Sunteți pe pagina 1din 9

HOT RÂRE Nr.

250 din 8 mai 1992 *** Republicat


privind concediul de odihna i alte concedii ale salaria ilor din administra ia
publica, din regiile autonome cu specific deosebit i din unit ile bugetare
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 13 iunie 1995

*) Republicat în temeiul art. III din Hot rârea Guvernului nr. 314 din 9 mai
1995, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 17 mai
1995.
Hot rârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992 a fost publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 mai 1992 i a mai fost modificat
prin Hot rârea Guvernului nr. 578 din 22 septembrie 1992, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 octombrie 1992.

CAP. 1
Concediul de odihna

ART. 1
(1) Salaria ii din administra ia publica au dreptul, în fiecare an calendaristic,
la un concediu de odihna pl tit, cu o durat de 21 sau 25 zile lucr toare, în
raport cu vechimea lor în munca, dup cum urmeaz :

Vechimea în munca Durata concediului


----------------- ------------------
- pân la 10 ani 21 zile lucr toare
- peste 10 ani 25 zile lucr toare

(2) Salaria ii din regiile autonome cu specific deosebit i din unit ile
bugetare au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna pl tit,
cu o durat de 18-25 zile lucr toare, în raport cu vechimea în munca, dup cum
urmeaz :

Vechimea în munca Durata concediului


----------------- ------------------
- pân la 5 ani 18 zile lucr toare
- între 5 i 15 ani 21 zile lucr toare
- peste 15 ani 25 zile lucr toare

