Sunteți pe pagina 1din 26

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

1.Determinati valoarea de intrare a emblemei comerciale si reflectati operatiile economice de


creare si inregitrare a emblemei comerciale.
Intreprinderea ,,Golf”’ SRL a elaborate o emblem comerciala, cheltuielile legate de elaborarea
acesteia constituind : salariu pictorului – 8000 de lei; valoarea materialelor utilizate – 2500 de lei;
uzura calculata a obiectelor de inventar – 1400 lei; servicii tipografice prestate de catre
intreprinderea specializata – 5000 de lei, TVA – 20%; taxa pentru inregistrarea emblemei ( a fost
achitata de catre titularul de avans cu prealabila a avansului) – 800 de lei.
Debit Credit Suma,lei
1.Se reflecta cheltuielile aferente calcularii salariului 111 531 8000
pictorului ce a elaborat emblema comerciala
2.Reflectarea calcului CAS aferente salariului pictorului 111 533 1840
(23%)
3.Reflectarea calcului CAM aferente salariului 111 533 360
pictorului(4,5%)
4.Reflectarea calculului uzurii obiectelor de inventar 111 214 1400
utilizate la crearea emblemei comerciale
5.Reflectarea materialelor utilizate la crearea emblemei 111 211 3500
comerciale
6.Reflectarea costului serviciilor tipografice prestate de 111 521 5000
compania specializata
7.Reflectarea TVA aferenta serviciilor prestate (20%) 534 521 1000
8.Se reflecta taxa pentru inregistrarea emblemei ce a fost 111 226 800
achitata de catre titularul de avans
9.Se reflecta valoarea de intrare emblemei comerciale 112 111 20900

2. Determinati valoarea de intrare a dreptului de utilizare a cladirii si intocmiti formulele contabile


privind intrarea acestuia in patrimoniu.
La crearea entitatii ,,Alinda” SA, unul dintre fondatori depune ca aport la capitalul statutar dreptul
de utilizare a unei cladiri pe un termen de 8 ani. Valoarea venala a cladrii este de 660 000 de lei,
valoarea dreptului de utilizare a cladirii – 120 000 de lei. Pentru ca cladirea sa poata fi utilizata
conform destinatiei (oficiu), au fost efectuate urmatoarele consumuri : materiale – 41 000 de lei;
obiecte de mica valoare si scurta durata – 3200 de lei, servicii sectiilor auxiliare – 3000 de lei,
salariile calculate muncitorilor – 12 000 de lei.

Conținutul operațiunilor Debit Credit Suma,lei


1. Reflectarea capitalului nevarsat la momentul inregistrarii 313 311 844 900
de stat al entitatii ,,Alinda,,SA
2.Inregistrarea de intrari a dreptului de utilizare a cladirii 112 313 120 000
depus la capitalul social
3.Reflectarea materialelor utilizate la amenajarea cladirii 112 211 41 000
4.Reflectarea obiectelor de mica valoare si scurta durata 112 213 2400
utilizate la amenajarea cladirii
5.Reflectarea uzurii obiectelor de mica valoare si scurta durata 112 214 3200

6.Decontarea costului efectiv al serviciilor activitatii auxiliare 112 812 3000


proprii prestate la amenajarea cladirii
7.Calcularea remuneratiilor angajatilor incadrati in procesul de 112 531 12 000
amenajare a cladirii
8.Calcularea CAS aferente salariilor muncitorilor 112 533 2760
9.Calcularea CAM aferente salariilor muncitorilor 112 533 540

3. Contabilizati operatiile economice privind infiintarea unei intreprinderi.


In luna februarie 2011 are loc constituirea societatii comerciale ,,Vega-Grup” SA care are ca
principal gen de activitate producerea si comercializarea produselor de patiserie. Dupa efectuarea
procedurii de inregistrare a intreprinderii de catre Camera Inregistrarii de Stat, fondatorul Ion Burca
a prezentat urmatoarele bonuri de plata:
Beneficiarul Destinatia platii Suma, lei
I.S. ,,Registru” Plata pentru stampila 1 150
MinFin – Trezoraria Taxa de timbre 390
Centrala
MinFin – Trezoraria Taxa pentru acte notariale 660
Centrala
 Inregistrarea persoanei juridice 500
Camera Inregistrarii de  Perfectarea actelor pentru inregistrarea SA 780
Stat  Verificarea denumirii firmei 180
 Eliberarea extras-ului din registru de stat al 300
persoanelor juridice
MinFin – Trezoraria Taxa de licenta 80
Centrala
Uniunea Notarilor din RM Legitimarea semnaturilor pe fise bancare 150
Fondatorului Ion Burca i-au fost restituite toate cheltuielile din caseria intreprinderii.

Nr. Operatiunea Economica Dt Ct Suma

Reflectarea achitarii platii pentru stampila la I.S ,,Registru"


1 de catre fondatorul Ion Burca din contul sau 111 536 1150

Reflectarea achitarii taxei de timbru la MinFinTrezoreria


111 536 390
2 Centrala de catre fondatorul Ion Burca din contul sau
Reflectarea achitarii taxei pentru acte notariale la
MinFin-Trezoreria Centrala de catre fondatorul Ion Burca 111 536 660
3 din contul sau
Reflectarea achitarii pentru :
1) Inregistrarea persoanei juridice.
111 500
2) perfectarea actelor pentru inregistarea SA
780
3)Verificarea denumirii firmei 536
180
4)eliberarea extras- ului din registrul de stat al persoanelor
300
juridice catre Camera Inregistrarii de Stat de catre
4 fondatorul Ion Buraca din contul sau
Reflectarea achitarii taxei de licenta catre MinFin -
111 536 80
5 Trezorerie Centrala de catre fondatorul Ion Burca din
Reflectarea achitarii legitimatiei semnaturilor pe fise
bancare catre Uniunea Notarilor din RM de catre 111 536 150
6 fondatorul Ion Burca din contul sau

4. Determinati valoarea de intrare a brevetului si intocmiti formulele contabile privind intrarea


acestuia in patrimoniu.
Entitatea ,,Magie” SRL procura un brevet la pretul de 27 000 de lei, TVA – 20%. La achitarea
datoriei pe parcursul a 5 zile din momentul procurarii intreprinderea poate beneficia de un rabat de
7%. Taxa de inregistrare a brevetului este de 500 lei, fiind achitata prin intermediul titularului de
avans (cu primirea avansului spre decontare).
Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența conturilor
lei Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de cumpărare a 27000 111 521
bevetului
2. Trecerea în cont a TVA de la valoarea de 5400 534 521
cumpărare a brevetului
3. Achitarea taxei de înegistrare a brevetului 500 111 226
prin intermediul titularului de avans
4. Se reflect acordarea avansului 500 226 241
5. Valoarea de intrare a brevetului 25575 112 111

5. Calculati amortizarea emblemei comerciale aplicind pe rind toate metodele de calcul al


amortizarii.
Intreprinderea ,,Angelica” SRL detine o emblem comerciala a carei valoare de intrare constituie 45
000 de lei, durata de utilizare in cadrul intreprinderii este de 6 ani. (Volumul vinzarilor in perioada
respective a constituit : I an – 4500 un., anul II – 5600 un., anul III – 5800 un., anul IV – 5500 un.,
anul V – 5200 un., anul VI – 5400 un. si k = 1,6)
 Metoda liniară
Perioada Valoarea de Uzura anuala Uzura acumulata Valoarea de bilant
intrare
La data 45 000 x X 45 000
punerii in
functiune
I 45 000 7 500 7 500 37 500
II 45 000 7 500 15 000 30 000
III 45 000 7 500 22 500 22 500
IV 45 000 7 500 30 500 15 000
V 45 000 7 500 37 500 7 500
VI 45 000 7 500 45 000 0

