Sunteți pe pagina 1din 16

Raport privind practica de producţie

În perioada 06.04.2009 - 05.06.2009 am efectuat practica de producţie în


cadrul întreprinderii „Music Prod ” SRL sub conducerea directorului general
Carabut Petru.
Această întreprindere este o societate comercială cu capital de stat, fiind
reprezentant şi distribuitor exclusiv de echipamente profesionale de sunet,
lumini şi instrumente muzicale, reprezentând unii din cei mai prestigioşi
producători din lume: Phonic, Mag, McCauley, Yamaha, Pioneer, Show, Amati,
Fender, Jackson, Sonor, Digitech, Sylvania, Philips, Osram.
“Music Prod” SRL a fost infiinţată în anul 2001, iar începând cu anul
2006 a lansat pe piaţa din Republica Moldova o gamă de produse profesionale:
lumini, conectică şi cabluri, stative si componente mobile de scene şi lumini.
Reeşind din faptul realizării programului de practică în domeniul
serviciului juridic, în secţia juridică a “Music Prod” SRL este necesar de a
stabili sarcinile principale ale acestui organ din punct de vedere al serviciului
juridic acordat populaţiei şi altor autorităţi precum şi persoanelor juridice
interesate în rezolvarea problemelor de ordin juridic.
Astfel, secţia juridică are drept scop asigurarea unor condiţii juridice
optime de funcţionare a întreprinderii, asigurarea protecţiei juridice a
întreprinderii şi asigurarea încasării datoriilor creditare de la debitorii
întreprinderii.

Sarcinile de bază a secţiei sunt:

1- Elaborează şi înaintează spre aprobare:


a) aspectul juridic al bussines-planului întreprinderii;
b) politica şi strategia juridică a întreprinderii;
2- Monitorizează aplicarea activă a legilor în vigoare ale Republicii Moldova
privind consolidarea vieţii economice, păstrarea şi folosirea raţională a
patrimoniului; intreprinderii,implimentarea politicii managementului calitatii
3- Supraveghează respectarea strictă a legalităţii în cadrul întreprinderii,
aplicarea corectă a legislaţiei RM în vigoare, actelor normative interne în
activitatea întreprinderii;
4- Asigură protecţia juridică a întreprinderii, angajaţilor şi acţionarilor săi;
5- Participă prin mijloace legale la asigurarea integrităţii proprietăţii
întreprinderii, precum şi la recuperarea prejudiciului cauzat întreprinderii;
6- Participă la elaborarea şi realizarea măsurilor îndreptate la prevenirea
încălcărilor legislaţiei în vigoare, diciplinei de muncă şi de producţie,
reprimarea risipelor şi delapidărilor, precum şi la lichidarea cauzelor, ce
favorizează comiterea lor;
7- Participă la elaborarea, realizarea şi aplicarea sistemului de acte normative
interne ale întreprinderii;
8- Îndeplineşte măsurile necesare pentru realizarea creanţelor întreprinderii;
9- Participă la soluţionarea problemelor apărute în baza actelor juridice ale
organelor de control;
10- Prezintă avize la proiectele contractelor semnate de întreprindere;
11- Asigură înregistrarea contractelor şi ţine registrul contractelor încheiate de
întreprindere;
12- Elaborează modele de contracte necesare activităţii întreprinderii;
13- În comun cu alte diviziuni ale întreprinderii înfăptuieşte analiza economico-
juridică a rezultatelor executării contractelor încheiate de către întreprindere,
analizează structura şi cauzele apariţiei cheltuielelor neproductive, starea
creanţelor şi sumelor creditare care se află la balanţă;
14- Participă la întocmirea materialelor pentru Adunările Generale ale
întreprinderii şi şedinţele Consiliului Societăţii;
15- Asigură reprezentarea şi protecţia intereselor întreprinderii în instanţele de
judecată, organele de anchetă şi notariale, precum şi în relaţiile cu persoanele
juridice şi fizice, pe baza delegaţiei de autoritate (procură, mandat) oferită de
conducerea întreprinderii;
16- În cazul descoperirii încălcărilor legislaţiei în activitatea întreprinderii
raportează despre aceasta Directorului General pentru a se lua măsurile necesare
de lichidare şi prevenirea lor .

Pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor sale secţia juridică se investeşte


cu următoarele drepturi:

♦ să controleze executarea legilor în vigoare;


♦ să obţină în modul stabilit de la diviziunele întreprinderii materialul
informativ necesar pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor secţiei juridice;
♦ să pregătească propuneri conducerii întreprinderii pentru suspendarea acţiunii
sau modificarea ordinelor, hotărârilor, instrucţiunilor şi a altor acte normative,
care vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare;
♦ să monotorizeze respectarea legislaţiei în activitatea subdiviziunilor
structurale ale întreprinderii;
♦ să ceară de la persoanele responsabile explicaţii şi alte informaţii necesare
pentru a-şi îndeplini respectiv obligaţiile de serviciu;
♦ să participe la şedinţele sau consiliile respective, convocate de conducerea
întreprinderii;
♦ secţia juridică este asigurată cu literatură juridică necesară realizării sarcinilor
de serviciu, mijloace tehnice, aplicaţii-program şi consultanţi privind realizarea
lor, necesară pentru îndeplinirea sarcinilor fixate în prezenta instrucţiune.

Secţia juridică este condusă de şeful secţiei juridice, care este numit şi
eliberat prin ordinul Directorului General. În lipsa şefului secţiei juridice
activitatea secţiei este condusă de către şeful adjunct al secţiei juridice.
Secţia juridică este formată:
1- Şeful secţiei juridice
2- Şeful adjunct
3- Jurişti
Ei sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordinul Directorului General la
propunerea şefului secţiei juridice.

Fişa de post a şefului secţiei juridice:


a) şeful secţiei juridice se numeşte şi se eliberează din post de către Directorul
General la propunerea administratorului;
b) în activitatea sa se subordonează direct Directorului General;
c) sfera de activitate a şefului secţiei juridice este concentrată spre dirijarea
activităţii secţiei juridice.
Şeful secţiei juridice poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor
conform funcţiunilor atribuite secţiei, organizează activitatea secţiei juridice,
coordonează colaborarea ei cu alte subdiviziuni;
d) în perioada lipsei şefului secţiei juridice de la serviciu obligaţiunile sale
funcţionale sunt îndeplinite de juriştii secţiei juridice;
e) sesizează şi împărtăşeşte politica în domeniul sistemului managementului
calităţii şi în activitatea sa se conduce de cerinţele standartelor internaţionale în
domeniul integrării sistemului ISO.

Obligaţiile funcţionale:

1. Prezintă stabilit conducerii propuneri cu privire la angajarea şi eliberarea


din funcţie a colaboratorilor secţiei juridice, simularea lor, daca s-au
evidenţiat în muncă, sau sancţionarea celor care încalcă disciplina de
munca şi de serviciu;
2. Acordă consultaţii de ordin juridic subdiviziunilor întrepinderii;
3. Acordă şi examinează, dă avize pe marginea proiectelor de ordine,
regulamente şi alte documente.
4. Pregăteşte împreună cu alţi conducători de subdiviziuni şi specialişti
propuneri cu privire la modificarea regulamentelor, ordinelor şi
instrucţiunilor, precum şi oricăror acte cu caracter normativ care şi-au
pierdut actualitatea sau importanţa practică în activitatea întreprinderii;
5. Organizează lucrul cu debitorii, lichidarea datoriilor creditare, apărute în
urma creării pagubelor întreprinderii, neexecutării contractelor sau
neajunsurilor de bunuri materiale; aplicaă măsuri de restituire a
pagubelor;
6. Elaborează pretenţii, întocmeşte acţiuni în judecată, urmăreşte
îndeplinirea deciziilor judecătoreşti;
7. Reprezintă interesele societăţii în faţa instanţei judecătoreşti, organelor
Judecătoriei Economice şi altor organe de justiţie, organelor de urmărire
penală şi notariale de stat, precum şi în rapoartele cu persoanele fizice în
baza procurii eliberate de administraţie;
8. I-a măsuri de respectare a dispoziţiilor legale cu privire la apărarea şi
gestionarea proprietăţii societăţii;
9. Avizează asupra legalităţii proiectelor de contracte economice, precum şi
asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze
răspunderea patrimonială a întreprinderii. Verifică veridicitatea actelor
prezentate la întocmirea contractelor;
10. Prezintă informaţii periodice asupra situaţiei juridice, evidenţiind
cauzele unor disfuncţii şi propunând măsuri imediate de eliminare a
disfuncţiilor conform termenului legal;
11. Organizează studierea de persoanele responsabile a actelor
normative în vigoare, ce se referă la activitatea acestora;
12. Acordă asistenţă juridică organizaţiilor obşteşti ale întreprinderii;
13. Îndeplineşte orice altă atribuţie dată prin delegare de Directorul
General, ce are caracter juridic sau legislativ;
14. Analizează şi generalizează sistematic rezultatele activităţii secţiei
juridice, emite propunere de desăvîrşire şi perfecţionare a acesteia;
15. Sistematic îmbunătăţeşte activitatea sa şi dirijează cu ridicarea
calificării lucrătorilor secţiei prin intermediul ordinelor şi dispoziţiilor
interne, indicaţiilor şi însărcinărilor particulare de serviciu;
16. Periodic petrece perfecţionarea colaboratorilor secţiei juridice prin
intermediul colocviilor şi testelor de control.

