Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE

Sesiunea de examene 2019

Chişinău, ianuarie 2019

Lilia Ivanov, şef direcţie, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare


Documente normative/informative

http://aee.edu.md/content/ordine-%C8%99i-
dispozi%C8%9Bii

http://aee.edu.md/content/regulamente-şi-
metodologii

http://aee.edu.md/content/informații-utile-
pentru-candidații-la-examenul-național-de-
bacalaureat
Examenul naţional de bacalaureat

• Admiterea la examen (cererea candidatului + decizia


Consiliului profesoral al instituţiei)

• Instrucţiunea privind procedurile de administrare a SAPD

a) desemnarea persoanelor responsabile de SAPD


b) datele personale ale candidaţilor restanţieri, situaţia lor
şcolară şi probele de examen susţinute
c) datele candidaţilor din anul curent, situaţia lor şcolară
pentru clasa a X-a şi a XI-a
Candidaţi restanţieri începând cu sesiunea 2016.
Comisia Raională/Municipală de Examene
Regulamentul cu privire la examenul Instrucţiunea privind procedurile de
naţional de bacalaureat administrare a SAPD
Cap.II Secţiunea 4. Cap.III

Generalizarea şi furnizarea datelor, Desemnarea persoanelor responsabile


inclusiv a datelor pentru sesiunea
suplimentară Coordonarea şi monitorizarea procesului
de introducere a datelor
Responsabilitatea pentru corectitudinea
informaţiei introduse şi transmise Verificarea datelor (martie)

Semnarea informaţiei generalizate Verificarea datelor on-line (20-30 martie)

Prezentarea propunerilor cu referire la


instituirea Centrelor de Bacalaureat,
desemnarea preşedinţilor şi secretarilor
şi a membrilor Comisiilor Republicane de
Evaluare
Directorul instituţiei de învăţământ
Regulamentul cu privire la examenul Instrucţiunea privind procedurile de
naţional examenul de bacalaureat administrare a SAPD

Cap.II Secţiunea 5. Cap.II


Secţiunea 1. Desemnarea persoanelor
Informarea cadrelor didactice, elevilor, responsabile
părinţilor
Secţiunea 2. Colectarea şi sistematizarea
Desemnarea persoanei responsabile de datelor
SAPD
Secţiunea 3. Introducerea datelor
Înscrierea candidaţilor din instituţia de
Secţiunea 4. Verificarea datelor
învăţământ
(martie)
Transmiterea datelor, responsabilitatea Secţiunea 5. Verificarea datelor on-line
pentru corectitudinea informaţiei (20-30 martie)
Informarea candidaţilor
Semnarea print-screen-urilor
Instrucţiunea
Anexa 1 va conţine următorul marcaj: „Atenţie! Documentul conţine
date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr.
1397120459688, înregistrat în registrul de evidenţă al operatorilor de date cu
caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a
acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133
din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.”
Cap.IV Înscrierea candidaţilor la
Examenul de Bacalaureat
Secţiunea 1. Înscrierea candidaţilor
•Înscrierea candidaţilor la examenul de bacalaureat (Anexa nr. 9 la
Regulament)
•Este posesor al actului de identitate (buletin de identitate, buletin
provizoriu, paşaport pt. cetăţenii Republicii Moldova, permis de şedere
pentru cetăţenii străini, care-şi fac studiile în Republica Moldova)
•Datele personale ale candidatului
•Opţiunea selectată de candidat
•Disciplina la solicitare

•Verificarea corectitudinii datelor introduse de către candidat

•Prezentarea datelor către Agenţie


•Examenul de absolvire în regim de externat
(http://aee.edu.md/content/bac-externat )
Cap.IV Înscrierea candidaţilor la
Examenul de Bacalaureat

Secţiunea 2. Candidaţi olimpici/certificări internaţionale

• Nota „10” (zece) din oficiu, olimpiade republicane/


internaţionale

• Nota „10” (zece) din oficiu, limba străină.


