Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:

- Activitatea școlară: limbă și comunicare


- Echipa de intervenţie: învăţătoarea, profesorul psiholog, profesorii care predau la
clasa, familia, asistentul social
- Data de elaborare a programului: 17.05.2017
- Durata de desfășurare: 17.05.2017 – 11.06.2017

1. FACTORI ŞI CAUZE:
Printre cauzele care stau la baza dislexiei și disgrafiei amintim:
 Insuficienţele funcţionale în elaborarea limbajului, ale îndemânării manuale, ale
schemei corporale și ale ritmului;
 Lipsa omogenităţii în lateralizare;
 Tulburările spaţio-temporale;
 Influenţa eredităţii;
 Afecţiunile corticale;
 Trăirea unor stări conflictuale, stresante, care favorizează oboseala excesivă

2. PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI:


 Percepţia: denumește majoritatea culorilor; diferenţiază formele de bază; are
formate noţiuni temporale de bază; se orientează destul de bine în spaţiu.
 Atenţia: fluctuantă; slabă capacitate de concentrare (10 -15 minute)
 Memoria: domină cea involuntară si de scurtă durată, redusă ca volum
 Gândirea: concretă, rigidă, slabă capacitate de analiză și sinteză; înţelege
noţiuni simple, familiare; dificultăţi privind: abstractizarea și generalizarea,
formarea noţiunilor, a raţionamentelor
 Capacitatea de învăţare: manifestă lentoare și indiferenţă; progres puţin
semnificativ
 Capacităţi de înţelegere și conștientizare: deficit ușor, înţelege noţiuni simple,
uzuale
 Afectivitatea și voinţa: ușoară imaturitate afectivă
 Atitudinea personala: ritm de lucru inconstant, predominant lent, cere ajutor
atunci când nu poate rezolva o problema de învăţare; slab interes pentru

1
activitatea școlară, doar pentru acele activităţi pentru care are o bază de
cunoștinţe și priceperi
 Socializarea: s-a integrat destul de bine în colectiv, este sociabil, comunicativ;
este mai bine privit în grupul lui de prieteni din clasă
 Deprinderi școlare: cunoaște și respecta, de cele mai multe ori regulile de
conduita din școală
 Evoluţia școlară: progres puţin semnificativ

3. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE

EVALUAREA INIŢIALĂ:
- Instrumente folosite: fișa psihopedagogică, observatia spontană și dirijata,
convorbirea individuală și de grup.

DIAGNOSTIC:
În urma discuţiei cu psihologul școlii am constatat următoarele:
- Medical: clinic sănătos
- Psihologic: intelect liminar, Raven-QI-75; deficit de atenţie, percepţie slabă,
labilitate emoţională
- Psihopedagogic: dificultăţi de învăţare – dislexo- disgrafie

DOMENIUL DE INTERVENŢIE:
- Cognitiv, limba română, citit- scris
Obiectiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea și
dezvoltarea capacităţilor instrumentale citit- scris
Scopul programului de intervenţie:
- La sfârșitul programului, elevul va fi capabil să identifice, să discrimineze, să
opereze cu consoanele b-d în activitatea de citit- scris fără a face confuzii între ele

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:

1. Formarea comportamentului de recunoaștere pe cale vizuala și auditivă a


locului b-d, în cuvinte;
2. Formarea capacităţii de fixare a sunetelor prin citire și scriere în spaţiul
graphic;
2
3. Formarea comportamentului de operare cu consoanele b-d în activităţile de
citit- scris, realizând o corelare deplină si permanent între ele

NIVELUL DE PLECARE:

- Elevul cunoaște majoritatea sunetelor, dar nu poate face analiza și sinteza


fonematică, confundă visual literele simetrice, face inversiuni de litere
Activitatea școlară la clasă este cea obișnuită, lucrând cu elevul atât exerciţiile
din timpul lecţiei de predare, cât și câte o cerinţă special concepută pentru
activitatea cu care se confruntă.

Limba română
- Exerciţii de incercuire cu culori diferite a celor două litere
- Exerciţii de colorare cu culori diferite a celor două litere
- Exerciţii de completare a unor cuvinte cu literele respective
- Formarea la alfabetar a unor cuvinte care conţin cele două litere
- Citirea unor cuvinte și propoziţii care conţin litera

EVALUAREA FINALĂ- CRITERIALĂ:


Criterii de evaluare minimale:
- Să identifice literele b, d prin recunoașterea lor și prin verbalizare;
- Să discrimineze forma grafemelor b, d în orice context;
- Să citească silabe, cuvinte monosilabice, bisilabice;
- Să scrie după dictare cuvinte care conţin aceste litere

Criterii de evaluare maximale:


- Să citească propoziţii scurte formate din cuvinte care conţin literele b,d în diferite
poziţii;
- Să scrie după dictare propoziţii care conţin cuvinte în care se află grafemele b, d;
- Să citească un text scurt la prima vedere

Instrumente de evaluare:

- fișe de lucru individuale;


- teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte

3
4. CONCLUZII:
În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de
interventie, s-a ajuns la concluzia că, datorita exerciţiilor și activităţilor simple,
accesibile, desfășurate în ritm propriu, elevul a depășit în mare parte dificultăţile
sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând
anumite bariere în calea dezvoltării sale.
A fost nevoie în primul rând de formarea și dezvoltarea structurii perceptive-
motrice, pentru ca apoi elevul sa poată opera cu sunetele și literele b, d.

5. RECOMANDĂRI:
- Se constată că abilitatea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea
dificultăţilor de învăţare, iar reluarea unor sarcini de învăţare și a unor
comportamente- ţintă sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de muncă
independent
- Se recomandă stimularea de sine, întărirea motivaţiei și a increderii în propriile
forţe, precum și reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor
dobândite

6. BIBLIOGRAFIE:
1. Verza, Emil, 1997, ,,Psihopedagogie speciala- manual pentru clasa a XIII-a , școli
normale”, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București
2. Iaurum, Gabriela, 2000, „Intervenții de remediere a dificultăților de scris-citit”
Ed. Corint, Bucureşti
3. Ungureanu, D., 1998, „Copiii cu dificultăţi de învăţare”, Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., București

4
5