Sunteți pe pagina 1din 21

DE

LE NST
M
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi
extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste
posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. După cum se
poate cu uşurinţă observa, în domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice
internaţionale, cunoaşterea limbii spaniole, una dintre cele mai răspândite de pe glob, se dovedeşte
din ce în ce mai utilă. Din acest motiv, în multe ţări limba spaniolă se predă încă de la nivelul ciclului
primar de studiu. Iată de ce Institutul EUROCOR vă propune să vă aprofundaţi cunoştinţele de limbă
spaniolă venind în întâmpinarea dorinţelor dumneavoastră cu un curs de Limba spaniolă nivel
intermediar.

Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele
Unite, datorită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt
timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o
jumătate de lecţie în acest timp. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările
periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără probleme.

Cursul de Limba spaniolă nivel intermediar se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete.
Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele
constituind un material foarte util pentru evaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia.
De asemenea, fiecare caiet de curs este însoţit în mod opţional de o casetă sau CD audio ce conţin
înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste înregistrări au un rol foarte important
în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de
limba spaniolă.

Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica acestui curs acoperind o multitudine
de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei
părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei învăţate în lecţiile corespondente din
cursul de Limba spaniolă pentru începători, apoi este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe
care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii care vă ajută să îl reţineţi mai uşor. Pentru
o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în scurte texte sau dialoguri. Lecţia
cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale şi
exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente noi
de gramatică sau vocabular, ci este dedicată verificării cunoştinţelor însuşite în caietul respectiv. La
sfârşitul fiecărei lecţii se află o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care o puteţi rezolva pe un
formular special ataşat, trimiţând-o apoi spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată
o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa la sfârşitul fiecărui caiet a unui
vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse.
Lecţie demonstrativă

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de


studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat
pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple
şi exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului
de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

Pentru a vă uşura învăţarea, pe marginea fiecărei pagini sau în interiorul acestora au fost plasate
anumite simboluri, care vor prezenta exerciţiile sau noţiunile de gramatică ori vocabular introduse,
pentru a vă fi mai uşor să le recapitulaţi:

Textul scris cursiv conţine noi reguli gramaticale sau informaţii referitoare la
caracteristicile şi fonetica limbii

Semnalează exerciţiile de control, pe baza vocabularului şi a gramaticii prezentate

Semnalează cuvintele noi ale lecţiilor

5.2. Problematica supusă atenţiei se regăseşte în compendiul de gramatică la punctul 5.2.

Informaţiile importante, referitoare la regulile gramaticale sau la


fonetică, vor fi prezentate în chenare speciale.

Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. Textul scris cu caractere ro[ii, precedat
de semnul „>”, dispare odată ce este acoperit cu acest filtru.

În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta


pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă,
la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire
emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

2
Lecţie demonstrativă

Pentru a vă forma o părere despre materia conţinută, vă prezentăm


PROGRAMA CURSULUI DE LIMBA SPANIOLĂ NIVEL INTERMEDIAR

Lecţiile 1-2 Lecţiile 3-4


Tema: Caracterul, relaţiile interumane, unităţi şi greutăţi de Tema: Viaţa de zi cu zi, sărbătorile, obiceiuri şi tradiţii în
măsură Spania
Gramatică: Verbele „conseguir”, „caer”, „parecer”, verbe care Gramatică: Presente de Subjuntivo în propoziţii independente
arată schimbarea, numeralele de la 100

Lecţiile 5-6 Lecţiile 7-8


Tema: Părinţii şi copiii, tineretul, educaţia Tema: Vremea şi clima, mediul natural
Gramatică: Presente de Subjuntivo după verbe de tipul „querer”, Gramatică: Exprimarea condiţiilor, perifraze verbale
„mandar”; exprimarea necesităţii

Caiet de exerciţii I

Lecţiile 9-10 Lecţiile 11-12


Tema: Vocabular: viaţa la ţară, plantele şi animalele Tema: Utilarea şi decorarea locuinţei, activităţile casnice
Gramatică: Timpul trecut, modalităţi de exprimare a unor activităţi Gramatică: Pronumele relative, Presente de Subjuntivo în
viitoare, genul feminin al unor substantive propoziţiile relative

Lecţiile 13-14 Lecţiile 15-16


Tema: Gătitul, activităţile cotidiene Tema: Limba spaniolă în lume, istorie
Gramatică: Presente de Subjuntivo în propoziţiile circumstanţiale Gramatică: Trecut anterior, perifraza „volver a” + infinitiv, ex-
de timp şi de scop, verbele cu subiect subînţeles presii referitoare la timp, pronumele şi adjectivele
nehotărâte

Caiet de exerciţii II

Lecţiile 17-18 Lecţiile 19-20


Tema: Corpul omenesc Tema: Călătoria cu avionul, la hotel, pe plajă, în camp-
Gramatică: Pronumele personale cu funcţia de complement, ing
diferenţa dintre „volver a”, „volverse” şi alte verbe Gramatică: Presente de Subjuntivo după verbele care exprimă
de acest tip, verbul „quedarse” însoţit de adjectiv sentimente, modul condiţional-optativ, „lo” însoţit
de adjective şi adverbe

Lecţiile 21-22 Lecţiile 23-24


Tema: Comerţul, reclama, poşta, telefonul Tema: Afacerile, economia, angajaţii şi patronii
Gramatică: Present de Subjuntivo în propoziţiile care Gramatică: Presente de Subjuntivo după verbele care exprimă
exprimă permisiunea, articolul însoţit de numerale, o părere, expresiile impersonale
procentele, datele, numerele de telefon, numeralele
fracţionare
Caiet de exerciţii III

Lecţiile 25-26 Lecţiile 27-28


Tema: Hobby-uri, timpul liber Tema: Spaţiul cosmic, ştiinţa, tehnica
Gramatică: Structurile care exprimă egalitatea, expresii cu Gramatică: Pretérito Perfecto de Subjuntivo, diateza pasivă,
articolul hotărât şi nehotărât prepoziţiile „por” şi „para”

Lecţiile 29-30 Lecţiile 31-32


Tema: Societatea contemporană, accidentele, Tema: Elementele limbajului colocvial, idiomuri,
catastrofele, moartea proverbele
Gramatică: Modul imperativ afirmativ şi negativ, modul Gramatică: Vorbirea directă, modul conjunctiv însoţit de
imperativ însoţit de pronume anumite adjective şi adverbe

Caiet de exerciţii IV

3
Lecţie demonstrativă

Pentru a vă fi mai uşor să aprofundaţi regulile de pronunţie ale limbii spaniole,


în caietele noastre am folosit un sistem simplificat de transcriere fonetică.
Iată-l, aşa cum este el explicat în lecţia 1 a cursului.