Ordinul nr.157 din 20 martie 2015 cu unele completări
Ordinul nr.1060 din 02 noiembrie 2015
Situaţii speciale

• Susţinerea probelor de examen la locul imobilizării

• Acordarea timpului suplimentar: + 60 de minute; +120


minute (proba la limba străină)

• Instrucţiunea privind procedurile specifice de examinare a


elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
Ordinul nr.156 din 20 martie 2015 cu unele completări
Ordinul nr.170 din 04 martie 2016
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor

• Conturile de tip raion, conturile de tip instituţie de învăţământ


(la moment: utilizator=parolă).
• Pagina Agenţiei: aee.edu.md. În compartimentul SAPD sunt
postate manualele pentru operatorii de tip raion, instituţie,
etc.
• În cadrul raionului/municipiului se vor organiza seminare cu
responsabilii din cadrul instituţiilor de învăţământ.
• Accesul la SAPD şi termenele de introducere a datelor se vor
realiza în baza Ordinului nr.23 din 16 ianuarie 2019
(bacalaureat) şi Ordinul nr.24 din 16 ianuarie 2019 (gimnaziu,
primar).
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Tipul candidatului:
✓ A – absolvent treapta liceală, provenit din liceu teoretic,
liceu republican
✓ASER – absolvent treapta liceală, provenit din liceu
seral
• Asociere opţiuni: selectarea corectă a combinaţiei între: profil (real
umanistic, arte, sport), limba de instruire (română, rusă, engleză,
bulgară, ucraineană, găgăuză), limba maternă (bulgară, ucraineană,
găgăuză)
• Informaţia din planul - cadru
SAPD (rapoarte)
Rapoarte:
Examenele naţionale de absolvire a gimnaziului
Comisia Raională/Municipală de Comisia Şcolară de Examene
Examene
Organizarea şi desfăşurarea examenelor Organizarea şi desfăşurarea examenelor
de absolvire a gimnaziului de absolvire a gimnaziului

Organizarea examenelor de absolvire a Furnizează date şi sunt responsabili de


gimnaziului în regim de externat veridicitatea datelor transmise

Generalizarea şi furnizarea datelor; Securitatea şi integritatea materialelor de


veridicitatea datelor transmise examen

Securitatea şi integritatea materialelor de Corectitudinea completării actelor de


examen studii

Introducerea punctajelor cumulative,


notelor obţinute, numărului de lucrări
contestate
SAPD
• Examenul 2 – Matematica:
clasele francofone: vor susţine disciplina dată în limba franceză
clasele cu instruirea în limba engleză - în limba engleză
Nr.
d/o
Raion

Total raion
Localitate
învăţămînt
Instituţie de
instruire
Limba de
Total

An curent

Restanţieri 1 an
SAPD

Restanţieri 2 ani
din care

Externat

Limba şi literatura română alolingvi


Examen 1

Matematica
Rapoarte / Candidaţi înscrişi

Matematica (clase francofone)


Examen 2

Matematica (in l. engleza)

Limba şi literatura română

Limba şi literatura rusă


Examen 3

Limba şi literatura ucraineană


Raport detaliat cu date pentru fiecare instituţie de învăţământ:

Istoria românilor şi universală


Examen 4
Testarea naţională din învăţământul primar
Datele statistice pentru testarea naţională din
învăţământul primar se vor introduce în fişierul EXCEL, expediat
către organele locale de specialitate în domeniul
învăţământului.
Numărul elevilor participanţi la testarea naţională în învăţământul primar,
sesiunea 2019

Instituţia de Total
Nr. Raion/ Municipiu Localitatea
învăţământ candidaţi Matematica
Limba Limba Limba Limba Limba
română rusă ucraineană bulgară găgăuză
rom rus

Total pe
raion/municipiu
Activităţi - februarie
• Organizarea seminarelor raionale/municipale
• Testarea pe eşantion reprezentativ
• Expedierea notelor informative şi a
centralizatoarelor completate de la testarea
pe eşantion reprezentativ
• Introducerea datelor în SAPD. Verificarea
nomenclatorului instituţiilor de învăţământ.
• Propuneri de constituire a Comisiilor
Raionale/Municipale de Examene.
Activităţi - martie, aprilie
• Verificarea datelor introduse în SAPD
• Verificarea on-line a datelor pentru fiecare
candidat. Semnarea capturilor de ecran.
• Propuneri de instituire a Centrelor de
Bacalaureat şi desemnarea preşedinţilor şi a
secretarilor acestor centre.
• Organizarea testării pentru toţi candidaţii la
examenele de absolvire.