Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

FACULTATEA URBANISM SI ARHITECTURA


DEPARTAMENTUL ARHITECTURA

Proiect de diplomă

Tema SPITAL ONCOLOGIC PEDIATRIC

Problema: Lipsa a unui sistem integrat pentru monotorizarea, cercetarea, diagnosticarea și


tratarea copiilor bolnavi de cancer.
Sarcina principală : Proiectarea un spital oncologic pediatric în orașul Chișinău
Sarcina generală: Construirea unui sistem de blocuri legate intre ele, ce vor satisface
necesitațile copiilor bolnavi de boli oncologice, cu o logică care va ajuta și va minimaliza
eforturilor copiilor cît și a lucrătorilor.
Care vor fi ele?

Situl propus: Pentru proiectare se propune un lot de 7,5 ha situat între străzile Grenoble
,Pictor Mihai Grecu și strada Ion Casian Suruceanu .
Acest lot a fost propus din cauza mai multor factori :
 Este situat lîngă o zona verde, parcul Valea trandafirilor .
 În impreujurile sunt mai multe spitale: Spitalul Clinic Municipal de copii
„Valentin Ignatenco „ , Spitalul privat NOVAMed, Centru de reabilitare
pentru copii cu handicap sever al aparatului locomotor, Institutul Oncologic.
 În apropiere exista un depozit farnaceutic “Sanfarm-Prim”.
 Amplasamentul propriu zis al spitalului va permite legaturi ușoare cu centrul
de greutate a teritoriului deservit , acesibilitatea ușoara pietonală și auto , o
vecinatate liniștită , linga zona unui parc , o aerare optima a terenului de
amplasare , o suprafața ce permite unei arii construite de 75-100 m.p./pat.
 Va oferi accese cit mai directe la sectoarele funcționale importante ,
policlinica cu servicii de consultare , spitalizarea propriu zisa, serviciile
tehnico medicale pentru diagnostic și tratament, servicii auxiliare
administrative și tehnico gospodaresti .
În proiectul dat se va folosi urmatoarele documente cu normative :
- СНиП II-71-79 „Оздоровительныеучреждения и учрежденияотдыха” Москва 1979;
- СНиП II-70-74 „Санатории” Москва 1976;
- СНиП II-69-78 “Лечебно-профилактическиеучреждения” Москва 1978.
- NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural şi artificial
- NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor
- NCM E.03.03-2014 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de
semnalizare şi stingere a incendiilor
- NCM G.03.03:2015 Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare
- CP C.01.02:2014 Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea
accesibilităţii pentru persoane cu dezabilităţi.
În proiectarea spitalului se va ține cont de urmatoarele facilităţi pentru pacienţi .
• Servicii medicale pentru pacienţi în ambulatoriu: diagnostic, tratament
specific și recuperare adecvată
• Servicii medicale pentru pacienţi internaţi
• Spitalizare prelungită
• Îngrijiri paliative

Activităţi principale
• Activităţi medicale
• Programe de prevenţie
• Examinare/screening pentru diagnosticare precoce
• Diagnostic
• Terapie Medicală, Chirurgicală, Radioterapie
• Urmărire posttratament
• Suport spiritual și psihologic pentru pacienţi și aparţinători
Servicii medicale
• Imagistică medicală de înaltă performanţă (RMN, CT, angiografie, radiologie digitală,
ecografie)
• Laborator de analize medicale
• Radioterapie terapeutică și paliativă (accelerator linear, brahiterapie, radioterapie
intraoperatorie)
• Tratament chirurgical (săli de operaţie, saloane de terapie intensivă)
• Chimioterapie
• Terapia durerii și terapie nutriţională medicală
• Recuperare medicală
Soluții urbanistice:
 Utilizarea rațională a ternului pentru construcții proiectate in cadrul construit existent,
crearea unei ambianţe armoniose.
 Amenajarea peisagistică cu folosirea speciilor valoroase de arbori şi arbuşti.
 Organizarea rațională a reliefului cu folosirea maximală a solului din groapa de fundație.
 Amenajarea căilor de acces pentru transport si pietoni, a locurilor de parcare auto.
 Asigurarea cailor de acces în toate zonele.