INTRODUCERE
În cursul de limba spaniolă pentru nivel intermediar vom folosi, pentru notarea pronunţiei
cuvintelor, acelaşi sistem de transcriere fonetică cu care v-aţi familiarizat parcurgând cursul
pentru începători. Revenim asupra principalelor notaţii ale sunetelor specifice limbii spaniole,
care nu există sau au pronunţii diferite de cele din limba română.
De asemenea, în transcrierea fonetică vom nota accentul prin scrierea îngroşată a vocalei
accentuate:
– b şi v 1. dacă se află între două vocale sau când sunt precedate de o consoană, în
afară de m şi n (indiferent dacă sunt în interiorul cuvântului sau la începutul
unui cuvânt precedat de un altul care se termină în vocală sau consoană),
atunci se pronunţă cu buzele apropiate, dar nu lipite, ca un sunet intermediar
între b şi v:
cabo [kabo] cubrir [kubrir] la barca [la barka]
2. când se află la început de cuvânt sau când sunt precedate de m sau n, se
pronunţă b:
venir [benir] sombra [sombra]
– c – urmat de a, o, u sau consoană se pronunţă c, la fel ca în limba română:
casa [kasa] claro [klaro]
– ce, ci, z – se pronunţă ca un s peltic, cu vârful limbii între dinţi:
cena [Tsena] ciencia [TsienTsia] organizar [organiTsar]
– ch 1. urmat de e, i se pronunţă ce sau ci, ca în limba română:
chino [cino] noche [noce]
2. urmat de a, o, u se pronunţă ca în cuvântul românesc ciorap:
muchacho [muciacio] chutar [ciutar]
– d – când este intervocalic (inclusiv dacă se află la începutul unui cuvânt precedat
de un altul terminat în vocală), la final de cuvânt ori când este precedat sau
urmat de r, se pronunţă mai slab decât în limba română:
la derecha [la derecia] Madrid [madrid]
– g – când este intervocalic sau urmat de r, se pronunţă mai slab decât în limba
română:
pegar [pegar]
– ge, gi, j – se pronunţă h, dar mai dur decât în limba română:
gesto [khesto] gitano [khitano] jefe [khefe]
– gue, gui – 1. când se află la începutul cuvântului, se pronunţă ca în grupurile
româneşti ghe, ghi:
guitarra [ghitarra] guerra [gherra]
2. când se află în interiorul cuvântului, precedat de vocală ori de l sau r, grupul
gu se comportă ca un g intervocalic şi se pronunţă mai slab:
perseguir [persegir]
– h – nu se pronunţă niciodată:
hijo [ikho]
– i 1. când formează hiat cu o altă vocală, se pronunţă lung:
mío [mio]
2. când este semivocală, în diftongi (ia, ie, io), se pronunţă mai scurt, ca în
cuvântul românesc iarbă:
diente [diente]
– ll – se pronunţă înmuiat, asemănător cu un l urmat de semivocala i:
calle [kalie]
– ñ – se pronunţă înmuiat, aproape ca grupul ni din limba română:
mañana [mañana]
– qu – se pronunţă c, indiferent de vocala care urmează după u:
querer [kerer] quintal [kintal]

4
Lecţie demonstrativă

Lecţiile noi încep cu recapitularea materiei învăţate


în lecţiile corespunzătoare din cursul de spaniolă pentru începători.

LECŢIA 13 – PARTEA ÎNTÂI


Începem, ca de obicei, lecţia cu câteva exerciţii care vă vor oferi ocazia de a recapitula
cunoştinţele de gramatică şi de vocabular pe care vi le-aţi însuşit în prima parte a lecţiei
13 din cursul de „Limba spaniolă pentru începători”.

A. Completaţi propoziţiile în limba spaniolă cu substantivele următoare:


1. noticia 2. solución 3. número 4. parte
5. información 6. verdad 7. madrugada 8. edad

Această carte cuprinde – Este libro contiene unas > informaciones


nişte informaţii foarte utile. muy útiles.
Numărul persoanelor care învaţă – Sigue aumentando el > número de
spaniola este în continuă creştere. personas que estudian español.
Ceea ce ţi-a spus a fost fără – Lo que te dijo fue sin
îndoială adevărul. duda > la verdad.
De când a plecat, nu am mai avut – Desde que salió, no hemos tenido
nici o veste de la el. ninguna > noticia de él.
Astăzi nu au plecat nicăieri. – Hoy no han ido a ninguna > parte.
Care va fi soluţia cea mai bună? – ¿Cuál será la mejor > solución?
În zori oraşul acesta pare pustiu. – De > madrugada esta ciudad parece
desierta.
Eu, la vârsta ta, eram deja de – Yo a tu > edad ayudaba ya mucho en
mult ajutor în casă. casa.