(3) Pentru tinerii în vârsta de pân la 18 ani, durata concediului de odihna


este de 24 zile lucr toare. La stabilirea duratei concediului de odihna se ia în
considerare vârsta pe care ace ti tineri au avut-o la data de 1 ianuarie din anul
calendaristic respectiv.
(4) Personalul din activitatea de cercetare tiin ific atestat, încadrat în
unit ile bugetare, are dreptul la un concediu de odihna pl tit, stabilit în raport
cu vechimea în munca, dup cum urmeaz :
- 24 zile lucr toare pentru salaria ii cu o vechime în munca de pân la 5 ani;
- 26 zile lucr toare pentru salaria ii cu o vechime în munca de 5-15 ani;
- 28 zile lucr toare pentru salaria ii cu o vechime în munca de peste 15 ani;
ART. 2
Salaria ii care sunt încadra i în posturi cu frac iuni de norma (4 sau 6 ore pe
zi) au dreptul al concediu de odihna cu durata integral stabilit potrivit art. 1,
corespunz tor vechimii în munca.
ART. 3
(1) Salaria ii care îndeplinesc prin cumul, pe lâng func ia de baza, cu o
norm întreaga, o alt func ie, au dreptul la concediul de odihna pl tit numai de
la unitatea în care au func ia de baza. Unitatea în care salaria ii cumuleaz le va
acorda, la cerere, un concediu f r plata pentru zilele de concediu de odihna
primite de la cealalt unitate.
(2) Salaria ii care sunt încadra i cu jum tate de norma la dou unit i au
dreptul la concediu de odihna la ambele unit i, propor ional cu timpul lucrat.
(3) Salaria ii care cumuleaz , la unit i diferite, frac iuni de norma care
dep esc o norm întreaga, î i aleg unit ile de la care beneficiaz de concediu
de odihna, în a a fel încât drepturile cuvenite potrivit acestuia sa nu dep easc
pe cele cuvenite salaria ilor încadra i cu o norm întreaga.
ART. 4
(1) Vechimea în munca ce se ia în considerare la determinarea duratei
concediului de odihna este aceea pe care salaria ii o împlinesc în cursul anului
calendaristic pentru care li se acord concediul, stabilit potrivit Legii nr.
3/1977 privind pensiile de asigur ri sociale de stat i asisten a social .
(2) Pentru salaria ii care se încadreaz în munca în timpul anului, durata
concediului de odihna se va stabili propor ional cu perioada lucrat de la
încadrare la sfâr itul anului calendaristic respectiv, în raport cu vechimea în
munca stabilit potrivit alin. (1).
ART. 5
(1) Salaria ii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în
concediu medical sau în concedii f r plata acordate potrivit art. 25 alin. (3), nu
au dreptul la concediul de odihna pentru acel an.
(2) În cazul în care perioadele de concedii medicale i de concedii f r plata
prev zute la art. 25 alin. (3), însumate, au fost de 12 luni sau mai mari i s-au
întins pe 2 sau mai multi ani calendaristici consecutivi, salaria ii au dreptul la un
singur concediu de odihna, acordat în anul reinceperii activit ii, în m sura în
care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele
prev zute la alin. (1).
ART. 6
(1) Concediul de odihna se efectueaz în fiecare an calendaristic, integral sau
frac ionat.
(2) Concediul de odihna poate fi frac ionat, la cererea salariatului, cu condi ia
ca una dintre frac iuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucr toare.
ART. 7
(1) Pe durata concediului de odihna, salaria ii au dreptul la o indemniza ie
calculat în raport cu num rul de zile de concediu înmul ite cu media zilnic a
salariului de baza, sporului de vechime i, dup caz, indemniza iei pentru
func ia de conducere, luate împreun , corespunz toare fiec rei luni
calendaristice în care se efectueaz zilele de concediu de odihna.
(2) Media zilnic a veniturilor prev zute la alin. (1) se stabile te în raport cu
num rul zilelor lucr toare din fiecare luna în care se efectueaz zilele de
concediu.
(3) Pentru salaria ii încadra i cu frac iuni de norma, indemniza ia de concediu
de odihna se calculeaz avându-se în vedere veniturile prev zute la alin. (1),
cuvenite pentru frac iunea sau frac iunile de norma care se iau în calcul.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic i în cazul efectu rii concediului restant
din anul 1991.
(5) Indemniza ia de concediu de odihna se pl te te cu cel pu in 5 zile înaintea
plec rii în concediu.
ART. 8
(1) Conducerea unit ii are obliga ia sa ia m surile necesare pentru ca
salaria ii sa efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au
dreptul.
(2) Persoanele care nu au efectuat, integral sau par ial, concediul de odihna în
anul calendaristic respectiv, cu excep ia celor care, conform program rii sau
reprogramarii, au început concediul de odihna în luna decembrie i îl continua
în luna ianuarie a anului urm tor, vor primi o desp gubire egala cu indemniza ia
de concediu calculat în raport cu num rul de zile de concediu neefectuate,
înmul it cu media zilnic a salariului de baza, a sporului de vechime i, dup
caz, a indemniza iei pentru func ia de conducere, luate împreun ,
corespunz toare lunii decembrie.
Desp gubirea prev zut mai sus, acordat în baza art. 111 din Codul muncii,
urmeaz a fi suportat de cel din vina c ruia nu s-a efectuat concediul de
odihna.
(3) Nu exist vina i deci nu se imput desp gubirea pl tit salaria ilor care s-
au aflat în urm toarele situa ii:
a) au fost re inu i la serviciu, existând în acest sens o dispozi ie scris a
conducerii unit ii sau institu iei, dup caz, cu acordul ordonatorului principal
de credite. În cazul mini trilor i al altor conduc tori ai institu iilor de
specialitate ale administra iei publice centrale, aprobarea se da de primul-
ministru;
b) nu au putut efectua concediul de odihna programat sau reprogramat în
ultimele dou luni ale anului, întrucât în aceasta perioada au fost în concediu
medical;
c) s-au aflat în una dintre situa iile prev zute la art. 10.
ART. 9
(1) Programarea concediilor de odihna se va face la sfâr itul anului, pentru
