Sunteți pe pagina 1din 131

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Chișinău 2018
Ministerul Economiei și Infrastructurii

CATALOGUL
documentelor normative în construcții
Ediția II

Chișinău-2018

I
APROBAT
prin ordinul Ministrului Economiei
şi Infrastructurii nr. 354 din 17 iulie 2018
(publicat în Monitorul Oficial al RM, 2018, nr. 277-284, art. 1155)

PREAMBUL

1 În conformitate cu Legea nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în


construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu
modificările şi completările ulterioare, documentele normative în construcţii constituie
componenta principală a sistemului calităţii în construcţii. Documentele normative în
construcţii stabilesc cerinţe, respectarea cărora asigură îndeplinirea de către clădirile,
construcţiile şi lucrările publice (în ansamblu şi în parte) a condiţiilor de utilizare şi din
acest punct de vedere, a cerinţelor esenţiale stabilite de Lege.

2 Actualmente, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a iniţiat procesul de reformare a


sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu
standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex
şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în
construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.

3 Ministerul Economiei şi Infrastructurii a elaborat Catalogul documentelor normative în


construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 iulie 2018, care
urmează a fi actualizat semistrial. Documentele normative în construcţii incluse în
Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau
armonizarea lor cu standardele europene şi internaţionale respective.

4 Catalogul documentelor normative în construcţii cuprinde:


- lista documentelor normative naţionale, sistematizate în conformitate cu NCM A.01.02
„Sistemul de documente normative în construcţii”;
- documente normative în construcţii adoptată pînă 1992.

4.1 Documentele normative în construcţii naţionale sunt sistematizate în următoarele


grupe:

A. Normative metodico-organizatorice
B. Urbanism şi amenajarea teritoriului
C. Clădiri şi funcţionalitatea lor
D. Construcţii hidrotehnice, rutiere şi speciale
E. Fiabilitatea, siguranţa şi protecţia clădirilor și construcţiilor
F. Elemente de construcţii
G. Reţele şi echipamente aferente construcţiilor
H. Materiale de construcţii
K. Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii
L. Economia construcţiilor
M. Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor

II
4.2 Documente normative în construcţii adoptată pînă 1992, care sunt divizate în două
categorii:
- documente normative în construcţii cu aplicare obligatorie;
- documente normative în construcţii cu caracter informativ.
Documente normative în construcţii adoptată pînă 1992 sunt:
- normative în construcții (СНиП şi СН), aprobate de Comitetul de Stat pentru
Construcţii al URSS şi Comitetul de Stat pentru Arhitectură al URSS;
- normative în construcţii republicane (РСН), aprobate de Comitetul de Stat pentru
Construcţii al RSSM;
- normative în construcţii departamentale (ВСН) şi normative de proiectare tehnologică
(ОНТП şi ВНТП), aprobate de ministere şi departamente ale fostei URSS şi coordonate
cu Comitetul de Stat pentru Construcţii al URSS;
- îndrumătoare la normative în construcții (Пособия к СНиП), recomandări, ghiduri şi
instrucţiuni, elaborate de organizaţiile de proiectare şi instituţiile de cercetări ştiinţifice
subordonate Comitetului de Stat pentru Construcţii al URSS;
- alte documente normative.

4.3. Listele normativelor sanitare, ecologice, în domeniul protecţiei împotriva incendiilor,


etc., care se utilizează în construcţii, pot fi obţinute de la autorităţile sau organizaţiile
respective.

4.4. Catalogul documentelor normative în constucții este divizat în două părți.

Partea întîi – Catalogul documentelor normative în construcții, cuprinde informații


referitoare la documentele normative în construcții, care sunt în vigoare pe teritoriul RM
și sunt publicate în Monitorul Oficial (ordinul Ministerului, data aplicării, modificări sau
anulare etc.). Documentele normative sunt publicate pe Portalul Național “e-Documente
normative în construcții” (www.ednc.gov.md). Prima parte se va acualiza semestrial.

Partea a doua - Catalogul standardelor aplicate în construcții și aprobate de Organul


Național de Standardizare. Catalogul standardelor este reprezentat pe domenii, grupe și
subrupe conform “Clasificatorului standardelor moldovene CRM 008-2002” și identic cu
clasificatorul internațional al standardelor ISC. Partea a doua va fi actualizată trimestrial.

III
ВВЕДЕНИЕ
1 В соответствии с Законом № 721-XIII от 02 февраля 1996 о качестве в
строительстве (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, №. 25, статья 259), с
последующими изменениями и дополнениями, нормативные документы в
строительстве являются неотъемлемой частью системы качества в строительстве.
Нормативные документы в строительстве устанавливают требования, соблюдение
которых обеспечивает выполнение зданиями, конструкциями и общественными
работами (в целом, так и в частности) условий использования и, с этой точки зрения,
основных требований установленных Законом.

2 В настоящее время, Министерство Экономики и Инфраструктуры инициировало


процесс реформирования системы технического регулирования строительства в
целях ее согласования с европейскими и международными стандартами.
Реформа технического регулирования строительства является сложным и
длительным процессом, который предполагает переходный период от действующих
нормативных документов к европейским и международным стандартам.

3 Министерство Экономики и Инфраструктуры разработало Каталог нормативных


документов в строительстве, действующих на территории Республики Молдова на 01
июля 2018 года, который будет обнавляться один раз в полугодие. Нормативные
документы, включенные в каталог, действуют на территории Республики Молдова, до
их замены или согласования с соответствующими международными и европейскими
стандартами.

4 Каталог нормативных документов в строительстве содержит:


- перечень национальных нормативных документов, систематизированный в
соответствии с NCM A.01.02. „Система нормативных документов в строительстве”
- нормативные документы в строительстве, принятые до 1992 года.

4.1 Национальные нормативные документы в строительстве разделены на


следующие группы:

A. Методико-организационные нормативы
B. Градостроительство и благоустройство территорий
C. Здания и их функциональные назначения
D. Гидротехнические, дорожные и специальные конструкции
E. Надежность, безопасность и защита зданий и сооружений
F. Строительные конструкции
G. Инженерные сети и оборудование в строительстве
H. Строительные материалы
K. Строительные машины, оборудование и инструменты
L. Экономика строительства
М. Энергоэффективность зданий и сооружений

4.2 Нормативные документы в строительстве, принятые до 1992 года, разделены на


две категории:
- нормативные документы в строительстве с обязательным применением;
- нормативные документы в строительстве информационного характера.

IV
Нормативные документы в строительстве принятые до 1992 года подразделяются на:
- нормативы в строительстве (СНиП и СН), утвержденные Государственным
Комитетом по делам Строительства СССР и Государственным комитетом по делам
Градостроительства СССР;
- республиканские строительные нормы (РСН), утвержденные Государственным
Комитетом по делам Строительства МССР;
- ведомственные строительные нормы (ВСН) и нормы технологического
проектирования (ОНТП и ВНТП), утвержденные министерствами и департаментами
бывшего СССР и согласованные с Государственным Комитетом по делам
Строительства СССР;
- руководства к нормативам в строительстве (Пособия к СНиП), рекомендации,
справочники и инструкции, разработанные проектными организациями и научно-
исследовательскими учреждениями, подчиненными Государственному комитету по
делам строительства СССР;
- другие нормативные документы.

4.3 Перечни санитарных, экологических нормативов, а также в области


противопожарной защиты, и т.д., которые используются в строительстве, могут быть
получены от соответствующих органов или организаций.

4.4 Каталог нормативных документов в строительстве разделен на две части.

Первая часть – Каталог нормативных документов в строительстве - содержит


информацию о нормативных документах в строительстве, действующих на
территории РМ, которая публикуется в Monitorul Oficial (приказ Министерства, дата
применения, изменения или аннулирования и т.д.). Нормативные документы
представлены на Национальном портале «e-Documente normative în construcții»
(www.ednc.gov.md). Первая часть обновляется один раз в семестр.

Вторая часть - Каталог стандартов, применяемых в строительстве и утвержденных


Национальным Органом по Стандартизации. Каталог стандартов представлен по
областям, группам и подгруппам согласно «Классификатору молдавских стандартов
CRM 008-2002» и идентичен классификатору международных стандартов ICS.
Вторая часть обновляется один раз в квартал.

V
CUPRINS
Capitolul 1. DOCUMENTE NORMATIVE NAŢIONALE
A. Normative metodico - organizatorice 1
Методико – организационные нормативы 1
A.01 Principiile și metodologia reglementării în construcții 1
Принципы и методология нормирования в строительстве 1
A.02 Managementul în construcții 5
Менеджемент в строительстве 5
A.03 Prospecțiuni în construcţii 6
Изыскания в строительстве 6
A.04 Proiectarea clădirilor și construcțiilor 6
Проектирование зданий и сооружений 6
A.05 Executarea și recepția lucrărilor 7
Производство и приемка строительных работ 7
A.06 Exploatarea și postutilizarea construcțiilor 8
Эксплуатация и постутилизация конструкций 8
B. Urbanism și amenajarea teritoriului 8
Градостроительство и благоустройство территорий 8
B.01 Sistematizarea teritoriului și a localităților 8
Планировка территорий и поселений 8
B.02 Infrastructura socială 9
Социальная инфраструктура 9
B.03 Infrastructura tehnică 9
Техническая инфраструктура 9
C. Clădiri și funcționalitatea lor 9
Здания и их функциональные назначения 9
C.01 Clădiri civile 9
Гражданские здания 9
C.02 Construcții și clădiri industriale 11
Промышленные здания и сооружения 11
C.03 Construcții și clădiri agrozootehnice 11
Зоотехнические здания и сооружения 11
C.04 Exigențe funcționale 12
Функциональные требования 12
D. Construcții hidrotehnice: rutiere și speciale 13
Гидротехнические конструкции: дорожные и специальные 13
D.01 Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare 13
Гидротехнические и мелиоративные сооружения 13

VI
D.02 Drumuri și poduri 13
Дороги и мосты 13
D.03 Construcții de căi ferate 16
Сооружения железных дорог 16
D.04 Construcții speciale 16
Сооружения специальные 16
E. Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor 17
Надежность, безопасность и защита зданий и сооружений 17
E.01 Acțiuni în construcții 17
Нагрузки и воздействия в строительстве 17
E.02 Fiabilitatea în construcții 17
Надежность строительных конструкций 17
E.03 Siguranța la incendii 17
Пожарная безопасность 17
E.04 Protecția contra acțiunilor mediului ambiant 18
Защита от воздействия внешней среды 18
F. Elemente de construcții 19
Строительные конструкции 19
F.01 Teren de fundare și fundații 19
Основания и фундаменты 19
F.02 Construcții din beton și beton armat 20
Бетонные и железобетонные конструкции 20
F.03 Construcții din zidărie 20
Каменные конструкции 20
F.04 Construcții metalice 21
Металлические конструкции 21
F.05 Construcții din lemn 21
Деревянные конструкции 21
G. Rețele și echipamente aferente construcțiilor 21
Инжинерные сети и оборудование в строительстве 21
G.01 Instalații electrice 21
Электрические установки 21
G.02 Instalații electrice de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii 22
Электрические установки, автоматизации, сигнализации и 22
телекоммуникации
G.03 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare 22
Установки и сети водоснабжения и канализации 22
G.04 Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului 23
Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха 23

VII
G.05 Instalații de gaze 26
Газовые установки 26
H. Materiale de construcții 27
Строительные материалы 27
H.01 Elemente, piese și articole 27
Элементы, детали и изделия 27
H.02 Materiale pentru zidărie 27
Материалы для стен 27
H.03 Lianți 27
Вяжущие 27
H.04 Betoane și mortare 27
Бетоны и растворы 27
H.05 Agregate 27
Заполнители 27
H.06 Materiale izolatoare și pentru finisare 27
Изоляционные и отделочные материалы 27
H.07 Materiale pentru drumuri 27
Материалы для дорог 27
H.08 Sticlă și produse din sticlă pentru construcții 27
Стекло и изделия из стекла для строительства 27
K. Mașini, utilaje și unelte pentru construcții 27
Строительные машины, оборудование и инструменты 27
K.01 Mașini și mecanisme pentru construcții 27
Строительные машины и механисмы 27
K.02 Instalații și unelte pentru construcții 27
Строительное оборудование и инструменты 27
L. Economia construcțiilor 28
Экономика строительствa 28
L.01 Documente normative de reglementare şi metodice în domeniul economiei 28
construcțiilor
Руководящие и методические документы в области экономики 28
строительства
Norme de deviz pentru lucrări generale şi speciale de construcție 31
Сметные нормы на общестроительные и специальные работы 31
Norme de deviz pentru lucrări la construcţii hidrotehnice 37
Сметные нормы на гидротехнические сооружения 37
Normele de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor 38
Сметные нормы на работы по монтажу оборудования 38
Norme de deviz pentru lucrări de reparații-construcţii 41

VIII
Сметные нормы на ремнотно-строительные работы 41
Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare 43
Сметные нормы на пуско-наладочные работы 43
Norme de deviz pentru lucrări de restaurare 44
Сметные нормы на реставрационные работы 44
Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie a utilajelor 46
Сметные нормы на ремонт оборудования 46
Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor 46
Сметные нормы на техническое обслуживание оборудования 46
Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii 46
Базовые цены на проектные работы для строительства 46
M. Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor 48
Энергоэффективность зданий и сооружений 48
M.01 Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale 48
Энергоэффективность жилых зданий 48
M.02 Eficiența energetică a clădirilor publice 48
Энергоэффективность общественных зданий 48
M.03 Eficiența energetică a clădirilor social-culturale 48
Энергоэффективность социально-культурных зданий 48
M.04 Eficiența energetică a clădirilor industriale 48
Энергоэффективность промышленых зданий 48
M.05 Eficiența energetică a clădirilor agrozootehnice 49
Энергоэффективность сельскохозяйственных зданий 49
M.06 Eficiența energetică a construcțiilor inginerești 49
Энергоэффективность сооружений 49

IX
Capitolul 2
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER
OBLIGATORIU
1 Организационно-методические нормативные документы 51
Группа 1.01 Стандартизация, нормирование 51
Группа 1.02 Инженерные изыскания для строительства и проектирования 51
Группа 1.03 Производство 52
Группа 1.04 Эксплуатация 52
2 Общие технические нормативные документы 53
Группа 2.01 Основные положения надежности строительных сооружений 53
Группа 2.03 Защита от опасных геофизических воздействий 53
Группа 2.04 Внутренний климат и защита от вредных воздействий 54
3 Нормативные документы по градостроительству, зданиям и другим 54
сооружениям
Группа 3.01 Градостроительство 54
Группа 3.02 Жилые, общественные и производственные здания и сооружения 55
Группа 3.03 Сооружения транспорта 57
Группа 3.04 Гидротехнические и мелиоративные сооружения 58
Группа 3.05 Магистральные и промысловые трубопроводы 59
4 Нормативные документы на инженерное оборудование зданий и других 60
сооружений, внешние сети
Группа 4.01 Водоснабжение и канализация 60
Группа 4.02 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование 60
воздуха
Группа 4.03 Сети и электрические установки 61
5 Нормативные документы на строительные конструкции и изделия 62
Группа 5.01 Основания и фундаменты зданий и других сооружений 62
Группа 5.02 Каменные и армокаменные конструкции 62
Группа 5.03 Железобетонные и бетонные конструкции 62
Группа 5.04 Металлические конструкции 63
Группа 5.05 Конструкции из других материалов 63
Глава 6 Механизация строительного производства 63

X
Capitolul 3
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER
INFORMATIV
Часть 1. Организация, управление, экономика 64
Группа 01 Инженерные изыскания для строительства 64

Часть 2. Нормы проектирования 66


Группа 01. Общие нормы проектирования 66
Группа 02. Основания и фундаменты 69
Группа 03. Строительные конструкции 71
Группа 04. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети 72
Группа 05. Сооружения транспорта 74
Группа 06. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные 74
системы и сооружения
Группа 07. Планировка и застройка населенных пунктов 75
Группа 08. Жилые и общественные здания 75
Группа 09. Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения, 76
вспомогательные здания. Инвентарные здания
Группа 10. Склады 77

Часть 3. Организация, производство и приемка работ 78


Группа 01. Общие правила строительного производства 78
Группа 02. Основания и фундаменты 78
Группа 03. Строительные конструкции 79
Группа 04.Защитные, изоляционные и отделочные покрытия 80
Группа 05. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети 80
Группа 06. Сооружения транспорта 80

Часть 4. Проектирование и строительство дорог 82

Часть 5. Пособие к СНиП 87

Часть 6. Сметные нормы 95

Часть 7. Нормативные затраты материальных и трудовых ресурсов 109

XI
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Capitolul 1
A. Normative metodico - organizatorice
Методико – организационные нормативы

A.01 Principiile și metodologia reglementării în construcții


Принципы и методология нормирования в строительстве

NCM A.01.01:2018 Sistemul de documente normative în ICŞC MEI 09.03.2018


construcţii. Termeni și definiții Incercom ord. 92 din
Система нормативных документов в 20.02.2018
строительстве. Понятия и
определения
NCM A.01.02:2016 Sistemul de documente normative în ICȘC MDRC 07.10.2016
construcţii. Dispoziţii generale Incercom ord. 111 din
Система нормативных документов в 27.09.2016
строительстве. Основные положения
Înlocuieşte NCM A.01.02-1996
NCM A.01.03-1996 Modul de elaborare a documentelor CR CRC DAC 01.01.1996
normative Cercon ord. 128 din
Порядок разработки нормативных 26.12.95
документов
Înlocuieşte СНиП 1.01.02-83, anexele 1 şi 2
ale СНиП 1.01.03 83*
NCM A.01.04-1996 Reguli de redactare a documentelor CR CRC DAC 01.01.1997
normative Cercon ord. 148 din
Правила редактирования 18.11.96
нормативных документов
Înlocuieşte СНиП 1.01.03-83*
NCM A.01.05:2018 Modul de adoptare a documentelor ICŞC MEI 09.03.2018
normative ale altor țări ca documente Incercom ord. 96 din
normative naționale 21.02.2018
Правила и методы принятия
нормативных документов других
государств в качестве национальных
нормативных документов
NCM A.01.06:2016 Structura şi modul de lucru ale ICȘC MDRC 01.01.2017
Comitetelor Tehnice Incercom ord. 147 din
Структура и порядок работы 02.12.2016
Технических Комитетов
Înlocuiește NCM A.01.06:2015
NCM A.01.07:2013 Forma de prezentare a documentelor CIEMC SRL MDRC 01.01.2014
normative în construcții ord. 115 din
21.08.2013
Порядок оформления нормативных
документов в строительстве
Amendament NCM A.01.07:2013/A1:2014 MDRC MDRC 01.01.2015
ord. 142 din
29.08.2014
NCM A.01.08:2013 Modul de determinare a costului elaborării CIEMC MDRC 01.05.2013
documentelor normative în construcții SRL odr. 71 din
16.05.2013
Порядок определения стоимости
разработки нормативных документов
1
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

в строительстве
Înlocuieşte NCM L.01.06-2004
Amendament NCM A.01.08:2013/A2:2015 MDRC MDRC 15.05.2015
odr. 38 din
15.04.2013
NCM A.01.09-2013 Modul de efectuare a expertizei CIEMC MDRC 01.01.2014
proiectelor de documente normative în SRL ord. 114 din
construcții 21.08.2013
Порядок проведения экспертизы
проектов нормативных документов в
строительстве
NCM A.01.10-2013 Modul de remunerare a membrilor CIEMC, MDRC 01.01.2014
Comitetelor tehnice pentru normare SRL ord. 113 din
tehnică și standardizare în construcții 21.08.2013
Порядок оплаты деятельности
членов Технических комитетов по
техническому нормированию и
стандартизации в строительстве
Amendament NCM A.01.10-2013/A2:2015 ICŞC MDRC 15.05.2015
Incercom ord. 39 din
15.04.2015
NCM A.01.11:2015 Modul de publicare și difuzare a ICȘC MDRC 01.07.2016
documentelor normative în construcţii Incercom ord. 1 din
06.01.2016
Порядок издания и распространения
нормативных документов в
строительстве
NCM A.01.12:2015 Modul de înregistrare a documentelor ICȘC MDRC 15.01.2016
normative în construcţii Incercom ord. 149 din
22.12.2015
Порядок регистрации нормативных
документов в строительстве
NCM A.01.13:2014 Modul de formare și gestionare a Centrul de MDRC 01.01.2016
dosarelor documentelor normative în Inginerie, ord. 108 din
construcţii Economie 21.09.2015
şi Manage-
Порядок формирования и
ment în
администрирования дел нормативных
Construcţii
документов в строительстве
NCM A.01.14:2015 Modul de înființare şi de activitate a ICȘC MDRC 15.01.2016
grupurilor de creație privind elaborarea Incercom ord. 150 din
documentelor normative în construcții 22.12.2015
Порядок образования и деятельности
творческих коллективов для
разработки нормативных документов
в строительстве
CP A.01.02/A:2014 Desemnarea organismelor de certificare ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 108 din
Назначение органов по сертификации
28.07.2014
CP A.01.02/B:2014 Definiţia controlului producţiei la locul ICŞC MDRC 01.01.2015
procesului de producţie în condiţiile Incercom ord. 112 din
tehnice pentru produsele pentru 28.07.2014
construcţii

2
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Определение контроля производства


по месту производственного
процесса в технических условиях на
строительную продукцию
CP A.01.02/C:2014 Abordarea ansamblurilor şi sistemelor ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 131 din
Обращение с комплектами и
07.08.2014
системами
CP A.01.02/D:2014 Marcajul CE ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 130 din
Маркировка CE
07.08.2014
CP A.01.02/E-2013 Niveluri și clase ICŞC MDRC 01.01.2014
Incercom ord. 116 din
Уровни и классы
21.08.2013
CP A.01.02/F:2014 Durabilitate ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 135 din
Срокслужбы
08.08.2014
CP A.01.02/G:2014 Sistemul european de clasificare a ICŞC MDRC 01.01.2015
reacţiei la foc Incercom ord. 143 din
29.08.2014
Европейская система классификации
по реакции на пожароопасность
CP A.01.02/H:2014 Armonizarea abordării cu privire la ICŞC MDRC 01.01.2015
substanţele periculoase Incercom ord. 141 din
29.08.2014
Гармонизированный подход в
отношении к опасным веществам
CP A.01.02/I:2014 Declaraţia de conformitate ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 129 din
Декларация о соответствии
07.08.2014
CP A.01.02/J:2014 Dispoziţii tranzitorii ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 152 din
Переходные меры
05.09.2014
CP A.01.02/K:2014 Sisteme de atestare a conformităţii, rolul ICŞC MDRC 01.01.2015
şi sarcinile Incercom ord. 200 din
29.12.2014
Схемы подтверждения
соответствия, роль и задачи
CP A.01.02/L:2014 Aplicarea şi utilizarea Eurocodurilor ICŞC MDRC 01.01.2015
Incercom ord. 201 din
Применение и использование
29.12.2014
Еврокодов
CP A.01.02/M:2015 Evaluarea conformității potrivit directivei ICŞC MDRC 01.07.2015
privind produsele pentru construcții: Incercom ord. 43 din
testarea inițială-tip și controlul producției 05.05.2015
la locul procesului de producție
Оценка соответствия согласно
директивы на строительную
продукцию: первичное типовое
испытание и контроль продукции по
месту производственного процесса
CP A.01.03/002- Estimarea termenului de exploatare a ICŞC MDRC 01.01.2014
2013 produselor pentru construcţii în Incercom ord. 117 din
îndrumătoarele pentru evaluări tehnice 21.08.2013
europene, evaluări tehnice şi standardele

3
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

armonizate
Оценка срока службы строительной
продукции в руководствах по
европейским техническим оценкам,
европейских технических оценках и
гармонизированных европейских
стандартах
CP A.01.03/003- Estimarea termenului de exploatare a ICŞC MDRC 01.01.2014
2013 produselor pentru construcţii Incercom ord. 118 din
21.08.2013
Прогнозирование срока службы
строительныхизделий
CP A.01.03/004- Furnizarea de date pentru evaluări ICŞC MDRC 01.01.2014
2013 Incercom ord. 119 din
Преставление данных для оценки
21.08.2013
CP A.01.03/005- Material de referință, documente ICŞC MDRC 01.01.2014
2014 interpretative și actualizarea unui Incercom ord. 113 din
îndrumător pentru evaluare tehnică 27.08.2014
europeană
Справочные материалы,
разъяснительные документы и
обновление руководства по
европейским техническим оценкам
CP A.01.03/006- Lista de verificare a organismului de ICŞC MDRC 01.01.2014
2014 evaluare în ceea ce priveşte gestionarea Incercom ord. 109 din
controlului producţiei la locul procesului 27.08.2014
de producţie
Контрольный список для органов
оценки относительно аспектов
контроля продукции по месту
производственного процесса
Linii directoare privind armonizarea MDRC
reglementărilor tehnice şi standardelor
Direcţia
naţionale în domeniul construcţiilor cu
reglementări
legislaţia şi standardele europene
tehnico-
Руководящие положения по economice
гармонизации технических
регламентов и национальных
стандартов в области
строительства с европейским
законодательством и стандартами
Ghid de comportament al conducătorilor ICȘC MDRC Din data
de organizații în caz de cutremur Incercom ord. 46 din publicării în
05.05.2015 MO nr. 115-
Руководство поведения 123 din
руководителей при землетрясении 15.05.2015
Ghid de comportament al cetăţenilor în ICȘC MDRC Din data
caz de cutremur Incercom ord. 47 din publicării în
05.05.2015 MO nr. 115-
Руководство поведения граждан при 123 din
землетрясении 15.05.2015
Ghid de comportament al studenților în ICȘC MDRC Din data
caz de cutremur Incercom ord. 48 din publicării în
05.05.2015 MO nr. 115-
Руководство поведения студентов 123 din
при землетрясении 15.05.2015

4
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Ghid de comportament al elevilor în caz ICȘC MDRC Din data


de cutremur Incercom ord. 49 din publicării în
05.05.2015 MO nr. 115-
Руководство поведения учеников при 123 din
землетрясении 15.05.2015

CP A.01.06:2016 Procedura de elaborare a evaluării tehnice ICŞC MDRC 01.02.2017


în construcţii Incercom ord. 160 din
26.12.2016
Процедура по разработке технической
оценки в строительстве

A.02 Managementul în construcții


Менеджемент в строительстве

NCM A.02.02-1996 Regulament privind conducerea şi ICŞC DAC 01.09.1997


asigurarea calităţii Incercom ord. 109 din
Положение по управлению и 12.08.1996
обеспечению качества
NCM A.03.01:2016 Nomenclator privind clasificarea FPCDPMC MDRC 01.07.2016
activităților în domeniul construcțiilor Condrumat ord. 81 din
Номенклатура по классификации видов 23.06.2016
деятельности в строительстве
CP A.02.01-2003 Procedura de atestare a personalului ISC MECDT 01.01.2004
laboratoarelor de încercări în construcţii Incercom ord. 281 din
Процедура аттестации специалистов 30.12.2003
лаборатории для испытаний в
строительстве
Înlocuieşte CP A.02.01-2000

CP A.02.12:2017 Managementul proiectelor. CIEMC MEI 01.12.2017


Ghidul pentru managementul proiectelor S.R.L. ord. 302 din
în construcții 22.11.2017
Менеджмент проектов.
Руководство по менеджменту проектов
в строительстве

CP A.05.01:2015 Regulament privind funcţiile beneficiarului ICŞC MDRC 01.01.2016


în construcţii Incercom ord. 132 din
Положение о заказчике 24.11.2015
строительства
CP A.05.02:2016 Soluţii privind securitatea şi sănătatea în ICŞC MDRC 06.12.2016
muncă în proiectele de organizare a Incercom ord. 146 din
construcţiei şi în proiectele de execuţie a 01.12.2016
lucrărilor
Решения по охране здоровья и
безопасности труда в проектах
организации строительства и
проектах производства работ

5
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

A.03 Prospecțiuni în construcţii


Изыскания в строительстве

NCM A.06.01-2006 Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi ICŞC ACDT 01.11.2007


construcţiilor contra proceselor geologice Incercom ord. 78 din
periculoase. Date generale 09.07.2007
Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные
положения
Înlocuieşte СНиП 2.01.15-90
NCM A.06.02:2015 Executarea lucrărilor geodezice în ICȘC MDRC 01.01.2016
construcții Incercom ord. 86 din
Геодезические работы в 14.08.2015
строительстве

A.04 Proiectarea clădirilor și construcțiilor


Проектирование зданий и сооружений

NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, ICŞC MDRC 01.01.2014


aprobare, și conținutul – cadru al Incercom ord. 130 din
documentației de proiect pentru 09.09.2013
construcții. Cerințe și prevederi principale
Порядок разработки, согласования,
утверждения и состав проектной
документации для строительства.
Основные положения и требования
Înlocuieşte NCM A.07.02-1999
Erată NCM A.07.02-2012/C1:2015
NCM A.07.02-2012/C2:2015
ICŞC MEI 30.03.2018
Amendament NCM A.07.02:2012/A1:2017 ord. 375 din
Incercom
18.12.2017
NCM A.07.03-2002 Regulament cu privire la monitorizarea DVEP MECDT 01.01.2003
obiectivelor în construcţie de către autorul ord. 143 din
proiectului 01.07.2002
Положение об авторском надзоре за
строительством объектов.
Înlocuieşte СНиП 1.06.05-85
NCM A.07.04:2015 Regulament cu privire la administratorul ICȘC MDRC 01.08.2016
de proiect Incercom ord. 78 din
Положение о руководителе проекта 13.06.2016
Înlocuieşte NCM A.07.04:2002
NCM A.07.05:2015 Procedura de elaborare, avizare şi ICȘC MDRC 01.07.2015
aprobare a condiţiilor tehnice speciale Incercom ord. 44 din
pentru elaborarea documentaţiei de 05.05.2015
proiect a obiectului de construcţii
Порядок разработки, согласования и
утверждения специальных
технических условий для разработки
документации на объект
капитального строительства

6
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM A.07.06:2016 Componenţa şi conţinutul ICȘC MDRC 01.07.2017


compartimentului „ Protecţia mediului” în Incercom ord. 29 din
documentaţia de proiect 07.03.2017
Состав и содержание раздела
«Охрана окружающей среды» в
проектной документации
A.05 Executarea și recepția construcțiilor
Производство и приемка строительных работ

NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor "CIEMC" MDRC 29.04.2016


Организация строительства S.R.L. ord. 54 din
21.04.2016
Înlocuiește СНиП 3.01.01-85*
NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii în ICȘC MDRC 01.07.2015
construcţii Incercom ord. 195 din
Охрана здоровья и безопасность 29.12.2014
труда в строительстве
Înlocuieşte СНиП III-4-80*
CP A.08.01-1996 Instrucţiuni de verificare a calităţii şi UTŞC DAC 01.06.1996
recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze ord. 50 din
determinante la construcţii şi instalaţii 19.04.1996
aferente
Инструкция по проверке качества и
приемке скрытых работ и/или на
определяющих этапах строительных
работ и относящегося к ним
инженерного оборудования
CP A.08.03:2015 Metodologia de elaborare a fişelor ICȘC MDRC 01.07.2015
tehnologice Incercom ord. 05 din
11.02.2015
Методология по разработке
технологических карт
CP A.08.05:2014 Metodologia de elaborare a proiectelor de ICȘC MDRC 01.07.2015
execuție a lucrărilor de construcţii-montaj Incercom ord. 196 din
Инструкция по разработке проектов 29.12.2014
производства строительно-
монтажных работ
CP A.08.06:2014 Metodologia de elaborare a proiectelor de ICȘC MDRC 01.07.2015
organizare a șantierului Incercom
ord. 197 din
Методология по разработке 29.12.2014
проектов организации
строительства
CP A.08.09:2015 Recomandări de aplicare a normelor, ICȘC MDRC 01.07.2015
regulilor şi procedurilor la executarea ord. 04 din
Incercom
lucrărilor de finisare 11.02.2015
Рекомендации по применению норм,
правил и процедур по выполнению
отделочных работ
CP A.08.10:2015 Executarea lucrărilor de construcții prin ICȘC MDRC 01.03.2016
metoda alpinismului utilitar folosind Incercom ord. 17 din
tehnica accesului pe coardă 01.02.2016
Выполнение строительных работ
методом промышленного альпинизма