 Metoda volumului de produse fabricate


Perioada Valoarea de K Uzura anuala Uzura Valoarea de
intrare acumulata bilant
La data 45 000 X X X 45 000
punerii in
functiune
I 45 000 1.6 4500*1.6=7 200 7 200 37 800
II 45 000 1.6 5600*1.6=8 960 16 160 28 840
III 45 000 1.6 5800*1.6=9 280 25 440 19 560
IV 45 000 1.6 5500*1.6=8 800 34 240 10 760
V 45 000 1.6 5200*1.6=8 320 42 560 2 440
VI 45 000 1.6 2 440 45 000 0

 Metoda degresivă cu rată descrescătoare


Perioada Valoarea de Uzura anuala Uzura Valoarea de bilant
intrare acumulata
La data 45 000 X X 45 000
punerii in
functiune
I 45 000 6/21*45000=12857.14 12857.14 32142.86
II 45 000 5/21*45000=10714.28 23571.42 21428.58
III 45 000 4/21*45000=8571.42 32142.84 12857.16
IV 45 000 3/21*45000=6428.57 38571.41 6428.59
V 45 000 2/21*45000=485.71 42857.12 2142.88
VI 45 000 1/21*45000=2142.86 44999.98 0.02

 Metoda soldului degresiv


Perioada Valoarea de Uzura anuala Uzura acumulata Valoarea de bilant
intrare
La data 45 000 x X 45 000
punerii in
functiune
I 45 000 0.26*4500=11700 11700 33300
II 45 000 0.26*33300=8658 20358 24642
III 45 000 0.26*24642=6406.92 26764/92 18235.08
IV 45 000 0.26*18235.08=4741.12 31506.08 13493.92
V 45 000 0.26*13493.92=3508.42 38014.5 6985.5
VI 45 000 6985.5 45000 0

6. Intocmiti formulele contabile necesare.


In luna iunie 2009, intreprinderea ,,Acoza” SRL primeste cu titlu gratuity un program de
contabilitate a carui valoare venala este de 14 000 de lei, TVA – 20%. Pentru instalarea programului
a fost calculate salariul specialistului – 1100 de lei. La instalarea programului au fost determinate
durata sa de utilizare de 5 ani, metoda de calcul al amortizarii – soldului degresiv (k=1,4). Peste 3
ani de la instalarea programului de contabilitatea a fost inlocuit cu altul mai performant, cee ace a
cauzat casarea sa.
Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența conturilor
Lei Debit Credit
1. Se reflectă programul contabilitate primit cu titlu 14000 112 622
gratuity
2. TVA afferent programului de contabilitate 2800 534 622
3. Se reflectă calculul salariului specialistului 1100 112 531
4. CAS aferentă salariului specialistului 253 112 533
5. CAM aferentă salariului specialistului 49.5 112 533
6. Se reflect casarea programului de contabilitate 5225.47 722 112

Perioada Valoarea de Uzura anuala Uzura acumulata Valoarea de bilant


intrare
La data 14000 x X 14 000
punerii in
functiune
I 14 000 0.28*1400=3920 3920 10080
II 14 000 0.28*10080=2822.4 6742.4 7257.6
III 14 000 0.28*7257.6=2032.13 8774.53 5225.47
IV 14 000 0.28*5225.47=1463.13 10237.66 3762.34
V 14 000 3762.34 14000 0

7. Contailizati operatiile privind intrarea activului nematerial si calculul amortizarii acestuia.


Calculati amortizarea dreptului de utilizare a utilajului medical.
Clinica private ,,CrisMed” primeste sub forma de subventie de la stat dreptul de utilizare a unor
utilaje medicale pe un termen de 8 ani, cu conditia prestarii de servicii medicale gratuite copiilor si
pensionarilor. Valoarea dreptului de utilizare a utilajelor medicale este de 290 000 de lei, valoarea
utilajelor - 520 000 de lei, amortizarea se calculeaza prin metoda liniara. La instalarea utilajelor
medicale au fost calculate salariile specialistilor – 14 000 de lei, valoarea materialelor consummate –
9000 de lei.
Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența coturilor
Lei Debit Credit
1. Înregistrarea dreptului de utilizare a unor utilaje 290000 112 425
medicale primate sub forma de subvenție
2. Se reflectă valoarea utilajelor medicale 520000 123 425
3. Se reflectă calculul salariilor specialiștilor 14000 123 531
4. CAS aferente salariilor specialiștilor 3220 123 533
5. CAM aferente salariilor specialiștilor 630 123 533
6. Se reflectă valoarea materialelor consumate 9000 123 211
7. Calculul amortizării activului nematerial 65000 123 124
8. Calculul amortizării dreptului de utilizare a 36250 112 113
utlajului medical

8. Intocmiti formulele contabile necesare.


Intreprinderea ,,Davicom” SRL dispune de un desen industrial a carui valoare de intrare este de 27
000 de lei, durata de utilizare – 5 ani, calculul amortizarii se efectueaza prin metode liniara. Dupa 7
ani de utilizare, din cauza reprofilarii activitatii intreprinderii, are loc vinzarea desenului la pretul de
14 000 lei,TVA – 20%.
Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența conturilor
Lei Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de intrare a desenului 27000 112 111
industrial
2. Se reflect calculul amortizării 5400 112 113
3. Se reflectă valoarea de vînzare a dsenului 14000 221 112
industrial
4. TVA afferent vînzării desenului industrial 2800 221 534

9. Intocmiti formulele contabile necesare.


Intreprinderea ,,Laura” SRL depune ca aport la capitalul statutar al intreprinderii ,,Mediadat” SA un
program informatic a carui valoare de piata este de 25 000 de lei, TVA – 20%, in scopul
achizitionarii a 800 de actiuni ordinare cu valoarea nominala de 30 de lei/actiunea. Peparcursu;
perioadei de utilizare a programului informatics de catre ,,Laura” SRL a fost calculate amortizarea
acestuia, in marime de 9000 de lei, valoarea de bilant la momentul depunerii in capitalul statutar al
intreprinderii ,,Mediadat” SA constituia 23 000 de lei.
Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența
Lei conturilor
Debit Credit
1. Reflectarea cotei de participare la capitalul (30lei/buc*800buc) 141 521
statutar al intreprinderii ,,Mediadat” SA 24 000
2. Reflectarea calculului amortizarii 9000 111 113
programului informatics
3. Decontarea sumei amortizarii acumulate 9000 113 111
aferente programului informatic
4. Acoperirea datorii privind procurarea 24000 521 111
actiunilor din contul programului informatic
depus ca aport la capitalul statutar

Contabilitatea creanțelor
Exercițiul 1. Reflectați în contabilitatea entității ,,Laguna” operațiile de înregistrare a creanței pe
termen lung în primul an de locație.