anul urm tor, de c tre conducerea unit ii, cu consultarea sindicatelor sau, dup
caz, a reprezentan ilor salaria ilor.
(2) La programarea concediilor de odihna ale salaria ilor, conducerea unit ii
va ine seama, în m sura în care este posibil, i de specificul activit ii celuilalt
so .
ART. 10
(1) Programarea concediilor de odihna va fi modificat , la cererea
salariatului, în urm toarele cazuri:
a) salariatul se afl în concediu medical;
b) salariat cere concediu de odihna înainte sau în continuarea concediului de
maternitate;
c) salariatul este chemat sa îndeplineasc îndatoriri publice;
d) salariatul este chemat sa satisfac obliga ii militare, altele decât serviciul
militar în termen;
e) salariatul urmeaz sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare,
perfec ionare sau specializare, în tara ori în str in tate;
f) salariatul are recomandare medical pentru a urma un tratament într-o
sta iune balneoclimateric , caz în care data începerii concediului de odihna va fi
ce indicat în recomandarea medical ;
g) salariat se afl în concediu pl tit pentru îngrijirea copilului în vârsta de
pân la 1 an.
(2) Programarea concediului de odihna poate fi modificat de conducerea
unit ii, dac salariatul solicit acest lucru.
ART. 11
(1) Dac în timpul concediului de odihna intervine una dintre situa iile
men ionate la art. 10 alin. (1) lit. a), c), d) i e), efectuarea acestuia se întrerupe.
(2) Efectuarea concediului de odihna se întrerupe în cazul în care salariat
intr în concediu pentru maternitate, precum i în cazul în care salariatul este
rechemat, prin dispozi ia scris a conducerii unit ii, numai pentru nevoi de
serviciu neprev zute, care fac necesar prezenta salariatului în unitate. În
situa ia rechemarii, cei în cauza au dreptul la rambursarea cheltuielilor de
transport i a cheltuielilor legate de efectuarea concediului în alta localitate,
egale cu sumele cheltuite pentru presta ia de care nu au mai putut beneficia din
cauza rechemarii.
(3) Pentru cazurile de întrerupere a concediului, men ionate la alin. (1) i (2),
salaria ii au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dup ce au încetat
situa iile respective sau, când aceasta nu este posibila, la data stabilit printr-o
nou programare în cadrul aceluia i an calendaristic.
ART. 12
(1) În cazul în care concediul început la o anumit data este întrerupt,
indemniza ia nu se restituie. În aceasta situa ie se va proceda la regularizarea
pl ilor în raport cu indemniza ia de concediu aferent zilelor de concediu
neefectuat i cu salariul cuvenit salariatului pentru perioada lucrat dup
întreruperea concediului, sau cu drepturile cuvenite pe aceasta perioada, dup
caz, potrivit legii.
(2) La data programat pentru efectuarea p r ii restante a concediului de
odihna se acord salariatului indemniza ia de concediu cuvenita pentru aceasta
parte, în condi iile prezentei hot râri.
ART. 13
(1) Concediul de odihna cuvenit salaria ilor deta a i la unele unit i se acord
de unit ile la care ace tia î i desf oar activitatea.
(2) Salaria ii deta a i la o alt unitate având sediul în alta localitate au dreptul
la rambursarea cheltuielilor de transport dus i întors, din localitatea unde sunt
deta a i în localitatea unde se afl unitatea la care sunt angaja i, pentru cazul în
care concediul se efectueaz în timpul deta rii.
ART. 14
(1) În cazul în care, dup ce salariatul a efectuat concediul de odihna,
contractul sau de munca a încetat din motivele prev zute la art. 130 alin. (1) lit.
i), j), k), l) i art. 135 din Codul muncii, acesta este obligat sa restituie unit ii
partea din indemniza ia de concediu corespunz toare perioadei nelucrate din
anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic :
a) salaria ilor care au desf cute contractele de munca în baza art. 135 din
Codul muncii, din cauza st rii s n t ii, constatat prin certificat medical, iar
unitate nu le-a putut oferi o alt munca corespunz toare st rii s n t ii i
calific rii profesionale;
b) femeilor care au desf cute contractele de munca în baza art. 135 din Codul
muncii, pentru cre terea i îngrijirea copilului în vârsta de pân la 7 ani;
c) salaria ilor pentru care, dup desfacerea contractului de munca în temeiul
art. 130 alin. (1) lit. j) din Codul muncii, a intervenit achitarea, anularea
urm ririi penale sau încetarea procesului penal ori a urm ririi penale.
(3) Concediul de odihna neacordat salaria ilor transfera i, de c tre unitatea de
la care s-a efectuat transferarea, se va acorda acestora de unitatea la care au fost
transfera i. Indemniza ia de concediu va fi suportat de c tre cele dou unit i,
propor ional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea în cursul anului
calendaristic respectiv; în acela i mod se va proceda i în cazul în care
concediul de odihna a fost efectuat înainte de transferare.
ART. 15
(1) Concediile de odihna neefectuate, cuvenite salaria ilor c rora le-a încetat
contractul de munca, vor fi compensate în bani. Sumele cuvenite sunt egale cu
indemniza ia de concediu aferent perioadei efectiv lucrate.
(2) Au dreptul la compensarea în bani a concediului de odihna cuvenit pentru
perioada lucrat de la începutul anului calendaristic i salaria ii chema i s - i
satisfac serviciul militar în termen.
(3) În cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani a
concediului de odihna neefectuat se va acorda membrilor s i de familie- so ,
copii, p rin i.
ART. 16
Orice conven ie prin care se renun în total sau în parte la dreptul la
concediu de odihna este interzis .
ART. 17
Modul de efectuare a concediului de odihna cuvenit personalului didactic se
va stabili de Ministerul Înv mântului, iar pentru personalul trimis în misiune
permanenta în str in tate, de c tre Ministerul Afacerilor Externe.