Cerințe ale planului general: Structura și compoziția spațiului instituțiilor medicale definite
prin specificarea de proiectare pentru a se potrivi profilului propus. În suprafața propusa de
7 .5 ha de inclus accese comode și funcțiunile necesare.
??

Zone principale:
- Zona edificiilor (clădirea spitalului, centru de creație si expoziție, centrul de congres,
bloc științific de cercetări, centrul de asistență psihologică );
- zona teatrului în aer liber, cu încăperi auxiliare;
- Zona verde (parc cu accese pietonale, pasaje, havuze, peluze, etc.).
Zone secundare:
- zona gospodărească (clădirea cazangeriei, depozite, pază, etc.);
- depozitarea și evacuarea deșeurilor (medicamentoase, de uz general, etc.);
- accese separate de cele destinate vizitatorilor (inclusiv pentru ambulanțe);
- parcare pentru personal;
- Zona parcări pentru vizitatori.
-
Cerințe ale soluționării spațial-volumetrică:
????
Schema spaţial volumetrică va fi dictată de relieful existent şi destinaţia funcţională a
încăperilor în vederea obţinerii unui grad maxim de comfort, inclusiv şi pentru
persoanele cu dizabilităţi.
- Regimul de înălţme a construcţiei conform regimului stabilit în zona respectivă de cître
PUG al or. Chișinău.
Cerințe ale soluționării spațial-volumetrică:
Tabelul 1-Orientarea geamurilor si încăperilor.

Încăperea Latitudinea geografica

sudic 45° 45-55° latitudinii nordic 55° latitudinii


latitudinii Nordice Nordice
Nordice

Saloanele,camerele de joaca pentru S, SW, W, N S, SW, W; S, SW, SE, W, E;


copii NsiSE–nu mai N–nu mai mult 10%
mult 50% locuri locuri din bloc
din bloc

Sălile de operare,sălile de N, NW, NE N, NW, NE N, NW, NE, W, E


reanimare,dispensarele
Suprafața încăperilor centrului oncologic pentru copii

Suprafaț,
Denumirea zonei Denumirea încăperilor
Nr. m.p.
1 2 3 4
Zona de recepție, internare
1. Zona de intrare 1. Tambur
2. Hol
3. Zona așteptare

4. Bufet

5. GTS vizitatori
6. Păstrarea hainelor si lucrurilor
vizitatorilor
2. Recepție 1. Registratura
2. Birou de informare
3. GTS personal
3. Zona de trecere sanitara, 1. Apret ( substanta ce dezinfecteaza )
repartizare 2. Baie cu dus
3. Baie cu dispozitiv pentru persoane cu
dezabilitați
4. Camera de baie cu vestiare
5. Sala de proceduri
6. Sala de pansament
Zona radiologie 7. Sala de rengheno diagnosticare
8. Camera pentru păstrarea inventarului
renghen mobil si foto laboratorul
9. Cabinet sef secție
10. Birou șefa asistenta medicala
11. Camera surorii medicale principale
12. Camera personal
13. Camera pentru păstrarea nepermanenta
la lucrurilor bolnavilor
14. Camera pentru păstrarea si
dezinfectarea vaselor
15. Camera dericătoare
16. Debara pentru soluții si unelte de
curățenie
Încăperi de serviciu 17. Camera de stocare provizorie a lenjerii
curatatorie murdare
18. Camera păstrare lenjerie curata
19. GTS personal
20. Camera de schimb,păstrare haine si
baie personal
Total
Secția saloane copii
1. Secția saloane 1. Salon cu un pat
2. Salon cu 2 paturi
3. Salon cu 3 paturi

4. Salon cu 4 paturi
5. Cabinet medic
6. Sala de proceduri

7. Post de serviciu soră medicalăîn secția de


copii pină la 1 an
8. Post de serviciu în secția după 1 an

9. Bufet asamblat cu aparat de spălat și


sterilizat vaselă
10. Cantină prevazuta pentru copii după 3 ani
11. Camera de joacă 1 an- 6 ani
12. Camera de zi copii de la 7 ani în sus
13. Loc pentru paturile cu rotile și cărucioare
14. Verandă incalzita(nr.paturi egal cu 50% nr.
Copii in secția saloane)