7
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

при помощи веревки


CP A.08.11:2015 Executarea lucrărilor de construcții la ICȘC MDRC 10.06.2016
înălțime. Cerinţe generale de securitate ord. 73 din
Incercom
Выполнение строительных работ на 06.06.2016
высоте. Общие требования
безопасности
A.06 Exploatarea și postutilizarea construcțiilor
Эксплуатация и постутилизация конструкций

NCM A.09.02-2005 Deservirea tehnică, reparaţia şi IP Iprocom MII 01.07.2005


reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale ord. 90 din
şi social–culturale 23.05.2005
Техническое обслуживание, ремонт и
реконструкция жилых зданий и зданий
коммунального и сoциально-
культурного назначения

NCM A.09.03:2015 Examinarea elementelor de construcţii ICȘC MDRC 01.01.2016


portante şi a terenurilor de fundaţii a Incercom ord. 87 din
clădirilor şi edificiilor 14.08.2015
Обследование несущих строительных
конструкций и оснований зданий и
сооружений
CP A.09.04:2014 Gestionarea deșeurilor din construcții și ICŞP MDRC 01.01.2015
demolări „Inmacom ord.107 din
Порядок обращения с отходами proiect” S.A. 28.07.2014
строительства и сноса

B. Urbanism și amenajarea teritoriului


Градостроительство и благоустройство территорий

B.01 Sistematizarea teritoriului și a localităților


Планирование территорий и поселений

NCM B.01.01:2016 Sistematizarea teritoriului și a localităților. ICȘC MDRC 01.07.2017


Termeni și defeniții Incercom ord. 116 din
Планирование территорий и 29.09.2016
поселений. Термины и определения

NCM B.01.02-2005 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile INCP ACDT 01.01.2006


metodologice de elaborare, avizare şi Urbanproiect ord. 100 din
aprobare a documentaţiei de urbanism şi 27.12.2005
amenajarea teritoriului
Инструкция о составе, методологии
разработки, согласования и
утверждения документации по
градостроительству и обустройству
территории.
Înlocuieşte ВСН 38-82

NCM B.01.03-2016 Planuri generale ale întreprinderilor INCP MDRC 01.01.2017


ord. 117 din
8
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

industriale Urbanproiect 29.09.2016


Генеральные планы промышленных
предприятий
MEI
NCM B.01.04:2018 Planuri generale ale întreprinderilor INCP 09.03.2018
ord. 93 din
agricole Urbanproiect
21.02.2018
Генеральные планы
сельхозпредприятий

NCM B.01.05:2016 Urbanism. Sistematizarea și amenajarea INCP MDRC 01.07.2017


localităților urbane și rurale Urbanproiect ord. 115 din
Градостроительство. Планировка и 29.09.2016
застройка городских и сельских
поселений
B.02 Infrastructura socială
Социальная инфраструктура

NCM B.02.01-2006 Parcaje ICŞC ACDT 01.01.2008


Стоянки автомобилей Incercom ord. 157 din
27.11.2007
B.03 Infrastructura tehnică
Техническая инфраструктура

C. Clădiri și funcționalitatea lor


Здания и их функциональные назначения

C.01 Clădiri civile


Гражданские здания

NCM C.01.02:2017 Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe ICSC MDRC 03.04.2017


de copii Incercom odr. 40 din
Проектирование зданий детских 21.03.2017
садов
Înlocuieşte NCM C.01.02-1999
NCM C.01.03:2017 Proiectarea construcţiilor pentru şcoli de ICSC MDRC 03.04.2017
învăţământ general Incercom odr. 41 din
Проектирование зданий 21.03.2017
общеобразовательных школ.
Înlocuieşte NCM C.01.02-2000
NCM C.01.04-2005 Clădiri administrative. Norme de ICŞC ACDT 01.11.2006
proiectare Incercom ord. 38 din
Административные здания. Нормы 04.09.2006
проектирования.
NCM C.01.06:2014 Cerințe generale de securitate pentru ICŞC MDRC 01.07.2014
obiectele de construcție la folosirea și Incercom ord. 48 din
accesibilitatea lor pentru persoanele cu 08.04.2014
dizabilităţi
Общие требования по безопасности
строительных объектов при их
использовании и доступности для
9
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

маломобильных групп населения


Înlocuieşte NCM C.01.06-2007

Clădiri social-administrative ale întreprindelor


NCM C.01.07:2018 industriale 09.03.2018
Административные и бытовые здания INCP MEI
промышленных предприятий Urbanproiect ord. 97 din
21.02.2018

NCM C.01.08:2016 Blocuri locative ICŞC MDRC 22.07.2017


Жилые здания Incercom ord. 86 din
08.07.2016
Înlocuieşte NCM C.01.06-2007 și
СНиП 2.08.01-89
NCM C.01.09-2012 Amenajarea terenurilor fondului forestier INCP MDRC 27.12.2012
de recreere. Construcții provizorii. Cerințe Urbanproiect ord. 138, din
generale 27.12.2012
Обустройство земельных участков
лесного фонда для отдыха.
Временные строения. Общие
требования
NCM C.01.10:2016 Proiectarea și construcția mansardelor ICȘC MDRC 01.03.2017
INCERCOM ord. 10 din
Проектирование и строительство
20.01.2017
мансард
NCM C.01.11:2014 Norme
Normededeproiectare
proiectareaaremizelor
remizelorde
de ICȘC
ICȘC MDRC
MDRCord.
ord. 01.07.2014
01.07.2014
pompieri
pompieri INCERCOM
INCERCOM 96
96din
din
24.06.2014
24.06.2014
Нормы
Нормыпроектирования
проектированияпожарных
пожарных
депо
депо
NCM C.01.12:2018 Clădirii şi construcţii publice INCP MEI 04.05.2018
Urbanproiect ord. 208, din
Общественные здания и сооружения
21.04.2018
CP C.01.01-2000 Instrucţiuni cu privire la proiectarea şi MMAT MMAT 01.01.2001
executarea lăcaşurilor de cult ord. 316 din
26.06.2000
Инструкция по проектированию и
строительству культовых зданий
CP C.01.02:2014 Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu ICŞC MDRC 01.07.2014
considerarea accesibilității pentru Incercom ord. 49 din
persoane cu dizabilități. Prevederi 14.04.2014
generale
Проектирование зданий и сооружений
с учетом доступности для маломо-
бильных групп населения Общие
положения
Înlocuieşte CP C.01.02-2003
СP C.01.04-2007 Clădiri ale judecătoriilor raionale INCP ACDT 01.12.2007
(orăşeneşti) Urbanproiect ord.156 din
Здания районных (городских) судов 26.11.2007
СP C.01.05-2012 Parcaje-garaje pentru autoturismele INCP MDRC 01.01.2013
cetăţenilor. Ghid de proiectare Urbanproiect ord. 113 din
Гаражи-стоянки для легковых 01.11.2012
автомобилей, принадлежащих
гражданам. Пособие для
10
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

проектирования
СP C.01.08:2016 Construcția toaletelor uscate cu Asociația MDRC 22.07.2016
colectarea separată a excrețiilor obștească ord. 91 din
Строительство сухих туалетов с FDDM 13.07.2016
отводом мочи (WiSDOM)

СP C.01.09:2017 Construcții plane deschise pentru cultură INCP MDRC 01.07.2017


fizică și sport Urbanproiect ord. 70 din
Открытые плоскостные 03.07.2017
физкультурно-спортивные
сооружения

СP C.01.14:2017 Containere social-sanitare pentru dotarea ICȘC MEI 03.11.2017


șantierelor de construcții Incercom ord. 205 din
Санитарно-бытовые помещения для 18.10.2017
строительных площадок

C.02 Construcții și clădiri industriale


Промышленные здания и сооружения

NCM C.02.02:2016 Clădiri şi construcţii industriale INCP MDRC 01.07.2016


Urbanproiect ord. 29 din
Производственные здания и 22.02.2016
сооружения
Înlocuieşte NCM C.02.02-2004
NCM C.02.03-2004 Clădiri de depozitare SA MECDT 01.01.2004
Складские здания Ceproserving ord. 156 din
17.07.2003
Înlocuieşte СНиП 2.11.01-85*
NCM C.02.04-2006 Proiectarea depozitelor de petrol şi INCP ACDT 01.11.2006
produse petroliere Urbanproiect ord. 36 din
Проектирование складов нефти и 04.09.2006
нефтепродуктов
Înlocuieşte СНиП II-106-79

C.03 Construcții și clădiri agrozootehnice


Зоотехнические здания и сооружения

NCM C.03.01:2015 Construcţia complexelor animaliere. ICȘC MDRC 01.01.2016


Norme de proiectare Incercom ord. 131 din
23.11.2015
Строительство животноводческих
комплексов. Правила проектирования
Înlocuieşte СНиП 2.10.03-84
NCM C.03.02:2016 Depozite de îngrășăminte minerale uscate ICȘC MDRC 01.01.2016
și substanțe chimice de protecție a Incercom ord. 77 din
plantelor. Norme de proiectare 13.06.2016
Склады сухих минеральных удобрений
и химических средств для защиты
растений. Нормы проектирования
Înlocuieşte СНиП II-108-78

11
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

C.04 Exigențe funcționale


Функциональные требования

NCM C.04.02:2017 Iluminatul natural şi artificial INCP MDRC 14.07.2017


Urbanproiect ord. 71 din
Естественное и искусственное
03.07.2017
освещение
Înlocuieşte NCM C.04.02-2005
NCM C.04.03:2015 Învelitori. Norme de proiectare ICȘC MDRC 01.07.2015
Incercom ord. 194 din
Кровли. Нормы проектирования
29.12.2014
Înlocuieşte NCM C.04.03-2005
NCM C.04.04:2015 Pardoseli. Norme de proiectare ICȘC MDRC 01.01.2016
Incercom ord. 125 din
Полы. Нормы проектирования
18.11.2015
Înlocuieşte СНиП 2.03.13-88
NCM C.04.05:2016 Acoperiri de izolare și finisare ICȘC MDRC 01.01.2017
Incercom ord. 114 din
Изоляционные и отделочные покрытия
29.09.2016
Înlocuieşte СНиП 3.04.01-87

CP C.04.02-2011 Elemente de închidere din plăci de KNAUF- MDRC 01.01.2012


gipscarton GHIPS, SRL ord. 84 din
Ограждающие конструкции с примене- 22.09.2011
нием гипсокартонных листов
CP C.04.03-2011 Elemente din plăci de ipsos cu nut și feder KNAUF- MDRC 01.01.2012
Конструкции с применением гипсовых GHIPS, SRL ord. 85 din
пазогребневых плит 22.09.2011

CP C.04.04-2012 Proiectarea sistemelor de iluminat de ICȘC MDRC 01.01.2013


siguranţă în clădiri și construcții Incercom ord. 107 din
Проектирование систем аварийного 29.10.2012
освещения в зданиях и сооружениях
CP C.04.06-2013 Regulament privind emiterea avizului ICȘC MDRC 01.05.2013
tehnic, ce atestă gradul de executare a Incercom ord. 46 din
construcției și corespunderea lucrărilor de 10.04.2013
construcții cu documentația de proiect
Положение о порядке выпуска
технического заключения,
подтверждающего степень
строительства объекта и
соответствия строительных работ
проектной документации
CP C.04.07-2014 Hidroizolarea părților subterane ale ICȘC MDRC 01.01.2015
clădirilor și construcțiilor. Recomandări Incercom ord. 137 din
pentru proiectare 28.08.2014
Гидроизоляция подземных частей
зданий и сооружений. Рекомендации по
проектированию
CP C.04.08:2015 Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări ICȘC MDRC 01.01.2016
de instalare Incercom ord. 134 din
Оконные и дверные блоки из ПВХ. 30.11.2015
Работы по установке

12
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

D. Construcții hidrotehnice, rutiere și speciale


Гидротехнические, дорожные и специальные конструкции

D.01 Construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare


Гидротехнические и мелиоративные сооружения

NCM D.01.01-1997 Hidrologie, hidrogeologie, lucrări de CR CRC MDTCGC 01.09.1997


amenajare a bazinelor hidrografice ale Cercon ord. 76 din
torenţilor şi de îmbunătăţiri funciare. 05.08.1997
Terminologie
Гидрология, гидрогеология, работы
по благоустройству бассейнов
потоков и мелиорации земель.
Терминология
NCM D.01.02-2003 Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor IP MECDT 01.01.2004
de acumulare Acvaproiect ord. 183 din
Типовые правила эксплуатации 11.09.2003
водохранилищ
NCM D.01.03-2007 Сonstrucţii hidrotehnice. Reguli de bază UASM ACDT 01.11.2007
Гидротехнические сооружения. ord. 75 din
Основные положения 09.07.2007

СP D.01.04-2007 Determinarea caracteristicilor hidrologice UASM ACDT 01.11.2007


principale de calcul ord. 80 din
Определение основных расчетных 09.07.2007
гидрологических характеристик
Înlocuieşte СНиП 2.01.14-83
СP D.01.05-2012 Determinarea caracteristicilor hidrologice UASM MDRC 01.07.2013
pentru condițiile Republicii Moldova ord. 26 din
Определение гидрологических 26.02.2013
характеристик для условий
Республики Молдова
СP D.01.06-2012 Determinarea limitelor admisibile de UASM MDRC 01.01.2013
substanțe nocive în debitele (scurgerile) ord. 05 din
superficiale pentru condițiile Republicii 23.01.2013
Moldova
Определение допустимых
концентраций вредных веществ в
стоках поверхностных вод для
условий Республики Молдова

D.02 Drumuri și poduri


Дороги и мосты

NCM D.02.01:2015 Proiectarea drumurilor publice ICȘC MDRC 24.02.2015


Проектирование автомобильных Incercom ord. 03 din
дорог общего пользования 11.02.2015
Înlocuieşte СНиП 2.05.02-85
CP D.02.01-2012 Ghid privind construcţia fundaţiilor şi ICȘC MDRC 01.06.2013
îmbrăcăminţilor din beton de ciment Incercom ord. 13 din
vibrocilindrat 01.02.2013

13
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Методические рекомендации по
строительству оснований и
покрытий из виброукатанного
цементобетона
CP D.02.02-2013 Organizarea executării lucrărilor la ICȘC MDRC 01.01.2014
întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul Incercom ord. 141 din
maistrului rutier 02.10.2013
Организацияпроизводства работ при
содержании и ремонте
автомобильных дорог. Пособие
дорожному мастеру
CP D.02.03-2011 Ghid privind folosirea lianţilor pe bază de ICȘC MDRC 01.01.2012
bitum şi cauciuc pentru construcţia şi Incercom ord. 108 din
reparaţia îmbrăcăminţelor drumurilor 08.11.2011
(pentru uz experimental)
Рекомендации по применению
битумно-резиновых композиционных
вяжущих материалов для строитель-
ства и ремонта покрытий автомо-
бильных дорог (для опытного
применения)
CP D.02.04-2011 Ghid privind tehnologia armării ICȘC MDRC 01.06.2013
îmbrăcăminţelor din beton asfaltic cu Incercom ord. 109 din
adaosuri de fibre din rocă de bazalt la 08.11.2011
construcţia şi reparaţia drumurilor
Методические рекомендации по
технологии армирования
асфальтобетонных покрытий
добавками базальтовых волокон
(фиброй) при строительстве и
ремонте автомобильных дорог
CP D.02.05:2017 Proiectarea podurilor de șosea în zone ICȘC MEI 22.12.2017
seismice Incercom ord. 356 din
05.12.2017
Проектирование автодорожных
мостов в сейсмических районах
CP D.02.06-2014 Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă ICȘC MDRC 01.07.2014
pe baza funcționalității Incercom ord. 50 din
15.04.2014
Руководство по оценке трaнспортно-
эксплуатационного состояния
мостовых сооружений
CP D.02.07-2014 Cerinţe tehnice generale, privind ICȘC MDRC 01.01.2015
parapetele de siguranţă pe podurile, Incercom ord. 128 din
amplasate pe drumurile de I categorie 07.08.2014
Общие технические требования к
ограждающим устройствам на
мостовых сооружениях, расположен-
ных на автомобильных дорогах I
категории
CP D.02.08-2014 Dimensionarea structurilor rutiere suple ICȘC MDRC 01.01.2015
Проектирование нежестких дорожных Incercom ord. 114 din
одежд 28.07.2014

CP D.02.09-2014 Recomandări privind depistarea şi ICȘC MDRC 01.01.2015


înlăturarea făgaşelor de pe îmbrăcăminţile Incercom ord. 132 din
rutiere suple 07.08.2014

14
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по выявлению и
устранению колей на нежестких
дорожных одеждах
CP D.02.10-2016 Recomandări privind siguranța rutieră ICȘC MDRC 24.02.2017
Incercom ord. 27 din
Рекомендации по обеспечению
17.02.2017
безопасности движения на
автомобильных дорогах
CP D.02.11-2014 Recomandări privind proiectarea străzilor ICȘC MDRC 01.07.2014
şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale Incercom ord. 72 din
05.05.2014
Рекомендации по проектированию
улиц и дорог городов и сельских
поселений
CP D.02.12-2014 Recomandări metodice pentru reabilitarea ICȘC MDRC 01.01.2015
îmbrăcăminţilor rutiere şi fundaţiilor prin Incercom ord. 115 din
metode de reciclare la rece 28.07.2014
Методические рекомендации по
восстановлению асфальтобетонных
покрытий и оснований
автомобильных дорог способами
холодной регенерации
CP D.02.14-2013 Reguli privindinvestigarea şi evaluarea ICȘC MDRC 01.01.2012
stării drumurilor Incercom ord. 12 din
01.02.2013
Правила диагностики и оценки
состояния автомобильных дорог.
Înlocuieşte ВСН 6-90

CP D.02.15-2014 Normative privind necesarul de tehnică ICȘC MDRC 01.01.2015


rutieră pentru întreţinerea drumurilor Incercom ord. 127 din
07.08.2014
Нормативы потребности дорожной
техники для содержания
автомобильных дорог
CP D.02.16-2012 Evaluarea capacităţii portante a ICȘC MDRC 01.01.2013
structurilor rutiere suple Incercom ord. 119 din
29.11.2012
Оценка прочности нежестких
дорожных одежд
CP D.02.17-2012 Сonsolidarea acostamentelor drumurilor ICȘC MDRC 01.01.2013
Incercom ord. 100 din
Укрепление обочин автомобильных
09.10.2012
дорог
Înlocuieşte ВСН 39-79
CP D.02.18:2017 Reguli de protecția a muncii la ICȘC MDRC 01.07.2017
construcția, reparația și întraținerea Incercom ord. 78 din
drumurilor 14.07.2017
Правила охраны труда при
строительстве, ремонте и
содержании автомобильных дорог
CP D.02.19-2014 Recomandări de utilizare a parapetelor de ICȘC MDRC 01.01.2015
siguranţă pe podurile rutiere Incercom ord. 110 din
Рекомендации по применению 28.07.2014
ограждающих устройств на
мостовых сооружениях
автомобильных дорог
15
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

CP D.02.20-2012 Recomandări tehnice privind structurile şi ICȘC MDRC 01.01.2013


tehnologiile de construcţie ale drumurilor, Incercom ord. 99 din
trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu 09.10.2012
destinaţie socio-culturală
Технические рекомендации по
конструкциям и технологии
строительства дорог, тротуаров,
площадок на территориях культурно-
бытового назначения
CP D.02.21:2015 Utilizarea materialelor geosintetice pentru ICȘC MDRC 01.01.2016
construcţia drumurilor Incercom ord. 126 din
Применение геосинтетических 18.11.2015
материалов при строительстве
автомобильных дорог
CP D.02.22:2016 Regulament privind lucrările destabilizare ICȘC MDRC 29.04.2016
a pămînturilor cu stabilizatori pe bază de Incercom ord. 53 din
compuși organici naturali polienzimici 21.04.2016
Регламент работ по стабилизации
грунтов, стабилизаторами на базе
полиэнзимных натуральных
органических соединений
Înlocuiește CP D.02.22-2014

D.03 Construcții de căi ferate


Строительство железных дорог

NCM D.03.01-2006 Căile ferate cu ecartamentul 1520 mm S.A. Gradient- ACDT 01.07.2007
Co ord. 15 din
Железные дороги колеи 1520 мм
14.02.2007
Înlocuieşte CНиП II-39-76;
СНиП III-38-75; CH 468-74
CP D.03.01-2009 Căile ferate cu ecartamentul 1520 mm ICŞC MCDR 01.01.2010
Incercom ord. 09 din
Железные дороги колеи 1520 мм
26.11.2009
CP D.03.02-2009 Proiectarea terasamentului căilor ferate ICŞC MCDR 01.01.2010
cu ecartamentul 1520 mm Incercom ord. 08 din
26.11.2009
Проектирование земляного полотна
железных дорог колеи 1520 мм

D.04 Construcții speciale


Специальные сооружения

NCM D.04.01-2005 Aerodromuri ICŞC ADR 02.05.2006


Incercom ord. 49 din
Аэродромы
19.04.2006
Înlocuieşte СНиП 2.05.08-85,
СНиП 3.06.06-88

16
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

E. Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor


Надежность, безопасность и защита зданий и сооружений

E.01 Acțiuni în construcții


Нагрузки и воздействия в строительстве

NCM E.01.03-2005 Instrucţiuni privind identificarea localităţilor ICŞC DCDT 01.11.2006


afectate de procesele geologice Incercom ord. 32 din
periculoase 04.09.2006
Указания по выявлению населенных
пунктов поврежденных опасными
геологическими процессами

E.02 Fiabilitatea în construcții


Надежность строительных конструкций

NCM E.02.02:2016 Fiabilitatea elementelor de construcții și INCP MDRC 01.01.2017


terenurilor de fundații. Principii de bază Urbanproiect ord. 112 din
29.09.2016
Надёжность строительных
конструкций и оснований. Основные
положения
Înlocuieşte NCM E.01.02-2005,
NCM E.02.01-2005

E.03 Siguranța la incendii


Пожарная безопасность
NCM E.03.01-2005 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor INCP ADR 01.11.2006
şi instalaţiilor. Terminologie Urbanproiect ord. 37 din
Пожарная безопасность зданий и 04.09.2006
соружений. Терминология
Înlocuieşte ГОСТ 12.1.033-81;
ГОСТ 12.2.047-86; СТ СЭВ 383-87
NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor ICȘC MDRC 01.07.2014
şi instalaţiilor Incercom ord. 81 din
Пожарная безопасность зданий и 20.05.2014
сооружений
Înlocuieşte NCM E.03.02-2001
NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme INCP MECDT 01.07.2003
automate de semnalizare şi stingere a Urbanproiect ord. 124 din
incendiilor 27.05.2003
Оборудование зданий и сооружений
автоматическими установками
пожаротушения и пожарной
сигнализацией
Înlocuieşte СНиП, ВСН, СН, ВНТП, ОНТП
etc. editate anterior
NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de INCP DCDT 01.01.2005
explozie – incendiu şi de incendiu a Urbanproiect ord. 159 din
încăperilor şi clădirilor 11.10.2004

17
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Определение категорий помещений и


зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности
Înlocuieşte ОНТП 24-86 şi СНиП, ВСН, СН,
ВНТП, ОНТП etc. editate anterior
NCM E.03.05-2004 Instalaţii automate de stingere şi INCP DCDT 01.01.2005
semnalizare a incendiilor. Normativ pentru Urbanproiect ord. 160 din
proiectare 11.10.2004
Автоматические установки
пожаротушения и пожарной
сигнализации. Нормы проектирования
Înlocuieşte СНиП 2.04.09-84 şi СНиП, ВСН,
СН, ВНТП, ОНТП etc. editate anterior

E.04 Protecția contra acțiunilor mediului ambiant


Защита от воздействий внешней среды

NCM E.04.01:2017 Protecţia termică a clădirilor ICŞC MEI 01.12.2017


Тепловая защита зданий Incercom ord. 301 din
22.11.2017
Înlocuieşte NCM E.04.01-2006
NCM E.04.02:2014 Protecţia contra zgomotului ICȘC MDRC 01.07.2015
Защита от шума Incercom ord. 199 din
29.12.2014
Erata nr. 1; Înlocuieşte NCM E.04.02-2006
NCM E.04.04:2016 Proiectarea protecţiei anticorozive a ICŞC MECDT 01.07.2017
construcţiilor Incercom ord. 153 din
16.12.2016
Проектирование противокоррозийной
защиты строительных конструкций
Înlocuieşte СНиП 2.03.11-85
CP E.04.01-2001 Instrucţiuni privind executarea hidroizolării ICŞC MECDT 01.01.2002
şi protecţiei anticorosive cu lacuri şi Incercom ord. 146 din
vopsele a suprafeţelor interioare din beton 10.12.2001
ale rezervoarelor de apă potabilă şi
industrială
Инструкция по выполнению
гидроизоляции и противокоррозион-
ной защиты лакокрасочными
материалами бетона внутренней
поверхности резервуаров для
питьевой и технической воды
CP E 04.02-2013 Reguli tehnice de execuţie a sistemelor de ICŞC MDRC 01.09.2013
termoizolaţie exterioară şi interioară a Incercom ord. 82 din
clădirilor 06.06.2013
Технические правила производства
систем наружной и внутреренней
теплоизоляции зданий
Înlocuieşte CР E.04.02-2003
CP E.04.03-2005 Protecţia anticorosivă a construcţiilor şi ICŞC DCDT 01.02.2005
instalaţiilor Incercom ord. 07 din
06.01.2005
Защита строительных конструкций и
сооружений от коррозии

18
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

CP E 04.04-2005 Executarea lucrărilor de izolare, protecţie ICŞC DCDT 01.02.2005


şi finisare în construcţii Incercom ord. 09 din
10.01.2005
Производство изоляционных,
защитных и отделочных работ в
строительстве
CP E.04.05:2017 Proiectarea protecţiei termice a clădirilor ICŞC MEI 17.11.2017
Incercom ord. 223 din
Проектирование тепловой защиты
30.10.2017
зданий
Înlocuieşte CР E.04.05-2006
CP E.04.07-2016 Proiectarea izolării fonice a elementelor INCP MCDR 07.10.2016
de inchidere pentru clădirile locative și Urbanproiect ord. 113 din
sociale 29.09.2016
Проектирование звукоизоляции
ограждающих конструкций жилых и
общественных зданий
Înlocuieşte CРС.04.01-2007

F. Elemente de construcții
Строительные конструкции

F.01 Teren de fundare și fundații


Основания и фундаменты

NCM F.01.01-2007 Geofizica proceselor naturale ICŞC MCDR 01.01.2010


periculoase. Incercom ord. 10 din
26.11.2009
Геофизика опасных природных
воздействий
NCM F.01.03-2009 Reguli de execuţie, controlul calităţii şi ICŞC MCDT 01.07.2009
recepţia terenurilor de fundare şi Incercom ord. 62 din
fundaţiilor 28.04.2009
Правила производства, контроль
качества и приемка оснований и
фундаментов
Înlocuieşte СНиП 3-02.01-87
CP F.01.01-2007 Proiectarea şi construcţia fundaţiilor pe ICŞC MCDR 01.01.2010
piloţi Incercom ord. 12 din
26.11.2009
Проектирование и устройство
свайных фундаментов
CP F.01.02-2008 Proiectarea şi construcţia temeliilor şi ICŞC MCDR 01.01.2010
fundaţiilor pentru clădiri şi instalaţii Incercom ord. 11 din
26.11.2009
Проектирование и устройство
оснований и фундаментов зданий и
сооружений

F.02 Construcții din beton și beton armat


Бетонные и железобетонные конструкции

19
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM F.02.02-2006 Calcul, proiectarea şi alcătuirea ICŞC ACDT 15.10.2006


elementelor de construcţii din beton armat Incercom ord. 35 din
şi beton precomprimat 04.09.2006
Расчет, проектирование и методика
изготовления элементов из обычного
и преднапряженного железобетона
Înlocuieşte СНиП 2.03.01-84
Amendament NCM F.02.02-2006/А1:2014 MDRC 01.07.2014
ord. nr. 27 din
10.03.2014
NCM F.02.03-2005 Executarea, controlul calităţii şi recepţia ICŞC DCDT 01.01.2005
lucrărilor din beton şi beton armat monolit Incercom ord. 06 din
06.01.2005
Производство, контроль качества и
приемка монолитных бетонных и
железобетонных конструкций
Înlocuieştecompartim. 2 al СНиП3.03.01-87
NCM F.02.04-2007 Elemente prefabricate de beton, beton ICŞC ACDT 01.09.2008
armat şi beton precomprimat. Executarea, Incercom ord. 32 din
controlul calităţii şi recepţia 01.08.2007
Изделия из бетона, железобетона и
предварительно – напряженного
железобетона.
Производство,контроль качества и
приемка
Înlocuieşte СНиП 3.09.01-85
CP F.02.01:2016 Proiectarea sistemelor de planșee din MDRC MDRC 08.04.2016
elemente prefabricate și beton monolit ord. 49 din
29.03.2016
Проектирование сборно-монолитных
перекрытий из элементов
конструкций и монолитного бетона

F.03 Construcții din zidărie


Каменные конструкции

NCM F.03.02-2005 Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie CR CRC ADR 02.05.2006
Проектирование зданий с каменными Cercon ord. 47 din
стенами 19.04.2006

Înlocuieşte NCM F.03.02-99


MD nr. 1 MDRC ord. 01.07.2013
nr. 81 din
04.06.2013
Amendament NCM F.03.02-2005/A2:2015 MDRC ord. 01.05.2015
nr. 35 din
14.04.2015
Amendament NCM F.03.02-2005/A3:2015 MDRC MDRC 02.10.2015
ord. 107 din
21.09.2015
NCM F.03.03-2004 Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie CR CRC MECDT 01.01.2004
Производство и приемка каменных Cercon ord. 262 din
работ 03.12.2003
Înlocuieşte compart. 7 al СНиП 3.03.01-87

20
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

CP F.03.01:2015 Sistem semimonolit de planșee din MDRC MDRC ord. 02.10.2015


elemente prefabricate. Lucrări de execuție nr. 106 din
16.09.2015
Полумонолитная система из сборных
элементов плит перекрытия.
Производство работ

F.04 Construcții metalice


Металлические конструкции

F.05 Construcții din lemn


Деревянные конструкции

NCM F.05.01-2007 Proiectarea construcţiilor din lemn ICŞC ACDT 01.09.2008


Incercom ord. 31 din
Проектирование деревянных
01.08.2008
конструкций
Înlocuieşte СНиП II-25-80

G. Rețele și echipamente aferente construcțiilor


Инжинерные сети и оборудование в строительстве

G.01 Instalații electrice


Электрические установки

NCM G.01.01:2016 Proiectarea alimentării cu energie ICȘC MDRC ord. 01.04.2016


electrică a întreprinderilor industriale. Incercom nr. 36 din
Norme de proiectare tehnologică 09.03.2016

Проектирование электроснабжения
промышленных предприятий. Нормы
технологического проектирования

Înlocuieşte CH 174-75

NCM G.01.02:2015 Proiectarea şi montarea instalaţiilor ICȘC MDRC ord. 01.07.2015


electrice în clădirile locative şi sociale Incercom nr. 45 din
05.05.2015
Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и
общественных зданий
Înlocuieşte ВСН 59-88

NCM G.01.03:2016 Dispozitive electrotehnice ICȘC MDRC 02.12.2016


Incercom ord. 139 din
Электротехнические устройства 23.11.2016
Înlocuieşte СНиП 3.05.06-85

CP G.01.03:2014 Sisteme electrice de cablu pentru topirea ICȘC MDRC 01.07.2015


zăpezii pentru jgheaburi, țevi și acoperiș Incercom ord.198 din
29.12.2014
Электрические кабельные системы
снегооттаивания для желобов, труб и
крыш

21
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

G.02 Instalații electrice de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii


Электрические установки автоматизации, сигнализации и телекоммуникаций

NCM G.02.01:2017 Rețele (sisteme) de comunicații ICȘC MDRC 14.07.2017


electronice, instalații de automatizare și Incercom ord. 69 din
semnalizare pentru clădiri și construcții. 03.07.2017
Prevederi de bază pentru proiectare și
montare
Сети (системы) электронных
коммуникаций, устройства
автоматизации и сигнализации для
зданий и сооружений.
Основные положения по
проектированию и монтажу
ICȘC
NCM G.02.03:2017 Proiectarea rețeleloe electrice orășenești 22.12.2017
Incercom MEI
Проектирование городских ord. 355 din
электрических сетей 05.12.2017

