Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic CF”UNIREA” Pascani Avizat,

Profilul: Economic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Tehnician în administraţie
Modulul : Legislaţie în administraţie
Clasa: a XII-a E
Profesor:
An şcolar: Avizat,
Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr.3309/ 02.03. 2009

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Analizarea situaţiilor de care răspund la locul de muncă funcţionarii publici
NR. ORE ALOCATE: 7 ore

Nr. Competenţe
Conţinuturi
crt. specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri)
vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5)


1. Funcţia publică şi  definirea noţiunii de “funcţie publică”; - fişă de lucru observaţia
funcţionarul public sistematică
 definirea noţiunii de funcţionar public - fişă de documentare
aprecieri
 identificarea trăsăturilor funcţiei - cărţi, tabla, creta, caiete verbale
publice; - conversaţia, explicaţia,
 clasificarea funcţiei publice după expunerea brainstorming-
anumite criterii; ul,învăţarea prin descoperire.
 definiţia noţiunii de funcţionar public;

1
 identificarea drepturilor şi obligaţiilor
funcţionarilor publici.
2. Recrutarea şi selecţia  definirea noţiunii de recrutare a - fişă de documentare, fişă de observaţia
personalului din sistematică
persoanelor în instituţiile publice; lucru
administraţia publică aprecieri
 identificarea etapelor activităţii de - cărţi, tabla, creta, caiete, verbale
recrutare în instituţiile publice; laptop, videoproiector
 definirea procesului de selecţie a - conversaţia euristică,
persoanelor în instituţiile publice şi explicaţia, brainstormingul,
modul de realizare a acestuia; învăţarea prin descoperire,
 enumerarea condiţiilor cerute pentru expunerea,dezbaterea,
persoanele care doresc o funcţie învăţarea prin cooperare
publică în instituţiile publice;
 identificarea avantajelor şi
dezavantajele personalului din
instituţiile publice comparativ cu cel
din sistemul privat.
3. Relaţia cetăţean - funcţionar  definirea relaţiei dintre funcţionarul - fişă de documentare, reviste observaţia
public/autoritate/ instituţie sistematică
public/autoritate publică şi cetăţean; de specialitate
publică aprecieri
 identificarea atribuţiilor pe care le are - cărţi, tabla, creta, caiete, verbale
funcţionarul public în raport cu laptop, videoproiector
cetăţenii; - fişă de lucru
 enumerarea factorilor care - conversaţia, exerciţiul,
îngreunează raportul de colaborare explicaţia, brainstorming-ul,
dintre autorităţile sau instituţiile învăţarea prin descoperire,
publice şi cetăţeni; jocul de rol.
 prezentarea avantajelor şi
2
dezavantajele raportului de
colaborare cetăţean – funcţionar
public / autoritate public;
 diferenţierea relaţiilor adecvate de
cele neadecvate dintre funcţionarul
public şi cetăţean.
4. Utilizarea echipamentului  identificarea echipamentului aflat în - cărţi, tabla, creta, caiete observaţia
din dotare şi înţelegerea sistematică
instituţiile publice ; - conversaţia euristică,
clientului autoevaluare
 prezentarea utilizării echipamentului explicaţia, brainstormingul, tema pentru
acasă
din dotare ; învăţarea prin descoperire,
 exemplificarea echipamentului aflat in expunerea.
instituţiile publice.
5. Evaluare
 aplicarea testului  Test docimologic probe scrise
 verificarea portofoliilor  Portofoliu aprecieri orale

Întocmit,
Prof.