2. Noduri sanitare pentru 1. Dușuri pentru băieți și fete


bolnavi 2. GTS băieți și fete

3. Baie pentru copii după un an

4. Baie pentru copii pînă la 1


5. Cabina igienei personale fete
3. Încaperi cu locuri pentru: 1. Spălarea și sterilizarea oalelor(accesorii
copii)
2. Păstrarea lucrurilor pentru curațenia
încaperilor
3. Păstrarea lengeriei curate
4. Încăperi comune în secția 1. Cabinet șef secție
saloane
2. Camera surorii medicale de serviciu
3. Camera infirmiera
4. Camera personal
5. Camera pentru alăptarea copiilor pîna la 1
an
6. Încapere pentru proceduri copii
7. Încăpere pentru păstrarea utilajului mobil
fizioterapie
5. Încăperi pentru mame 1. Dormitoare
2. Cameră de odihnă și supraveghere
3. GTS
4. Duș
Total

Referințe la secția saloane pentru copii:


-Secțiile pentru copii cu mai mult de 60 paturi trebuie repartizate în blocuri separate.
-Pentru copii cu virstapina la 1 an se preconizeaza secții aparte.
-Capacitatea saloanelor în secția de copii pîna la 1 an nu trebuie să depășească 2 paturi, secția
cu vîrsta după 1 an nu depașește 4 paturi în salon.
-Saloanele copiilor pîna la 1 an sunt împarțite în 2 boxe separate a cîte 1-2 paturi în fiecare
boxă.
-Saloanele secțiilor pentru copii cu vîrstapînă la 7 ani se amplasează nu mai sus de nivelul 2.
Suprafața încăperilor rengenologie și operare

Suprafața,
Denumirea zonei Denumirea încăperilor
Nr. m.p.
1. Boxa rengen 1. Ecluză la intrare în boxă
2. Sala așteptare

3. GTS în fața sălei de așteptare

4. Sala proceduri
5. Camera păstrare aparatului rengen
6. Fotolaborator

2. Boxa operații 1. Zona așteptare


2. GTS în fața zonei de așteptare

3. Sala post operații


4. Sala sterilizare
5. Sala operații
6. Sala pansament post operații
7. Ecluză la intrarea în boxă
Total

Referințe pentru suprafața încăperilor rengenologie și operare


-Boxele rengen și operații trebuie sa preconizeze intrări și ieșiri separate,efectuate prin
ecluză.
Secția Radiologie
Suprafața încăperilor secției radiologie
Denumirea zonei Denumirea încăperilor Suprafața,
Nr. m.p.
Încăperile secției unde 1. Depozit substanțe radioactive (depozitul este
se utilizează substanțe prevăzut pentru păstrarea concomitentă a mai
radioactive închise mult de 200 MG-ECV radiu)
2. Sala păstrare manipulatoare

3. Sala proceduri

4. Sala mulaj
5. Sala
6. Bloc operații
1. Depozit păstrare substanțe radioactive+(ecluză
Încăperile secției unde 3m.p)
2. se utilizează substanțe
2. Sala fasonare+(ecluză 3m.p)
radioactive deschise
3. Sala spălare+(ecluză 3m.p)
4. Sala proceduri
5. Salon
6. Bloc operații
7. Încăpere pentru păstrarea lengeriei poluate
radioactiv

8. Laborator radiometrie,dozimetrie
9. Încăpere subterană pentru păstrarea resturilor
solide,poluate radioactiv
10. Încăpere pentru păstrarea temporară a
eliminărilor radioactive a bolnavilor ce urmează
să fie investigati
11. Camera pentru dezactivare și curățirea
vaselor,cu un control dozimetric
12. Punct control sanitar,dozimetric pers.

13. Sala cu materiale


14. Punct control sanitar pentru bolnavi cu portale
control dozimetric

Referințe secția Rengenologie


-Secțiile radiologie preconizate în scopuri tratament sunt necesar de amplasat în blocuri
aparte(vis-a-vi blocului central) sau la parterul blocului central al spitalului.
-Numărul de paturi în saloane cu tartare deschisă a substanțelor radioactive nu trebuie să
depășească 3 paturi,tartare închisă 4 paturi.
-În secțiile de tratare și diagnosticare cu substanțe radioactive închise și deschise,de prevăzut
o încăpere pentru păstrarea substanței active.
-Sala cu proceduri(gama-terapii) trebuie sa fie preconizata fara geamuri.
Suprafața încăperilor blocului operații