Drepturile funcţionale:

1. Verifică respectarea legislaţiei în activitatea întreprinderii şi a


subdiviziunilor sale structurale;
2. Cere de la persoanele respective explicaţii şi alte informaţii necesare
pentru a-şi îndeplini corespunzător obligaţiunile de serviciu;
3. Dă indicaţii, formulează sarcini de muncă şi le repartizează spre executare
colaboratorilor secţiei;
4. Obţine orice informaţie necesară pentru a-şi exercita funcţiile de post
stabilite şi de a îndeplini indicaţiile Direcrotului General;
5. Primeşte mijloace tehnice, aplicaţii propriilor obligaţii;
6. Stabileşte lunar cuantumul aproximativ al cheltuielelor necesare pentru
activitatea normală a secţiei şi realizarea sarcinilor puse în faţa sa.

Responsabilităţile personale:

1. Şeful secţiei juridice este responsabil de respectarea legislaţiei în vigoare


a proiectelor de ordine, instrucţiuni, decizii, contracte şi altor documente
vizate de el;
2. Organizarea lucrului secţiei juridice şi îndeplinirea sarcinelor puse în faţa
acestei secţii;
3. Pregătirea calitativă a materialelor pentru organele de judecată şi altele,
pentru conducerea întreprinderii;
4. Şeful secţiei juridice poartă răspundere personală în conformitate cu
legislaţia în vigoare pentru pegubele aduse întreprinderii în rezultatul
activităţii lui, pentru îndeplinirea inadecvată sau neîndeplinirea funcţiilor
sale şi pentru neîndeplinirea sarcinilor de Directorul General.

Criteriile de apreciere a calităţii activităţii şefului secţiei juridice

Aprecierea calităţii activităţii şefului secţiei juridice se efectuează de către


Directorul General al întreprinderii periodic. Criteriile utilizate la aprecierea
activităţii secţiei juridice sunt:
●oportunitatea, calitatea lucrului efectuat în conformitate cu prevederile
prezentei fişe de post cu prevederile legislaţiei în vigoare;
●operativitatea;
●rezultatul final al activităţii.

Şeful adjunct îndeplineşte obligaţiile de mai sus în lipsa şefului secţiei juridice.

Juriştii secţiei juridice se numesc şi se eliberează din post de către


Directorul General. În activitatea sa se subordonează direct şefului secţiei
juridice şi/sau consultantului juridic al întreprinderii.
Juriştii secţiei juridice sesisează şi împărtăşesc în domeniul sistemului
managementului calităţii. În activitatea sa se conduc de cerinţele standartelor
internaţioanale în domeniul integrării sistemului ISO.

Cerinţele de calificare:

→ studii superioare universitare de drept şi vechime în muncă pe specialitate nu


mai puţin de 2 ani;
→ cunoştinţe speciale:
a) cadrul legislativ în vigoare a Republicii Moldova;
b) politica Managementului Calităţii Întreprinderii;
c) Standartele, procedurile şi regulamentele întreprinderii;
d) Cunoaşterea domeniilor de activitate ale întreprinderii;
e) Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator;
→ calităţi profesionale şi personale:
a) Capacitate intelectuală;
b) Obligativitate şi responsabilitate;
c) Flexibilitate şi capacitate de adaptare la condiţii noi;
d) Abilitate de autoinstruire permanentă, perfecţionare a deprinderilor
profesionale;
e) Reputaţie profesioanală impecabilă;
f) Lipsa contraindicaţiilor medicale pentru activitatea de muncă.