G.03 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare


Установки и сети водоснабжения и канализации

NCM G.03.01-2012 Stații de capacitate mică de epurare a UASM MDRC 01.07.2013


apelor uzate comunale ord. 48 din
15.04.2013
Станции очистки коммунальных
сточных вод малой производитель-
ности
NCM G.03.02:2016 Rețele și instalații exterioare de canalizare UASM MDRC 06.05.2016
ord. 56 din
Наружные сети и сооружения
25.04.2016
канализации
Înlocuieşte СНиП 2.04.03-85

Regulamentul privind principiile de bază MEI 13.04.2018


în proiectarea și construcția sistemelor ord. 179 din
exterioare de alimentare cu apă a 04.04.2018
localităților mici cu un consum sub
200 m3/zi.
Регламент об основных принципах
проектирования и строительства
систем наружного водоснабжения
малых населенных пунктов,
использующих воду в объеме, не
превышающем 200 м3 в сутки

NCM G.03.03:2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și ICȘC MDRC 27.11.2015


canalizare Incercom ord. 124 din
18.11.2015
Внутренний водопровод и канализация
Înlocuieşte СНиП 2.04.01-85
CP G.03.01-2006 Proiectarea şi montarea conductelor S.A. Gradient- ACDT 01.07.2007
sistemelor interioare de alimentare cu apă Co ord. 23 din
rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel 20.02.2007
cu acoperire de polimeri
22
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Проектирование и монтаж
трубопроводов систем холодного и
горячего водоснабжения с использо-
ванием металлополимерных труб
CP G.03.02-2006 Proiectarea şi montarea conductelor S.A. Gradient- ACDT 01.07.2007
sistemelor de alimentare cu apă şi Co ord. 24 din
canalizare din materiale de polimeri 20.02.2007
Проектирование и монтаж
трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из
полимерных материалов
Înlocuieşte СН 478-80
CP G.03.03-2011 Proiectarea şi montarea conductelor INCP MDRC 01.01.2012
subterane de alimentare cu apă din ţevi Urbanproiect ord. 98 din
de masă plastică cu fibre de sticlă 26.10.2011
Проектирование и монтаж подземных
трубопроводов водоснабжения из
стеклопластиковых труб
CP G.03.04-2011 Proiectarea, montarea şi exploatarea Urbamproiect MDRC 01.01.2012
sistemelor de canalizare interioară din ţevi ord. 99 din
din polipropilenă 26.10.2011
Проектирование, монтаж и
эксплуатация систем внутренней
канализации из полипропиленовых
труб
CP G.03.05-2011 Proiectarea şi montarea sistemelor Urbanproiect MDRC 01.01.2012
interioare de alimentare cu apă şi ord. 96 din
încălzire a clădirilor din ţevi de cupru 26.10.2011
Проектирование и монтаж
внутренних систем водоснабжения и
отопления зданий из медных труб
CP G.03.06-2011 Proiectarea şi montarea conductelor UASM MDRC 01.01.2012
subterane de canalizare din ţevi plastice ord. 107 din
armate cu fibre de sticlă 08.11.2011
Проектирование и монтаж подземных
трубопроводов канализации из
стеклопластиковых труб
CP G.03.07:2016 Sisteme de epurare biologică naturală a Asociația MDRC 05.08.2016
apelor uzate comunale în filtre plantate cu Internațională ord. 96 din
macrofite (fitofiltre) a Păstrătorilor 21.07.2016
Râului ”Eco-
Системы естественной Tiras”
биологической очистки коммунальных
сточных вод в фильтрах, засаженных
высшей водной растительностью
(фитофильтры)

G.04 Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului


Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
NCM G.04.03-1999 Proiectarea şi executarea reţelelor termice CR CRC MDTCGC 01.07.1999
subterane fără canal din conducte Cercon ord. 102 din
preizolate cu poliuretan expandat şi 30.06.1999
manta din polietilenă
23
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Проектирование и строительство
подземных тепловых сетей из
предварительно изолированных
полиуретаном труб в
полиэтиленовой оболочке
NCM G.04.04-2012 Alimentare cu căldură pe apartamente a IP Gazproiect MDRC 01.07.2013
blocurilor de locuit cu termogeneratoare ord. 47 din
pe combustibil gazos 15.04.2013
Поквартирное теплоснабжение жилых
зданий с теплогенераторами на
газовом топливе
Se abrogă NCM G.04.04-2006
MEI 08.06.2018
Amendament NCM G.04.04:2012/A1:2018
ord. 194 din
11.04.2018
NCM G.04.05:2016 Surse autonome pentru alimentare cu ICȘC MDRC 01.03.2017
căldură Incercom ord. 156 din
26.12.2016
Автономные источники
теплоснабжения
NCM G.04.07:2014 Reţele termice ICȘC MDRC 01.04.2015
Incercom ord. 202 din
Тепловые сети
31.12.2014
Înlocuieşte NCM G.04.07:2006
NCM G.04.08-2006 Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor S.A. Gradient- ACDT 01.07.2007
Co ord. 19 din
Тепловая изоляция оборудования и
трубопроводов 14.02.2007
Înlocuieşte СНиП 2.04.14-88
РД 34.09.255-97 Indicaţii metodice privind determinarea S.A. Gradient- MCDT 01.09.2008
supliment la pierderilor de căldură în reţelele termice Co ord. 37 din
de apă 14.08.2008
NCM G.04.08-2006
Методическиеуказания по
определению тепловых потерь в
водяных тепловых сетях
NCM G.04.10:2015 Centrale termice ICȘC MDRC ord. 14.08.2015
Incercom 88 din
Котельные установки
14.08.2015
Înlocuieşte NCM G.04.10-2009
CP G.04.01-2002 Certificatul energetic al clădirii UTM MECDT 11.11.2002
ord. 213 din
Энергетический паспорт здания
24.10.2002
CP G.04.02-2003 Regulament privind auditul energetic al INCP MECDT 01.01.2004
clădirilor existente şi al instalaţiilor de Ruralproiect ord. 280 din
încălzire şi preparare a apei calde 30.12.2003
menajere
Правила энергетического аудита
существующих зданий и установок
отопления и горячего водоснабжения
CP G.04.03-2005 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi UTM DCDT 01.06.2006
exploatarea instalaţiilor de încălzire locală ord. 57 din
pe gaz cu elemente radiante infraroşu 24.05.2006
Технические инструкции по
проектированию и эксплуатации
24
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

местных систем отопления с


газовыми инфракрасными
излучателями
CP G.04.04-2006 Proiectarea şi montarea conductelor S.A. Gradient- ACDT 01.07.2007
sistemelor de încălzirea ţevilor de metal- Co ord. 22 din
polimeri 20.02.2007
Проектирование и монтаж
трубопроводов систем отопления с
использованием металлополимерных
труб
СР G.04.05-2006 Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi S.A. Gradient- ACDT 01.07.2007
a conductelor Co ord. 20 din
14.02.2007
Проектирование тепловой изоляции
оборудования и трубопроводов
CP G.04.10-2012 Instrucţiune – tip de exploatare tehnică a ICȘC MDRC 01.08.2012
reţelelor termice ale sistemelor Incercom ord. 57 din
centralizate de termoficare 25.06.2012
Типовая инструкция по технической
эксплуатации тепловых сетей
централизованных систем
теплоснабжения
CP G.04.11-2013 Metodologia de calcul a pierderilor de S.A. MDRC 01.07.2014
căldură, a volumului neînregistrat de apă Termocom, ord. 14 din
caldă, a pierderilor de apă caldă în S.A. Gradient- 12.02.2014
sistemele comunale de alimentare cu apă Co
caldă menajeră. Partea 1. Calculul
pierderilor și a volumului neînregistrat de
apă caldă în sistemele comunale de
alimentare cu apă caldă menajeră
Методика расчета тепловых потерь,
неучтенных расходов горячей воды,
потерь горячей воды в системах
коммунального горячего водоснабже-
ния.Часть 1. Расчет потерь и
неучтенных расходов горячей воды в
системах коммунального горячего
водоснабжения
Metodologia de calcul a pierderilor de MEI
CP G.04.11:2017 20.04.2018
căldură, a consumului neînregistrat de ICȘC ord. 194 din
apă caldă, a pierderilor de apă caldă în Incercom 11.04.2018
sistemele comunale de alimentare cu apă
caldă menajeră. Partea 2. Calculul
pierderilor de căldură în sistemele
comunale de alimentare cu apă caldă
menajeră
Методика расчета тепловых потерь,
неучтенных расходов горячей воды,
потерь горячей воды в системах
коммунального горячего водоснаб-
жения. Часть 2. Расчет тепловых
потерь в системах коммунального
горячего водоснабжения
CP G.04.13:2016 Proiectarea punctelor termice ICȘC MDRC 01.03.2017
Incercom ord. 157 din

25
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Проектирование тепловых пунктов 26.12.2016

CP G.04.14:2018 SRL MEI 27.04.2018


Procedura de inspecție a sistemelor de Slavlilservice ord. 204 din
încălzire din clădiri echipate cu cazane 19.04.2018
Процедура обследования систем
отопления с котлами находяшимися в
зданиях

G.05 Instalații de gaze


Газовые установки

NCM G.05.01:2014 Sisteme de distribuţie a gazelor S.A. MDRC 01.11.2014


Газораспределительные системы „Gazproiect” ord. 161 din
Înlocuieşte NCM G.05.01-2006 25.09.2014
Amendament NCM G.05.01:2014/A1:2015 S.A. MDRC 01.12.2015
„Gazproiect” ord. 139 din
01.12.2015
Amendament NCM G.05.01:2014/A2:2016 S.A. MDRC 03.06.2016
„Gazproiect” ord. 69 din
24.05.2016
Amendament NCM G.05.01:2014/A3:2017 S.A. MDRC 27.03.2017
„Gazproiect” ord. 44 din
24.03.2017
NCM G.05.02-2011 Staţii, posturi şi monoblocuri pentru ICȘC MDRC 01.01.2012
alimentarea autovehiculelor cu Incercom ord. 101 din
hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL) 26.10.2011
Станции, пункты и моноблоки для
заправки автомобилей сжиженным
углеводородным газом (СУГ)
NCM G.05.03-2013 Stații multicarburant de alimentare a ICȘC MDRC 01.01.2014
autovehiculelor cu combustibil lichid, Incercom ord. 112 din
hidrocarburi gazoase lichefiate și gaz 21.08.2013
natural comprimat
Многотопливные автомобильные
заправочные станции жидким
моторным топливом, сжиженным
углеводородным газом и
компримированным природным газом
Amendament NCM G.05.03:2013/A1:2017 ICȘC MEI 17.11.2017
Incercom ord. 222 din
30.10.2017
CP G.05.01-2014 Dispoziții generale de proiectare și ICȘC MCDT 01.01.2015
construcție a sistemelor de distribție a Incercom ord. 148 din
gazelor din țevi de metal și polietilenă 04.09.2014
Общие положения по проектированию
и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и
полиэтиленовых труб
Înlocuiește CP G.05.01-2008
MEI 20.04.2018
Amendament CP G.05.01:2014/A1:2018
ord. 185 din
05.04.2018
CP G.05.02-2014 Proiectarea şi construcţia conductelor de ICȘC MCDT 01.01.2015
Incercom ord. 149 din
26
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

gaze din ţevi de metal 04.09.2014


Проектирование и строительство
газопроводов из металлических труб
Înlocuiește CP G.05.02-2008
CP G.05.03-2014 Proiectarea şi construcţia conductelor de ICȘC MCDT 01.01.2015
gaze din ţevi de polietilenă şi Incercom ord. 150 din
reconstrucţia conductelor uzate 04.09.2014
Проектирование и строительство
газопроводов из полиэтиленовых
труб и реконструкция изношенных
газопроводов
Înlocuiește CP G.05.03-2008

H. Materiale de construcții
Строительные материалы
H.01 Elemente, piese și articole
Элементы, детали и изделия

H.02 Materiale pentru zidărie


Материалы для стен

H.03 Lianți
Вяжущие

H.04 Betoane și mortare


Бетоны и растворы

CP H.04.01-2004 Ghid de preparare şi utilizare a betoanelor UTŞC DDT


celulare ord. 210 din
Инструкция по приготовлению и 28.12.2004
использованию ячеистых бетонов
CP H.04.02:2016 Prepararea și aplicare mortarelor în ICȘC MDRC 01.08.2016
construcții Incercom ord.83 din
Приготовление и применение 27.06.2016
строительных растворов

H.05 Agregate
Заполнители

H.06 Materiale izolatoare și pentru finisare


Изоляционные и отделочные материалы

H.07 Materiale pentru drumuri


Материалы для дорог

H.08 Sticlă și produse din sticlă pentru construcții


Стекло и изделия из стекла для строительства

K. Mașini, utilaje și unelte pentru construcții


Строительные машины, оборудование и инструменты
K.01 Mașini și mecanisme de construcții
Строительные машины и механизмы

27
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM K.01.01:2015 Terminologie în construcții. Ascensoare ICȘC MDRC 01.01.2016


Incercom ord. 127 din
Терминология в строительстве.
18.11.2015
Лифты

K.02 Instalații și unelte pentru construcții


Строительное оборудование и инструменты

L. Economia construcțiilor
Экономика строительствa
L.01 Documente normative de reglementare şi metodice în domeniul economiei construcțiilor
Руководящие и методические документы в области экономики строительства

NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii CIECM SRL MDRC 22.03.2013


obiectivelor de construcţii ord. 34 din
Правила определения стоимости 04.03.2013
обьектов строительства
Înlocuieşte NCM L.01.01-2005
NCM L.01.02:2014 Instrucţiuni privind aplicarea normelor de INCP MDRC 15.08.2014
deviz pentru lucrări de montare a utilajelor Urbanproiect ord. 133 din
Инструкция по применению сметных 07.08.2014
норм на монтаж оборудования
NCM L.01.03:2015 Norme metodologice şi clasificatorul ICȘC MDRC 05.10.2015
lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și Incercom ord. 101 din
obiectelor din domeniile economiei 14.09.2015
naţionale
Методические нормы и
классификатор категорий ремонтов
по объектам из отраслей
национальной экономики
NCM L.01.05-2002 Regulament cu privire la conservarea şi CR CRC MECDT 01.01.2003
deconservarea construcţiilornefinalizate Cercon ord. 237 din
Положение о консервации и 25.11.2002
расконсервации незавершенного
строительства.
NCM L.01.07-2005 Regulament privind fundamentarea CR CRC MECDT 01.07.2005
proiectelor investiţionale în construcţii Cercon ord. 74 din
Положение по обоснованию 24.03.2005
инвестиционно-строительных
проектов
Înlocuieşte СН 423-71
NCM L.01.08-2012 Regulament privind reparațiile preventive CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
planificate la ascensoare ord. 68 din
Положение о планово- 18.07.2012
предупредительных ремонтах
лифтов

NCNСM L.02.12-1:2012 Indicator de preţuri de referinţă pentru INCP 09.03.2018


MEI
lucrări de prospecţiuni geodezice Urbanproiect ord. 98 din
Справочник базовых цен на 21.02.2018
инженерно-геодезические работы

28
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor CIEMC SRL MDRC 15.02.2013


pentru lucrările de construcţii-montaj prin ord. 06 din
metoda de resurse 23.01.2013
Инструкция по составлению смет на
строительные и монтажные работы
ресурсным методом
Înlociuește CP L.01.01-2001
CP L.01.02-2012 Instrucţiuni pentru determinarea CIEMC SRL MDRC 15.02.2013
cheltuielilor de deviz la salarizarea în con- ord. 11 din
strucţii 23.01.2013
Инструкция по определению сметных
затрат на оплату труда в
строительстве
Înlocuiește CP L.01.02-2000
CP L.01.03-2012 Instrucţiuni cu privire la calcularea CIEMC SRL MDRC 15.02.2013
cheltuielilor de regie la determinarea ord. 06 din
valorii obiectivelor 23.01.2013
Инструкция по расчету накладных
расходов при определении стоимости
строительства.
Înlociuește CP L.01.03-2000
CP L.01.04-2012 Instrucţiuni privind determinarea CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea ord. 71 din
utilajelor de construcţii 18.07.2012
Инструкция по определению сметных
затрат на эксплуатацию
строительных машин
Înlociuește CP L.01.04-2000

CP L.01.05-2012 Instrucţiuni privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 15.02.2013


beneficiului de deviz la formarea preţurilor ord. 07 din
la producţia de construcţii 23.01.2013
Инструкция по определению величины
сметной прибыли при формировании
цен на строительную продукцию
Înlocuiește CP L.01.05-2001
CP L.01.06-2013 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor CIEMC SRL MDRC 30.08.2013
pentru lucrări de reglare-demarare prin ord. 121 din
metoda de resurse 22.08.2013
Инструкция по составлению смет на
пусконаладочные работы ресурсным
методом
Înlocuieşte CP L.01.06-2006
CP L.01.07-2012 Instrucțiuni privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
cheltuielilor de achiziționare - depozitare ord. 70 din
în construcții 18.07.2012
Инструкция по определению величины
заготовительно-складских расходов в
строительстве
CP L.01.08-2012 Instrucțiuni privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 17.08.2012
cheltuielilor pentru întreținerea serviciului ord. 69 din
beneficiarului 18.07.2012
Инструкция по определению затрат
на содержание заказчика-застройщика
29
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

CP L.01.09-2012 Instrucțiuni privind formarea tarifelor CIEMC SRL MDRC 01.02.2013


pentru serviciile de întreținere tehnică a ord. 04 din
ascensoarelor 22.01.2013
Инструкция по формированию
тарифов на услуги по техническому
содержанию лифтов
CP L.01.10:2015 Instrucţiuni privind normarea consumului ICȘC MDRC 19.10.2015
de resurse materiale în construcţii Incercom ord. 94 din
Инструкция по нормированию расхода 01.09.2015
материалов в строительстве
CP L.01.11:2015 Instrucţiuni privind normarea muncii în ICȘC MDRC 19.10.2015
construcţii Incercom ord. 95 din
Инструкция по нормированию труда в 01.09.2015
строительстве
CP L.01.12-2013 Regulament privind determinarea valorii CIEMC SRL MDRC 31.01.2014
de verificare și expertizare a ord. 176 din
documentației de proiect pentru 27.12.2013
construcții
Положение по определению
стоимости проверки и экспертизы
проектной документации для
строительства
CP L.01.13:2015 Îndrumar metodic privind monitorizarea şi ICȘC MDRC 24.04.2015
calcularea preţurilor medii ale materialelor Incercom ord. 34 din
pentru construcţii 03.04.2015
Методические рекомендации о
порядке проведения мониторинга и
расчета средних цен на
строительные материалы
CP L.01.14:2015 Sistem tip de normare a muncii în ICȘC MDRC 19.06.2015
construcţii Incercom ord. 65 din
Типовая система нормирования труда 11.06.2015
в строительстве
CP L.01.15:2015 Indicatorul de consumuri de resurse INCP MDRC 01.02.2016
pentru funcționarea utilajelor de Urbanproiect ord. 18 din
construcţii 01.02.2016

Справочник расходов ресурсов на


эксплуатацию строительных машин и
механизмов

30
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Norme de deviz
Сметные нормы
Norme de devizpentru lucrări generale şi speciale de construcție
Сметные нормы на общестроительные и специальные работы

Ts (vol. I-II) Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT


de terasamente ord. 137 din
23.11.2001
Сметные нормы на земляные работы
MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 2003
din 24.03.03
MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 2005
din 09.12.04
MD nr. 4 DCDT MC 3(32)
ord. 72 2005
din 23.03.05
MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din
din 28.02.07 07.04.2006
MD nr. 6 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 39 2007; MO nr.
din 14.03.07 74-77 din
01.06.2007
MD nr. 8 INCP ACDT MO nr. 161-
Urbanproiect ord. 126 164 din
din 20.09.07 12.10.2007
MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 240, din
din 12.12.08 31.12.2008
MD nr. 12 INCP MCDT, MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. nr. 52 din
din 06.04.2009 21.04.2009
MD nr. 17 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 154 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A17:2016
23.12.2016
MD nr. 18 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 135-
ord. 50 138 din
din 08.08.2011 19.08.2011
MD nr. 19 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 74 174 din
din 18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 21 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 174 din
din 18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 23 INCP MDRC MO nr. 187-
Urbanproiect ord. 122 190 din
din 22.08.2013 30.08.2013
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din
din 27.12.2013 10.01.2014
MD nr. 26 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016
23.12.2016
C (vol. I-IV) Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de construcţii industriale, agrozootehnice, ord. 137 din
locuinţe şi social - culturale 23.11.2001
- на работы по промышленному,
сельскохозяйственному, жилищному и
социально–культурному строитель-
ству
31
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MD nr. 1 MECDT MC 1(26)


ord. 72 din 2003
24.03.2003
MD nr. 3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
MD nr. 4 DCDT MC 3(32)
ord. 72 din 2005
23.03.2005
MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr. 6 INCP ADR MO nr. 74-77
Urbanproiect ord. 39 din din
14.03.2007 01.06.2007
MD nr. 8 INCP ACDT MO nr. 161-
Urbanproiect ord. 126 din 164 din
20.09.2007 12.10.2007
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008

MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-


Urbanproiect ord. 91 din 240, din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
MD nr. 13 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 03 din din
22.01.2010 05.02.2010
MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010
MD nr. 15 CIEMC, SRL MCDR MO nr. 231-
ord. 98 din 234 din
11.11.2010 26.11.2010
MD nr. 16 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 91-94
ord. 30 din din
25.05.2011 03.06.2011
MD nr. 17 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 154 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A17:2016 23.12.2016
MD nr. 19 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 74 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 21 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 22 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 76 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
MD nr. 26 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016 23.12.2016
I Indicator de norme de deviz pentru lucrări România MECDT
de instalaţii de încălzire centrală şi gaze la ord. 137 din
construcţii 23.11.2001

- на работы по устройству
32
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

центрального отопления и
газификации
MD nr. 5 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 25 din 2007;
28.02.2007 MO nr. 55-58
din
07.04.2006
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
S (vol. I-II) Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de instalaţii sanitare ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по установке санитарно–
технических приборов
MD nr. 1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003

MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58


Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr. 20 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
V Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de instalaţii de ventilare, climatizare şi ord. 137 din
condiţionare a aerului la construcţii civile, 23.11.2001
industriale şi social-culturale
- на работы по устройству систем
вентиляции и кондиционирования
воздуха для гражданских,
промышленных и социально–
культурных зданий
MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr. 20 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
MD nr. 26 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016 23.12.2016
F Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de instalaţii frigorifice ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по холодильным
установкам
Ac Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de instalaţii de alimentare cu apă şi ord. 137 din
canalizare la construcţii edilitare, civile, 23.11.2001
industriale şi social-culturale

33
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

- на работы по водоснабжению и
канализации на объектах
гражданского, промышленного и
социально–культурного назначения
MD nr.1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003
MD nr..5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr.6 INCP ADR MO nr. 74-77
Urbanproiect ord. 39 din din
14.03.2007 01.06.2007
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr.12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
MD nr. 13 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 03 din din
22.01.2010 05.02.2010
MD nr. 20 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
MD nr. 25
MDRC MO nr. 238-
INCP ord. 134 din 246 din
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect 07.08.2014 15.08.2014
Tf Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de termoficare ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по теплоснабжению
Iz Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de izolaţii la construcţii şi instalaţii ord. 137 din
23.11.2001
- на изоляционные работы,
выполняемые при строительстве и
монтаже оборудования
MD nr.1 MECDT MC 1(26)
ord. 72 din 2003
24.03.2003
MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr.8 INCP ACDT MO nr. 161-
Urbanproiect ord. 126 din 164 din
20.09.2007 12.10.2007
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240, din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr.12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
MD nr. 13 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 03 din din
22.01.2010 05.02.2010
MD nr. 19 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 74 din 174 din

34
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 20 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 21 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 26 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016
23.12.2016

D Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT


de drumuri şi străzi ord. nr.137 din
23.11.2001
- по дорожным работам
MD nr.2 MECDT MC 2 (27)
ord. nr. 134 din 2003
19.06.2003
MD nr.3 DCDT MC 1(30)
ord. nr. 194 din 2005
09.12.2004
MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. nr. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr.7 INCP ACDT МС 3(37)
Urbanproiect ord. nr. 71 din 2007; MO nr.
03.07.2007 149-152 din
21.09.2007
MD nr.9 INCP MCDT MC 1(38)
Urbanproiect ord. nr. 1 din 2008; MO nr.
04.04.2008 84-85 din
13.05.2008
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. nr. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 11 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. nr. 91 din 240, din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr.12 INCP MCDT MO nr. 78-79
Urbanproiect ord. nr. 52 din din
06.04.2009 21.04.2009
MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. nr. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010
MD nr. 16 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 91-94
ord. nr. 30 din din
25.05.2011 03.06.2011
MD nr. 19 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. nr. 74 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 21 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. nr. 75 din 174 din
18.07.2012, 17.08.2012
MD nr. 23 INCP MDRC MO nr. 187-
Urbanproiect ord. nr. 122 din 190 din
22.08.2013 30.08.2013
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. nr. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
MD nr. 26 INCP MDRC ord. nr. MO nr. 1 din
Urbanproiect 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016 23.12.2016

35
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

P Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT


de poduri ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по мостам
MD nr.8 INCP ACDT MC 3(37)
Urbanproiect ord. 126 din 2007;
20.09.2007 MO nr. 161-
164 din
12.10.2007
MD nr. 16 CIEMC SRL MDRC MO nr. 91-94
ord. 30 din din
25.05.2011 03.06.2011
G Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de conducte pentru transport şi distribuţie ord. 137 din
a gazelor şi lichidelor petroliere 23.11.2001
- на работы по прокладке трубопрово-
дов для транспортировки и
распределения газа и нефтепродуктов
MD nr.3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
MD nr.5 INCP ADR, ord. 25 MC 2(36)
Urbanproiect din 28.02.2064 2007;
MO nr. 55-58
din 07.04.2006
MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19
Urbanproiect ord. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010
MD nr. 15 CIEMC SRL MCDR MO nr. 231-
ord. 98 din 234 din
11.11.2010 26.11.2010
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
T Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de tuneluri ord. 137 din
23.11.2001
- на работы в туннелях
Fj Indicator de norme de devizpentru lucrări România MECDT
de foraje pentru alimentări cu apă ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по бурению для
водоснабжения
If - pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare şi România MECDT
corecţia torenţilor ord. 137 din
- на работы по восстановлению 23.11.2001
земельных участков и потоков
Tr - pentru transporturi de şantier şi România MECDT
încărcări-descărcări de materiale de ord. 137 din
construcţii 23.11.2001

- по транспортировке и погрузочно–
разгрузочным работам строительных
материалов
NCM L.01.02-2011 Norme de deviz pentru lucrări generale și CIECM SRL MDRC Din data
lucrări speciale de construcții. Căi ferate ord. 110 din publicării în
Ind. nr. 28
08.11.2011 MO nr. 197-
Сметные нормы на строительные и
202 din
специальные строительные работы.
18.11.2011
Железные дороги

36
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005


Ind. nr. 33 construcţie la linii de transport a energiei ord. 183 din
electrice. Cartea 1. Reţele electrice cu 23.11.2004
tensiunea de 0,38-1150 kV
Сметные нормы на строительные
работы линий электропередач.Книга
I. Электрические сети напряжением
0,38-1150 кВ
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
MD nr. 26 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016 23.12.2016
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
telecomunicaţii, radioficare si televiziune. ord. 183 din
Ind. nr. 34 23.11.2004
Cartea 2. Lucrări de telecomunicaţii prin
fir
Сметные нормы на сооружения связи,
радиовещания и телевидения.
Книга II.Сооружения проводимой связи
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
NCM L.02.01:2012/A25:2014 Urbanproiect ord. 134 din 246 din
07.08.2014 15.08.2014
Norme de deviz pentru lucrări la construcţii hidrotehnice
Сметные нормы на гидротехнические сооружения
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
terasamente la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 36 03.05.2005
ruct
Сметные нормы на насыпные работы
гидротехнических сооружений
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru elemente din ARDC DCDT 01.07.2005
beton şi beton armat la construcţii Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 37 03.05.2005
hidrotehnice(Cartea 1, cartea 2) ruct
Сметные нормы на бетонные и
ж/бетонные элементы
гидротехнических сооружений
(Книга 1, Книга 2)
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru elemente din ARDC DCDT 01.07.2005
piatră la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 38 03.05.2005
ruct
Сметные нормы на каменные
элементы гидротехнических
сооружений
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru elemente metalice ARDC DCDT 01.07.2005
la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 39 03.05.2005
ruct
Сметные нормы на металлические
элементы гидротехнических
сооружений
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru elemente din lemn ARDC DCDT 01.07.2005
la construcţii hidrotehnice Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 40 03.05.2005
Сметные нормы на деревянные ruct
элементы гидротехнических
сооружений
37
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005


hidroizolare la construcţii hidrotehnice. Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 41
ruct 03.05.2005
Сметные нормы на гидроизоляцию
гидротехнических сооружений.
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.07.2005
consolidare a malurilor Devizconst- ord. 103 din
Ind. nr. 42
ruct 03.05.2005
Сметные нормы на укрепление
берегов гидротехнических сооружений
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de ARDC DCDT 01.02.2005
înverzire. Spaţii verzi. Plantaţii forestiere Devizconst- ord. 11 din
Ind. nr. 47
de protecţie. ruct 10.11.2005
Сметные нормы для работ по
озеленению. Зеленые насаждения.
Защитные лесонасаждения.
H1 (vol. I-II) - pentru lucrări de construcţii hidrotehnice România MECDT
la suprafaţă şi în subteran ord. 137 din
23.11.2001
- на работы по строительству
подземных и надземных
гидротехнических сооружений
H2 - pentru lucrări hidrotehnice portuare România MECDT
ord. 137 din
- на работы по строительству
23.11.2001
портовых сооружений.
MD nr.2 MECDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.2003

Normele de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor


Сметные нормы на работы по монтажу оборудования

M1 (vol. I-II) Norme de deviz pentru lucrări de montare România MECDT


a utilajelor tehnologice de folosinţă ord. 137 din
comună şi a conductelor din instalaţiile 23.11.2001
tehnologice
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования общего пользования и
технологических установок
MD nr. 2 MECDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.2003
M2 Norme de deviz din industria minieră (la România MECDT
suprafaţă) şi lucrări de construcţii de ord. 137 din
funiculare; 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования шахт (надземные) и
строительных работ по фуникулерам
M3 Norme de devizpentru lucrări de montare România MECDT
a utilajului tehnologic din industria ord. 137 din
chimică, petrolieră, de celuloză şi hârtie 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования химической,
38
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

целлюлозной, бумажной и
нефтеперерабатывающей
промышленности.
M4 Norme de deviz pentru lucrări de montare România MECD
a utilajului tehnologic din industria ord. 137 din
lemnului 23.11.2001
Сметные нормына монтажные
работы технологического
оборудования деревообрабаты-
вающей промышленности
M5 Norme de deviz pentru lucrări de montare România MECDT
a utilajului tehnologic în industria uşoară ord. 137 din
23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования легкой
промышленности
M6 Norme de deviz pentru lucrări de montare România MECDT
a utilajului tehnologic din industria ord. 137 din
alimentară, agricultură şi zootehnice 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования пищевой,
сельскохозяйственной и
зоотехнической промышленности
M7 Norme de deviz pentru lucrări de montare România MECDT
a utilajelor tehnologice din centralele ord. 137 din
termo şi hidroelectrice 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования тепло- и
гидроцентралей.
M8 Norme de deviz de montare a utilajului România MECDT
tehnologic din industria metalurgică ord. 137 din
23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования металлургической
промышленности.
M9 Norme de deviz pentru lucrări de montare România MECDT
a utilajului tehnologic din industria ord. 137 din
materialelor de construcţie 23.11.2001
Сметные нормы на монтажные
работы технологического
оборудования в промышленности
строительных материалов
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de montare UTM DCDT 01.01.2005
Ind. nr. 7 a instalaţiilor de compresoare, pompelor ord. 183 din
şi ventilatoarelor 23.11.2004
Сметные нормы на монтажные
работы для компрессорных машин,
насосов и вентиляторов
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
NCM L.02.01:2012/A25:2014 07.08.2014 15.08.2014
39
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de montare UTM DCDT 01.01.2005
a instalaţiilor electrotehnice ord. 183 din
Ind. nr. 8
23.11.2004
Сметные нормы на монтаж электро-
технических установок
MD nr. 20 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 21 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
NCM L.02.01:2012/A25:2014 07.08.2014 15.08.2014
MD nr. 26 INCP MDRC MO nr. 1 din
Urbanproiect ord. 155 din 02.01.2016
NCM L.02.01:2012/A26:2016 23.12.2016
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de montare UTM DCDT 01.01.2005
a utilajelor de telecomunicaţii ord. 183 din
Ind. nr. 10
23.11.2004
Сметные нормы на монтажные
работы по установке оборудования
связи
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008

