabile pentru repopularea cu peşti
Alte măsuri:

- reconstrucţia podurilor necorespunzătoare (unde acest lucru mai este posibil), prin
adăugarea unei deschideri suplimentare
- desfiinţarea digurilor în extravilan şi transformarea acestora – unde este cazul, în
deponii sistematizate
- în zonele, în care se justifică menţinerea digurilor, corectarea traseului în plan a
celor necorespunzătoare
- sistematizarea şi reabilitarea reţelei de canale de desecare
- reconstrucţia subtraversărilor de diguri, “suspendate”
- menţinerea şi reconstruirea nodului hidrotehnic Nearoş (care controlează
debitele dirijate din Nirajul Mic spre canalul Veţca), pentru:
- suplimentarea debitelor de diluţie
- controlul repartiţiei debitelor maxime în cele două direcţii
- împăduriri
- corelarea lucrărilor agrotehnice cu măsurile hidrotehnice
- lucrări de întreţinere sistematică a albiei minore, majore şi a lucrărilor de artă
- amenajarea şi reabilitarea zonelor umede pe afluenţi şi pe cursul principal
Propunere
de reabilitare
şi amenajare
zonă umedă
în albia
părăsită
a rîului
Niraj la Găleşti
Rolul şi efectele pozitive ale zonelor umede

- reglează ciclul hidrologic, în sensul reducerii diferenţelor sezoniere


- asigură creşterea biodiversităţii
- contribuţie la reducerea eroziunii
- îmbunătăţirea microclimei
- atenuarea amplorii fenomenelor de inundaţii şi a secetei prin rolul tampon
- uniformizarea regimului apelor subterane şi îmbunătăţirea calităţii acestora
- asigură condiţii de viaţă naturală (habitate) pentru o mare varietate de specii
de plante şi animale
- destinaţie turistică
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE