Sunteți pe pagina 1din 17

CUPRINS

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE ............................. 2

1.1 Titlul proiectului .................................................................................................................... 2


1.2 Localizarea ............................................................................................................................ 2
1.3 Descrierea contextului proiectului......................................................................................... 2
1.4 Justificarea ideii de proiect.. .................................................................................................. 5
1.5 Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului ....................................................................... 8

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI .................................... 9

2.1 Stabilirea jaloanelor şi descrierea detaliată a activităţilor/subactivităţilor proiectului.......... 9


2.2 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului .................. 13
2.3 Echipa de management şi echipa de implementare a proiectului ........................................ 13
2.4 Tipuri de resurse necesare şi bugetul proiectului ................................................................ 15
2.5 Matricea cadru logic a proiectului ....................................................................................... 15

III. STABILIREA RISCURILOR ŞI INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI ..... 15

3.1 Stabilirea potenţialelor riscuri ale proiectului ..................................................................... 15


3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului .................................................................................... 16

IV. BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................... 17

ANEXA nr. 1 ..................................................................................................................................... 18


ANEXA nr. 2 ..................................................................................................................................... 19
ANEXA nr. 3 ..................................................................................................................................... 21
ANEXA nr. 4 ..................................................................................................................................... 25
ANEXA nr. 5 ..................................................................................................................................... 26
I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE

1.1 Titlul proiectului


„E-COMMERCE: PLATFORMĂ INTEGRATĂ DE INSTRUMENTE ŞI SERVICII PENTRU
E-COMMERCE ŞI PENTRU BUSINESS 2 BUSINESS FINALIZATĂ LA ÎMBUNĂTĂŢIREA
GESTIONĂRII CLIENŢILOR ŞI OPTIMIZĂRII FUNCŢIILOR COMERCIALE”.

1.2 Localizarea
ROMÂNIA
Judeţ : GALAŢI
Oraş : TECUCI

1.3 Descrierea contextului proiectului


a) Ideea proiectului
Ideea proiectului naşte şi îşi găseşte motivaţiile sale principale din necesitatea de a dezvolta
funcţiunile comerciale ale societăţii şi ar permite mai ales o expansiune a activităţii societăţii la un nivel
naţional şi ar avea recăderi pozitive sociale în creşterea ocupaţională.
Ideea proiectului se încadrează într-o strategie de creştere a activităţii societăţii, deja începută de
câţiva ani, care are ca obiectiv expansiunea atât în planul tehnic (ameliorarea calităţilor serviciilor, o
gestiune mai bună a resurselor, un control mai bun de gestiune, o creştere eficientă a procedurilor
interne), cât şi în cel economico-financiar (o creştere a vânzărilor, o reducere a costurilor structurale).

b) Descrierea solicitantului
Numele solicitantului: S.C. DRAMON 99 S.R.L.
Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J17/742/1999
Codul unic de înregistrare fiscală: RO 12267703
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135
Obiectul de activitate: 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Forma juridică a solicitantului
S.C. DRAMON 99 S.R.L. este persoană juridică română, cu capital 100% privat, având forma de
societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 cu
modificările ulterioare, cu prevederile contractului de societate şi cu statutul societăţii. Societatea este
răspunzătoare pentru datoriile sale cu întreg patrimoniu deţinut. Asociaţii sunt răspunzători patrimonial în
limita părţilor sociale şi a valorii acestora, cea mai întinsă răspundere fiind atribuită administratorului sau
directorului.
Societăţile comerciale fiind persoane juridice au nevoie de anumite organe, expres prevăzute de
lege, prin care acestea îşi exprimă şi execută voinţa.

