Sunteți pe pagina 1din 3
Sase sute de ani de cultura romaneasca TABEL RECAPITULATIV (arte, manuscrise, tiparituri, invatamant, pres, critica literara, poezie, proza, teatru) ‘Wanuscrise, tipariturl, inva~ are. famant, presa, critica fiterara | _POe7ie Prez Hisar 65: njrea Mandeiri —|7429: cel mai vechi manuseris g |Putna, unde vat inmor- |miniat din tle romane, un Tetra- FS |mantat Stefan cel Mare. |evangheliar, copat si piclat de 5 }1486: sfingrea Mandstini [Gavel Uric. Fs |Vorone, etorta de Stefan |1473: calugdrul Nicodim copiazs, la 5 |co! Mare, IManastirea Humor, un Tetraevan- 8 |1497; sfnjea Mandstisi |ghellar, avand pictat portretl lu & |Neamt, citorts de Stefan [Stefan cel Mare cel Mare, F595-T647: sant plate Th 7508-TSTO-1STE: calugaral [s-TSTE-TST sunt vedac- lexteror Manastinle Humor, [Macarietipareste la Targoviste ate, in slavond, Invattue Moldova si Voronet. _ [primele car in fale roman. rile tui Neagoe Basarab c. 1586; sfintrea Manastii |1521: Scrisoarea lui Neacsu din lcatre ful sau Teodosi |Sucevita pictura exterioaré [Cémpulung, primul text scris in Jc. 1520-1836: corespon- Jeste terminal in preajmafimba romana Jdentacintre umanistul ui 1600. }1559: Coresi (¢.1510-1583) tipa- roman Nicolaus Olahus reste intia carte in limba romana, (1493-1568) si umanistul linrebarea crestineasca, Vor ur- lotandez Erasmus din ima un Tetraevanghel (1561), 0 Rotterdam (1466-1536) Psaltie (1570), un Liturghier (1570) etc FG0G; sinirea Mandsri | 640: Vasile Lupa iinjeaz& ta lagi O71: Miron —|1642-1647; Grigore lDragomima, construts [Academia Domneasc8, prima [Costin (1633- |Ureche (c. 1590-1647) dupa planurite mitropoituui |scoata superioaré din Principate (va|1691) serie |scrie Letopiseyul Tarit JAnastasie Crimea linui pana in anul 1821), lboemul Vata |iMordovei. 1609-1616: Crimea impo- |1648: mitrapoltul Simion Stefan tui. 11643: mitropoltul Vaiaam ldobeste nous manuscrise, reduce si tipdreste, la Alba lula, |1673: Dosote |(?-1687) taduce gi Jromaneasca, Elementa linguae |daco-romanae sive valachicae. '§ lopt pastrate az! in muzoul |Noul Testament (supranumit de (1624-1683) _ ipresto Cazania |manasti, ar unul la Biblio- |fa Balgrad). traduce Psat |1675: Miron Costin termi- B |eca imperala cin Viena, |1652: Indreptarea leg primul cod |tirea (in _|n& Letopiseful Tarif 11639: sfinjrea Biserici Tei {de legi part n imba romana, versuri. ‘| Moldovel. lear din agi, ctort& de | 1688: prima traducere integral 1677: spatarul Nicolae Nase Lupus liparirea Bible’ (numits de fa IMilescu publica in mba lin uitimele decenii ale seco-| Bucuresti sau a lui Serban rusé Jurnal de célitorie lulu luereaza gravori pre |Cantacuzino) in china cum Ursul Zugravu, +1694: Consiantin Bréncoveanu 1684-1691: Miron Costin IMitrofan tacatoru-de-tipare, (1688-1714) Infinjeaza, la Bucuresti, jfedacteaza De neamul JGheorahe sin Popa, JAcademia Domneasca (va dainui Imotdovenitor. ICostandin Tipograful [pnd in anul 1818). [Ramnicului sa F702; construcha Palatul 1774: Dimivie Cantemir este ales Ulimele 1705: Dine Cantemir IMogosoaia, monument |membru al Academiei din Berlin. |decenii ale |(1673-1728) sore storia reprezentatv pentru sill |1757: Dimirie Eustatievic sie la |secoluli: sexu |teroglifed(rémasa In lorancovenesc” specific [Brasov prima gramaticd romé- versuri Imanuscrs. Jperioadel de domnie a ui |reasca (rémasa in manuscris). lendchifé si |1709-1716: mitropoltul [Constantin Brancoveanu. |1780: Samui Micu si Gheorghe |Alecu JAntim Wireanul serie Di Sincaitparesc prima gramatica |Vacarescu. hile, predii de amvon Jcare marcheaza inceputu- rile oratoriei romanest. 11716: stolnicul Constantin |Cantemir (1650-1716) scrie listoria Tarii Roménesti, Jramasa neterminaté. 11743: lon Neculoe (1672- 11745) terming redactarea la |Letopisetul Taril Moldovel Manuscrise, tiparituri, Arte invatémant, presa, Poezie Prozi Teatru critic literara FiaGe: se] 1878: Gheorghe Lazar des- |e. 1672: BudarDeleanu ——|1605: Samui Mou (1745- }TS16-la Bucureg infinteaza Fi- [chide Scoala de la Stantul|temina epopeee Tiganiads; |1806) scre Istria si foo infinjeaza pi larmonica Sava. af parts ntegralabia in ucrurife st ntémptérite |mul teat cin Romana, la |1829: la Bucuresti sitesi 1925. romanitor. Principate, supra- lBucurest, Japar primele ziare cin fate |1898: Grigore Alexandrescu |c. 1811: Gheorghe Sincal Jnumit dela Cis- 1886: se __|roméne: Curie romanesc, Jpublica Poeztl (1754-1816) sere Hronica |meaua Rose Hnaugureaza|allui Heliade-Radulescu si |1844: Heliade publics ——_|romanior si a mai multor| 1840: se inaugu- |Ateneul |Albina romaneasca, a lui Jbalada Zburdtorul. |neamuri. |reaza Teatrul Na- Roman, con- |Gheorghe Asach, 1852-1859: Vasile 11812: Petru Maior (17607- ional din lash. stuit de arhi- |1640: la lagi apare Dacia ite-[Alecsandritpareste Poezii |1821) scre Istoria pentru |1850: premiera ltectul francez |raré, care se deschide cu ar- |poporale. Balade (Céntece inceputul romédnilor in |comediei Chirita lAlbert ticolul-program Introductie. |batranesti). Dacia. _ fin lasi de Vasile [Gatleron, 1860: se inaugureaza Uni- |1866: Minai Eminescu | 1840: in Dacia iterard_— | alecsanc versitatea din lagi. debutezza in revista Famifa |@pare nuvela Alexandru |1852: se inaugu- 11863: la lasi, au loc primele lou De-as avea Lipusneanul de reaza Teatrul g .preleciuni populare" ale 1868: Vasile Alecsandri__|Costache Negruz Navona ain be |Junimi. lincepe s& publice Pasteluri |1863: Nicolae Filion IBucuresti, R }164: se inaugureazé Uni |in Convorbin iterare publica romanul Clocoll |1g61: i Teatru 5 Jversitatea din Bucuresti, 1870: Minai Eminescu |V@Chi si no. Nafonal din Bu- 5 866: se infinjenza Acede-[ietutcaza ta Comerbii 1872: Pete lspescu | rest a repre. [3] mia Romana. \literare cu Venere si Madond Jpublica Legendele sau ins prima data 8 167: gratia chica este no-|s\ Epigonil. loasmete romanitor. ea ("| Jcuité oficial cu afabotul latin. 11873-1875: apare culegerea |1875: lon Creangade- ries de 11867: apare Convorbir lite- |de folcor a lui Simeon Fiorea [OUt®228 la Convorbiri IShakespeare, Jrere; Titu Malorescu public’ |iarian Poezii poporale —_{(#0r@re, cu Soacra cu trei ly), 09 0 cercetare critica asupra lromane. jnurort. 1879: debutul lui |poeziel romane la 1867. 11872: Alexandru Macedonsii| 1001: debut ui loan fh raaiate cu 11880: apare Literatorul, sub |publica Prima verba, intaiul [SEV in volum, cu 10 noapte furtu- Jconducerea lui Alexandru sau volum de versuri over carne Inoasa. 1880: Macedonski 11083: Luceaférul. I Comte °° IConu Leonida 83: Moses Gaster public |ta94- volunel Poosi de Mihai : ie nan er Rtg ae mn non oo oe jal romanior, Literatura po- (eee ie poh ome ls ular romain up (1285: Gem Tendorescu Sa am" | coare plerduts ca studl Basmete roméine.|romane. ru? |1897: Schife det. on aragiale. 11890: Napasta. F900; se 1901-1008: SemanaforaT — | 1902: Fectoare fn alb, volu-| 7005: dabutul a volum at_|7927: Zamotxe da lnaugureazs |1905: Vieafe nous, revista |mul de debut al lui $tefan [ui Mihal Sadoveanu (Po- {Lucian Baga Peiatu Poste-|de orientare simbolsté con-|Petica. lvestiri, Dureriinabusite, |1919: Cami lor (creajea {dus de Ovid Densusianu, 1905: debutul lui Octavian |Crésma lui Mos Precu, [Petrescu incepe Jathitectit 1908: Vieja Roméneasc’ sub |Goga cu volumul Poezii. |Soimi). tucrt a drama Jaiexancru — |conducerea ui G.Ibrleanu. |1908: Romante pentru mai |1907: Momente si schite | Jocul ielelor. ISavulescu) si [1919-1927 (in mai multe |éraiu de lon Minulescu. fue I Caragiale. 1926: Suflete tari [Palatul Casei_ |seri): Sburdtorul condusa de |1916: Plumb de George —_|1920: fon de Liviu Jade Cami |g |e Depuner iE. Lovinescu. lBacovia, Rebreanu. beeen [z|Consamna- |1921-1944: Géndirea condu-|1919: Poemele luminifde 1922: Pédurea span. [1027- Mesterul Be|iuni(creaie a |s8 din 1926 de Nichifor [Lucian Blaga. zurafilor de Liviu Pe ehcie, fslarhitectuli — |Crainic 11927: Cuvinte potrivite de |Rebreanu; debuteaza_— |-apen Neg. [Slrencez Paul |1928-1920: storia Mteraturit [Tudor Arghezi Poeme eu |Urmuz cu somanut Pal |Prereco oe 8 |Gottereau), _|roméne contemporane (LV)|ingeri de Vasile Voiculescu, |nia $1 Stamate. rita |Slambele pe —_|de E. Lovinescu. 1930: Joc secund de lon |1927: Concert din 11920: Galfele de calea 1928-1932: revista unu. _|Barbu; Privelistide B. mused de Bach de | tesa, Vicor. | 1994-1947: Revista Fundoianu. Hortensia Papadat Nea2: rieenle 11911-1912: | Fundafiilor Regale. 1931: Flori de mucigai de |Bengescu. Ivals de Tudor primele fime |1941: fstoria iteraturii _|Tudor Arghezi. 1928: Craif de Curtea-Ve-|siistescu fomanest, \roméne de fa origini pana 1936: Drumeful incendiar de|che de Mateu |. Caragiale |tos" jeer clea [Amor fatal, in prezent de G. Calinescu. |Gelly Naum, 1990: Lima noapte de \vacanta do Independen- |1945: se infinjeazé Univer |1939: Perpesicius incepe _aragoste, intéia noapte dena Sepastian, fa Romane, |slatea Muncitoreasca a {publicarea la Edtura Jrizboi de Cami Petrescu. |ton0" rope Manuscrse, par Arte Poezie Prozi Teatru pres rica rar \egwale de Grgore Brezeanu|PCR (Sietan — |Fundajilor Regale,a edijer —}1090: Patul lal lank s7 1913: Brancusi sculpteaza —|Gheorghiu’). __|critce a Opereforlui Minei_ |Procustde Camil | Cadér de VI. |Domnisoara Pogany, 1948: Publicagit |Eminescu (ajunsa azila Petrescu. Popa Jconsiderata una dintre primele|jinterzise- _ |voluul al XVIkiea). 1933: Maitreyide —‘|1943: Steaua | manifeste” ale artei moderne. |volumul de 600 |1948: Lucian Blaga este inde- [Mircea Eliade. fara nume de ':916: la Zorich, Tristan Tzara_|de pagini pariat de ta catedra de flo- |1936: intmplri din Mill Jcreeaza dadaismul cuprinde o lista f2ofie a Universitat din Cluj. realitatea Imediata de |Sebastian. 1933: se inaugureazé Palatul {go 8779 autor si |1948: Una sutd una poeme | Blecher. Hoda: ta 24 |Societatii de Telefoane (pe _|titiuri interzise de |de Tudor Arghezi; Sorin /1938: Enigma Otiliei_}august, Tea- [Calea Vicorie), construct tn fautortatie {Toma publea in Scanieia, dec Galinescu. {tut Nalional stl cubist dupa planurile arhi- lcomuniste. __|ziarul partidului comunis, art- 11939: Nunta tn cer de |din Bucuresti tector americani Louis Weeks }1949: 59 jcolul Poezia putrefactiei sau |Mircea Eliade. jeste bombar- Water roy. finjeaza Scoa- [putrefac fe 11953: Bietul foanide |dat de aviatia 1888: la Faris ere foc premé lla de Literatura |edruia lui Arghez| ise interzice|de G. Calinescu Jgermand, iar oe dingo regede | Mihai [sa mai publice; revine in —_|4954: Toate panzele _|in anul urma- Ta caimessuroaza Pola [Eminescu [iteraturin 1965. Jsus! de Radu Tudoran.ltor este He reac, |'958: Constantin |1956: Prmete iubii de |1955: Morometi de [demolat INenciulescu, Prin aceste noi |Noica este con- Nicolae Labi. |Marin Preda (1967, | 1950: la Paris Heart neural, are [emnal a 25 de | 1858: ese arestat Vasile fylumul al dola).” _fpemiera an- Sevcdaugé nameroaselor paw janice munca |Voiculoscu, H1968: Povestiri de |tipiosci late axisonte dojo Calon vc-[snicd 1960: Nichia Sténescu debu- Vasile Voiculescu; | Cantéreafa Lone devine coe wai eloganta|'958: Metamor- |te2z8 cu volumul Sensul Jin absenga stépanilor |cheald de eae ee fozele poeziei |iubiri. _ Ide Nicolae Breban. [Eugen igo7-1080: a Targutu, [d@ Nicolae 1964: Ultmele sonete in-l1974: Cenaclul Juni onescu Brancusi realizeasa tpticul |Manolescu. | chipuite ale ful Shakespeare|mea condus de de Ov. |1968-1970: IMasa taceril, Poarta sérutu- |1988: Romania 4 sata. imaginara de |s. Crohmainiceanu. _|lona, Paracli- lui si Cofoana fara starsit.. |itereré(con-_ |Vasile Voiculescu; 197: Orgoliide | serul, Matca 1987; filmul de animatie Scur-|tinuatoarea Ga- [debuleazé Ana Blandiana— laygustin Buzura; {de Marin ta istorie de lon Popescu. |zeteiliteraro_|Persoana intdi plural si |Bunavestire do Sorescu. |Gopo primeste la Cannes pre-[apéruté in 1954). |Marin Sorescu- Singur IWicotae Breban; Car- |1965-1980: se miu! Palme dor’. 