În conformitate cu condițiile contractului de locație finanțată, la 1 martie 2011 entitatea ,,Laguna” a


predat entității ,, Magnolia” un utilaj pentru un termen de 5 ani. La expirarea termenului de locație
utilajul trece în proprietatea locaturului. Valoarea de intrare a utilajului constituie 120 000 de lei,
suma uzurii acumulate – 9 000 de lei, valoarea de răscumpărare – 105 600 de lei, inclusiv TVA.
Plata de locație (dobânda) constituie 10% din valoarea de răscumpărare rămasă și se achită anual.
Valoarea de răscumpărare se achită la finele fiecărui an de gestiune în părți egale.
N Denumirea operațiunilor Suma Corespondența conturilor
r. Lei Debit Credit
1. Reflectarea valorii utilajului predat in arenta 120 000 221 6116
2. Decontarea sumei uzurii accumulate a utilajui 9 000 124 123
3. Reflectarea valorii de rascumparare 88 000 221 123
4. Reflectarea TVA aferenta valorii de rascumparare 17 600 221 534
6. Reflectarea cheltuielilor aferente iesirii mijlocului fix 3 840 721 123
7. Se incaseaza plata de locatie 10 560 242 221
8. Se incaseaza valoarea de rascumparare 105 600 242 221

Exercițiul 2. Contabilizați operațiile ce țin de primirea avansului de la cumpărător, înregistrarea


creanței comerciale și stingerea ei.

La 03 mai 2011 entitatea ,, Laguna” a încasat de la entitatea ,,Neuron” un avans în mărime de 30%
din valaorea mărfurilor care urmează să fie livrate cumpărătorului. La 06 mai 2011 furnizorul a
livrat cumpărătorului mărfuri la prețul de 44 000 de lei, inclusiv TVA – 20%, și a prezentat factura
fiscală spre achitare. La 12 mai 2011 cumpărătorul a achitat definitiv creanța cu privire la mărfurile
primite.
Nr. Conținutul operațiunii Suma,lei Dt Ct
1. Încasarea avansului(30%) de la ent. NEURON 13 200 242 523
2. Livrarea mărfurilor cumpărătorului în baza facturii 44 000 221 217
fiscale(inclusiv TVA 20 %)
3. Reflectarea TVA aferente livrării mărfurilor 7333,33 221 534
4. Achitarea definitiva a creanței a mărfurilor livrate 30 800 242 221

Exercițiul 3. Contabilizați operațiile de înregistrare și stingere a creanței în valută străină.


La 13 iunie 2011 entitatea ,,Magnolia” a expediat produse unui cumpărător străin la prețul de 9
200 de euro. Rata de schimb a BNM la data tranzacției constituia 16,4180 lei/euro. La 27 iunie 2011
în contul curent al entității ,,Magnolia” s-au înregistrat mijloace bănești transferate de cumpărător
pentru stingerea creanței – 9 200 de euro. Rata de schimb a BNM la data tranzacției constituia
16,4444 lei/euro.
Nr. Conținutul operațiunii Suma,lei Dt Ct
1. Expedierea mărfurilor la cumpărătorul strain 151 045,6 221 217
2. Stingerea creanței cumpărătorului străin 151 288,48 243 221
3. Reflectarea diferenței de curs valutar favorabile 242,88 243 622
Din operațiuni în valută straină

Exercițiul 5. Contabilizați operațiile:

1) La începutul anului de gestiune la entitatea ,,Laguna” s-au format provizioane pentru creanțe
dubioase în sumă de 68 900 de lei;
2) La finele perioadei de gestiune, după efectuarea inventarieii decontărilor cu debitorii entității sa
decis ca creanțele dubioase în sumă de 51 700 de lei să fie decontate pe seama provizioanelor
aferente creanțelor dubioase;
3) Ulterior unul dintre debitorii care au fost declarați ca fiind insolvabili a achitat creanța în sumă de
28 460 de lei.
Nr. Conținutul operațiunii Suma,lei Dt Ct
1. Formarea provizioanelor pentru creantele compromise 68 900 712 222
2. Decontarea creantelor compromise pe seama 51 700 222 221
provizioanelor formate
3. Stingerea creantei de catre debitor 28 460 221 222

Exercițiul 6. Contabilizați operațiile de recunoaștere și stingere a creanței privind avansul acordat


de entitatea ,,Duet”.

La 06 iulie 2011 entitatea ,,Duet” a acordat un avans entității ,, Laguna” în contul aprovizionării
ulterioare cu mărfuri în sumă de 6 300 de lei. La 12 iulie 2011 entitatea ,,Duet” a recepționat
mărfurile expediate de furnizor în valaore de 33 600 de lei, inclusiv TVA – 20%. Diferența dintre
suma avansului acordat și valoarea mărfurilor recepționate a fost restituită de furnizor.
Nr. Conținutul operațiunii Suma,lei Dt Ct
1. Primirea avansului de la ent.DUET 6 300 242 523
2. Expedierea mărfurilor cumpărătorului(inclusiv TVA, 33 600 221 217
20%)
3. Reflectarea TVA 5600 221 534
4. Stingerea creanței cumpărătorului 27 300 242 221
Exercițiul 7. Contabilizați operațiile de recunoaștere și stingere a creanței personalului.
În baza ordinului conducătorului entității ,,Laguna”, un angajat a fost detașat în altă localitate din
Republica Moldova pe 4 zile pentru participarea la cursuri de perfecționare profesionale. Înainte de
plecare angajatului i s-a eliberat un avans în sumă de 1 000,00 de lei. La întoarcere titularul de avans
a prezentat decontul de avans, iar suma neutilizată a avansului se reține din salariul calculat pentru
titularul de avans.
Nr. Conținutul operațiunii Suma,lei Dt Ct
1. Eliberarea mij. Bănești titularului de avans pentru 1000,00 226 241
cheltuieli de deplasare
2. Reflectarea cheltuielilor de deplasare 750,00 713 226
3. Restituirea în casierie a sumei neutilizate 250,00 241 226

Exercițiul 8. Contabilizați operațiile de înregistrare și stingere a creanței personalului.


La entitatea ,,Magnolia”, în urma inventarieii, la depozit s-au depistat lipsuri în valoare de 700 de
lei. Persoana gestionară și-a recunoscut vina și în baza cererii aprobate de conducătorul entității se
rețin din salariul persoanei gestionare, pentru stingerea creanței , 840 de lei (valoarea de recuperare a
mărfurilor și TVA – 20%).
Nr. Conținutul operațiunii Suma,lei Dt Ct
1. Depistarea lipsurilor de mărfuri în urma inventarieri 700 714 217
2. Calcularea reținerii din salariu a sumei marfurilor 840 226 622
depistate lipsă(inclusiv TVA)
3. Stingerea creanței persoanei gestionare 840 241 226

Exercițiul 9. Contabilizați operațiile de înregistrare și încasare a creanței.

Entitatea ,,Laguna” a predat entității ,,Magnolia” în locație curentă un spațiu comercial. În


conformitate cu condițiile contractului de locație transmiterea obiectivului închiriat se face la 01
martie 2011 pe un termen de 12 luni. Plata de închiriere lunară constituie 3 600,00 de lei, inclusiv
TVA – 20% .

Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența


lei conturilor
Debit Credit
1 2 3 4 5
01.03.2011 Reflectarea dării în arenda spațiului comercial 3000 231 6116
entității ,,Mongnolia”
01.03.2011 Reflectarea TVA aferentă spațiului comercial dat 600 231 534
în arenda
01.03.2012 Încasarea plății pentru arendă 43 200 242 231
Exercițiul 10. Contabilizați operațiile de înregistrare și stingere a creanței.

Entitatea ,,Magnolia” a înaintat o reclamație entității ,,Moldconstruct” în vederea recuperării unui


prejudiciu material adus entității în valoare de 5 450 lei. Suma reclamației a fost confirmată în scris
de către reclamat și achitată prin transferarea mijloacelor bănești în contul curent al reclamantului.

Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența


lei conturilor
Debit Credit
1 Înaintarea reclamației entității ,,Moldconstruct” în 5 450 221 6123
vederea recuperării prejudiciului material adus
2 Încasarea sumei reclamației 5 450 242 221

Contabilitatea mijloacelor bănești

Exercițiul 1. Întocmiți formulele contabile și determinați soldul contului ,,Casa” la 01 septembrie.

Din documentele contabile primare ale entității ,,Soccer” SRL au fost sustrase urmăroarele operații
economice din luna august aferente contului ,, Casa”:

Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența


lei conturilor
Debit Credit
1 2 3 4 5
01.08 Soldul contului ,,Casa” 8000 241

05.08 Se ridică mijloace bănești în numerar din contul 25 550 241 242
curent în valută națională
05.08 Se plătesc din casierie salarii 23 250 531 241
06.08 Se plătesc din casierie titularului de avans pentru 1 980 226 241
cheltuieli de deplasare
08.08 S-a depus în contul de decontare suma salariului 2300 242 241
neplătit
10.08 Se reflectă valoarea de procurare a acțiunilor proprii 6000 536 241
răscumpărate de la acționari în scopul prevenirii
scăderii cursului acțiunilor
12.08 Se vând mărfuri contra numerar: 17 800 241 611
Suma TVA aferentă mărfurilor vândute 3560 534
15.08 Se depun la contul curent în valută națională 21 360 242 241
mijloacele bănești din casierie
16.08 Se restituie în casierie soldul sumelor spre decontare 80 241 226
nefolosite de la gestionarul entității
18.08 S-a încasat din vânzarea hârtiilor de valaore pe 1 500 241 621
termen scurt
20.08 Se încasează mijloace bănești pentru achitarea 2 960 241 234
creanțelor pe termen scrut privind chiria curentă
27.08 În urma inventarieii s-a constatat lipsă de mijloace 20 714 241
bănești
01.09 Soldul contului ,,Casa” 4540 241

Exercițiul 2. Întocmiți formulele contabile și determinați soldul contului ,,Cont curent în valută
națională” la 01 noiembrie, dacă se știe că soldul la 01.09 este de 10 700 de lei.

Conform extrasului de cont al entității ,,Vara” SRL, au avut loc următoarele operații economice din
luna septembrie:

Nr. Denumirea operațiunilor Suma Corespondența


lei conturilor
Debit Credit
1 2 3 4 5
01.09 Soldul contului,,Cont curent în valută națională” 10 700 242

02.09 Transfer către SRL ,,Soft” pentru procurarea unui 7 040 521 242
program informatic ,,1C – Contabilitate”
03.09 S-a încasat un împrumut pe termen scurt de la persoană 9 000 242 523
fizică
05.09 Încasări de la:
* Firma ,,Logos” 8 200
* Firma ,,Succes” 5 350 242 221
* Firma ,,Victoria” 6 430
05.09 Se ridică numerar în casă 19 000 241 242

10.09 S-a achiat factura restaurantului pentru cheltuieli 4 100 521 242
reprezentanță, inclusiv TVA 534
15.09 Deschiderea acreditivului 20 000 244 242

16.09 Plata dobânzii aferente creditelor primite 5 000 5116 242

18.09 Alocarea mijloacelor bănești în hârtii de valoare cu 17 000 112 242


termenul de deținere de 10 luni
19.09 Depunerea numerarului în cont 26 000 242 241

20.09 Plățile aferente:


* Sumei impozitului pe venit în mărime de 10% din 528 534
valoarea chiriei
* Impozitul pe venit al persoanelor fizice 12 000 534 242
* TVA 3 450 534
* Organelor de asigurări sociale și medicale 2700 533
22.09 S-a virat către:
,,Union Fenosa” SA pentru energia electrică 6 790 521 242
,,Moldtelecom” SA pentru servicii de telefonie fixă 3 500
22.09 Băncii – comision 103 713 242
25.09 Transfer în scopuri de binefacere 13 000 722 242
30.09 Încasarea creditului pe termen lung 80 000 242 411
Sold la 01.10 31 469 242

Exercițiul 3. Determinați soldul contului 243 ,,Cont curent în valută străină” la 01 august și
întocmiți formulele contabile. Calculați și reflectați diferența de curs valutar.

Soldul contului 243 ,,Cont curent în valută străină” la 02 iulie contituia 15 000 de euro (cursul de
schimb oficial – 16,65). La 12 iulie au fost încasate în cont 25 000 de euro din achitarea creanțelor
comerciale (cursul de schimb valutar oficial – 16,55), iar la 21 iulie au fost transferate 21 000 de
euro (cursul de schimb valutar oficial – 16,70) furnizorilor. La 31 iulie cursul de schimb valutar
oficial constituia 16,60 lei.

Nr. Denumirea operațiunilor Suma Curs Suma Corespondența


euro valutar lei conturilor
Debit Credit
02.07 Soldul contului 243 ,,Cont 15 000 16,65 249 750 243
curent în valută străină”
12.07 Au fost încasate în cont din 25 000 16,55 413 750 243 221
achitarea creanțelor comerciale
21.07 S-a transfera frunizorului 21 000 16,70 350 700 521 243
31.07 Diferenta de curs valutar 16,60 2 600 243 622
01.08 Soldul contului 243,,Cont curent 19 000 16,60 315 400 243
în valută străină”

Exercițiul 4. Întocmiți formulele contabile respective, calculați diferențele de curs valutar și soldul
mijloacelor bănești la contul curent în valută străină la sfârșitl lunii, prin deschiderea contului 243
,,Conturi curente în valută străină”.

La începutul lunii soldul contului sintetic 243,,Cont curent în valută străină” constituie: 500$ la
cursul 10.3814 lei. În timpul lunii au fost efectuate următoarele operațiuni:
1. Încasarea creanțelor din dobânzi calculate – 500 $ la cursul 10.4815 lei;
2. Încasarea creditelor bancare pe termen scurt – 2 500 $ la cursul 10.3810 lei;
3. Achitarea datoriei față de furnizori – 1 000 $ la cursul 10.5815 lei;
4. Achitarea creditelor bancare pe termen lung – 500 $ la cursul 10.4810 lei.

Nr. Denumirea operațiunilor Suma Curs Suma Corespondența


dolari valutar lei conturilor
Debit Credit
Soldul contului 243 ,,Cont curent 500 10.3814 5190,70 243
în valută străină”
1 Încasarea creanțelor din dobânzi 500 10.4815 5240,75 243 221
calculate
2 Încasarea creditelor bancare pe 2 500 10.3810 25952,50 243 511
termen scurt
3 Achitarea datoriei față de 1 000 10.5815 10581,50 521 243
furnizori
4 Achitarea creditelor bancare pe 500 10.4810 5240,50 411 243
termen lung
5 Diferenta de curs valutar
Soldul contului 243,,Cont curent 2000 20561,95 243
în valută străină”

Exercițiul 5. Întocmiți dispoziția de plată de casă nr. 215 din 24 mai 2011, decontul de avans nr. 37
din 24 mai 2011, dispoziția de încasare nr. 101 din 26 mai 2011 în baza datelor de mai jos:
Titularul de avans Elena Plămădeală, șef al secției marketing (buletin de identitate nr. A02012345
din 06 mai 2006, elibera de oficiul 01, Chișinău), a ridicat un avans din casieria Societății pe Acțiuni
,,Varo” pentru procurarea unor rechizite de birou în valoare de 1 600 de lei. Dispoziția de plată nr.
215 a fost semnată de directorul societății, Anatol Chișlaru, și de contabilul-șef, Galina Cheptene.
Numerarul a fost eliberat de casierul societății, Ala Tcaciuc.
Titularul de avans a anexat la decontul de avans următoarele documente:
1) Bonul de casă nr.0024567 din 24 martie 2011 în sumă de 1 176 de lei;
2) Factura fiscală seria AC nr. 567894 din 24 martie 2011 ce justifică procurarea a 3 pachete de
hârtie în valoare de 146 de lei, 10 pixuri în valoare de 30 de lei și 5 calculatoare ,,Citizen SDC- 808”
în valoare de 1 000 de lei.
Avansul defolosit de titularul de avans în sumă de 424 de lei a fost depus la casieria societății prin
dispoziția de încasare nr. 101 din 25 martie 2011.
Contabilitatea stocurilor de marfuri si materiale
Exercițiul 1. Determinați valoarea de intrare a materialelor și contabilizați operațiile privind
procurarea materialului A.
Date inițiale:
• Cantitatea – 1 000 de unități;
• Prețul – 18 lei, inclusiv TVA;
• Servicii prestate de organizația de transport – 500 de lei, TVA – 20%;
• Retribuția muncitorilor ocupați cu descărcarea și depozitarea materialelor – 500 de lei;
• Contribuțiile pentru asigurarea socială și medicală – ?
Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice
Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1.S-au achizitionat materiale de la furnizori 15000 211 521
2.Reflectarea TVA aferenta materialelor 3000 534 521
achizitionate
3.Inregistrarea cheltuielelor efectuate de 500 211 521
organizatia de transport
Tva aferanta 100 534 521
4.Calculul salariilor muncitorilor ocupati cu 500 311 531
descarcarea si depozitarea materialelor
5.Calculul
CAS-23% 115 211 533
CAM-4.5% 22,5 211 533
6.Achitarea datoriei fata de furnizori prin 18000 521 242
virament

Exercițiul 2. Având următoarele date aferente materialului A, se cere a se determina costul mediu
ponderat lunar în baza căruia se va evalua consumul și stocul final:

• Valoarea stocului inițial – 460 000 de lei;


• Valoarea intrărilor – 360 000 de lei;
• Cantitatea stocului final – 9 490 kg;
• Cantitatea stocului inițial – 10 000 kg;
• Cantitatea intrată – 7 740 kg.

CMPᴳ=Valoarea inițială+Valoarea intrărilor/Cantitatea inițială+Cantitatea intrărilor


CMPᴳ= (460000+360000)/(10000+7740)=46.22
Cantitatea stocului final =9 490 kg
9490*46.22=438627.8 lei

Exercitiul 3. Intocmiti formulele contabile privind operatiile de intrare, calculare a uzurii si


scoaterea din folosinta a OMVSD.

O intreprindere cumpara OMVSD in valoare totala de 108000 de lei, inclusiv TVA. Cheltuielile de
transport straine au alcatuit 800 lei, fara TVA.Pe parcursul perioadei au fost date in folosinta obiecte
in valoare de 85000 de lei( cu valoare mai mare de 1500 lei/unitatea) pentru desfasurarea procesului
de productie. La sfirsitul anului au fost casate unele obiecte date in folosinta . In urma casarii s-au
obtinut deseuri in valoare de 200 de lei, valoare ramasa probabila fiind determinata in proportie de
1% din valoarea de intrare.

Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice


Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1.Inregistrarea la intrari a OMVSD procurate de la 90000 213 521
furnizori
2.Reflectarea sumei TVA aferenta OMVSD procurate 18000 534 521
3.Reflectarea cheltuielelor de transport aferent
achizitionarii OMVSD procurate 800 213 521
Tva aferenta 160 534 521
4.Achiatrea datoriei pentru OMVSD procurate 108000 521 241
5.Inregistrarea darea in folosinta a OMVSD 85000 2132 2131
6.Calculul uzurii OMVSD scoase in folosinta 84640 821 214
7.Casarea valorii OMVSD scoase in folosinta 84640 214 2132
8. Inregistrarea la intrari a materialelor rezultate din
casarea OMVSD
a) in limita valorii probabile ramase 900 211 213
b)peste limita valorii probabile ramase 700 211 612

Exercițiul 4. Calculați costul efectiv al produselor fabricate și determinați abaterile de la normă,


calculați costul efectiv al produselor vândute și reflectați-l în conturi.

Se prezintă următoarea informație cu privire la produsele finite și produsele în curs de execuție


aferente perioadei de gestiune:
• Costul normativ al produselor predate la depozit – 270 000 de lei;
• Stocul inițial de produse în curs de execuție – 83 700 de lei;
• Consumuri directe de materiale – 225 315 lei;
• Consumuri directe privind retribuirea muncii – 13 500 lei;
• Contribuții privind asigurările sociale și medicale – ?;
• Consumuri indirecte de producție – 8 900 lei;
• Stoc final de produse în curs de execuție – 63 450 lei. Pe parcursul perioadei din totalitatea
produselor fabricate au fost vândute 70% cu o valoare de 230 000 lei, fără TVA.

Nr. Continutul operatiunii Suma Debit Credit


1 Productia in curs de executie la inceputul perioadei de 83700 811 215
gestiune
2 Reflectarea consumurilor de materialela fabricarea 225315 811 211
produselor
3 Reflectarea consumurilor indirecte de productie 8900 811 821
4 Reflectarea consumurilor privind retribuirea muncii 13500 811 531
5 Calculul si inregistrarea
a) C.A.S. 3105 811 533
b) C.A.M. 607.5 811 533
6 Reflectarea produselor fabricate predate la depozit 271677.5 216 811
7 Productia in curs de executie la finele perioadei de 63450 215 811
gestiune

Costul efectiv al produselor fabricate=83700+225315+8900+13500+3105+607.5-63450=271677.5


Abaterea de la norma=270000-271677.5=1677.5
Nr. Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1 Reflectam costul efectiv al produselor vandute:
a) La suma fara TVA 230000 711 217
b) TVA aferent vanzarii 46000 711 534

Exercitiul 5. Intocmiti formulele contabile privind vinzarea marfurilor.

In luna curenta o intreprindere a vindut marfuri pe baza de facturi. Valoarea marfurilor la pretul de
vinzare constituie 240000 lei, inclusiv TVA. Costul efectiv al marfurilor constituie 190000 lei.
Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice
Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1) Reflectarea valorii de vinzare a marfurilor 200000 711 217
2) Reflectarea sumei TVA aferenta vinzarii marfurilor 40000 521 534
Exercitiul 6. Reflectati prin formule contabile operatiile de procurare si formare a pretului de
vinzare a marfurilor precum si vinzarea acestora.

Determinati stocul marfurilor la finele lunii reflectat in bilantul contabil. O intr. de comert cu
amanuntul a procurat marfuri in valoare de 540000 de lei, inclusiv TVA. Cheltuielile de transport
alcatuiesc 1000 de lei,TVA-20%. Intreprinderea stabileste un adaos comercial de 20%.
In luna curenta s-au vindut marfuri in numerar in valoare de 200000 de lei la valoarea de bilant.
Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice
Continutul operatiunii economice Suma Debit Credit
1. Reflectarea valorii marfurilor procurate de la 450000 217 521
furnizori
2.TVA aferenta marfurilor achizitionate 90000 534 521
3.Reflectarea cheltuielilor de transport 1000 217 521
TVA aferenta 200 534 521
4.Calculul adaosului commercial 90000 217 831
5.Calculul TVA aferent adaosului commercial 18000 217 825
6.Reflectarea mijloacelor banesti incasate din vinzarea 200000 832 611
marfrilor
TVA aferenta 40000 832 534
7. Costul vinzarilor 650000 711 217
8.Decontarea avansului comercial aferent marfurilor si 90000 831 217
TVA aferenta marfurilor vindute 18000 825 217

Exercitiul 7. Evaluati stocurile de materiale conform metodei costul mediu ponderat , dupa fiecare
intrare

Data Expl. Intrari Iesiri Sold


Luna C P S C P S C P S
1.02 Si 280 20,5 5740
3.02 intrari 210 24 5040 490 22 10780
4.02 intrari 245 26 6370 735 23,33 17147,55
5.02 iesiri 500 23,33 11665 235 23,33 5482,55
7.02 intrari 175 25,20 4410 410 24,13 9893,3
8.02 iesiri 340 24,13 8204,2 70 24,13 1689,1
12.02 intrari 140 37,50 5250 210 33,04 6938,4
15.02 intrari 120 50 6000 330 39,21 12939,3
18.02 iesiri 200 39,21 7842 130 39,21 5097,3
Rulaj 890 X 27070 1040 x 27711,2
Sol 130 39,21 5097,3

Exercitiul 8. Contabilizati operatiile de procurare, consum si vinzare a materialelor.

Pe baza de facturi fiscale s-au procurat materiale in valoare de 24000 lei, inclusiv TVA. Suma
serviciilor organizatiei de transport alcatuieste 500 lei, TVA-20%. Cheltuielile privind descarcarea
materialelor au alcatuit salariul muncitorului- 450 lei. Pe parcursul lunii au fost eliberate materiale
pentru:
 fabricarea produselor-6000 lei
 intretinerea sectiei de productie- 700 lei
 reparatia cladirii administratiei-1300 lei
 corectarea rebutului-500 lei.
 stocul de materiale a fost vindut la valoarea de 15000 de let- TVA -20%
Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice
Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1.Inregistrarea valorii materialelor achizitionate de la 20000 211 521
furnizor
2.Reflectarea sumei TVA aferenta materialelor 4000 534 521
achizitionate
3. Inregistrarea cheltuielilor efectuate de organizatia de 500 211 521
transport
TVA aferenta 100 534 521
4. Calculul salariilor muncitorilor pentru descarcarea 450 211 531
materialelor
5.Calculul
CAS-6% 27 211 533
CAM-4.5% 20,25 211 533
6.Achitarea datoriei fata de furnizor cu achitarea 24000 521 242
ulterioara
7.Achitarea cheltuielilor serviciilor de transport 600 521 242
8.Eliberarea din depozit a materialelor pentru
-fabricarea produselor 6000 811 211
-intretinerea sectiei de productie 700 821 211
-reparatia cladirii administratiei 1300 713 211
-corectarea rebutului 500 714 211
9.S-au vindut material 15000 714 211
242 612
10 TVA aferenta vinzarii materialelor 3000 521 534

Exercitiul 9 In baza datelor de mai jos intocmiti formulele contabile respective si determinati soldul
final in contul 211 Materiale, stiind ca stocurile de materie prima la 1 ianuarie anul curent valorau
84250 de lei.

Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice


Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1.Reflectarea consumurilor de materie prima pentru 15800 811 211
fabricarea produselor
2. Reflectarea primirii materialelor de la furnizori 342500 211 521
3. TVA aferenta primirii materialelor de la furnizori 68500 534 521
4.La 8.01 s-au consumat materiale pentru fabricarea 15860 811 211
produselor
5. S-au obtinut deseuri de materie prima 1350 213 211
6. La 13.01 din contul curent s-a achitat datoria fata de 12000 521 242
furnizori pentru materialele procurate
7.La 19.01 s-a platit avans furnizorului pentru livrarea 25000 224 242
materialelor din contul curent
8.Au fost consumate piese de schimb pentru reparatia 5420 812 2113
utilajelor sectiilor auxiliare
9.S-au primit de la furnizori
-Materiale 12500 211 521
-Piese de schimb 8700 2113 521
-Combustibil 10200 2114 521
-TVA -20% 6280 534 521

Exercițiul 10. Evalauți și contabilizați costul produselor fabricate și al celor produse ăn curs de
execuție.
Producția lansată în procesul de fabricație – 16 100 de unități. Producția nefinisată la sfârșitul lunii
curente – 1 000 de unități. Gradul de finisare a producției în curs de execuție a fost estimat în
mărime de 80%. Consumurile totale efective constituie 178 300 de lei.
Nr. Continutul operatiunii economice Suma Debit Credit
1 Productia in curs de executie la inceputul perioadei 16100 811 215
de gestiune
2 Reflectarea consumurilor efective 211,
531,
178300 811 533,
521,
821
3 Productia in curs de executie la sfarsitul perioadei 1000 215 811
de gestiune
4 Reflectarea gradului de finalizare a productiei in 12880 811 215
curs de executie(80%)
5 Reflectarea costului efectiv al produselor fabricate 206280 216 811

Contabilitatea imobilizărilor corporale


Exercițiul 1. Calculați valoarea de intrare a utilajului.
Entitatea ,,Polar” SRL a procurat un utilaj de la un frunizor străin, și a suportat următoarele
cheltuieli:
1) Prețul de procurare 1 200 000 de ieni japonezi. Cursul oficial de schimb 1 444 de lei pentru 100
de ieni japonezi. Peste 2 luni, cînd a avut loc plata datoriei, cursul a fost 1 448 de lei pentru 100 de
ieni.
2) Taxele vamale și procedurile vamale – 2% de la valoarea din contract.
3) Cheltuieli de transport – 2 723 de dolari, cursul oficial de schimb – 11,05 lei pentru un dolar.
4) Cheltuielile de instalare și testare a utilajului a constituit 70 400 de lei, din care 30 000 de lei
constituie consumuri proprii, iar 40 400 de lei – cheltuieri achitate unei organizații specializate.
5) Au fost suportate cheltuieli în sumă de 62 500 de lei pentru promovarea produsului nou pe piață.
6) Cheltuielile pentru perfecționarea personalului - 104 800 de lei
Jurnalul de inregistrare a operatiunilor economice
Continutul operatiunii Suma Debit Credit
1.Se reflectă valoarea de procurare a utilajului de la 17328000 121 521
furnizor
2. Se reflectă plata datoriei 17376000 521 242
3. Se reflectă taxa și procedurile vamale 347520 121 534
4. Se reflectă cheltuielile de transport 30089.15 121 521
5. Se reflect cheltuielile de instalare și testare a 70400
utilajului: 30000 812
-consumuri proprii 40400 812 521
-chltuieli achitate unei organizații specializate
6. Se reflectă cheltuielile de promovare a produsului 62500 712 521
nou
7.Se reflectă cheltuielile pentru perfecționarea 104800 812,121 521
personalului
8.Valoarea de intrare a utilajului 17928809.15 123 121

Exercițiul 3. Calculați valoarea de intrare și reflectați în conturi tranzacțiile prezentate.


Entitatea ,,Galacom” SRL achiziționează un echipament la prețul facturat de 2 000 de lei, TVA –
20%. Transportul este asigurat de o societate specializată și este facturat la 200 de lei, TVA – 20%.
Pentru montaj și probe tehnologice s-au angajat următoarele cheltuieli: consumuri materiale – 100
lei; consum de energie 200 de lei; s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a
montajului, iar acesta a facturat serviciul la 500 de lei, TVA – 20%.
Nr. Conținutul operațiunii Suma Corespondența conturilor
Lei
Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de achiziție a 2000 121 521
echipamentului
2. TVA aferent achiziției 400 534 521
3. Facturarea serviciilor de transport asigurate 200 121 521
de societatea specializată
4. TVA aferent serviciilor de transport 40 121 534
5. Se reflectă materialele consummate pentru 100 121 211
montarea echipamentulu
6. Se reflectă consumul de energie 200 121 821
7. Se reflectă facturarea serviciului de realizare 500 121 521
a unei etape a montajului
8. TVA aferent montajului 100 534 521
9. Valoarea de intrare a echipamentului 3000 123 121

Exercițiul 4. Calculați valoarea de intrare și reflectați în conturi tranzacțiile prezentate.