2
S.C. DRAMON 99 S.R.L. cu sediul în Tecuci, a luat fiinţă în anul 1999, şi, se ocupă cu realizarea
de lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat şi lucrări şi finisaje în construcţii.
Istoricul activităţii
Chiriac Liviu Alin intră în societate (înfiinţată din anul 1999) cu un procent de 50% în anul 2008.
Succesiv, în anul 2009, Chiriac Liviu Alin achiziţionează cealaltă parte procentuală de 50%, devenind
astfel unic asociat şi administrator al societăţii S.C. DRAMON 99 S.R.L.
2008: se efectuează o primă restructurare a societăţii în care actualul titular deţine 50% din cote;
această restructurare conduce la deschiderea unei noi Business Unit dedicată instalaţiilor şi dotării cu
utilaje care devine operativă spre sfârşitul anului. Rezultatul acestor alegeri comportă, pentru anul
următor, o creştere semnificativă a cifrei de afaceri.
2009: la sfârşitul anului 2009, ca urmare a unei noi restructurări a societăţii, actualul titular preia
restul de 50% din cote şi devine administrator unic la DRAMON 99. Este inaugurată o nouă Business
Unit a firmei profilată pe Comerţul de produse şi materiale pentru instalaţii şi reorganizată Business Unit
profilată pe realizarea de instalaţii. În acest fel sunt demarate planuri de investiţii care vor conduce în
2009 la o creştere decisivă a cifrei de afaceri la 1.417.775 lei faţă de cei 973.285 lei din anul 2007.
2010: ca urmare a operaţiunilor desfăşurate în anul precedent şi dezvoltării noii Business Unit, cifra
de afaceri prevăzută pentru acest an se va poziţiona în jurul a 2.000.000 lei. Cele două Business Unit îşi
împart cifra de afaceri la circa 50%. Rezultă deci ca fiind decisivă întărirea Business Unit Comercială
asupra căreia se concentrează de-acum înainte eforturile în sensul inovării tehnologice şi de proces.
Descrierea infrastructurii TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) existente
Echipamentele de TIC se află la sediul firmei, şi cuprind următoarele componente :
• Două calculatoare, dotate cu monitoare : unul BENQ, şi altul SAMSUNG;
• un copiator marca : XEROX, o imprimantă marca : HP LaserJet 1018;
• şi un fax marca : LEXMARK.
Organizare, spaţii şi logistică
Societatea este organizată în două Business Unit :
• BU istorică este cea referitoare la realizarea de instalaţii termohidraulice, tehnologice industriale,
antiincendiu, condiţionarea şi tratarea aerului în clădiri civile şi industriale;
• activă din 2009, este aceea referitoare la comerţul cu materiale şi produse pentru instalaţii.
În prezent DRAMON 99 dispune de :
- Încăperi în care se desfăşoară activităţile de birou;
- Spaţii rezervate pentru stocarea mărfurilor comercializate;
- Servicii logistice integrate pentru distribuirea mărfurilor;
- Un număr de 4 magazii structurate ca depozit pentru dotările şi materialele de la Business Unit
pentru comerţul cu materiale şi produse pentru instalaţii.
Misiunea societăţii DRAMON 99 este să pună la dispoziţie profesionalismul, experienţa şi întreaga
capacitate de inovare pentru a oferi soluţii adaptate cerinţelor clienţilor.

3
c) Descrierea modalităţii de finanţare selectate
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013
Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
Domeniul Major de Intervenţie 3 - Susţinerea e-economiei
Operaţiunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line
pentru afaceri”.
Obiectivul acestei operaţiuni „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor
soluţii on-line pentru afaceri”, constă în creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor
pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă
sprijin pentru deciziile managementului.
Tipul solicitantului eligibil
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate
în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Activităţi eligibile
- Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software şi integrarea
aplicaţiilor folosite respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare,
implementare şi testare – activitate obligatorie, pentru implementarea cel puţin a unuia dintre următoarele
sisteme software:
a. Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plată electronică);
e. Implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei
(Business 2 Business, Business 2 Consumer).
- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv
servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice;
- Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului;
- Achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile
monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.);
- Achiziţionarea de mijloace fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea
aplicaţiei informatice;
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura
mentenanţa - activitate obligatorie;
- Informare şi publicitate pentru proiect - activitate obligatorie;
- Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii
aplicaţiei - activitate obligatorie.

4
1.4 Justificarea ideii de proiect
a) Justificarea oportunităţii identificate
S.C. DRAMON 99 S.R.L. are ca obiect expansiunea progresivă a cifrei de afaceri (deja înregistrată
în ultimii ani şi prevăzută în următorii ani datorită finanţării prezentului proiect) cu propriile resurse
umane, trecând de la 1 la 3 unităţi într-o perioadă de 4 ani.
Mai mult, proiectul propune o valoare adăugată semnificativă prin inovaţie tehnologică cu activităţi
prevăzute şi în dezvoltarea business-ului firmei.
Strategia de dezvoltare a firmei Dramon 99 se articulează în acţiuni concrete pentru promovarea
întreprinderii pe lângă potenţialii clienţi, pentru înrădăcinarea mărcii în teritoriu şi pentru potenţarea
propriei structuri şi propriilor resurse.
Puncte tari
Dramon 99 are o abordare faţă de propriul business care o diferenţiază în mod deosebit faţă de
potenţialii competitori. Factorii esenţiali ai acestei diferenţieri sunt :
• Capacitatea de a integra funcţiile comerciale (depistarea şi cumpărarea de materii prime) şi
funcţiile de instalare (montarea instalaţilor);
• Capacitatea de a alcătui la nevoie echipa de lucru cea mai adecvată pentru atingerea obiectivului;
• Capacitatea de a defini soluţii personalizate pentru clientul final.
Nevoi/Puncte slabe
A apărut o nouă regulă în afaceri : „Internetul schimbă totul”, de calitatea comunicării depinde
succesul activităţii întreprinderii, colaborarea cu alte companii, relaţia contractuală cu beneficiarii, modul
în care se utilizează resursele umane şi financiare. Reţeaua Internet utilizată în scopuri comerciale e ceva
mai mult decât un sistem de comunicare şi schimb de informaţii, ea a devenit o adevărată piaţă pe care e
posibil să se opereze în condiţii certe şi după modele precise.
Odată cu creşterea performanţelor şi facilităţilor pe internet, comerţul electronic a captat interesul
consumatorilor individuali şi a companiilor de orice mărime şi preocupări. Industria comerţului electronic
face, în general, distincţia între tranzacţiile Business-to-Business (B2B) şi tranzacţiile Business-to-
Consumer (B2C).
Business-to-Business cuprinde toate tranzacţiile ce se efectuează între doi sau mai mulţi parteneri
de afaceri. Aceste tranzacţii se bazează de obicei, pe sisteme Extranet, ceea ce înseamnă că partenerii de
afaceri acţionează pe internet prin utilizarea de nume şi parole pentru paginile de web proprii.
În faţa unor asemenea schimbări provocatoare şi prioritate pentru orice organizaţie, s-au identificat
următoarele puncte slabe :
- Neutilizarea unui suport informatic corespunzător în activitatea de aprovizionare-desfacere;
- Proasta comunicare între Business Unit Comercial şi clienţi;
- Lipsa sistemului web cu funcţii de e-comerţ;
- Slaba dotare cu echipamente TIC;
- Până în prezent nu au fost întreprinse activităţi de publicitate sau promoţie ale întreprinderii.

