Sunteți pe pagina 1din 91

SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare faza PT, DE, Asistență tehnică din parte proiectantului și execuție
lucrări aferente proiectului „Reabilitare și dotare Școala Gimnazială Budeasa Mare, în
comuna Budeasa, județul Argeș”

marius.oprescu@gmail.com

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Cod CPV:

45453000-7 Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2)


71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

marius.oprescu@gmail.com

marius.oprescu@gmail.com
Autoritatea contractantă: Comuna Budeasa Secţiunea I: Fişa de date a achiziţiei
Achiziţie: Servicii de proiectare faza PT, DE, Asistență tehnică din parte proiectantului Secţiunea II: Caiet de sarcini
si execuție lucrări aferente proiectului „Reabilitare și dotare Școala Secţiunea III: Formulare
marius.oprescu@gmail.com
gimnazială Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș” Secţiunea IV: Model de contract

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația pentru atribuirea contractului şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică
prezentată presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor din Caietul de sarcini. Oferta de servicii sau
lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele Caietului
de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
marius.oprescu@gmail.com
Serviciile și lucrările se vor presta/executa conform normativelor în vigoare, ţinând cont şi de Normele de
Protecţia Muncii.

Eventualele referiri la mărci și producători în cuprinsul prezentului Caiet de sarcini sunt exemplificative,
iar în procesul de evaluare vor fi luate în considerare ofertele care conțin produse similare/superioare din punct
de vedere tehnic celor solicitate.

În oferta depusă ca urmare a analizării documentației tehnice, ofertantul va cuprinde în articolele de


deviz prezentate toate operațiunile de realizare a lucrărilor conform procedurilor tehnice de execuție proprii.

Oferta financiară trebuie să se încadreze în suma totală și trebuie să permită realizarea și finalizarea în
bune condiții a lucrărilor propuse în cadrul proiectului.

Deoarece este un contract de proiectare și execuție, în vederea unei ofertări unitare se vor respecta
cantitățile estimate în DALI. Ofertantul câștigător are obligația să elaboreze Proiectul Tehnic de Execuție în
conformitate cu prevederile HG 907/2016.

Conform Art. 10 din HG 907/2016: „(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate
în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii […] se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori
de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

[…] b) la data solicitării autorizaţiei de construire; […]”

„(5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului
investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în
componenţa lucrărilor de construcţiimontaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare”

Totodată, Art. 12 din HG 907/2016 prevede: „(1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin
care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea
aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta
Autoritatea contractantă: Comuna Budeasa Secţiunea I: Fişa de date a achiziţiei
Achiziţie: Servicii de proiectare faza PT, DE, Asistență tehnică din parte proiectantului Secţiunea II: Caiet de sarcini
si execuție lucrări aferente proiectului „Reabilitare și dotare Școala Secţiunea III: Formulare
marius.oprescu@gmail.com
gimnazială Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș” Secţiunea IV: Model de contract

tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea
obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor
tehnicoeconomici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.”

Nota: Lucrările se vor deconta pe bază de ataşamente, prin măsurători, pentru cantitățile real executate
pe teren şi însuşite de către beneficiar.

Se anexează Documentația tehnică elaborată de către proiectantul lucrării S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L..

marius.oprescu@gmail.com
im

PROIECT COMANDA
NR.914 / 2017
”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ
BUDEASA MARE, ÎN COMUNA BUDEASA,
JUDETUL ARGES”

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE


INTERVENTIE (DALI)

Beneficiar :
COMUNA BUDEASA, JUDEŢUL ARGEŞ
FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIREA PROIECTULUI : Reabilitare, dotare Școala Gimnazială


Budeasa Mare, în comuna Budeasa,
județul Argeș

FAZA DE PROIECTARE : DALI

ELABORATOR : SC PROIECT INFRA 2005 SRL


PITEŞTI – ARGEŞ

BENEFICIAR: COMUNA BUDEASA,


JUDEŢUL ARGEŞ

COLECTIV DE ELABORARE

ADMINISTRATOR, Ecaterina Pletoiu

ŞEF PROIECT Ing. Stancu Ioan

PROIECTANT c.arh. Teohăreanu Șerban


sing. Radomireanu Mariana
ing. Breileanu Ion

REDACTAT ing. Barbu Viorel

Drepturile de autor aparţin in exclusivitate S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.


Copierea sau comercializarea prezentului proiect sau a unei părţi a acestuia, fără acordul autorului se pedepseşte
conform legii dreptului de autor (nr. 8/1996).
Prezenta documentaţie poate fi folosită numai în scopul pentru care a fost elaborată.
Orice modificare sau completare conform contract a prezentului proiect se poate face cu acordul autorului .

- 2017 –
S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PC 914/2017
PITEŞTI – ARGEŞ “ Reabilitare, dotare Școala Gimnazială
Budeasa Mare, în comuna Budeasa,
județul Argeș”

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de prezentare
2. Colectiv de elaborare
3. Borderou de piese
4. Proces verbal de avizare
5. Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie.

B. PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2
3. Plan de situație – racord apă pentru incendiu, sc 1:1000, planșa nr. m A2
4.Plan parter releveu, sc 1:100, planșa nr. A3
5.Plan subsol – releveu, sc 1:50, planșa nr. A4
6.Secțiunea A-A, sc 1:50, planșa nr. A5
7.Secțiunea B-B, sc 1:50, planșa nr. A6
8.Fațada principală și fațada posterioară, sc 1:100, planșa nr. A7
9.Fațada laterală dreapta, fațada laterală stânga, sc 1:100, planșa nr. A8
10.Plan învelitoare releveu, sc 1:100, planșa nr. A9
11. Plan parter – propunere, sc 1:100, planșa nr. A10
12. Fațada principală și fațada posterioară - propunere, sc 1:100, planșa nr. A11
13. Fațada laterală dreapta, fațada laterală stânga - propunere, sc 1:100, planșa nr. A12
14. Plan subsol – distribuție conducte termice, sc 1:50, planșa nr. T1
15. Instalații termice, sc 1:100, planșa nr. T2
16. Plan subsol – distribuție conducte apă rece și caldă, sc 1:50, planșa nr. S1
17. Instalații sanitare – distribuție conducte apă rece + caldă, sc 1:100, planșa nr. S2
18. Plan parter – instalații electrice iluminat, sc 1:100, planșa nr. E1
19. Plan parter – instalații electrice iluminat siguranță, sc 1:100, planșa nr. E2
20. Plan parter – instalații electrice prize, sc 1:100, planșa nr. E3
21. Schema monofilară tablou electric T.L.P, planșa E4
22. Plan subsol – instalații electrice iluminat, sc 1:100, planșa nr. E5
23. Plan de situație – instalații electrice exterioare, sc 1:100, planșa nr. E6

Întocmit,
Ing. Stancu Ioan
S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITEȘTI – ARGEȘ

PROCES VERBAL DE AVIZARE


Nr……. / …………2017

PC 914/ 2017 : Reabilitare, dotare Școala Gimnazială


Budeasa Mare, în comuna Budeasa,
județul Argeș

FAZA DE PROIECTARE : DALI

ELABORATOR : SC PROIECT INFRA 2005 SRL


PITEŞTI – ARGEŞ

BENEFICIAR: COMUNA BUDEASA,


JUDEŢUL ARGEŞ

ADMINISTRATOR, CTS
Pletoiu Ecaterina Ing. Răducanu Radu - preşedinte
Ing. Uricaru Carmen - membru
Ing. Bușcă Andrei - membru
Op.Nedelea Claudia - secretar

Se avizează favorabil documentaţia tehnico – economică

- 2017 –
P.C 914/2017

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

A : Piese scrise
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii


“ Reabilitare, dotare Școala Gimnazială Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul
Argeș”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Primaria comunei Budeasa.
1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Budeasa
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
SC Proiect Infra 2005 SRL, Piteşti - Argeş

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri


instituţionale şi financiare
Proiectul se subordonează recomandărilor Strategiei naţionale de dezvoltare a învăţământului,
strategie ce are în vedere stabilirea unui cadru instituţional coerent în scopul creerii unui sistem unitar
şi comprehensiv de servicii educaţionale.
La acestea se adaugă priorităţile teritoriale ( dezvoltarea şi regenerarea urbană şi dezvoltatrea
rurală ) şi priorităţile orizontale ( durebilitatea, egalitatea de şanse şi incluziunea socială şi dezvoltarea
societăţii informaţionale ).
Conceptele de bază cu care operează Strategia de dezvoltare economico – socială a judeţului Argeş
sunt trei:
Conceptul de dezvoltare economică prin valorificarea polilor economici de dezvoltarea urbani
şi rurali, existenţi;
Conceptul de dezvoltare economică prin valorificarea potenţialului de cooperare economică
transfrontalieră;
Conceptul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare economică a localităţilor judeţului prin
valorificarea potenţialelor locale ale zonelor defavorizate.
Un loc de deosebit îl ocupă dezvoltarea şi regenerarea zonelor rurale în contextul
creşterii rolului economic al comunelor din judeţul Argeş complementar dezvoltării economice a
municipiului Piteşti. Astfel principalele acţiuni ce urmează a fi implementate în perioada 2014 – 2020,
în acest sector sunt următoarele:
Sprijin pentru conservarea tradiţiilor locale, inclusiv artizanatul local şi produsele tipice
artizanale;
Sprijin pentru dezvoltarea clădirilor, siturilor cu valoare culturală deosebită;
Monitorizarea intrării în vigoare a legislaţiei privind utilizarea teritoriului, care prevede
sancţiuni pentru cei care nu adoptă o abordare competentă pentru protejarea şi gestionarea
resurselor naturale;
Sprijinirea investiţiilor în capitalul fizic şi uman;
Investiţii în infrastructura de mediu, mai ales în ceea ce priveşte sistemele de gestionare a
apelor;
Investiţii în infrastructura rutieră şi de transport;
Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor judeţului Argeş;
Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate;
Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public – privat şi crearea de
oportunităţi şi facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini;
Promovarea unei agriculturi performante şi revigorarea spaţiului rural, ca alternativă socio –
economică a mediului urban;
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor;
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice;
Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu;
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
Valorificarea potenţialului turistic local.
Proiectul respectă normele şi normativele tehnice în vigoare pentru proiectarea
lucrărilor de construcţii şi instalaţii, pentru protecţia persoanelor şi respectă cadrul legal privind
protecţia mediului, situaţiile de urgenţă, sănătatea populaţiei.
Implementarea proiectului implică un impact global considerat a fi nesemnificativ, atât în faza
de construcţie cât şi în cea de operare.
Prezenta documentatie are la baza studiul geotehnic , expertiza tehnica ,masuratori si relevee
efectuate la fata locului cat si urmatoarele reglementari tehnice :
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii;
- HG. 907/2016 aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente
investiţiilor locale;
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile locale, cu modificările si
completările ulterioare;
- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii, aprobat prin H.G. nr.
273/1994;
- Legea apelor 107/1996;
- H.G. 925/1995 – Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor si a construcţiilor;

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor


Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de înălțime parter
H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular ( pereți rari) fiecare perete constituie o
diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă plină presată cu mortar de
var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior
Fundații sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de susținere,
tencuială pe trestie.
Șarpanta de acoperiș este realizată din lemn iar învelitoarea este din tablă.
Școala a fost reabilitată în etape dar lucrările efectuate nu au rezolvat în totalitate problemele
existente, astfel că, pentru încheierea reabilitării mai sunt necesare următoarele lucrări:
- schimbarea acoperișului;
- termosistem la pereții exteriori, polistiren extrudat de 10 cm la placă peste sol, polistiren
extrudat de 5 cm(soclu) și vată minerală de 20 cm grosime în pod
- lucrări de finisaje la pereții interiori și la tavane (glet și zugrăveli cu vopsea lavabilă) ;
- lucrări de finisaje la pereții exteriori ( vopsea decorativă)
- extinderea școlii cu o sală pentru servirea mesei calde;
- reabilitarea instalației termice și înlocuirea centralei termice pe lemne, existentă, cu centrală
murală în condensație, cu tiraj forțat, pe gaze, având capacitatea de 80 kW;
- instalații sanitare;
- refacerea instalației electrice interioare;
- completarea împrejmuirii curții școlii
- dotările aferente
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Datorita faptului că școala este foarte veche, prin aceste lucrări se vor asigura condițiile cerute
în prezent pentru buna desfășurare a procesului de învățământ și stoparea plecării copiilor la școlile
din municipiul Pitești.

