Sunteți pe pagina 1din 2

Nr………………… Data………………..

R E F E R A T
AL DIRIGINTELUI DE ŞANTIER
în conformitate cu prevederile “Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora”- H.G. 343/2017,
cu privire la modul în care a fost executată lucrarea

Prezentul referat priveşte recepţionarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii


realizate pe baza autorizaţiei de construire nr………………………….…….., emisă de
către…………………………………………………………. şi valabilă până la data de
………………………………………………………….………………………………..
Date de identificare a investiţiei:
Denumire conform autorizaţie de construire:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adresă: ……………………………………………………………………………………..
Investitor/ Beneficiar: …………………………………………………………………...…
Regim de înălţime(dacă este cazul): ……………………………………………………….
Categoria de importanţă: ......................................................................................................

Execuţia lucrărilor a fost realizată de către (denumire/număr telefon contact):


……………………………………………….……………………………………………
(se va completa cu denumirea firmei sau se va preciza: în regie proprie)
Execuţia lucrărilor s-a realizat prin asigurarea verificării calităţii lucrărilor de
construcţii prin:
- Diriginţi de şantier(nume şi prenume, numărul de autorizaţie şi domeniul pe
care a fost autorizat) din partea investitorului:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………….... ,
ce au asigurat verificarea execuţiei lucrărilor pentru fazele:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………….;
- Responsabili tehnici cu execuţia(nume şi prenume, numărul de autorizaţie
şi domeniul pe care a fost autorizat) din partea executantului:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………….... ,
ce au asigurat verificarea execuţiei lucrărilor pentru fazele:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………….;

www.COLEGIU-DIRIGINTI-SANTIER.RO Pagină 1 din 2


Execuţia lucrărilor s-a făcut pe baza următoarelor proiecte:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(se va preciza:numărul proiectului, data întocmirii şi societatea comercială întocmitoare)
La finalul execuţiei lucrărilor de construcţii s-a impus necesitatea întocmirii unei
expertize tehnice cu privire la lucrările executate:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(se va preciza cu:nu este cazul sau se va completa cu numărul expertizei, numele expertului,
numărul de legitimaţie, domeniul pe care este atestat, concluziile expertizei tehnice)
Cu ocazia verificărilor realizate, dirigintele/diriginţii de şantier constată
următoarele cu privire la calitatea lucrărilor executate:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Concluzia şi recomandările dirigintelui/ diriginţilor de şantier, în urma verificărilor
realizate sunt următoarele: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Prezentul punct de vedere ţine cont de următoarele aspecte:
- Lucrările de construcţii şi instalaţii care nu se supun Legii 10/1995, completată şi
modificată, privind Calitatea în Construcţii, precum şi cele care nu intră sub incidenţa Legii 50/1991,
completată şi modificată, privind Autorizarea lucrărilor de construcţii, nu fac obiectul verificărilor şi
prezentului punct de vedere;
- conform Legii 10/1995 sistemul calităţii în construcţii se aplică diferenţiat în funcţie de
categoriile de importanţă.

Întocmit,
Data………………………………
Numele şi prenumele dirigintelui/ diriginţilor de şantier:

……………………………………………………..

.…………………………………………………….

.…………………………………………………….

www.COLEGIU-DIRIGINTI-SANTIER.RO Pagină 2 din 2