Obligaţiunile funcţionale:

1) Participă la organizarea şi ducerea lucrului cu debitorii. Participă la


lichidarea datoriilor debitoriale a SRL „Music Prod” în urma pagubelor
pricinuite sau neajunsurilor de bunuri, aplică măsuri de restituire a
pagubelor;
2) Elaborează pretenţii, întocmeşte acţiuni în judecată, urmăreşte
îndeplinirea deciziilor judecătoreşti;
3) Reprezintă interesele societăţii în faţa instanţei judecătoreşti, organelor
judecătoriei Economice şi altor organe de justiţie, organelor de urmărire
penală şi notariale de stat, precum şi în raporturile cu persoanele juridice
şi cu persoanele fizice în baza procurii eliberate de administraţie şi a
sarcinilor încredinţate;
4) Activează asupra legalităţii proiectelor de contracte economice, precum şi
asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze
răspunderea patrimonială a unităţii. Verifică veridicitatea actelor
prezentate la întocmirea contractelor;
5) Acordă la solicitare consultaţii, elaborează concluzii pe marginea
problemelor de drept cu care se confruntă întreprinderea;
6) Îndeplineşte orice altă atribuţie dată de şeful secţiei juridice şi/sau de
Consultantul Juridic al întreprinderii, ce are caracter juridic sau legislativ;
7) Participă activ la elaborarea actelor normative interne.

Drepturile funcţionale:

1) De a cere de la persoanele respective explicaţii şi informaţii necesare


pentru a-şi îndeplini corespunzător obligaţiunile de serviciu;
2) De a obţine orice informaţie necesară pentru a exercita funcţiile de
postură şi de a îndeplini indicaţiile primite;
3) De a primi mijloace tehnice, aplicaţii-program, consultaţii privind
realizarea lor, necesare pentru îndeplinirea propriilor obligaţii.

Responsabilitatea juriştilor:

- Juriştii secţiei juridice sunt responsabili de corespunderea legislaţiei în


vigoare a contractelor şi altor documente vizate de el;
- Pregătirea calitativă a materialelor pentru organele de judecată;
- Păstrarea secretului profesional şi nedivulgarea afacerilor gestionate în
procesul activităţii profesionale.
Juriştii secţiei juridice poartă răspundere personală în conformitate cu
legislaţia în vigoare pentru paguba adusă întreprinderii în rezultatul
activităţii culpabile, pentru îndeplinirea inadecvată sau neîndeplinirea
funcţiilor sale şi pentru neîndeplinirea sarcinilor stabilite.
Criteriile de apreciere a calităţii activităţii juristului secţiei juridice:
● aprecierea calităţii activitatii juristului sectiei juridice se efectuează de
către şeful secţiei juridice şi/sau de Consultantul juridic al întreprinderii
periodic;
●criteriile utilizate la aprecierea activităţii juristului sunt:
- oportunitatea, calitatea lucrului efectuat în conformitate cu prevederile
prezentei fişe de post şi cu prevederile legislaţiei în vigoare;
- operativitate;
- rezultatul final al activităţii.

Regulamentul organului executiv „Music Prod” SRL

Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii cu privire la


antreprenoriat şi întreprindere, Codul Civil, Codul Muncii, şi conform statutului
„Music Prod” SRL.
Regulamentul determină statutul împuternicirilor organului executiv,
modul de lucru şi interacţiunea cu celelalte structuri funcţionale ale societăţii.
Funcţiile organului executiv le îndeplineşte Directorul General. Directorul
General se numeşte pe o perioadă de un an de către Adunarea Generală a
societăţii şi activează din numele societăţii în limitele descrise în prezentul
regulament.