3. Descrierea construcţiei existente

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,


dimensiuni în plan);
Școala este amplasată în comuna Budeasa, satul Budeasa Mare, județul Argeș
Suprafața terenului = 6538 mp
Dimensiuni în plan scoală existentă = 39,65 m x 18,35 m
Dimensiuni în plan extindere sală de mese = 6,35 m x 5,75 m
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Comuna Budeasa este asezata in partea de nord-vest a judetului Arges,la o distanta de 12 km


de municipiul Pitesti, la intretaierea paralelei de 44° si 53’ latitudine nordica cu meridianul de 24° si
51’ longitudine estica, avand o suprafata de 42,3 km2.
Comuna este alcatuita din satele: Budeasa-Mare(resedinta comunei), Budeasa-Mica, Rogojina,
Galasesti, Valea-Marului si Calotesti, avand urmatorii vecini:
-la nord -comuna Malureni
-la sud -Municipiul Pitesti si Comuna Bascov
-la est -comuna Maracineni
-la vest -comuna Merisani

Căile de acces: DN 73 și DJ 703 K.

c) datele seismice şi climatice;

Seismicitate.
Conform normativului P100/1-2013 privitor la zonarea teritoriului României după valoarea
coeficienților seimici Tc și ag, include localitatea Budeasa din județul Argeș în zona cu Tc = 0,7 sec și
ag = 0,25 g pentru IMR = 225 ani.
Conform SR 11100/1-93 amplasamentul studiat se incadreaza la gradul 71 corespunzător
gradului VII pe scara MSK, (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 de ani)

Clima.

Clima este temperat continentala de tip subcarpatic, specifica zonei de sud a Carpatilor
Meridionali, dar mai blânda datorita asezarii localităţii în zona depresionara. Temperaturile medii
anuale oscilează între 5-6°C Ia 8° C, temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15-16°C,
iar a lunii celei mai friguroase (ianuarie) de -3,5° C. Variaţiile de temperatura sunt în funcţie de
altitudine, ca si precipitaţiile medii anuale ce variaza intre 500-800 1/an. Vânturile sunt în general
slabe. Se simt brizele de câmpie mai ales primavara si toamna. Direcţia predominantă a vânturilor este
cea sudică 13,5%) şi nordică (10,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar
intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0m/s..
Încărcările date de vânt, ord 165/15.02.2012-Acţiunile vântului indicativ NP 082-04. Viteza
caracteristică pentru Budeasa judeţul Argeş, având T=50ani este de 21m/sec. Ord 1751/21.09.2012,
completat cu ord.2413/01.08.2013, cod de proiectare evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor,
indicativ CR-1- 1-4/2012. Presiunea dinamică a vântului pentru Budeasa judeţul Argeş,, qb=0,40 kPa.

Încărcările de zăpadă conform ord. 1655/05.09.2012, cod de proiectare.


Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, SoK=2,0kN/m2.
Localitatea Budeasa judeţul Argeş, este inclusă în tipul climatic II.
Adâncimea de îngheț în teren natural pentru zona studiată Budeasa, județul Argeș, este de 0,70
– 0,80 m, conform STAS 6054/77.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în
vigoare;

- S-a făcut studiul geotehnic , in cadrul caruia s-au efectuat sondaje pentru determinarea stratificatiei
terenului .

Judeţul Argeş se află în zona unei unităţi geomorfologice situata în partea de sud a Carpaţilor
Meridionali. Marile unitati structurale sunt reprezentate de unităţile de orogen si de unităţile de
platforma. Cele doua unitati tectono- structurale care se suprapun pe teritoriul judeţului Argeş sunt
reprezentate de: Depresiunea Getica în nord si Câmpia Piteştilor la sud, în sud. Unităţile de relief ale
judeţului Argeş sunt reprezentate de ultimele prelungiri ale Piemontului Getic (33 %) în partea de
nord si dintr-un fragment al Câmpiei Române în partea de sud. Câmpia Româna s-a format prin
umplerea zonei respective cu aluviuni aduse de râurile din Carpati si Subcarpati, în timpul
cuaternarului. Ea ocupa cea mai mare parte a sudului României si are un relief uniform, ce coboara
uşor spre sud, de la 180 - 200 metri până la circa 20 metri în Lunca Dunării.
Relieful comunei Budeasa aparţine din punct de vedere geologic si geomorfologic Podişului
Cândesti. Relieful este din punct de vedere genetic este valea comună a râului Argeş şi Târgului. Din
punct de vedere tectonic, comuna Budeaqsa aparţine zonei de vorland, având ca fundament Platforma
Moesica, un fundament eterogen si complex peste care s-a depus o cuvertura sedimentara cu litologie
si grosime variata.
Partea superioara a acestei cuverturi, de natura molasica, corespunde neogenului si
cuaternarului. Levantinul reprezintă complexul bazai, care constituie de obicei patul impermeabil, la
nivelul caruia apar izvoarele.Podişul Cândesti este ferăstruit de-a lungul timpului geologic, de râul
Argeş şi Târgului. în prezent localitatea este aşezată în zona terasei râului Argeş, terasă cu dezvoltare
varibilă.
Stadiul terenului
PROFILUL 1-1 FI (+307,70)
- 0,00-0,40m/ Umplutură de pământ (1);
- 0,40-l,00m/ Argilă nisipoasa, cafenie gălbuie, platic consistentă (2);
- A=37%; Pr=30%; N=33%; w=22,34%; <) = 18°; yw = 18,70 kN/mc; c = 0,028MPa; n = 43%;
e=0,75; Ip=0,28; Ic=0,83 (Domeniul pl.vârtos) E=20.000kPa; v=0,42; UL=100%; Pconv.=
200kPa; l,00-2,60m/Nisip prăfos, cafeniu gălbui, afanat (3);
- Pr=45%; N=55%; w=28,34%; <(> = 30 ’; yw = 19,30 kN/mc; c = 0,008MPa; n = 45%; e=0,81;
lD=0,30(domeniul afanat la îndesare medie); E=25.000kPa; v=0,30; Pconv.= 180kPa;
- 2,60-6,00m/Nisip prăfos, cafeniu gălbui, de îndesare medie (4);
- A=5%; Pr=18%; N=77%; w=28,34%; ((> = 30°; yw = 19,50 kN/mc; c = 0,009MPa; n = 40%;
e=0,66; lD=0,39(domeniul îndesare medie); E=25.000kPa; v=0,30; Pconv.= 280kPa;

Stratificatia întâlnită:
1. Umplutură de pământ(l);
2. Argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, pl.consistentă (2);
3. Nisip prăfos, cafeniu gălbui, afanat (3);
4. Nisip prăfos, cafeniu gălbui, îndesare medie(4);
Hidrografia
Teritoriul comunei Budeasa, este aşezat în zona văii comune a râurilor Argeş şi Târgului.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate


ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Pentru stabilirea solutiei s-au efectuat urmatoarele studii de teren:

- studiul topografic (s-au efectuat masuratori topografice cu statie totala in sistemul national STEREO
70, vizat OCPI)
- expertiza tehnica (anexata) - s-a efectuat pentru stabilirea şi fundamentarea soluţiei tehnice
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
În zona amplasamentului există rețea de alimentare cu apă potabilă, rețea de canalizare și rețea
de distribuție energie electrică.
f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
- Nu este cazul
g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.
- Nu este cazul
3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de
preempţiune;
Construcția - școala gimnazială - aparține Primăriei comunei Budeasa.
b) destinaţia construcţiei existente;
Unitate de învățământ public.
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite
protejate, după caz;
Nu este cazul.
d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.
Nu este cazul.
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a) categoria şi clasa de importanţă;
Construcția are caracter permanent și se înscrie, conform HGR 766/1997, Anexa 4 și a
Ordinului 31/N din 0.3.10.1995 al MLPTL publicat în B.C. nr. 4/1996 în categoria ”C” de
importanță.
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
- Nu este cazul
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
Școala gimnazială din satul Budeasa Mare, comuna Budeasa a fost construită în anul 1962.
d) suprafaţa construită existentă – 454 mp.
Suprafața nou construită = 36,52 mp
e) suprafaţa construită desfăşurată existentă – 454 mp;
suprafaţa construită desfăşurată propusa – 490,52 mp;
f) valoarea de inventar a construcţiei; - 1.655 lei
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.
- P.O.T. existent = 10,2%
- C.U.T existent = 0,102
- P.O.T. propus = 10,8%
- C.U.T propus = 0,108
3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care
beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele
de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.
Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări
produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate
din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnică.
1.
Conform CR 6-2006: alcătuirea constructivă: clădire cu planşeu fără
1. Calitatea sistemului
8 rigididitate semnificativă; pereţi din zidărie fără sâmburi, cu centuri din b.a.;
structural
fundaţii continue; degradări nesemnificative

2.
Conform CR 6-2006: zidărie cărămidă fără sâmburi şi cu centuri din b.a. de
Calitatea zidăriei 9
calitate medie (datorită îmbătrânirii în timp a cărămizilor şi a mortarului)

3.
planşeele nu au rigiditate semnificativă - sunt realizate din grinzi de lemn şi
Tipul planşeelor 8
umplutură de pământ pe scânduri şi şipci; neîndeplinire moderată

4.
Configuraţia în plan — 10 privind alcătuirea geometrică şi structurală în plan - structura este regulată
5.
Configuraţia în elevaţie = 10 Nu este cazul

6. Distanţe între pereţi = 8 pereţi rari, definit conform CR 06/2006


7. Elemente care dau —
10 Nu există elemente care dau împingeri laterale
împingeri laterale
Tipul terenului de
8. = 10 fundaţii continue din beton simplu; terenul normal de fundare
fundare şi fundaţiile
9. Interacţiuni posibile cu = 10 Nu este cazul
clădiri adiacente
Elemente
10. — 10 nu există elemente nestructurale majore (frontoane, calcane)
nestructurale
Conform calculelor prezentate în expertiza tehnică clădirea a suferit avarii nesemnificative. Nu sunt
necesare măsuri de consolidare