B. Completaţi propoziţiile următoare cu expresiile şi cuvintele corespunzătoare; folosiţi


filtrul roşu:
În câte limbi ştii să spui – ¿En cuántas > lenguas sabes decir
„bună ziua”? „buenos días”?
Ea ştie pe dinafară multe poezii – Ella > sabe de memoria muchas poesías
ale poetului ei preferat. de su poeta preferido.
Ţi-au lăsat adresa lui? – ¿Te han dejado su > dirección?
Accidentul s-a întâmplat sâmbătă – El > accidente fue el sábado
seara. por la noche.
Avem nevoie de un vânzător – > Necesitamos un
care să vorbească engleza. dependiente que hable > inglés.
În cea mai mare parte – Durante la mayor
a Evului Mediu nu a existat parte de la > Edad > Media no hubo
un unic stat spaniol. un solo estado español.
Madrid este una dintre – Madrid es una de las capitales
capitalele europene. > europeas.
În staţie aşteptau trei persoane. – En la parada había tres > personas
esperando.

5
Lecţie demonstrativă

Învăţarea materiei începe întotdeauna cu prezentarea cuvintelor noi,


care vor fi fixate prin intermediul unor scurte texte.

Vă prezentăm acum o altă serie de cuvinte noi. Citiţi-le cu atenţie, reţinând pronunţia şi
traducerea lor:
cultivar > [kultibar] – a cultiva, a creşte
darse bien > [darse ien]b
– a creşte mare şi frumos,
a-i merge bine
quemado > [kemado] – ars, afumat (despre mâncare)
a pesar de > [a pesar e] d
– în pofida, în ciuda (a ceva),
cu toate că
vale la pena > [bale la pena] – merită (osteneala)
meterse en > [meterse en] – (figurat:) a intra în ceva,
a se băga în ceva
fértil > [fertil] – fertil
lechero > [lecero] – de lapte (despre vaci)
dedicarse a > [dedikarse a] – a se ocupa (cu ceva), a se
consacra, a se dedica unei ocupaţii
pasárselo bien > [pasarselo bien] – a se distra bine, a petrece plăcut
timpul

Citiţi cu atenţie textul de mai jos, în care veţi întâlni cuvintele şi expresiile învăţate în
această lecţie:
La granja de mi abuelo
Mi abuelo tenía una granja de cultivo en la provincia de Ciudad Real.
Una parte de las tierras las utilizaba para cultivar maíz que mejor se daba
en ese suelo seco y quemado por el sol. A pesar de que muchos de sus
vecinos convirtieron sus campos en pastos para ovejas, mi abuelo decía
que no valía la pena meterse en eso y que sus tierras eran muy fértiles
y daban buenas cosechas. Pero también criaba algunos animales, por
ejemplo cerdos o vacas lecheras. Al lado de la casa había un pequeño
bosquecillo de olivos que producían como tres toneladas de aceitunas
al año. Tenía también un viñedo y hacía su propio vino. Además nunca
compraba frutas ni hortalizas porque en su huerto crecía de todo. ¡Qué
bien vivía mi abuelo lejos del ruido de la ciudad y dedicándose a lo que
tanto le gustaba hacer! Cuando llegaba el tiempo de la recolección,
toda la familia venía a ayudarlo. Aunque trabajábamos duro, nos lo
pasábamos muy bien, pues todas las noches hacíamos fiestas al aire
libre, a las que invitábamos a las chicas más guapas del pueblo.

Să traducem acum acest text în limba română:


La granja de mi abuelo – Ferma bunicului meu
Mi abuelo tenía una granja de cultivo – Bunicul meu avea o fermă agricolă
en la provincia de Ciudad Real. în provincia Ciudad Real.
Una parte de las tierras las utilizaba – Folosea o parte din pământuri
para cultivar maíz que se daba muy pentru a cultiva porumbul care creştea
bien en ese suelo seco y quemado mai bine pe acest pământ uscat şi ars de por
el sol. soare.

6
Lecţie demonstrativă

După introducerea noilor cuvinte, acestea sunt folosite în fraze de dificultate medie,
pentru a fi reţinute mai uşor.

Cubierto este participiul pasiv al verbului cubrir – „a acoperi”. Atât participiul, cât şi
verbul sunt urmate de prepoziţia obligatorie de.

Verificaţi acum dacă v-aţi însuşit noile cuvinte, completând propoziţiile următoare:
Se spune că bucătăria mediteraneană – Dicen que la cocina > mediterránea es
este foarte sănătoasă. muy sana.
Nu trebuie să împachetezi cadourile. – No hace falta > envolver los regalos.
Au făcut-o la magazin. Ya lo han hecho en la tienda.
Lunca era umedă după ploaie. – El prado estaba > húmedo despué
de la lluvia.
Pe câmpul acesta nu va creşte nimic. – En este campo no crecerá nada. Mira
Uite ce pământ uscat. qué tierra tan > árida.
Aici apa este insuficientă şi din – Aquí el agua es > escasa, > y por lo
această cauză toţi facem economie. tanto todos lo ahorramos.
Aeroportul a fost închis din – El aeropuerto quedó cerrado
cauza ceţii dense. > debido a una niebla > espesa.
Este o boală foarte frecventă – Es una enfermedad muy > frecuente
la persoanele în vârstă. en las personas mayores.
Era o zi călduroasă de vară. – Era un día > cálido de verano.
Deşerturile au o climă extremă, – Los desiertos tienen un clima muy
adică ziua este cald, iar noaptea > extremado, > es decir, de día hace
este foarte frig. calor y de noche, mucho frío.
Aceste mere au o culoare aurie – Estas manzanas son de color > dorado
când sunt coapte. cuando están maduras.
Vindem aceste produse – Vendemos estos productos por un precio
la un preţ moderat. > moderado.
Transportul maritim nu mai este – El transporte > marítimo no es tan
la fel de ieftin ca odinioară. barato como antes.
Aici mâncarea este din abundenţă; – La comida aquí es muy > abundante;
nimeni nu se culcă flămând. nadie se acuesta con hambre.
Ce forme ciudate iau norii aceştia! – ¡Qué > formas más raras > toman esas
nubes!
Nu am chef să ies, cu atât mai mult – No tengo ganas de salir, > tanto más
cu cât aştept un telefon important. que estoy esperando una llamada
importante.
În clima continentală iernile – En el clima >continental los inviernos
sunt foarte aspre. son muy severos.

În partea dedicată gramaticii vom vorbi despre construcţiile gramaticale prin care se
exprimă starea vremii.

Verbul hacer, la persoana a treia, numărul singular, este urmat de numeroase substantive
referitoare la fenomenele atmosferice.

7
Lecţie demonstrativă

Textele tipărite cu caractere roşii


arată că trebuie să rezolvaţi exerciţiul respectiv cu ajutorul filtrului roşu.

LECŢIA 6 – PARTEA A DOUA


În această parte a lecţiei vom recapitula vocabularul şi noţiunile de gramatică prezentate
în acest caiet.

Completaţi propoziţiile în limba spaniolă cu expresiile şi cuvintele corespunzătoare:


Cine vă predă spaniola? – ¿Quién os > enseña español?
Soacra mea este o persoană – Mi > suegra es una persona
minunată. estupenda.
Nu am nici o clipă liberă, – No tengo un rato libre, > estoy
sunt copleşit de lucru. abrumado por el trabajo.
Nu sunt mulţumit de apartamentul – No estoy contento con mi piso: está
meu: este situat pe o stradă en una calle muy > ruidosa.
foarte zgomotoasă.
L-au prins când copia la examen. – Lo pillaron cuando > copiaba en el
examen.
Bebeluşul acesta cântăreşte deja – Este > bebé pesa ya ocho kilos.
opt kilograme. Ce a mai crescut! ¡Cómo ha crecido!
Când sunt la serviciu, soţul meu – Cuando estoy en el trabajo, mi marido
hrăneşte copilul cu biberonul. le > da el biberón al pequeño.
Pentru a trece clasa trebuie să – Para > pasar de curso hace falta înveţi
mult. estudiar mucho.
A plecat în străinătate, unde a lucrat – Salió al extranjero donde hacía de ca
dădacă. > nodriza.
Mi se pare că ai nevoie de meditaţii. – Me parece que te hacen falta
> clases particulares.
Nu toţi copiii ştiu să sugă la piept, – No todos los ninos saben > mamar,
mulţi trebuie să înveţe acest lucru. muchos tienen que > aprenderlo.
Cel care a făcut orarul acesta – El que hizo este > horario debía
trebuie să fi fost nebun. estar loco.
Se vede că sunt gemeni: sunt la fel – Se nota que son > mellizos: son
şi au acelaşi caracter. iguales y tienen el mismo carácter.
Oamenii spun că în timpul războiului – La gente dice que durante la guerra
se nasc mai mulţi băieţi. nacen más > varones.

Traduceţi în limba spaniolă următoarele propoziţii; nu uitaţi să folosiţi filtrul roşu:


Te rog să nu mai pleci. > Te pido que ya no salgas. De un Dintr-un
moment într-altul oaspeţii momento a otro pueden llegar
pot să sosească. los invitados.
Nici un părinte nu doreşte ca fiul lui > Ningún padre quiere que su hijo
să chiulească. haga novillos.
În ce clasă sunt aceşti copii? > ¿En que curso están esos críos?
Din nou sunt multe teste de corectat. > De nuevo hay muchas pruebas que
corregir.

29

8
Lecţie demonstrativă

În textele noi pot apărea anumite expresii tipic spaniole. Acestea sunt de obicei reluate după
traducerea textelor, fiind însoţite, atunci când este cazul, de explicaţii suplimentare. Vă
prezentăm mai jos o astfel de situaţie.

Hace ya ocho horas que no como – Nu am mâncat nimic de opt ore


y ahora tengo el estómago şi acum mi s-a lipit stomacul
en los pies. de şira spinării.
A veces Antonio parece un crío: – Uneori Antonio se comportă ca un
últimamente se le ha metido copil: în ultima vreme i-a intrat în cap
entre ceja y ceja hacer un viaje a să meargă în America de Sud.
América del Sur.
No respondió nada y sólo – Nu a răspuns nimic şi doar a ridicat
se encogió de hombros. din umeri.
Desde que conoció a esa chica, – De când a cunoscut-o pe fata asta, face
sólo hace lo que ella le manda; numai ceea ce îi spune ea; se pare că îl
parece que le ha bebido învârte pe degete (cum vrea ea).
completamente el seso.
Iată expresiile pe care le-aţi întâlnit în propoziţiile prezentate:
meterse/estár metido > [meterse/estar metido – a fi băgat în ceva până la
hasta el cuello en algo asta el kuelio en algo] gât/ până peste cap
mirarse/contemplarse > [mirarse/kontemplarse – a se uita pe pereţi
el ombligo el ombligo]
romperle las costillas > [rromperle las kostilias – a-i rupe cuiva oasele
a alguien a algien]
no llegarle a > [no liegarle a – a nu-i ajunge nici până
los talones a alguien los talones a algien] la călcâie cuiva
no dejarle un hueso sano > [no dekharle un ueso – a-i pune cuiva pielea
a alguien sano a algien] pe băţ
tener el estómago > [tener el estomago – a avea stomacul lipit
en los pies/talones en los pies/talones] de şira spinării,
(colocvial:) a-i ghiorăi
cuiva maţele de foame
metérsele algo a alguien > [meterse algo a algien – a-i intra cuiva ceva
entre ceja y ceja entre Tsekha i Tsekha] în cap
encogerse de hombros > [enkokherse de ombros] – a ridica din umeri
beberle el seso a alguien > [beberle el seso – a învârti pe cineva
a algien] pe degete
Aţi observat probabil că, în expresiile de mai sus, verbele la infinitiv sunt însoţite de
pronumele le. Aceasta înseamnă că expresiile respective cer un complement indirect, de
a cărui formă şi mod de folosire vom vorbi mai târziu.
Expresia metérsele algo a alguien entre ceja y ceja cere folosirea suplimentară
a pronumelui se înainte de forma le. Această expresie este urmată de un verb la
infinitiv atunci când subiectul propoziţiei principale coincide cu subiectul propoziţiei
subordonate:
Se le metió entre ceja y ceja dejar – I-a intrat în cap că renunţă
la escuela. la şcoală.
dar:
Se le metió entre ceja y ceja que estábamos – I-a intrat în cap că ne-am
enfadados con él, lo cual no era verdad. supărat pe el, ceea ce nu era
adevărat.

26

9
Lecţie demonstrativă

Exerciţiile sunt elemente de bază ale cursului, deoarece prin intermediul lor puteţi verifica în
ce măsură aţi reuşit să vă însuşiţi structurile gramaticale şi noul vocabular.

Sensul de bază al verbului encogerse, care intră în componenţa expresiei encogerse de


hombros, este „a intra la apă, a se scurta”:
Las cosas de algodón se encogen – Lucrurile de bumbac pot intra uşor
fácilmente. la apă.

Completaţi propoziţiile următoare cu expresiile corespunzătoare, folosind filtrul roşu:


Această fată este în stare să învârtă – Esa chica es capaz de > beberle el seso
pe degete orice bărbat. a cualquier hombre.
Nu ţi-e ruşine! Alţii muncesc din greu, – ¡No tienes vergüenza! ¡Otros trabajan
iar tu stai toată ziua în pat şi te uiţi duramente y tú te pasas el día
pe pereţi! > mirándote el ombligo!
Când îi intră ceva în cap, nu are – Cuando > se le mete algo entre ceja y
odihnă până nu obţine acel lucru. ceja, no descansará hasta conseguirlo.
Aşa de tare s-a enervat, că ne-a pus – Se puso tan nervioso que no nos > dejó
pielea pe băţ. un hueso sano.
De când mergeau împreună la şcoală, – Desde que iban juntos al colegio son
sunt prieteni de nedespărţit. > uña y carne.
Mi s-a lipit stomacul de foame şi tu – > Tengo el estómago en los talones y
îmi spui că mâncarea nu este tú me dices que la comida todavía
încă gata. no está lista.
Ori taci din gură imediat, ori îţi rup – O te callas ahora mismo o > te romperé
oasele. las costillas.
Problemele noastre nu-l interesează. – Nuestros problemas no le importan.
Când îi spunem ceva, Cuando le decimos algo, > se encoge
ridică din umeri. de hombros.
El este cel mai bun. Nici unul dintre – Él es el mejor. Ninguno de vosotros
voi nu-i ajunge nici până la călcâie. > le llega a los talones.
Este băgat până la gât în proiectul – > Está metido hasta el cuello en
la care lucrează. el proyecto en que trabaja.

Vă prezentăm acum ultima serie de cuvinte noi din această lecţie. Citiţi-le cu voce tare
şi reţineţi-le pronunţia:
peinar(se) > [peinarse] – a (se) pieptăna
maquillar(se) > [makiliarse] – a se machia,
a-şi face machiajul
afeitar(se) > [afeitarse] – a (se) bărbieri
ducharse > [duciarse] – a face duş
desnudar(se) > [desnu arse]
d
– a (se) dezbrăca
enjuagar(se) > [enkhuagarse] – a (se) clăti
asear(se) > [asearse] – a aranja
broncearse > [bronTsearse] – a se bronza
perfumar(se) > [perfumarse] – a (se) parfuma
depilar(se) > [depilarse] – a (se) depila

27

10
Lecţie demonstrativă

Pe lângă cuvintele noi, un loc important în cadrul lecţiilor îl ocupă prezentarea noţiunilor
de gramatică. Textul explicativ este scurt şi concis,
iar noile reguli pot fi învăţate cu ajutorul multor exemple practice.

Adverbul tampoco – „nici” este antonimul lui también – „de asemenea, totodată”.
Tampoco, la fel ca şi alte adverbe negative (nunca – „niciodată”, nadie – „nimeni”,
ninguno – „nici unul” etc.), nu necesită dublă negaţie dacă precede verbul sau apare
individual; de exemplu:
¿Has comprado el periódico? – Ai cumpărat ziarul?
No, se me ha olvidado. – Nu, am uitat.
Yo tampoco he comprado. – Nici eu nu l-am cumpărat.
Él tampoco quiere ir allí. – Nici el nu vrea să meargă acolo.
Tampoco creo en los fantasmas. – Nici în fantome nu cred.

Dacă tampoco este plasat după verb, atunci este necesar să fie folosită negaţia no:
No he comprado el periódico – Nu am cumpărat nici eu ziarul.
tampoco.
El no quiere ir allí tampoco. – Nici el nu vrea să meargă acolo.
No creo en los fantasmas tampoco. – Nici eu nu cred în fantome.

Înainte de tampoco poate fi folosit ni – „nici” sau conjuncţia y. În asemenea cazuri,


tampoco poate fi plasat şi după verb:
No sabíamos qué hacer – Nu ştiam ce să facem şi nici ei nu ştiau.
y tampoco ellos.
No me gusta el pescado – Nu-mi place peştele şi nici fructele
y tampoco los mariscos. de mare.
No eres inteligente – Nu eşti inteligentă şi nici frumoasă.
ni tampoco guapa.

Să revenim acum la timpul Presente de Subjuntivo şi la folosirea lui în propoziţii


individuale.

Timpul Presente de Subjuntivo urmează după particula exclamativă ojalá, pe care o


putem traduce în limba română prin „măcar de, să dea Dumnezeu să”. După ojalá,
verbul poate fi numai la Subjuntivo. Timpul Presente de Subjuntivo cu ojalá exprimă
o dorinţă realizabilă în prezent sau în viitor:
Ojalá vengan en el próximo tren. – Măcar de-ar veni cu următorul tren.
Ojalá no le pase nada malo. – Măcar de nu i s-ar întâmpla nimic rău.
Ojalá ganes estas elecciones. – Măcar de-ai câştiga aceste alegeri.
Ojalá nos estén esperando. – Măcar de ne-ar aştepta.
Ojalá no esté lloviendo ahora – Măcar de n-ar ploua acum la munte.
en la montaña.

Primele trei propoziţii se referă la viitor, următoarele două la prezent.

Presente de Subjuntivo poate fi, de asemenea, precedat de particula que. În acest caz,
el exprimă urări şi ordine care se referă la viitor; de exemplu:
¡Que te diviertas! – Distracţie plăcută!
¡Que tengas buen viaje! – Drum bun!
¡Que tengas suerte! – Îţi urez noroc!
¡Que seáis felices! – Să fiţi fericiţi!

29

11
Lecţie demonstrativă

Pentru a vă ajuta să pronunţaţi cât mai corect sunetele limbii spaniole,


cuvintele noi sunt însoţite de transcrierea fonetică,
iar la sfârşitul lecţiilor am introdus un scurt exerciţiu fonetic.

Iată acum conjugarea verbelor dar –„a da” şi poner – „a pune” la Presente de
Subjuntivo:
dar poner
dé ponga
des pongas
dé ponga
demos pongamos
deis pongáis
den pongan

Următorul exerciţiu vă oferă ocazia de a repeta întreg materialul gramatical pe care vi l-am
prezentat în cadrul lecţiei 5. Traduceţi în limba spaniolă, folosind filtrul roşu:
Mama îmi repetă zi de zi că nu > Mi madre me repite todos los días que
trebuie să chiulesc. no debo hacer novillos.
Sunt exerciţii de făcut? > ¿Hay algunos ejercicios que hacer?
Nu trebuie să deranjezi bolnavul, > No hay que molestar al enfermo, debe
trebuie să se odihnească. descansar.
Prefer ca ea să nu ne corecteze > Prefiero que ella no corrija
lucrările de examen (testele). nuestrosexámenes.
A trebuit să înveţe toate cuvintele > Tuvo que aprender todas las palabras
noi. nuevas.
Vrei să iau maşina de la atelier? > ¿Quieres que recoja el coche del taller?
El spune să nu te duci astăzi la ore. > Él dice que no vayas hoy a clase.
Îmi vei permite să-i dau micuţului > ¿Me dejarás que le
puţină ciocolată? dé al pequeño un poco de chocolate?
Uneori directorul şcolii ne spune > A veces el director de la escuela nos
să nu punem prea multe note dice que no pongamos demasiadas
proaste. malas notas.

Încheiem această lecţie cu un exerciţiu de fonetică. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte,
care conţin sunete identice:
[ks] [i] [ie] [r]
examen crío prefiero Clarita
texto mío recomiendo curso
máximo tío empieza presto
extranjero librería tiene aprender
existir hacía quiere particular

18

12
Lecţie demonstrativă

Partea a patra a fiecărui caiet nu conţine unităţi noi de gramatică sau de vocabular,
ci este o recapitulare a întregului material prezentat în caietul respectiv.
Recapitularea constă dintr-o traducere şi un exerciţiu de completare
(ambele putându-se rezolva, ca toate exerciţiile din curs, cu ajutorul filtrului roşu).

LECŢIA 22 – PARTEA A DOUA


Este timpul să trecem la recapitularea materialului lexical şi gramatical cuprins în cele
două lecţii ale acestui caiet. Cele două exerciţii care urmează vă vor ajuta să verificaţi
dacă aţi reţinut cunoştinţele prezentate pe parcursul acestor lecţii.
Traduceţi următoarele propoziţii în limba spaniolă:
Mă voi limita la a rezuma chestiunile > Me limitaré a resumir los asuntos más
cele mai importante despre care importantes de los que hemos hablado
am vorbit la congres. en el congreso.
Atunci când campania publicitară > Cuando la campaña publicitaria
s-a dovedit a fi un fiasco, resultó un fracaso,
ne-am hotărât s-o întrerupem. decidimos interrumpirla.
În ciuda faptului că nu a lăsat > A pesar de que no ha dejado ningún
nici un mesaj pe robotul telefonic, recado en mi contestador automático,
ştiam că încercase să ia legătura sabía que ha intentado ponerse en
cu mine. contacto conmigo.
Sper ca acest pulover să vă fie util > Espero que este jersey le dé un buen
şi să nu regretaţi că l-aţi cumpărat. resultado y que no se arrepienta
de comprarlo.
Înainte de a-mi cumpăra un mobil, > Antes de comprarme un móvil,
voi compara preţurile compararé los precios
din diferite magazine. en diferentes tiendas.
Stăm prost cu banii şi nu putem > Andamos mal de dinero y no
să-i aruncăm pe fereastră pentru podemos tirar la casa por la ventana
a ne cumpăra lucruri de care para comprar cosas que
nu avem nevoie. no necesitamos.
Când a început să spună prostiile > Cuando empezó a decir esas
acelea, mi-am pierdut răbdarea. barbaridades, se me agotó la paciencia.
Sunt deja obişnuit să mă sune > Estoy ya acostumbrado a que me llame
întotdeauna cu taxă inversă. siempre a cobro revertido.
Chiar dacă îmi taie telefonul, > Aun cuando me corten el teléfono,
nu voi plăti facturile. no pagaré los recibos.
Azi suntem în cinci martie. > Hoy estamos a cinco de marzo.
Nu, te înşeli, azi este şase martie. No, te equivocas, hoy es seis de marzo.
Urăsc persoanele suspicioase. > Odio a las personas malpensadas.
Întotdeauna caută nod în papură. Siempre le están buscando tres pies al gato.
Pablo crede că soţia lui îl înşală > Pablo cree que su mujer lo está
şi mă tem că are motive engañando y temo que se preocupa
să se îngrijoreze. con razón.
Am format numărul > He marcado el número de la
Asociaţiei Consumatorilor. Asociación de Consumidores.
Un slogan bun trebuie să fie original > Un buen lema debe ser original
şi mesajul său trebuie să fie clar y su mensaje debe ser claro y sugestivo.
şi sugestiv.
Dacă plătim cu bani gheaţă, ne vor > Si pagamos en metálico, nos harán un
face o reducere de zece la sută. descuento del diez por ciento.
Alo! Pot vorbi cu Carmen? > ¡Digame! ¿Puede ponerme con Carmen?
Cine o caută? ¿De parte de quién?

