Sunteți pe pagina 1din 100

• • • • •

D I V I N E D I V I N I T Y - I C E W I N D D A L E II - S T A R C R A F T : G H O S T PClS^BI
Fabrica viitorului va avea doar doi angajaţi: un om şt un câine. Omul va fi acolo ca să hrănească câinele.
Câinele va fl acolo ca să îl împiedice pe om să atingă dispozitivele. - Warren Bennis

h t t p / / w w w . x t r e m p c . r o ^ ^ ^

K T 4 0 0 : n o u l c h i p s e t V I A a ş e a z ă I a l i n i a d e s t a r t 5 p r o d u c ă t o r i
L _ _ .
Exersează Zapp... Online!

n a -

până a c u m Internetul îţi dădea bătăi de cap, de-acum înainte va f i o plăcere,


^app Online t o t u l e s i m p l u , o joacă de copii. Te conectezi imediat la I n t e r n e t
navighezi fără întreruperi şi fără d e c o n e c t ă r i , iar dacă depăşeşti orele incluse în
ibonament plăteşti doar 2cenţi/minut (fără T V A ) . Vrei să t e convingi? Vino la
orice magazin Zapp pentru o d e m o n s t r a ţ i e gratuită Zapp Online. Vino că merită!

adresele magazinelor Zapp, s u n ă la 021 402 4444 sau mergi la w w w . z a p p . r o THE NEXT GENERATIO
a p a s i u n e !

I m e d i a t .

fotografie digitala hp. Cu tehnologia unică HP Instant Share, poţi comanda camerei tole

digitale HP Photosmart 7 2 0 , de 3.3 megapixeli, să transmită instantaneu

bucuria noii a c h i z i ţ i i . Doar aşezi camera în docking starion'' şi,

prînir-o atingere de b u t o n , trimîţî f o t o g r a f i i l e prin e-maîl către

12 destinaţii prestabilite. Sau imprimi, sau descarci pozele... după

dorinţă! In plus, poţi folosi z o o m 1 2 X " ' şi înregistra imagine şi sunet

(până la 3 0 de secunde).

Shoot. (Tl§§

n v e n t

HAdjnu-.i • •]2.qfciU(ijjtol DeroBn*bloc*W»>MMMfe*Cmtw OdJEhWVafi r.9S,«» 1,tJ: 2223072.


De ce nu? E alât de simplul FsrT. âaati daţtl prcduultfcp«TliC^ hftjc//www.bpji»n-r(i; HF Cu* ••' Col Certei: 113 ii 42 . CHr-.'-i-!;.i;:;: 2002.
fr& A L T E C
»,.LANSING,
Siumb d& calitate/ încă/ dUv 1941

i
ent/ud/ tine/, muzica nw este/ dom/ diumt înv. ^ oca viile/ nw sunt/ un
simţilti/ hoMiţ/ ci a oâsesie/. filmele/ iî/<fhscc/Mi)SS&sSf sjzaliaiă/.

îPciitut/ tine/, SĂlteo ţ^ansutef/ contimuv s# îmbine/ a^da/ cit/ tehnato^,ia/ si/ să/ îpb oţe/txv
acele/ momente/ pţwjÂaas& când Inima/ es te/ atinsă si/ sjzUitut Uumsţmma V.