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
- Amplasament: satul Budeasa - Mare, com. Budeasa, judeţul Argeş;
- Anul construcţiei: 1962;
- Funcţiune: şcoală gimnazială;
- Structura: parter;
- Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular (pereţi rari), fiecare perete constituie o diafragmă
verticală. Pereţi: din zidărie simplă nearmată de cărămidă plină presată cu mortar de var, fără sâmburi
şi cu centuri de beton armat;
- fundaţii continui din beton simplu sub zidurile portante;
- Planşeu: cu grinzi de lemn şi umplutură de pământ cu scânduri şi şipci de susţinere, tencuială pe trestie;
- Şarpanta de acoperiş este realizată din lemn ( popi, pane, căpriori);
- învelitoarea este din tablă;
- înălţimea nivelului: 3,45 m;
- Dimensiuni în plan: 39,65 m x 18,35 m;
- Grosimea pereţilor: 45 cm exterior şi 30 cm interior ;
Starea actuală: în exploatare, finisată. Nu sunt vizibile deteriorări sau degradări din cauze seismice sau
neseismice.
3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.
- Nu este cazul

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare2):

a) clasa de risc seismic;

Conform expertizei tehnice clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs IV


corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la
construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Solutia I
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30% prin păstrarea
dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din scânduri sau OSB)
pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie dirijate cât mai
departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor realiza trotuare de 1,5 m lățime,
bine etanșate la contactul cu pereții, având pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- Finisaje interioare și exterioare
- reabilitarea instalației termice și înlocuirea centralei termice pe lemne, existentă, cu centrală
murală în condensație, cu tiraj forțat, pe gaze, având capacitatea de 80 kW;
- instalații sanitare;
- refacerea instalației electrice interioare;

La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei mese


calde având o suprafață de 36,51 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o lungime L =
25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

Solutia II
- desfacerea acoperișului
- consolidarea planșeului din lemn peste parter;
- refacerea acoperișului cu țiglă ceramică
- executarea finisajelor interioare și exterioare
- extinderea școlii cu o construcție destinată servirii unei mese calde
- refacerea împrejmuirii

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Expertiza recomanda soluția I

Solutia I
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30% prin păstrarea
dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din scânduri sau OSB)
pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie dirijate cât mai
departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor realiza trotuare de 1,5 m lățime,
bine etanșate la contactul cu pereții, având pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- reabilitarea instalației termice și înlocuirea centralei termice pe lemne, existentă, cu centrală
murală în condensație, cu tiraj forțat, pe gaze, având capacitatea de 80 kW;
- instalații sanitare;
- refacerea instalației electrice interioare;
- completarea împrejmuirii cu panouri de gard noi.
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o sală pentru servirea unei mese calde și se va
reface împrejmuirea la stradă pe o lungime L = 25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.
Pentru asigurarea funcționării obiectivului conform cerințelor și exigențelor de calitate vor fi
necesare următoarele lucrări:
1.Înlocuirea învelitorii din tablă
2.Extindere clădire scoală cu sală de mese
3.Reabilitarea instalației termice existente
4.Instalații sanitare
5.Instalații electrice
6.Completarea împrejmuirii cu panouri de gard din plasa sudata
- executarea fundației gardului;
- montarea stâlpilor din țeavă pentru gard
- montarea panorilor de gard;
- executarea tencuielilor din similipiatră

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza


detaliată a acestora

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, cuprinzând:
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;
1.Înlocuirea învelitorii din tablă
- desfacerea învelitorii din tablă;
- desfacerea jgheaburilor și burlanelor;
- repararea și consolidarea șarpantei din lemn și a asterelei;
- refacerea podinei
- refacerea streasinei înfundate
- executarea învelitorii din tablă ambutisată vopsită în camp electrostatic
- montarea jgheaburilor și burlanelor noi
- executarea finisajelor interioare și exterioare
2.Extindere clădire scoală cu sală de mese
- lucrări de rezistență
- lucrări de arhitectură – finisaje interioare și exterioare, termosistem la pereti, acoperis cu
învelitoare din tablă ambutisată
- trotuare
3.Reabilitarea instalației termice existente
- corpuri de încălzire – radiatoare din oțel tip panou L = 600 și 500 mm montate în dreptul
ferestrelor. Fiecare corp de încălzire este prevăzut cu robinet reglaj pe tur și respectiv retur,
aerisitor și dop.
Legăturile la radiator se fac prin țevi de cupru montate aparent cu brățări de perete
Distribuția conductelor termice este inferioară, din țevi cupru montate aparent.Instalația este
bitubulară,alimentată prin pompare de la centrala termică.Golirea instalației se va face la sifoanele din
grupurile sanitare și la subsol, dacă este cazul.
Radiatoarele din grupurile sanitare se vor înlocui cu radiatoare noi, cele existente fiind degradate.
Se va monta o centrală termică murală în condensație cu tiraj forțat, având capacitatea de 80kW,
montată într-o încăpere separată, la parter, cu ușă de intrare din exterior.
Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevăzut un boiler cu serpentină cu panou solar
racordat la centrala termică nou proiectată, pentru producerea apei calde.
Legătura centralei termice noi cu instalația existent se face prin conducte de cupru isolate termic,
amplasate la subsol. Toate conductele de cupru inclusive legăturile se grunduiesc anticoroziv apoi se
vopsesc.

4.Instalații sanitare
Se vor înlocui armăturile defecte din instalația sanitară existent și se va lega centrala termică
nouă inclusiv boilerul la instalația sanitară existentă din grupurile sanitare.Legăturile se vor realiza
din conducte de cupru izolate termic. Pentru producerea apei calde se vor prevede 2 baterii
amestcătoare cu încălzire electric tip instant.
În incinta școlii s-a prevăzut un hidrant subteran Dn 65, racordul la hidrant se face din rețeaua de
apă stradală existent.
Alimentarea cu apă
Se realizează prin branșament la conducta exterioară existent. Se va realiza un cămin complet
echipat pentru măsurarea consumului de apă.Conductele vor fi din polietilenă de înaltă densitate,
montate îngropat, pe strat de nisip, sub adâncimea de îngheț.
5.Instalații electrice
Proiectul de instalatii electrice cuprinde:
- instalatii pentru iluminat normal si prize;
- instalatii pentru iluminat de siguranta;
- instalatii pentru protectie contra electrocutarilor;
- instalatii paratrasnet,priza pamant
Instalatii pentru iluminat si prize
Instalatii pentru iluminatul normal in toate spatiile, vor fi realizate cu corpuri de iluminat cu leduri
sau fluorescente la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele internationale de iluminat .
In functie de nivelul de iluminare necesar, de conditiile de confort vizual, de aspectul arhitectural,
de conditiile de mediu (praf, umiditate, pericol de incendiu, etc.), de criteriile economice (randamentul
corpurilor de iluminat) s-au prevazut urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:
-corpuri de iluminat cu reflectoare oglindate si dispersor 4X18W IP55,holuri,Sali clase,sala
mese,cancelarie,secretariat
-corpuri de iluminat cu dispersor 2x36,IP65,in sala centralei termice
-corpuri de iluminat cu dispersor 2x18,1x36w IP65- in grupurile sanitare,
Comanda iluminatului se va face in general local in trepte in scopul folosirii iluminatului artificial
numai in zonele si perioadele in care se desfasoara efectiv activitati.
Circuitele pentru iluminat normal se vor realiza din conductoare de cupru,tip Fy protejate in
tuburi flexibile din teava tip Copex,.Circuitele de iluminat se vor monta deasupra plafonului,iar pe
portiunea de coborare spre intrerupatoare,conductoarele se vor monta ingropat in zidarie si se vor realiza
din conducte tip FY,protejate in tub IPY.Circuitele de prize se vor monta ingropat in zidarie si vor fi
realizate din conucte tip FY protejate in tub tip IPY.
Alimentarea consumatorilor(iluminat,prize)se va realiza de la tabloul electric,TLP(consumatorii
de la parterAparatele de protectie din tablourile electrice,vor fi de tip disjunctor(aparate de protectie
automate).Pentru protectia circuitelor atat de prize cat si de iluminat se vor folosi disjunctoare cu blocuri
diferentiale,cu declansare la curent de defect de 30mA,ca masura de protectie suplimentara,intrucat
plafonul este din lemn.
Instalatii pentru iluminat de siguranta
Conform Normativului I7-11 "Proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu
tensiuni pana la 1000V", cladirea a fost dotata cu un iluminat de siguranta pentru evacuare, realizat cu
corpuri de iluminat speciale avand inclusa o baterie de acumulatori,1X8W,tip nepermanent,cu autonomie
3 ore,IP20.Aceste corpuri se vor monta deasupra usilor si vor avea o eticheta cu inscriptia
« IESIRE ».Circuitul de iluminat de siguranta se va realiza din conductor tip FY,protejat in tub
IPY,montat ingropat in zidarie.
Instalatii pentru protectia contra electrocutarilor
Instalatiile de protectie contra electrocutarilor au fost proiectate conform Normativului I-7-11 si
a standardelor STAS 2612, SREN 61140/2006, STAS 12604, STAS 12604/4, STAS 12604/5.
Protectia prin legare la nulul de protectie va fi realizata prin legarea tuturor partilor metalice
ale instalatiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la
conductorul de nul de protectie (diferit de conductorul de nul de lucru). Conductorul de nul de
protectie va fi legat la priza de pamant in tabloul general. Astfel toate usile si ramele tablourilor de
distributie, aplicele metalice, etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie.
Tabloul electric,se va lega la priza de pamant .
Toate prizele monofazice din constructie vor fi de tipul cu contact de protectie.
Instalatie de protectie contra supratensiunilor atmosferice si priza de pamant
Pentru protectia contra supratensiunilor atmosfercie, s-a prevazut o instalatie de
paratrasnet,realizata din prevectron PDA IONIFLASH MACH 15 inox,tip Echipot,montata pe
acoperis.Coborarea la priza de pamant se realizeaza din platbanda AL 30x3mm.
Priza de pamant, este realizata din platbanda OLZN 40X4mm,ingropata la 80cm de la nivelul
solului,si electrozi OLZN 2 ½’’,avand lungimea de 3m.Rezistenta prizei de pamant Rp<1 ohm.La aceasta
priza de pamant se va lega atat tabloul electric TLP,cat si instalatia de paratrasnet. Pentru procurarea
materialelor ce intra in componenta instalatiei de paratrasnet constructorul va lua legatura cu firme
specializate si acreditate in acest domeniu.
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se va face de S.C.ELECTRICA in urma studiului de solutie
emis de S.C.ELECTRICA conform consumului de energie electrica. Din blocul de masura si
protectie trifazat,ce va fi prevazut cu dispozitiv de protectie diferential de 300Ma,(monat de
Electrica)se va monta un cablu ingropat in pamant tip CYABY 5x6mmp,pana la tabloul electric TLP
din scoala.
6.Completarea împrejmuirii cu panouri de gard din plasa sudata
- executarea fundației gardului;
- montarea stâlpilor din țeavă pentru gard
- montarea panorilor de gard;
- executarea tencuielilor din similipiatră

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie
propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor
aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după
caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea
funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