5
Oportunităţi
O importanţă deosebită o are Proiectul „E-COMMERCE – BUSINESS 2 BUSINESS” care îi va
permite firmei Dramon 99 nu doar de a dispune de instrumente informatice de avangardă pentru vânzarea,
analiza şi controlul resurselor, dar mai ales, chiar printr-o reorganizare structurată radicală, de a potenţa
propria capacitate comercială şi propria vizibilitate pe piaţă. Un alt obiectiv important este acela de a trece
de la o piaţă predominant regională la o piaţă naţională care necesită o organizare şi o vizibilitate mult
mai evoluată decât cea actuală.
Ameninţări
Aşa cum am specificat pentru a crea valoare şi pentru a-şi asigura dezvoltarea, firma trebuie să-şi
modifice modelul economic şi să se implice în comerţul electronice. Principalele schimbări se referă la :
• dezvoltarea produselor şi serviciilor prin intermediul internetului;
• integrarea lanţului valoric cu partenerii de afaceri;
• reproiectarea proceselor la nivelul întregului domeniu de activitate.
Însă, tranziţia către un model funcţional al afacerilor electronice este asociată cu unu număr destul
de mare de riscuri. Unele riscuri sunt noi, ca de exemplu :
• implementarea şi asigurarea suportului platformei E-commerce;
• dezvoltarea unor competenţe specifice salariaţilor;
• securitatea cu privire la utilizarea reţelelor publice;
• planificarea continuă a firmei, într-un mediu în care modificările apar permanent;
• aspecte privind taxele şi alte elemente legislative legate de Internet.

În particular, Proiectul prevede următoarele macro-activităţi (soluţii în vederea exploatării


oportunităţilor) :
• Realizarea şi implementarea sistemului web cu funcţii de e-comerţ şi instrumente de back-office
integrate pentru B2B. Destinat să îmbunătăţească gestiunea clientului în faze de pre- şi de post-vânzare,
de a cuceri noi cote de piaţă şi de a comunica mai eficient cu propriul target de referinţă;
• Realizarea şi implementarea de instrumente integrate (back-office, Voip, Front Office) la B2B
pentru viitorul Call Center. Va permite un sprijin în favoarea clientului mai direct şi imediat, permiţând
firmei Dramon 99 o mai mare promptitudine de intervenţie;
• Integrarea bazei de date, a sistemului de gestiune şi a sistemului de analiză/control al resurselor.
Va permite optimizarea procedurile şi în general desfăşurarea activităţilor întreprinderii, în optica B2B.
În cazul implementării cu succes al proiectului menţionat mai sus, sunt prevăzute acţiuni de sprijin
şi de potenţare a structurii, ca de exemplu :
• Angajarea unui inginer pentru controlul şi îndrumarea şantierelor;
• Angajarea unui inginer cu rol tehnico-comercial, în activităţile de pre- şi post-vânzare.
• Amplificarea ariei comerciale prin angajarea de agenţi de vânzare.