34

13
Lecţie demonstrativă

Completaţi propoziţiile de mai jos cu expresiile şi cuvintele corespunzătoare:

Pentru a închide telefonul trebuie – Para > desconectar el teléfono, tienes


să apeşi aici. que > apretar aquí.
La începutul sezonului următor, – A principios de la próxima temporada
vom introduce pe piaţă noua > introduciremos en el mercado nuestra
noastră colecţie. nueva > colección.
Această bluză îmi este foarte mică. – Esta blusa me > queda muy pequeña.
Aş avea nevoie de un număr mai mare. Necesitaría una > talla mayor.
Aş încerca acest pantalon, – > Me probaría este pantalón pero no
dar nu există cabine de probă aici. hay > probadores aquí.
Deşi la un moment dat vânzările – Aunque en un momento las ventas
au scăzut în mod considerabil, pe > disminuyeron considerablemente, a
termen lung a fost o afacere rentabilă. largo plazo fue un negocio > rentable.
Aşteptăm veşti importante. – > Estamos pendientes de noticias
importantes.
Fură din supermarket-uri, chiar – Roba en los supermercados > aun a
cu riscul de a-l prinde. riesgo de que lo pillen.
Oricât de ocupată ar fi, se va – Por muy > liada que esté, se ocupará de
preocupa totuşi de problema noastră. nuestro asunto.
Eşti sigur că ai apelat la toate – ¿Estás seguro de que > habéis echado
mijloacele? mano de todos los > recursos?
Nu au vrut să mi-l schimbe, chiar – No quisieron cambiármelo, y eso que
dacă aveam bonul de casă. tenía el > ticket de la compra.
Discursul lui se adresa tinerilor. – Su discurso > iba dirigido a los jóvenes.
Şi totuşi puţini tineri se identificau – Y sin embargo poca gente joven
cu ceea ce spunea el. > se identificaba con lo que dijo.
Continua să fumeze, deşi ştia că asta – Seguía fumando > aun a sabiendas de
îi făcea mult rău. que eso le perjudicaba mucho.
În ultima vreme se face foarte multă – Últimamente > están haciendo mucha
reclamă mâncării sănătoase. publicidad de la comida sana.
Trebuie să îl reţinem pentru că nu are – Tenemos que detenerle porque no hay
nici un document care să-i dovedească ningún documento que > acredite su
identitatea. identidad.
Culoarea maro nu-ţi vine bine. – El color > marrón te queda muy mal.
Deşi acest covor este de lână, aşa cum – Aunque esta alfombra sea de > lana,
spui tu, nu pare. como tú dices, no lo parece.
Scuzaţi-mă, care este prefixul – > Perdone, ¿cuál es el > prefijo
Spaniei? de España?
Aici nu există acoperire. – Aquí no hay > cobertura.
Avem haine de toate mărimile. – Tenemos ropa en todas las > tallas.
Deoarece fuma îngrozitor de mult, – Como fumaba una > barbaridad, todas
toate lucrurile lui miroseau a tutun. sus cosas olían a tabaco.
Într-un pulover de lână îţi va fi – En un > jersey de lana tendrás
foarte cald. demasiado calor.
De ce păstrezi toate aceste bonuri? – ¿Para que guardas todos esos > tickets?
Nu îţi vor mai folosi la nimic. No te servirán para nada.

35

14
Lecţie demonstrativă

La sfârşitul fiecărei lecţii se află o scurtă recapitulare, al cărei scop este acela
de a fixa noţiunile de gramatică noi, precum şi de a verifica dacă aţi reţinut
în mod corespunzător materia prezentată.

RECAPITULAREA LECŢIEI 26
26.1. Iată câteva propoziţii cu expresii care cer folosirea unui verb la Indicativo sau
Subjuntivo, în funcţie de subiectul propoziţiei principale, care este sau nu identic
cu cel al propoziţiei subordonate:
Me hice muchas ilusiones – Mi-am făcut multe speranţe că
de comprar esa casa. voi cumpăra casa aceea.
Me hice muchas ilusiones – Mi-am făcut multe speranţe că
de que me vendieran esa casa. o să-mi vândă mie casa aceea.
Nos haría mucha ilusión ir a España – Ar fi minunat să mergem în
este verano. Spania vara asta.
Nos haría mucha ilusión – Ar fi minunat să ne viziteze.
que nos visitara.

26.2. Expresiile es inútil şi insistir en sunt urmate de un verb la infinitiv în propoziţiile


impersonale, adică atunci când nu ştim exact la cine anume se referă. Însă atunci
când se face aluzie la o persoană concretă sau la un grup de persoane, trebuie să
folosim modul Subjuntivo:
Es inútil volver a repetirlo. – E inutil să repeţi lucrul acesta.
Es inútil que se lo pidas. – E inutil să-l rogi asta.
Insistía en resolver el problema. – Insista să rezolve problema.
Insistía en que entregáramos – Insista să dăm cât mai repede
los trabajos cuanto antes. lucrările.

26.3. Verbul fastidiar se conjugă la fel ca şi verbul gustar:


Le fastidia la gente pendenciera. – Îl irită oamenii certăreţi.
Me fastidian los atascos. – Mă enervează ambuteiajele.

26.4. Gradul comparativ de egalitate al adjectivelor şi adverbelor:


a. Cel mai adesea folosim structura: tan + adjectiv/adverb + como:
Ya no es tan divertida como antes. – Nu mai e atât de veselă ca înainte.
b. O altă structură: igual de + adjectiv/adverb + que:
Estos libros son igual de necesarios. – Aceste cărţi sunt la fel de necesare.
c. În faţa adjectivelor şi adverbelor putem folosi, de asemenea, adverbul
igualmente:
Estos libros son igualmente necesarios. – Aceste cărţi sunt la fel de utile.
Cele două structuri prezentate la punctele b şi c pot fi folosite una în locul celeilalte,
fără ca sensul enunţului să sufere schimbări.