Entitatea ,,Galaagro” SRL construiește în regie proprie un siloz din beton armat pentru păstrarea
furajelor, fiind suportate următoarele consumuri și cheltuieli:
• Costul materialelor de construcție consumate – 115 000 de lei;
• Salarii calculate constructorilor – 80 500 de lei;
• Contribuții la asigurările sociale și medicale aferente salariului calculat (23%)-?;
• Uzura mijloacelor fixe utilizate în procesul de construcție – 40 000 de lei;
• Obiecte de mică valoare și scurtă durată utilizate – 11 600 de lei;
• Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată – 4 800 de lei;
• Dobînda pentru creditul bancar pe termen lung primit pentru construcția silozului – 6 000 de lei.
Construcția a durat 5 luni după care silozul a fost pus în exploatare.

Nr. Conținutul operațiilor Suma Corespondența conturilor


Lei Debit Credit
1. Se reflectă costul materialelor consummate 115000 121 211
2. Se reflectă calculul salariilor constructorilor 80500 121 531
3. CAS aferente salariilor constructorilor 18515 121 533
4. CAM aferente salariilor constructorilor 3622.5 121 533
5. Calculul uzurii mijloacelor fixeutilizate în 40000 123 124
procesul de construcție
6. Se reflectă OMVSD utilizate 11600 121 213
7. Calculul uzurii OMVSD 4800 121 214
8. Se reflectă dobânda pentru creditul pe termen 6000 121 411
lung
9. Se reflectă punerea în funcțiune a silozului 280037.5 123 121

Exercițiul 5. Întocmiți formulele contabile aferente primirii mijloacelor fixe ca aport la capitalul
statutar.

Entitatea ,,Galacom” a primit ca aport la capitalul statutar utilaj pentru producerea geamurilor, care
urmează a fi asamblat și intstalat. Valoarea utilajului coordonată de părți este de 947 600 de lei, iar
valoarea nominală a acțiunilor emise fondatorului în cauză este de 945 000 de lei. Diferența dintre
valoarea coordonată a utilajului și valoarea stabilită în contractul de constituire este de 2 600 de lei
și urmează să fie restituită fondatorului din casierie în decurs de o lună. Instalarea și asamblarea a
fost efectuată de către o organizație specializată în domeniu la prețul de 23 456 de lei, inclusiv TVA.

Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corspondența conturilor


lei Debit Credit
1. Se reflectă valoarea utilajului primit ca aport la 947600 123 313
capitalul statutar
2. Se reflectă valoarea obligațiunilor emise 945000 211 312
3. Se reflectă diferența dintre valoarea coordonată a 2600 211 621
utilajului și valoarea stabilită în contractul de
constituire
4. Se reflectă achitarea din casă a diferenței dintre 2600 536 241
valoarea coordonată a utilajului și valoarea
stabilită în contractul de constituire
5. Se reflectă valoarea serviciilor de instalare și 23456 121 521
ambalare de către organizație specializată în
domeniu
6. TVA aferent reflectă valoarea serviciilor de 3903.33 534 521
instalare și ambalare

Exercițiul 6. Determinați și contabilizați cheltuielile privind uzura mijlocului fix pe fiecare an al


duratei de funcționare utilă.

Entitatea cu profil medical ,,Medcom” SRL a cumpărat un aparat pentru radiografii Roentgen
pentru activitatea sa. S-a estimat că aparatul, cu valoarea de intrare de 5 489, 150 de mii lei, va avea
durata de funcționare utilă de 10 ani, valoarea probabilă rămasă de 547 000 de lei, și se va aplica
metoda liniară de calcul al uzurii. După doi ani de exploatare a devenit evident să aparatul va
funcționa în total doar 7 ani. Valoarea probabilă rămasă și metoda de calcul al uzurii vor rămâne
însă aceleași.
Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corespondența
lei conturilor
Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de intrare a uilajului 5489150 123 521
2. Calculul uzurii utilajului pentru I an cu 494215 123 124
ajutorul metodei liniare
3. Calculul uzurii utilajului pentru II an cu 494215 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
4. Calculul uzurii utilajului pentru III an cu 790744 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
5. Calculul uzurii utilajului pentru IV an cu 790744 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
6. Calculul uzurii utilajului pentru V an cu 790744 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
7. Calculul uzurii utilajului pentru VI an cu 790744 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
8. Calculul uzurii utilajului pentru VII an cu 790744 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare

5489150-547000=4942150
4942150/10=494215
4942150-(494215*2)=3953720
3953720/5=790744

Exercițiul 7. Înregistrați achiziția autocarului și amortizarea acestuia.

Entitatea de transport internațional ,,Autoservtrans” SRL cumpără în luna ianuarie un autocar din
Japonia în următoarele condiții: prețul de achiziție – 35 000 de dolari, taxa vamală – 5%, cheltuielile
de asigurare a transportului suportate de cumpărător – 2 000 de dolari, cursul valutar – 11,36 le per
dolar. Entitatea estimează valoarea probabilă rămasă a autocarului la 20 000 de lei și un număr total
de 200 000 km parcurși astfel: în anul N – 39 000 km; N+1 – 45 000 km; N+2 – 45 000 km; N+3 –
45 000 km; N+4 – 26 000 km.

Valoarea de Uzura Uzura Valoarea de


Durata K
intrare anuală cumulată bilanţ
La data
punerii în 440 200 - - - 440 200
funcţiune
I 440 200 2,101 81 939 81 939 358 261

II 440 200 2,101 94 545 176 484 263 716

III 440 200 2,101 94 545 271 029 169 171

IV 440 200 2,101 94 545 365 574 74 626

V 440 200 2,101 54 626 420 200 20 000

Val. de intrare = (35 000 + (35 000 * 5 %) +2000) * 11,36 = 38 750 * 11,36 = 440200 (lei)
VmF = 440 200 – 20 000 = 420 200 (lei)
K = (Val. de intrare – Val. prob. rămasă)/ Val. km parcurşi = 420 200/200 000 = 2,101
Uz 1 = 39 000 * 2,101 = 81 939
Uz 2 = 45 000 * 2,101 = 94 545
Uz 3 = 45 000 * 2,101 = 94 545
Uz 4 = 45 000 * 2,101 = 94 545
Uz 5 = 26 000 * 2,101 = 54 626

Nr. Operaţiunea Economică Dt Ct Suma (lei)


1. Reflectarea preţului de achiziţie a autocarului din Japonia 123 242 397 600
2. Reflectarea achitării taxei vamale de catre „Autoservtrans” 534 242 19 880
Reflectarea cheltuielilor de asigurare a transportului suportate de
3. 123 533 22 720
cumpărător

Exercițiul 8. Determinați și contabilizați cheltuielile privind uzura mijlocului fix pe fiecare an al


duratei de funcționare utilă.

