Sunteți pe pagina 1din 3
‘Anexa nr. 8 4a Regulamentul privind finanjarea activitati partidelor poitce, aprobat prin hotarirea Comisiei Electorale Centrale nr, 4401 din 23 decembrie 2015 Raportul privind gestiunea financiara 1 Compartiment jul Politic Partidul Socialistilor din Republica Moldova (Genuine peta) PSRM (Goat peat pe Adresa sediului central mun. Chisinau str. Serghei Lazo, 25 Codul fiscal : 1011620002607 Telefon, fax, e-mail : 022 817-880 Conduciitorul Zinaida GRECEANiL (nae eum) Trezorier Olga RATA (nae rea) a Perioada de raportare ANUL 2018 Membri de partid 13794] is — om . i [ fonts Ftectorala Centrais | ia fi Personal incadrat 36 H a renclar-economlea Gaumaraly 78 MAR 201 > Filliale 44] [ ao a Gumral) E aI HCEC 04 a2 Gumarul) ~ _ 9 OG FO. (numarul) Sedii luate in locayiune 45 Tamara HL Compartiment Executat Inclusive Nrdio Denumirea indicatorilor Total den bugetul destat | din alte surse T z 3 4 3 T._ [Soldul mijloacclor binest la 208890,08, 203221,94 3668.14 finceputul perioadei de gestiune t |Sursele de finanfare, total 14662852,25 7516343,25, 7146509,00, L |Subventii de la bugetul de stat 7516343,25 7516343,25 x 2 Donati, in bani, total: 1051100,00 x 1051100,00 |din partea membrilor de partid 925650,00 x 925650,00 [din partea ator persoane fizice 125450,00 x 125450,00 din pariea persoanelor juridice 0,00 x 0,00 3. [Donafi sub alte forme, total: 0,00 x 0,00 sub forma de proprietant 0,00 x 0,00 fbunuri 0,00 x 0,00 servieii gratuite sau in condi mai 0,00 x 0,00 lavantajoase dectt valoarea comercial lachitarea unor bunuri sau servic 0,00 x 0,00 lutilizate de partial 4 |Cotizatii de membra de partid (6095409,00 x 6095409,00 ‘S| Venituri obtinute de e&tre partid in 0,00 x 0,00 rma activitijlor economice ldesfigurate, total: [din activitatea ediorialé 0,00 x 0,00 in activitatea legata nemijlock de 0,00 x 0,00 ladministrarea proprietii sale din alte activiti economice ee rezultt 0,00 x 0,00 direct din scopul prevazut in statut [Alte venituri 0,00 x 0,00 [Plafi pentru urmatoarele destinatil, ‘9835941,61 7692133,65 2143807,96 totals T, _ | Cheltuieli pentru itrejinerea sedilor 2365765,57 2331036,06 34729,51 2, |Gheltuieli de personal 1045701,20 1045701,20 0,00 3. [Cheltielt pentra prest si materiale 4572179,67 3546735,90 1025443,77 Jpromotionale | Gheltuieli de deplasare in ara gin 0,00 0,00 0,00 srainatate 3. |Cheltuieli pentru telecomunteait 29226687 29176687 500,00 ©, |Cheltuieli pentru primirea delegatilor 0,00 0,00 0,00 ain strainatate 7, [Plata cotizafilor de membra in 0,00 0,00 0,00 lorganizajile internationale din care lpartidul face parte B.__ [Investiirin bunuri mobile gi mobile 17115,00 17115,00 0,00 Inecesare activitayi partidului 9. |Gheltuieli de biroties, comision bancar 20398,41 18037,70 360,71 10. |Cheltuieli de audit (externVobligatoriu)y 0,00 0,00 0,00 Ti, ]Cheltuieli pentru organizarea de 44874092 44174092 700,00 ntruniri, manifestaji public, seminare si alte cursuri de instruire pentru hmembrii de parti, desf¥surate pe teritorut pari 12. [te chettuel, total: 1625,97 x 1625,97 fay taxa de stat 200,00 x 200,00 lbydeservirea MCC 240,00 x 240,00 [eursuri de perfectionare 855,00 x 855,00 330,97 330,97 a) altcle x iB. 1072148,00 x 1072148,00 |Chettuiei tn campania electoral, total: 2) Alegeri locale noi din mai 2018 955940,00 x 955940,00 +) Gruput de iniiativa pentru sustinerea Jcandidatilor desemnati de PSRM in = alegerite parlamentare din 24.02.19 116208,00 x 116208,00 TV. _|Soldul mijloacetor binesti la sfirsital | 5035800,72 2743154 '3008369,18 perioadei de gestiune Zinaida GRECEANII 2 (ome renee) Trezorieral (cual, prom) Olga RATA. a