MD nr. 14 INCP MCDR MO nr. 18-19


Urbanproiect ord. 04 din din
25.01.2010 05.02.2010

MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-


Urbanproiect ord. 134 din 246 din
NCM L.02.01:2012/A25:2014 15.08.2014
07.08.2014
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de montare UTM DCDT 01.01.2005
a dispozitivelor, mijloacelor de ord. 183 din
Ind. nr.11
automatizare şi a tehnicii de calcul 23.11.2004
Сметные нормы на монтажные
работы по установке приборов,
средств автоматизации и
вычислительной техники
MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-
Urbanproiect ord. 134 din 246 din
NCM L.02.01:2012/A25:2014 07.08.2014 15.08.2014

NCM L.01.02-2011 Norme de deviz pentru lucrări de montare CIEMC SRL MDRC Din data
Ind. nr. 20 a utilajelor.Utilaje de semnalizare, ord. 126 din publicării în
centralizare, blocare și de rețeaua de 14.12.2011 MO nr. 233-
contact în transportul feroviar 236 din
Сметные нормы на монтаж 27.12.2011
оборудования. Оборудование
сигнализации, централизации,
блокировки и контактной сети на
железнодорожном транспорте

40
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MD nr. 25 INCP MDRC MO nr. 238-


Urbanproiect ord. 134 din 246 din
NCM L.02.01:2012/A25:2014 07.08.2014 15.08.2014
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de UTM DCDT 01.01.2005
transportare suplimentară a utilajului şi ord. 183 din
Ind. nr. 40
resurselor materiale peste cele prevăzute 23.11.2004
în indicatoare de norme de deviz pentru
montarea utilajului
Сметные нормы на дополнительный
транспорт оборудования и
материальных ресурсов сверх норм,
учтенных Сборниками сметных норм
на монтаж оборудования
Ms Norme de deviz pentru montare şi Moldova ACDT MO nr. 74-
demontare a obiectivelor de semafoare ord. 39 din 77 din
Сметные нормы по монтажу и 14.03.2007 01.06.2007
демонтажу светофоров.
MD nr. 6 INCP ADR MO nr. 74-77
Urbanproiect ord. 39 din din
14.03.2007 01.06.2007
NCM L.02.02-2012 Norme de deviz pentru lucrări de montare CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
Ind. MAs a utilajelor. Montarea ascensoarelor ord. 10 din 174 din
Сметные нормы на монтаж 23.01.2013 17.08.2012
оборудования. Монтаж лифтов

Norme de deviz pentru lucrări de reparații-construcţii


Сметные нормы на ремнотно-строительные работы

RpC (vol. I-IV) - pentru lucrări de reparaţii la construcţii România MECDT


civile, industriale şi social-culturale ord. 137 din
- на ремонтные работы гражданского, 23.11.2001
промышленного и социально –
культурного строительства
MD nr. 2 MCEDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.2003
MD nr.3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 18 CIEMC SRL MDRC MO nr. 135-
ord. 50 din 138 din
08.08.2011 19.08.2011
MD nr. 21 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 22 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 76 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
RpI - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de România MECDT
încălzire centrală ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы установок
центрального отопления

41
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-


Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
RpS (vol. I-II) - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT
sanitare ord. 137 din
- на ремонтные работы санитарного 23.11.2001
оборудования
MD nr.2 MCEDT MC 2 (27)
ord. 134 din 2003
19.06.03
MD nr. 5 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 25 din 2007;
28.02.2007
MO nr. 55-58
din
07.04.2006
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
RpV - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de România MECD
ventilare climatizare şi condiţionare a ord. 137 din
aerului la construcţii civile, industriale şi 23.11.2001
social-culturale
- на ремонтные работы в установках
вентиляции и кондиционировании
воздуха в гражданских, промышленных
и социально – культурных зданиях
RpE - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii România MECDT
electrice ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы по
электроустановкам
MD nr.3 DCDT MC 1 (30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
MD nr. 20 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 77 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 21 CIEMC SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
RpAc (vol. I-II) - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de România MECDT
alimentare cu apă şi canalizare la ord. 137 din
construcţii edilitare, civile, industriale şi 23.11.2001
social-culturale
- на ремонтные работы по
водоснабжению и канализации
RpG - pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de România MECDT
gaze naturale ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы оборудования
на природном газе
RpD - pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere la România MECDT
drumuri şi străzi ord. 137 din
23.11.2001
- на ремонтные работы и содержание
дорог и улиц

42
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MD nr. 18 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 135-


ord. 50 din 138 din
08.08.2011 19.08.2011
MD nr. 23 INCP MDRC MO nr. 187-
Urbanproiect ord. 122 din 190 din
22.08.2013 30.08.2013
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014
RpIz (vol. I-II) - pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în România MECDT
construcţii şi instalaţii ord. 137 din
- на ремонтные работы по изоляции 23.11.2001
конструкций и установок
MD nr. 5 INCP ADR MC 2 (36)
Urbanproiect ord. 25 din 2007;
28.02.2007
MO nr. 55-58
din
07.04.2006
MD nr.8 INCP ACDT MC 3(37)
Urbanproiect ord. 126 din 2007; MO nr.
20.09.2007 161-164 din
12.10.2007
RpAr - pentru repararea pistelor de decolare- ACDT MO nr. 149-
aterizare (PDA),căilor de rulare(CD) şi ord. 71 din 152 din
altor îmbrăcăminți artificiale a aeroportului 03.07.2007 21.09.2007

- на ремонтные работы взлетно-


посадочной полосы (ВПП), рулежных
дорожек (РД) и других искусственных
покрытий аэродрома
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014

NCM L.02.05-2012 Norme de deviz pentru construirea CIEMC SRL MDRC MO nr. 31-35
clădirilor și construcțiilor speciale ord. 10 din 2013, art.
provizorii 23.01.2013 138
Сметные нормы на строительство
временных зданий и сооружений
Înlocuiește DN NCM L.01.03-2001, aprobat de
MECDT prin ord. nr. 40 din 28.02.2002
NCM L.02.06-2012 Norme de deviz pentru executarea CIEMC SRL MDRC MO nr. 31-35
lucrărilor de construcții-montaj pe timp ord. 09 din 2013, art.
friguros 23.01.2013 137
Сметные нормы на производство
строительно - монтажных работ в
зимнее время
Înlocuiește DN NCM L.01.04-2001, aprobat de
MECDT prin ord. nr. 85 din 01.04.2002

Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare


Сметные нормы на пуско-наладочные работы

NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-1 demarare a dispozitivelor electrotehnice Devizconst- ord. 103 din
Сметные нормы на пуско-наладочные ruct 03.05.2005

43
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

работы электротехнических
устройств
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare– ARDC DCDT 01.07.2005
nd. nr. RD-2 demarare a sistemelor automatizate de Devizconst- ord. 103 din
conducere ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладочные
работы автоматизированных систем
управления
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-3 demarare a sistemelor de ventilare şi Devizconst- ord. 103 din
condiţionare a aerului ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладочные
работы систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-4 demarare a utilajelor de ridicat şi Devizconst- ord. 103 din
transportat ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладочные
работы подъемно-транспортного
оборудования
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-5 demarare a utilajelor de prelucrat metale Devizconst- ord. 103 din
Сметные нормы на пуско-наладочные ruct 03.05.2005
работы металлообрабатывающего
оборудования
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-6 demarare a instalaţiilor frigorifice şi de Devizconst- ord. 103 din
compresoare ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладочные
работы холодильных и компрессорных
установок
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-7 demarare a utilajelor termoenergetice Devizconst- ord. 103 din
Сметные нормы на пуско-наладочные ruct 03.05.2005
работы теплоэнергетического
оборудования
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-8 demarare a utilajelor de prelucrat lemn Devizconst- ord. 103 din
Сметные нормы на пуско-наладочные ruct 03.05.2005
работы деревообрабатывающего
оборудования
NCM L.01.02-2005 Norme de deviz pentru lucrări de reglare- ARDC DCDT 01.07.2005
Ind. nr. RD-9 demarare a construcţiilor de alimentare cu Devizconst- ord. 103 din
apă şi canalizare ruct 03.05.2005
Сметные нормы на пуско-наладочные
работы сооружений водоснабжения и
канализации

Norme de deviz pentru lucrări de restaurare


Сметные нормы на реставрационные работы

RCs (vol. I-IV) Norme de deviz pentru lucrări de România MECDT


restaurări şi consolidări la construcţii ord. 137 din
avariate civile, industriale si social- 23.11.2001

44
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

culturale
Сметные нормы на ремонтно-
восстановительные работы по
усилению аварийных конструкций,
гражданских, промышленных и
социально – культурных зданий
MD nr.3 DCDT MC 1(30)
ord. 194 din 2005
09.12.2004
MD nr. 5 INCP ADR MO nr. 55-58
Urbanproiect ord. 25 din din
28.02.2007 07.04.2006
MD nr. 10 INCP MCDT MO nr. 237-
Urbanproiect ord. 91 din 240 din
12.12.2008 31.12.2008
MD nr. 21 CIEMC, SRL MDRC MO nr. 170-
ord. 75 din 174 din
18.07.2012 17.08.2012
MD nr. 24 INCP MDRC MO nr. 4-8
Urbanproiect ord. 175 din din
27.12.2013 10.01.2014

RM - pentru lucrări de restaurări monumente Moldova ACDR MO nr. 184-


istorice ord. 150 din 187 din
20.11.2007 30.11.2007
- на работы по реставрации
исторических памятников

Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural


Сборник R. Реставрационные работы на обьектах культурного наследия

NCM L.02.08- Capitolul R4 Restaurare şi reconstituire a MDRC M.O


04:2015 elementelor constructive şi a decorului din ord. 152 din nr. 2-12din
piatră naturală 22.12.2015 15.01.2016

Раздел R4. Реставрация и


воссоздание конструкций и декора из
естественного камня
NCM L.02.08- Restaurare şi reconstituire a elementelor MDRC M.O
05:2012 constructive şi a pieselor din lemn ord. nr. 155 din nr. 2-12din
22.12.2015 15.01.2016
Раздел R5, Реставрация и
воссоздание деревянных конструкций
и деталей
NCM L.02.08-2012 Capitolul R8. Restaurare şi reconstituire a CIEMC, SRL MDRC MO nr. 116-
finisajului de tencuieli ord. 70 din 118 din
R8 16.05-2013 24.05.2013
Раздел R8. Реставрация и
воссоздание штукатурной отделки
NCM L.02.08-2012 Capitolul R10. Restaurare şi reconstituire CIEMC, SRL MDRC MO nr. 116-
a zugrăvelilor la faţade şi la interior ord. 70 din 118 din
R10 16.05-2013 24.05.2013
Раздел R10. Реставрация и
воссоздание окрасок фасадов и
интерьеров
NCM L.02.08-2012 Capitolul R12. Restaurare şi reconstituire CIEMC, SRL MDRC MO nr. 116-
a decorului arhitectonic moderat ord. 70 din 118 din
R12 16.05-2013 24.05.2013
Раздел R12. Реставрация и
воссоздание архитектурно-лепного
декора
45
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

NCM L.02.08- Capitolul R13. Restaurare şi reconstituire MDRC M.O


13:2015 a incrustaţiilor, sculpturilorîn lemn ord. 154 din nr. 2-12 din
22.12.2015 15.01.2016
Раздел R13. Реставрация и
воссоздание резьбы по дереву
NCM L.02.08- Capitolul R16. Reconstituire a articolelor MDRC M.O nr. 2-12
16:2015 de artă turnate din metale neferoase ord. 151din din
22.12.2015 15.01.2016
Раздел R16. Воссоздание изделий
художественного литья из цветных
металлов
NCM L.02.08- Capitolul R21. Lucrări diverse MDRC M.O nr. 2-12
ord. 153 din din 15.01.2016
21:2015 Раздел R21. Разные работы 22.12.2015
Norme de deviz pentru lucrări dereparaţie a utilajelor
Сметные нормы на ремонт оборудования

NCM L.02.09-2012 Reparaţie capitală şi modernizare a CIEMC SRL MDRC MO nr. 72-
ascensoarelor ord. 33 din 75 din
Ind. MRAs.
Капитальный ремонт и модернизация 03.04-2012 13.04.2012
лифтов

Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor


Сметные нормы на техническое обслуживание оборудования

NCM L.02.10-2012 Deservire tehnică şi reparaţie a


ascensoarelor
Ind. DTAs.
Техническое обслуживание и ремонт
лифтов

Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii


Базовые цены на проектные работы для строительства

NCM L.02.11-2013 Instrucţiuni generale de utilizare a CIEMC SRL MDRC 01.06.2014


Indicatoarelor de preţuri de referinţă ord. 57 din
pentru lucrări de proiectare în construcţii 24.04.2014
Общие указания по применению
Сборников базовых цен на проектные
работы для строительства
NCM L.02.11-1:2013 Indicatorul Nr. 1 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Obiecte de construcţii locative şi civile Incercom ord. 58 din
Сборник № 1 24.04.2014
Объекты жилищно-гражданского
строительства
NCM L.02.11-2:2013 Indicatorul Nr. 2 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Drumuri publice auto Incercom ord. 59 din
Сборник № 2 24.04.2014
Автомобильные дороги общего
пользования
NCM L.02.11-3:2013 Indicatorul Nr. 3 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Întreprinderi de transport auto Incercom ord. 60 din
24.04.2014
Сборник № 3
Предприятия автомобильного
транспорта
NCM L.02.11-4:2013 Indicatorul Nr. 4 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Lucrări de poduri Incercom ord. 61 din

46
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник № 4 24.04.2014
Работы по сооружению мостов
NCM L.02.11-5:2013 Indicatorul Nr. 5 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Întreprinderi de transportare, depozitare a Incercom ord. 62 din
produselor petroliere şi staţii de alimenta- 24.04.2014
re a automobilelor
Сборник № 5
Предприятия транспорта, хранения
нефтепродуктови автозаправочные
станции
NCM L.02.11-7:2013 Indicatorul Nr. 7 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Construcţii hidrotehnice şi de ameliorare a Incercom ord. 63 din
solului 24.04.2014
Сборник № 7
Объекты мелиоративного и водохо-
зяйственного строительства
NCM L.02.11-8:2013 Indicatorul Nr. 8 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Obiecte ale aviaţiei civile Incercom ord. 64 din
24.04.2014
Сборник № 8
Объекты гражданской авиации
NCM L.02.11-9:2013 Indicatorul Nr. 9 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
Obiectele industriei produselor de morărit, Incercom ord. 65 din
de producţie a crupelor şi nutreţurilor 24.04.2014
Сборник № 9
Объекты мукомольно-крупяной
икомбикормовой промышленности
NCM L.02.11- Indicatorul Nr. 10 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
10:2013 Cuptoare industriale, uscătorii, coşuri de Incercom ord. 66 din
fum şi canale de ventilare, elemente de 24.04.2014
izolaţie termică şi protecţie anticorozivă
Сборник № 10
Промышленные печи, сушила, дымо-
вые и вентиляционные трубы,
конструкции тепловой изоляции и
антикоррозионной защиты
NCM L.02.11- Indicatorul Nr. 11 ÎCȘC MDRC 01.06.2014
11:2013 Obiecte ale industriei miniere Incercom ord. 67 din
Сборник № 11 24.04.2014
Объекты горнорудной промышлен-
ности

Explicaţii privind utilizarea Indicatoarelor


de preţuri de referinţă pentru lucrări de
proiectare în construcţii. Întrebări şi
răspunsuri
--------------------------
Разъяснения по применению
Сборников базовых цен на проектные
работы для строительства. Вопросы
и ответы

47
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

M. Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor


Энергоэффективность зданий и сооружений
M.01 Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale
Энергоэффективность жилых зданий

NCM M.01.01:2016 Performanța energetică a ICȘC MDRC 01.03.2017


clădirilor.Cerințe minime de performanță Incercom ord. 137 din
energetică a clădirilor 22.11.2016
Энергетическая эффективность
зданий. Минимальные требования по
энергетической эффективности
зданий

NCM M.01.02:2016 Performanța energetică a ICȘC MDRC 01.03.2017


clădirilor.Metodologia de calcul al Incercom ord. 138 din
performanței energetice a clădirilor 22.11.2016
Энергетическая эффективность
зданий. Методология расчета
энергетической эффективности
зданий

Eficiența energetică a clădirilor social- ICȘC MDRC 14.07.2017


NCM M.01.03:2016 ord. 162 din
culturale. Performanța energetică a Incercom
26.12.2016
clădirilor.Terminologie
Энергетическая эффективность
зданий. Терминология

NCM M.01.04:2016 Metodologia de calcul al nivelurilor optime ICȘC MDRC 01.04.2017


din punctul de vedere al costurilor, al Incercom ord. 163 din
cerințe minime de performanță energetică 26.12.2016
a clădirilor și a elementelor acestora
Методология расчета оптимального
уровня требований по энергетической
эффективности зданий и элементов
зданий

CP M.01.01:2016 Auditul energetic al clădirilor ICȘC MDRC 01.03.2017


Incercom ord. 161 din
Энергетический аудит зданий
26.12.2016

M.02 Eficiența energetică a clădirilor publice


Энергоэффективность общественных зданий

M.03 Eficiența energetică a clădirilor social-culturale


Энергоэффективность социально-культурных зданий

M.04 Eficiența energetică a clădirilor industriale


Энергоэффективность промышленых зданий

48
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

M.05 Eficiența energetică a clădirilor agrozootehnice


Энергоэффективность сельскохозяйственных зданий

M.06 Eficiența energetică a construcțiilor inginerești


Энергоэффективность сооружений

*NOTĂ – Indicatoarele de norme de deviz, conform NCM L.01.01-2012, își schimbă codurile de clasificare din
NCM L.01.02 în NCM L.02.01 ÷ NCM L.02.10, conform listei.

49
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MDTCGC Ministerul Dezvoltării Teritoriului Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale


DAC Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor
MECDT Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
MMAT Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului
ACDT Agenţia Construcţii şi Dezvoltare Regională
MII Ministerul Industriei şi Infrastructurii
ADR Agenşia pentru Dezvoltare Regională
MCDR Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
DCDT Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
DVEP Direcția verificare și expertizare a proiectelor în construcții
MCDT Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
MC „Monitorul construcțiilor” – ediție oficială a Organului Național de Dirigare a
Construcțiilor
MO Monitorul Oficial al Republicii Moldova
CIEMC SRL Centrul de Inginerie, Economie și Management în Construcții – Societate pe acțiuni cu
Răspundere Limitată
MD Modificarea documentului normativ
MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
UTM Universitatea Tehnică a Moldovei
UASM Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISC Inspecția de Stat în Construcții
UTŞC Uniunea tehnico-științifică a constructorilor

50
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Capitolul 2
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER OBLIGATORIU
1 Организационно-методические нормативные документы
Группа 1.01 Стандартизация, нормирование
СНиП I-2 Общие положения. 1980 Вводятся Госстрой
Строительная терминология впервые СССР

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности 1 января Взамен ЦНИИОМТП


изд.1991г. строительства и задела в 1991 г. СН 440-79 и ЦНИИЭУС
строительстве предприятий, зданий и Госстроя
сооружений СССР
СН 213-73* Инструкция о порядке проведения 1 января Вводится Госстрой
экспертизы проектов и смет на 1974 г. впервые СССР
строительство (реконструкцию)
предприятий, зданий и сооружений
СН 227-82 Инструкция по типовому 1 июня Взамен Госстрой
проектированию 1982 г. СН 227-70 и СССР
раздела 2
СН 401-69
СН 528-80 Перечень единиц физических 1 июля Вводится Госстрой
величин, подлежащих применению в 1981 г. впервые СССР
строительстве
Положение Типовое положение о геодезической 19 Вводится Госстрой
службе в строительстве января впервые СССР
1987 г.

Группа 1.02 Инженерные изыскания для строительства и проектирования


СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для 1 января Взамен Госстрой
строительства. Основные положения 1988 г. СНиП II-9-78, СССР, Глав.
СН 211-62, Упрпавл.
СН 212-62, Геодезии и
СН-212-73, картографии
СН 225-79,
СН 234-62,
СН 448-72
РСН 51-84 Инженерные изыскания для 1984 Вводятся Госстрой
строительства. Производство впервые РСФСР
лабораторных исследований физико-
механических свойств грунтов
РСН 55-85 Инженерные изыскания для 1985 Вводятся Госстрой
строительства. Инженерно- впервые РСФСР
геологические изыскания на
просадочных грунтах
РСН 60-86 Инженерные изыскания для 1986 Вводятся Госстрой
строительства. Сейсмическое впервые РСФСР
микрорайонирование. Нормы
производства работ
РСН 64-87 Инженерные изыскания. Технические 1 января Взамен ПО "Строй-
требования к производству 1988 г. РСН 43-74 изыскания"
геофизических Госстроя
работ.Электроразведка. РСФСР

51
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

РСН 65-87 Инженерные изыскания для 1 января Вводятся ПО "Строй-


строительства. Сейсмическое 1988 г. впервые изыскания"
микрорайонирование. Технические Госстроя
требования к производству работ. РСФСР
РСН 71-88 Инженерные изыскания для 1 января Вводятся ПО "Строй-
строительства. Нормы расхода 1989 г. впервые изыскания"
материалов Госстроя
РСФСР
РСН 73-88 Инженерные изыскания для 1 июня Вводятся ПО "Строй-
строительства. Технические 1989г. впервые изыскания"
требования к производству Госстроя
геодезических работ по перенесению РСФСР
в натуру и привязке точек
наблюдений при инженерно-
геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканиях
РСН 75-90 Инженерные изыскания для 1990 г. Вводятся Госстрой
строительства. Технические впервые РСФСР
требования к производству
геофизических работ.Каротажные
методы
СН 484-76 Инструкция по инженерным 1 января Вводятся ПНИИИС
изысканиям в горных выработках, 1976 г. впервые Госстроя
предназначаемых для размещения СССР
объектов народного хозяйства

Группа 1.03 Производство


СН 322-74 Указания по производству и приемке 1 октября Взамен Госстрой
работ по строительству в городах и 1974 г. СН 322-65 СССР
на промышленных предприятиях
коллекторных тоннелей,
сооружаемых способом щитовой
проходки
СН 387-78 Инструкция по разработке схем 9 июня Взамен Госстрой
генеральных планов групп 1978 г. СН 387-72 СССР
предприятий с общими объектами
(промышленных узлов)
ВСН 39-83(Р) Инструкция по повторному 1 января - Госграж-
использованию изделий, 1984 г. данстрой
оборудования и материалов в
жилищно-коммунальном хозяйстве

Группа 1.04 Эксплуатация

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных 1 января Взамен Госстрой


строительством объектов 1988 г. СНиП III-3-81 СССР
СНиП 3.01.09-84 Приемка в эксплуатацию законченных 20.07. Госстрой
строительством защитных 1984 СССР
сооружений и их содержание в
мирное время
Инструкция по разработке проектов 1 января - Госграж-
ВСН 41-85 (р)
организации и проектов производства 1986 г. данстрой
работ по капитальному ремонту
жилых зданий

52
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию 1 января - Госграж-


законченных капитальным ремонтом 1986 г. данстрой
жилых зданий
ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при 1 октября - Госграж-
проведении обследований жилых 1986 г. данстрой
зданий для проектирования
капитального ремонта
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа 1 июля - Госграж-
жилых зданий 1987 г. данстрой

ВСН 55-87 (р) Инструкция о составе, порядке 1 января Вводится Госграж-


разработки, согласования и 1988 г. впервые данстрой
утверждения проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
жилых зданий
ВСН 57-88(р) Положение по техническому 1 июля - Госкомархи-
обследованию жилых зданий 1989 г. тектуры

ВСН 58-88 (р) Положение об организации и 1 июля - Госкомархи-


проведении реконструкции, ремонта и 1989 г. тектуры
технического обслуживания зданий
объектов коммунального и
социально-культурного назначения
ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт 1 июля - Госкомархи-
жилых домов. Нормы проектирования 1990 г. тектуры

Положение Положение о проведении планово 29 - Госстрой


предупредительного ремонта декабря СССР
производственных зданий и 1973 г.
сооружений
Правила Правила устройства и безопасной 1 апреля Роскоммун-
эксплуатации паровых котлов с 1993 энерго
давлением пара не более 0,07 Мпа
(0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и
водоподогревателей с температурой
нагрева воды не выше 388 К (115 ◦С).
Изменения № 1, 2, З.

2 Общие технические нормативные документы


Группа 2.01 Основные положения надежности строительных сооружений
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и 1 января Взамен Госстрой
сооружений от коррозии 1988 г. СНиП III-3-81 СССР
Группа 2.03 Защита от опасных геофизических воздействий
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подра- 1 января СНиП II-8-78 НИИСК и др.
батываемых территориях и 1992 г.
просадочных грунтах
СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от 1 января Впервые ГПИ
подземных и поверхностных вод 1986 г. «Фундамент
-проект»
Внесено Изменение № 1, опубликованное
в БСТ № 5 1989 г.
СНиП 2.06.15-85 Инжнерная защита территорий от 1 июля Впервые Госстрой
затопления и подтопления 1986 г. СССР

53
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 1 января СНиП II-А-12- ЦНИИСК


районах 1982 г. 69* им. Кучеренко

Внесены:
Изменение № 1, опубликованное в БСТ
№ 9, 1987 г., Ord. 6 din
Изменение № 2 - опубликованное в БСТ 17.01.2001
№ 11, 1989 г.
MD nr. 1
РСН 13-87 Строительство монолитных зданий в 1 января Взамен Госстрой
сейсмических районах Молдавской 1988 г. РСН 13-77 МССР
ССРЧасть 1, Часть 2
MDnr.1 Часть I 10.03.2014 MDRC

Группа 2.04 Внутренний климат и защита от вредных воздействий


СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и 1 января Взамен главы Госстрой
геофизика 1984 г. СНиП ІІ-А.6-72 СССР

3 Нормативные документы по градостроительству, зданиям и другим


сооружениям
Группа 3.01 Градостроительство
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и 1 января Взамен СНиП Госстрой
1990 г.
застройка городских и сельских II-60-75 СССР
поселений
Внесено Изменение № 1, опубликованное
в БСТ № 11, 1990 г.,
MD nr. 1 Ord. nr.6 din MDRC
11.04.2008

MD nr.2 Ord. nr.120 MDRC


din 19.11.12

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяй- 1 января Взамен главы Госстрой


ственных предприятий 1978 г. СНиП II-Н.1- СССР
70
СНиП III-10-75 Благоустройство территорий 1 июля Взамен главы Госстрой
СНиП III-К.2- СССР
1976 г.
67 и СН 37-58
ВСН 43-85** Застройка территорий коллективных 1 апреля Вводятся Госстрой
садов, здания и сооружения. Нормы 1974 г. впервые СССР
проектирования
СН 455-73 Нормы отвода земель для 1 апреля Вводятся Госстрой
предприятий рыбного хозяйства 1974 г. впервые СССР
СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных 1 июня Взамен Госстрой
и газовых скважин 1974 г. ВСН 4-68 СССР
СН 461-74 Нормы отвода земель для линий 1 января - Госстрой
связи 1975 г. СССР
СН 462-74 Нормы отвода земель для 1 января - Госстрой
сооружения геологоразведочных 1975 г. СССР
скважин
СН 465-74 Нормы отвода земель для 1 января - Госстрой
электрических сетей напряжением 1975 г. СССР
0,4-500 кВ

54
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Группа 3.02 Жилые, общественные и производственные здания и сооружения


СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном 1 октября Взамен главы Госстрой
строительстве с учетом комплексной 1987г. СНиП 104-81 СССР
застройки
СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и 1985 г. - Госстрой
захоронению токсичных СССР
промышленных отходов. Основные
положения по проектированию
СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской 29.12.1984 Госстрой
обороны в подземных горных СССР
выработках
СНиП 2.01.55-85 Объекты народного хозяйства в 09.12.1985 Госстрой
подземных горных выработках СССР
СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов 19.09.1985 Госстрой
комунально-бытового назначения для СССР
санитарной обработки людей,
специальной обработки подвижного
состава автотранспорта
СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения 1 января Взамен ЦНИИЭП
1990 г. СНиП 2.08.02- Учебных
85 зданий
Внесено изменение № 1, опубликованное
в БСТ № 10, 1991 г.,
MD nr. 1,2 Ord. 130 MAC
din
16.09.1993
MD nr. 3 Ord. 32 din MECDT
07.02.2003
MD nr. 4
СНиП 2.08.02-89/A1:2015 30.11.2015 - MDRC
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных пред- 1 января Взамен ЦНИИпром-
приятий 1987 г. СНиП II-91-77, зданий
СН 302-65,
Внесено изменение, опубликованное в
СН 471-75
БСТ № 11, 1988 г.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания 1 января Взамен Госстрой
1989 г. СНиП II-92-76 СССР
Ord. 32 din MECDT
MD nr. 1 21.02.2002
MD nr. 2 Ord. 31 din
21.02.2003 MECDT
СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и 1 января Взамен Госстрой
переработки сельскохозяйственной 1985 г. СНиП II-98-77 СССР
продукции
СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники 1 января Взамен Госстрой
1986 г. СНиП II-100-75 СССР
СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и соoружения по 1 января Взамен Госстрой
хранению и переработке зерна 1986 г. СН 261-77 СССР
СНиП 2.11.02-87 Холодильники 1 июля Взамен Госстрой
1988 г. СНиП II-105-74 СССР
СНиП 2.11.04-85 Подземные хранилища нефти, 1 января Взамен Министерст-
СН 310-65, вом газовой

55
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

нефтепродуктов и сжиженных газов 1987 г. СН 320-65, промышлен-


СН 486-76, ности
СН 315-81
ВСН 51-5-85 Подземные хранилища газа, нефти и 1985 г. - ООО
продуктов их переработки Подземгаз-
пром
СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки 1 июля Взамен ВНИИОМШС
1985 СНиП III-11-77

СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской 13.10. Госстрой


обороны 1977 СССР
СНиП II -58-75 Электростанции тепловые 1 июля Взамен Минэнерго
Часть 2 1976 г. СНиП II-И.8- СССР
Внесены:
62,СН 372-67
Изменение № 1, опубликованное в БСТ
№ 2, 1978 г.,
Изменения № 2, 3 опубликованное в БСТ
№ 9, 1979 г.
СНиП II -94-80 Подземные горные выработки 1 января Взамен Центро-
1982 СНиП II-М.4-65 гидрошахт
СН 181-70 Указания по проектированию 1 октября Взамен НИИСФ,
цветовой отделки интерьеров 1970 г. СН 181-61
ЦНИИпром-
производственных зданий
зданий
промышленных предприятий
СН 245-71 Санитарные нормы проектирования 5 ноября Взамен Госстрой
промышленных предприятий 1971 г. СН 245-63, СССР
СН 106-60,
СН 172-61
СН 441-72* Указания по проектированию 1 октября - ПИ № 2
ограждений площадок и участков 1972 г. Госстроя
предприятий, зданий и сооружений СССР
СН 515-79 Инструкция по проектированию 1 января - Минздравом
зданий и сооружений, 1980 г. СССР и
приспосабливаемых под лечебные Госграждан-
учреждения строем
СН 535-81 Инструкция по проектированию 1 января - Министерст-
санитарно-эпидемиологических 1982 г. вом здраво-
станций охранения
СССР
СН 283-64 Временные нормы Гос. комитет
1 января
продолжительность проектирования 1965 г. по делам
строительст-
ва СССР
30.07.1964

ГК по архи-
ВСН 62-91-91 1 января тектуре и
Проектирование среды
1992 г. градостроите
жизнедеятельности с учетом льству при
потребностей инвалидов и Госстрое
маломобильных групп населения СССР от
4.10.1991 г.
№ 134.
ВСН 8-72 Указания по проектированию 1 октября - ЦНИИЭП
мусоропроводов жилых и 1972 г. жилища
общественных зданий Госграждан-
строя

56
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 13-94 Инструкция по проектированию 05.06.2005 Вводятся MDRC


взрывопожароопасных производств впервые ord. 11a din
спиртовых, ликероводочных и 27.02.2015
коньячных предприятий пищевой
промышлености
ВСН 26-76 Временная инструкция по 1 июля - СибЗНИИЭП
безобогревному выполнению швов и 1977 г. Госграждан-
стыков крупнопанельных жилых строя
зданий
ВСН 35-77 Инструкция по проектированию 1 июля - ЦНИИЭП
сборных железобетонных крыш 1978 г. жилища
жилых и общественных зданий Госграждан-
строя
ВСН 56-87 Геотермальное теплохладо- 1 июля Взамен ЦНИИЭП
снабжение жилых и общественных 1988 г. ВСН 36-77 инженерно-
зданий и сооружений. Нормы проекти- го оборудо-
рования вания
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию 15 Вводятся Минавто-
автомобилей января впервые транс
1990 г. РСФСР
1 июля Минхим-
Методические указания по установке
ВСН 64-86 1986 г пром
сигнализаторов и газоанализаторов
21.03.1986 г.
контроля до взрывоопасных и
предельно допустимых концентраций
химических веществ в воздухе
производственных зданий

Группа 3.03 Сооружения транспорта


СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы.Проектирование 1 января Взамен Минтранс-
Внесено Изменение № 1, опубликованное 1986 г. СНиП II-Д.7-62, строем МПС
в БСТ № 1, 1992 г. СН 200-62,
СН 365-67
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 1 января Взамен Минтранс-
1986 г. СНиП III-40-78 строем
Госстроя
СССР
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы. 1 июля Взамен Министерст-
1992 г. СНиП Ш-43-75, вом транс-
Выполнение и приемка работ ВСН 81-80, портного
ВСН 98-74, строитель-
ВСН 109-64, ства СССР
ВСН 163-69,
ВСН 173-70
СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила 1 июля Взамен Министерст-
обследований и испытаний 1987 г. ВСН 122-65 вом транс-
портного
строитель-
ства
СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт 1 июля Взамен Промтранс-
1992 г. СНиП 2.05.07- Ниипроект
85*
СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии 1 января Взамен Гипрокомму
1991 г. СНиП II-41-76 ндортранс

57
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные 1 января Вводятся Союзпром-


дороги в колхозах, совхозах и других 1985 г. впервые транснии-
сельскохозяйственных предприятиях проектом
и организациях Госстрой
СССР
СНиП III-41-76 Контактные сети электрифициро- Взамен
ванного транспорта СНиП III-Д.9-62

СНиП III-44-77 Тоннели железнодорожные, СоюздорНИИ Госстрой


автодорожные и гидротехнические. ЦНИИС СССР
Метрополитены
СН 449-72 Указания по проектированию 1 июля Взамен Мин.
земляного полотна железных и 1973 г. СН 61-59 транспортного
автомобильных дорог строительства

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 1 апреля Вводятся Министерст-


1974 г. впервые во Г.А

СН 467-74 Нормы отвода земель для 1 июля Вводятся Минтранс-


автомобильных дорог 1975 г. впервые строем

ВСН 62-69 Технические указания по расчету 29.09. Вводятся Минтранс-


местного размыва у опор мостов, 1969 впервые строем
струенаправляющих дамб и
траверсов

Группа 3.04 Гидротехнические и мелиоративные сооружения


СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических со- 1 января СНиП II-16-76 ВНИИГ им.
оружений 1987 г. Веденеева
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и 1 июля Взамен Минводхо-
сооружения 1986 г. СНиП II.52-74 зом СССР

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гид- 1 января СНиП II-57-75 Минэнерго


ротехнические сооружения (вол- 1984 г. СССР
Изд. 1989г.
новые, ледовые и от судов)
Внесены:
Изменения № 1, № 2, опубликованные в
БСТ № 3, 1989 г., Ord. nr. 73 DAC
MD nr. 1 04.06.1996

СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и соору- 1 июля Взамен Союзгипро-


жения 1986г. раздела 1, 4 водхоз
СНиП III-45-
Внесено Изменение № 1,
опубликованное в БСТ № 5 1991 г. 76

СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов 1 июля Взамен Мин. энерге-


1985 г. СНиП II-И.4- тики и
Изд.1991г. электрифик-
73 (II-53-73)
ации СССР
СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобето- 1 июля СНиП II-54-77 ВНИИГ им.
нные 1986г. Веденеева
Внесено Изменение, опубликованное в
БСТ № 8, 1987 г.
СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные 1 января Взамен Мин. энер-
шлюзы, рыбопропускные и 1988 г. СНиП II-55-79 гетики и
рыбозащитные сооружения электрифи-
кации СССР

58
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные кон- 1 января Взамен ВНИИГ им.


