Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa nr. 8 Ja Regulamentul privind finantarea activitati partidelor politice, aprobat nr, 4401 din 23 decembrie 2015 Raportul privind gestiunea financiar’ 1. Compartiment PARTIDUL COMUNISTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (Genie inept par) PoRM (Gomis pena pay Adresa sediului central _mun.Chisind, str.N.Jorga 11 Codul fiscal 1016620007548 Telefon, fax, e-mail Conducttoral VORONIN Viadimi, con pom . Trezor Radulov-Covtonic Prascovia (em ome a Perioada de raportare 01.01.2018-31.12.2018 Membri de partid 13 Tama Personal incadrat 35 Tani Comisia Electorala Centrala ; Filiale a] Intrare Nr. Ce. 12215 | (wun) OA OT Organizatii internationale din care partidul face " Tay Sedii proprii a Toay Sedii luate in locatiune 1 | Toon HL. Compartiment Executat Nr. d/o Denumirea indicatorilor incest Total dela bugetul de din alte surse stat T 2 3 4 3 T.__|Soldul mijloacelor bineSti la inceputul 33213 715,99 | 6002817,39 | 27210 898,60 perioadei de gestiune TL _|Sursele de finantare, total 7993942,49__|_577709800_| 211684449 T._[Subvenfit de la bugetul de stat 3777 098,00 | 5777 098,00 x 2__|[Donafi, in ban, total: 0,00 x [din partea membrilor de partid 0,00 x [din parte altor persoane fizice 0,00 x [in partea persoanelor juridice 0,00 x 3 ib alte forme, total 0,00 x [sub Forma de proprietati 0,00 x [burr 0.00 x [ervicii gratuite sau in condiii mai avantajoase 0,00 x | Idecit valoarea comercial Jachitarea unor bunuri sau servicituilizate de 0.00 x atid 4 |Cotizafi de membru de partid 169 190,00 x 69 190,00 3 [Venituri obfinute de edtre partid in urma 0.00 x activitatilor economice desfisurate total: din activitatea editorial 0,00 x din activitatea Tegat& nemijloeit de 297 113,00 x 297 113,00 ladministrarea propritati sale ain alte activititi economice ce rezul direct | 1 650363,31 x 1650 363,31 din scopul previizut in statut [Alte venituri T7818 x 178,18 TIT._ |Plifi pentru urmatoarele destina 487074430 __| 4442 950,56 | 42778474 T._| Cheltuieli pentru intretinerea sediilor 41 360,73 441 360,73 72_[Cheltuieli de personal 2124 883,74_| 205327324 | 7161030 T 2 3 4 3 3._|Cheltuelt pentru prest gi materiale 168233510 | 165082510 | 31 310,00 ale 4 fe deplasare in fara gi tn strinatate 33 582,00 23 582,00 3.__|Chettuiel pentru telecomunicatit 35°708,56 55. 708,56 6. | Cheltuielt pentra primirea delegatilor din 0,00 strintate 7, [Plata cotizafilor de membra tn organizafille 39°200,00 39 200,00 internationale din care partidul face parte 8. |Investti im bunuri mobile si imobile necesare 158 006,21 78 00621 '80.000,00 activitati partidului 9. |Cheltuieli de biroticd, comision bancer 75.022,16 2673181 4829035 10, |Gheltuili de audit (exterv/obligatoriuy 0,00 Ti, [Cheltuiell pentru organizarea de tntruniry, 266 958,80 97 853,91 169 104,89 Imanifestaii publice, seminare si alte cursuri de instruie pentru membrii de partid, desfisurate pe teritoriul rit 12. [Alte cheltuicli, total 0,00 la) Impozit imobit 3687.00 3687,00 [b)Impozit funciar amenajare 0,007 [e\Servieii bancare 0,00) Jataxe de stat,executor judec. State 0.00 13.__[Cheltuiel in campania electoral 0,00) TV. |Soldul mijioacelor binesti la sfirsital 3623691418 | 733695583 | 28899 958,35 Iperioadei de gestiune Voronin Via (one pene) Radulov-Covtonie Prascovia (umes, pene)