11972: Literatura |Printre pooti. tea Mitionarutui de |remarca mari ‘'960: se construiesle Sala |roménd intre |1966: 17 elegit de Nichita |Stefan Banulescu. _|reglzor Patatuli din Bucuresti cele doud réz- |Sténescu, 11978: debuteazé pro- |precum Liviu 965: Liviu Ciuleicuflmul P& |Boale mondiale |1966: Versuride Leonid J atorul Mircea Ciutei, David ldurea spanzuratilorprmesta (LI) de Ov. S, [Dimov (vor urma: 7 poeme —|Nedelciu (Aventuri _|Esrig, Lucian la Cannes premiul pentru regie. |Crohmainiceanu, |1968, Pe malul Styxulul— lintr.o curte Pintlie, Radu 1968: fimul Reconstituirea de |1973: Dictionar |1968, Carte de vise ~ 1989, |interioard). Penciulescu lLucian Pniile este interzis de ide/ iterare de|Eleusis ~ 1970 etc.) }1980: Cel maiiubit —|Petric& ldupa doar o séptamana dela |Acrian Marino, |"968: Athanorde Gelu Naum.|dintre pamanteni de _|lonescu, Dinu Jpremiera. 11974-1989: Jorimul volum publicat dupa.© Iijarin Preda. |Cemescu, /1975: grupul Phoenix lanseaza | seriitori romani |iMterdilie de doudzeci de ani. }4983: Desant ‘83, vo- |Andrei Serban. jalbumul Gantofabule. ide azi, LIVde — |1977: Cenaclul de luni con- tym colectiv al prozato-|Datorité sica~ 1981: fimul De ce trag clo Jeugen simion, [aus de Nicolae Manolescu ir Generate ‘80; Di- \ncor la care |potele, mitica? de Lucian — | +980: Arca lui |(inlerzs In 1984) Imineata pierduté de |sunt supusi Pintle este intezis inainte de |njoe (seu 1978: Operele impertecte |e a ricla lde care auto- premiera: va rula pe ecrane |despre romanul |‘ Nichita Sténescu. —— ladamesteanu. tate comu- Jabia Tn 1900. lroménesc) de |1980: Dulapul indragostit |oe4: ianualul intém-|rste, rnd pe ecerauciain fie cme iter sot” Lr rescu este premiat la Cannes MEPS. |wfrcea Cartarescu, Traian T. [AGOPIe. arene fn cadrul sectuni.Un certain |? gS" — cosovel Flan lau, ion [905% Caravana, js vor face o ncaa sect critica a nag , cinematografies de |srauctaco- nq |literaturit inci loan Grogan. ier interna Poe A foe Sau 2 romaine, Ide [1982 Cincide Bosdan Hoga: visu de Mircea |fionald, Dupa fost de Corneliu Porumboiu Ichia, ion Bogdan Lefter, castga lc Cannes promiul Ca-|Nicolae [Gniu. ton Bogdan Lefer, Icartarescu (epublicat |1990 vor : |Manolescu : fin 1999 cu titul Nostal-[regiza gn Imera d'Or; Radu Muntean pr [Bucur Alexandru Musina Imeste premiul .Cel mai bun |2002-2003: lPoeme de amorde Mircea |") Romania. fegizor tana” pentru filmul [Literatura eon '1990: Jurnalul ferciri romana sub |O&rtarescu. Ide N. Steinhardt JMartia va fi albastra, la Festi-| \valul de Film din Las Palmas. lcomunism (I~ lproza, Il - poe- [zfa) de Eugen 11990: Levantul de Mircea \Cartarescu. 1994: Arta Popescu de [Cristian Popescu. INegric. /1996, 2002: Orbitor. |Aripa stanga; Orbitor. ICorpul de Mircea Icartarescu.