Sunetul/, a&w cum/ wt&v twsă/ît awzÂ/l


Cine se joaca de dimineaţă, departe ajunge 1

86 C
IEWN
I D DALE
La întrebarea "Care sunt cele mai performante Poate ultimul reprezentant
sisteme de pe piaţă?" răspunsul este "cele al unui gen
d e s t i n a t e j o c u r i l o r de u l t i m ă generaţie". Nu
v o r b i m de sistemele p e n t r u grafică 3D sau
editare-video, pentru câ în principiu ele sunt
răspunsul p e n t r u întrebarea "Care sunt cele mai
scumpe sisteme de pe piaţă?". Şi nu vorbim nici de
serverele high-end, pentru câ acelea nu sunt doar
scumpe, ci şi destinate unui segment restrâns de
clienţi.
Sistemele pentru j o c u r i sunt vârful de lance al
industriei IT, iar j o c u r i l e sunt inevitabil ştacheta
în faţa căreia sunt t e s t a t e performanţele
m a j o r i t ă ţ i i calculatoarelor. E de ajuns să i n t r a ţ i
pe Internet, unde pe toate site-urile cunoscute de
hardware vedem la rubrica de teste j o c u r i de sus
5 M ADOBE
până jos: Dungeon Siege, Serious Sam, Jedi Knight
PREME IRE 6.5
II, Comanche 4 şi nelipsitul 3DMark 2 0 0 1 , care
foloseşte scene de joc special concepute pentru a
2 6 ADEVĂRUL DESPRE KTMOO Editarea video mai face
un pas înainte
împinge până la l i m i t ă c o m p o n e n t e l e . In 5 plăci de bază vor demonstra performanţele
aduse de chipset-ut KT400
magazinele de c a l c u l a t o a r e , pe ecranele
m o n i t o a r e l o r rulează j o c u r i . J o c u r i , j o c u r i ,
jocuri. 2 0 SiSTEME PENTRU JOCURI
Nu negăm că cele mai multe calculatoare care Ce s-a încadrat în 2000$
se vând la ora actuală sunt destinate sectorului
office. Dar cu banii pe care ii dă un "gamer" pe
calculatorul lui pot fi cumpărate t r e i calculatoare
de contabil. Jucătorii înrăiţi sunt cei care îşi
şantajează părinţii sau strâng ban lângă ban din
alocaţii, bani de buzunar sau salarii pentru a-şî
schimba o dată la t r e i luni placa v i d e o ,
procesorul, memoria sau măcar cooler-ul. Ei sunt
cei care promovează schimbarea. Contabilii se
resemnează cu acelaşi calculator amărât ani de
zile.
J u c ă t o r i i sunt cei care au i n v e n t a t
overclocking-ul. Ei sunt cei care sunt însetaţi de
performanţe şi vor mereu mai mult decât au.
Pentru ei vor crea NVidia şi ATi chipseturi ca NV40
şi R400. Ei sunt ţinta finală a luptei pentru DDR-II.
Pentru el există Creative Audigy. Industria IT este
o industrie care se bazează pe divertisment.
Pentru a f i l i n i ş t i ţ i , romanilor li se dădea pâine şi
circ. Jucătorii se mulţumesc adesea şi doar cu
circ. Iar dorinţa lor de divertisment este pâinea
de zi cu zi a producătorilor de hardware. Iar
5M E d i t a r e a v i d e o m a i f a c e u n pas

G i g a b y t e M a y a R a d e o n 9 7 0 0 PRO înainte
fiecare produs nou pe care îl lansează pentru

56
gameri face ca cele mai vechi să se mai airJiUlili °'Mh ib
ieftinească p u ţ i n .
O O Soluţia suflatului cu argint

u n SMMQMI
Aşadar să dăm Cezarului ce-t al Cezarului. Ce e s t e n o u a t e h n o l o g i e .Net?
Gamerii sunt cei care împing înainte industria IT.
Şi dacă aveţi nevoie de vreo j u s t i f i c a r e atunci M U A l b a t r o n vine în f o r ţ ă 0 0 Singura e x p o z i ţ i e o f f l i n e care
când vă achiziţionaţi un GeForce A sau încă 256
găzduieşte creaţiile tale
Mb de RAM, atunci gândiţi-vă că datorită vouă un 4 t R'coh e s t e d i n c e î n c e m a i
d i r e c t o r va putea să c u m p e r e mai i e f t i n d i g i t a l i a r P l e x t o r v i n e si e l la 48X
calculatoare pentru t r e i contabili dintr-un birou D U Ghidul tâu offline pentru
întunecos. optimizarea navigării online

- Echipa XtremPC
3M Şlfiiţ]
I n f l u e n ţ a t i p u l u i de m e m o r i e asupra P e r f o r m a n ţ ă în d e f a v o a r e a c a l i t ă ţ i i
performanţei
8 2 UNREAL
RIE TOURNAMENT Echipa
Adrian Dixobflt
2003 Liviu Marţea
n.w.in Radul oi tu
O combinaţie de Radu Alemndru ui (ir [calin c
Quake, Mortal Bogdan Bndiitol itluf Joc uri '
Dragoi fnoan
Kombat si rugby care
le întrece pe toate

Micoleta Timî.i
i tur lui Marina

Criillna Sauu
c < In î ri au *u@ • 11 empe
Andreea rogas
andrrea f oţai? »l r rmpe. ro
Redacţia
Romsi i.r.l.
Jir. Alciandru Puikin 18, Bucurcsli 1
Telefon: 021-211.2B.66
E-mail: redatHat.'itrempc.ro

E mail: abonamcnlciîntrtrtipc.to
P r o b l e m e . Et '
i n f o r m a t » LD
E mail: mlocdiţitr empc.ro
Probleme, legate de
produsele resfate
Email: prclulcDFccll?«rrcmpc.ro
Producţie
lulnprc-ţţ S.A.
MCCD 'irareCD •

10 TEHNOTREND 5 8 GALERI XTREME


Singura expoziţie offline care
Vitrina tehnologiei de viitor
găzduieşte creaţiile tale
prin ochii prezentului

73
Î K H 3 r Un c ă l u g ă r î n c e a ţ ă sau c e l m a i
B 9 p r o m i ţ ă t o r RPG d u p ă G o t h i c II

7M
Ş ţ â i M S I I ^ Singurul scop este
I g 'M''î'0h,. Pulsul străzii
supravieţuirea
/ O De la c a r t e l a f i l m şi d e la f i l m la j o c n u

75
îSfîVλ ii:f;V
,
Incursiune în l u m e a c r i m i n a l i l o r
e s t e d e c â t un pas
I >A De v o r b ă c u
IkC Gigabyte despre '
K T 4 0 0 , S e r i a l ATA, R a d e o n
80 76 P o i n t & C l i c k - u l a m u r i t . Trăiască a v e n t u r a
C a t e A r c h e r se î n t o a r c e . C a t e A r c h e r se r ă z b u n ă . într-un ritm susţinut.
9 7 0 0 PRO şi v i i t o a r e l e
tehnologii de interconectare
O c 0 c o m b i n a ţ i e d e Q u a k e , M o r t a l K o m b a t şi
• ii î il'MlMîi 6 -

8M
:

Rugby c a r e l e î n t r e c e p e t o a t e ^NV.* % S i m u l a t o r u l d e c u r s e în c a r e
T T posibilă rezolvare
e x p e r i e n ţ a de j o c c o n t e a z ă cet mai m u l t
pentru problemele tale
i | £ tt\"i\'A privire de
mi II U I M I — 86 ltlsV;iîÎ!)L>y ;
! Poate u l t i m u l
r e p r e z e n t a n t al unui gen

89
7 f ţ ă M ^ M ' i ^ ^ f f f i f l Acţiune la cel mai fflrlMSÎIIM^'FSR'îi &IM©.#B3i Cehii
ansamblu asupra
/ U j o s n i v e l : sub a p ă nu j ^ a u i e r t a t p e ruşi
produselor testate

90
Ce f a c e ^ n i M l ^ P l Cel mai p l ă c u t m o d de a
/ 1 C e r n o b â l u l d i n o a m e n i şi a l t e a n i m a l e face armata
E d u c a ţ i a IT l a

9M
• i a H\l ( f i M f Un t i t l u c a r e n u se î n d e p ă r t e a z ă ' T M î l I tIGVtîiirt''' U n n u m e n e i n s p i r a t p e n t r u
romani / Cm p r e a m u l t d e c o n c e p t u l H i d d e n & D a n g e r o u s un j o c d e s t u l d e i n s p i r a t
testele indispensabile p e n t r u achiziţia oricărui produs