- Nu este cazul

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de


schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
- Nu este cazul

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau


situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;
- Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării


lucrărilor de intervenţie.
- Suprafața utila inițială = 454 mp
- Suprafața utilă după intervenție = 490,52 mp

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor


iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare
- Nu este cazul.
5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

Luna

Luna
Etape în realizarea
investiției
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Achiziție publică servicii de
proiectare DALI
Elaborare DALI
Achiziție publică servicii de
proiectare PT + DE
Elaborare PT + DE
Achiziție publică lucrări
Organizare șantier
Execuție lucrări
Recepție la terminarea lucrărilor
Obținere autorizații de
funcționare
ANUL

Anul 1 TOTAL
Etape în realizarea
Investiţiei
Asigurarea utilităţilor - -
Proiectare şi asistenţă tehnică 85085 85085
- Studii de teren 1190 1190
- Expertizare tehnică 3570 3570
- Proiectare şi inginerie 57235 57235
- Organizarea procedurilor de achiziţie 5950 5950
-Consultanță 6932 6932
- Asistenţă tehnică 10208 10208
Investiţia de bază 693187 693187
Alte cheltuieli 51376 51376
- Organizare de şantier 15959 15959
-Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6548 6548
- Diverse şi neprevăzute 28869 28869
TOTAL 829648 829648

5.4. Costurile estimative ale investiţiei:


- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor
unor investiţii similare
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţie:

“ Reabilitare, dotare Școala Gimnazială Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș”

Valoare Valoare
Nr. TVA
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli fără TVA cu TVA
crt.
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea


iniţială 0 0 0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0 0 0
Total capitol 1 0 0 0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2 0 0 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 1000 190 1190
3.1.1. Studii de teren 1000 190 1190
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,


acorduri şi autorizaţii 0 0 0
3.3 Expertizare tehnică 3000 570 3570
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0 0 0
3.5 Proiectare 48097 9138 57235
3.5.1. Temă de proiectare 0.000 0.000 0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 20659 3925 24584
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 2000 380 2380
1500 285 1785
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 23938 4548 28486
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 5000 950 5950
3.7 Consultanţă 5825 1107 6932
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 5825 1107 6932
3.7.2. Auditul financiar 0.000 0.000 0.000
3.8 Asistenţă tehnică 8578 1630 10208
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3000 570 3570
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2000 380 2380

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în


programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1000 190 1190
3.8.2. Dirigenţie de şantier 5578 1060 6638
Total capitol 3 71500 13585 85085
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 536450 101926 638376
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 22000 4180 26180

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită


montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotări 24060 4571 28631
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
Total capitol 4 582510 110677 693187
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 13411 2548 15959
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 13411 2548 15959
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0 0 0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6548 0 6548
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 549861 x 0.5% 2749 0 2749
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
549861 x 0.1% 550 0 550
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC 549861 x
0.5% 2749 0 2749
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 500 0 500
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 24260 4609 28869
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0 0 0
Total capitol 5 44219 7157 51376
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0
Total capitol 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 698229 131419 829648
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 549861 104474 654335

Data .............. Intocmit

Beneficiar/Investitor, Pletoiu Ecaterina


Comuna Budeasa

Primar
Rachieru Nicolae Mihail
(numele, funcţia şi semnătura)
Anexa 8
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

DEVIZUL OBIECTULUI
“ Reabilitare, dotare Școala Gimnazială Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș”

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Valoare


Valoare totală ( cu
Crt. de cheltuieli ( fără TVA TVA
TVA)
)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap.4 – Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Desfacerea elementelor de construcții 8450 1606 10056


4.1.2 Finisaje interioare 99400 18886 118286
4.1.3 Finisaje exterioare 102580 19490 122070
4.1.4 Schimbare învelitoare și reparații
șarpantă 132055 25091 157146
4.1.5 Instalații de iluminat și prize 72590 13792 86382
4.1.6 Demontare instalații electrice existente 2200 418 2618
4.1.7 Instalații sanitare 8100 1539 9639
4.1.8 Instalații termice 25300 4807 30107
4.1.9 Racord apă pentru hidrant de incendiu 7600 1444 9044
4.1.10 Extindere sală de mese 50515 9598 60113
4.1.11 Completare împrejmuire 27660 5255 32915
TOTAL I – subcap.4.1 536450 101926 638376
4.2 Montaj utilaje, echipamente 0.000 0.000 0.000
tehnologice şi funcţionale
TOTAL II– subcap.4.2 0.000 0.000 0.000
4.3 Procurare echipamente si utilaje 22000 4180 26180
-Centrala termica murală în condensație cu
tiraj fortat pe gaze, P = 80 kW – 1 buc
-Ventil automat de dezaerisire pentru coloană
de ½ țoli
- Vas de expansiune pentru bolier având
capacitatea de 12 l
- Boiler cu serpentină vertical având
capacitatea de 150 l
- Panou solar pentru încălzire apei în boiler –
1 buc

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi 0.000 0.000 0.000
funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

4.5 Dotări
24060 4571 28631
4.6 Active necorporale
0.000 0.000 0.000
TOTAL III – subcap.4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 46060 8751 54811
TOTAL DEVIZ PE OBIECT( TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III ) 582510 110677 693187

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.1.


DESFACEREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚII

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Desfacere pardoseli din parchet mp 260 8 2080


2 Desfacere învelitori din tablă zincată mp 650 4 2600
3 Demontare jgheaburi și burlane m 214 1,68 360
4 Desfacerea șarpantelor din lemn și asterealei mp 650 3 1950
5 Desfacerea streașinii din scândură mp 96 5 480
6 Demolarea elementelor de beton cu mijloace mc 7 140 980
manuale
TOTAL : 8.450

Intocmit

Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.2.


FINISAJE INTERIOARE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Strat suport pentru pardoseli din mortar de mp 260 10 2600


ciment M 100 T
2 Strat filtrant din balast de râu mc 13 70 910
3 Beton armat C 8/10 ( B 150 ) mc 13 300 3900
4 Armături pentru betoane la elemente de kg 480 10 4800
construcții
5 Pardoseli din parchet laminat imitație stejar mp 260 160 41600
6 Pervazuri profilate de 3x2 cm din lemn de m 120 20 2400
stejar
7 Plinte din gresie ceramică m 90 10 900
8 Lambriuri la pereți din lemn de stejar mp 276 90 24840
9 Zugrăveli lavabile la pereți și tavane mp 980 6 5880
10 Montare și demontare schelă metalică mp 1300 6 7800
tubulară
11 Zugrăveli interioare cu lapte de var pe mp 365 10,33 3770
tencuieli vechi
TOTAL : 99400

Intocmit

Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.3.


FINISAJE EXTERIOARE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Tencuieli interioare drișcuite mp 45 20 900


2 Izolații termice ( termosistem) la pereți mp 470 40 18800
exteriori de 10 cm grosime
3 Polistiren extrudat de 10 cm grosime peste mp 380 30 11400
demisol
4 Izolații termice cu polistiren extrudat de 5 mp 121 50 6050
cm(soclu)
5 Tencuieli sclivisite cu mortar M 100 T mp 600 20 12000
6 Vopsitorii decorative în relief în 2 straturi mp 600 40 24000
7 Montarea si demontarea schelei metalice mp 600 5 3000
tubulare
8 Barieră contra vaporilor pe suprafețe mp 453 16,27 7370
orizontale cu strat de carton bitumat și bitum
9 Strat termoizolant la terase cu plăci de vată mp 453 20 9060
minerală cu grosimea de 20 cm
10 Trotuare din dale de beton B150 mp 120 60 7200
11 Reapații strat suport pentru pardoseli mp 12 50 600
executate din beton
12 Pardoseli din plăci de gresie ceramică mp 32 50 1600
13 Revopsirea în culori de ulei la balustrade, mp 15 40 600
grile și parapete
TOTAL : 102580

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.4.


SCHIMBARE ÎNVELITOARE ȘI REPARAȚII ȘARPANTĂ

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Reparații astereală învelitoare din scândură mp 180 30 5400


rășinoase de 24 mm
2 Reparații la elemente de sarpantă m 640 20 12800
3 Repoarații la elemente de șarpantă prin mp 154 40 6160
susținere coame și pane
4 Consolidare sarpantelor executate cu scoabe kg 80 10 800
5 Înlocuirea de elemente de sarpantă cu altele m 110 25 2750
noi
6 Popi m 136 40 5440
7 Streașină înfundată mp 120 105 12600
8 Îndreptare consolidare planșee din lemn mc 4 1060 4240
9 Podină între grinzi pentru sustinerea mp 75 40 3000
elementelor la plansee din lemn
10 Învelitoare din panouri de tablă ambutisată de mp 650 80 52000
0,5 mm inclusiv folie anticondens
11 Jgheaburi din tablă zincată de 0,5 mm, m 130 50 6500
semirotunde
12 Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, rotunde m 95 50 4750
13 Vopsitul tavanelor, lambriurilor și streașinilor mp 132 15 1980
din lemn
14 Ignifugarea lemnului contra incendiilor mp 1500 9,09 13635
TOTAL : 132.055

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.5.


INSTALAȚII DE ILUMINAT ȘI PRIZE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Tub izolant IP – PVC cu D = 16 mm m 570 10,3 5871


2 Tub izolant IP – PVC cu D = 25 mm m 10 11 110
3 Tub metalic flexibil de protecție m 460 4,2 1932
4 Tub izolant IP – PVC D = 18 mm m 460 11 5060
5 Conductă cupru având secțiunea ˂4 mmp m 1830 1 1830
6 Conductor cupru cu izolația introdusă în tuburi m 1450 1,3 1885
de protecție
7 Conductor cupru cu izolația introdusă în tuburi m 50 2,5 125
de protecție
8 Numere pentru branșamente sau coloane buc 22 1,5 33
electrice
9 Numere de branșament, etichete pentru circuite buc 22 2 44
telefonice
10 Întrerupător manual îngropat unipolar buc 9 15,8 142
11 Comuntator unipolar îngropat buc 12 18,9 227
12 Comutator unipolar pentru scară buc 2 31 62
13 Priză montată îngropat buc 19 20 380
14 Priză montată îngropat, normală, impermeabilă buc 22 35 770
15 Corp de iluminat cu led buc 85 384,45 32678
16 Tablou electric gata echipat în greutate ˂150 buc 1 3500 3500
kg
17 Racord conductor cu secțiunea ˂ 10 mmp buc 50 1 50
18 Legături electrice între aparate buc 70 3 210
19 Legături electrice FY 1x 2,5 buc 45 3,2 144
20 Încercare panouri metalice buc 1 180 180
21 Scoatere de sub tensiune buc 1 70 70
22 Conductă legătură la pământ pentru paratrăznet m 90 95 8550
23 Cutie cu eclisă de legături pentru centură buc 3 90 270
24 Electrod din țeavă de oțel de 2 ½ țoli pentru m 39 45 1755
legare la pământ
25 Tijă captare pentru paratrăznet tip PV-1 de 5 m buc 1 4600 4600
26 Montat cabluri sub 1kV pe pat de nisip m 60 15 900
27 Strat de nisip pentru protejarea cablurilor mc 6 40 240
28 Săpătură manuală în tranșee pentru cabluri mc 24 30 720
electrice
29 Umpluturi compactate în șanțuri pentru cabluri mc 18 14 252
îngropate
TOTAL : 72590

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.6.


DEMONTARE INSTALAȚIE ELECTRICA EXISTENTA

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Demontare tub protecție IPE m 360 3 1080


2 Demontare cont. FY m 1080 0,3 324
3 Demontare loc priza îngropat în zidărie buc 30 18 540
tencuită
4 Demontare aparate unipolare în vederea buc 22 0,72 16
înlocuirii
5 Demontare buton sonerie buc 2 1 2
6 Demontare monobloc iluminat siguranta buc 6 7 42
7 Demontare tablou distributie buc 2 5 10
8 Scoatere de sub tensiune a retelei buc 1 186 186
TOTAL : 2200

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.7.


INSTALAȚII SANITARE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Țeavă oțel D ¾ țoli m 96 53,69 5154


2 Reducție excentrică PVC –U, D 50 – 32 mm buc 1 20 20
3 Țeavă PVC – U, D = 32 mm m 2 22 22
4 Coturi PVC – U pentru canalizare, D = 32 buc 4 23 92
mm
5 Lavoar din porțelan montat pe console buc 1 380 380
6 Sifon de bachelită buc 1 65 65
7 Robinet de reglaj D ½ țoli buc 13 24 312
8 Robinet de reglaj de colț D 3/8 sau 1/2 țoli buc 7 150 1050
9 Robinet de trecere D = ¾ țoli buc 2 20 40
10 Robinet de trecere cu ventil și mufe buc 1 65 65
11 Baterie amestecătoare cu încălzire electrică tip buc 3 300 900
instant
TOTAL : 8100

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.8.


INSTALAȚII TERMICE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Montare microcentrala termica murala cu tiraj buc 1 650 650


fortat pe gaze, P = 80 – 100 kW
2 Boiler orizontal cu serpentină, capacitate de buc 1 135 135
160 l
3 Vas de expansiune montat pe postament buc 1 300 300
cilindric de 100 l
4 Convectoare radiator tip panou 2 rânduri de buc 10 272 2720
țevi
5 Demontare radiatoare peste 25 elemente buc 20 2,5 50
6 Teavă OL + filet + mufă D ¾ țoli m 120 90 10800
7 Diblu metalic cu D = 12 mm buc 120 10 1200
8 Brățări pentru susținerea conductelor kg 30 5 150
9 Robinet cu cap termostatic D = 3/8 țoli buc 6 24 144
10 Robinet cu cap termostatic D = 1/2 țoli buc 4 30 120
11 Robinet cu cap termostatic D = 3/8 țoli buc 6 24 144
12 Robinet cu cap termostatic D = ½ țoli buc 4 30 120
pentru radiaroare
13 Robinet cu cap termostatic D = ½ țoli buc 4 30 120
instalații încălzire
14 Robinet cu sertar pana cu mufă D ¾ țoli buc 6 25 150
15 Robinet cu sertar pana cu mufă D 1 țol buc 4 50 200
16 Robinet cu sertar pana cu mufă D 1 ¼ buc 4 48 192
țoli
17 Robinet cu sertar pana cu mufă D 1 ½ țoli buc 3 20 60
18 Robinet de reținere cu ventil D ¾ țoli buc 2 55 110
19 Robinet de reținere cu ventil D 1 ½ țoli buc 1 270 270
20 Izolații cu cochilii de vată minerală m 34 93,09 3165
21 Filtre de combustibil lichid sau ulei buc 1 200 200
22 Teavă protectie la trecerea conductelor prin buc 2 60 120
planșee
23 Grunduirea conductelor cu miniu de plumb în mp 28 15 420
două straturi
24 Vopsirea în două straturi de vopsea și un strat mp 28 15 420
de lac
25 Efectuare probe etanseitate la presiune mp 200 7 1400
26 Probe dilatatie - contractie mp 200 5,7 1140
27 Spalarea cu apa potabila a instalatiei int. mp 200 4 800
TOTAL : 25300

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.9.


RACORD APĂ PENTRU HIDRANT DE INCENDIU

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Săpătură manuală de pământ fără sprijiniri mc 28 50 1400


2 Împrăștierea pământului cu lopata mc 28 10 280
3 Compactarea manuală a pământului mc 28 20 560
4 Țeavă OL neagră D 2 țoli m 25 57,20 1430
5 Cămin de vane din beton buc 1 1000 1000
6 Spălarea și dezinfectarea conductelor Dn 50 s.m 0,25 40 10
7 Umplutură la șanțuri cu nisip mc 2 70 140
8 Contor de apă D = 20 mm buc 1 1000 1000
9 Montarea parapetelor și podețelor metalice m 25 2 50
10 Capac și ramă buc 1 500 500
11 Racordarea branșamentului la conducta D = buc 1 10 10
65 mm
12 Hidrant subteran de incendiu, D = 65 mm buc 1 1200 1200
13 Placă indicatoare montată la cămine, rezervor buc 1 20 20
și alte construcții
TOTAL : 7600

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.10.


EXTINDERE SALĂ DE MESE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-

1 Săpătură pământ fundații mc 15 50 750


2 Beton B150 mc 15 300 4500
3 Beton B 200 mc 5 380 1900
4 Cofraje fundații mp 38 20 760
5 Armături fundații kg 185 10 1850
6 Umplutură de pământ mc 27 20 560
7 Beton B 250 suprastructură mc 8 400 3200
8 Cofraje suprastructură mp 55 15 825
9 Armături suprastructură kg 850 10 8500
10 Zidărie cărămidă eficientă mc 15 335 5025
11 Uși + ferestre mp 15 400 6000
12 Tencuieli mp 150 20 3000
13 Mortar mc 7 200 1400
14 Zugrăveli lavabile mp 160 6 960
15 Învelitori tablă ambutisată mp 65 80 5200
16 Șarpantă din lemn mp 44 50 2200
17 Jgheaburi + burlane mp 27 50 1350
18 Trotuare mp 17 55 935
19 Termosistem la pereți mp 40 40 1600
TOTAL : 50.515

Intocmit
Ecaterina Pletoiu
Proiectant
SC PROIECT INFRA 2005 SRL
Pitesti – Arges
J03/1903/1993
RO 4462428
NR. 914/2017

EVALUARE DEVIZ 4.1.11.


COMPLETARE ÎMPREJMUIRE

Nr Denumirea categoriilor de lucrari Valoare


Valoare
Crt. Totala fara
U/M Cantitate unitara
TVA
- ron -
- ron-
ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, L = 25 m
1 Săpătură pământ mc 5 60 300
2 Beton B150 fundații gard mc 5 300 1500
3 Beton B 250 soclu gard mc 4 400 1600
4 Panouri de gard din plasă sudată, H panou = 1,20 m 25 80 2000
m
5 Poartă metalică pietonală mp 2 150 300
ÎMPREJMUIRE LATURA NORD, L = 90 m
6 Săpătură pământ mc 6 60 360
7 Beton B200 mc 6 380 2200
8 Stâlpi țeavă Φ 7,6 mm kg 1300 10 13000
9 Panouri gard din plasă sudată, L = 2 m, H = 2 m m 90 120 10800
10 Tencuieli similipiatră la soclu mp 40 40 1600
TOTAL : 27.660

Intocmit

Ecaterina Pletoiu
S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITEŞTI – ARGEŞ

LISTA DOTARI MOBILIER

Nr. Denumire U/M Cant. Preţ Valoarea


crt. unitar fără TVA
(lei) Lei
1 Cuiere buc 2 500 1000
2 Mese buc 15 400 6000
3 Scaune buc 60 100 6000
4 Aragaz buc 1 2500 2500
5 Frigidere buc 2 3000 6000
6 Dozator apa buc 2 400 800
7 Vesela 1760
TOTAL (fara TVA): 24.060

Anexa cu defalcarea cheltuielilor proiectului

A. Cheltuieli eligibile:
4.1.2 Finisaje interioare: 118286 lei
4.1.3 Finisaje exterioare: 122070 lei
4.1.4 Schimbare învelitoare și reparații șarpantă: 157146 lei
4.1.5 Instalații de iluminat și prize: 86382 lei
4.1.6 Demontare instalații electrice existente: 2618 lei
4.1.7 Instalații sanitare: 9639 lei
4.1.8 Instalații termice: 30107 lei
4.1.10 Extindere sală mese: 60113 lei
Total cheltuieli eligibile 4.1 = 586361 lei

5.3 Diverse și neprevăzute = 5439 lei


Total cheltuieli eligibile = 591800 lei

B. Cheltuieli neeligibile
3.1 Studii de teren = 1190 lei
3.3 Expertiza tehnică = 3570 lei
3.5.3 DALI = 24584 lei
3.5.4 Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizații = 2380 lei
3.5.5 Verificare proiect = 1785 lei
3.5.6 PT + DE = 28486 lei
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie = 5950 lei
3.7 Consultanță = 6932 lei
3.8 Asistență tehnică = 10208 lei
4.1 Construcții și instalații = 52015 lei
4.1.1 Desfacere elemente de construcții = 10056 lei
4.1.9 Racord apă pentru hidrant de incendiu = 9044 lei
4.1.11 Completare împrejmuire = 32915 lei
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 26180 lei
4.5 Dotări = 28631 lei
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizarii de șantier = 15959 lei
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului = 6548 lei
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute = 23430 lei
Total cheltuieli neeligibile = 237848 lei

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.