6
Formarea personalului prin cursuri de formare la sediile furnizorilor externi. Specializarea echipelor
în domenii de activitate precum: „Încălzirea prin pardoseală”, „Instalaţii centralizate de aspiraţie”,
„Instalaţii industriale”, „Instalaţii civile”.
b) Argumentarea gradului de inovare
Pe planul inovaţiei tehnologice, valoarea adăugată pe care proiectul îl dă dinamicii de lucru
societăţii DRAMON 99 este evident atât cât priveşte :
- Dotarea echipamentelor de care va beneficia firma;
- Implementarea de sisteme noi pentru a maximiza adunarea informaţiei din portofoliul propriu de
clienţi;
- Implementarea sistemelor de gestiune a cunoştinţelor care vor furniza un suport decizional esenţial
în strategiile de dezvoltare ale societăţii;
- Implementarea sistemelor de control ale fluxurilor de livrări;
- Posibilitatea de interconectare a datelor pe baza geografică generând viziuni de activităţi
societăţii, iar în afacerea proprie elaborarea necesară de noi strategii de dezvoltare.
Proiectul a fost elaborat cu scopul de a contura linii solide de dezvoltare pentru S.C. DRAMON 99
S.R.L. În acest scop se semnalează o valoare adăugată în următoarele aspecte :
- Cu implementarea de sisteme prevăzute, societatea va trebui să reconfigureze modus operandi şi
propriile proceduri interne în scopul unei eficiente productivităţi.
- În mod particular procedurile de gestionare şi interacţionare cu clienţii vor fi uşor întărite şi în faza
comercială de achiziţionare/primul contact care în fazele de pre-vânzare (asistenţă comercială, suporturi
de proiecte, profilarea şi personalizarea documentaţiei cu acces rezervat, asistenţă şi comunicaţii
personalizate, gestiune directă a contactului, etc.), şi de postvânzare (asistenţă tehnică specifică,
comunicaţii profilate în funcţie de produse/servicii achiziţionate, etc.).
- Eficacitatea controlului tehnologiile se vor dezvolta din resurse şi în particular din gestiunea
mijloacelor de transport, simţindu-se o optimizare în funcţie de costurile şi de gestiunea activităţii de
transport/livrare într-o formă eficientă.
- Reducerea costurilor, în mod particular se referă la telefonie, la cheltuieli poştale, la gestiunea
comunicaţiilor care vor trece de pe hârtie pe suport electronic. Deci, se ajunge la o economisire generată
prin posibilitatea de planificare şi maximizare a resurselor în cel mai convenabil mod.

c) Prezentarea beneficiarilor direcţi, grupurilor ţintă, beneficiarilor indirecţi


Direct beneficiara proiectului este cu siguranţă S.C. DRAMON 99 S.R.L. care punctează o creştere
substanţială din propria activitate, atât pentru cifra de afaceri, cât şi pentru dezvoltarea clienţilor şi
incrementarea comenzii. Dotarea tehnologică pe care o va achiziţiona societatea în virtutea prezentului
proiect va permite o gestiune extrem de avansată din procedurile comerciale, incrementând propria baza
de cunoştinţe. Câteva suporturi vor constitui baza decizională din activităţile de marketing şi vor conduce
la dezvoltarea tehnologică şi comercială a firmei.

7
Personalul care trebuie să fie angajat. O consecinţă directă din prezentul proiect şi din
dezvoltarea determinantă va fi creşterea ocupaţională pe care S.C. DRAMON 99 S.R.L o va putea
realiza, aducând o creştere angajaţilor de la 3 la 9 unităţi pe o perioadă de 1 an, având ca şi consecinţă
consolidarea societăţii.

Colaboratorii/furnizorii. Colaboratorii/profesioniştii cu care lucrează zilnic (mici întreprinderi,


lucrători autonomi din sectorul de construcţii etc.) în activităţile profesionale realizate cu DRAMON 99
vor beneficia de dotări tehnologice avansate.

Clienţii. Beneficiarii indirecţi proiectului sunt clienţii societăţii DRAMON 99 ce vor putea conta pe
un serviciu nou, care îi va pune în centrul activităţilor societăţii. Ei vor putea de fapt, trimite via web
materiale comerciale personalizate (proiecte, servicii, liste, preţuri, comenzi, etc.) şi de a interacţiona cu
societatea. Inovarea de procese va permite societăţii eliberarea de resurse pentru a se concentra în inovaţia
de produse şi servicii proprii.

1.5 Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului


a) Scopul proiectului
DRAMON 99 şi-a desfăşurat activităţile proprii crescând în mod constant în ultimii ani. Din 2008
prin unele restructurări de capital importante şi demararea de noi Business Unit, activitatea a cunoscut o
creştere constantă, şi datorită conducerii actualului administrator unic Chiriac Liviu Alin.
Etape din această semnificativă evoluţie au fost demararea activităţii Business Unit de Realizare a
Instalaţiilor (2008) şi demararea activităţii Business Unit Comercial (2009).
Ambele operaţiuni determină creşterea cifrei de afaceri şi expansiunea activităţii antreprenoriale,
fără să fi realizat activităţi promoţionale speciale şi fără să fi conferit întreprinderii o structură avansată.
Cu toate acestea, obiectivul general al proiectului este acela de a permite firmei DRAMON 99 să
abordeze o fază de dezvoltare crucială pentru întreprindere prin implementarea de sisteme de înalt nivel
tehnologic, prin consolidarea structurii şi prin angajarea de personal nou.
Este necesară evidenţierea importanţei fundamentale pe care o are suportul funcţiilor comerciale ale
întreprinderii, având în vedere că chiar acestea constituie un factor de antrenare, inclusiv în ceea ce
priveşte celelalte domenii ale afacerii.
Întreprinderea, în scopul de a sprijini această dezvoltare în termeni de creştere a cifrei de afaceri, de
creştere a business-ului şi deci de creştere ocupaţională, intenţionează să se doteze cu instrumente şi
servicii esenţiale pentru propriul business precum :
- Platforma de E-commerce pentru a îmbunătăţi în mod sensibil procesele de vânzare;
- Sisteme integrate de suport pentru B2B, pentru maximizarea eficacităţii activităţii comerciale;
- Formarea şi dotarea tehnologică adecvate pentru atingerea macro-obiectivului (lărgirea afacerii de
pe piaţa locală spre cea naţională).

