Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru a asigura un acces adecvat şi echitabil la asistenţa medicală pentru întreaga populaţie, fără

un efort financiar deosebit, s-a decis de a implementa pe teritoriul Republicii Moldova


Asigurările Obligatorii de Asistenţă Medicală.
Conform art.6 alin.(2) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-
XIII din 27 februarie 1998 „fiecarei persoane asigurate i se eliberează o poliţă de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală, în temeiul căreia persoana va beneficia de întregul volum de
asistenţă medicală, prevazut în Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
aprobat de Guvern şi acordat de toate instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova”.

Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se


completează şi se eliberează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de
completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 "Cu privire la aprobarea unor acte
normative".

Conform Legii Republicii Moldova Nr.1585-XIII cu privire la asigurarea obligatorie de


asistenţă medicală: "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem garantat de
stat de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, din contul
primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a
stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale
în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative."

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor angajate se efectuează din contul


mijloacelor patronilor şi ale salariaţilor.

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi a copiilor de vârstă


preşcolară, elevilor, studenţilor, şomerilor, pensionarilor, invalizilor şi a altor categorii social
vulnerabile se realizează din contul bugetului de stat şi al bugetelor locale.

Drepturile şi responsabilităţile pacienţilor sunt reglementate prin Lege.

În cazul pierderii poliţei de asigurare, de tip vechi, persoana asigurată este obligată să anunţe
Agenţia, personal sau prin intermediul asiguratului, despre pierderea poliţei de asigurare, cu
prezentarea copiei avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea
acesteia. Persoanei respective i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare care se
înregistrează. Poliţa anterioară se anulează din Registrul de evidenţă a poliţelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală al Agenţiei sau al CNAM. În cazul pierderii poliţei de
asigurare, eliberate automatizat, persoanei asigurate i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei
de asigurare cu acelaşi număr.

Orice întrebare aveţi cu privire la asigurările medicale le puteţi obţine apelând la linia

fierbinte 0-800-99999.

Persoanele asigurate au dreptul la poliţa de asigurare medicală obligatorie şi la utilizarea


serviciilor asigurate de către Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Din
categoria persoanelor asigurate fac parte următoarele persoane:

 angajaţi
 elevi din învăţământul secundar profesional

 studenţi din instituţiile de învăţământ superior cu frecvenţa la zi

 invalizi

 copii de vârstă preşcolară

 elevi din învăţământul primar, gimnazial, mediu general şi liceal

 şomeri ce beneficiază de ajutor de şomaj

 pensionari

 elevi din învăţământul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţa la zi

 copii neîncadraţi la învăţătură până la împlinirea vârstei de 18 ani

 rezidenţi ai învăţământului postuniversitar obligatoriu şi doctoranzii la cursurile de zi


 gravide, parturiente şi lăuze

 alte persoane fizice care se asigură în mod individual

 persoane care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din
copilărie de gradul I ţintuit la pat

 mame cu patru şi mai mulţi copii

 cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stânga Nistrului (Transnistria)


din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul

 persoane din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social.

Celelalte categorii de persoane îşi pot procura singuri poliţa de asigurare medicală obligatorie.

Asigurarea de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor se efectuează în funcţie de


tipul permisului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova: temporar sau permanent.

Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul permanent în Republica Moldova se bucură de aceleaşi


drepturi în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii
Moldova, conform legislaţiei în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel. Dacă
vă interesează acest domeniu puteţi citi condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova.