Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARA


Programul de Studii Controlul si Expertiza Produselor
Alimentare

Utilizarea biosenzorilor in tehnica analitica


Proiect

Îndrumător
Conf. DABIJA A.

Masterand
Hrusca Diana

2011
1
Biosenzorii moderni sînt sisteme portabile de
natură bioelectronică evoluează într-o dinamică fără
precedent devenind o ramură bine definită a analizei
instrumentale unde sînt folosiți pentru analiza cantitativă
, iar în unele situații și în analiza cantitativă, pentru
diferite specii chimice sau biologice greu de determinat
în anumite condiții date. Biosenzorii sînt caracterizați
printr-o serie de avantaje față de tehnica analitică clasică
, avantaje concretizate in preț de cost scăzut, dimensiuni
reduse, portabilitate, grad inalt de integrare, posibilitatea
efectuării de analize in situ, precizie și limită de detecție
ridicate, de asemenea folosirea și interpretarea
rezultatelor biosenzorilor nu reclamă cunoștințe de
specialitate din partea utilizatorilor

2
Producția de biosenzori are în present o extindere rapidă,
a cărei viteza de creștere anuală este estimată la 60%.
Impulsul major provine din industria producătoare de
dispozitive pentru sănătate dar și alte domenii ce solicită
astfel de instrumente, așa cum sunt controlul calitătii
alimentelor sau monitorizarea poluării mediului
inconjurator. Se estimează că piața mondială a
instrumentelor analitice reprezintă în jur de
15.000.000.000 € pe an, din care cca 30% revin domeniului
sănătății. De aici, rezultă un vast potențial al expansiunii
acestei piețe, iar din aceasta cel putin 1% este
reprezentată de biosenzori. Cercetarile si dezvoltările din
acest domeniu sînt vaste si multidisciplinare cuprinzînd
biochimia, stiința bioreactoarelor, fizica, chimia,
electrochimia, electronica si ingineria de programare
(software).

3
Biosenzorii reprezintă sisteme biologico -
electronice selective integrate, formate dintr-un
receptor biologic activ, un traductor şi un sistem
electronic de amplificare, prelucrare şi afişare date.
Receptorul biologic activ furnizează informaţii analitice
specifice ce permit recunoaşterea unei anumite specii
biologice sau chimice dintr-un amestec complex ce
compune materia analizată, urmată de determinarea
cantitativă sau semicantitativă a acesteia. Componenta
biologică a receptorului poate avea rol de catalizator în
sensul accelerării cinetice de transformare chimică sau
biochimică și poate fi formată dintr-o enzimă, un
anticorp, ADN, sau chiar din celule întregi. În figura de
mai jos este prezentată schema de principiu a unui
biosenzor.

4
Schema de principiu a unui biosenzor

a-biocatalizator, b-traductor, c-amplificator electronic , d-unitate


electronica de achizitie şi prelucrare date, e-display
optoelectronic

5
Clasificarea biosenzorilor
a. după tipul de agent biologic folosit: biosenzor catalitic
(catalizator enzime), sau imunosenzor de tip anticorp - antigen
b. după tipul traductorului folosit: amperometrice,
potentiometrice, conductometrice, optice,
semiconductoare, calorimetrice, piezo-electrice;
c. printr-o combinaţie a primelor doua criterii.
d. după analiții sau reacţiile pe care le monitorizează, pot fi cu
monitorizare directă a concentraţiei analiţilor sau a reacţiilor
care produc sau consumă analitii, respectiv cu o monitorizare
indirectă care presupune monitorizarea unui inhibitor sau a
unui activator al bioreceptorului.

