Sunteți pe pagina 1din 5

65

Compartimentul III.
Politica de finanţare a întreprinderii S.C.A. “Alianţa Moldcoop”
S.R.L.
3.1 Politica de finanţare a capitalului de lucru a întreprinderii S.C.A.
“Alianţa Moldcoop” S.R.L.
Politica financiară nu trebue confundată cu finanţile , deşi între acestea există o
strânsă legătură.
Prin politica financiară se înţelege totalitatea principiilor , metodelor ,a
măsurelor şi instrumentelor concrete care călăuzesc activitatea a unui stat , a
organelor sale financiare etc., precum şi legislaţia financiară utilizează în vederea
înfăptuirii obiectivelor sociale, economice etc., pe plan intern şi extern ,întăririi
capacităţii de apărare ,asigurării suveranităţii şi îndependenţei naţionale. Politica
financiară cuprinde totalitatea normelor financiare fundamentate pe constatări
obiective furnizate de ştiinţa finanţelor , folosite folosite de stat pentru constituirea ,
repartizarea şi optimizarea utilizării fondurilor de resurse financiare necesare
realizării ţelurilor politici social – culturale , economice etc., ale ţării în perioada dată.
Politica financiară stabileşte raporturile financiare dintre stat , pe de o parte , şi
regii autonome , societaţi comerciale , instituţii publice ,cooperative , societăţi mixte ,
întreprinderi private şi populaţe ,pe de altă parte.
Politica financiară concretizează folosirea conştientă a legilor economice şi
demonstraeză cunoaşterea , stăpânirea şi derijarea proceselor economice şi financiare;
ea poate favoriza sau frâna dezvoltarea socială şi economică a ţării.
Cu toate că , în esenţa , politica financiară este determinată de sistemul politico
– economic , de legile economice care acţioneză în societate şi de interesele
categoriilor sociale , totuşi ea este diferită de la un stat la altu , în funcăie de condiţiile
, particularităţile şi posibilităţile concrete , de etapele pe care le parcurge societatea.
Politica financiară este diferită de la o ţară la alta , fiind determinată de interesele
claselor şi păturilor sociale pe care le exprimă partidul de la putere , de potenţialul
economic al ţării , de nivelul de dezvoltare economică , de resursele naturale pe care
le are ţara , de metodele de conducere a economiei naţionale , precum şi de condiţiile
66

interne şi internaţionale.12
Activitatea continuă a întreprinderii determină necesarul de finanţare definin
drept necesarul fondului de rulment, motivat în deosebi pe seama existenţei stocurilor
şi cheltuielilor imobilizate în diverse faze de expluatare .
Necesarul de finanţare permanent reclamă existenţa unui capital permanent, iar
eventualul efort suplimentar, privitor la finanţarea cheltuielelor de expluatare va fi
oportun să asigure pe seama creditelor pe termen scurt .
Rezultă că relaţia care evidenţiază acoperirea necesarului financiar al expluatării,
are următoarea structură.

NFR= FR+AB

În care:
NFR= necesarul fondului de rulment
FR = fondul de rulment
AB= aporturile bancare

Aplicaţie pe baza unor date din bilanţul pe 1998 (vezi anexa 3)


Tabelul 5 (lei)
Elemente de activ Suma Elemente de pasiv Suma
I Active imobilizate 2118 I Capital propriu 651853
II Active circulante din care: 1144612 II Datorii din care : 482688
1 creanţe pe termen scurt 55283 1 Rezerve şi fonduri de 224852
asigurări
2 investiţii pe termen scurt 1020000 2 Rezerve primei necîştigate 39438
3 mijloace băneşti 57329 3 Rezerve de daune şi alte 218398
rezerve tehnice
4 alte active pe termen scurt 12000 III Credite pe termen scurt 12189
TOTAL ACTIV I+II 1146730 TOTAL PASIV I+II+III 1146730
12
Mihai Toma „Finané şí gestiunea financiară”Ed. Didactică şi Pedagogică R.A.-Bucureşti 1999 pag.120

Pe baza unor date din bilanţul din 1998 se poate calcula


67

a) NFR=AC+AE

NFR=1144612-482688=661924

b) FR=CP-AI

FR=651853-2118=649735

c) AB= NFR-FR
AB=661924-649735=12189

Aplicaţie pe baza unor date din bilanţ pe 1999 (vezi anexa 4)

Tabelul 6 ( lei )
Elemente de activ Suma Elemente de pasiv Suma
I Active imobilizate 3493 I Capital propriu 921123
II Active circulante din care: 1417830 II Datorii din care: 494534
1creanţe pe termen scurt 40081 1 rezerve şi fonduri de 247109
asigurare
2 investiţii pe termen scurt 1340000 2 rezerve primei necîştigate 23736
3 mijloace băneşti 37749 3 rezerve de daune şi alte 223689
rezerve tehnice
4 alte active pe termen scurt - III Credite pe termen scurt 5666
TOTAL ACTIV I+II 1421323 TOTAL PASIV I+II+III 1421323

Pe baza unor date din bilanţul din 1999 se poate calcula

a) NFR=1417830-494534=923296

b) FR =921123-3493=917630

c) AB=932296-917630=5666

Aplicaţii unor date din bilanţ pe 2000 (vezi anexa 5)


68

Tabelul 7 ( lei )
Elemente de activ Suma Elemente de pasiv Suma
I Active imobilizate 3989 I Capital propriu 1488011
II Active circulante din care: 2012746 II Datorii din care 523774
1 creanţe pe termen scurt 248954 1 rezerve şi fonduri de 253608
asigurare
2 investiţii pe termen scurt 1721000 2 rezerve primei 26887
necîştigate
3 mijloace băneşti 42790 3 rezerve de daune şi alte 243279
rezerve tehnice
4 alte active pe termen scurt - III Credite pe ter. Scurt 4950
TOTAL ACTIV I+II 2016735 TOTAL PASIV I+II+III 2016735

Pe baza datelor din bilanţul 2000 se poate calcula

a) NFR=2012746-523774=1488972

b) FR=1488011-3989=1484022

c) AB=1488972-1484022=4950

Aplicaţii unor date din bilanţul pe 2001 (vezi anexa 6)

Tabelul 8 ( lei )
Elemente de activ Suma Elemente de pasiv Suma
I Active imobilizate 7490 I Capital propriu 1740571
II Active circulante din care 2386486 II Datorii din care 554823
1 creanţe pe termen scurt 255760 1 rezerve şi fonduri de 263928
asigurare
2 investiţii pe termen scurt 1974489 2 rezerve primei necîştigate 33288
3 mijloace băneşti 156235 3 rezerve de daune şi alte 257607
rezerve tehnice
4 alte active pe termen scurt - III Credite pe ter.scu. 98582
TOTAL ACTIV I+II 2393976 TOTAL PASIV I+II+III 2393976

Pe baza datelor din bilanţ pe 2001 se poate calcula

a) NFR=2386486-554823=1831663

b) FR=1740571-7490=1733081
69

c) AB=1831663-1733081=98582

Avînd în vedere relaţiile de constituire şi exprimare a fondului de rulment,


principalele surse de formare a acestuia sunt:
a) aporturile iniţiale şi cele din emisiunile următoarele făcute de asociaţi,
b) autofinanţarea prin repartizarea fondurilor de rezerve a unei părţi de profit,
c) convertirea creanţelor pe termen scurt în acţiuni,
lichidarea prin valorificarea a unei părţi din active imobilizate.