Sunteți pe pagina 1din 6

REGULAMENT CONCURSUL ,,COPIII ȘI A.B.C.

-UL CIRCULAȚIEI”
Ediția a III-a, aprilie 2019
CAERI 2019, poziția 296

DOMENIUL: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile


TEMA: „COPIII ȘI A.B.C.-UL CIRCULAȚIEI” - concurs de creație plastică, creație literară, colaje
SCOPUL CONCURSULUI:
-Identificarea şi valorificarea potenţialului creator al copiilor; Stimularea creativităţii şi originalităţii în
realizarea unor lucrărilor practice și scrieri imaginative.
OBIECTIVELE CONCURSULUI:
- Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor;
- Dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiilor, a imaginaţiei şi creativităţii;
- Stimularea capacității de relaționare elev-elev, profesor-elev în vederea realizării unui produs finit ce
va intra intr-o competiție școlară.
ARGUMENT:
În perioada şcolară copilul câştigă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să aprecieze
conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acţiunilor sale, pentru ca, mai
târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele
celorlalţi semeni adulţi.
Siguranţa în trafic ar trebui să fie una dintre temele centrale în educaţia oricărui copil, urmărindu-se
dezvoltarea de atitudini şi comportamente responsabile, care să fie transferate apoi către alte domenii
esenţiale ale personalităţii individuale. Acum, mai mult decât în trecut, copiii trebuie ajutaţi cât mai de
timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de securitate rutieră, să realizeze necesitatea
respectării lor în orice împrejurare.
Datoria oricărui cetăţean este de a respecta regulile de circulaţie şi, în acelaşi timp, de a participa, în
mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi membri ai societăţii pentru cunoaşterea şi respectarea
acestor reguli.
GRUP ŢINTĂ:
- Preșcolari și școlari cu vârste cuprinse între 3-19 ani (preșcolar, primar, gimnaziu, liceu);
- Cadre didactice;
- Părinţi;
- Comunitatea locală.
CAP. I Cadrul general
Art. 1. Prezentul Regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a concursului pe
teme rutiere „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, adresat preșcolarilor, elevilor din ciclul primar, gimnazial și
liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de masă sau special, de stat sau particular din toată ţara.
Art. 2. Obiectivul central vizează stimularea elevilor pentru creaţia literară şi artistico-plastică.
Art. 3. Concursul pe teme rutiere „Copiii și A.B.C.-ul circulației” promovează competitivitatea și
valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs.
Art. 4. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă (națională).
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
- 01 septembrie 2018 - 30 septembrie 2018 – formarea echipei de proiect
- 01 octombrie 2018 - 31 octombrie 2018 – realizarea documentelor necesare
- 01 noiembrie 2018 – 05 aprilie 2019 – promovarea concursului;
- 14 ianuarie 2019 - 05 aprilie 2019 – înscrierea participanților;
- până la 05 aprilie 2019 – depunerea/ trimiterea lucrărilor;
- 08-09 aprilie 2019 – selecția și organizarea expoziției la Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare” Onești;
- 10 - 11 aprilie 2019 – jurizarea lucrărilor;
- 10 iunie - 30 iulie 2019 – trimiterea documentelor tuturor participanților (diplome, adeverințe).
Cap. II. Organizarea concursului
Art. 5. Concursul este organizat de Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.
Art. 6. Concursul are următoarele secţiuni:
I. „Micul pieton” - pictură, desen, colaj (tehnică mixtă)
II. „Urmează îndemnul polițistului”- creație literară (scurte texte, compuneri, poezii)
1
III. „Educație pentru prevenirea riscului rutier”- publicare de articole
Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere, trimisă odată cu lucrările și acordul de
parteneriat completat în original, în dublu exemplar, într-un plic A4 timbrat și autoadresat la:
Prof.înv.primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA,
Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești,
b-dul Oituz, nr.7 bis, Onești, județ Bacău.

