Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Propunător:;
Data: 24. 02. 2018;
Unitatea de învăţământ:;
Clasa: a IX-a A;
Disciplina: Religie Ortodoxă;
Subiectul lecţiei: ”Datoriile creştinului faţă de Dumnezeu, faţă de sine şi faţă de aproapele”
Tipul lecţiei: Comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe;

Scopul lecţiei: Sensibilizarea elevilor în legătură cu situaţia persoanelor defavorizate în vederea ajutorării acestora

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 – să clasifice datoriile creştine;
O2 – să prezinte mesajul studiului de caz analizat în cadrul lecţiei;
O3 – să enumere datoriile faţă de Dumnezeu, faţă de sine însuşi şi faţă de aproapele;
O4 – să exemplifice modalităţi de într-ajutorare a aproapelui;
O5 – să formuleze principalele învăţături morale din viaţa Maicii Tereza şi a Sfintei Cuvioase Parascheva.

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee: expunerea, conversaţia euristică, metoda pălăriilor gânditoare, exerciţiul moral, explicaţia, problematizarea, lucrul cu manualul,
exegeza biblică.
2. Mijloace de învăţământ : fişa de lucru, video – proiectorul, CD – viaţa Maicii Tereza, Manualul de religie pentru clasa a IX-a.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală, activitate pe grupe şi activitate individuală.

Resurse:
Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IX-a
 Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie, clasa a IX-a
 Proiectarea unităţii de învăţare pentru disciplina Religie, clasa a IX-a
Temporale:
 Număr de lecţii: 1

1
 Durata: 50’

Bibliografice:
 ***, Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1990
 Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1999
 Mladin, Nicolae, Morala creştină pentru Institutele teologice, vol. II, Morala specială, Iaşi, 1990
 Opriş, Dorin, Orpiş, Monica, Horga, Irina, Tacea, Antoaneta – Firuţa, Religie, Cultul ortodox, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Dacia, Cluj -
Napoca, 2004
 Orzetic, Maria (coordonator), Ghid de proiectare didactică, Disciplina Religie creştin – ortodoxă, clasele IX – XII, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2004
 Răducă, Pr. Vasile , Ghidul creştinului ortodox de azi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998
 Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. Monica, Opriş, Metodica predării religiei Editura Reîntregirea, Alba Iulia,2000

 *** Vieţile Sfinţilor, vol. 12, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1998

2
Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. oper elevului şi procedee de organizare
învăţămâ
nt
1. Momentul 2’ Salutul . Salutul.
organizatoric Rugăciunea. Rugăciunea. Exerciţiul moral
Notarea absenţelor. Pregătirea celor
Pregătirea clasei pentru începerea necesare pentru
lecţiei. începerea lecţiei.
2. Pregătirea elevilor 5’ Solicită răspunsurile la următoarele Elevii îşi reamintesc
pentru receptarea întrebări: cunoştinţele din
noilor cunoştinţe lecţiile anterioare:

Dumnezeu.
- Care consideraţi că este cea mai
importantă persoană Conversaţia Activitate Aprecieri
dumnezeiască? - mergând la Biserică, frontală verbale
- Daţi exemple de modalităţi prin să nu facem fapte
care ne manifestăm dragostea faţă rele,
de Dumnezeu. să nu înjurăm, să
respectăm sărbătorile
religioase, să ne
închinăm la icoane
etc.
Aprecieri
verbale
- prin cinstirea lui
- Cum ne putem mântui noi, Dumnezeu şi prin
creştinii? fapte bune. Problematizarea Activitate
frontală

3
Elevii ascultă Observaţia
Precizează : Fericitul Augustin explicaţiile Explicaţia
afirma : ,,Calea cea mai scurtă spre profesorului. Activitate
Dumnezeu trece prin viaţa frontală
aproapelui’’.

3. Anunţarea titlului 2’ Notează data şi titlul lecţiei noi pe Notează titlul şi data
şi a obiectivelor tablă: Datoriile creştinului faţă de în caiete.
lecţiei Dumnezeu, faţă de sine şi faţă de
aproapele
Prezintă oral competenţelor ce se
vor urmări în lecţie.

