Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectele pentru examinare

1. Conceptul de bunuri publice şi private.


2. Sectorul public şi componentele sale.
3. Funcţiile sectorului public.
4. Evoluţia sectorului public în Republica Moldova.
5. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al ţării.
6. Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale.
7. Politica bugetar – fiscală a statului.
8. Conceptul şi trăsăturile procesului bugetar.
9. Rolul autorităţilor publice în procesul bugetar.
10. Elaborarea proiectului bugetului de stat.
11. Examinarea şi adoptarea legii bugetare anuale.
12. Executarea bugetului de stat.
13. Întocmirea dării de seamă cu privire la executarea legii bugetare anuale şi aprobarea ei.
14. Controlul bugetar
15. Conceptul cu privire la Trezorerie. Evoluţia sistemului trezorerial.
16. Funcţiile Trezoreriei publice.
17. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova.
18. Încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare prin sistemul trezorerial.
19. Efectuarea cheltuielilor bugetare prin sistemul trezorerial.
20. Conceptul de clasificaţie bugetară.
21. Principiile clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetare, subdiviziunile clasificaţiei
bugetare.
22. Noţiunea de deviz de venituri şi cheltuieli. Tipurile de deviz.
23. Structura şi funcţiile administraţiei publice locale.
24. Autonomia locală şi principiile de bază ale activităţii autorităţilor publice locale.
25. Resursele financiare la dispoziţia autorităţilor publice locale.
26. Transferurile: tipuri şi metode de calcul.
27. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor bugetelor UAT.
28. Procesul bugetar la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.
29. Caracteristica generală a protecţiei sociale şi componenţa cheltuielilor pentru aceste
scopuri.
30. Principiile asigurărilor sociale de stat.
31. Formele susţinerii sociale a cetăţenilor prin intermediul asigurărilor sociale.
32. Finanţarea asigurării cu pensii din bugetul asigurărilor sociale de stat.
33. Caracteristica generală şi componenţa cheltuielilor pentru învăţămîntul public.
34. Indicii principali de planificare a cheltuielilor pentru învăţămînt.
35. Sistemul de salarizare a lucrătorilor din sfera învăţămîntului.
36. Planificarea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor preşcolare.
37. Ordinea finanţării cheltuielilor pentru întreţinerea şcolilor medii de cultură generală,
liceelor, gimnaziilor. Particularităţile determinării cheltuielilor şcolilor – internat.
38. Planificarea cheltuielilor pentru pregătirea cadrelor.
39. Conţinutul şi evoluţia sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în
Republica Moldova.
40. Mecanismul constituirii şi utilizării fondului de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală.
41. Particularităţile salarizării lucrătorilor din sfera ocrotirii sănătăţii.
42. Planificarea cheltuielilor de întreţinere a instituţiilor medico – sanitare publice.
43. Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice generale.
44. Particularităţile salarizării funcţionarilor publici.
Ia abriog mecitu cto astalsea zdesi ata novii mir