Fișa de înscriere va fi trimisă și în format word, pe adresa: concurs_circulatia@yahoo.com

La secțiunile I și II lucrările (în format A4) vor fi etichetate pe verso cu o etichetă scrisă la calculator
care să evidențieze datele de identificare a concurentului: Instituția școlară, localitatea, judeţul; numele şi
prenumele copilului, grupa / clasa; titlul lucrării; numele şi prenumele coordonatorului.
Nu se admite intervenția cadrului didactic în lucrarea copilului, aceasta va fi descalificată.
Lucrările vor fi trimise fiecare în câte o folie de protecție.

Copiii vor primi diplome pentru premiile I, II, III, mențiune, premii speciale, diplome de participare
pentru toți ceilalți participanți.
Numărul total de premii I, II, III și mențiuni nu va depăși 25% din numărul de concurenți. Nu se vor
acorda premii materiale. Nu se admit contestaţii.
Diplomele vor fi trimise prin poștă, la adresa menționată de cadrul didactic pe plicul timbrat
autoadresat.
Evaluarea lucrărilor se va face de către profesorii implicați în organizarea concursului, precum și de
cadre didactice de specialitate.
Criterii de evaluare a lucrărilor:
- SECŢIUNEA I: respectarea tematicii, originalitatea, materialele şi complexitatea tehnicii alese,
gradul de acoperire a suportului, acurateţea lucrării.
- SECŢIUNEA a II-a: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care
acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată, calitatea exprimării (corectitudine ortografică şi gramaticală,
vocabular, stil, coerenţă, ş.a.), aşezarea în pagină, caligrafia; Lucrările vor fi redactate prin scris de mână, nu
la calculator.

Creațiile literare vor fi publicate gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr.3 / 2019,
înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională. Pentru a putea fi posibil acest lucru, cadrul didactic trebuie
să trimită creațiile literare și în format electronic (Word, nu scanate ori PDF), pe adresa de e-mail
concurs_circulația@yahoo.com. Criteriile de redactare sunt: font Times New Roman, 12, cu diacritice.
Cadrele didactice participante vor primi revista în format electronic, pe adresa de e-mail specificată în fișa
de înscriere.

- SECŢIUNEA a III-a: Cadrele didactice pot trimite spre publicare gratuită în revista „Copiii și
A.B.C.-ul circulației”, Nr.3 / 2019, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională și articole, respectiv studii
de specialitate pe teme rutiere. Acestea trebuie să fie originale, nu preluate de pe internet. Cadrele didactice
își asumă răspunderea pentru originalitatea lucrărilor trimise. Criteriile de redactare sunt font Times New
Roman, 12, cu diacritice (Word, nu scanate ori PDF). Dimensiunea articolului să nu depășească o pagină.
Lucrările trimise vor avea următoarea tematică: Proiecte/ parteneriate educaționale pe teme de
educație rutieră; Referate care abordează tema educației rutiere; Elemente de educație rutieră – exemple de
bună practică;
NU SE PERCEPE TAXĂ.
Data limită de trimitere a lucrărilor este 05 aprilie 2019, data poştei. Lucrările care vor avea o dată
a poştei ulterioară decât cea precizată nu vor mai participa la jurizare şi nici nu vor fi expuse.
Lucrările nu se returnează. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate cadrului didactic
coordonator al concursului, prof.înv.primar ASĂNACHE MARIA-MAGDALENA.

Un elev poate participa cu o singură lucrare, la o singură secțiune.