Atribuţiile organului executiv:

De competenţa Directorului General ţin toate chestiunele de Conducerea


societăţii curente a Societăţii, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa
Adunării Generale a societăţii, Cenzorului/Comisiei de Cenzori şi/sau
companiei de audit în cazul în care acestea i-au fost delegate prin hotărârea
Adunării Generale exercitarea atribuţiilor Comisiei de Cenzori.

Directorul General al societăţii, în limitele atribuţiei sale, este în drept să:

1- acţioneze în numele societăţii fără mandat inclusiv să reprezinte interesele


şi să apere drepturile sociatăţii în toate organizaţiile, instituţiile,
întreprinderile publice şi particulare, în instanţele judecătoreşti de
anchetă;
2- dispună mijloacele financiare ale societăţii, proprietatea şi patrimoniul
acesteia;
3- încheie, în interesele societăţii, tranzacţii/tranzacţii contractuale de orice
tip şi gen, prevăzute de legislăţia în vigoare RM şi prezentului statut,
inclusiv contractele civile, economice, contractele individuale de muncă
în interesele societăţii;
4- emite ordine, decizii, hotărâri şi dispoziţii întru reglementarea tuturor
raporturilor juridice care rezultă din activitatea societăţii, inclusiv şi cu
privire la angajarea salariaţilor, aplicarea de ei a stimulărilor sau a
sancţiunilor disciplinare, rezilierea anticipată a contractelor de muncă,
concedierea, etc.;
5- exercită alte atribuţii, prevăzute de legislaţia RM şi prezentul statut,
necesare atingerii scopurilor reflectate în statutul societăţii şi în deciziile
Adunării Generale/asociatului/fondatorului.

De competenţa Directorului General ţine:

- elaborarea, aprobarea şi instituirea:


● obiectivelor de lucru a societăţii;
● programelor de lucru a societăţii pentru fiecare lună în parte;
● tarifelor serviciilor prestate de societate;
● examinarea ofertelor parvenite de la persoanele fizice şi juridice.
- în situaţia în care Directorul General nu are posibilitatea reală de a
soluţiona orice chestiuni ce ţin de atribuţiile lui, este în drept să transmită şi să
solicite soluţionarea acestora adjuncţilor săi - 3 la număr.

Serviciul juridic şi contencios

Atribuţii şi responsabilităţi:

1. Activează dispoziţiile emise de către Directorul Executiv;


2. Acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
3. Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea
instituţiei;
4. Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentarea juridică a instituţiei în slujba
căreia îşi desfăşoară activitatea;
5. Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei
actelor cu caracter juridic;
6. Activează si contrasemnează actele cu caracter juridic;
7. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre
avizare;
8. Semnează la solicitarea conducerii instituţiei în cadrul reprezentării
documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituţiei;
9. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor
normative, în cazul unor măsuri luate de către conducătorul instituţiei, sau la
cererea compartimentelor instituţiei;
10. Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la acesta ce priveşte
activitatea instituţiei;
11. Întocmeşte întâmpinări şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi face
propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte;
12. Întocmeşte decizii de imputare sau angajamente de piaţă în cazul salariaţilor
care au de încasat sume necuvenite;
13. Acordă asistenţă juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane protejate
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
14. Ţine evidenţa cronologică şi pe domenii a actelor normative;
15. Ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor întocmite sau avizate;
16. Informează conducerea cu privire la apariţiile, modificările legislative
aplicabile domeniului de activitate al instituţiei;
17. Asistă gratuit persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de vânzare-
cumpărare a imobilelor cu clauza de intreţinere şi abitaţie viageră;
18. Reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi Directorul
acesteia pe bază de delegaţie;
19. Avizează contracte, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie
cu alte persoane fizice sau juridice;
20. Asigură consultarea juridică angajaţilor instituţiei şi îl informează pe acesta
cu privire la noile apariţii legislative sau modificări aduse în domeniu;
21. Avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ
precum şi semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale
documentului, consilierului juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice,
tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta;
22. Redactează prin operare PC toate actele şi documentele care se referă la
activitatea compartimentului juridic;
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele
componetelor legale.