Entitatea ,,Brigada” posedă un utilaj achiziționat și pus în funcțiune la 31.08.2011, valoarea sa de


intrare este de 200 000 de lei, valoarea probabilă rămasă – 20 000 de lei. În momentul punerii în
funcțiune, durata de funcționare utilă a acestuia a fost apreciată le 8 ani, metoda de calcul a uzurii a
fost cea liniară. La finele anului 2012 se constată că metoda degresivă cu rate descrescătoare reflectă
mult mai bine modul în care se consumă beneficiile economice aduse de activ și de ia decizia de
utiliza pentru anii următori acestă metodă.
Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corespondența
lei conturilor
Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de intrare a uilajului 200000 123 521
2. Calculul uzurii utilajului pentru I an cu 22500 123 124
ajutorul metodei liniare
3. Calculul uzurii utilajului pentru II an cu 3*1875=5625 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate 35000*5625=29375
descrescătoare
4. Calculul uzurii utilajului pentru III an cu 30000 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
5. Calculul uzurii utilajului pentru IV an cu 25000 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
6. Calculul uzurii utilajului pentru V an cu 20000 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
7. Calculul uzurii utilajului pentru VI an cu 15000 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
8. Calculul uzurii utilajului pentru VII an cu 10000 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare
9. Calculul uzurii utilajului pentru VIII an cu 500 123 124
ajutorul metodei degresive cu rate
descrescătoare

Exercițiul 9. Întocmiți formulele contabile aferente reparației capitale, calculați și contabilizați


uzura pentru ultimii 10 ani.

Entitatea ,,Brigantina” deține un cuptor cu valoarea de intrare de 187 200 de lei, uzura acumulate de
132 800 de loei. Cuptorul și-a încheiat al cincisprezecelea an de funcționare utilă dintr-o durată de
funcționare utilă estimată la 20 de ani. La începutul celui de al șaisprezecelea an entitatea a cheltuit
42 800 de lei, TVA – 20% pentru repararea și modernizarea cuptorului, spre a asigura respectarea
standartelor de puluare. Reparația a fost efectuată de o entitate specializată în domeniu. Prin urmare,
acum se estimează că durata de funcționare utilă rămasă a cuptorului va fi de zece ani și nu de cinci
ani.

Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corespondența conturilor


lei Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de intrare a 187200 123 521
cuptorului
2. Se reflectă uzura acumulată 132800 123 124
3. Se reflectă cheltuielile pentru repararea 42800 821 521
cuptorului
4. TVA aferent reparării cuptorului 8560 534 521
5. Calculul uzurii pentru ultimii 10 ani 33200 123 124
132800/20=6640
6640*15=99600
132800-99600=33200
33200/10=3320 pentru an

Exercițiul 10. Întocmiți formulele contabile aferente reparației curente.

În luna curentă, în secția de reparații a fost efectuată reparația curentă a unei pompe din secția de
producție de bază, a unui frigider din departamentul de contabilitate și a vitrinelor din magazinul
propriu. La reparația acestora s-au înregistrat următoarele consumuri și cheltuieli: piese de schimb –
21 000 de lei; serviciile organizației terțe – 2 000 de lei, TVA – 20%; consumuri indirecte de
producțoe ale secției de reparații – 3 600 de lei; salariile calculate lucrătorilor – 5 500 de lei. La
sfârșitul lunii, cheltuielile de reparație acumulate sunt distribuite astfel: pentru pompa din secția de
producție de bază – 25 124 de lei; pentru automobilul șefului – 5 233 lei; pentru vitrine – 3 200 de
lei.
Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corespondența conturilor
lei Debit Credit
1. Se reflectă consumul pieselor de schimb în secția 21000 812 211
de reparație
2. Se reflectă serviciile organizației terțe 2000 812 521
3. TVA aferent serviciile organizației terțe 400 534 521
4. Se reflectă consumuri indirecte de producție ale 3600 812 821
secției de reparații
5. Calculul salariilor lucrătorilor 5500 812 531
6. CAS aferent salariilor lucrătorilor 1265 812 533
7. CAM aferent salariilor lucrătorilor 247.5 812 533
8. Repartizarea la finalizarea lucrărilor de reparație
a cheltuielilor acumulate în secția de reparație
după destinație
-pompa pentru secția de producție 25124 821 812
- automobilul șefului 5233 713 812
- vitrine 3200 712 812

Exercițiul 11. Întocmiți formulele contabile necesare.

Entitatea ,,Brigantina” a achiziționat o centrifugă pentru smântinîre cu valoarea de intrare 147 000
de lei. Durata de funcționare utilă a acesteia este de 8 ani. Valoarea probabilă rămasă – 27 000 de
lei. Metoda de calcul a uzurii – degresivă cu rată descrescătoare. După 7 ani și jumătate de
funcționare, entitatea donează centrifuga unei gospodării agricole. Valoarea sa venală la momentul
transmiterii e de 31 000 de lei.
Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corespondența
lei conturilor
Debit Credit
1. Se reflectă valoarea de intrare a utilajului 147000 123 521
2. Se reflectă valoarea venală în momentul 31000 221 611
transmiterii
3. TVA aferent transmiterii 6200 221 534

Perioada Valoarea de intrare Uzura anuala Uzura Valoarea de


acumulata bilant
La data 147000 x X 147 000
punerii in
functiune
I 147 000 8/36*120000=26666.67 26666.67 120333,33
II 147000 7/36*120000=23333.33 50000 97000
III 147 000 6/36*120000=20000 70000 77000
IV 147 000 5/36*120000=16666.67 86666.67 33333.33
V 147 000 4/36*120000=13333.33 100000 47000
VI 147 000 3/36*120000=10000 110000 37000
VII 147 000 2/36*120000=6666.67 116666.67 30333.33
VIII 147 000 1/36*120000=3333.33 120000 27000

Exercițiul 12. Întocmiți formulele contabile pentru scoaterea din funcțiune a fiecărui mijloc fix.

Entitatea ,,Brigada” produce rafturi de metal. Pe parcursul ultimilor câțiva ani de activitate, entitatea
a deținut în patrimoniu câteva utilaje de care avea nevoie pentru a produce rafturi. În scopul
modernizării procesului de producție, entittea a decis să procure șase utilaje, iar cele vechi, tot în
numpr de șase să fie scoase din funcțiune. Operațiunile legate de cele șase utilaje sunt prezentate
mai jos:

Numărul Valoarea Uzura acumulată, Condițiile scoaterii din funcțiune și gestiune


de de intrare, lei
inventar al lei
utilajului
0001 44 000 38 000 Vândut cu plata ulterioară la prețul de 28 000,
inclusiv TVA 20 %.
0002 49 000 47 000 Casat din cauza uzurii complete, în rezultatul
demolării s-a obținut metal uzat în sumă de 3
000 lei
0003 54 000 49 000 Transferat cu titlul gratuit altei entități,
valoarea venală – 6 000 lei
0004 47 000 35 000 Transferat ca aport la capitalul statutar al altei
entități, valoarea coordonată de părți – 15 000
lei
0005 38 000 30 000 Vândut la prețul de 7 000, TVA 20%.
Achitarea a avut loc în felul următor: 50% în
avans, restul la livrare.
0006 42 000 41 000 Casat din cauza uzurii complete, în rezultatul
casării s-a obținut metal uzat în valoare de 800
lei

Nr. Conținutul operațiunilor Suma Corespondența


lei conturilor
Debit Credit
1. Se reflectă vânzarea mijlocului fix cu plată 23333.33 221 621
ulterioară
2. TVA aferent vânzării mijlocului fix 6666.67 221 534
3. Se reflectă metalul obținut din casarea mijloclui fix 3000 124 123
din cauza uzurii complete 211 123
4. Se reflectă transmiterea mijlocului fix cu titlu 6000 722 123
gratuit altei entități
5. Se reflectă transferarea mijlocului fix ca aport la 15000 141 123
capitalul statutar al altei entități
6. Se reflectă vânzarea mjlocului fix 7000 221 621
7. TVA aferent vânzării mijlocului fix 1400 221 534
8. Se reflectă avansul primit 4200 241 523
9. Se reflectă plata la livrare 4200 241 123
Se reflectă metalul obținut din casarea mijloclui fix 800 124 123
din cauza uzurii complete 211 123