- Nu este cazul
5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a) impactul social şi cultural;
Datorita faptului că școala este veche, prin aceste lucrări se vor asigura condițiile cerute în prezent
pentru buna desfășurare a procesului de învățământ și stoparea plecării copiilor la școlile din
municipiul Pitești.
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
1. numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie: 20 locuri de muncă
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: 1 loc de muncă
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz.
- Nu este cazul.
5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:
Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie
a) prezentarea scenariului de referinţă
Obiectivul proiectului constă în dezvoltareainfrastructurii de învățământ destinate copiilor ce
provin din familii ai căror membrii sunt activi la parametrii recomandaţi de legislaţia în vigoare.
Principala problemă care se cere rezolvată prin realizarea proiectului a fost necesitatea de a
asigura condițiile cerute în prezent pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, în
conformitate cu legislația în vigoare.
Potrivit ţintelor strategice (benchmarks) pentru anul 2020, în medie, cel puţin 15% dintre adulţi
ar trebui să participe la programele de învăţare de-a lungul vieţii. Tot până atunci, ponderea elevilor cu
vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte, ar trebui să fie mai mic
de 15%, iar proporţia persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învăţământul terţiar să fie de cel
puţin 40%.
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România în perioada 2014-2020 are ca
obiective scăderea abandonului şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare, care ar trebui să
ajungă sub 10%, iar cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între patru ani şi vârsta pentru
înscrierea obligatorie la şcoala primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară.
Comparativ cu media europeană şi ţintele asumate de România pentru 2020, rata abandonului
şcolar timpuriu în România era de 17,3% în 2013, faţă de media europeană de 12%, fiind una dintre
cele mai ridicate din Europa, cu un progres lent în direcţia ţintei naţionale, de 11,3%, pentru 2020.
Orizontul de timp ales al proiectului ”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA
GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA BUDEASA, JUDETUL ARGES” este de 8
ani, incluzând şi durata de realizare a investiţiei, care se estimează că se va desfăşura pe o perioada de
12 luni, din care 5 de luni de execuție.Pe această perioadă se vor estima fluxurile financiare de
venituri şi cheltuieli, precum şi fluxul financiar net.
În anul școlar 2017-2018, sunt înregistrați un număr de 68 de școlari care frecventează
cursurile de învățământ. Pentru orizontul de timp luat în calcul, se estimează un număr constant de
școlari înscriși.
În vederea analizării opţiunilor şi a fezabilităţii implementării acestora şi pentru determinarea
scenariului optim au fost propuse şi ulterior evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru
analiză au avut în vedere măsura în care contribuie la atingerea obiectivului principal privind
”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA
BUDEASA, JUDETUL ARGES”, respectiv analiza costurilor (costurile unitare dinamice), în raport
de necesitatea (efectul)atingerii standardului de cost. Două alternative fac subiectul analizei:
a) Reabilitare școală, aşa cum s-a propus în proiect;
sau
b) Achiziţionarea de autobuze şcolare şi redistribuirea copiilor către alte școli apropiate.
Analiza se raportează la o durată de 8 ani (durata de viaţăa autobuzelor).Astfel, în
Documentația tehnico-economică au fost analizate 2 scenarii considerate reprezentative în contextul
prezentat al proiectului:
Scenariul 1
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime;
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30% prin păstrarea
dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din scânduri sau OSB)
pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie dirijate cât mai
departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor realiza trotuare de 1,5 m lățime,
bine etanșate la contactul cu pereții, având pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%;
- finisaje interioare și exterioare;
- reabilitarea instalației termice și înlocuirea centralei termice pe lemne, existentă, cu centrală
murală în condensație, cu tiraj forțat, pe gaze, având capacitatea de 80 kW;
- instalații sanitare;
- refacerea instalației electrice interioare;
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei mese
calde având o suprafață de 36,51 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o lungime L = 25 m și
pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

Scenariul 2
- desfacerea acoperișului;
- consolidarea planșeului din lemn peste parter;
- refacerea acoperișului cu țiglă ceramică;
- executarea finisajelor interioare și exterioare;
- extinderea școlii cu o construcție destinată servirii unei mese calde;
- refacerea împrejmuirii.
b) analiza cererii de servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze
pe termen mediu şi lung
Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de înălțime parter
H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular (pereți rari) fiecare perete constituie o
diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă plină presată cu mortar de
var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior.
Fundațiile sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de susținere,
tencuială pe trestie.Pentru a evalua un proiect educaţional, efectele ce trebuie măsurate şi monetizate
sunt: impactul pe piaţamuncii şi creşterea venitului gospodăriei. Dar, în cazul învățământului
preșcolar, aceste efecte seproduc prea tarziu, începând cu anul 9 şi, câteodată, depăşesc orizontul de
timp pentru analiză.
Strategia Europa 2020 se axează pe trei priorităţi: creştere inteligentă - dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere durabilă - promovarea unei economii mai eficiente
din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; creştere favorabilă
incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure
coeziunea socială şi teritorială.
Pe baza priorităţilor, strategia UE 2020 defineşte obiectivele principale pentru deceniul 2010-
2020, respectiv: rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să ajungă la cel
puţin 75%; alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; obiectivul "20/20/20": reducerea cu
20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens,
creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a
eficienţei energetice, comparativ cu 1990; reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu la maximum
10% şi creşterea procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii superioare
la cel puţin 40 în 2020; reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.
Comparativ cu media europeană şi ţintele asumate de România pentru 2020, rata abandonului
şcolar timpuriu în România era de 17,3% în 2013, faţă de media europeană de 12%, fiind una dintre
cele mai ridicate din Europa, cu un progres lent în direcţia ţintei naţionale, de 11,3%, pentru 2020.
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară
Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce
înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată de instituţie, în
calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul
analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieşire, ce
urmează a fi plătit efectiv.
Costul de investiţie este de 654.335,00lei, inclusiv TVA, în baza unui Deviz General, pentru
opţiunea a).
Pentru opţiunea b) vom considera cumpărarea a două autobuze şcolare, cu un cost total de
600.000 lei,inclusiv TVA (sursa: oferte identificate pe internet).
Pentru opţiunea a) costurile de operare includ:
- costuri cu personalul, profesori şi personal administrativ;
- costuri cu materialele; costuri pentru utilităţi şi mentenanţa clădirii.
Pentru opţiunea b) costurile includ:
- costuri pentru personal (şoferi); costuri pentru combustibil; costuri pentru întreţinerea
maşinilor.
În estimarea ratei de actualizare utilizate, s-a avut în vedere faptul că aceasta trebuie să reflecte
cerinţa de remunerare a finanţatorului, la nivelul riscului perceput şi asumat de acesta prin realizarea
proiectului. În analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduală nu există.În analiza cost-
eficacitate, rata de actualizare nu exprimă eficienţa sau costul capitalului, astfel rata reală
deactualizare standard pentru ACE să fie stabilită la 5%.
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare perioadă, aratând că beneficiarul are
capacitatea de a asigura sustenabilitatea financiară după finalizarea proiectului.

FNPV / C = FNPV/K 220.238,00


FRR/C = FRR / K 2,16
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate
Metodologia folosită în acest studiu de caz pentru evaluarea contribuţiei proiectului propus la
bunăstarea economică şi socială a mediului local, precum şi a la cea a regiunii şi a ţării constă în:
în evaluarea intrărilor şi ieşirilor, taxa pe valoare adăugată precum şi plăţile asigurărilor sociale
au fost excluse din calcul, întrucât reprezintă doar simple transferuri de numerar în economia
naţională.
evaluarea şi includerea în analiză a externalităţilor care conduc la costuri şi beneficii sociale
care nu au fost luate în considerare în analiza financiară
transformarea preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile care
corectează distorsiunile preţurilor provocate de imperfecţiunile mecanismelor de piaţă.
Principalele beneficii economico - sociale luate în considerare pentru analiza economică sunt:
venituri salariale suplimentare pentru forţa de muncă implicată pe perioada execuţiei;
beneficii suplimentare pentru locuitori ca urmare a economiilor.
ENPV 840.185,00
ERR 5,18

Pentru fiecare alternativă care a fost evaluată toţi factorii ce influenţează cost-eficacitatea şi
sunt relevanţi înluarea deciziilor trebuie să fie identificaţi - clasificaţi pe tipuri de costuri (costuri cu
investiţia iniţială, costuride funcţionare, costuri de reinvestire / înlocuire) - şi costurile respective
trebuie să fie interpretate în funcţiede mărimea lor.
Pentru determinarea valorii actuale a costului total a fost folosită "metoda costului cel mai
scăzut", în baza costul unitar anual.Deoarece orizontul de timp este acelaşi pentru ambele scenarii şi
valoarea rezultatului / efectului, din punct de vedere fizic, este aceeaşi, valoarea actuală a costului
total este principalul indicator utilizat pentru a selecta o opţiune.
VATcost = Σ(Ct/(1+i)t)
Unde:
VATcost = valoarea actualizată a costurilor totale
Ct = cost apărut în anul t
i = rata de actualizare
Raportul ACE este rezultatul împărţirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/
beneficiileexprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât şi beneficiile vor fi considerate incremental
(sistem cu proiectpentru alternativele analizate minus sistem fără proiect – scenariul Business as Usual
/ „a face minimum”BAU).
Model de calcul al raportului ACE:
VATCost cu proiect – VATCost BAU
Efect cu proiect – EfectBAU
VAN costuri totale (varianta a) = 840.185,00lei
VAN costuri totale (varianta b) = 850.000,00lei

Pentru studiul de caz prezentat mai sus, rezultatele sunt:

Varianta a
VAN costuri totale 840.185,00
VAN număr școlari 600
Raportul ACE 1400.31

Varianta b
VAN costuri totale 850.000,00
VAN număr școlari 600
Raportul ACE 1.416,66

În acest caz, opţiunea a, presupunând un cost mai mic per copil, este cea recomandată.Scenariul 2 din
Studiul de Fezabilitate fiind optim pentru realizarea proiectului de investiții.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru a analiza diferite rate de actualizare şi a evalua impactul acestora asupra rentabilităţii
proiectului, a fost luată în considerare un interval de la 2% laun maxim de 8%. Acest lucru sprijină în
mod suficient opiniile factorilor de decizie.
Pentru analiza proiectului de investiţii s-au luat în considerare riscurile ce pot aparea atât în
perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a noului obiectiv. Riscurile
inerente unui proiect de o asemenea amploare sunt date în principal de corelarea termenelor de
achiziţie, de existenţa la momentul potrivit a resurselor financiare. În cadrul licitaţiilor organizate în
vederea achiziţiei lucrărilor de execuţie a proiectului pot apărea următoarele riscuri:
obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită numărului redus de oferte
conforme primite, lucru ce va influenţa în mod negativ planul de acţiune al proiectului;
nerespectarea termenelor stabilite de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj - din cauza
unor motive ce depind sau nu de executant.
Riscuri interne:
Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor prevăzute în
planul de acţiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuţie:
a) etapizarea eronată a lucrarilor;
b) erori în calculul solutiilor tehnice;
c) executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări;
d) nerespectarea normativelor şi legislatiei în vigoare;
e) comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi
executanţii contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje.
f) dificultăţi în asigurarea de către comunitatea locală a părţii de investiţie suportată din
finantare proprie.
Riscuri externe:
Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:
a) obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită gradului redus de participare la
licitaţii;
b) obligativitatea repetării procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte
neconforme primite în cadrul licitaţiilor;
c) cresterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru utilajele şi echipamentele implicate în
proiect.
Pentru proiectul de investiţii s-a efectuat o analiză cantitativă a riscurilor luând în considerare mai
multe variabile: costul investiţiei, costurile operaţionale şi veniturile operaţionale. Au fost studiate
scenariile prezentate în tabelul următor.