Deservirea juridică a întreprinderilor este un serviciu relativ nou pe piaţa


economică a R.Moldovei. Necătând la aceasta multe companii autohtone deja
au apreciat acest serviciu şi au constatat prevalarea acestuia faţa de o consultare
de o singură dată.
Deservirea juridică presupune o consultare sistematică şi asistenţă
juridică permanentă a clientului. Această practică are un efect profilactoriu faţa
de unele situaţii nocive cu caracter juridico-economic care pot să apară în cadrul
activităţii unităţii economice şi minimalizează cheltuielele financiare şi riscurile
comerciale.
Succesul unui bussines-proiect sau altele depind de posibilitatea luării
unei decizii administrative cât mai rapide şi eficiente. Un rol important în cadrul
ţinerii sub control a situaţiei juridice îl are obligatoriu fatorul timp. Astfel, cu
cât mai devreme specialistul are posibilitatea să identifice riscul posibil şi
domeniul lui cu atit mai rapid el îl va elimina şi astfel compania va fi asigurată
în faţa unor cheltuieli financiare.
Tot ce face sectia juridica este sa asigure bunastarea clientilor lor.
Deservirea juridica presupune o colaborare destul de indelungata,cea ce
permite partilor sa ridice efectivitatea colaborarii,in urma careia se vor obtine
indicatorii economici inalti in cadrul unitatilor economice.

Astfel prestând serviciile menţionate mai sus personalul serviciului


juridic are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) Avizează dispoziţiile emise de către Directorul Executiv al instituţiei;
b) Acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
c) Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc
activitatea instituţiei;
d) Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei în slujba
căreia îşi desfăşoară activitatea;
e) Redactează acte juridice, atestă identitatea părtilor, a conţinutului şi a
datei actelor încheiate de către instituţie;
f) Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
g) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrative trimise
spre avizare;
h) Semnează la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării,
documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituţiei;
i) Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea
actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea
instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc
activitatea instituţiei;
j) Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări
înregistrate la sediul instituţiei;
k) Întocmeşte întâmpinări şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi
face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte;
l) Acordă asistenţă juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane
protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
m) Ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor întocmite sau avizate;
n) Informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative
aplicabile domeniului de activitate al instituţiei;
o) Asistă gratuit persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de vânzare-
cumpărare a imobilelor cu clauza de intreţinere şi abitaţie viageră;
p) Ţine evidenţa cronologică şi pe domenii a actelor normative;
q) Reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi
Directorul acesteia, pe bază de delegaţie;
r) Avizează contracte, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie
cu alte persoane fizice sau juridice;
s) Asigură consultanţă juridică angajaţilor instituţiei şi îi informează pe
aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau modificări aduse în
domeniu;
t) Avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizuri poitive sau
negative, precum şi semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele
strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra
aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul
vizat ori semnat de acesta;
u) Redactează prin operare P.C. toate actele şi documentele care se referă la
activitatea compartimentului juridic;
v) Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în
limitele competenţelor legale.

Răspunderi şi limite ale răspunderii:

●Răspunde de egalitatea actelor întocmite şi de controlul legalităţii actelor


întocmite de către alte compartimente;
●Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor
desfăşurate de către consilierul juridic în cadrul instituţiei conform clauzei de
confidenţialitate; consilerul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanţa de
către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul professional;
●Consilierul juridic are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege în
conformitate cu statutul profesional şi cu reglementările legale ce stau la baza
desfăşurării activităţii instituţiei, cu care are raporturi de muncă;
●Consilierul juridic, în exercitarea profesiei şi în legatură cu aceasta, este
independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de
orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora;
●Consilierul juridic, indiferent de forma în care îşi desfăşoară activitatea
profesională, se subordonează, numai pe latura administrativă, intituţiei în
favoarea căreia îşi desfăşoară activitatea.

Sancţiuni:

1) Neândeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişă


a postului atrage dupa sine, în funcţie de gravitatea sau consecinţe,
răspunderea disciplinară, materială sau penală;
2) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarul public a îndatoririlor
corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine şi a normelor de
conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere
disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestuia;
3) Răspunderea contravenţională a funcţionarului public se angajează în
cazul când acesta a săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu
sarcinile de serviciu;
4) Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei şi
nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i sau acordat necuvenit
precum şi pentru daunele plătite de instituţie în calitate de terţe persoane,
în termenul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se
angajează răspunderea civilă a funcţionarului public;
5) Răspunderea penală a funcţionarului public survine în cazul infracţiunilor
săvârşite în timpul serviciului sau în legatură cu atribuţiile funcţiei
publice pe care acesta o ocupă.