Ascultă şi reţin Explicaţia Activitate


obiectivele lecţiei. frontală

4. Comunicarea/ 25’ Precizează: Mântuitorul a fost


însuşirea noilor întrebat de un cărturar care este cea
cunoştinţe mai mare poruncă dată de
Dumnezeu oamenilor. El a
răspuns: ,, Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău cu toată inima ta,
cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul Ascultă cu atenţie Exegeza biblică Sfânta Activitate Aprecieri
tău. Aceasta este marea şi întâia Scriptură frontală verbale
poruncă. Iar a doua, la fel ca
aceasta: să iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi’’.(Evanghelia de la

4
Matei 22, 37 – 40)
În minutele care urmează veţi avea
de analizat un studiu de caz, pentru
a identifica un exemplul de Privesc şi ascultă cu
dragoste faţă de aproapele. atenţie indicaţiile Aprecieri
Profesorul împarte elevilor după profesorului Studiul de caz Activitate verbale
terminarea studiului de caz, şase frontală
pălării pe care aceştia şi le vor
pune pe cap şi le explică sarcinile Primesc pălăriile şi
pe care le au de realizat. Fiecare îşi îndeplinesc
pălărie primeşte un rol prin care rolurile. Pălăria roşie
interpretează cele precizate de îşi exprimă
profesor. sentimentele, pălăria
albă priveşte realist
problema, pălăria Pălăriile Activitate pe
verde este gânditoare grupe
generatoare de idei,
pălăria neagră
specifică principalele
greşeli, pălăria
galbenă îşi exprimă
optimismul asupra
problemei, iar pălăria
albastră oferă soluţii
posibile pentru
rezolvarea cazului.
C2 Întreabă elevii care este mesajul Precizează:
studiului de caz. Mesajul ce se Fişa de lucru
desprinde din aceast
studiu de caz este: să
ne iubim aproapele,
indiferent de
C3 handicapul pe care îl
are.
Elevii îşi notează în
Prezintă elevilor o clasificare cu caiete clasificarea
principalele datorii ale creştinului datoriilor creştinului.
faţă de Dumnezeu, faţă de sine

5
însuşi şi faţă de aproapele. Conversaţia Activitate
individuală

5. Fixarea şi C5 12’ Prezintă elevilor un material despre Elevii privesc şi


sistematizarea viaţa Maicii Tereza. ascultă cu atenţie. Expunerea Calculatorul Activitate Aprecieri
cunoştinţelor Cere elevilor să formuleze Răspund: frontală verbale
învăţăturile morale ce se desprind - şi-au dedicat
din viaţa Maicii Tereza, dar şi din amândouă viaţa
viaţa Cuvioasei Parascheva. iubirii faţă de
aproapele;
- sunt modele pentru
noi creştinii;
- au dus o viaţă
bineplăcută lui
Dumnezeu;
- sunt cinstite în
Biserica Catolică,
respectiv Cuvioasa
Parascheva în
Biserica ortodoxă.

- hrănirea celor
Solicită elevilor să dea exemple de săraci, îmbrăcarea
C4 modalităţi prin care ne manifestăm celor goi, cercetarea
iubirea faţă de aproapele. celor din temniţe, Activitate Aprecieri
vizitarea bolnavilor Conversaţia frontală verbale
etc.

6. Aprecierea 1’ Apreciază activitatea desfăşurată Elevii ascultă


activităţii elevilor de elevi şi notează elevii care s-au aprecierile Explicaţia Activitate Aprecieri
evidenţiat prin răspunsuri complete profesorului. frontală verbale
şi corecte pe parcursul orei.
Notarea

6
7. Precizarea şi C1 2’ Prezintă elevilor tema pentru acasă Ascultă precizarea
explicarea temei şi explică modul de completarea a profesorului şi
pentru acasă tabelului din fişa de lucru. explicaţiile. Exerciţiul moral Fişa de lucru Activitate
Consultă fişa de individuală
lucru.
8. Încheierea 1’ Rugăciunea. Rugăciunea. Exerciţiul moral
activităţii Salutul. Salutul.