Scenarii pentru variabilele cheie


Variabilele cheie
Scenarii Costurile Costurile
Veniturile
investiţionale operaţionale
Scenariul optimist 1 -10% -10% -10%
Scenariul optimist 2 -5% -5% -5%
Scenariul de bază 0% 0% 0%
Scenariul pesimist 1 5% 5% 5%
Scenariul optimist 2 10% 10% 10%
Probabilităţi pentru scenariile analizate

Variabilele cheie
Scenarii Costurile Costurile
Veniturile
investiţionale operaţionale
Scenariul optimist 1 1% 2% 2%
Scenariul optimist 2 3% 5% 3%
Scenariul de bază 70% 70% 85%
Scenariul pesimist 1 19% 15% 7%
Scenariul optimist 2 7% 8% 3%
Total 100% 100% 100%

Distribuţia probabilităţilor
Probabilitate
VNAF< Scenariul de bază 28%
Scenariul de bază< VNAF < 0 72%
VNAF > Scenariul de bază 0%

În urma analizei de risc se poate observa că nici un scenariu, oricât de optimist ar fi nu va


conduce la un venit net actualizat pozitiv. Probabilitatea cea mai mare o are obţinerea unui VNAF
negativ, dar mai mare decât în scenariul de bază luat în considerare.
Măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor: managementul riscurilor presupune următoarele
etape:
a) conceperea planului de management al riscurilor;
b) identificarea riscurilor;
c) analiza calitativă a riscurilor;
d) elaborarea planului de măsuri pentru contractarea/evitarea riscurilor;
e) monitorizarea riscurilor şi identificarea unor noi ameninţări.
Analiza de senzitivitate: se realizează pentru a cuantifica sensibilitatea proiectului la modificările ce
pot apărea pe parcursul perioadei de execuţie şi a celei de exploatare. Având în vedere durata mare a
exploatării viitorului obiectiv de investiţie trebuie identificate variabilele critice şi să cuantificăm cât
de sensibil este proiectul la modificarea acestora.
Variabilele critice ca pot să intervină sunt:
costul cu investiţia – estimăm că se pot înregistra economii faţă de sumele precizate în mediul
cert sau, dimpotrivă, anumite achiziţii să fie mai costisitoare decât am estimat iniţial; intervalul
de variaţie al variabilei este stabilit la (-10%; +10%);
costurile depersonal– având în vedere nivelul relativ ridicat al acestora, am stabilit un interval
de variaţie înre -15% şi +15%;
Concluzii:
În urma realizării analizei financiare, a celei economice, precum şi a analizei de risc se
recomandă realizarea investiţiei în scenariul 2. Proiectul este sustenabil financiar şi răspunde la
problema identificată.
Proiectul prezintă o sensibilitate relativ ridicată în raport cu costul investiţiei şi una scăzută la
acţiunea altor variabile critice. În urma analizei de senzitivitate se observă că variabila critică la care
proiectul de investiţii prezintă o sensibilitate mai ridicată este costul de personal.
Nu există alţi factori de risc, dintre cei identificaţi şi analizaţi, care să aibă o influenţă
semnificativă asupra desfăşurării proiectului.

Analiza de senzitivitate pentru venitul net actualizat financiar

Variabilă/
Modificări(procente) -15 -10 -5 0 5 10 15
Costul cu investiţia 756.166,50 798.175,75 840.185,00 882.194,25 924.203,50
Costurile cu energia
electrica
12,763.12 13,513.89 14,264.66 15,015.43 15,766.20 16,516.97 17,267.74
Costurile cu
materialele
18,331.02 19,409.32 20,487.61 21,565.91 22,644.21 23,722.50 24,800.80

Analiza de senzitivitate pentru rata internă de rentabilitate economică

Variabilă/

Modificări(procente) -15 -10 -5 0 5 10 15


Costul cu investiţia 4,662 4,921 5,18 5,439 5,698
Costurile cu energia electrica

4.641 4.914 5.187 5.46 5.733 6.006 6.279


Costurile cu materialele

7.191 7.614 8.037 8.46 8.883 9.306 9.729

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)


6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
Opțiunea tehnico – economică recomandată este scenariul 1. Acesta presupune un cost mai scazut, și
este mai ușor de realizat.
Remedierea defectelor care pot apărea în timp, în cazul scenariului 1, se face cu costuri scăzute și
timpi mici de intervenție.
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
Scenariul recomandat este scenariul 1.
- avantajele scenariului recomandat

Prin soluţia aleasă (scenariu 1 ) se oferă o soluţie viabilă printr-o investiţie la standarde
europene în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor ce vor fi executate.
Tehnologie cunoscută, simplă, de realizare a lucrărilor.
Costurile investitiei sunt mai mici.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
Principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV): 829,648 mii lei inclusiv T.V.A.(mii lei)

Din care:
- construcţii – montaj ( C+M ) – 654,335 mii lei inclusiv T.V.A.

2. eşalonarea investiţiei ( INV / C+M )


- anul I: 829,648 / 654,335 mii lei inclusiv T.V.A.;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi


fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
- Nu este cazul.
c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
- Nu este cazul
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni
- 4 luni.
6.4. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice
Sursele de finanţare a investiţiei : bugetul local și bugetul de stat
7. Urbanism, acorduri şi avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice,
precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetice;
- Nu este cazul
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
- Nu este cazul
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
- Nu este cazul
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
- Nu este cazul
e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
- Nu este cazul
B.PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2
3. Plan de situație – racord apă pentru incendiu, sc 1:1000, planșa nr. m A2
4.Plan parter releveu, sc 1:100, planșa nr. A3
5.Plan subsol – releveu, sc 1:50, planșa nr. A4
6.Secțiunea A-A, sc 1:50, planșa nr. A5
7.Secțiunea B-B, sc 1:50, planșa nr. A6
8.Fațada principală și fațada posterioară, sc 1:100, planșa nr. A7
9.Fațada laterală dreapta, fațada laterală stânga, sc 1:100, planșa nr. A8
10.Plan învelitoare releveu, sc 1:100, planșa nr. A9
11. Plan parter – propunere, sc 1:100, planșa nr. A10
12. Fațada principală și fațada posterioară - propunere, sc 1:100, planșa nr. A11
13. Fațada laterală dreapta, fațada laterală stânga - propunere, sc 1:100, planșa nr. A12
14. Plan subsol – distribuție conducte termice, sc 1:50, planșa nr. T1
15. Instalații termice, sc 1:100, planșa nr. T2
16. Plan subsol – distribuție conducte apă rece și caldă, sc 1:50, planșa nr. S1
17. Instalații sanitare – distribuție conducte apă rece + caldă, sc 1:100, planșa nr. S2
18. Plan parter – instalații electrice iluminat, sc 1:100, planșa nr. E1
19. Plan parter – instalații electrice iluminat siguranță, sc 1:100, planșa nr. E2
20. Plan parter – instalații electrice prize, sc 1:100, planșa nr. E3
21. Schema monofilară tablou electric T.L.P, planșa E4
22. Plan subsol – instalații electrice iluminat, sc 1:100, planșa nr. E5
23. Plan de situație – instalații electrice exterioare, sc 1:100, planșa nr. E6

Întocmit ,
Ing. Stancu Ioan
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI
DE URBANISM

LA LUCRAREA:

”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA


GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA
BUDEASA, JUDETUL ARGES”

BENEFICIAR : COMUNA BUDEASA , JUDEȚUL ARGEȘ


S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITEŞTI – ARGEŞ

MEMORIU TEHNIC
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

A. PĂRŢILE SCRISE
1. Date generale:
1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare, dotare școala gimnazială
Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș”
1.2 Amplasamentul: jud. Argeş, comuna Budeasa, în satul Budeasa Mare
1.3 Titularul investiţiei: comuna Budeasa
1.4 Beneficiarul investiţiei: comuna Budeasa
1.5 Elaboratorul proiectului: S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
2. Descrierea generală a lucrării:
2.1 Descrierea lucrărilor
a) amplasamentul :

Comuna Budeasa este asezata in partea de nord-vest a judetului Arges,la o


distanta de 12 km de municipiul Pitesti, la intretaierea paralelei de 44° si 53’ latitudine
nordica cu meridianul de 24° si 51’ longitudine estica, avand o suprafata de 42,3 km2.
Comuna este alcatuita din satele: Budeasa-Mare(resedinta comunei), Budeasa-
Mica, Rogojina, Galasesti, Valea-Marului si Calotesti, avand urmatorii vecini:
-la nord -comuna Malureni
-la sud -Municipiul Pitesti si Comuna Bascov
-la est -comuna Maracineni
-la vest -comuna Merisani

Căile de acces: DN 73 și DJ 703 K.

b) descrierea lucrărilor proiectate


Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de
înălțime parter H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup
sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular ( pereți rari) fiecare perete
constituie o diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă
plină presată cu mortar de var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea
pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior
Fundații sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de
susținere, tencuială pe trestie.
Șarpanta de acoperiș este realizată din lemn iar învelitoarea este din tablă.
Școala a fost reabilitată în etape dar lucrările efectuate nu au rezolvat în totalitate
problemele existente, astfel că, pentru încheierea reabilitării mai sunt necesare
următoarele lucrări:
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în
întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30%
prin păstrarea dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din
scânduri sau OSB) pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie
dirijate cât mai departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor
realiza trotuare de 1,5 m lățime, bine etanșate la contactul cu pereții, având
pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- Finisaje interioare și exterioare
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei
mese calde având o suprafață de 33 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o
lungime L = 25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

3.Suprafaţa ocupată de lucrare şi statutul juridic al terenului pe care se


amplasează
Suprafaţa ocupată de lucrări este de 454 mp, terenul pe care se amplasează
lucrarea aparţinând domeniului public al comunei Budeasa.

B. PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2

Întocmit ,
Ing. Stancu Ioan
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
PENTRU EMITEREA
ACORDULUI DE MEDIU

LA LUCRAREA:

”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA


GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA
BUDEASA, JUDETUL ARGES”

BENEFICIAR : COMUNA BUDEASA, JUDEȚUL ARGEȘ


NOTIFICARE

Date generale şi localizarea proiectului / modificări


1.1 Denumirea proiectului: ” Reabilitare, dotare școala gimnazială Budeasa Mare, în
comuna Budeasa, județul Argeș”
1.2 Amplasamentul proiectului inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului jud.
Argeş, comuna Budeasa
1.3 Date de identificare a titularului / beneficiarul proiectului / modicări:
a) denumirea titularului: comuna Budeasa, judeţul Argeş
b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: comuna Budeasa, judeţul Argeş
tel: 0248-236457 ,0248- 236457
e-mail: primariei@budeasa.cjarges.ro
c) reprezentanţi legali / împuterniciţi, cu date de identificare :
Primar : Rachieru Nicolae Mihail
1.4 Încadrarea în planurile de urbanism / amenajare a teritoriului aprobate /
adoptate şi / sau alte scheme / programe
Lucrarea se încadrează în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului comunei
Budeasa din judeţul Argeş.
1.5 Încadrarea în alte activităţi existente ( dacă este cazul ) – nu este cazul
1.6 Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită ( clădiri, accese ),
suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri de parcare ( dacă este cazul )
Terenul pe care se execută lucrarea aparţine domeniului public. Suprafaţa
ocupată de lucrare este de 454 mp.
2. Descrierea sumară a proiectului
Se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor necesare pentru realizarea
acestuia:
Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de
înălțime parter H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup
sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular ( pereți rari) fiecare perete
constituie o diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă
plină presată cu mortar de var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea
pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior
Fundații sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de
susținere, tencuială pe trestie.
Șarpanta de acoperiș este realizată din lemn iar învelitoarea este din tablă.
Școala a fost reabilitată în etape dar lucrările efectuate nu au rezolvat în totalitate
problemele existente, astfel că, pentru încheierea reabilitării mai sunt necesare
următoarele lucrări:
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în
întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30%
prin păstrarea dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din
scânduri sau OSB) pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie
dirijate cât mai departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor
realiza trotuare de 1,5 m lățime, bine etanșate la contactul cu pereții, având
pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- Finisaje interioare și exterioare
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei
mese calde având o suprafață de 33 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o
lungime L = 25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

3. Modul de asigurare a utilităţilor


1. Alimentarea cu apă: branșament la reţeaua existenta în zonă
2. Evacuarea apelor uzate: în rețeaua de canalizare existentă în zonă
3. Asigurarea apei tehnologice ( dacă este cazul ): nu este cazul
4. Asigurarea agentului termic: centrală termică proprie

Anexe – piese desenate

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2

Semnătura titularului
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu

Comuna Budeasa anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de


emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
” Reabilitare, dotare școala gimnazială Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul
Argeș” propus a fi amplasat în jud. Argeş, comuna Budeasa, sat Budeasa Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Argeş, str. Egalităţii nr. 50, tel. 0248/213200 şi
la sediul Primăriei comunei Budeasa, judeţul Argeş , în zilele de luni – vineri, între
orele 800 – 1500.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Argeş.
COMUNA BUDEASA, JUDEŢUL ARGEŞ
Nr………din……………

Către,
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
ARGEŞ

Vă înaintăm alăturat documentaţia tehnică pentru emiterea acordului de


mediu la lucrarea: ” Reabilitare, dotare școala gimnazială Budeasa Mare, în comuna
Budeasa, județul Argeș”, în vederea obţinerii acordului de mediu.
Documentaţia prezentată cuprinde:
- Notificare
- Plan de încadrare, sc 1:10000, planşa nr. 1
- Plan de situație, sc 1:1000, planşa nr. 2
- Certificat de urbanism

Primar ,
Rachieru Nicolae Mihail
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
PENTRU OBȚINEREA
AVIZULUI S.C. ELECTRICA S.A.

