Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Unitatea şcolară:
Data: 12.05.2015
Clasa: 7 D
Disciplina:Opțional ”Prietenul meu, calculatorul”
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică
Unitatea de învăţare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel
Tema: Crearea diagramelor
Tipul lecţiei: lecţie mixtă (verificarea cunoştinţelor, comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi
deprinderi);
Obiective generale : Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru calcul tabelar
Obiective de referință:
 Să utilizeze corect tehnicile şi procedeele de realizare a diagramelor;
 Să folosească opţiunile de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul;
Obiective operaţionale
Obiective cognitive:
O1: să definească noţiunea de diagramă
O2: să cunoască principalele elemente care definesc o diagramă (titlul, legenda, axe)
Obiective afective:
O3: să prezinte avantajele reprezentărilor grafice ale datelor
Obiective psihomotorii:
O4: să reprezinte datele numerice dintr-o foaie de calcul cu ajutorul diagramelor
Resurse:
Timp: 50 minute
Materiale: cretă, tablă, caiet de notiţe, calculatoare, fişe de lucru
Procedurale:
 Metode de comunicare orală
 Expunerea
 Conversaţia
 Metode de acţiune
 Exerciţiul
 Demonstraţia
 Problematizarea
 Modelarea
 Metoda chiorchinelui
 Procedee de instruire
 Explicaţia în etapa de comunicare
 Conversaţia în etapa de fixare a cunoştinţelor
 Învăţarea prin descoperire dirijată
 Forme de organizare a activităţii
 Frontală
 Pe grupe mici
 Metode de evaluare
 Probe orale
 Verificare prin lucru individual
Material bibliografic de specialitate:

 Doru Popescu Anastasiu,Mircea Balan: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor Manual


pentru gimnaziu , Editura L&S Info-mat 2008
 Marinel Şerban, Emanuela Cerchez – Informatica pentru gimnaziu, Editura Polirom 2002;
1
Desfăşurarea activităţii

Structura lecţiei pe secvenţe de instruire

Obiectiv Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
e op. învăţământ

Momentul organizatoric (2 min)


Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt asigurate condiţiile Raportează absenţii. Conversaţia
didactico-materiale utile desfăşurării lecţiei.

Răspund la întrebări
1. Funcţiile reprezintă o metodă rapidă de a
Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior (7 min) introduce formule de calcul complexe.
Profesorul adresează clasei întrebări: 2. =nume_funcţie(argumente)
1. Ce sunt funcţiile Excel? 3. Argumentele unei funcţii pot fi: constante,
2. Care este forma generală a unei funcţii Excel? adrese de celule, domenii.
3. Ce argumente poate avea o funcţie? 4. Cele mai utilizate funcţii sunt: SUM –
10 ’ Conversaţia Orală
4. Care sunt cele mai utilizate funcţii? Descrieţi aceste funcţii. returnează suma argumentelor, PRODUCT –
returnează produsul argumentelor,
Profesorul notează elevii care au răspuns la întrebări. AVERAGE – returnează media aritmetică a
(reactulizarea cunoștințelor de va realiza folosind-Metoda argumentelor, MIN – cel mai mic argument,
ciorchinelui) MAX – cel mai mare argument,ABS-valoare
absoluta;SQRT-radical,MOD-restul împărțirii
întregi.

Captarea atenţiei clasei şi enunţarea obiectivelor (1 min)


Profesorul anunţă titlul lecţiei, obiectivele operaţionale şi modul de Ascultă profesorul. Conversaţia
desfăşurare a activităţii.

O1 15 ’ Comunicarea noilor cunoştinţe Sunt atenţi la explicaţiile profesorului şi intervin Expunerea


O2 Profesorul redă definiţia diagramei şi pune accent pe avantajul pe care în cazul în care au întrebări. Urmăresc Conversaţia
O3 îl oferă reprezentările grafice. Utilizând retroproiectorul, profesorul demonstraţia realizată de profesor. Demonstraţia
prezintă practic etapele creării unei diagrame şi descrie fiecare etapă. Notează în caiete explicaţiile oferite de profesor.
Crearea diagramelor

2
Diagramele sunt reprezentări grafice ale informaţiilor
numerice. O diagramă creează o reprezentare vizuală a datelor şi a
relaţiilor dintre aceste date, ceea ce permite utilizatorilor să realizeze
cu uşurinţă comparaţii, modele.
Pentru a crea o diagramă se vor parcurge următorii paşi:
1. Selectați celulele care conţin datele pe care vrem să le
reprezentăm grafic.
2. Din meniul Inserare -> Diagrama alegeți categoria și tipul
de diagramă dorit. Se activeaza Tabul –Instrumente Diagramă și
filele Proiectare, Aspect și Format care ne vor ghida pas cu pas în
crearea diagramei/graficul.
Meniul Proiectare –conține instrumente cu ajutorul cărora putem :
-modifica diagrama; selecta seria de date; comuta rând/coloană;
stiluri de diagrama ;alegerea poziției diagramei;
Meniul Aspect- conține:
- etichetele :titlul,titlu axe, legendă, afisare valori,afisare tabel;
Meniul Format –conține instrumente pentru modificarea aspectului
diagramei:culoare fundal si valori, borduri, efecte, dimensiune.
Modificarea valorilor
Valorile dintr-un grafic sunt legate la foaia de lucru în care au fost
introduse datele. La modificarea oricărei date dintr-o celulă la care
diagrama face referire, diagrama este actualizată şi reflectă imediat
modificarea respectivă.

