Sunteți pe pagina 1din 4

2

CONTABILITATEA
OPERAŢIUNILOR INTERBANCARE

Obiectiv – vizează contabilitatea operaţiunilor de atragere / plasare a surdelor financiare pe


C piaţa interbancară
O
N Scop – după parcurgerea acestui unit veţi înţelege:
T - conceptele de surse atrase şi surse plasate
A - posibilităţile de atragere / plasare de surse pe piaţa interbancară
B - caracteristicile diferitelor surse atrase / plasate
I - modul de contabilizare al atragerii / plasării de surse pe piaţa interbancară
L
I
T
A Delimitări conceptuale privind sursele atrase / plasate
T
E
A
Exemple - Daţi exemple de surse atrase / plasate pentru o societate comercială,
I respectiv pentru o instituţie bancară
N Societate comercială Instituţie bancară
S
T
I
T
U
Ţ
I Important de reţinut !!! – Expresii şi conturi folosite:
I
L Contabilitate financiară Contabilitate bancară
O - împrumutul (Loan received) = atragerea
R - credite acordate temporară de valori care trebuie restituite,
- credite primite generând deci obligaţii
D
E - împrumuturi acordate - creditul (Loan granted) = un plasament al
- împrumuturi primite valorilor temporar disponibile, ceea ce atrage
C după sine creanţe ale băncilor
R
E
D
I Întrebări
T - De unde poate atrage o instituţie bancară surse financiare şi sub ce forme?
- Cui poate plasa o instituţie bancară sursele financiare şi sub ce forme?

Surse plasate = plasamente ale Surse atrase = atrageri de lichidităţi:


valorilor băneşti disponibile Scop: ...............
Scop: ........... - acoperirea unor goluri temporare de
- ajutoare acordate clienţilor, cu titlu trezorerie
rambursabil - realizarea unor plasamente profitabile

Contabilitatea instituţiilor de credit


- conf.univ.dr. Cristina ŞTEFĂNESCU -
Tip Surse plasate - Credite (ACTIV) Surse atrase - Împrumuturi (PASIV)
operaţiuni depozite la BNR (111) împrumuturi de refinanţare de la BNR
interbancare (112)
credite acordate IC (141) împrumuturi de la IC (142)
depozite la IC (131) depozite ale IC (132)
acorduri de răscumpărare (operaţiuni acorduri de răscumpărare (operaţiuni
repo) şi titluri date cu împrumut (151) reverse-repo) şi titluri luate cu
împrumut (152)
operaţiuni cu credite acordate instituţiilor financiare împrumuturi de la instituţiile financiare
clientela şi (231) (232)
instituţiile credite acordate instituţiilor depozite ale instituţiilor nefinanciare
financiare nefinanciare (grupa 20) (253)
acorduri de răscumpărare (operaţiuni acorduri de răscumpărare (operaţiuni
repo) şi titluri date cu împrumut (241) reverse-repo) şi titluri luate cu
împrumut (243)

Prezentarea principalelor surse atrase / plasate pe piaţa interbancară

- Împrumuturile de refinanţare de la Banca Naţională a României (contul 112)


- Creditele şi împrumuturile interbancare (conturile 141/142)
- Depozitele interbancare (conturile 131/132)
- Credite acordate / împrumuturi primite, garantate cu titluri (conturile 151/152)

Contabilitatea creanţelor restante şi depreciate (grupa 18)


Creanţele şi dobânzile restante - se constituie din:
- creditele nerambursate la termen
- dobânzile calculate (scurse) la acestea şi neachitate, pentru care se calculează, de regulă,
dobânzi majorate, penalizatoare.

Creanţele şi dobânzile depreciate – se folosesc numai în situaţia în care banca a calculat şi


înregistrat ajustări pentru depreciere

Simbolul conturilor

1 – interbancar (alte IC) ◄-----------X 8 X X----------► 1 – creanţe (credite)


2 - clientela ▼ 71 – creanţe ataşate (dobânzi)
1 – restante 72 – sume de amortizat
2 - depreciate (comisioane)

Important de reţinut !!!