CAP. 2
Concediul de odihna suplimentar

ART. 18
(1) În afara concediului de odihna, prev zut la art. 1, salaria ii din
administra ia publica, din regiile autonome cu specific deosebit i din unit ile
bugetare, care presteaz muncii grele, periculoase sau v t m toare, ori lucreaz
în locuri de munca în care exist astfel de condi ii, stabilite potrivit Legii nr.
31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna
suplimentar, cu o durat cuprins între 3-10 zile lucr toare.
(2) Salaria ii nev z tori i cei încadra i în grade de invaliditate beneficiaz de
drepturile de concediu de odihna suplimentar prev zute la art. 2 alin. (2) i (3)
din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihna i alte concedii ale salaria ilor.
(3) Concediile de odihna acordate potrivit art. 1 din aceasta hot râre se
cumuleaz cu cele stabilite la alin. (1) sau, dup caz, la alin. (2) din prezentul
articol.
ART. 19
Stabilirea categoriilor de personal, a activit ilor i a locurilor de munca
pentru care se acord concediu de odihna suplimentar, precum i existenta
condi iilor de munca v t m toare, grele sau periculoase se fac potrivit
prevederilor art. 2 i art. 3 alin. 1 din Legea nr. 31/1991.
ART. 20
În cazul în care salariatul, potrivit program rii, a efectuat integral concediul
de odihna suplimentar cuvenit i ulterior, în cursul aceluia i an calendaristic
pentru care a primit acel concediu suplimentar, nu mai lucreaz în condi ii
deosebite, nu este obligat sa restituie unit ii cota-parte din indemniza ia
primit , aferent timpului nelucrat din acel an calendaristic.
ART. 21
(1) În baza criteriilor i a determin rilor f cute în condi iile art. 19, durata
efectiv a concediului suplimentar de odihna se aprob dup cum urmeaz :
- de mini trii sau de conduc torii celorlalte organe de specialitate ale
administra iei publice centrale, cu avizul Ministerului Muncii i Protec iei
Sociale, pentru salaria ii din aparatul propriu i din unit ile subordonate;
- de prefectul jude ului, cu avizul Departamentului pentru Administra ia
Publica Local , pentru salaria ii aparatului prefecturii;
- de consiliul jude ean sau local, pentru salaria ii din serviciile publice
jude ene, respectiv locale, precum i din unit ile subordonate;
- de consiliul de administra ie al regiei autonome cu specific deosebit, cu
avizul ministerului de resort, pentru salaria ii din aceste unit i;
- de conduc torul institu iilor publice bugetare neguvernamentale, pentru
salaria ii din aparatul propriu i unit ile bugetare subordonate.
ART. 22
Pentru salaria ii din ministere, alte organe de specialitate ale administra iei
publice centrale, precum i din celelalte unit i bugetare, trimi i sa lucreze în
str in tate, în tari cu clima greu de suportat, durata efectiv a concediului de
odihna suplimentar, diferen iat pe tari i zone geografice, se aprob , în limitele
prev zute de art. 18 alin. (1), de mini trii sau secretarii de stat, efi ai
departamentelor subordonate Guvernului, cu avizul Ministerului S n t ii i al
Ministerului Muncii i Protec iei Sociale.
ART. 23
Prevederile cuprinse la cap. I din aceasta hot râre se aplic în mod
corespunz tor i salaria ilor care beneficiaz de concedii de odihna
suplimentare.