Clasificarea serviciilor dupa ramurile de drept:

1.Drept economic:
- pregătirea contractelor convenţiilor, de asemenea internaţionale;
- procese în domeniul drepturilor nepersonale (declararea nulităţii contractelor
şi a afacerilor);
- perceperea datoriilor;
- încasarea procentelor, penalităţilor, despăgubirilor;
- contestarea actelor administrative referitoare la dreptul de proprietate;
- si alte litigii economice care reies din raporturi juridice civile, financiare,
funciare…

2. Drept privat internaţional:


- business offsore;
- asistenţă juridică în cadrul afacerilor internaţionale;
- reglementarea litigiilor vamale.

3. Drept fiscal:
- contestarea în instanţele judecătoreşti a actelor de expertiză a Inspectoratului
Fiscal de Stat;
- optimizarea impunerii fiscale, consultarea fiscală;
- pregatirea scrisorilor, plângerilor, altor acte de specialitate.

4. Drept antreprenorial:
- declararea nulităţii hotărârilor consiliului de directori şi Adunării acţionarilor;
- contestarea actelor de constituire a Statutului;
- fuziunea şi dezmembrarea;
- vânzarea-cumpărarea întreprinderilor şi a imobilelor;
- litigii rezultate din procesul de privatizare.

5. Drept financiar:
- elaborarea contractelor de credit;
- asistenţa juridică în procedura de creditare;
- asigurarea juridică în cadrul proiectelor de investiţie.

6. Dreptul muncii:
- elaborarea contractelor de muncă individuale;
- elaborarea contractelor referitor la responsabilitatea materială, individuală si
colectivă;
- elaborarea instrucţiilor de protecţie a muncii.

7. Înregistrarea, lichidarea şi obţinerea licenţei pentru întreprinderile comerciale


şi necomerciale:
- pregătirea şi elaborarea actelor de constituire;
- reprezentarea intereselor în cadrul instituţiilor de stat;
- consultarea în problemele de înregistrare a persoanelor juridice în RM.

8. Executarea hotărârilor judecătoreşti:


- asistenţa în cadrul punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti.

Clasificarea asistenţei juridice dupa tipurile de servicii

Asistenţa juridică a întreprinderilor

a) Consultaţii juridice verbale şi în scris;


b) Verificarea actelor interne la corespunderea acestora cu legislaţia în
vigoare;
c) Participarea în cadrul procesului de convorbire, elaborarea pretenţiilor;
d) Reprezentarea intereslor întreprinderilor în cadrul a diferite instituţii de
stat, instituţii private şi necomerciale;
e) Informarea permanentă referitor la legislaţia în vigoare şi modificările
produse;
f) Cursuri informative în baza şi cu conţinut juridic pentru angajaţii
instituţiei.

Consultanţii juridici

a) Informaţii juridice, concluzii juridice care pot apărea în cadrul activităţii


companiei;
b) Consultaţii juridice în baza următoarelor ramuri de drept în vigoare în
RM:
- Drept Civil
- Dreptul Procesual Civil
- Drept Comercial
- Drept Fiscal
- Drept Financiar
- Drept Funciar
- Drept Vamal
- Drept Privat Internaţional
- Drept Antreprenorial
- Dreptul Municii
- Dreptul Marin
Alcătuirea actelor juridice

1- Convenţiilor, acordurilor, inclusiv internaţionale;


2- Convenţiilor conexe, protocolului de divirgenţe la contract;
3- Pretenţiilor justificate şi răspunsurilor la pretenţii;
4- Actelor de constituire şi statutelor alcătuite în conformitate cu legislaţia
RM.

Acte de procedură:

1- Cereri de chemare în judecată, cereri reconvenţionale, pretenţii, plângeri,


cereri în apel, în recurs…
2- Expertiza legală a actelor juridice, corespunderea acestora cu legislaţia în
vigoare şi a intereselor comerciale;
3- Asistenţa juridică a afacerilor. Controlul asupra realizării afacerii şi
sancţionarea nerespectării prevederilor contractului.