Sunteți pe pagina 1din 3
Chi Doc - Ban khéng thé Iuu thay di va... THU PHAN HOL ‘Théng ké danh sich lao dng Lién tue ving mit tai noi Lam viée (kkhoang thoi gian ngay 18 va 3 ngay ving mat), khong cé st ddng y theo lu{t Noi quy cia Céng ty, tir nhan sv cung cp luong thu tit phia Gim déc Céng ty va khong cé mat tai noi 6 va noi lam vige cla Cong nhan Viet Nam: Ching (6i xem xét ring ho da vi pham nghiém trong hop déng lao dng B6i vi, Hop déng lao déng da ghi nhting diéu sau: Diéu 4: Trong trong hop ving mat noi Lam viée vi bit ky ly do dau 6m, ngudi ving mat sé bj xem xét 1a nghi lam va Céng ty sé khong tri tién chi phi thifc in va noi @ va tong trrdng hop 3 ngay nghi khéng cé ly do lién tiép hoc 3 ngay khdng cé ly do trong 30 ngay, Céng ty cé thé giti céng nhan vé ude bang chi phi cia céng nhan. igu 6: “T6i sé khéng tham gia bat ky cude dinh céng nao”. 8: “Néu t6i dén noi lam viée, nbung tdi tir chdi lam viée trong thoi gian lam viée, Céng ty sé giti toi quay vé nude va t6i sé chiu moi chi phi, tn that tai chinh trong tntong hgp nay”. Diéu 10: “Nén tdi vi pham bat ky diéu gi trong Ludt phdp cta nude Rumani va gay diéu tiéng xdu dén Céng ty va viéc kinh doanh cha Céng ty. N6 c6 thé tri hoan su tra tién hrong, thrdng cho dén khi sau khi khéu trit tat ca cae khoan tén that, va téi sé bi giti quay to lai Viét Nam bang chinh tién cia minh.” Dieu 18: “I sé khéng gay ri dén hing xém va téi sé giit gin noi 6, dé ndi that va tat ca dung cu, quan 40 bao hé lao déng va céng cu tdi duge nhan. ‘T6i sé tranh moi hanh déng cé muc dich nguy hiém”. “T6i xdc nin ring, T6i déng y. néu t6i vi pham bit ky diéu nao trén day, t61 sé bi giti quay tré vé Viét Nam va t6i sé génh chiu moi tén that va chi phi tién vé may bay tré vé Viét Nam”. Sau khi tng két ning 16i vi pham hop dng lao déng, luat php Rumani va trong thy té ho khong phai 1a lan vi pham dau tién, nhting lao déng da nhic tn 6 trén da xi giue vi pham cé t6 chite, pha hoai cdc hoat dong san xudt va gay ton that dén ca hinh anh va tai chinh cla Céng ty. Ho 1a ning tiéu biéu cho méi nguy hiém cho chinh ho, nhimg ngudi cing lam viée va noi ho séng. Ching t6i yéu cau giti nhing ngwoi nay vé Viét Nam khan cap bang chinh chi phi céa ho STT [Séthé [Ho va tén 1 S86 118 PHAM NGOC UOC 2 S681 PHAM VAN THUC 3 S6 265 NGUYEN HUU TAI 4 SO 66 HOANG VAN THAT 5 S0 365 HOANG VAN THAI 6 86 65 VO VAN PHUONG 7 S684 NGUYEN NGUYEN HIEN 8 0 287 ‘VU QUOC TUAN 9 SO 106 KIEU PHUC HOT 10 6273 | TRINH BA HUNG LL 86274 | TRAN QUOC TOAN 12 SO 286 NGUYEN DANG TAM 13 86 298 VICAO DOAN 14 86110 _ | VO VAN NGHIA 15 S6 157 NGUYEN DANG TU 16 176 NGUYEN HUU THONG 17 239 TRAN VAN TRUONG 18 283 QUACH VAN HOP 19 288 VI VAN LIEN 20 289 PHAM BA PHU 21 290 NGUYEN VAN KIEN 22 302 PHAN VAN HUNG 23 164 BUI VAN Y 24 245 TRAN VAN ANH 25 256 TRAN HUU TUAN 26 272 PHAM VAN DAN 27 277 NGUYEN VAN THUONG 28 285 NGUYEN THANH TUNG 29 199 HA VAN THAN, 30 271 NGUYEN VAN CHIEN 31 301 PHAM VAN AN SCRISOARE DE FEEDBACK In continuarea acestei scrisori exista 0 listé a muncitorilor care au lipsit in mod continuu (trei absente) si fara drept de la munca, potrivit regulamentului companiei, si nu s-au prezentat in zonele de cazare ori in spatiile de munca ale lucratorilor vietnamezi. Noi consideram ca acesti muncitori au tnealcat in mod grav prevederile contractului de mune, pentru cé acesta mentioneaza urmatoarele reguli Regula 4: ,in cazul in care voi absenta de Ia locul de munca fara vreun motiv medical, absenfa se va considera absent nemotivat si Societatea va retine costurile pentru hrana si cazare, iar daca voi avea 3 zile de absente nemotivate consecutive sau 3 zile de absente nemotivate in decurs de 30 de zile calendaristice, Societatea poate renunta la mine si poate s& ma trimita inapoi in Vietnam, pe costurile mele. Absenta din motive medicale trebuie anunfata conducatorului santierului si, eventual, verificata, in caz contract, aceasta va fi considerata drept chiul” Regula 6: ,Nu voi participa la greva” Regula 8: ,Daca ajung la locul de munod, dar refuz sé lucrez in timpul programului de lucru, Societatea va solicita sa ma intorc in fara mea si voi suporta toate pierderile financiare cauzate de aceasta situatie Regula 10: ,Dacé incalc oricare dintre legile romanesti sau produc pagube reputatiei si afacerii Societatii, aceasta poate suspenda plata remuneratiei pana la deducerea oricaror pierderi suferite si voi fi trimis inapoi tn Vietnam, pe propriile costuri Regula 18: ,Nu voi deranja vecinii si voi avea grija de spatiile de cazare, de mobilier si de toate uneltele, hainele si echipamentul de protectie pe care il primesc. Voi achita de unul singur orice prejudiciu produs* »Declara ca sunt de acord cu faptul c&, daca incalc oricare dintre punctele de mai sus, voi fi trimis inapoi in Vietnam gi voi suporta costul pagubelor si voi cumpéra biletul de intoarcere in Vietnam’. Dupa ce am adunat toate aceste reguli care au fost incalcate si potrivit legislatiei romanesti, aceasta nu este pentru prima data cand muncitorii nu respect regulile. Muncitorii numiti in continuare i-au incitat in mod organizat pe ceilalt, au intrerupt activitatile de productie, au afectat atat imaginea, cat si latura financiara a companiei. Ei sunt o amenintare pentru ei Insisi, dar si pentru cei care muncesc alturi. Cerem ca acesti oameni sa fie trimisi imediat Tnapoi in Vietnam si sa suporte singuri cheltuielile.

S-ar putea să vă placă și