8
b) Obiective generale şi obiective specifice
Obiective generale : Dezvoltarea comercială a firmei
- Lărgirea afacerii, de pe piaţa locală spre cea naţională prin implementarea de sisteme de înalt nivel
tehnologic şi prin consolidarea structurii (calitativ);
- Creşterea cifrei de afaceri anuale (cantitativ).

Obiective specifice : Realizarea platformelor de e-commerce şi Business2Business


- Digitalizarea materialelor tehnico-comerciale, şi posibilitatea de partajare în maniera structurată şi
profilată cu diverse părţi interesate (cantitativ);
- Gestiunea optimă a datelor societăţii şi creşterea bazei de cunoaştere derivate din ele, finalizată cu
gestionarea proceselor B2B (calitativ);
- Maximizarea eficacităţii proceselor de vânzare cu satisfacerea finală a clientului (calitativ).
- Ameliorarea procedurilor societăţii în raport cu : (calitativ)
a) Activităţile de marketing;
b) Activităţile de gestionare ale clienţilor;
c) Controlul instrumentelor şi ale resurselor interne;
d) Comunicarea cu clienţii;
e) Creşterea coeficientului de fidelitate a clienţilor;
f) Optimizarea activităţii comerciale şi administrative în fazele de prevânzare şi de
postvânzare.

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

2.1 Stabilirea jaloanelor şi descrierea detaliată a activităţilor/subactivităţilor proiectului


În vederea atingerii scopului propus şi îndeplinirii obiectivelor proiectului s-au stabilit următoarele
jaloane şi activităţi detaliate :
1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
1.1. Managementul proiectului : gestiunea generală a tuturor activităţilor legate pentru realizarea
proiectului;
1.2. Auditul proiectului : verificarea finanţării nerambursabile acordate şi dacă a fost cheltuită în
conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare.
2. COMUNICARE ŞI PUBLICITATE
2.1. Comunicare : Serviciul de comunicare cu presa şi informarea pentru începerea proiectului atât
la ziarele locale, cât şi la cele la nivel naţional;
2.2. Publicitate : Achiziţionarea de spaţii publicitare pe diverse sisteme de mass-media (ziare, web,
afişe) pentru comunicarea proiectului. Crearea suportului pe hârtie (etichete, pliante).

9
3. ACHIZIŢIA INSTRUMENTELOR TEHNOLOGICE
3.1. Server;
3.2. Sisteme de calcul : 3 (trei) calculatoare, 4 (patru) laptop-uri şi 7 (şapte) sisteme de operare;
3.3. Licenţe proiectare : 2 (două) licenţe CAD (Computer-aided design) – programe pentru
proiectare în construcţii, instalaţii electrice, sanitare sau de încălzire, etc.;
3.4. Licenţe office : 7 (şapte) licenţe office.
4. SISTEMUL DE E-COMMERCE
4.1. Personalizarea de aplicaţii informatice : analiza tehnică a obiectivelor, pentru a intra în
proiectul de execuţie a lucrărilor, stabilirea tuturor arhitecturilor sistemului, atât latura utilizator, cât şi
latura intranet.
4.2. Studiul graficii coordonate a societăţii în aplicaţiile informatice : dezvoltarea ipotezelor de
grafică coordonată, cu focalizare asupra calităţii mediului de navigare cât şi asupra posibilităţii de
utilizare a sistemului.
4.3. Baze de date/conţinut : încărcarea datelor, crearea interfeţei cu sistemul de suport B2B,
implementarea datelor (comerciale, marketing, date personale, liste, cataloage, fişe tehnice etc.), inclusiv
digitalizarea datelor de pe hârtie.
4.4. Platforma E-commerce B2B : se dezvoltă instrumentele de e-commerce, stabilind mecanismele
de interacţiune utilizator-întreprindere şi în special dinamicele care duc la rezervări/confirmări de
comandă/cumpărare.
4.5. Intranet de gestiune : se dezvoltă interfaţa de gestiune a sistemului, adaptându-l la exigenţele de
gestiune ale întreprinderii şi ale funcţiilor prevăzute.
4.6. Racordarea la sistemul de plată (e-payment) : se evaluează cele mai bune soluţii pentru
e-payment şi se activează formalităţile pentru eventualele racorduri cu băncile.
5. SISTEMUL DE SUPORT LA B2B
5.1. Data Warehouse e-commerce : se dezvoltă recipientul normalizat a tuturor datelor întreprinderii
care sunt conectate între ele prin sistemul B2B astfel încât să se armonizeze datele personale ale clienţilor,
listele cu contacte, DB (database) a întreprinderii de diferite origini, DB a gestiunii, fluxuri de dobândire
date din alte surse (marketing, telemarketing, contacte etc.).
5.2. Gestiunea DB de contacte : este DB în care se întâlnesc datele contactelor primite via
telemarketing, e-mail, documente. Se alimentează cu activităţile de la CRM (Customer relationship
management = Managementul relaţiei cu clienţii) din întreprindere, în special cele care rezultă din
activităţile de proiect.
5.3. Sistemul operatorilor de Call Center :
- PLATFORMA VOIP INTEGRATĂ : este infrastructura care susţine toate activităţile din B2B, ce
permit capitalizarea valorii datelor achiziţionate de operatori. Include un sistem de adunare a datelor pe
care operatorul îl foloseşte prin activitatea Call Center-ului.