Nr. Suprafața,
Denumirea zonei Denumirea încăperilor
m.p.
1. Încăperile zonei 1. Sala de operații cu o masă de operare
operații
2. Încăpere pentru aparatul respirație
artificială+ sala montare+ spălătorie
3. Sala preoperațională pentru deservirea unei
săli de operare(pentru 2 săli 25m.p)
4. Sala de sterilizare(dacă deservește 2 săli
septice sau aseptice).
5. Sala anestezie(dacă deservește 2 săli de
operare).
6. Încăpere cu materiale și instrumente(dacă
deservește mai mult de o sală de operații).
7. Sala aplicare gips;
8. Camera păstrare gips(amestecarea în
apropierasălei de operații).
9. Încăpere pentru păstrarea pansamentelor de
gips;
10. Încăpere pentru păstrarea utilajului mobil;

11. Încăpere pentru păstrarea utilajului rengen


mobil,fotolaborator;
12. Laborator pentru analize urgente;
13. Sala de aparate pentru deservirea a 2 săli de
operații;
14. Încăpere pentru spălarea vaselor și utilajului
a sălilor postoperatorii,anestezie,reanimare;
15. Sală păstrare temporară și sortare a lengeriei
murdare;
16. Cabinet responsabil secție;
17. Camera surorilor medicale anesteziste(dacă
sunt mai mult de 3 camera se mărește cu
3,5m.p).
2. Cabinet anghiografie 1. Sala de proceduri și
observație,vizualizare fotofixari;
18. Sala preoperații și pregătire;
19. Camera coordonare aparat;
20. Fotolaborator;
21. Încăpere pentru dezasamblarea și
spălarea sculelor;
22. Sala ghipotermie;
23. Încăpere păstrare și pregătire sînge;

24. Încăpere păstrare lengerie curată;


25. Încăpere pentru păstrarea temporară a
lengeriei murdare și resturi operații;
26. Sala protocoale;
27. Camera chirurg;
28. Camera surori medicale(mai mult de 4
se măreste suprafața cu 3,5m.p).
29. Camera surori medicale principale;
30. Control sanitar pentru personal;
31. Loc pentru păstrarea obiectelor de
curațire a încăperilor;
30. Încăperi auxiliare.
Total

Refetințe pentru suprafața încăperilor blocului operații


-Sala de operații trebuie preconizată pentru o masă de operații.
-Numărul meselor de operații în bloc se calculează supă criteriul: 1 masa la 30-40 paturi.
-Blocul de operații după regulă necesită 2 secții(neintersectate cu restu)secție septică și
aseptică.
Suprafața încăperilor secției de anestezie și reanimare
Suprafața,
Nr. Denumirea zonei Denumirea încăperilor
m.p.
1. Zona anestezie și reanimare 1. Sala reanimare;
2. Sala pre-reanimare;
3. Laborator analize urgente;
4. Încăpere pentru păstrarea și clasificarea
sîngelui;
5. Încăpere pentru control și diagnostic al
utilajului ajutator;
6. Cabinet șef secție;
7. Cabinet medic anesteziolog-
reanimatolog;
8. Cameră personal;

9. Punct control personal(6m.p la o sala,nu


mai puțin de 8m.p).
10. Camera surorii medicale(derigatoare).
11. Camera surorii medicale principale;
12. Saloane terapie intensivă;
13. Postul surorii medicale de serviciu(1post
la trei paturi în secția terapie intensiva).
Total

