Sunteți pe pagina 1din 4

Creşterea siguranţei în Exemplu -Reteaua de

exploatarea reţelei de alimentare alimentare cu apa X: Urmarea


cu apă reprezintă un subiect de scăderii consumului de apă din
cauza încetării activităţii industriale
actualitate, des discutat,
a unor mari consumatori industriali
deoarece schimbările din localitate, introducerii
demografice şi climatice din contorizării branşamentelor la
ultimii ani precum şi conceptele blocurile de locuinţe şi la
gospodăriile individuale, debitul s-a
şi normele Uniunii Europene redus aproximativ la jumătate faţă
impun implementarea unor de cel iniţial.
soluţii optime pentru:
Restructurarea şi adaptarea
 creşterea siguranţei şi industriei la noile condiţii impuse de
diminuarea riscului în sistemele economia de piaţă, (prin
de alimentare cu apă, retehnologizarea proceselor de
concomitent cu producţie şi noi structuri
creşterea/scăderea numărului organizatorice) un debit de circa 48
de utilizatori pentru satisfacerea l/s nu a mai fost prelevat din reţea.
necesarului de servicii de apă a Datorită introducerii contorizării şi
întregii populaţii; crizei financiare locuitorii şi-au redus
 abordarea pe baze ştiinţifice a consumul de apă cu circa 60 l/s de
lucrărilor de reabilitare şi la Q or max 2Q =140 l/s la Q or maxQ
modernizare a sistemelor pentru =80 l/s .
reducerea costurilor, a pierderilor
de apă şi a consumului specific Prin modelara retelei in ambele
variante (variant initiala /variant
de energie;
actuala) rezulta urmatoarele
 introducerea celor mai avansate concluzii:
tehnologii şi materiale în
-presiunile in retea cresc
reabilitarea şi extinderea
semnificativ (în medie cu circa 10
sistemelor de alimentare cu apă mCA) iar vitezele se reduc în medie
şi canalizare pentru creşterea cu 0,1-0,2 m/s, la consumul actual
siguranţei în funcţionare. Q.
Presiunea în reţeaua de apă la Problema cunoaşterii comportării
debitul 2Q comparativ cu valoarea reţelei de distribuţie, cel mai
presiunii la debitul Q dezvoltat obiect al sistemului de
Prin creşterea presiunii cu circa 10 alimentare cu apă potabilă, este
mCA, ca urmare a reducerii cerinţei complexă şi dinamică; complexă
de apă, fisurile existente deja în deoarece fiecare reţea este diferită
conductele vechi îşi modifică şi trebuie tratată în mod special
suprafaţa în funcţie de tipul depinzând de marimea localităţii,
geometriei, astfel: relieful terenului, tipul şi
 pentru spărtura circumferentială amplasamentul sursei de apă,
cu 8 mm față de situația la debitul variaţia necesarului de apă în
2Q localitate, condiţiile economice
 pentru spărtura tip spirală cu 8 (variabile şi ele în timp); dinamică
mm față de situația la debitul 2Q deoarece localitatea se modifică în
timp (creşte/scade, se modifică
 pentru spărtura longitudinală cu
9 mm față de situația debitul 2Q regimul construcţiilor), construcţiile
reţelei îmbătrânesc şi ca atare
Acestă situație de creștere a numărul avariilor creşte (creşte
debitului de apă pierdută prin pierderea de apă, creşte riscul de
conducte duce în timp la reducerea deteriorare a calităţii apei etc.),
duratei de viată a conductelor de creşte exigenţa asupra calităţii apei
alimentare cu apă dacă nu se iau la robinetul consumatorului, se
măsurile adecvate. În graficul de mai modifică indicatorii de performanţă
jos este reprezentată durata de viată pentru exploatare etc.
pentru o conductă de alimentare cu
apă din anul 1920 în cazul micșorării
consumului de apă din rețea după
circa 75 de ani de funcționare,
implicit creșterea presiunii la 35 mCA.
Analiza comportarii reţelei se poate ipoteza că alimentarea cu apă va
face astăzi graţie mijloacelor de fi absentă în viitor în cazul unor
calcul existente. Principala reabilitării de tronsoane de reţea,
problemă o constituie realizarea operaţiune ce poate dura câteva
unui model adecvat pentru reţea şi zile.
alegerea raţională a ipotezelor de Pentru o mai bună înţelegere a
lucru. comportării reţelelor de distribuţie a
În realizarea modelului reţelei apei potabile, sunt necesare
existente, pentru analiza analize din care sa rezulte:
comportării acestuia, cea mai  determinarea variaţiei reale a
complicată etapă este cea de
consumul de apă,
cunoaştere a reţelei: amplasarea
conductelor, starea vanelor, tipul determinarea ritmului de
de material, rugozitatea reală a creştere a procentului
conductelor în funcţiune (uneori de pierderilor de apă, distribuţia
zeci de ani), pierderea reală de incendiilor în reţea şi durata
apă din conducte/branşamente acestora, variaţia consumului
(de obicei se presupune uniformă specific de apă,
pe lungimea reţelelor), gradul de
simultaneitatea consumului
obturare al secţiunilor (la vane:
parţial deschise sau blocate etc.) prin exploatarea datelor,
înregistrate în sistemele
Din analiza realizata pe un model
de reţea, în care trama stradală şi SCADA existente (cu volum
relieful terenului sunt reale, a rezultat mare de date acumulate)
că nu este suficient să se recurgă  tendinţa de modificare a
doar la cele două două etape consumului specific de apă
normate de calcul: tinând cont de modificările
-dimensionarea reţelei de climatice,restrângerea
alimentare cu apă la debitul orar resurselor de apă, creşterea
maxim, cu asigurarea presiunii de tarifului, reducerea
serviciu în toate nodurile (inclusiv
consumului specific de
pentru incendiile stinse din interior);
energie etc.,
-verificarea la debitul orar maxim,
 nivele raţionale pentru
cu adaugarea debitului de
incendiu combătut din exterior, pierderea de apă în reţelele
asigurând presiunea de 7mCA în reabilitate,
toate nodurile cu hidranţi (reţea de  indicatorilor de performanţă
joasă presiune). reali; sunt necesare studii
Este bine să se verifice siguranţa aprofundate ale retelelor de
funcţionării reţelei în cazul unor alimentare cu apa ;acestea
avarii pe bare şi mărimea riscului în pot fi realizare cu dotările tip
cazul unor avarii importante (nr. de scada sau alte tehnologii
locuitori afectaţi, efecte colaterale
moderne.
etc.). Verificarea asigurării apei la
consumator trebui făcută şi pentru Dr. Ing. Daniela Lapadatu
Sa consideram reteaua de
alimentare cu apa a unui oras
comparativ cu vasele de
sange din oraganismul
uman; reteaua este dinamica.
Orice deviere ne trimite la
doctor si facem analize
aprofundate pentru a depista
cauza "bolii". Anual ne
verificam si stabilim
tratamente, acest lucru este
necesar si in cazul retelelor
de alimentare cu apa care
trebuiesc imbunatatite si
adaptate conditiilor actuale
pentru ca noi locuitorii sa
beneficiem de apa datatoare
de viata

Reteaua de alimentare cu
apa- necesitatea analizei
constante