10
- MULTIMAILER : este modulul care permite trimiterea imediată de comunicaţii clienţilor prin
intermediul mail-ului, fax-ului şi sms-ului. Permite crearea unor liste personalizate către destinatarii în
funcţie de filtre aplicate. (ex: trimiterea unei fişe tehnice din produsul X la toţi clienţii produsului X).
- GESTIUNE DOCUMENTARĂ : este arhiva documentelor comerciale, a listelor, a cataloagelor,
a ofertelor, a confirmărilor de comenzi, etc. Clientul are un acces personalizat la aceste date, care sunt la
rândul lor personalizate în funcţie de client. Deci, e posibil crearea de documentare personalizată, şi
gestionarea ei într-o manieră profilată în funcţie de tipologia clientului.
5.4. Panou direcţional : permite crearea unei viziuni analitice cu datele societăţii, cu filtrarea datelor
pentru a obţine rapoarte detaliate pe sectoare de interes, precum şi de a obţine reprezentări geografice ale
analizelor statistice efectuate pe baza datelor firmelor.
5.5. Sistemul operatorilor pentru Urmărirea Livrărilor : este infrastructura de AVL (Automatic
Vehicle Location) pentru poziţionarea geografică a mijloacelor de transport a firmei, finalizată cu
furnizarea sistemului monitorizat din situaţia de progres a livrării în timp real, şi de a vizualiza datele prin
consola geografică.
6. FORMAREA ŞI CONSULTANŢA TEHNICO-ORGANIZAŢIONALĂ
6.1. Web-marketing : se predispune o campanie de Search Engine Marketing cu finalizarea imediată
a unei vizibilităţi al site-ului web şi ale funcţiunilor de e-commerce în target-ul clienţilor potenţiali şi al
clienţilor societăţii.
6.2. Consultanţă organizaţională : consultanţa pentru definirea procedurilor operative de lucru şi
pentru corecta gestiune a sistemului şi a instrumentelor activate.
6.3. Training on the job : susţinerea pe loc pentru utilizarea sistemului.
6.4. Formarea : pentru corecta gestiune a fluxului de date şi a noilor proceduri.

Vor fi activate procedurile de achiziţionare a materialelor/instrumentelor necesare pentru realizarea


proiectului conform Ghidului Solicitantului care prevede următoarele :
- Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice, conform OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Orice achiziţie realizată în cadrul proiectului trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice
(nu trebuie favorizată o anumită tehnologie sau marcă).
- În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plăţii
bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate.
- Condiţia de livrare acceptată pentru bunurile achiziţionate în cadrul proiectului este Ex-Works
(Incoterms 2000).
Implementarea unui proiect cu înalt conţinut de TIC cum este cel de faţă, are nevoie de a angrena pe
lungă durată tehnologie şi proceduri de lucru cotidiane a firmei, cu obiectivul de a condiţiona, structura şi
consolida în timp, în mod stabil procesele de lucru. Prezentul proiect răspunde cu eficacitate la o
necesitate crucială a întreprinderii, dezvoltarea comercială stabilă în timp, care-i permite :

11
- o expansiune a activităţilor sale,
- o hotărâtă creştere a cifrei de afaceri şi
- o creştere a potenţialului său de lucru, maximizând productivitatea internă şi micşorând
cheltuielile.
Descrierea tehnică a proiectului
Proiectul intenţionează să integreze diferite date cu scopul de a sprijini în mod eficace funcţiile
comerciale şi de B2B, pentru a maximiza atât prin prisma satisfacerii clientului, cât şi prin creşterea cifrei
de afaceri.
Arhitectura sistemului (cu excepţia aprofundărilor tehnice ce vor fi dezvoltate de furnizori pe
parcursul implementării sistemului), este reprezentată cu titlu indicativ, în schema descriptivă ce urmează
mai jos :