REN DURI
JliSfUl T R E N D • ATi s i NVIDIA M
Î PN
IG N
Î AN
I TE N
I DUSTRA
I IT Momentan NVIDIA stă deoparte şi a lansat
Jocurile sunt la mâna ta ' După ce acum nici două săptămâni ATi şi nVidia erau doar chipset-ul MX440SE. Cu AGP8X şi o
parteneri la o jalbă in proţap către JEDEC, neînţelesul frecvenţă un pic mat ridicată noul chipset
organism internaţional pentru aprobarea standardelor in va sta la baza unor plăci ce vor costa cu
i G I G A B Y T E
domeniul semiconductorilor, unde cereau luarea in circa 105 mai mult decât cele MX440
STIRh'''^"--.' ^ 0 0 0 0 0 b & 0 < considerare a DDR II pentru aplicaţii grafice, cele două simple. Replica ATi este Radeon9000 dar
Produsele care merita W ) l fcCS3 companii s-au înfrăţit din nou, de data aceasta pentru a o acesta costă în joc de 120$ şi nu oferă nici
toată atenţia •>> (JQ 3 suport AGP8X. MX440 pare a rămâne astfel
"împinge" efectiv pe piaţă standardul GDDR-3.
Situaţia generală din industria semiconductorilor poate •3 cartea bună pe acest segment de piaţă.
fi comparată cu o căruţă trasă de mârţoage ce cară sub
1
' :;;:HirJi!
1
:JoI[;!.fijrj Intel se pregăteşte să lanseze chipset-urile
coviltir cai de curse. Desi cei care mână caii sunt mulţumiţi
Ce încape In 2000S că odată şi odată tot vor ajunge la destinaţie, caii de curse I845PE şi I845GE. Acestea suportă oficial
djn căruţă se hotărăsc să se înhame la car, doar-doar o să DDR333 şi HyperTreading. Evoluate din
Tot adevărul despre
ajungă mai repede să se înfrunte pe stadion. chipset-urile IB45G/E cele două soluţii au
KTMOO darul de a readuce Intel în topul
Să explicăm. Chip-urile de pe plăcile grafice sunt
printre cele mai sofisticate microprocesoare din industria variantelor performante de Pentium 4.
VERSUS Frecvenţa chipsetului grafic integrat de
IT iar de cele mai multe ori memoria pe care o folosesc nu
Confruntarea memoriilor
poate ţine pasul cu performanţele chip-ului. De aceea este varianta G a crescut acum de la 200 la
DDR şi RDRAM
nevoie de o altă memorie, care insă pentru a fi produsă pe 266MHz.
Ce câştigam cu Detonator 40.41
scară largă are nevoie să se conformeze unui standard
L A B O R A T O R aprobat de JEDEC. Iar JEDEC nu este printre cele mai Pentium 4 la 2.4GHz costă 210$, dublu faţă
rapide organizaţii când este vorba de luat decizii. Poate de un AthlonXP 2000+ însă la un preţ deja
Noul rege al plăcilor video isf dura un an sau chiar doi până ce un standard va fi aprobat. mult mai accesibil decât luna trecută.
~j demonstrează puterea Dar nici ATi, nici NVIDIA nu pot aştepta atât. NV40 şi R400 Pentium 4 la 2 GHz ajunge sub 160$ şi
sunt pregătite să se înfrunte la sfârşitul lui 2003 şi dacă devine pentru prima oară un concurent
JEDEC nu se va grăbi să aprobe noile standarde, cei doi care se apropie şi ca preţ de adversarul
LU
titani ai plăcilor grafice vor trece peste capul organizaţiei o AMD. Pentru sistemele "de casă" Duronul
internaţionale şi, folosindu-şi influenţa in rândul o la 1000MHz se recomandă la 40$ in timp ce
producătorilor de memorie, îşi vor impune propriile similarul Celeron costă cu 10$ mai mult.
E
standarde. GDDR-3 este deja susţinut printre alţii de
Micron, Hynix şi Infineon.
Majoritatea producătorilor de nard dlsk-uri
JEDEC nu mai are ce să facă decât să se supună. Două au anunţat diminuarea la un an a
companii care nu se au nicicum la inimă împing industria IT garanţiilor acordate pentru aceste
înainte chiar împotriva voinţei e i . Nu credem că există un produse. Se pare că mecanica nu mai este
exemplu mai bun pentru "fă-te frate cu dracul până treci planificată să dureze atât de mult cât s-ar
puntea". Iar daca luăm în considerare faptul că cele două f i dorit. Writerele 40X se învârt in jurul a
companii nu au nici măcar fabrici proprii, ajungem la 55$ făcând încă o dată CD-ROM-urile să nu
concluzia că buturuga mică chiar răstoarnă carul mare. mai aibă mai nimic de oferit, chiar dacă
nu costă nici pe jumătate.

PLEXTOR GIGABYTE M A Y A RADEON ^„^ a i

MB/2I/M8 9700 PRO ,iS^s"


#wonittiii

XlremPC KlremPC

Gtgabyte Radeon 9700 este noua forţa de pe plata


Plextor 48/12/48 este cea mal bunfl alegere pentru o calitate acceleratoarelor grafice. Radeon 9700 sa luptai de la egal la
buna o scrierii pe orice tip de CD din standardele recunoscute egal cu cea mal buna soluţie nVidia, GeForce4 TM60u ţi, in
oficiat |74mln. $1 BOrnln) ţi totodată este una dintre cele mai Ciuda faptului efl driverele ATi nu sunt mature ţi nu a beneficiat
sigure imitat! de scriere prin tehnologiile de care dispune: de DirectX 9.0 (acesta nedlnd Inca disponibil Intf-o varianta
BURN-Prool, PowerRec sl VariRec. finala), rezultatele in incuri au fost excelente.
pulsul străzii I
reportaj

P U L S U L S T R l
L u n a a c e a s t a a m l u a t " p u l s u l s t r ă z i i " î n m a g a z i n u l Tape C o m p u t e r d i n s t r a d a S p l a i u l U n i r i i n r . 8