Contact: concurs_circulatia@yahoo.com
Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Şcoala ................................................................
2
Onești Loc.......................................................................
Județul Bacău Jud.......................................................................
Nr.............. Din................................ Nr................ Din.................................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astazi,..........................................................
1.PĂRŢILE CONTRACTANTE:
A. Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, B-dul Oituz nr.7 bis, Onești, jud.Bacău,
reprezentată prin: prof. Ionel Abaza, în calitate de director, prof.înv.primar Asănache Maria-
Magdalena în calitate de coordonator
B.
Şcoala........................................................................................,str................................................nr........,
localitatea..............................................., judeţul......................................... reprezentată prin ...........................
................................................................... în calitate de director şi …………………………..………………
………………………………………………………... în calitate de colaborator în cadrul proiectului
„Copiii și A.B.C.-ul circulației”
2.OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener, în vederea
organizării şi desfăşurarii de activităţi extraşcolare
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A) Aplicantul se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
Să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
Să emită şi să distribuie diplome tuturor participanţilor;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
Să mediatizeze concursul în şcoală;
Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;
Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor pentru concurs;
Să trimită lucrările participante către şcoala coordonatoare;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului;
Să trimită şcolii organizatoare prezentul acord, semnat şi ştampilat în dublu exemplar.
4. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2018– 2019.
5. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:
Concursul ,,Copiii și A.B.C.-ul circulației” face parte din Domeniul Educație civică, voluntariat,
proiecte caritabile, şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din județ,
precum și din țară.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR, DIRECTOR,
prof. IONEL ABAZA

Coordonator: Colaboratori:
Prof.înv.primar ASĂNACHE
MARIA-MAGDALENA

3
FIŞA DE ÎNSCRIERE

NUME și PRENUME cadru didactic: …………….……………………………………............................


Unitatea de învăţământ: ……………………………..……………………………………….....................
Clasa la care predă: ……………………
Adresa de corespondenţă: …………………………………………………………………………..............
Adresa de e-mail: …………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………….

NR NUMELE ȘI PRENUMELE ȘCOALA LOCALITATEA JUDEȚUL GRUPA/ NUMELE ȘI PRENUMELE


CRT ELEVILOR CLASA CADRULUI DIDACTIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ETICHETE CONCURS
Instituția școlară: Instituția școlară: Instituția școlară:

4
Localitatea: Localitatea: Localitatea:
Judeţul: Judeţul: Judeţul:
Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului:

Clasa: Clasa: Clasa:


Titlul lucrării: Titlul lucrării: Titlul lucrării:
Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului:

Instituția școlară: Instituția școlară: Instituția școlară:


Localitatea: Localitatea: Localitatea:
Judeţul: Judeţul: Judeţul:
Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului:

Clasa: Clasa: Clasa:


Titlul lucrării: Titlul lucrării: Titlul lucrării:
Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului:

Instituția școlară: Instituția școlară: Instituția școlară:


Localitatea: Localitatea: Localitatea:
Judeţul: Judeţul: Judeţul:
Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului: Numele şi prenumele copilului:

Clasa: Clasa: Clasa:


Titlul lucrării: Titlul lucrării: Titlul lucrării:
Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului: Numele şi prenumele coordonatorului:

FIŞA DE ÎNSCRIERE

NUME și PRENUME cadru didactic: …………….……………………………………............................

5
Unitatea de învăţământ: ……………………………..………………………………………..................... Clasa la care predă: ……………………
Adresa de corespondenţă: …………………………………………………………………………..............
Adresa de e-mail: ………………………………………………………………………………………… Telefon: …………………………………….
Titlul lucrării cadrului didactic ce va fi publicată gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr.3 / 2019, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pentru lucrările elevilor ce vor fi publicate gratuit în revista „Copiii și A.B.C.-ul circulației”, Nr.3 / 2019, înregistrată cu I.S.S.N. la Biblioteca Națională
1.Titlul lucrării elevului …………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele elevului …………………………………………………………………………………
2.Titlul lucrării elevului …………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele elevului …………………………………………………………………………………
3.Titlul lucrării elevului …………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele elevului …………………………………………………………………………………
4.Titlul lucrării elevului …………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele elevului …………………………………………………………………………………
5.Titlul lucrării elevului …………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele elevului …………………………………………………………………………………

Prin completarea prezentei fișe de înscriere cadrul didactic își asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrărilor
trimise.
SEMNĂTURA CADRULUI DIDACTIC,