струкции гидротехнических соо- 1988 г. СНиП II- 56- Веденеева
ружений 77
СНиП 2.06.09-84 Тоннели гидротехнические 1 июля Взамен Мин. энер-
1985 г. СН 238-73 гетики и
электрифи-
кации СССР
СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения 1 января Взамен Гидропроект
речные 1986 г. разделов 1, 2
СНиП III-45-76
СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные 1 июля Взамен Черномор-
транспортные соружения 1987 г. разделов 1, 3 НИИпроект
СНиП III-45-
76
СН 474-75 Нормы отвода земель для 1 января - Минвод-
мелиоративных каналов 1976 г. хозом СССР
СН 522-79 Инструкция по проектированию, 1 января - Институтом
строительству и эксплуатации 1981 г. ВНИИ
гидротехнических сооружений на ВОДГЕО
подрабатываемых горными Госстроя
работами территориях СССР
СН 551-82 Инструкция по проектированию и 31 мая - Госстрой
строительству противофильтра- 1982 г. СССР
ционных устройств из
полиэтиленовой пленки для
искусственных водоемов

Группа 3.05 Магистральные и промысловые трубопроводы


СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных 1 января Взамен ВНИИСТ
трубопроводов 1987 г. СН 373-67
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 1 января Взамен ВНИИСТ
Внесены: 1986 г. СНиП II-45-75
Изменение № 1, опубликованное в БСТ
№ 4, 1987 г.,
Изменение № 2 опубликованное в БСТ
№ 11, 1990 г.
Ord. nr. 27
MD nr. 3 21.08.2006 ACDT
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, 1 января Взамен ГипроНИИ-
прокладываемые на территории 1991 г. СНиП 2.05.13-83 нефтетранс
городов и других населенных
пунктов
СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы 1 января Взамен ВНИИСТ
Внесены: 1981 г. СНиП III- Д.10-72

Изменение № 1, опубликованное в БСТ


№ 1, 1983 г.;
Изменение № 2 - опубликованное в БСТ
№ 3, 1983 г.;
Изменение № 3 - опубликованное в БСТ
№ 3, 1987 г.
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и 1 января СНиП III-31-78 Минмонтаж-
технологические трубопроводы 1985 г. спецстроем
СССР

59
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

СН 452-73 Нормы отвода земель для 30 марта - Госстрой


магистральных трубопроводов 1973 г. СССР

ВСН 012-88 Строительство магистральных 1 января Главное


промысловых трубопроводов. 1989 г. научно-
часть I Контроль качества и приемка работ техническое
управление
ВСН 012-88 Миннефте-
Строительство магистральных 1 января газстроя
част II промысловых трубопроводов. 1989 г.
Контроль качества и приемка работ.
Формы документации и правила
оформления в прцессе сдачи-
приемки.

4 Нормативные документы на инженерное оборудование зданий и других


сооружений, внешние сети
Группа 4.01 Водоснабжение и канализация

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и 1 января Взамен Союзводо-


сооружения 1985 г. СНиП II-31-74 каналпроект
Госстроя
Внесено Изменение, опубликованное в
БСТ № 9, 1986 г. СССР

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические 1 июля Взамен Минмонтаж-


системы 1986 г. спецстроем
СНиП III-28-75
СССР
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водо- 1 июля Взамен СНиП ВНИИводгео
снабжения и канализации 1986 III-30-74 в части
требований по
Внесено Изменение № 1, опублико- производству и
ванное в БСТ № 8, 1990 г. приемке работ
СНиП 3.05.04-85* является
переизданием СНиП 3.05.04-85 с
изменением № 1, утвержденным
постановлением Госстроя СССР от 25
мая 1990 г. № 51.
СН 456-73 Нормы отвода земель для 1 февраля - Харьковский
магистральных водоводов и 1974 г. Водоканал-
канализационных коллекторов проект
СН 496-77 Временная инструкция по 1 января - Институтом
проектированию сооружений 1978 г.
Мосинжпро-
для очистки поверхностных
ект ГлавАПУ
сточных вод
Москвы
ВСН 52-86 Установки солнечного горячего 1 июля Вводятся КиевЗНИИЭП
водоснабжения. Нормы 1987 г. впервые Госграждан-
проектирования строя

Группа 4.02 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование


воздуха
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и 1 января Взамен Промстрой-
кондиционирование 1992 г. СНиП проект
2.04.05-86

60
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

MD nr. 1 Ord. nr.130 MAC


din
16.09.1993
MD nr. 2 Ord. nr. 03 DAC
din
26.01.1995
MD nr. 3 Ord. nr. 74 DAC
din
05.06.1996
MD nr. 4 Ord. nr. 09 DAC
din
29.01.1997
MD nr. 5 Ord. nr. 92 MECDT
din
08.04.2003
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 1 июля Взамен Минэнерго
1986 г. СНиП III-30-74 СССР
СН 531-80 Инструкция о составе, порядке 1 июля Госстрой
разработки и утверждения схем 1981 г. СССР
теплоснабжения населенных пунктов
с суммарной тепловой нагрузкой до
116 МВт (100 Гкал/ч)
ВСН 30-77 Инструкция по проектированию 1 июля ЦНИИЭП
двухступенчатых бескомпрессорных 1977 г. инженерного
систем кондиционирования воздуха оборудования

Группа 4.03 Сети и электрические установки


СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации 1 июля Взамен Проектмон-
Внесено Изменение № 1, опубликованное 1986 г. СНиП III-34-74 тажавто-
в БСТ № 2, 1991 г. матика
ВСН 1-77 Инструкция по проектированию
молниезащиты радиообъектов
ВСН 60-89 Устройство связи, сигнализации и 1 января Взамен ЦНИИЭП
диспетчеризации инженерного 1990 г. СН 293-64 инженерного
оборудования жилых и общественных оборудо-
зданий. Нормы проектирования вания
ВСН 97-83 Инструкция по проектированию 25.03. Минэнерго
городских и поселковых СССР
1983
электрический сетей
ВСН 116-87 Инструкция по проектированию
линейно-кабельных сооружений связи
СН 357-77 Инструкция по проектированию
силового и электроосветительного
оборудования промышленных
предприятий
СН 541-82 Инструкция по проектированию
наружного освещения городов,
поселков и населенных пунктов
ВСН 332-74 1 июля Минмонтаж-
Инструкция по монтажу электро-
оборудования, силовых и 1975 г. спецстроем
осветительных сетей взрывоопасных СССР 24
зон 06.1974 г.

61
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологи- Министерство


ческие нормы на монтаж сооружений связи РФ от
и устройств связи, радиовещания и 15.07.93 № 168
телевидиния

5 Нормативные документы на строительные конструкции и изделия


Группа 5.01 Основания и фундаменты зданий и других сооружений

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений 1 января Взамен НИИОСП им.


1985 г. СНиП II-15- Герсеванова
Внесены:
Изменения № 1, опубликованное в БСТ № 74 и СН 475-
5, 1986 г., и № 2 – опубликованное в БСТ 75
№ 9, 1987 г.
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 1 января Взамен НИИОСП им.
1987 г. СНиП II-17-77 Герсеванова
Госстроя СССР
СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими 1 июля Взамен ВНИИОСП им.
нагрузками 1988 г. главы Герсеванова
СНиП II-19-79 Госстроя СССР
СН 477-75 Временная инструкция по 1 июля НИИОСП им.
проектированию стен соружений и 1976 г. Герсеванова
противофильтрационных завес, Госстроя СССР
устраиваемых способом «стена в
грунте»

Группа 5.02 Каменные и армокаменные конструкции


СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные 1 июля Взамен Минмонтаж-
трубы 1976 г. СНиП III-Г.12- спецстроем
62 СССР
Группа 5.03 Железобетонные и бетонные конструкции
СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные 1 января Взамен Минстрой-
конструкции из плотного силикатного 1988 г. СН 165-76 материалов
бетона СССР
СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции 1 июля Взамен НИИЖБ
1986 г. СН 366-77

СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные 1 января Взамен НИИЖБ


конструкции, предназначенные для 1986 г. СН 482-76
работы в условиях воздействия
повышенных и высоких температур
СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий 1 июля Взамен НИИЖБом
из ячеистого бетона 1980 г. СН 277-70 Госстроя
СССР
СН 525-80 Инструкция по технологии приготов-ления 1 января НИИЖБом
полимербетонов и изделий из них Госстроя СССР
1981 г.

Инструкция по технологии 1 июля НИИСКом


СН 529-80
изготовления конструкций и изделий 1981 г. Госстроя
из плотного силикатного бетона СССР
Инструкция по проектированию, 1 января НИИЖБом
СН 549-82
изготовлению и применению 1983 г. Госстроя
конструкций и изделий из арболита СССР

62
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Группа 5.04 Металлические конструкции


СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции 1 января Взамен ЦНИИСК
1987 г. СНиП II-24-74 им.
Внесено Изменение, опубликованное в
БСТ № 11, 1988 г. Кучеренко

СНиП II-23-81* Стальные конструкции 1 января Взамен ЦНИИСК


Внесены: 1982 г. СНиП II-В.3-72, им.
СНиП II-И.9-62, Кучеренко
Изменения № 1, 2, опубликованные в БСТ
СН 376-67
№ 7, 1986 г.,
Изменение № 3, опубликованное в БСТ
№ 8, 1987 г.,
Изменение № 4, опубликованное в БСТ
№ 11, 1988 г.,
Изменение № 5, опубликованное в БСТ
№ 11, 12, 1989 г.
СНиП III-18-75 Металлические конструкции 1 января Взамен Промсталь
1977 г. гл.СНиП III- Конструкция
8.5-62*

Группа 5.05 Конструкции из других материалов

СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции 1 января Взамен главы Минмонтаж-


1977 г. СНиП III-В.5-62 спецстроем
СН 265-77 СССР
СН 428-74 Указания по проектированию, 1 июля Взамен ЦНИИпром-
монтажу и эксплуатации конструкций 1974 г. СН 428-71 зданий
из профильного стекла
СН 481-75 Инструкция по проектированию, 1 января ЦНИИПром-
монтажу и эксплуатации 1977 г. зданий
стеклопакетов
СН 497-77 Временная инструкция по 1 июля - ЦНИИСК
проектированию, монтажу и 1978 г. им.
эксплуатации воздухоопорных Кучеренко
пневматических сооружений

Глава 6 Механизация строительного производства

СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного 1 июля Взамен ЦНИИОМТП


производства. Рельсовые пути 1986 г. СН 78-79 Госстроя
башенных кранов СССР
РСН 22-81 Рекомендации по технологии бетон- Госстрой
ных работ с использованием бето- МССР
нонасосов для укладки тяжелых и
легких бетонов

63
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Capitolul 3
DOCUMENTE NORMATIVE ADOPTATĂ PÎNĂ 1992 CU CARACTER INFORMATIV

Часть 1. Организация, управление, экономика


Группа 01 Инженерные изыскания для строительства

РД 39-090-91 Инструкция по безопасному ведению 20.03.1991 Мин.


лабораторных инженерно-геологических работ нефтегаз
РСН 72-88 Инженерные изыскания для строительства. 05.08.1988 Госстрой
Технические требования к производству РСФСР
съемок подземных (надземных) коммуникаций
РСН 74-88 Инженерные изыскания для строительства. 26.12.1988 Госстрой
Технические требования к производству РСФСР
буровых и горнопроходческих работ
РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. 21.06.1990 Госстрой
Технические требования к производству РСФСР
гидрометеорологических работ.
СН 234-62 Инструкция по инженерным изысканиям для 13.12.1962 Госстрой
линейного строительства СССР
Инструкция Инструкция по топографической съемке в 05.10.1979 Глав. управл.
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 Геодезии и
02-033-82 картографии
Положение Типовое положение о геодезической службе в 19.01.1987 Госстрой
строительстве СССР
Рекомендации по организации и эксплуатации 01.01.1984 ЦНИИСК
станций инженерно-сейсмометрической им. В.А.
службы (ИСС) Кучеренко
Рекомендации по инженерным изысканиям для ПНИИИС
проектирования и устройства свайных
фундаментов. Editat în anul 1983
Рекомендации по производству инженерно- 01.01.1975 ПНИИС
геологической разведки Госстроя
СССР
Рекомендации по применению метода ПНИИИС
виброзондирования при инженерно- Госстроя
геологических изысканиях СССР
Рекомендации по инженерно-гидрогеоло- «
гическому обоснованию защитного дренажа
территорий, подтапливаемых подземными
водами. Editat în anul 1985
Рекомендации по инженерно-геологической «
типизации оползневых склонов применительно
к задачам оценки устойчивости и инженерной
защиты. Editat în anul 1984.
Рекомендации по количественной оценке ПНИИИС
устойчивости оползневых склонов. Editat în anul
1984.
Рекомендации по прогнозу устойчивости об- То же
вально-оползневых склонов. Editat în anul 1986.

64
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по определению физико- 01.01.1989 ПНИИИС


механических свойств мерзлых и дисперсных Госстроя
грунтов геофизическими методами СССР
Рекомендации по инженерно-геологическим 01.01.1987 ПНИИИС
изысканиям для подземного гражданского и Госстроя
промышленного строительства СССР
Рекомендации по геофизическому иссле- 01.01.1971 ЦТИСИЗ
дованию закарстованности территорий,
предназначенных для строительства
Рекомендации по применению геофизических 01.01.1984 ПНИИИС
методов для определения инженерно- Госстроя
геологических характеристик мерзлых СССР
дисперсных грунтов
Руководство по инженерным изысканиям для 01.01.1982 ПНИИИС
строительства Госстроя
СССР
Руководство по рациональному выбору 01.01.1977 ПНИИИС
геодезического оборудования для инженерных Госстроя
изысканий в строительстве СССР
Руководство по применению 01.01.1984 НТС
фотограмметрических методов для ПНИИИС
составления обмерных чертежей инженерных Госстроя
сооружений СССР
Руководство по техническому нивелированию и 01.01.1974 НИИЖТ МПС
высотным теодолитным ходам СССР
Методические указания по прогнозу влажности 09.04.1973 ЦНИИС
глинистых грунтов на годовой период

Методические рекомендации по инженерно-ге-


ологической оценке территории Молдавской
ССР при проектировании и строительстве
земляного полотна автомобильных дорог

ЦНИИП
Рекомендации по разработке раздела «Охрана градострои
окружающей среды ТЭО строительства тельства
(реконструкции) автомобильных дорог общего Госграждан
пользования» строя
28.09.1990 г.
Главное
Инструкция по топографической съемке в
01.01.1984 управление
маштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГКИНП
геодезии и
02-033-82
картографии
5.10.1979 г.

65
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 2. Нормы проектирования


Группа 01. Общие нормы проектирования

СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции НИИМонтаж- Госстрой


подземных частей зданий и сооружений. спецстрой СССР
СН 519-79 Инструкция по проектированию и строитель- ПНИИИ, Госстрой
ству противооползневых и противообвальных Гипрокоммун- СССР
защитных сооружений. строй
Временные рекомендации по проектированию ВНИИ,
сооружений для очистки поверхностного стока ВОДГЕО,
с территорий промышленных предприятий и ВНИИВО
расчету условий выпуска его в водные
объекты. Aprobat în anul 1982.
Методические указания по расчету и проекти- НИИСК
рованию комплекса защитных мероприятий
каркасных и бескаркасных зданий, строящихся
на просадочных грунтах. Editat în anul 1987.
Рекомендации по выбору методов расчета 01.01.1986 Минмонтаж-
коэффициента устойчивости склона и спецстрой
оползневого давления УССР
Рекомендации по проектированию полов в 01. 01.1980 ГПИ
помещениях зданий и сооружений котельных Сантехпроект
установок

Рекомендации по проектированию участков 01. 01.1990 ЦНИИпром-


перекрытий под повышенные нагрузки в зданий
промышленных зданиях
Рекомендации по проектированию работающих 13.10.1989 ВНИИ
на сдвиг болтовых соединений стальных Промсталь-
строительных конструкций конструкция
Рекомендации по применению в кровлях ЦНИИпром-
рулонных материалов на основе бутил-каучука. зданий
Editat în anul 1985.
Руководство по проектированию зданий и НИИСК,
сооружений на подрабатываемых территориях. ВНИМИ
Часть I. Исходные данные для проектирования
зданий и сооружений на подрабатываемых
территориях. Editat în anul 1983.
Руководство по проектированию зданий и НИИСК,
сооружений на подрабатываемых территориях. Донецкий
Часть II. Промышленные и гражданские зда- Промстрой
ния.Editat în anul 1986. НИИ-Проект,
КиевЗНИИЭП
Руководство по проектированию зданий и сору- Донецкий
жений на подрабатываемых территориях. Промстрой-
Часть III. Башенные транспортные и заглублен- НИИпроект,
ные сооружения, трубопроводы. НИИСК
Editat în anul 1986.
Руководство по проектированию и устройству НИИ-200
гидроизоляции подземных частей зданий и
сооружений. Editat în anul 1960.

66
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по проектированию и устройству 01. 01.1986 ЦНИИСК


заглубленных инженерных сооружений им. В.А.
Кучеренко
Руководство по проектированию, изготовлению 18.11.1982 ЦНИИпроект-
и сборке монтажных фланцевых соединений сталь-
строительных ферм с поясами из широко- конструкция
полочных двутавров

Руководство по проектированию санитарно- 01. 01.1984 ЦНИИП


защитных зон промышленных предприятий градострои-
тельства
Руководство по проектированию и строитель- ЦНИИпром
ству железобетонных емкостных сооружений с зданий
полно-сборными стенами с применением тио-
коловых герметиков. Editat în anul 1980.
Руководство по проектированию естественного НИИСФ
освещения зданий. Editat în anul 1976.
Руководство по проектированию и устройству ЦНИИпром
зенитных фонарей для естественного зданий
освещения производственных зданий промпред-
приятий. Editat în anul 1976.
Руководство по проектированию и устройству То же
кровель с применением битумных эмульсий.
Editat în anul 1983.
Строительство в сейсмических районах
РСН 01-74 Временные указания по расчету и конструиро- ТашЗНИИЭП
ванию комплексных конструкций кирпичных Госстрой
зданий в сейсмических районах. Уз. ССР
Инструкция по определению расчетной сейсми- ЦНИИСК им.
ческой нагрузки для зданий и сооружений. В.Кучеренко,
Editat în anul 1962. ИСМиС АН
Груз. ССР
Пример расчета на прочность каменных ЦНИИСК им.
несущих стен зданий, возводимых в В.Кучеренко,
сейсмических районах и указания, к примеру, ПИ-5
расчета. Editat în anul 1958.
Пример расчета многоэтажного здания со ЦНИИСК им.
стеновым заполнением и без него на В.Кучеренко,
сейсмические воздействия и указания, к ПИ-5
примеру, расчета. Publicat în anul 1961.
Рекомендации по расчету резервуаров и ЦНИИСК им.
газгольдеров на сейсмические воздействия. В.Кучеренко
Editat în anul 1969.
Рекомендации по проектированию свайных НИИОСП
фундаментов с промежуточной подушкой для им. Н.М.
зданий и сооружений, возводимых в сейсми- Герасимова,
ческих районах. Editat în anul 1974. Фундамент-
проек
Рекомендации по расчету кирпичных зданий на Госстрой
сейсмические воздействия. Уз. ССР
Aprobat în anul 1971. ТашЗНИИЭП

67
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по расчету зданий жесткой кон- Госстрой


структивной схемы с гибкой нижней частью. Уз. ССР
Aprobat în anul 1971. ТашЗНИИЭП
Рекомендации по конструированию кирпичных Госстрой
стен со сборными железобетонными Уз. ССР
сердечниками, возводимых в сейсмических рай- ТашЗНИИЭП
онах. Aprobat în anul 1973.
Руководство по проектированию жилых и обще- ТбилЗНИИЭП,
ственных зданий с железобетонным каркасом, ЦНИИСК им.
возводимых в сейсмических районах. В.Кучеренко,
Editat în anul 1970.
Руководство по сбору, обработке и использова- ЦНИИСК им.
нию инженерно-сейсмометрической В.Кучеренко
информации. Editat în anul 1980.
Указания по определению сейсмической ЦНИИСК им.
нагрузки для вертикальных аппаратов и В.Кучеренко,
примеры расчета. Editat în anul 1961. Гипронефте-
завод
Обследование и усиление строительных
конструкций
Методика обследования и проектирования АКХ им. К.Д.
оснований и фундаментов при капитальном Памфилова
ремонте, реконструкции и надстройке зданий.
Editat în anul 1972.
Методика выявления дефектов и оценки экс- ЦНИИЭП
плуатационных свойств кровель железобе- жилища
тонных крыш жилых зданий. Editat în anul 1985.
Рекомендации по оценке состояния и усилению НИИСК
строительных конструкций промышленных
зданий и сооружений. Editat în anul 1989.
Рекомендации по обследованию и оценке 28.07.1987 ЦНИИСК
технического состояния крупнопанельных им. В.А.
каменных зданий Кучеренко
Рекомендации по обследованию стальных 01.01.1988 ЦНИИпроект-
конструкций производственных зданий сталь-
конструкция
Рекомендации по натурным обследованиям 17.01.1972 НИИЖБ
железобетонных конструкций Госстроя
СССР
Рекомендации по обеспечению надежности и 01.01.1990 УС Харьков-
долговечности железобетонных конструкций ский
промышленных зданий и сооружений при их Промстрой-
реконструкции и восстановлении ниипроект
Рекомендации по оценке надежности 01.01.1989 ЦНИИ
строительных конструкций по внешним промзданий
признакам
Руководство по послойному определению 01.01.1980 НТС НИИСФ
влажности в ограждающих конструкциях Госстроя
неразрушающим методом СССР

68
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по обеспечению долговечности Харьковский


железобетонных конструкций предприятий Промстрой
черной металлургии при их реконструкции и НИИ-проект,
восстановлении. Editat în anul 1982. НИИЖБ
Руководство по методам полевых испытаний 01.01.1979 Минтранс-
несущей способности свай и грунтов строй
РСН 52-91 Испытание наружных ограждающих 14.06.1991 Госстрой
конструкций зданий на водо- и воздухо- СССР
проницаемость

Группа 02. Основания и фундаменты

ВСН 31-95 Указания по определению несущей 15.09.1995 НТУ


способности и необходимой длины свай Департамента
строительства
ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных 12.11.1986 Минмонтаж-
фундаментов, расположенных в верхнем спецстрой
несущем слое, подстилаемом слабыми СССР
грунтами
ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных 29.12.1986 Минмонтаж-
фундаментов и шпунтовых ограждений в спецстрой
условиях реконструкции промышленных СССР
предприятий и городской застройки
ВСН 309-84 Проектирование и устройство набивных свай 10.12.1984 Минмонтаж-
по вибрационной технологии спецстрой
СССР
СН 301-65 Руководство по проектированию и устройству 01. 01.1986 ЦНИИСК
заглубленных инженерных сооружений им. В.А.
Кучеренко
Рекомендации по проектированию оснований НИИОСП
на просадочных лессовых грунтах по схеме им.Н.М.
двухслойной среды. Editat în anul 1982. Герасимова
Рекомендации по расчету свай на горизонталь- НИИОСП
ную нагрузку в связных и несвязных грунтах с им.Н.М.
учетом образования зоны предельного рав- Герасимова
новесия. Editat în anul 1983.
Рекомендации по проектированию гасителей ЦНИИСК им. В.
колебаний для защиты зданий и сооружений, Кучеренко
подверженных горизонтальным динамическим
воздействиям от технологического оборудова-
ния и ветра. Editat în anul 1978.
Рекомендации по проектированию и устройству НИИОСП
фундаментов из буроинъекционных свай. Editat им. Н.М.
în anul 1982. Герасимова
Рекомендации по проектированию и устройству То же
буронабивных свай с уплотнением грунта в
забое скважин. Editat în anul 1982.
Рекомендации по расчету оснований « «
фундаментов с наклонной подошвой.
Editat în anul 1983.

69
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Рекомендации по проектированию «
фундаментов из свайных полей.
Editat în anul 1983.
Рекомендации по проектированию и строитель- «
ству щелевых фундаментов. Editat în anul 1982.
Рекомендации по проектированию 01. 01.1989 Харьковский
фундаментов под технологическое Промстрой-
оборудование, возводимых в условиях ниипроект
реконструкции
Рекомендации по проектированию оснований и 01. 01.1972 НИИОСП им.
фундаментов на пучинистых грунтах Герсеванова
Рекомендации по учету ползучести при 01.01.1979 НИИОСП им.
назначении прочностных характеристик грунтов Герсеванова
малой степени литификации при Госсторя
проектировании оснований СССР
Руководство по проектированию свайных 01.01.1980 НИИОСП им.
фундаментов Герсеванова
Руководство по проектированию оснований 01. 01.1978 НИИОСП им.
зданий и сооружений Герсеванова
Руководство по выбору проектных решений НИИОСП
фундаментов. Editat în anul 1984 им.Н.М.
Герасимова
Руководство по проектированию плитных НИИОСП
фундаментов каркасных зданий и сооружений им.Н.М.
башенного типа. Editat în anul 1984. Герасимова
Руководство по проектированию и устройству То же
фундаментов в вытрамбованных
котлованах.Editat în anul 1981.
Руководство по проектированию подпорных ЦНИИ
стен и стен подвалов для промышленного и промзданий
гражданского строительства. Editat în anul 1984.
Руководство по устройству буронабивных свай То же
большого диаметра. Editat în anul 1977.
Руководство по проектированию фундаментов «
машин с динамическими нагрузками.
Editat în anul в 1982.
Руководство по проектированию опускных Харьковский
колодцев, погружаемых в тиксотропной Промстрой-
рубашке. Editat în anul 1979. проект-
Руководство по проектированию бетонных и 19.08.1977 НТС
железобетонных конструкций из тяжелого ЦНИИпром-
бетона (без предварительного напряжения) зданий
Руководство по проектированию оснований и 01. 01.1979 НИИОСП им.
фундаментов на пучинистых грунтах Герсеванова
Руководство по проектированию и устройству 15.05.1991 Госстрой
фундаментов из буронабивных свай и опор- УССР
колонн
Руководство по проектированию плитных 01.01.1984 НИИОСП им.
фундаментов каркасных зданий и сооружений Герсеванова
башенного типа

70
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Указания по устройству фундаментов около су- ЛЕННИИ


ществующих зданий и сооружений. Editat în проект, ЛИСИ
anul 1980.