Cum rezultă din schema de mai sus, principalele funcţionalităţi ale sistemului, care vor fi realizate
la nivel operativ de furnizorul desemnat de procedura de achiziţie, sunt :
• Integrări de DB ale societăţii;
• Sistemul de e-commerce B2B;
• Funcţiuni de suport la B2B, instrumente pentru gestionarea contactelor şi comunicaţia cu clienţii
(Call Center);
• Controlul fluxurilor de livrări;
• Punerea la dispoziţia clientului documentarea comercială personalizată.
12
Personal şi instruire
Dat fiind faptul ca proiectul influenţează proceduri normale de lucru ale societăţii, structurându-le şi
raţionalizându-le în tot personalul societăţii DRAMON 99, ar trebui să fie formaţi în maniera adecvată pe
modalitatea de funcţionare şi gestiune a sistemului.
Activităţile de formare constau în :
• Intervenţii de formare directe;
• Training on the job / susţinere operativă.

2.2 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului


Durata proiectului va fi de 12 luni.
Planificarea calendaristică a proiectului s-a realizat cu ajutorul diagramei Gantt stabilindu-se şi
secvenţa de derulare a activităţilor/subactivităţilor (Anexa nr. 5).

2.3 Echipa de management şi echipa de implementare a proiectului


S.C. DRAMON 99 S.R.L. are intenţia de a se folosi de servicii de Project management achiziţionate
de la terţi :
• care vor trebui să garanteze prezenţa următoarelor cerinţe minime :
a) Un Manager de proiect cu o experienţă de 5 ani în domeniul respectiv;
b) Un Expert IT cu o experienţă de cel puţin 10 ani în activitatea sectorului de proiecte IT
complexe;
c) Un expert contabil pentru consultanţă fiscală;
d) Un expert juridic.
• Activităţile conectate la managementul proiectului cuprind responsabilităţile pe toata durata
implementării proiectului, deci furnizorul serviciului va furniza garanţii de continuitate şi capacitatea de a
duce la bun sfârşit activităţile stabilite. Managerul de proiect va fi însărcinat cu toate funcţiile de
gestionare globală a proiectului, test final şi audit.
S.C. DRAMON 99 S.R.L. întrucât solicitant, în persoana administratorului unic Chiriac Liviu Alin,
va solicita lunar o situaţie de progres lucrări a serviciilor respective, şi va verifica atent avansarea lucrării.
Caietul de sarcini (condiţiile impuse) în vederea furnizării de servicii de Project management legate
de implementarea proiectului :
1. Managementul proiectului
OBIECTUL : furnizarea de servicii de Project Management, pentru implementarea de sisteme şi
aplicaţii, pentru activităţile firmei S.C. DRAMON 99 S.R.L.
CERINŢE : Managementul proiectului va avea sarcina de a asigura desfăşurarea tuturor activităţilor
legate şi aferente realizării şi implementării proiectului, în timpul şi modalităţile stabilite. Va fi în posesia
următoarelor cerinţe minime :
- capacitatea demonstrată în gestiunea de proiecte complexe;

13
- experienţă de cel puţin 10 ani în gestiunea proiectelor;
- capacitatea demonstrată în coordonarea diverşilor operatori pentru finalizarea cu succes a
implementării proiectelor;
- competenţă tehnică în domeniul TIC;
- cunoştinţa mecanismelor de finanţare prin Fonduri Structurale, în mod particular cele pentru
apelurile pentru propuneri de proiecte POSCCE.

2. Sistemul de E-commerce cu back-office B2B


OBIECT : realizarea şi implementarea sistemului de E-commerce cu back-office B2B pentru
S.C. DRAMON 99 S.R.L.
CERINŢE : Furnizorul sistemului de E-commerce cu back-office B2B trebuie să garanteze :
- Competenţa tehnică în domeniul TIC şi în particular în acela a aplicaţiilor WEB şi comerciale
(WEB development, CMS (content management system), intranet de gestiune, arhitectura informativă,
procese de vânzare şi e-payment);
- Cel puţin 10 ani de activitate în implementarea de sisteme web based;
- Realizarea de cel puţin 5 sisteme similare în ultimii 3 ani;
- Prezenţa în echipa de lucru a următoarelor profile :
a) 1 project manager;
b) 2 programatori web;
c) 1 grafic & web designer;
d) 1 Expert de Search Engine Optimization;
e) 1 Expert de web content management şi data entry.