LA LUCRAREA:

”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA


GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA
BUDEASA, JUDETUL ARGES”

BENEFICIAR : COMUNA BUDEASA , JUDEȚUL ARGEȘ


S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITEŞTI – ARGEŞ

MEMORIU TEHNIC
PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI S.C. ELECTRICA S.A

A. PĂRŢILE SCRISE
1. Date generale:
1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare, dotare școala gimnazială
Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș”
1.2 Amplasamentul: jud. Argeş, comuna Budeasa, în satul Budeasa Mare
1.3 Titularul investiţiei: comuna Budeasa
1.4 Beneficiarul investiţiei: comuna Budeasa
1.5 Elaboratorul proiectului: S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
2. Descrierea generală a lucrării:
2.1 Descrierea lucrărilor
a) amplasamentul :

Comuna Budeasa este asezata in partea de nord-vest a judetului Arges,la o


distanta de 12 km de municipiul Pitesti, la intretaierea paralelei de 44° si 53’ latitudine
nordica cu meridianul de 24° si 51’ longitudine estica, avand o suprafata de 42,3 km2.
Comuna este alcatuita din satele: Budeasa-Mare(resedinta comunei), Budeasa-
Mica, Rogojina, Galasesti, Valea-Marului si Calotesti, avand urmatorii vecini:
-la nord -comuna Malureni
-la sud -Municipiul Pitesti si Comuna Bascov
-la est -comuna Maracineni
-la vest -comuna Merisani

Căile de acces: DN 73 și DJ 703 K.

b) descrierea lucrărilor proiectate


Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de
înălțime parter H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup
sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular ( pereți rari) fiecare perete
constituie o diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă
plină presată cu mortar de var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea
pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior
Fundații sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de
susținere, tencuială pe trestie.
Șarpanta de acoperiș este realizată din lemn iar învelitoarea este din tablă.
Școala a fost reabilitată în etape dar lucrările efectuate nu au rezolvat în totalitate
problemele existente, astfel că, pentru încheierea reabilitării mai sunt necesare
următoarele lucrări:
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în
întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30%
prin păstrarea dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din
scânduri sau OSB) pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie
dirijate cât mai departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor
realiza trotuare de 1,5 m lățime, bine etanșate la contactul cu pereții, având
pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- Finisaje interioare și exterioare
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei
mese calde având o suprafață de 33 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o
lungime L = 25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

3.Suprafaţa ocupată de lucrare şi statutul juridic al terenului pe care se


amplasează
Suprafaţa ocupată de lucrări este de 454 mp, terenul pe care se amplasează
lucrarea aparţinând domeniului public al comunei Budeasa.
Lucrările prezentului proiect nu afecteaza rețeaua de distribuție a energiei
electrice din zonă.

B. PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2

Întocmit ,
Ing. Stancu Ioan
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
PENTRU OBȚINEREA
AVIZULUI S.C. ENGIE S.A.

LA LUCRAREA:

”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA


GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA
BUDEASA, JUDETUL ARGES”

BENEFICIAR : COMUNA BUDEASA , JUDEȚUL ARGEȘ


S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITEŞTI – ARGEŞ

MEMORIU TEHNIC
PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI S.C. ENGIE S.A

A. PĂRŢILE SCRISE
1. Date generale:
1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare, dotare școala gimnazială
Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș”
1.2 Amplasamentul: jud. Argeş, comuna Budeasa, în satul Budeasa Mare
1.3 Titularul investiţiei: comuna Budeasa
1.4 Beneficiarul investiţiei: comuna Budeasa
1.5 Elaboratorul proiectului: S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
2. Descrierea generală a lucrării:
2.1 Descrierea lucrărilor
a) amplasamentul :

Comuna Budeasa este asezata in partea de nord-vest a judetului Arges,la o


distanta de 12 km de municipiul Pitesti, la intretaierea paralelei de 44° si 53’ latitudine
nordica cu meridianul de 24° si 51’ longitudine estica, avand o suprafata de 42,3 km2.
Comuna este alcatuita din satele: Budeasa-Mare(resedinta comunei), Budeasa-
Mica, Rogojina, Galasesti, Valea-Marului si Calotesti, avand urmatorii vecini:
-la nord -comuna Malureni
-la sud -Municipiul Pitesti si Comuna Bascov
-la est -comuna Maracineni
-la vest -comuna Merisani

Căile de acces: DN 73 și DJ 703 K.

b) descrierea lucrărilor proiectate


Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de
înălțime parter H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup
sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular ( pereți rari) fiecare perete
constituie o diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă
plină presată cu mortar de var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea
pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior
Fundații sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de
susținere, tencuială pe trestie.
Șarpanta de acoperiș este realizată din lemn iar învelitoarea este din tablă.
Școala a fost reabilitată în etape dar lucrările efectuate nu au rezolvat în totalitate
problemele existente, astfel că, pentru încheierea reabilitării mai sunt necesare
următoarele lucrări:
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în
întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30%
prin păstrarea dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din
scânduri sau OSB) pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie
dirijate cât mai departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor
realiza trotuare de 1,5 m lățime, bine etanșate la contactul cu pereții, având
pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- Finisaje interioare și exterioare
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei
mese calde având o suprafață de 33 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o
lungime L = 25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

3.Suprafaţa ocupată de lucrare şi statutul juridic al terenului pe care se


amplasează
Suprafaţa ocupată de lucrări este de 454 mp, terenul pe care se amplasează
lucrarea aparţinând domeniului public al comunei Budeasa.
Lucrările prezentului proiect nu afecteaza rețeaua de distribuție a gazelor
naturale din zonă.

B. PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2

Întocmit ,
Ing. Stancu Ioan
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
PENTRU OBȚINEREA
AVIZULUI S.C. APA - CANAL S.A.

LA LUCRAREA:

”REABILITARE, DOTARE ȘCOALA


GIMNAZIALĂ BUDEASA MARE, ÎN COMUNA
BUDEASA, JUDETUL ARGES”

BENEFICIAR : COMUNA BUDEASA , JUDEȚUL ARGEȘ


S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
PITEŞTI – ARGEŞ

MEMORIU TEHNIC
PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI S.C. APA - CANAL S.A

A. PĂRŢILE SCRISE
1. Date generale:
1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare, dotare școala gimnazială
Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș”
1.2 Amplasamentul: jud. Argeş, comuna Budeasa, în satul Budeasa Mare
1.3 Titularul investiţiei: comuna Budeasa
1.4 Beneficiarul investiţiei: comuna Budeasa
1.5 Elaboratorul proiectului: S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L.
2. Descrierea generală a lucrării:
2.1 Descrierea lucrărilor
a) amplasamentul :

Comuna Budeasa este asezata in partea de nord-vest a judetului Arges,la o


distanta de 12 km de municipiul Pitesti, la intretaierea paralelei de 44° si 53’ latitudine
nordica cu meridianul de 24° si 51’ longitudine estica, avand o suprafata de 42,3 km2.
Comuna este alcatuita din satele: Budeasa-Mare(resedinta comunei), Budeasa-
Mica, Rogojina, Galasesti, Valea-Marului si Calotesti, avand urmatorii vecini:
-la nord -comuna Malureni
-la sud -Municipiul Pitesti si Comuna Bascov
-la est -comuna Maracineni
-la vest -comuna Merisani

Căile de acces: DN 73 și DJ 703 K.

b) descrierea lucrărilor proiectate


Școala Gimnazială Budeasa Mare este o construcție din anul 1962, cu nivel de
înălțime parter H = 3,45 m, cu 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, secretariat, grup
sanitar și hol.
Sistemul constructiv al clădirii este de tip celular ( pereți rari) fiecare perete
constituie o diafragmă verticală. Pereții sunt din zidărie simplă nearmată de cărămidă
plină presată cu mortar de var, fără sâmburi, și centuri de beton armat. Grosimea
pereților: 45 cm exterior și 30 cm interior
Fundații sunt continui, din beton simplu sub zidurile portante.
Planșeul este din grinzi de lemn și umplutură din pământ cu scânduri și șipci de
susținere, tencuială pe trestie.
Șarpanta de acoperiș este realizată din lemn iar învelitoarea este din tablă.
Școala a fost reabilitată în etape dar lucrările efectuate nu au rezolvat în totalitate
problemele existente, astfel că, pentru încheierea reabilitării mai sunt necesare
următoarele lucrări:
- înlocuirea învelitorii din tablă în întregime,
- înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) în
întregime;
- consolidarea șarpantei deteriorată de trecerea timpului în proporție de circa 30%
prin păstrarea dimensiunilor elementelor;
- în pod, de o parte și de alta a popilor se va realiza câte o cale de acces ( din
scânduri sau OSB) pentru intervenții, cu lățimea de 1,00 m;
- se va reface sistematizarea verticală astfel încât apele din precipitații să fie
dirijate cât mai departe de clădire, Lângă pereții școlii, de jur împrejur, se vor
realiza trotuare de 1,5 m lățime, bine etanșate la contactul cu pereții, având
pinteni și pante spre exterior de 3% sau 5%.
- Finisaje interioare și exterioare
La cererea beneficiarului se va extinde școala cu o construcție destinată servirii unei
mese calde având o suprafață de 33 mp și se va reface împrejmuirea la stradă pe o
lungime L = 25 m și pe latura nord pe o lungime L = 90 m.

3.Suprafaţa ocupată de lucrare şi statutul juridic al terenului pe care se


amplasează
Suprafaţa ocupată de lucrări este de 454 mp, terenul pe care se amplasează
lucrarea aparţinând domeniului public al comunei Budeasa.
Lucrările prezentului proiect nu afecteaza rețeaua de alimentare cu apa si
canalizare din zonă.

B. PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, sc 1:10000, planșa nr. A1


2.Plan de situație, sc 1:1000, planșa nr. A2

Întocmit ,
Ing. Stancu Ioan

S-ar putea să vă placă și