Группа 03. Строительные конструкции

ВСН 18-73 Временные указания по проектированию и КиевЗНИИЭП Госграждан-


применению алюминиевых конструкций в строй
гражданском строительстве. Ограждающие кон-
струкции.
СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции 19. 01.1965 Госстрой
подземных зданий и сооружений СССР
ВНТП 1-90 Ведомственные нормы технологического 07.08.1989 Минтранс-
проектирования тепловой обработки мостовых строй СССР
железобетонных конструкций
Инструкция по проектированию железобе- НИИЖБ,
тонных тонкостенных пространственных ЦНИИСК им
покрытий и перекрытий. Editat în anul 1961. В.Кучеренко
Рекомендации по проектированию и расчету ЦНИИСК им.
конструкций с применением пластмасс. В. Кучеренко
Editat în anul 1969.
Рекомендации по применению широко- ЦНИИпроект-
полочных двутавров и тавров (двутавров и стальконструк-
тавров с параллельными гранями полок) в ция им. Н.П.
строительных стальных конструкциях. Мельникова
Aprobat în anul 1984.
Рекомендации по проектированию железобе- ЦНИИЭП
тонных крыш с теплым чердаком для жилища
многоэтажных жилых зданий. Editat în anul 1986.
Рекомендации по проектированию участков ЦНИИпром
перекрытий под повышенные нагрузки в зданий
промышленных зданиях. Editat în anul 1990.
Рекомендации по проектированию конструкций 01.01.1979 НИИЖБ
с безбалочными перекрытиями Госстроя
СССР
Рекомендации по проектированию стальных 01.01.1984 НИИЖБ
деталей для железобетонных конструкций Госстроя
СССР
Рекомендации по проектированию монолитных 01.01.1987 НИИЖБ
железобетонных перекрытий со стальным Госстроя
профилированным настилом СССР
Рекомендации по проектированию усиления 01.01.1992 Харьковский
железобетонных конструкций зданий и Промстрой-
сооружений реконструируемых предприятий. ниипроект
Надземные конструкции и сооружения Госстроя
СССР
Рекомендации по выбору типов и расчету 01. 01.1991 ЦНИИПСК им.
прочности стальных канатов, применяемых в Мельникова
строительных металлических конструкциях
Рекомендации по проектированию участков 01. 01.1990 ЦНИИпром-
перекрытий под повышенные нагрузки в зданий
промышленных зданиях

71
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по проектированию предваритель- ЦНИИПпром-


но-напряженных железобетонных конструкций зданий,
из тяжелого бетона. Editat în anul 1977. НИИЖБ
Руководство по проектированию железобе- То же
тонных конструкций с жесткой арматурой. Editat
în anul 1978.
Руководство по проектированию, изготовлению НИИЖБ
и применению железобетонных центрифуги-
рованных конструкций кольцевого сечения.
Editat în anul 1979.
Руководство по проектированию бетонных и То же
железобетонных конструкций из бетонов на
пористых заполнителях. Editat în anul 1978.
Руководство по проектированию бетонных и НИИЖБ,
железобетонных конструкций из ячеистых ЦНИИСК им.В.
бетонов. Editat în anul 1977. Кучеренко
Руководство по проектированию железобе- НИИЖБ, ЦНИИ-
тонных конструкций с безбалочными промзданий,
перекрытиями. Editat în anul 1979.
Руководство по проектированию конструкций и ЦНИИЭП
технологии возведения монолитных жилища
бескаркасных зданий. Editat în anul 1982.
Руководство по проектированию и выполнению НИИЖБ
замоноличенных стыков колонн железобе-
тонных каркасов многоэтажных зданий. Aprobat
în anul 1976.
Руководство по проектированию каменных и ЦНИИСК им.
армокаменных конструкций. Editat în anul 1974. В.Кучеренко
Руководство по проектированию сварных ферм ЦНИИСК им.
из одиночных уголков. Editat în anul 1977. В. Кучеренко
Руководство по проектированию клееных То же
деревянных конструкций. Editat în anul 1977.
Руководство по проектированию покрытий «
зданий из асбестоцементных плит.
Editat în anul 1981.
Руководство по конструированию бетонных и 01.01.1978 Ленинград-
железобетонных конструкций их тяжелого ский
бетона (без предварительного напряжения) Промстрой-
проект
Руководство по проектированию, изготовлению 18.11.1982 ЦНИИпроект-
и сборке монтажных фланцевых соединений сталь-
строительных ферм с поясами из широко- конструкция
полочных двутавров

Группа 04. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети

СН 527-80 Инструкция по проектированию технологи- 04.08.1980 Госстрой


ческих стальных трубопроводов Ру до 10 МПа СССР
К СН 527-80 Пособие по расчету на прочность 04.09.1986 ВНИИмонтаж-
технологических стальных трубопроводов Ру спестрой
до 10 МПа

72
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 238-88 Инструкция по проектированию и монтажу 14.11.1988 Мосоргстрой


каналов связи из пластмассовых
гофрированных труб
СН 550-82 Инструкция по проектированию
технологических трубопроводов из
пластмассовых труб
к СН 550-82 Пособие по проектированию технологических 12.07.1983 НПО «Плас-
трубопроводов из пластмассовых труб тик» Минхим-
прома СССР
- Руководство по проектированию То же
коммуникационных тоннелей и каналов.
Editat în anul 1979.
СНиП Световая маскировка населенных пунктов и 24.09.1984 Госстрой
объектов народного хозяйства СССР
2.01.53-84
ВСН 33-82 Ведомственные строительные нормы по 01.08.1989 Минэнерго
разработке проектов организации СССР
строительства (Электроэнергетика)
к ВСН 97-83 Пособие по проектированию городских и Гипрокоммун- МНИТЭП
поселковых электрических сетей. энерго Минжилком-
Aprobat în anul 1987. хоза
ВСН 141-90 Нормы проектирования контактной сети Минтранс-
строй СССР
ВСН 381-85 Инструкция о составе и оформлении 01.01.1986 ВНИПИ
электротехнической рабочей документации для Тяжпромэектр
промышленного строительства опроект
ОНТП 5-78 Общесоюзные нормы технологического Энергосеть
проектирования подстанций с высшим проект
напряжением 35-750 кВ
ОНТП ВЛ-78 Нормы технологического проектирования 30.01.1978 НТС
воздушных линий электропередачи Минэнерго
напряжение 35 кВ и выше СССР
НТПС-88 Нормы технологического проектирования 1986 Минэнерго
электрических сетей сельскохозяйственного СССР
назначения
ПОС Пособие по составлению проектов организации Сельэнерго
строительства (ПОС) для объектов проект
электроснабжения сельского хозяйства,
напряжением 35 кВ и ниже
РД 34.02.201-91 Инструкция по размещению и эксплуатации 01.01.1991 Минэнерго
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих СССР
гражданам, в охранных зонах воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 1 кВ.
РД 34.49.101-87 Инструкция по проектированию 01.04.87 Минэнерго
противопожарной защиты энергетических СССР
предприятий
РД 34.51.101-90 Инструкция по выборуизоляции 01.10.90 Минэнерго
электроустановок СССР
СН 438-72 Указания по проектированию электрического НИИСФ Госстрой
освещения предприятий промышленности СССР
строительных материалов.

73
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

7893 ТМ-Т1 Руководство по выбору и согласованию трасс 1977 Энергосеть


воздушных линий электропередачи, проект
напряжением 35 ÷1150 кВ
Перечень зданий и помещений энергетических 22.03.89 Энергосеть
8002 ТМ-Т1
объектов Минэнерго СССР с указанием проект
категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности"
8080 ТМ-Т1 Нормативы выбора мощности силовых 1989 Энергосеть
трансформаторов проект
8099 ТМ-Т1 Проектирование электрической части 1989 Энергосеть
подстанций, расположенных в сейсмических проект
районах.
Указания по проектированию грозозащиты 1979 Энергосеть
9504 ТМ-Т1
подстанций напряжением 35 кВ и выше.. проект
10970 ТМ-Т1 Эталон заданий на проектирование 1983 Энергосеть
электросетевых объектов ЛЭП и ПС. проект
9279 ТМ - Т1 Эталон рабочего проекта ПС и воздушных 1977 şi 1989 Энергосеть
(90614 ТМ - Т1) линий напряжением 35 кВ и выше . проект

Группа 05. Сооружения транспорта

ВСН 12-73 Указания по определению грузоподъемности 11.04.1973 Минавтодор


деревянных мостов с учетом их РСФСР
технологического состояния
ВСН 56-78 Инструкция по проектированию станций и узлов 28.01.1978 Минтранс-
на железных дорогах строй СССР
ВСН 205-87 Проектирование земляного полотна железных 29.09.1987 Минтранс-
дорог из глинистых грунтов с применением строй СССР
геотекстиля
Руководство по проектированию городских 01.01.1980 ЦНИИПградо-
улиц и дорог строитель-
ства
Пособие по проектированию автовокзалов и 02.06.1987 Минавтотранс
пассажирских автостанций РСФСР

Группа 06. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные


системы и сооружения

ВСН 63-76 Инструкция по расчету ливневого стока воды с 14.07.1976 Минтранс-


малых бассейнов строй
ВСН 163-83 Учет деформаций речных русел и берегов 19.12.1983 Госкомгидро-
водоемов в зоне подводных переходов мет
магистральных трубопроводов
(нефтегазопроводов)
СН 551-82 Инструкция по проектированию и 31.05.1982 Госстрой
строительству противофильтрационных СССР
устройств из полиэтиленовой пленки для
искусственных водоемов

74
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

- Рекомендации по проектированию и расчетам ВНИИ ВОДГЕО


горизонтальных дренажей с применением
трубо-фильтров из пористого бетона.
Editat în anul 1973.
- Рекомендации по проектированию и расчетам ВНИИВОДГЕО,
защитных сооружений и устройств от подтопле- ПНИИИС
ния промышленных площадок грунтовыми
водами. Aprobat în anul 1979.
- Рекомендации по методике оценки и прогноза ПНИИИС
гидрогеологических условий при подтоплении
городских территорий. Editat în anul 1983.
- Рекомендации по методике прогноза ПНИИИС
изменения строительных свойств структурно-
неустойчивых грунтов при подтоплении.
Editat în anul 1984.
Руководство по проектированию бетонных и 01.01.1983 Институт
железобетонных конструкций гидротехнических Гидропроект
сооружений
- Руководство по проектированию бетонных и Гидропроект,
железобетонных конструкций гидротехнических ВНИИГ им.
сооружений. Editat în anul 1983. Веденеева

Группа 07. Планировка и застройка населенных пунктов

ВСН 24-85 Временные технические условия на проектиро- ТашЗНИИЭП,


вание и изготовление регулируемых НИИСФ
солнцезащитных устройств для гражданского
строительства.
СН 441-72* Указания по проектированию ограждений 26.05.1972 Госстрой
площадок и участков предприятий, зданий и СССР
сооружений
Методические рекомендации по 01. 01.1987 НТС ЦНИИП
проектированию пешеходных сетей градострои-
тельства

Группа 08. Жилые и общественные здания

ВСН 2-80 Инструкция по проектированию зданий и Киевпроект


сооружений в существующей застройке
ВСН 32-77 Инструкция по проектированию конструкций па- ЦНИИЭП Госграждан-
нельных жилых зданий. жилища строй
Методические рекомендации по проекти- 01. 01.1990 ЦНИИЭП им.
рованию комплексов общественных центров Мезенцева
- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им.
Вып.1. Характеристики жесткости стен, В.Кучеренко,
элементов и соединений крупнопанельных зда- МНИИТЭП
ний. Editat în anul 1974.
- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им.
Вып. II. Расчет несимметричных в плане зданий В.Кучеренко,
повышенной этажности на действие гори- КиевЗНИИЭП
зонтальных нагрузок с учетом кручения.
Editat în anul 1974.

75
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им. В.


Вып.3. Нагрузки и воздействия. Кучеренко,
Editat în anul 1977. ЦНИИПжилища

- Пособие по расчету крупнопанельных зданий. ЦНИИСК им. В.


Вып.5. Расчет вертикальных упругих диафрагм Кучеренко
на горизонтальные нагрузки (определение
усилий и перемещений). Editat în anul в 1982.
Рекомендации по проектированию музеев 01.01.1988 ЦНИИЭП
им. Б.С.
Мезенцева
Рекомендации по проектированию предприятий 01.01.1991 ЦНИИЭП
общественного питания быстрого учебных
обслуживания зданий
- Рекомендации по расчету многоэтажных То же
зданий панельно-блочной и объемно- блочной
конструктивных систем с учетом особенностей
пространственной работы. Editat în anul 1984.
- Руководство по проектированию конструкций НИИСК
панельных жилых зданий для особых
грунтовых условий. Editat în anul 1982.
Рекомендации по проектированию жилого 01.01.1991 ГУ социального
- комлекса с помещениями обслуживания для обеспечения
молодых инвалидов на креслах-колясках. исполкома
Москва 1991 год. Моссовета
24.12.1990 г.

Группа 09. Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения,


вспомогательные здания. Инвентарные здания

СН 276-74 Инструкция по проектированию бытовых 27.08.1974 Госстрой


зданий и помещений строительно-монтажных СССР
организаций
ОНТП 02-86 Общесоюзные нормы технологического 16.02.1986 Минавтотранс
проектирования авторемонтных предприятий РСФСР
- Инструкция по проектированию путей ЦНИИпром-
внутрицехового подвесного транспорта. зданий
Editat în anul 1965.
- Инструкция по проектированию железобе- НИИЖБ,
тонных дымовых труб. Editat în anul 1972. Теплопроект
- Рекомендации по конструктивным решениям ЦНИИпром
многоэтажных промышленных зданий, зданий
возводимых методом подъема перекрытий
(этажей). Editat în anul в 1972.
- Руководство по расчету и проектированию же- Ленинградский
лезобетонных, стальных и комбинированных Промстрой-
бункеров.Editat în anul 1983. проект
Руководство по эксплуатации строительных 01.01.1981 НТС
конструкций производственных зданий ЦНИИпром-
промышленных предприятий зданий
- Руководство по проектированию ЦНИИПградо-
санитарно- защитных зон промышленных пред- строительства
приятий. Editat în anul 1984.

76
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Группа 10. Склады

- Руководство по проектированию, строительству ЦНИИпром


и эксплуатации полов в помещениях с зданий,
отрицательными температурами среды. Гипрохолод
Editat în anul 1979.
- Руководство по проектированию теплоизо- То же
ляции ограждающих конструкций зданий
холодильников. Editat în anul 1982.

77
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 3. Организация, производство и приемка работ

Группа 01. Общие правила строительного производства

ВСН 193-81 Инструкция по разработке проектов 30.10.1981 Минмонтаж-


производства работ по монтажу строительных спецстрой
конструкций СССР
ВРД 66-07-86 Рекомендации по составлению карт технологи- ПТИОМЭС Минстрой
ческих процессов на изготовление продукции МССР
строительной индустрии.
Пособие-эталон для разработки проектов про- Оргтехстрой Главиваново-
изводства работ.Том I. Решения по установке и строй
работе крана. Схемы. Опасные зоны.
Ограждения. Временные дороги. Aprobat în anul
1983.
Пособие-эталон для разработки проектов про- То же То же
изводства работ.Том III. Строительное водо-
понижение. Aprobat în anul 1983.
Рекомендации по разработке проектов произ- ИОМТПС Минстрой
водства работ. Aprobat în anul 1987. МССР
Руководство по определению кренов инже- ЦНИИОМТП
нерных сооружений башенного типа
геодезиическими методами. Editat în anul 1981.
Указания по установке и работе Оргстрой Минстрой
грузоподъемных кранов в проектах произ- МССР
водства работ. Вып.1. Aprobat în anul 1987.
Указания по составлению проектов произ- Главновоси- Главновоси-
водства строительно-монтажных работ бирскстрой бирскстрой
грузоподъемными кранами и перемещению
грузов строительными подъемниками.
Aprobat în anul 1985.
Указания по составлению проектов произ- Мосоргстрой Главмос-строй
водства строительно-монтажных работ
грузоподъемными кранами и перемещению
грузов строительными подъемниками.
Выпуск V. Aprobat în anul 1983.

Группа 02. Основания и фундаменты


ВСН 182-81 Инструкция по глубинному уплотнению ВНИИГС Минмонтаж-
водонасыщенных песчаных оснований. спецстрой
СССР
СН 536-81 Инструкция по устройству обратных засыпок ЦНИИОМТП Госстрой
грунта в стесненных местах. СССР
Рекомендации по определению прочностных НИИОСП им.
характеристик уплотненных суглинков Н.М. Герсева-
нарушенного сложения для обратных засыпок нова
котлованов зданий и сооружений.
Рекомендации по ускоренному замачиванию НИИОСП им.
опытных котлованов в просадочных грунтах. Н.М.Герсеван
Editat în anul 1982. ова
Руководство по креплению технологического ЦНИИпромзда-
оборудования фундаментными болтами. Editat ний, ВНИ
în anul 1979. Имонтажспец-
строй

78
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Руководство по наблюдениям за НИИОСП


деформациями фундаментов зданий и им.Н.М.
сооружений. Editat în anul 1967. Герасимова

Группа 03. Строительные конструкции


Рекомендации по обеспечению трещино- ЦНИИЭП
стойкости монолитных стен. Editat în anul 1984. жилища
Руководство по укладке бетонных смесей бето- ЦНИИОМТП
нонасосными установками. Editat în anul 1978. Госстроя
СССР
Рекомендации по применению в бетонах золы, НИИЖБ
шлака и золошлаковой смеси тепловых элек-
тростанций. Editat în anul 1986.
Рекомендации по определению прочности НИИОУС при
бетона эталонным молотком Кашкарова по МИСИ им.
ГОСТ 22690.2-77. Editat în anul 1985 В.В.
Куйбышева
Рекомендации по статическим методам 01.01.1989 НТС институ-
контроля и оценки прочности бетона с учетом та «Оргэнерго-
его однородности по ГОСТ 18105-86 строй»
Руководство по применению химических НИИЖБ
добавок в бетоне. Editat în anul 1981.
Руководство по замоноличиванию ЦНИИпром-
цементно- песчаным раствором стыков зданий
шпоночного типа в сборных железобетонных
емкостных сооружениях. Editat în anul 1980.
ЦП-749-82 Рекомендации по учету строительных швов в Гидропроект
массивных железобетонных конструкциях. им.С.Я. Жука
Рекомендации по эксплуатации и ремонту ЦНИИпром-
кровель из рулонных материалов. зданий
Рекомендации по устройству кровель из 01.01.1984 ЦНИИОМТП
наплавленных материалов электроконтактным Госстроя
способом СССР
Рекомендации по монтажу гипсокартонных 01.01.1988 НТС
перегородок ЦНИИОМТП
Рекомендации по оклеиванию поверхностей ЦНИИОМТП
рулонными материалами
Рекомендации по рациональной области НИИОСП им.
применения в строительстве свай различных Герсеванова
видов Госстроя
СССР
Рекомендации по защите бетонных и 01.01.1979 НИИЖБ
железобетонных конструкций от хрупкого Госстроя
разрушения при пожаре СССР
Методические рекомендации по технологии и 01.01.1986 НТС
механизации работ при строительстве, ЦНИИОМТП
ремонте, усилении конструкций методом Госстроя
набрызга бетонной смеси СССР
ВСН 427-81 Инструкция по сварке стальных конструкций 17.07.1981 Минмонтаж-
порошковой проволокой ППВ-5 спецстрой
СССР

79
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Группа 04. Защитные, изоляционные и отделочные покрытия

ВСН 446-84 Инструкция по противокоррозионной защите 23.04.1984 Минмонтаж-


стальных строительных конструкций спецстройСС
лакокрасочными покрытиями на заводах СР
изготовителях
ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых 27.12.88 МСПНГП
трубопроводов. Средства и установки
электрохимзащиты
- Руководство по защите железобетонных кон- То же
струкций от действия нефтепродуктов.
Editat în anul 1983.
- Рекомендации по проектированию защиты от НИИЖБ
коррозии строительных конструкций складов
минеральных удобрений. Editat în anul 1983.
Рекомендации по антикоррозионной защите 16.09.1983 НИИЖБ
подземных железобетонных конструкций Госстроя СССР

Группа 05. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети


ВСН 13-77 Инструкция по монтажу контактных сетей 28.061977 Минмонтаж-
промышленного и городского спецстрой
электрифицированного транспорта СССР
ВСН 116-65 Технические указания по технологии 19.05.1965 Минтранс-
производства строительных и монтажных работ строй СССР
при электрификации железных дорог
(устройство электроснабжения)
ВСН 123-90 Инструкция по оформлению приемно- 24.12.1990 Минмонтаж-
сдаточной документациипо электромонтажным спецстрой
работам СССР
ВСН 174-81 Инструкция по технологии крепления 28.12.1981 Главмосстро
пластмассового электротехнического плинтуса й
ПЭ-75 к железобетонным панелям
ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, ВНИИ проект- Минмонтаж-
силовых и осветительных сетей электромонтаж спецстрой
взрывоопасных зон. СССР
ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в То же То же
трубах.
Руководство по эксплуатации промышленных 07.02.1993 Комитет РФ по
дымовых и вентиляционных труб металлургии
ВСН 1-90 Технологические правила изготовления 01.08.1990 Минтранс-
центрифугированных стоек опор контатной строй СССР
сети, линий связи и автоблокировки
ВСН 12-92 Инструкция по производству и приемке 23.03.1992 Гос.
строительных и монтажных работ при Корпорация
электрификации железных дорог (устройство Трансстрой
электроснабжения)

Группа 06. Сооружения транспорта


ЦП-2913 Инструкция по текущему содержанию МПС СССР
железнодорожного пути.
ЦП-4390 Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах МПС СССР

80
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Методические указания по обследованию 01.01.1971 ЦНИИС


водопропускной способности больших и Минтранс-
средних мостов строя СССР
ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на 02.11.1987 Минтранс-
откосы транспортных сооружений на реках строй СССР

81
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 4. Проектирование и строительство дорог

ВН 10-87 Инструкция по оценке качества содержания ”Росдорорг- То же


(состояния) автомобильных дорог. техстрой”
ВСН 05-87 Инструкция по производству изысканий 19.11.1987 Гослесхоз
лесохозяйственных автомобильных дорог СССР
ВСН 1-83 Типовая инструкция по техническому учету и 05.02.1982 Минавтодор
паспортизации автомобильных дорог общего РСФСР
пользования
ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного 17.04.1968 Минавтодор
хозяйства от дорожно-транспортных РСФСР
происшествий при проектировании
автомобильных дорогах
ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и Минавтодор
труб на автомобильных дорогах РСФСР
ВСН 5-78 Инструкция по проектированию и строительству 19.10.1979 Минавтодор
устоев автодорожных мостов и путепроводов, МССР
обсыпанных местными грунтами применительно
к условиям Молдавской ССР
ВСН 5-81* Инструкция по разбивочным работам при строи- Минавтодор
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте РСФСР
автомобильных дорог и искусственных
сооружений.
ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и 14.07.1989 Минавтодор
содержанию гравийных покрытий РСФСР
ВСН8-89 Инструкция по охране природной среды при Минавтодор
строительстве, ремонте и содержании РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 13-89 Указания по составлению и утверждению 29.10.1989 Минавтодор
проектно-сметной документации на ремонт СССР
автомобильных дорог общего пользования и
сооружений на них
ВСН 16-73 Указания по размещению зданий и сооружений 28.05.1973 Минавтодор
дорожной и автотранспортной служб на РСФСР
автомобильных дорогах
ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному 10.07.1984 Минавтодор
проектированию автомобильных дорог РСФСР
ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и 14.07.1989 Минавтодор
ремонте автомобильных дорог РСФСР
ВСН 20-87* Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на ГипродорНИИ То же
автомобильных дорогах.
ВСН 21-83 Указания по определению экономической 18.05.1983 Минавтодор
эффективности капитальных вложений в РСФСР
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог
ВСН 23-75 Указания по разметке автомобильных дорог 08.04.1975 Минавтодор
РСФСР
ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания 29.07.1988 Минавтодор
автомобильных дорог РСФСР
ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности 29.01.1986 Минавтодор
движения на автомобильных дорогах РСФСР

82
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 28-65 Указания по применению керамзитобетона в 04.03.1965 Минавтошос-


автодорожных мостах дор РСФСР
ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению 28.10.1976 Минавтодор
технико-эксплуатационных качеств дорожных РСФСР
одежд и земляного полотна автомобильных
дорог
ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции 10.11.1981 Минтранс-
конструкций мостов и труб на железных, строй СССР
автомобильных и городских дорогах
ВСН 32-89 Инструкция по распределению 22.07.1988 Минавтодор
грузоподъемности железобетонных балочных РСФСР
пролетных строений эксплуатируемых
автодорожных мостов
ВСН 36-84 Инструкция по определению грузоподъемности 23.04.1984 Миндорстрой
сталежелезобетонных балочных пролетных РСФСР
строений автодорожных мостов
ВСН 34-78 Инструкция по проведению рубок ухода в 19.07.1978 Минавтодор
снегозащитных насаждениях вдоль РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно- 19.12.1989 Минавтодор
строительных машин РСФСР
ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и 05.03.1984 Минавтодор
ограждению мест производства дорожных работ РСФСР
ВСН 37-86 Инструкция по применению в дорожном 02.04.1987 Минавтодорог
строительстве материалов и грунтов, КазССР
укрепленных шлаковыми вяжущими. Часть 1
ВСН 38-90 Технические указания по устройству дорожных 01.02.1989 Минавтодор
покрытий с шероховатой поверхностью РСФСР
ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы 03.06.1988 Минавтодор
межремонтных сроков службы нежестких РСФСР
дорожных одежд и покрытий
ВСН 42-87 Инструкция по проведению экономических 10.07.1987 Минтранстрой
изысканий для проектирования автомобильных СССР
дорог
ВСН 42-91 Нормы расхода материалов на строительство и 14.06.1991 Росавтодор
ремонт автомобильных дорог и мостов
ВСН 46-83 Инструкция по проектированию дорожных одежд 29.04.1983 Минтранс-
нежесткого типа строй СССР
ВСН 48-86 Указания по разработке и утверждению 23.04.1986 Минавтодор
технической документации на средний ремонт РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 45-68 Инструкция по учету движения транспортных 09.04.1968 Минавтошос-
средств на автомобильных дорогах дор РСФСР
ВСН 48-89 Указания по разработке и утверждению 01.01.1989 Минавтодор
проектно-сметной документации на ремонт РСФСР
автомобильных дорог
ВСН 49-86 Указания по повышению несущей способности 08.04.1986 Минавтодор
земляного полотна и дорожных одежд с РСФСР
применением синтетических материалов
ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов ГипродорНИИ Минавтодор
РСФСР

83
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 52-89 Указания по оценке прочности и расчету 10.03.1989 Минавтодор


усиления нежестких дорожных одежд РСФСР
ВСН 85-68 Технические указания по проектированию и 04.11.1968 Минтранс-
сооружению пролетных строений автодорожных строй СССР
и городских мостов с железобетонной плитой
проезжей части без оклеечной гидроизоляции
ВСН 86-83 Инструкция по проектированию и установке 10.02.1983 Минтранс-
полимерных опорных частй мостов строй СССР
ВСН 94-77 Инструкция по устройству верхнего строения 27.10.1977 Мин.
железнодорожного пути транспортного
строительства
ВСН 98-74 Технические указания по проектированию, 30.09.1974 Минтранс-
изготовлению и монтажу составных по длине строй СССР
конструкций железобетонных мостов
ВСН 103-84 Технические указания по проектированию 23.09.1974 Минавтотранс
пересечений и примыканий автомобильных строй СССР
дорог
ВСН 115-75 Технические указания по приготовлению и 11.07.1975 Минтранс-
применению дорожных эмульсий строй СССР
ВСН 117-65 Технические указания по изготовлению 06.07.1965 Минтранс-
предварительно напряженных элементов строй СССР
железобетонных мостов со стержневой
напрягаемой арматурой
ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований 22.03.1977 Минтранс-
из щебеночных, гравийных и песчаных строй СССР
материалов, обработанных органическими
вяжущими
ВСН 136-78 Инструкция по проектированию 16.01.1978 Минтранс-
вспомогательных сооружений и устройств для строй СССР
строительства мостов
ВСН 139-80 Инструкция по устройству цементнобетонных 07.02.1980 Минтранс-
покрытий автомобильных дорог строй СССР
ВСН 144-76 Инструкция по проектированию соединений на 08.10.1976 Минтранс-
высокопрочных болтах в стальных конструкциях строй СССР
мостов
ВСН 150-93 Указания по повышению морозостойкости 28.01.1993 Корпорация
бетона транспортных сооружений Транстрой
ВСН 156-88 Инженерно-геологические изыскания 01.07.1988 Минтранс-
железнодорожных, автодорожных и городских строй СССР
мостовых переходов
ВСН 158-69 Технические указания по комплексным методам 22.07.1969 Минтранс-
укрепления грунтов цементом с применением строй СССР
добавок химических веществ при устройстве
дорожных и аэродромных оснований и покрытий
ВСН 160-69 Инструкция по геодезическим и 08.09.1969 Минтранс-
маркшейдерским работам при строительстве строй СССР
транспортных тоннелей
ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из 14.08.1985 Минтранс-
буровых свай) строй СССР
ВСН 167-70 Технические указания по проектированию 01.06.1970 Минтранс-
подпорных стен для транспортного строй СССР
строительства

84
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

ВСН 169-80 Инструкция по технологии механизированной и 30.07.1980 Минтранс-


ручной сварки при заводском изготовлении строй СССР
стальных конструкций мостов
ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства 09.12.1991 Корпорация
буровзрывных работ при сооружении земляного Трансстрой
полотна
ВСН 181-74 Технические указания по применению сборных 05.02.1974 Минтранс-
решетчатых конструкций для укрепления строй СССР
конусов и откосов земляного полотна
ВСН 182-91 Нормы и изыскания дорожно-строительных 16.05.1991 Минтранс-
материалов, проектирование и разработку строй СССР
притрассовых карьеров для автодорожного
строительства
ВСН 184-75 Технические указания по устройству оснований 20.02.1975 Минтранс-
дорожных одежд из каменных материалов, не строй СССР
укрепленных и укрепленных неорганическими
вяжущими
ВСН 185-75 Технические указания по использованию зол 15.04.1975 Минтранс-
уноса и золошлаковых смесей от сжигания строй СССР
различных видов твердого топлива для
сооружения земляного полотна и устройства
дорожных оснований и покрытий
автомобильных дорог
ВСН 188-78 Инструкция по механической обработке сварных 04.01.1978 Минтранс-
соединений в стальных конструкциях мостов строй СССР
ВСН 190-78 Инструкция по инженерно-геологическим 11.05.1978 Минтранс-
изысканиям для проектирования и строй СССР
строительства метрополитенов, горных
железнодорожных и автодорожных тоннелей
ВСН 191-79 Инструкция по машинной кислородной резке 09.08.1979 Минтранс-
проката из углеродистой и низколегированной строй СССР
стали при заготовке деталей мостовых
конструкций
ВСН 197-91 Инструкция по проектированию жестких 19.08.1991 Минтранс-
дорожных одежд строй СССР
ВСН 199-84 Проектирование и строительство временных 13.11.1984 Минтранс-
поселков транспортных строителей строй СССР
ВСН 202-85АД Временная инструкция о составе, порядке СоюздорНИИ Минтранстрой
разработки, согласования и утверждения СССР
проектно-сметной документации на
строительство автомобильных дорог общего
пользования.
ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных 26.02.1990 Минтранстрой
и автомобильных дорог СССР
СН 25-76 Инструкция по применению грунтов, 01.01.1975 Минтранс-
укрепленных вяжущими материалами, для строй СССР
устройств оснований и покрытий автомобильных
дорог и аэродромов
Методические рекомендации по сбору 01.01.1981 ГПИ
инженерно-геологической информации и Союздор-
использованию табличных геотехнических проект
данных при проектировании земляного полотна
автомобильных дорог

85
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Методические указания по инженерно- 04.10.1971 Союздор-


геологическим обследованиям при изысканиях проект
автомобильных дорог
Методические указания по инженерно- 25.09.1992 Союздор-
геологическим изысканиям автомобильных проект
дорог и сооружений на них Минтранс-
строя
Инструкция по топографо-геодезическим 15.04.1968 ГПИ
работам при изысканиях автомобильных дорог Союздор-
проект
Инструкция о порядке технического контроля и 26.02.1978 Главтранс-
приемки топографо-геодезических работ, проект
выполняемых при изысканиях автомобильных
дорог
Указания по полевой документации инженерно- 04.10.1971 ГПИ
геологических и поисково-разведочных работ Союздор-
при изысканиях автомобильных дорог проект
Методические рекомендации по инженерно- 01.01.1974 СоюздорНИИ
геологической оценке территории Молдавской
ССР при проектировании и строительстве
земляного полотна автомобильных дорог
Методические указания по сбору данных для 14.07.1976 Госстрой
составления проектов организации СССР
строительства автомобильных дорог
Методические указания по отбору образцов 26.05.1976 ГПИ
грунтов для лабораторных анализов и Союздор-
испытаний при подробных технических проект
изысканиях автомобильных дорог
Методические указания по 05.05.1976 ГПИ
гидрометеорологическим изысканиям и Союздор-
обоснованиым для разработки технико- проект
экономических обоснований (ТЭО)
строительства автомобильных дорог
Методические рекомендации по направленности 01.01.1984 ГПИ
разработок системы автоматизированного Союздор-
комплекса инженерно-гидрометеорологических проект
обоснований проектов автомобильных дорог с
технолого-методическими основами отдельных
элементов
Методические указания по инженерно- 01.10.1974 Союздор-
гидрометеорологическим изысканиям проект
автомобильных дорог
Методическое руководство по гидрологическому 17.03.1970 Союздор-
обследованию водотоков и разработке проект
региональных норм максимального стока при Минтранс-
проектировании автомобильных дорог строя
Положение об изыскательских подразделениях, 27.02.1962 ГПИ
выполняющих изыскания автомобильных дорог Союздор-
проект
Эталон отчета по инженерно-геологическим 23.12.1986 Гипродорнии
изысканиям при проектировании автомобильных
дорог и мостовых переходов