3
Obiective Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
op. învăţământ
Fixarea, retenţia şi transferul noţiunilor predate prin aplicaţii:
Elevii primesc fişe de lucru în care li se cere să execute următoarele
sarcini: (ANEXA 2-APLICAȚIE DE LABORATOR)
O4 20 ’ Profesorul urmăreşte: Efectuează sarcinile de lucru. Exerciţiul Practică
- efectuarea sarcinilor de lucru şi corectitudinea rezolvării acestora;
- capacitatea elevilor de a realiza sarcinile trasate şi ajută acolo unde
este cazul;
- conduita elevilor la lecţie.
Recapitularea şi sistematizarea conţinuturilor – rezumatul lecţiei Efectuează sarcinile de lucru. Exerciţiul Practică
Se adresează clasei întrebări:
a) Ce este o diagramă?
b) Pentru ce sunt utile diagramele?
c) Care sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a crea o
diagramă?
d) Dacă modificăm datele pe care le-am reprezentat grafic,
3’ trebuie să creăm o nouă diagramă pentru a reflecta noile Elevii răspund la întrebări.
valori?
Temă pentru acasă: reprezentați grafic situația voastră școlară din
semestrul I.

2’ Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra activităţii Elevii sunt atenţi la aprecieri şi la recomandările Conversaţia Orală
desfăşurate, elevii care au activat în timpul orei sunt notaţi. făcute de profesor.

Conversaţia

4
ANEXA 1 – METODA CIORCHINELUI LA RECAPITULAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE – Conţinutul informaţional al unei FUNCȚII

FUNCȚII
FX

ARGUME NUME
NTE FUNCȚIE
“=nume_functie
MO
(argumente)” D

SUM SQRT

MIN/ AVER ABS


VALOR REFERI DOMENI PRODUC MAX A
I NȚE DE I DE T GE
NUME- CELUL CELULE
RICE E

5
ANEXA 2 -Aplicaţie de laborator

Microsoft EXCEL
-Fișă de laborator–
I

1. În folderul Clasa 7 (Desktop) deschideți registrul “Magazin.xlsx”


2. Redenumiti prima foaie cu numele Situație medii, colorați foaia cu roșu.
3. Să se completeze in foaia de calcul datele prezentate în următorul tabel. Datele reprezintă mediile pe cele
două semestre la disciplina “Matematică”, la cele 5 clase a VII-a.
Media
Medii 7A 7B 7C 7D 7E cls.
Semestrul I 8.24 7.93 7.47 8.02 8.87
Semestrul II 7.32 8.33 8.83 9.22 6.76

4. Creaţi o diagramă de tip coloană -“Coloane grupata 3D”, pentru compararea mediilor din cele două
semestre. Stabiliţi titlurile:
a. pentru diagramă “Medii la matematică”
b. axa X - Clase
c. axa Y – Medii;
d. legenda să fie amplasată în partea stangă a diagramei iar în fundal inserați culoarea roșie;
e. poziționați diagrama sub rândul 12 în partea stângă a foii;
f. modificați culorile coloanelor graficului în galben și albastru;
g. schimbați tipul în - 3D Cilindru;
h. aplicati textului din cadrul diagramei culoarea verde și un efect strălucire.
5. Salvaţi modificările făcute.

II
Suplimentar – pentru elevii care termină prima aplicaţie.
1. Redenumiti a doua foaie de calcul “Articole” apoi introduceti datele din tabelul de mai jos:

Articol Cantitate Pret unitar Pret total


Monitor 6 265
Imprimanta 4 234,5
CD-ROM 10 125
Placa de sunet 5 90
Modem 7 114
Cabluri 12 35
Total
2. Să se calculeze prețul total al componentelor și totalul al achiziției din tabelul de mai sus utilizând
funcțiile corespunzătoare.
3. Afișați valorile din Pret unitar și Preț total cu doua zecimale;
4. Formataţi celulele din câmpuri astfel: textul aliniat la centru, caractere de dimensiune 12, aldin.
Informaţiile din coloana Suma să fie aliniate la centrul celulei;
5. Colorați primul rând cu culoarea gri;
6. Încadrați toate datele într-o bordură linie dublă de culoare verde la exterior;
7. Creaţi o diagramă pentru domeniul de celule A1:D7 cu structură radială:
a. Titlu diagramei să fie “Componente PC”.
b. Amplasaţi diagrama ca foaie nouă cu numele “Componente”.
c. Afișati valorile pe diagrama sub forma de procent;
d. Colorați fundalul diagramei cu grandient –Curcubeu.

8. Salvaţi modificările făcute.

6
7

S-ar putea să vă placă și