Caracteristicile principale ale unui biosenzor

6
Un biosenzor trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele
caracteristici:
 Biocatalizatorul trebuie să fie inalt selectiv pentru specia ce
formează obiectul analizei și să fie stabil in condiții de
depozitare normale
 Reacția specifică să fie influențată cît mai puțin de parametri
fizici cum sînt: agitarea, pH, temperatura.
 Răspunsul traductorului trebuie să fie exact, precis,
reproductibil și liniar pe domeniul analitic utilizat, fără a fi
necesară diluție sau concentrare.
 Semnalul electric util trebuie să fie liber de zgomot de fond
 Dacă biosenzorii se vor utiliza in bioreactoare ei trebuie să
fie sterilizabili fără a se distruge termic
 Biosenzorii trebuie să fie portabili, ieftini, de dimensiuni
reduse trebuie să permită o deservire uşoară care nu reclamă
personal de înaltă calificare
 La dezvoltarea unui biosenzor trebuie să existe o testare
serioasă a pieţei

Biosenzori catalitici
In continuare sînt prezentate cîteva exemple de aplicații
referitoare la biosenzori catalitici care formează clasa cea mai
numeroasă de biosenzori ( citeva mii) :

1. Glucoza O2 Glucozoxid
     aza
 Δ  Gluconolac tona H2 O2
2. Colesterol O2 Colesterol
 oxidaza
   Colestenon a  H2 O 2
3. Glutamate O2 Glutamatox
 idaza
 Oxiglutara t  NH3  H2 O2
4. Lactate O2 Lactatoxid
     aza
 Piruvat H2 O2

5. Piruvat HPO4 Piruvatoxi


 daza
  Acetilfosf at  CO2  H2 O2

La toţi aceşti biosenzori un produs de reacţie este apa oxigenată


a cărei masă se găseşte în raport stoechiometric cu masa
reactanţilor mreactanţi . La rîndul ei, masa de apă oxigenată rezultată
poate fi pusă uşor în evidenţă prin curentul de electroliză care

7
m
este proporţional cu masa de apă oxigenată electrolizată H2O2 ,
cu timpul de electroliză (t) , cu intensitatea (I) a curentului de
electroliză şi cu constanta electrochimică (K), conform legii lui
Faraday se poate scrie :

m  m reactant  K  I  t
H2O2

Concret, la acest tip de biosenzori se determină concentrația


reactanţilor prin metoda amperometrică măsurînd un curent
electric. Pe acest principiu se bazează şi biosenzorul pentru
măsurarea glucozei din sînge la diabetici şi sportivi.

CONCLUZII
Lucrarea este o monografie a tuturor tipurilor de biosenzori
folositi la ora actuală. Dintr-un studiu comparativ al acestora
rezultă următoarele concluzii :
- Biosenzorii reprezintă o alternativă importantă la logistica de
analiza instrumentală clasică, performanţele tehnice ale
acestora egalînd sau depăşind o serie de mijloace analitice
clasice, iar cercetările privind dezvoltarea de noi biosenzori
sînt fără precedent
- Aplicaţiile de baza ale biosenzorilor sint în medicină, chimia
analitica alimentară şi industria alimentară, monitorizarea
mediului
- Din punct de vedere a raportului preţ/ performanţă pe primul
loc se situează biosenzorii electrochimici de tip potenţiometric
şi amperometric
- Din punct de vedere a limitelor de detecţie extreme pe primele
două poziţii se situează biosenzorii bazaţi pe fenomenul de
plasmonrezonanţă şi biosenzorii piezoelectrici a căror
detecţie coboară în domeniul femtograme (10-15g)
- Din punct de vedere a extinderii actuale biosenzorii fotoelectrici
ocupă primul loc cu o tendinţă de scădere a celor bazaţi pe
fotometrie clasică în favoarea biosenzorilor de fluorescenţă cu
stingere de fluorescenţă şi a biosenzorilor bazaţi pe fenomenul de
plasmonrezonanţă

8
- Miniaturizarea elementelor detectoare atinge la ora actuală
limite extreme ajungînd în domeniul nanometrilor,
reprezentativi în acest sens sînt structuri de biosenzori cu
nanoparticule de aur care sînt injectate în sînge şi care sînt
analizate ulterior pe baza fenomenului de plasmonrezonanţă
indicînd prezenţa sau absenţa unor celule canceroase în
organism.
- Pe baza fenomenului de plasmonrezonanţă şi prin folosirea
unor biosenzori de tip fibră optică avînd diametre de ordinul
micrometrilor este posibilă accesarea directă, minimal
invazivă, aproape nedureroasă, a formaţiunilor canceroase
combinată cu distrugerea termică a acestora prin iradierea lor
prin intermediul aceloraşi fibre optice.