86
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 5. Пособие к СНиП

Пособие к 1.02.01-85 Пособие по составлению раздела проекта 25.12.1987 Госстрой


СНиП (рабочего проекта) «Охрана окружающей СССР
среды»
Пособие к 1.04.03-85 Пособие по определению 16.09.1987 ЦНИИОМТП
СНиП продолжительности строительства Госстроя
предприятий, зданий и сооружений СССР
Пособие к 2.01.01-82 Строительная климатология 01.01.1990 НИИСФ
СНиП Госстроя
СССР
Пособие к 2.01.07-85 Рекомендации по назначению 01.01.1992 ЦНИИпромзд
СНиП аэродинамических коэффициентов при аний
определении ветровой нагрузки на
покрытия одноэтажных зданий
промышленных предприятий
Пособие к 2.01.28-85 Пособие по проектированию по обезвре- 15.06.1984 Госстрой
СНиП живанию и захоронению токсичных СССР
промышленных отходов
Пособие к 2.01.53-84 Пособие по подготовке и проведению 19.06.1986 НИИСФ
СНиП светомаскировочных мероприятий в Госстроя
населенных пунктах на объектах СССР
народного хозяйства
Пособие к 2.01.55-84 Теплофизические расчеты объектов 01.01.1989 Институт
СНиП народного хозяйства, размещаемых в технической
горных выработках теплофизики
АН УССР
Пособие к 2.02.01-83 Пособие по проектированию фундаментов 14.12.1984 ГПИ
СНиП на естественном основании под колонны Ленстрой
зданий и сооружений проект
Пособие к 2.02.01-83 Пособие по проектированию защиты 11.08.1988 ГПИ «Фунда-
СНиП горных выработок от подземных и ментпроект»
поверхностных вод и водопонижения при
строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений
Пособие к 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований 01.10.1984 НИИОСП им.
СНиП зданий и сооружений Герсеванова
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию 08.05.1985 НИИЖБ
СНиП самонапряженных железобетонных Госстроя
конструкций СССР
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и 16.04.1985 НИИЖБ
СНиП железобетонных конструкций из ячеистых Госстроя
бетонов СССР
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и 30.11.1984 ЦНИИ
СНиП железобетонных конструкций из тяжелых и промзданий
легких бетонов без предварительного
напряжения арматуры
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию 30.11.1984 ЦНИИ
СНиП предварительно напряженных промзданий
железобетонных конструкций из тяжелых и
легких бетонов

87
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 1 Раздел 1-3. Материалы. Расчет по 30.11.1984 ЦНИИОМТП


предельному состоянию I группы. Раздел Госстроя
4-5. Расчет по предельному состоянию II СССР
группы. Конструктивные требования
Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию фундаментов 14.12.1984 ГПИ Ленпром-
СНиП на естественном основании под колонны стройпроект
зданий и сооружений
Пособие к 2.03.01-84 Проектирование железобетонных сборно- 01.01.1991 НИИЖБ
СНиП монолитных конструкций Госстроя СССР

Пособие к 2.03.01-84 Пособие по проектированию 30.11.1984 ЦНИИ


СНиП железобетонных ростверков свайных промзданий
фундаментов под колонны зданий и
сооружений
Пособие к 2.03.03-85 Пособие по проектированию армоцемент- 20.04.1986 НИИЖБ
СНиП ных конструкций Госстроя
Пособие к 2.03.04-84 Пособие по проектированию бетонных и 25.04.1985 НИИЖБ
СНиП железобетонных конструкций, Госстроя
предназначенных для работы в условиях СССР
воздействия повышенных и высоких
температур
Пособие к 2.03.09-85 Проектирование асбестоцементных 01.01.1990 НТС ЦНИИСК
СНиП конструкций им. Кучеренко
Пособие к 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния 30.06.1987 ЦНИИпроект-
СНиП строительных металлических конструкций сталь-
зданий и сооружений в агрессивных конструкция
средах, проведению обследований и
проектированию восстановления защиты
конструкций от коррозии
Пособие к 2.03.11-85 Пособие по проектированию защиты от 11.06.1987 НИИЖБ
СНиП коррозии бетонных и железобетонных Госстроя
строительных конструкций СССР
Пособие к 2.03.11-85 Пособие по проектированию защиты от 14.07.1986 ЦНИИСК
СНиП коррозии каменных, армокаменных и им. В.А.
асбестоцементных конструкций Кучеренко
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию 05.03.1985 Союзводо-
СНиП автоматизации и диспетчеризации систем каналНИИ-
водоснабжения проект
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию градирен 20.03.1985 ВНИИ
СНиП ВОДГЕО
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений 09.04-1985 НИИ КВОВ
СНиП для очистки и подготовки воды АКХ им. К.Д.
Памфилова
Пособие к 2.04.02-84 Проектирование сооружений для 01.01.1990 ВНИИ
СНиП обезвоживания осадков станций очистки ВОДГЕО
природных вод
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по объему и содержанию 26.03.1986 Союз
СНиП технической документации Водоканал
внеплощадочных систем водоснабжения и проект
канализации
Пособие к 2.04.02-84 Составление технико-экономической части 01.01.1991 Союзводо-
СНиП проектов внеплощадочных систем каналпроект
водоснабжения и канализации

88
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.04.02-84 Пособие по определению толщин стенок 08.08.1986 Союзводока-


СНиП стальных труб, выбору марок, групп и налпроект
категорий сталей для наружных сетей
водоснабжения и канализации
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений 01.01.1989 ВНИИ
СНиП для забора поверхностных вод ВОДГЕО
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений 26.03.1986 ВНИИ
СНиП для забора подземных вод ВОДГЕО
Пособие к 2.04.02-84 Пособие по защите внутренней 01. 01.1985 АКХ им.
СНиП поверхности стальных труб от коррозии Памфилова
Пособие к 2.04.05-86 Пособие по проектированию 24.03.1986 НИИСФ
СНиП автоматизированных систем управления Госстроя
микроклиматом производственных зданий СССР
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 1.91. Расчет и распределение 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП приточного воздуха стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 2.91. Расчет поступления 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП теплоты солнечной радиации в стройпроект»
помещения
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 4.91. Противодымная защита при 01.01.1992 АО «Пром-
СНиП пожаре стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 5.91. Размещение 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП вентиляционного оборудования стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 6.91. Огнестойкие воздуховоды 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 7.91. Схемы прокладки 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП воздуховода в здании стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 8.91. Численность персонала по 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП эксплуатации систем отопления, стройпроект»
вентиляции и кондиционирования воздуха
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 9.91. Годовой расход энергии 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП системами отопления, вентиляции и стройпроект»
кондиционирования
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 10.91. Проектирование 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП антикоррозионной защиты стройпроект»
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 12.91. Рекомендации по расчету 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП инфильтрации наружного воздуха в стройпроект»
одноэтажные и производственные здания
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 13.91. Противопожарные 01.01.1994 АО «Пром-
СНиП требования к системам отопления, стройпроект»
вентиляции и кондиционирования
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 14.91. Новые схемы и решения 01.01.1992 АО «Пром-
СНиП противодымной защиты лестнично- стройпроект»
лифтовых узлов многоэтажных зданий
Пособие к 2.04.05-91 Пособие 15.91. Противодымная защита 01.01.1993 АО «Пром-
СНиП при пожаре и вентиляция подземных стройпроект»
стоянок легковых автомобилей
Пособие к 2.05.02-85 Пособие по проектированию методов 31.08.1987 Союздорнии
СНиП регулирования воднотеплового режима
верхней части земляного полотна
Пособие к 2.05.02-85 Пособие по проектированию земляного 01.01.1989 Минтранс-
СНиП полотна автомобильных дорог на слабых строй СССР
грунтах

89
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.05.02-85 Пособие по проектированию элементов 27.10.1986 Минтранс-


СНиП плана, продольного и поперечного строй СССР
профиля инженерных обустройств,
пересечений и примыканий,
автомобильных дорог
Пособие к 2.05.03-84 По изысканиям и проектированию 01.01.1992 Корпорация
СНиП железно-дорожных и автодорожных «Трансстрой»
мостовых переходов через водотоки
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию 28.03.1986 Союзпром-
СНиП гидравлического транспорта трансНИИ-
проект
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по определению укрупненных 28.03.1986 Союзпром-
СНиП технико-экономических показателей трансНИИ-
стоимости строительства для сравнения проект
вариантов и выбора видов
промышленного транспорта
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию конвейерного 01.01.1988 Пром-
СНиП транспорта. Ленточные конвейеры трансНИИ-
проект
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию промышлен- 14.10.1986 Союзпром-
СНиП ных железнодорожных станций трансНИИ-
проект
Пособие к 2.05.07-85 Пособие по проектированию земляного 03.06.1987 Союзпром-
СНиП полотна и водоотвода железных и автомо- транспроект
бильных дорог промышленных
предприятий
Пособиек 2.05.07-85 Пособие по проектированию Промтранс- Союзпром-
СНиП канатно- подвесного транспорта. НИИпроект транcНИИ-
Aprobat în anul 1986. проект

Пособиек 2.05.07-85 Пособие по проектированию земляного Промтранс- Союзпром-


СНиП полотна и водоотвода железных и НИИпроект транcНИИ-
автомобильных дорог промышленных проект
предприятий
Пособие к 2.06.08-87 Пособие по проектированию бетонных и 06.11.1990 ВНИИГ им.
СНиП железобетонных конструкций гидротехни- Б.Е.
ческих сооружений (без предварительного Веденеева
напряжения)
Пособие к 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчет 01.01.1991 ВНИИ
СНиП дренажных систем на застраиваемых и ВОДГЕО
застроенных территориях
Пособие к 2.07.01-89 Пособие по водоснабжению и канализации 06.11.1990 ЦНИИЭП
СНиП городских и сельских поселений инженерного
оборудования
Пособие к 2.07.01-89 Пособие по проектированию городских 13.06.1990 ЦНИИЭП
СНиП (местных) телефонных сетей и сетей инженерного
проводного вещания городских и сельских оборудования
поселений. Диспетчеризация систем
инженерного оборудования
Пособие к 2.08.01-89 Проектирование жилых зданий. Объемно- 01. 01.1991 ЦНИИЭП
СНиП планировочные решения жилища

90
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.08.01-85 Пособие по проектированию жилых 31.07.1986 ЦНИИЭП


СНиП зданий. Конструкции жилых зданий. жилища
Вып. 3.Часть 1
Пособие к 2.08.01-85 Пособие по проектированию жилых 31.07.1986 ЦНИИЭП
СНиП зданий. Вып. 3. Перекрытия. Крыши. жилища
Обьемные блоки
Пособие к 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий 01.01.1990 НТС ЦНИИЭП
СНиП инженерного
оборудования
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование предприятий розничной 01.01.1992 ЦНИИЭП
СНиП торговли учебных
зданий
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование предприятий 01.01.1992 Институт
СНиП общественного питания обществен-
ных зданий
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование предприятий бытового 10.10.1992 Институт
СНиП обслуживания населения обществен-
ных зданий
Пособие к 2.08.02-85 Пособие по проектированию 17.06.1986 ЦНИИЭП
СНиП общественных зданий и сооружений учебных
зданий
Пособие к 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений 19.02.1989 ГипроНИИ-
СНиП здравоохранения здрав
Раздел I Общие положения. Инженерное 19.12.1989 ГипроНИИ-
оборудование здрав
Раздел II Стационары 19.12.1989 ГипроНИИ-
здрав
Раздел III Специализированные, вспомогательные 19.12.1989 ГипроНИИ-
подразделения и служебно-бытовые здрав
помещения
Раздел IV Амбулаторно-поликлинические 19.12.1989 ГипроНИИ-
учреждения здрав
Раздел V Станция скорой неотложной медицинской 19.12.1989 ГипроНИИ-
помощи, станция переливания крови с здрав
виварием, молочные кухни, раздаточные
пункты, аптеки, контрольно-аналитические
лаборатории
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование клубов 01.01.1991 ЦНИИЭП им.
СНиП Мезенцева
Пособие к 2.08.02 Проектирование бассейнов 01.01.1991 ЦНИИЭП им.
СНиП Мезенцева
Пособие к 2.08.02 Проектирование учебных комплексов и 01.01.1991 НТС ЦНИИЭП
СНиП центров учебных зда-
ний
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование театров 01.01.1990 НТС ЦНИИЭП
СНиП им.
Мезенцева
Пособие к 2.08.02-89 Проектирование высших учебных 01.01.1992 НТС
СНиП заведений и институтов повышения Института
квалификации обществен-
ных зданий

91
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, 01.01.1991 НТС ЦНИИЭП


СНиП помещений для физкультурно- им.
оздоровительных занятий и крытых катков Мезенцева
с исскуственным льдом
Пособие к 2.09.01-85 Пособие по применению химических 29.01.1986 НИИЖБ
СНиП добавок при производстве сборных Госстроя
железобетонных конструкций и изделий СССР
Пособие к 2.09.03-85 Проектирование открытых крановых 01.01.1990 ЦНИИ
СНиП эстакад промзданий
Пособие к 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен 01.01.1990 ЦНИИпромзд
СНиП подвалов аний Госстроя
СССР
Пособие к 2.09.03-85 Пособие по проектированию анкерных 01.01.1993 ЦНИИпромзд
СНиП болтов для крепления строительных аний
конструкций и оборудования
Пособие к 2.09.03-85 Пособие по проектированию отдельно 15.01.1986 ЦНИИпромзд
СНиП стоящих опор и эстакад под аний
технологические трубопроводы
Пособие к 2.09.03-85 Пособие по проектированию конвейерных 07.05.1987 ГПИ Лен-
СНиП галерей проектсталь-
конструкция
Пособие к 2.10.02-84 Пособие по теплотехническому расчету 01.01.1988 Гипронисель-
СНиП зданий для хранения и переработки пром Госагро-
картофеля и овощей прома СССР
Пособие к 2.10.02-85 Пособие по проектированию теплиц и 27.05.1986 Гипронисель-
СНиП парников пром Госагро-
прома СССР
Пособие к 2.10.05-85 Пособие по проектированию предприятий, 30.09.1985 ЦНИИпромзе
СНиП зданий и сооружений по хранению рнопроект
переработке зерна
Пособие к 3.01.03-84 Пособие по производству геодезических 10.07.1985 ЦНИИОМТП
СНиП работ в строительстве Госстроя
СССР
Пособие к 3.02.01-83 Пособие по производству работ при 20.02.1984 НИИОСП им.
СНиП устройстве оснований и фундаментов Герсеванова
Пособие к 3.02.01-83 Пособие по химическому закреплению 01.02.1985 НИИОСП им.
СНиП грунтов инъекцией в промышленном и Герсеванова
гражданском строительстве
Пособие к 3.05.01-85 Пособие по производству и приемке работ 28.05.1987 ГПИ
СНиП при устройстве систем вентиляции и Проектпром-
кондиционирования воздуха вентиляция
Пособие к 3.05.04-85 Пособие по укладке и монтажу чугунных, 26.03.1986 ВНИИ
СНиП железобетонных и асбестоцементных ВОДГЕО
трубопроводов водоснабжения и
канализации
Пособие к 3.06.01-85 Пособие по организации скоростного Союздорнии
СНиП строительства автомобильных дорог и
аэродромов с использованием комплектов
машин типа ДС-100
Пособие к 3.06.03-85 Пособие по строительству 01.01.1991 Союздорнии
СНиП асфальтобетонных покрытий и оснований,
автомобильных дорог и аэродромов

92
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к 3.06.03-85 Пособие по приготовлению и применению 25.03.1987 Союздорнии


СНиП битумных дорожных эмульсий
Пособие к 3.06.03-85 Пособие по строительству покрытий и 01. 01.1990 Союздорнии
СНиП оснований, автомобильных дорог и
аэродромов из грунтов, укрепленных
вяжущими материалами
Пособие к 3.06.03-85 Пособие по устройству поверхностных 01. 01.1990 Союздорнии
СНиП обработок на автомобильных дорогах
Пособие к 3.07.02-87 Пособие по производству и приемке работ 21.11.1989 ВНИИтранс-
СНиП при строительстве новых, реконструкции и строй
расширении действующих гидротехни-
ческих морских и речных транспортных
сооружений
Пособие к 3.07.03-85 Технология и организация строительства 01. 01.1987 ВГПТИ
СНиП трубопроводов из железобетонных труб Союзоргтех-
большого диаметра водстрой
Пособие к 3.09.01-85 Пособие по тепловой обработке сборных 08.07.1986 ВНИИжелезо-
СНиП железобетонных конструкций и изделий бетон
Пособие к 3.09.01-85 Технология изготовления железобетонных 01. 01.1990 ВНИИжелезо-
СНиП напорных труб со стальным сердечником бетон
Пособие к 3.09.01 Пособие по тепловой обработке железобе- 14.04.1986 НИИЖБ
СНиП тонных изделий продуктами сгорания Госстроя
природного газа СССР
Пособие к 3.09.01 Производство сборных самонапряженных 01. 01.1990 НИИЖБ
СНиП железобетонных конструкций и изделий Госстроя
СССР
Пособие к 3.09.01-85 Пособие по технологии формования 07.07.1986 НИИЖБ
СНиП железобетонных изделий Госстроя
СССР
Пособие к 3.09.01-85 Технология изготовления жаростойких 01. 01.1991 НИИЖБ
СНиП бетонов Госстроя
СССР
Пособие к II-2-80 Пособие по определению пределов ЦНИИСК ЦНИИСК им.
СНиП огнестойкости конструкций, пределов им. В.Куче- В. Кучеренко
распространения огня по конструкциям и ренко
групп возгораемости материалов.
Aprobat în anul 1984.
Пособие к II-3-79* Пособие по теплотехническому расчету 19.03.1984 ЛенЗНИИЭП
СНиП инвентарных зданий (передвижных,
контейнерных и сборно-разборных)
Пособие к II-3-79** Расчет проектирования ограждающих 01.01.1990 НИИСФ
СНиП конструкций здания Госстроя СССР

Пособие к II-4-79 Пособие по расчету и проектированию 01.01.1990 НИИСФ


СНиП естественного, искусственного и Госстроя
совмещенного освещения СССР
Пособие к II-7-81 Пособие по проектированию каркасных 28.02.1983 ЦНИИпромзд
СНиП промзданий для строительства в аний Госстроя
сейсмических районах СССР
Пособие к II-9-78 Пособие по составлению и оформлению 20.09.1984 ПНИИИС
СНиП документации инженерных изысканий для Госстроя
строительства. Часть 1. Инженерно- СССР
геодезические изыскания

93
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Пособие к II-9-78 Пособие по составлению и оформлению 20.09.1984 ПНИИИС


СНиП документации инженерных изысканий для Госстроя
строительства. Часть 1. Инженерно- СССР
геодезические изыскания
Пособие к II-9-78 Пособие по составлению и оформлению 20.09.1984 ПНИИИС
СНиП документации инженерных изысканий для Госстроя
строительства. Часть 2. Инженерно- СССР
геологические (гидрогеологические)
изыскания
Пособие к II-11-77** Пособие по расчету теплопотерь 12.12.1986 Гипрокоммун-
СНиП помещений заглубленных сооружений дортранс
гражданской обороны
Пособие к II-12-77 Пособие по расчету и проектированию 03.04.1986 НИИСФ
СНиП теплозвукоизоляции ограждающих Госстроя
конструкций объемно-блочных зданий СССР
Пособие к II-22-81 Проектирование и применение панельных 01. 01.1990 ЦНИИСК
СНиП и кирпичных стен с различными видами им. В.А.
облицовок Кучеренко
Пособие к II-22-81 Пособие по проектированию каменных и 15.08.1985 ЦНИИСК
СНиП армокаменных конструкций им. В.А.
Кучеренко
Пособие к II-22-81 Пособие по проектированию стальных 24.06.1985 Энергосеть-
СНиП конструкций опор воздушных (ВЛ) проект
электропередачи и открытых
распределительных устройств (ОРУ)
подстанций напряжением свыше 1 кВ
Пособие к II-22-81* Пособие по проектированию усиления 22.10.1987 УКРниипроект
СНиП стальных конструкций стальконструк
-ция
Пособие к II-23-81* Пособие по проектированию стальных 15.08.1985 ЦНИИСК
СНиП конструкций им. В.А.
Кучеренко
Пособие к II-23-81 Пособие по расчету и конструированию 28.11.1999 ЦНИИСК
СНиП сварных соединений стальных им. В.А.
конструкций Кучеренко
Пособие к II-25-80 Пособие по проектированию деревянных 28.11.1983 ЦНИИСК
СНиП конструкций им. В.А.
Кучеренко
Пособие к II-60-75* Пособие по размещению автостоянок, 11.11.1983 КиевНИИП
СНиП гаражей и предприятий технического градострои-
обслуживания легковых автомобилей в тельства
городах и других населенных пунктах
Пособие к II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов 05.12.1983 ЦНИИП
СНиП градострои-
тельства
Пособие к II-85 Пособие по проектированию авиационно- 23.06.1986 ГПИиНИИ
СНиП технических баз «Аэропроект»
Пособие к III-18-75 Пособие по методам контроля качества 18.07.1986 ЦНИИпроект-
СНиП сварных соединений металлических стальконструк
конструкций и трубопроводов, -ция
выполняемых в строительстве
Пособие к III-43-75 Пособие по оценке качества работ при 26.09.1985 ЦНИИС
СНиП изготовлении сборных железобетонных
мостовых конструкций на строительной
площадке

94
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Часть 6. Сметные нормы


СНиП IV-2-84 Правила разработки и применения элементных
сметных норм на строительные конструкции и
работы.
Приложения Сборники элементных сметных норм на
строительные конструкции и работы*.
Указания о порядке составления и применения Госстрой,
планово-расчетных цен на материалы, Минфин и
продукцию и услуги в строительстве. ЦСУ СССР
Том 1
Общие указания к сборникам
Сборник 1. Земляные работы.
Сборник 2. Горновскрышные работы.
Сборник 3. Буровзрывные работы.
Сборник 4. Скважины.
Сборник 5. Свайные работы. Опускные
колодцы. Закрепление грунтов.
Том 2
Сборник 6. Бетонные и железобетонные
конструкции монолитные.
Сборник 7. Бетонные и железобетонные
конструкции сборные.
Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.
Сборник 9. Металлические конструкции.
Сборник 10. Деревянные конструкции.
Сборник 11. Полы.
Сборник 12. Кровли.
Сборник 13. Защита строительных конструкций
и оборудования от коррозии.
Сборник 14. Конструкции в сельском
хозяйстве.
Сборник 15. Отделочные работы.
Том 3
Сборник 16. Трубопроводы внутренние.
Сборник 17. Водопровод и канализация -
внутренние устройства.
Сборник 18. Отопление - внутренние
устройства.
Сборник 19. Газоснабжение - внутренние
устройства.
Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование.
Сборник 21. Электроосвещение жилых и
общественных зданий.
Сборник 22. Водопровод - наружные сети.

95
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 23. Канализация - наружные сети.


Сборник 24. Водопровод - наружные сети.
Сборник 25. Теплоснабжение и газопроводы –
наружные сети.
Сборник 26. Теплоизоляционные работы.
Том 4
Сборник 27. Автомобильные дороги.
Сборник 28. Железные дороги.
Сборник 29. Тоннели и метрополитены.
Сборник 30. Мосты и трубы.
Сборник 31. Аэродромы.
Сборник 32. Трамвайные пути.
Том 5
Сборник 33. Линии электропередачи.
Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания
и телевидения.
Том 6
Сборник 35. Горнопроходческие работы.
Том 7
Сборник 36. Земляные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 37. Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических
сооружений.
Сборник 38. Каменные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 39. Металлические конструкции гид-
ротехнических сооружений.
Сборник 40. Деревянные конструкции гидро-
технических сооружений.
Сборник 41. Гидроизоляционные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 42. Берегоукрепительные работы.
Сборник 43. Судовозные пути стапелей и
слипов
Сборник 44. Подводно-строительные
(водолазные) работы.
Том 8
Сборник 45. Промышленные печи и трубы.
Сборник 46. Работы при реконструкции зданий
и сооружжений.
Сборник 47. Временные сборно-разборные
здания и сооружения.

96
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Том 9
Сборник 48. Озеленение. Защитные лесо-
насаждения. Многолетние плодо-
вые насаждения.
Том 10
Сборник 49. Скважины на нефть и газ.
СНиП IV-03-84 Правила определения сметной стоимости
эксплуатации строительных машин.
Приложения Сборник норм для определения сметной
стоимости эксплуатации строительных машин.
Сборник сметных цен эксплуатации строитель-
ных машин. Aprobat în anul 1982.
СНиП 4.03-91 Сборник сметных норм и расценок на эксплуа-
тацию строительных машин.*
Aprobat în anul 1990.
СНиП IV-04-84 Правила определения сметных цен на
материалы изделия и конструкции и сметных
цен на перевозки грузов для строительства.
Приложения Сборник средних районных сметных цен на
материалы, изделия и конструкции.
Часть I. Строительные материалы.
Часть II. Строительные конструкции и детали.
Часть III. Материалы и изделия для санитарно-
технических работ.
Часть IV. Местные материалы. (Внесены Госстрой
дополнения вып.1-15). МССР
Часть V. Материалы, изделия и конструкции Госстрой
для монтажных и специальных строительных СССР
работ.
Дополнения к Сборнику средних районных
сметных цен на материалы, изделия и
конструкции. Вып.1, 2, 3.
СНиП IV-04-84 Сборник сметных цен на перевозки грузов для
строительства:
Часть I. Железнодорожные и автомобильные
перевозки.
Часть II. Речные перевозки.
СНиП IV-5-84 Правила разработки единых районных
единичных расценок на строительные
конструкции и работы.
Приложения Сборники единых районных единичных Госстрой
расценок на строительные конструкции и МССР
работы*.
Сборник 1. Земляные работы. Госстрой
МССР
Сборник 2. Горновскрышные работы.
Сборник 3. Буровзрывные работы.

97
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 4. Скважины.
Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы.
Закрепление грунтов.
Сборник 6. Бетонные и железобетонные
конструкции монолитные.
Сборник 7. Бетонные и железобетонные
конструкции сборные.
Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.
Сборник 9. Металлические конструкции.
Сборник 10. Деревянные конструкции.
Сборник 11. Полы.
Сборник 12. Кровли.
Сборник 13. Защита строительных
конструкций и оборудования от кор-
розии.
Сборник 14. Конструкции в сельском
хозяйстве.
Сборник 15. Отделочные работы.
Сборник 16. Трубопроводы внутренние.
Сборник 17. Водопровод и
канализация - внутренние
устройства.
Сборник 18. Отопление - внутренние
устройства.
Сборник 19. Газоснабжение - внутренние
устройства.
Сборник 20. Вентиляция и
кондиционирование.
Сборник 21. Электроосвещение жилых и
общественных зданий.
Сборник 22. Водопровод - наружные сети.
Сборник 23. Канализация - наружные сети.
Сборник 24. Водопровод - наружные сети.
Сборник 25. Теплоснабжение и газопроводы -
наружные сети.
Сборник 26. Теплоизоляционные работы.
Сборник 27. Автомобильные дороги.
Сборник 28. Железные дороги.
Сборник 29. Тоннели и метрополитены. Госстрой
СССР
Сборник 30. Мосты и трубы. Госстрой
МССР
Сборник 31. Аэродромы. Госстрой
МССР

98
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 32. Трамвайные пути. Госстрой


СССР
Сборник 33. Линии электропередачи. Госстрой
МССР
Сборник 34. Сооружения связи,
радиовещания и телевидения.
Сборник 35. Горнопроходческие работы. Госстрой
СССР
Сборник 36. Земляные конструкции Госстрой
гидротехнических сооружений. МССР
Сборник 37. Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических
сооружений.
Сборник 38. Каменные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 39. Металлические конструкции гид-
ротехнических сооружений.
Сборник 40. Деревянные конструкции гидро-
технических сооружений.
Сборник 41. Гидроизоляционные конструкции
гидротехнических сооружений.
Сборник 42. Берегоукрепительные работы.
Сборник 43. Судовозные пути стапелей и
слипов.
Сборник 44. Подводно-строительные
(водолазные) работы.
Сборник 45. Промышленные печи и трубы.
Сборник 46. Работы при реконструкции
зданий и сооружжений.
Сборник 47. Временные сборно-разборные
здания и сооружения.
Сборник 48. Озеленение. Защитные
лесонасаждения. Многолетние
плодовые насаждения.
Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Госстрой
СССР
Дополнения к сборникам единых районных Госстрой
единичных расценок на строительные МССР
конструкции и работы.
Вып.1, Вып.2, Вып.3, Вып.4, Вып.4а
Указания по применению единых районных
единичных расценок на строительные
конструкции и работы (ЕРЕР-84)*.
СНиП IV-06-82 Правила разработки расценок на монтаж Госстрой
оборудования. СССР
Приложения Сборники расценок на монтаж оборудования*.
Сборник 1. Металлообрабатывающее
оборудование.

99
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 2. Деревообрабатывающее Гипродрев-


оборудование. пром
Сборник 3. Подъемно-транспортное
оборудование.
Сборник 4. Дробильно-размольное,
обогатительное и агломерацион-
ное оборудование.
Сборник 5. Весовое оборудование.
Сборник 6. Теплосиловое оборудование
Сборник 7. Компрессорные машины, насосы и
вентиляторы.
Сборник 8. Электротехнические установки.
Сборник 9. Электрические печи.
Сборник 10. Оборудование связи. ГСПИ
Сборник 11. Приборы, средства автоматизации
и вычислительной техники.
Сборник 12. Технологические трубопроводы.
Сборник 14. Оборудование прокатных
производств.
Сборник 15. Оборудование для очистки газов.
Сборник 16. Оборудование для предприятий
черной металлургии.
Сборник 17. Оборудование для предприятий
цветной металлургии.
Сборник 18. Оборудование предприятий
химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности.
Сборник 19. Оборудование предприятий
угольной и торфяной промышлен-
ности.
Сборник 20. Оборудование сигнализации,
централизации и блокировки на
железнодорожном транспорте.
Сборник 21. Оборудование метрополитенов и
тоннелей.
Сборник 22. Оборудование гидроэлектри-
ческих станций и гидротехни-
ческих сооружений.
Сборник 23. Оборудование предприятий элек- Гипронии-
тротехнической промышленности. электро
Сборник 24. Оборудование предприятий про-
мышленности стройматериалов.
Сборник 25. Оборудование предприятий цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности.
Сборник 26. Оборудование предприятий
текстильной промышленности.

100
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 27. Оборудование предприятий поли- Гипронииполи-


графической промышленности. граф
Сборник 28. Оборудование предприятий ВНИПКИ
пищевой промышленности.
Сборник 29. Оборудование
театрально- зрелищных пред-
приятий.
Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и
предприятий по переработке
зерна.
Сборник 31. Оборудование предприятий кине-
матографии.
Сборник 32. Оборудование предприятий
электронной промышленности.
Сборник 33. Оборудование предприятий Минлегпром
легкой промышленности.
Сборник 34. Оборудование учреждений здра-
воохранения и предприятий
медицинской промышленности.
Сборник 35. Оборудование Минлегпром
сельскохозяйственного произ-
водства.
Сборник 36. Оборудование предприятий
бытового обслуживания.
Дополнения к сборникам на монтаж ВНИИП
оборудования Вып. 1, 2, 3, 4 Ленгипром,
ВНИПКИ
легпроди-монтаж
Указания по применению расценок на монтаж
оборудования*.
Introduse completări (pub.1), aprobate prin
hotărîrea din 12.09.84 № 163
СНиП IV-12-84 Правила разработки и применения сметных
норм затрат на инструмент и инвентарь
производственных зданий*.
СНиП IV-13-84 Правила разработки и применения сметных
норм затрат на оборудование и инвентарь
общественных и административных зданий*.
Приложения Сборники сметных норм затрат на
оборудование и инвентарь общественных и
административных зданий.
1. Объекты лечебно-профилактического
назначения
Сборник 1.1. Корпуса для расширения
существующих больниц.
Сборник 1.2. Санатории, учреждения отдыха и ЦНИИЭП
туризма, 1986 г.
Сборник 1.4. Родильные дома. ГипроНии здрав.
Сборник 1.5. Многопрофильные больницы. То же

101
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 1.6 Амбулаторно-поликлинические То же


учреждения.
Сборник 1.7. Детские больницы. То же
Сборник 1.8. Специализированные больницы. То же
Сборник 1.9. Станции скорой и неотложной ме- То же
дицинской помощи.
2. Объекты культурно-просветительного
назначения
Сборник 2.1. Клубы. Дома культуры, театры,
цирки.
Сборник 2.2. Кинотеатры.
Сборник 2.3. Вспомогательные службы Гипрокино,
объектов кинематографии. Кино- Госкино СССР
студии.
Сборник 2.4. Вспомогательные службы
объектов кинематографии. Филь-
мобазы, 1986 г.