Referințe pentru suprafața încăperilor secției de anestezie și reanimare


-Secția de anestezie și reanimare este prevăzută în spitale pentru copii, 300 locuri și mai mult.
-În spitale de profil suprafața sălei constituie 48 m.p,la fiecare medic adăugător normei +4m.p
-Secția anestezie și reanimare este necesar sa fie constituita di 2 unitați:pentru persoanele
internate și ce urmează internarea.
-Sunt necesare 2 posturi concomitente pentru surorile medicale de serviciu,cu o suprafața de
8 m.p
Suprafața încăperilor laborator
Suprafața,
Nr. Denumirea zonei Denumirea încăperilor
m.p.
1. Încăperi pentru colectarea și 1. Încăpere pentru colectarea și sortarea
înregistrarea analizeleor probelor(650 analize zi).
pacienți staționar 2. Încăpere pentru înregistrarea și
eliberarea rezultatelor analizelor(650
analize zi).
2. Încăperile pentru pregătirea 1. Laborator cercetarea urinei;
analizelor(secția clinica)
2. Laborator cercetarea
salivei,macrotei,sucului gastric,scaun.
3. Încăpere centrifuga;
4. Încăperi laboranți;
5. Spălătorie.
3. Secție gematologie 1. Încăperi laboranți;
2. Încăpere colorare probe;
3. Încăperi medici laboranți;
4. Încăperi laboranți.
4. Secția biochimică 1. Încăperi laboranți pentru cercetarea
sîngelui asamblate cu centrifugi;
2. Încăperi pentru centrifugare;
3. Încăpere pentru cercetări biochimice și
hormonale a urinei;
4. Încăpere întărire
5. Încăpere calometrică;
6. Încăpere pentru fotometrii;
7. Cabinet cualografie;
8. Spălătorie;
9. Cabinet pentru preluarea și asimilarea
metodelor noi.
5. Încăperi adiționale 1. Cabinet șef secție;
2. Încăpere materiale;
3. Încăpere pentru păstrarea lengeriei și
obiectelor de curățire încăperi;
4. Camera personal;
5. Duș pentru personal(1 cabina în
camera).
6. GTS pentru personal(1 cabina).
Total

Referințe pentru suprafața încăperilorlaborator:


-Numărul și suprafața încăperilor în laboratoare se calculează în dependență de numărul analizelor
în zi (pentru secția dispensarului oncologic).
Secția centrală sterilizare
Suprafața încăperilor rensecției centrale sterilizare
Nr Suprafața,
Denumirea zonei Denumirea încăperilor
. m.p.
1. Secție sterilizare 1. Încăperi pentru
primirea,dezasamblarea,spălarea și
uscarea instrumentelor și utilajului
chirurgical,seringe,ace,catetere(nr.paturi
400).
2. Încăpere pentru păstrarea materialelor și
lengeriei nesterile;
3. Încăperi pentru reparația și ascuțirea
instrumentelor chirurgicale;
4. Încăpere pentru pregătirea materialelor
de pansament și lengerie;
5. Încăpere prelucrare mănușilor cauciuc
6. Încăpere pentru control și
complectare,împachetare instrumente;
7. Încăpere pentru păstrarea cutiilor de
împachetare;
8. Sala sterilizare,cuptor(format din zona
curatași poluata).
9. Depozit păstrarea material dezinfectant;
10. Expediție;
11. Cabinet responsabil șef;
12. Camera surorilor medicale superioare;
13. Camera personal;
14. Punct control pentru personalul din
zona curata a secției sterilizare și
cuptor(3 persoane la 1 cabina duș cu 2
cabine de schimb).
15. Încăpere păstrare obiecte;
16. GTS pentru personal.
Total

Referințe la suprafața încăperilor în secției centrale sterilizare:


-Blocul central de sterilizare se preconizeaza în cladire aparte de droit în zona gospodariei.
Suprafața încăperilor pentru farmacie
Nr Suprafața,
Denumirea zonei Denumirea încăperilor
. m.p.
1. Încăperi farmaceutice 1. Zona așteptare;
2. Cabinet eliberare recetă;
3. Sala asistenți farmaceuți;
4. Sala sterilizare cubică;
2. Bloc aseptic 1. Sala aseptică;
2. Sala preaseptic;
3. Sala sterilizare;
4. Încăpere păstrare soluțiilor
medicamentoase;
5. Încăpere păstrare materiale pansament;
6. Încăpere fasonare;
7. Încăpere responsabil șef;
8. Camera chimistului;
9. GTS în ecluză;
10. Sala despachetare;
11. Depozit pentru păstrarea
medicamentelor și materialului de
pansament;
12. Depozit soluții acide,dezinfect;
13. Camera frigorifică;
14. Depozit păstrarea soluțiilor inflamabile
și ușor inflamabile;
15. Depozit cutii,ambalaje.
Total

Referințe pentru suprafața încăperilor la farmacie:


-Farmacia este preconizată în spitale cu capacitatea de peste 100 locuri.
- Nu se admite păstrarea substanțelor inflamabile și ușor inflamabile mai jos de secția saloane.