26.5. Exprimarea egalităţii între substantive:


a. Propoziţiile se construiesc de regulă după structura: tanto/–os/–a/–as +
substantiv + como:
En el colegio hay tantos chicos – În şcoală sunt tot atâţia băieţi cât
como chicas. şi fete.
b. În cazul unei comparaţii cantitative, este indicat să se folosească adjectivul
igual, care trebuie să se acorde cu substantivul pe care îl determină:
Nu ai un altul la fel? – ¿No tienes otro igual?
c. Igual este însoţit de a sau que:
Estos zapatos son iguales a los míos. – Aceşti pantofi sunt la fel ca ai mei.
33

15
Lecţie demonstrativă

După cum ştiţi, cursul cuprinde şi caiete dedicate în exclusivitate exerciţiilor,


al căror rol este acela de a verifica modul în care au fost asimilate cunoştinţele prezentate.
Iată un fragment din caietul de exerciţii II,
care verifică noţiunile învăţate în cadrul lecţiilor 9-16.

În cadrul acestor caiete au fost folosite noi simboluri grafice:

16
Lecţie demonstrativă

Iată şi cheia exerciţiilor propuse spre rezolvare.

27

17
Lecţie demonstrativă

Temele pentru acasă, aflate la sfârşitul fiecărei lecţii, reprezintă


o modalitate foarte bună de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii spaniole.
Pentru exemplificare am selectat tema pentru acasă a lecţiei 21.

TEMA PENTRU ACASĂ 21

A. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română:

1. No tendrá cobertura o habrá desconectado el móvil.


2. A mí no me sorprende que te hayan cortado el teléfono si no pagas
recibos.
3. A esta campaña publicitaria le hace falta un lema original.
4. Posiblemente tengamos de echar mano de todos nuestros recursos.
5. Otra vez me he equivocado y he marcado un mal número.
6. Las personas malpensadas siempre le buscan tres pies al gato.

B. Traduceţi următoarele propoziţii în limba spaniolă:

1. Deoarece nu erau acasă, le-am lăsat un mesaj pe robotul telefonic.


2. Cui îi este adresat acest mesaj?
3. Sunt foarte ocupată şi, în plus, aştept un telefon foarte important.
4. Nu sunt obişnuită să fiu păcălită.
5. Mă plictisesc reclamele la detergenţi de rufe.
6. Urăsc când telefonul îmi înghite monezile!

C. Completaţi propoziţiile următoare cu forma corectă a verbelor indicate între


paranteze:
1. ¿Sabes? Tengo un primo que es un irresponsable. Aunque no (tener)
.................. un trabajo fijo, no hace nada para conseguirlo.
2. – ¡Qué guapa es la nueva profesora!
– Aunque (ser) .................. guapa, a mí no me gusta.
3. – El dice que es el más listo de todos nosotros.
– Aunque lo (decir) .................., se equivoca porque el más inteligente soy
yo.
4. Aunque (ganar, yo) .................. en la lotería, seré la misma persona y no me
olvidaré de mis amigos.
5. – Por fin me he puesto a régimen.
– Aunque (ponerse, tú) .................., no adelgazarás, te gusta comer
demasiado.
6. Julián engañaba a su mujer aunque (decir, él) .................. a todo el mundo
que la quería muchísimo.

21

18
Lecţie demonstrativă

La finalul fiecărui caiet de lecţii se găseşte un vocabular care conţine cuvintele noi
învăţate în lecţiile respective, alături de transcrierea lor fonetică.

VOCABULARUL LECŢIILOR 5 ŞI 6

abrumado por > [abrumado por] – copleşit, împovărat; (familiar)


dărâmat (din cauza a ceva)
aconsejar > [akonsekhar] – a sfătui
actitud (f.) > [aktitud] – atitudine, comportament
actividad (f.) > [aktibidad] – activitate (şcolară), ocupaţie, oră
aprender > [aprender] – a învăţa
aprobar > [aprobar] – a reuşi, a trece (la un examen)
aprovechar > [aprobeciar] – a profita, a folosi
arreglar > [arreglar] – a regla, a repara
asignatura (f.) > [asignatura] – materie şcolară
atención (f.) > [atenTsion] – atenţie
bebé (m.) > [bebe] – bebeluş, prunc
biberón (m.) > [biberon] – biberon
cambiar de opinión > [kambiar de opinion] – a-şi schimba părerea,
a se răzgândi
castigo (m.) > [castigo] – pedeapsă, sancţiune
cole (m.) > [kole] – colegiu, şcoală (prescurtare
de la „colegio”)
comprender > [komprender] – a înţelege
continuamente > [kontinuamente] – mereu, continuu, permanent
copiar > [kopiar] – a copia
corregir > [korre hir]
k
– a corecta
criarse > [kriarse] – a creşte, a educa
criar(se) con biberón > [kriarse kom biberon] – a creşte cu biberonul
crío (m.) > [krio] – copil, copilaş
cuidar > [kuidar] – a avea grijă, a se îngriji
cumplir > [kumplir] – a împlini (un număr de ani)
curso (m.) > [kurso] – curs, an şcolar,
an de învăţământ
curso escolar (m.) > [kurso eskolar] – an şcolar
dar clases > [dar klases] – a da lecţii, a ţine lecţii
dar clases > [dar klases – a da meditaţii,
particulares partikulares] a da lecţii particulare
dar de mamar > [dar de mamar] – a hrăni la piept, a alăpta la sân
dar el biberón > [dar el biberon] – a hrăni cu biberonul,
a da (copilului)
lapte cu biberonul
darle la gana a uno > [darle la gana a uno] – a avea chef, poftă de ceva
de un momento > [de un momento – dintr-un moment într-altul,
a otro a otro] din clipă în clipă

33

19
Lecţie demonstrativă

Pentru trimiterea temelor, folosiţi formularul de temă pentru acasă.


Pe lângă corectarea temelor, profesorul personal vă poate da
şi indicaţii de studiu şi recomandări utile pentru continuarea acestuia.

Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se


încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.
În speranţa că materialul prezentat v-a convins
de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru,
vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,
înscriindu-vă la cursul de Limba spaniolă nivel intermediar!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro


20

S-ar putea să vă placă și