3. Объекты бытового обслуживания


Сборник 3.1. Предприятия бытового
обслуживания.
Сборник 3.2. Бани.

4. Объекты торговли и общественного


питания
Сборник 4.1. Предприятия торговли и
общественного питания.

5. Объекты учебных заведений


Сборник 5.1. Общеобразовательные школы и
пришкольные интернаты.
Сборник 5.2. Профессионально-технические
училища.
Сборник 5.3. Детские дошкольные учреждения. ЦНИИЭП
Сборник 5.5. Детские дома и школы-интернаты 1987г.
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

6. Объекты коммунального назначения


Сборник 6.1. Гостиницы первого, второго, То же
высшего "А" и "Б" разрядов.

7. Объекты транспортного назначения


Сборник 7.1. Объекты гражданской авиации. Гипротранс
Сборник 7.2. Пассажирские автостанции и
автовокзалы.

8. Объекты административного назначения

102
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 8.1. Административные здания и


здания РК КПСС и райисполкомов,
1982 г.
СНиП IV-14-84, Сборники укрупненных показателей стоимости Сантехпроект
Приложение строительства (УПСС).
Вып. 2, Aprobat în anul 1986.
Вып. 3, Aprobat în anul 1987.
Вып. 4, Aprobat în anul 1988.
СНиП IV-14-84 Сборники укрупненных сметных норм*.
Каталог укрупненных расценок на снос Госстрой
строений, 1984 г. МССР
Единичные расценки на устройство и разборку
подкрановых путей, 1985 г.
Каталог укрупненных расценок на земляные -
работы (УРЗ).
Aprobat prin hotărîrea ГС МССР din anul
25.05.84.
Временные сметные цены на устройство
котлованов методом вытрамбовывания.
Aprobat prin ordinul ГС РM din 22.03.83, № 33,
recalculate preţurile în anul 1984.
Сборник 810. Каталог комплексных единичных расценок уни-
фицированных столярных изделий для жилых и
общественных зданий.
Aprobat prin ordinul ГС a РM din 13.06.85, № 67
Индексы изменения стоимости столярных
изделий, 1988 г.
Сборник 811. Каталог комплексных единичных расценок на
устройство полов, 1984 г.
Сборник укрупненных расценок. Полы - 1/1986
Aprobat prin hotărîrea ГС РM din 16.12.86, № 148
УР-6-6 Сборник Сборник укрупненных расценок.
721, 722, 723. Внутриплощадочные и внутриквартальные сети
водопровода, канализации и газопровода.
Aprobat prin hotărîrea ГС МССР din 21.11.88, № 99
УР-6-6 Сборник Сборник укрупненных расценок. Каналы из
724. лотковых элементов, 1988 г.
КЕР-6-4 Каталог комплексных единичных расценок на
унифицированные камеры для тепловых сетей.
Сборник 851. Каталог единичных расценок на устройство
ограждений площадок и участков предприятий,
зданий и сооружений (КЕР 2-1).
Сборник 852. Каталог укрупненных расценок на малые
формы, 1985 г.
Комплексные единичные расценки на
резервуары, 1986 г.

103
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

1. Конструкции и виды работ производственного строительства


Сборник 1-2.1. Фундаменты монолитные желе- Промстрой-
зобетонные под колонны много-
ниипроект
этажных промышленных зданий.
Сборник 1-4. Стены.
Сборник 1-5. Покрытия. То же
Сборник 1-6. Перекрытия, 1986 г. То же
Сборник 1-7. Кровли и светоаэрационные То же
фонари.
Сборник 1-8. Перегородки, 1986 г. То же
Сборник 1-8.2. Перегородки. То же
Сборник 1-9.1. Заполнение оконных проемом То же
стальными переплетами, 1982г.
Сборник 1-9.2. Заполнение оконных проемом То же
стальными переплетами, 1986г.
Сборник 1-9.3. Заполнение оконных проемом То же
деревянными переплетами, 1986
Сборник 1-10. Двери, ворота. То же
Сборник 1-11. Полы. То же
Сборник 1-12. Защитные покрытия То же
строительных конструкций.
Сборник 1-13.1. Каналы подпольные. То же
Сборник 1-13.2. Каналы промышленных То же
площадок,1986 г.
Сборник 1-14. Лестницы. То же
Сборник 1-15. Подпорные стены, 1986 г. То же
2. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства
Сборник 2-14. Лифты.
4. Внутренние санитарно-технические устройства объектов производствен-
ного назначения
Сборник 4-1. Трубопроводы. Оборудование
центральных систем кондициони-
рования воздуха. КИП и
автоматика. Воздушно-тепловые
завесы.
6. Здания и сооружения производственного назначения
Сборник 6-1.1. Эстакады под технологические
трубопроводы.
Сборник 6-4. Установки мазутоснабжения.
Сборник 6-5. Градирни.
Сборник 6-7. Силосы для хранения сыпучих
материалов.

7. Здания и сооружения общего назначения


Сборник 7-1. Проходные пункты. Гипродрев

104
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 7-2. Административно-бытовые и под-


собно-производственные здания.
Сборник 7-4.1. Тоннели из лотковых элементов. ПИ Минстроя
Сборник 7-4.2. Тоннели из объемных, уголковых
и других элементов, подземные
пешеходные переходы, 1986 г.

8. Сооружения водоснабжения и
канализации
Сборник 8-1.1. Насосные станции и радиальные
отстойники.
Сборник 8-1.2. Насосные станции со шнековыми Союзводо-
подъемниками, 1986 г. канал
Сборник 8-1.3. Резервуары метантанков. То же
Сборник 8-1.4. Насосные станции метантанков. То же
Сборник 8-1.5. Башни лифтов метантанков. То же
Сборник 8-3.1. Наружные сети. То же
Сборник 8-4.1. Песколовки аэрируемые и То же
контактные резервуары, 1986г.
Сборник 8-4.2. Станции биологической очистки То же
сточных вод пропускной
способностью
10, 17, 25, тыс. м.куб./сутки.
Сборник 8-4.3. Сооружения для повторного ис- То же
пользования после промывки
фильтров для станций очистки
воды поверхностных источников.
Сборник 8-4.4. Корпуса обезвоживания осадка То же
сточных вод.

9. Сети и сооружения теплоснабжения


Сборник 9-1. Тепловые сети, сооружения на Сантехпроект
сетях.
Сборник 9-3. Унифицированные блоки тепло- То же
механического оборудования для
котельных с паровыми котлами ДЕ
и КЕ.
Сборник 9-3.1. Унифицированные крупно- То же
блочные установки тепломехани-
ческого оборудования для котельных
с паровыми котлами ДЕ и КЕ.

10. Здания и сооружения транспорта


Сборник 10-1. Станционные здания железных Промтранс-
дорог промышленных ниипроект
предприятий.
Сборник 10-2. Тепловозовагонные депо для ло- То же
комотивов железных дорог
промышленных предприятий.

105
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 10-3. Экипировочные устройства для То же


локомотивов железных дорог
промышленных предприятий.
Сборник 10-4. Внутренние железнодорожные То же
пути промышленных предпри-
ятий, 1986 г.
Сборник 10-6. Станционные здания железных То же
дорог промышленных предпри-
ятий. Склады.
Сборник 10-7. Тепловозовагонные депо То же
промышленных предприятий.

11. Сети и сооружения газоснабжения


Сборник 11-1. Сети и сооружения Гипрониигаз
газоснабжения городов, рабочих
поселков и других населенных
пунктов.

15. Здания и сооружения связи


Сборник 15-1. Здания и сооружения основного
назначения для радиосвязи,
радиовещания и телевидения.
Вып. 2, 3, 5
Сборник 15-2.2. Автоматизированные
дизельные электростанции для
РРЛ.
Вып.1
Сборник 15-5. Городские телефонные сети.
Вып. 2, 3, 4
Сборник 15-6. Междугородные кабельные
линии связи.
Сборник 15-7. Станционные сооружения
городских телефонных сетей.
Оборудование АТСКУ, дообо-
рудование существующих АТС
оборудованием АТСКУ и с АТС
ДШ.
Вып. 2. АТС, ЦС, УСП из оборудования АТСК
100/2000У и дооборудование существующих
АТС, ЦС, УСП Вып. 3. Цифровые системы
передачи.
19. Здания и сооружения энергетики и электрификации
Сборник 19-1. Понижающие электрические
подстанции 35 кВ и выше, 1984 г.
Сборник 19-2. Тепловые и атомные
электростанции, 1986 г.
22. Здания и сооружения промышленного назначения
Сборник 22-2. Борова.
37. Здания и сооружения
жилищно-гражданского назначения.

106
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Сборник 37-2. Предприятия бытового


обслуживания населения.
Сборник 37-3. Предприятия бытового
обслуживания населения.
Сборник 37-4. Предприятия бытового
обслуживания.
39. Здания лесного хозяйства.
Сборник 39-1. Конторы, кордоны, службы.
Сборник 39-2. Здания лесного хозяйства.
Сборник 39-3. Здания и сооружения лесного
хозяйства.
Сборники укрупненных расценок.
Сборник комплексных цен на электрооборудо- Киевпроект
вание, монтаж и подключение кабелей или
проводов внешней сети к аппаратам и прибо-
рам низковольтных комплектных устройств
(СКЦЭ-84.)
Вып.1 - 2
Конструкции и виды работ производственного
строительства (Сборник № 13 Антикоррозий-
ная защита полов, надземной части фундамен-
тов под оборудование, каналов и лотков).
Сооружения транспорта. (Сборник № 30
Сооружения железобетонных пролетных
строений под один железнодорожный путь),
1989 г.
Конструкции и виды работ зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения.
Сборник 2-1. Земляные работы.
Сборник 2-2. Фундаменты.
Сборник 2-4. Подвесные потолки.
Сборник 2-5. Кровли.
Сборник 2-8. Встроенные шкафы и антресоли. Казгорстрой
Сборник 2-9. Отделочные работы.
Сборник 2-10. Лестницы.
Сборник 2-15. Мусоропроводы, шахты лифтов,
крыльца, лоджии, балконы и
козырьки.
Сборник 2-16. Каналы подпольные.
Сборник 2-20. Внутриквартальное
благоустройство.
Дополнения к сборникам укрупненных сметных
норм и расценок на конструкции и виды работ
жилищно-гражданского строительств.
СНиП IV-15-84 Прейскуранты на строительство зданий и Гипропром
сооружений межотраслевого назначения (27
шт.), 1987-1989.
СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости
строительства.

107
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Правила составления ценников на пуско-


наладочные работы и комплексное
опробование оборудования на вводимых в
эксплуатацию предприятиях, зданиях и соору-
жениях, 1981 г.
Ценники на пусконаладочные работы (9 шт.).
Ediţia anului 1986*.
Указания по применению ценников на пуско-
наладочные работы*.
Письмо Госстроя СССР № ЛЗ-90-10 от
30.01.91 г. "О составлении смет и договорных
цен на пусконаладочные работы"*.
Предельные нормы накладных расходов и норм
плановых накоплений на пусконаладочные
работы
Aprobat în anul 1990 prin hotărîrea nr. 116
Ведомственные ценники на пусконаладочные работы
ВСН 40-85 Оборудование тепловых, гидравлических и
ВСН 13-86 атомных электростанций (27 шт.)
Руководящие нормативные документы по
разработке и применению сметных нормативов.
Методические указания по разработке
укрупненных показателей стоимости
строительства (УПСС), 1987 г.
Методические указания по разработке
укрупненных расценок на строительные и
монтажные работы, 1983 г.
Методические указания по разработке
укрупненных сметных норм на объекты
производственного и жилищно-гражданского
назначения, 1987 г.
Методические указания по разработке прейску-
рантов на строительство жилых домов и
объектов культурно-бытового назначения,1977 г.
Modificări şi completări aprobate prin hotărîrea
№109 din 16.07.80.
Методические указания по разработке прейску-
рантов на строительство зданий и сооружений
производственного назначения, 1987 г.
Методические указания по разработке прейску-
рантов на строительство наружных сетей
(водоснабжения, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения).
Aprobat în anul 1978. Modificări şi completări
aprobate prin hotărîrea № 114 din 24.07.80.
Типовые нормы оборудования общежитий
мебелью и другим инвентарем.
Aprobat de Госплан, Госстрой şi Минфин СССР
în anul 1973.
Временные методические указания по
разработке прейскурантов на потребительскую
единицу строительной продукции для объектов
производственного назначения, 1987 г.

108
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Временные методические указания по


разработке прейскурантов на потребительскую
единицу строительной продукции для объектов
жилищно-гражданского назначения, 1987 г.

Часть 7. Нормативные затраты материальных и трудовых ресурсов


Группа 01. Нормы расхода материалов
СНиП Положение о производственном нормировании Госстрой
5.01.18-86 расхода материалов в строительстве. СССР
СНиП Типовые нормы расхода цемента для приготов- Госстрой
5.01.23-83 ления бетонов, сборных и монолитных бетонных, СССР
железобетонных изделий и конструкций.
Introduse modificări, publicate în БСТ № 12 anul
1984.
СН 436-72 Примерные нормы материалов, получаемых от Госстрой
разборки зданий при их сносе. СССР
ВСН 40-84(р) Технические правила расходования основных ЦНИИЭП Госграждан-
строительных материалов при капитальном строй
жилища
ремонте жилых домов и объектов коммуналь-
ного хозяйства.
ВСН 467-85 Общие производственные нормы расхода Гипронефте- Минмонтаж-
материалов в строительстве. Монтаж стальных спецмонтаж спецстрой
конструкций резервуаров и газгольдеров. СССР
ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на ПТТ ”Росдор- Минавтодор
строительство и ремонт автомобильных дорог и оргтехстрой” РСФСР
мостов.
СН 256-77 Нормы расходов материалов и изделий на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ на строительство объектов
здравоохранения, просвещения, культуры и
спорта.
Introduse modificări, aprobate prin hotărîri din
31.07.80, № 119/161 şi din 17.03.81, № 36/48.
СН 445-77 Нормы расходов материалов и изделий на
1000 м2 приведенной общей жилой площади
жилых зданий.
Introduse modificări, publicate în БСТ № 10 anul
1980.
СН 458-80 Нормы расходов материалов и изделий на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ. Объекты связи.

109
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

СН 526-80 Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной


стоимости строительно-монтажных работ.
Промышленное, транспортное, сельскохозяй-
ственное, коммунальное строительство, связь.
Объекты здравоохранения, просвещения, куль-
туры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей
площади жилых зданий.
Действуют в части норм расхода труб по
объектам связи, просвещения и культуры,
здравоохранения, норм расхода труб на
1000 м2 приведенной общей площади жилых
зданий.
СН 533-81 Нормы расходов материалов, изделий и труб на
1 млн.руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ на строительство санатор-
но- курортных учреждений и учреждений
отдыха.
СН 539-81 Нормы расходов материалов, изделий и труб на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объектам материально-
технического снабжения и сбыта.

Группа 02. Нормы потребности в строительном инвентаре, инструменте и


механизмах
СН 494-77 Нормы потребности в строительных машинах. Госстрой
СССР
СНиП Нормы потребности в строительном Госстрой
5.02.02-86 инструменте. СССР

Группа 03. Нормирование и оплата проектно-изыскательских работ


Порядок определения затрат на осуществление Госстрой
авторского надзора проектных организаций за СССР, пост.
строительством.* № 49 от
24.04.86

Сборники цен на проектные и изыскательские работы для строительства


Сборник цен на изыскательские работы для ка-
питального строительства, 1981 г.
Introduse: Completări aprobate prin Hotărîri
Госстрой СССР din 1.03.90 № 22. (БСТ № 5,6,
anul 1990), coeficienţi corectaţi din 01.01.91,
introduse prin scrisoarea Госстрой СССР din
25.12.90 № 21-Д.

Сборник цен на проектные работы для строительства (разделы 1-65).


Reeditat în anul 1990.
Общие указания по применению Сборника цен
на проектные работы для строительства, второе
издание, дополненное, 1990 г.
1. Электроэнергетика Теплоэелектро- Мин.
проект, энергетики,
Гидропроект, Мин. атомной
Атомэнерго- энергетики
проект СССР

110
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

2. Нефтяная промышленность Гипровосток- Мин. нефтяной


нефть, промышлен-
ВНИПИгазпере- ности СССР
работки
3. Нефтеперерабатывающая и нефтехими- ВНИПИнефть Мин. газовой
ческая промышленность промышлен-
ности СССР
4. Газовая промышленность ВНИПИтрансгаз Мин. газовой
промышлен-
ности СССР
5. Угольная промышленность Гипрошахт, Мин. газовой
Проектная промышлен-
контора треста ности СССР
Шахтспецстрой
Мин.монтаж-
ных спец.
строительных
работ СССР
6. Черная металлургия Гипромез Мин. черной
металлургии
СССР
7. Цветная металлургия Гиредмет Мин. цветной
металлургии
Мин. Монтаж-
СССР
ных спец.
строительных
работ СССР
10. Производство минеральных удобрений Гипрохим Мин.по
производству
минеральных
удобрений
СССР
11. Энергетическое машиностроение ПО Энергомаш- Мин.тяжелого,
проект энергет. и
транспорт.
Машинострое-
ния СССР
12. Тяжелое и транспортное машиностроение Гипротяжмаш Мин. тяжелого,
энергет. и
транспорт.
Машинострое-
ния СССР
13. Электротехническая промышленность Гипронии- Мин. электро-
электро технической
промышлен-
ности СССР
14. Химическое и нефтяное машиностроение Гипрохиммаш Мин. химичес-
кого и
нефтяного
машиностро-
ения СССР

111
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

15. Станкостроительная и инструментальная Гипростанок Мин. станко-


промышленность строительной
и инструмен-
тальной
промыш-
ленности
СССР
16. Промышленность по производству про- Гипростанок Мин. станко-
дукции общемашино строительного применения строительной
и инструмен-
тальной
промыш-
ленности
СССР
17. Приборостроение Гипроприбор Мин. приборо-
строения,
средств
автоматизвции
и систем
управления
СССР
18. Автомобильная и подшипниковая промыш- Гипроавтопром Мин. автомо-
ленность бильной
промышлен-
ности СССР
19. Тракторное и сельскохозяйственное Гипротракторо- Мин. с/х
машиностроение сельхозмашин тракторного
машинострое-
ния СССР
20. Машиностроение для животноводства и Гипросельмаш Мин. с/х
кормопроизводства тракторного
машинострое-
ния СССР
21. Строительное, дорожное и коммунальное Гипрониистрой- Мин. строи-
машиностроение дормаш тельного и
дорожного
коммуналь-
ного машино-
строения
СССР
22. Ремонтные предприятия угольной Уралгипрошахт Мин. угольной
промышленности промышлен-
ности СССР
23. Заводы по ремонту подвижного состава, Гипрозавод- Мин. путей
стрелочные и электротехнические транс сообщения
СССР

24. Заводы строительных металлоконструкций Госстрой СССР ЦНИИПСК

25. Лесная и деревообрабатываюшая, Гипролестранс Мин. лесной


целлюлозно-бумажная промышленность промышлен-
ности СССР

112
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

26. Промышленность строительных материалов Гипрострой- Мин. промыш-


материалы ленности
стройматериа
лов СССР
27. Легкая и текстильная промышленность ГПИ-1 Мин. легкой
промышлен-
ности СССР
28. Рыбная промышленность Гидрорыбхоз Мин. рыбного
хозяйства
СССР
29. Медицинская и микробиологическая Гипробиосинтез Мин. медицин-
промышленность ской и микро-
биологической
промышлен-
ности СССР
30. Предприятия агропромышленного комплекса Гипронии- Государствен-
сельхоз ный агропро-
мышленный
комитет СССР
32. Лесное хозяйство Союхгипро- Госуд. Комитет
лесхоз СССР по лесу
34. Предприятия морского транспорта Союзморнии- Мин. морского
проект флота СССР

36. Связь Гипросвязь Мин. связи


СССР
37. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Гипропром- Мин.
Тоннели. Метрополитены. Промышленный трансстрой транспорт.
транспорт строительства
СССР
39. Районная планировка. Планировка и ЦНИИПградо- Госкомитет по
застройка населенных пунктов строительства архитектуре и
градострои-
тельству при
Госстрое
СССР
40. Объекты обустройства геологии Гипрогеолстрой Мин. геологии
СССР
41. Предприятия торговли и общественного Гипроторг Мин. торговли
питания СССР
42. Предприятия материально-технического Гипроснаб Госкомитет
снабжения и сбыта СССР по
материально-
техническому
снабжению
43. Учреждения здравоохранения Гипронииздрав Мин. здраво-
охранения
СССР
44. Высшие учебные заведения Гипровуз Госкомитет
СССР по
народному
образованию

113
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

45. Театрально-зрелищные предприятия Гипротеатр Мин. культуры


СССР
46. Объекты кинематографии Гипрокино Госкомитет
СССР по
кинематогра-
фии
47. Полиграфическая промышленность Гипронии- Госкомитет
полиграф СССР по
делам изд-в,
полиграфии и
книжной
торговли
48. Водоснабжение и канализация Союзводо- Госстрой
каналпроект, СССР,
ЦНИИЭП
Гипрокоммун-
инж.оборудова-
строй
ния,
50. Научно-исследовательские учреждения Гипронии Академия наук
СССР
51. Физкультурно-спортивные сооружения Союзспорт- Госкомитет
проект СССР по
физической
культуре и
спорту
52. Торфяная промышленность Гипроторф Мин.
топливной
промышлен-
ности РСФСР
53. Речной транспорт Гипроречтранс Мин. речного
флота РСФСР
55. Коммунальное хозяйство Гипрокоммун- Мин. жилищно-
строй ком. хоз-ва
УССР
56. Предприятия бытового обслуживания Гипробытпром Мин. бытового
населения обслуживания
населения
РСФСР
57. Местная промышленность Росгипрометс- Мин. местной
пром промышлен-
ности РСФСР
58. Защитные сооружения гражданской обороны Гипрокоммун- Мин. жилищно-
дортранс ком. хоз-ва
РСФСР
59. Автоматические установки пожаротушения, ГПИ Мин.
пожарной и охранной сигнализации «Спецавтома- приборострое-
тика» ния, средств
автомат. и
систем управ-
ления СССР
60. Газоочистные и пылеулавливающие Гипрогазо- Мин. химич. и
сооружения очистк нефтяного
машинострое-
ния СССР

114
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

63. Газообразование и газоснабжение Мосгазнии- Мосгориспол-


промышленных предприятий, зданий и проект ком
сооружений. Наружное освещение
64. Городские инженерные сооружения и Мосинжпроект Мосгориспол-
коммуникации ком
Сборник цен на проектно-изыскательские
работы для капитального ремонта зданий и
сооружений Латвии.
Se permite folosirea pe teritoriul Republicii Moldova
prin scrisoarea Госстрой МССР din 13.03.90,
№01-444.
Сборник цен на обмерно-обследовательские и
проектные работы для капитального ремонта
зданий и сооружений.
Aprobat de МГО Нефтеком СССР din 11.04.91,
adoptat pentru aplicare pe teritoriul Republicii
Moldova, în conformitate cu ordinul
Departamentului de Stat pe arhitectură a RM № 4
din 3.02.92.
Ценник на разработку проектными организациями
конструкторской документации для изготовления
нестандартизированного оборудования.
Aprobat de Госстрой СССР, cu permisiunea de a
fi folosit pe teritoriul Republicii Moldova prin ordinul
de Госстрой МССР din 22.04.88.
Временный ценник на разработку проектов АСУ
ТП, утвержден Министерством приборо-
строения, средств автоматизации и систем
управления СССР 01.11.82 г.
Coordonat cu Госстрой СССР prin scrisoarea din
10.09.82, № ВА 5091-2/4 şi scrisoarea ЦНИИП din
01.04.88, № 32-12/1468
Временный ценник для определения стоимости
работ по составлению территориальных
комплексных схем охраны природы.
Aprobat prin ordinul Госстрой СССР din 12.11.84,
№ 187
Ценник на разработку проектов
предельно- допустимых выбросов (ПДВ) в
атмосферу предприятий отрасли химического и
нефтяного машиностроения.
Aprobat de Миннефтехиммаш СССР din
06.10.89.
Сборник цен на проектные работы охраны
окружающей среды с разделом оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Aprobat prin ordinul Ministerului industriei
electronice СССР № 643 din 13.11.91.

115
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

РСН 29-90 Сборник цен на работы, выполняемые архитек- Госстрой


турными службами местных органов публичного МССР
управления по подготовке и согласованию
исходных данных для проектирования.
Ведомственный сборник цен на разработку схем АDR
газоснабжения. ord. 48 din
20.09.05

Группа 04. Нормирование и оплата труда в строительстве


ЕТКС Единый тарифно-квалификационный Госкомтруд,
справочник работ и профессий рабочих. Госстрой
СССР 1985г.
Вып. 3. Раздел "Строительные, монтажные и ре-
монтно-строительные работы".
ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, Госкомтруд,
монтажные и ремонтно-строительные работы. Госстрой
Общая часть. СССР
Е1 Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные - « -
работы.
Е2 Сборник 2. Земляные работы. - « -
Е2-1 Вып.1. Механизированные и ручные - « -
земляные работы.
Е2-2 Вып.2. Гидромеханизированные - « -
земляные работы.
Е2-3 Вып.3. Буровзрывные заботы. -«-
Е3 Сборник 3. Каменные работы. -«-
Е4 Сборник 4. Монтаж сборных и устройство мо- -«-
нолитных железобетонных кон-
струкций.
Е4-1 Вып.1. Здания и промышленные -«-
сооружения.
Е4-2 Вып.2. Портовые и берегозащитные -«-
сооружения.
Е4-3 Вып.3. Мосты и трубы. -«-
Е5 Сборник 5. Монтаж металлических -«-
конструкций.
Е5-1 Вып.1 Здания и промышленные -«-
сооружения.
Е5-2 Вып.2. Резервуары и газгольдеры. -«-
Е5-3 Вып.3. Мосты и трубы. -«-
Е6 Сборник 6. Плотничные и столярные работы в -«-
зданиях и сооружениях.
Е7 Сборник 7. Кровельные работы. -«-
Е8 Сборник 8. Отделочные покрытия -«-
строительных конструкций.
Е8-1 Вып.1. Отделочные работы. -«-
Е8-2 Вып.2. Облицовка природным камнем. -«-

116
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Е8-3 Вып.3. Отделка изделиями -«-


индустриального производства.
Е9 Сборник 9. Сооружение систем теплоснабже- -«-
ния водоснабжения, газоснабже-
ния и канализации.
Е9-1 Вып.1. Санитарно- техническое оборудо- -«-
вание зданий и сооружений.
Е9-2 Вып.2. Наружные сети и сооружения. -«-
Е10 Сборник 10. Сооружение систем вентиляции -«-
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации.
Е11 Сборник 11. Изоляционные работы. -«-
Е12 Сборник 12. Свайные работы. -«-
Е13 Сборник 13. Расчистка трассы линейных -«-
сооружений от леса.
Е14 Сборник 14. Бурение скважин на воду.3 -«-
Е15 Сборник 15. Кладка промышленных печей и -«-
возведение дымовых труб.
Е16 Сборник 16. Сооружение верхнего строения -«-
железнодорожных путей широкой
колеи.
Е17 Сборник 17. Строительство автомобильных -«-
дорог.
Е18 Сборник 18. Зеленое строительство. -«-
Е19 Сборник 19. Устройство полов. -«-
Е20 Сборник 20. Ремонтно-строительные работы. -«-
Е20-1 Вып.1. Здания и промышленные сооружения. -«-
Е20-2 Вып.2. Автомобильные дороги и -«-
искусственные сооружения.
Е21 Сборник 21. Монтаж оборудования. -«-
Е22 Сборник 22. Сварочные работы. -«-
Е22-1 Вып.1. Конструкции зданий промышлен- -«-
ных сооружений.
Е22-2 Вып.2. Трубопроводы. -«-
Е23 Сборник 23. Электромонтажные работы. -«-
Е23-1 Вып.1. Электрическое освещение и -«-
проводки сильного тока.
Е23-2 Вып.2. Воздушные линии электропере- -«-
дачи и комплектные трансформа-
торные подстанции напряжением
до 20 кВ.
Е23-3 Вып.3. Воздушные линии электропере- -«-
дачи и строительные конструкции
открытых распределительных
устройств напряжением 35 кВ и
выше.

117
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Е23-4 Вып.4. Кабельные линии -«-


электропередачи.
Е23-5 Вып.5. Распределительные устройства -«-
напряжением 35 кВ и выше.
Е23-6 Вып.6. Закрытые распределительные -«-
устройства напряжением до 35 кВ.
Е23-7 Вып.7. Распределительная и пуско- -«-
регулирующая аппаратура.
Е23-8 Вып.8. Электрические машины. -«-
Е23-9 Вып.9. Шинопроводы и троллеи. -«-
Е24 Сборник 24. Монтаж сооружений связи. -«-
Е24-1 Вып.1. Кабельные линии связи. -«-
Е24-2 Вып.2. Воздушные линии связи. -«-
Е25 Сборник 25. Такелажные работы. -«-
Е26 Сборник 26. Монтаж технологических -«-
трубопроводов.
Е27 Сборник 27. Кислотоупорные и антикоррозион- -«-
ные работы.
Е28 Сборник 28. Монтаж подъемно-транспортного -«-
оборудования.
Е28-1 Вып.1. Оборудование непрерывного -«-
действия.
Е28-2 Вып.2. Оборудование прерывного -«-
действия.
Е28-3 Вып.3. Подвесные канатные дороги. -«-
Е29 Сборник 29. Монтаж оборудования для -«-
сельскохозяйственного водоснаб-
жения.
Е30 Сборник 30. Монтаж оборудования -«-
животноводческих и птицеводчес-
ких ферм.
Е31 Сборник 31. Монтаж котельных установок и -«-
вспомогательного оборудования.
Е32 Сборник 32. Монтаж контрольно-измеритель- -«-
ных приборов и средств автома-
тизации.
Е33 Сборник 33. Монтаж оборудования для очистки -«-
газов.3
Е34 Сборник 34. Монтаж компрессоров, насосов и -«-
вентиляторов.
Е35 Сборник 35. Монтаж и демонтаж строительных -«-
машин.
Е36 Сборник 36. Горнопроходческие работы. -«-
Е36-1 Вып.1. Строительство угольных шахт и -«-
карьеров.

118
Data
Indicativ Titlul normativului Elaborat Aprobat
aplicării

Е36-2 Вып.2. Строительство метрополитенов -«-


тоннелей и подземных сооружений
специального назначения.
Е37 Сборник 37. Монтаж шахтного оборудования. -«-
Е37-1 Вып.1. Монтаж технологического и про- -«-
ходческого оборудования на по-
верхности.
Е37-2 Вып.2. Монтаж шахтного оборудования и -«-
такелажные работы в подземных
условиях.
Е37-3 Вып.3. Электромонтажные работы в -«-
подземных условиях.
Е38 Сборник 38. Строительство линий электрифи- -«-
цированного городского транспор-
та.
Е38-1 Вып.1. Устройство трамвайных путей. -«-
Е38-2 Вып.2. Монтаж контактных сетей трамвая -«-
и троллейбуса.
Е39 Сборник 39. Подводно-технические работы. -«-
Е40 Сборник 40. Изготовление строительных -«-
конструкций и деталей.
Е40-1 Вып.1. Кузнечно-слесарные работы. -«-
Е40-2 Вып.2. Металлические конструкции. -«-
Е40-3 Вып.3. Деревянные конструкции и детали. -«-
Е40-4 Вып.4. Детали и узлы для санитарно- -«-
технических систем.
Е40-5 Вып.5. Детали и узлы для -«-
технологических трубопроводов.
Е40-6 Вып.6. Детали и узлы для систем -«-
вентиляции и пневмотранспорта.

119