 Veniturile din dobânzi calculate la creanţele depreciate se contabilizează cu ajutorul conturilor
de venit (7018 / 7028)
 Creanţele restante şi depreciate pot fi acoperite din rezerva generală pentru riscul de credit (514
= grupa 18/28)
 Creanţele restante şi depreciate sunt recunoscute ca pierdere în cazul în care nu mai pot fi
acoperite (668 = grupa 18/28)

Contabilitatea instituţiilor de credit


- conf.univ.dr. Cristina ŞTEFĂNESCU -
Modificări patrimoniale aferente operaţiunilor cu surse plasate / atrase

Surse plasate Surse atrase


Plasarea surselor Atragerea surselor
Creanţă Disponibilităţi
= Disponibilităţi = Datorie
băneşti băneşti
Înregistrarea comisioanelor încasate Înregistrarea comisioanelor plătite
Disponibilităţi = Sume de Sume de = Disponibilităţi
băneşti amortizat amortizat băneşti
Înregistrarea amortizării comisioanelor Înregistrarea amortizării
comisioanelor
Sume de V.comis Ch.comis Sume de
amortizat amortizat
Înregistrarea dobânzilor cuvenite Înregistrarea dobânzilor datorate
(creanţe ataşate) (datorii ataşate)
Dobandă = Venit Cheltuială = Dobândă
Încasarea dobânzii Plata dobânzii
Disponibilităţi = Dobandă Dobândă = Disponibilităţi
băneşti băneşti
Rambursarea Rambursarea
Disponibilităţi = Creanţă Datorie = Disponibilităţi
băneşti băneşti
În cazul neîncasării creanţelor
Trecerea la restanţă a creanţelor curente
Creanţe = Creanţe
restante curente
- principal - principal
- dobândă - dobândă
Trecerea la depreciate a creanţelor
(restante)
Creanţe = Creanţe
depreciate (restante)
- principal - principal
- dobândă - dobândă

Contabilitatea instituţiilor de credit


- conf.univ.dr. Cristina ŞTEFĂNESCU -
Împrumuturile de refinanţare de la Banca Naţională a României (contul 112)
Împrumutul de refinanţare = un împrumut de ultimă instanţă datorită dobânzilor ataşate (în general
mari); se acordă în condiţii speciale, în general pe termen scurt (maxim 90 de zile calendaristice)

Împrumuturi garantate cu titluri (Împrumutul lombard) – caracteristici:


- perioada de acordare – overnight
- rata dobânzii (rata lombard) = nivelul maxim al ratei dobânzii practicate în sistemul bancar
(stabilită de CA al BNR în conformitate cu obiectivele de politică monetară)
- este anunţată în avans de BNR şi se calculează ca rată a dobânzii simple (număr de
zile/360)
- poate fi modificată de BNR în orice moment, cu efect asupra creditelor lombard acordate
începând cu următoarea zi bancară lucrătoare
- se plăteşte o dată cu rambursarea creditului.
- garanţii – titluri - valoarea ajustată a acestora trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul
şi dobânda aferentă
- condiţii cumulative pentru garaţii:
o să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;
o să nu fie emise de banca prezentatoare.
Împrumuturi garantate cu active eligibile – caracteristici:
- garanţiile – active eligibile – valoarea ajustată a acestora trebuie să acopere în proporţie de
100% creditul şi dobânda aferentă
- condiţii cumulative pentru garaţii:
o să fie în proprietatea băncii prezentatoare;
o să nu fie gajate sau sechestrate;
Creditele şi împrumuturile interbancare (conturile 141/142)
Credite / împrumuturi de pe o zi pe alta / la termen

Depozitele interbancare (conturile 131/132)


Depozite la vedere
- se constituie pe o durată iniţială de cel mult o zi lucrătoare
- sunt solicitate de băncile care resimt acut nevoia de lichidităţi, motiv pentru care se
negociază, de regulă, dobânzi mari, reprezentând surse importante de venituri
- devin foarte repede disponibile unor alte plasamente avantajoase pe termen lung sau
scurt
Depozite la termen
- se constituie pe o durată mai mare de o zi
- prezintă anumite avantaje (ex. rata dobânzii mai mare) şi dezavantaje faţă de cele la
vedere (sumele de bani pot fi retrase numai la scadenţă, în caz contrar se pierde dobânda
pentru întreaga perioadă)
Depozite colaterale
- se constituie drept garanţii sau măsuri asiguratorii solicitate de creditori (ex. pentru
efectuarea unor plăţi ulterioare, de regulă nominalizate)

Credite acordate / împrumuturi primite, garantate cu titluri (conturile 151/152)

Tipuri de credite garantate cu titluri”


- credite „simple” garantate cu titluri - nelivrate de către împrumutat = pensiune simplă
- credite garantate cu titluri livrate de împrumutat (clasa 3) = pensiune livrată
- caracteristica comună – transferul temporar al dreptului de proprietate asupra activelor

Contabilitatea instituţiilor de credit


- conf.univ.dr. Cristina ŞTEFĂNESCU -