3. Sistemul operatorilor de Call Center - Sistemul operatorilor pentru Urmărirea Livrărilor


OBIECT : realizarea şi implementarea Sistemului Operatorilor Call Center şi a Sistemului
Operatorilor pentru Urmărirea Livrărilor pentru S.C. DRAMON 99 S.R.L.
CERINŢE : Furnizorul Sistemului Operatorilor Call Center şi a Sistemului Operatorilor pentru
Urmărirea Livrărilor trebuie să garanteze :
- Experienţa demonstrată cu cel puţin 10 ani în domeniul TIC şi în particular tehnologie GIS
(geographic information system) şi de localizare geografică, ale infrastructurii de reţea, a conexiunilor şi
tehnologiei VOIP (Voice over Internet Protocol).
- Competenţă tehnică în câmpul creaţiei şi gestiunii de arhitecturi complexe de date, database şi
data warehouse.
- Prezenţa în echipa de lucru a următoarelor profile :
a) 1 Project manager;
b) 1 Expert GIS;
c) 1 Expert AVL;

14
d) 1 Expert VOIP şi telefonie;
e) 1 Expert de sisteme şi implementări de database.

2.4 Tipuri de resurse necesare şi bugetul proiectului


Sediul operativ de implementare a proiectului va fi acela de la S.C. DRAMON 99 S.R.L., resursele,
instrumentele şi echipamentele IT (în afara de cele existente deja în societate) necesare pentru
implementarea proiectului sunt prevăzute în Anexa 4 Matricea cadru logic.
Estimarea bugetului proiectului pe baza resurselor identificate şi repartizate pe activităţi se regăseşte
în Anexa 3 :
- bugetul agregat estimat (pe fiecare activitate din structura proiectului);
- bugetul estimat pe luni (pe fiecare lună).

2.5 Matricea cadru logic a proiectului (Anexa 4).


Matricea cadru logic este o metodă de prezentare a conţinutului unui proiect într-un mod în care
este posibilă stabilirea logică şi sistematică a obiectivelor proiectului.
Aceasta este reflectată în relaţiile cauzale între diferitele niveluri ale obiectivelor, pentru a putea
verifica dacă aceste obiective au fost îndeplinite şi pentru a stabili ce ipoteze (factori), din afara
controlului proiectului, pot influenţa succesul său.

III. STABILIREA RISCURILOR ŞI INDICATORILOR


DE EVALUARE A PROIECTULUI

3.1 Stabilirea potenţialelor riscuri ale proiectului

Acţiuni de efectuat pentru


Nr.
Riscul Impact asupra proiectului contracararea riscului sau
crt.
reducerea efectelor
Alocarea inadecvată a
1. Se anulează o activitate
resurselor Se vor întocmi planuri de
Slaba comunicare în rezervă menite să ofere
interiorul proiectului alternative de recuperare a
2. Se poate întârzia proiectul
Neestimarea corectă a pierderilor
timpilor şi eforturilor
Control eficient,
comunicarea cu persoanele
Se pot aloca sume pentru
3. Training inadecvat care participă la training în
acoperirea costurilor suplimentare
vederea aplicării corecte a
cunoştinţelor acumulate.

15
3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului

NR. INDICATOR DE EVALUARE


OBIECTIVE
CRT. Denumire (%)

Creşterea numărului de clienţi pe an 20


1. Dezvoltarea comercială a firmei
Creşterea cifrei de afaceri pe an cu
34
cel puţin
Creşterea numărului de clienţi în
50
Realizarea platformelor de afara zonei de referinţă a firmei
2.
E-commerce şi Business2Business
Creşterea vânzărilor pentru instalaţii 15

Mijloace de verificare
NR.
JALOANE Valoare
CRT. Denumire
(lei fără TVA)
MANAGEMENTUL Proceduri de achiziţii de
1. 78.810
PROIECTULUI bunuri şi servicii
Proceduri de achiziţii de
2. COMUNICARE ŞI PUBLICITATE 17.390
bunuri şi servicii
ACHIZIŢIA INSTRUMENTELOR Proceduri de achiziţii de
3. 42.587
TEHNOLOGICE bunuri şi servicii
Proceduri de achiziţii de
4. SISTEMUL DE E-COMMERCE 239.760
bunuri şi servicii
Proceduri de achiziţii de
5. SISTEMUL DE SUPORT LA B2B 428.460
bunuri şi servicii
FORMAREA ŞI CONSULTANŢA Proceduri de achiziţii de
6. 103.600
TEHNICO-ORGANIZAŢIONALĂ bunuri şi servicii

16
IV. BIBLIOGRAFIE

1. Androniceanu, Armenia „MANAGEMENTUL proiectelor publice cu finanțare internațională”,


Editura Universitară, 2010;
2. Neagu, Olimpia „Managementul proiectelor europene”, Editura Risoprint, 2010;
3. Popa, Cosmin „Investiţii cu fonduri europene : modele de proiecte”, Editura Tipo Moldova,
2011;
4. *** GHIDUL SOLICITANTULUI - Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”; Domeniul Major de Intervenţie 3 - Susţinerea e-economiei; Operaţiunea 2
„Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”;
5. *** Site-uri
www.fonduri-structurale.ro
www.fonduri-ue.ro
www.ecomunitate.ro

17