CAP. 3
Concediul pl tit pentru evenimente familiale deosebite

ART. 24
(1) În afara concediului de odihna, salaria ii din administra ia publica, din
regiile autonome cu specific deosebit i din unit ile bugetare au dreptul la zile
de concediu pl tit, în cazul urm toarelor evenimente familiale deosebite:
a) c s toria salariatului - 5 zile;
b) na terea sau c s toria unui copil - 3 zile;
c) decesul so ului sau al unei rude de pân la gradul II a salariatului - 3 zile.
(2) Concediul pl tit, prev zut la alin. (1), se acord , la cererea solicitantului,
de conducerea unit ii. Indemniza iile cuvenite se stabilesc potrivit art. 7 alin.
(1).
CAP. 4
Concediul f r plata

ART. 25
(1) Salaria ii din administra ia publica, din regiile autonome cu specific
deosebit i din unit ile bugetare au dreptul la concedii f r plata, a c ror durata
însumat nu poate dep i 90 de zile lucr toare anual, pentru rezolvarea
urm toarelor situa ii personale:
a) sus inerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în
institu iile de înv mânt superior, curs seral sau f r frecventa, a examenelor de
an universitar, cât i a examenului de diploma, pentru salaria ii care urmeaz o
form de înv mânt superior, curs seral sau f r frecventa;
b) sus inerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat
sau a tezei de doctorat, în cazul salaria ilor care nu beneficiaz de burse de
doctorat;
c) prezentare la concurs în vederea ocup rii unui post în alta unitate.
(2) Salaria ii au dreptul la concedii f r plata, f r limita prev zut la alin.
(1), în urm toarele situa ii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicat în
certificatul medical; în acest drept beneficiaz atât mama salariat , cât i tat l
salariat, dac mama copilului nu beneficiaz , pentru acelea i motive, de
concediu f r plata;
b) tratamentul medical efectuat în str in tate pe durata recomandat de
medic, dac cel în cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemniza ia pentru
incapacitate temporar de munca, precum i pentru înso irea so ului sau, dup
caz, a so iei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sor , p rinte, pe timpul cât
ace tia se afl la tratament în str in tate -, în ambele situa ii cu avizul
obligatoriu al Ministerului S n t ii.
(3) Concedii f r plata pot fi acordate i pentru interese personale, altele decât
cele prev zute la alin. (1) i (2), pe durate stabilite prin acordul p r ilor.
ART. 26
(1) Pe durata concediilor f r plata, persoanele respective î i p streaz
calitatea de salariat.
(2) Concediile f r plata acordate în condi iile art. 25 alin. (1) lit. a) nu
afecteaz vechimea în munca.

CAP. 5
Dispozi ii finale

ART. 27
Pe durata concediilor pl tite nu pot fi încadrate alte persoane, urmând ca
sarcinile de serviciu ale titularilor posturilor sa fie redistribuite.
ART. 28
Pe durata concediilor f r plata mai mari de 30 de zile lucr toare se pot
încadra alte persoane cu contracte de munca pe durata determinat .

----------------------