PAVEL C Ă T Ă L I N BOGDAN MUNTEANU IACOB SORIN IORDACHE MIHAI DAN C U Ţ I T O I Dl A N A


26 ani, administrator magazin 30 ani, specialist IT 20 ani, student Politehnică 32 ani, Inginer 20 ani, studenta
Pentru ce ai venit în magazin? Pentru ce af venit în magazin? Pentru ce ai venit in magazin? Pentru ce ai venit în magazin? Pentru ce ai venit în magazin?
Componente pentru computer. Am venit să-mi cumpăr un UPS. Am venit să iau o ofertă. Am venit să-mi cumpăr o placă Am venit să îmi cumpăr un
Ai citit XtremPC? Ce parte îţi Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i Ai citit XtremPC? Ce parte îţi de bază. HDD, deoarece al meu s-a ars.
place cel mal mult? place cel mai mult? place cel mai mult? Ai c i t i t XtremPC? Ce parte i ţ i Ai citit XtremPC? Ce parte i ţ i
Da. Cel mai mult îmi place Da. Citesc în special partea de Nu am citit-o. place cel mai mult? place cel mai mult?
partea de hardware, fiind pe teste hardware. Pentru ce foloseşti calculatorul? Nu am citit această revistă. Nu. Citesc mai puţin presa de
specificul activităţii mele. Pentru ce foloseşti calculatorul? Mă ajută pentru a studia mai Pentru ce foloseşti calculatorul? specialitate.
Pentru ce foloseşti calculatorul? îmi plac aplicaţiile multimedia bine şi pentru pasiunea mea: Acasă folosesc calculatorul Pentru ce foloseşti calculatorul?
Mai mult lucrez. De jocuri sau dar şi jocurile. Şi nu în ultimul web designul. numai pentru e-mail. Mă ajută foarte mult la
alte programe de divertisment rând programarea. Ce sistem de operare foloseşti? Ce sistem de operare foloseşti? facultate deoarece cursurile
nu prea am timp. Ce sistem de operare foloseşti? Ce software şi jocuri ai? îmi vin în format electronic.
Ce software şi jocuri ai?
Ce configuraţie are? Ce software şi jocuri ai? Windows Me. Aplicaţii Ce sistem de operare foloseşti?
Windows 95 OSR2. Aplicaţii am
Windows 98. Am puţine programe Windows XP, Windows 2000 şi instalate: Corel 10, MS Office Ce software şi jocuri ai?
puţine: Nero 5.582 şi MS
instalate. De fapt doar MS Office. Linux RedHat. Am instalate 2000, programe de chat (gen Windows 98. Am nevoie doar
Office97.
Cum rezolvi problemele multe programe şi jocuri. mIRC). de MS OfficeZOOO.
Cum rezolvi problemele
apărute la calculatorul tău? Cum rezolvi problemele Cum rezolvi problemele
Cum rezolvi problemele apărute ta calculatorul tău?
Orice problemă ar f i , încerc sâ apărute la calculatorul tău? apărute la calculatorul tău?
apărute la calculatorul tău? Îmi repar singur sistemul.
o rezolv singur. încerc de unul singur. Apelez la un service specializat.
Mâ ocup personal.

DUMITRU ROBERT CRISTIAN DIŢESCU CIOCHINA ADRIAN ILIUŢĂ DANIEL ENACHE CRISTIAN
24 ani, economist 30 ani, inginer 33 ani, muncitor 43 ani. funcţionar 33 ani, impegat nuto
Pentru ce ai venit în magazin? Pentru ce ai venit în magazin? Pentru ce af venit în magazin? Pentru ce al venit în magazin? Pentru ce al venit in magazin?
Am venit să iau o ofertă. Vreau să-mi cumpăr un Pentru oferta de componente. Am venit sâ iau o ofertă. Vreau să-mi cumpăr o placă de
Ai citit XtremPC? Ce parte îţi calculator şi caut oferta. Ai citit XtremPC? Ce parte iţi Ai citit XtremPC? Ce parte îţi bază şi un procesor.
place cel mal mult? Nu. . Ai citit XtremPC? Ce parte iţi place cel mal mult? place cel mai mult? Ai citit XtremPC? Ce parte îţi
Pentru ce foloseşti calculatorul? place cel mai mult? Nu. Da, vreau să-mi fac abonament Nu am citit-o. place cel mai mult? Nu.
Cel mat mult ca divertisment, Pentru ce foloseşti calculatorul? pentru că nu apuc să cumpăr Pentru ce foloseşti calculatorul? Pentru ce foloseşti calculatorul?
Apoi mă mai preocupă şi In mod special pentru Internet. fiecare număr. Părţile de Cel mai mult folosesc Pentru a administra două
grafica şi Internetul. Ce sistem de operare foloseşti? hardware şi software sunt calculatorul la locul de muncă. blocuri de apartamente.
Ce sistem de operare foloseşti? Ce software şi jocuri ai? preferatele mele. Ce sistem de operare foloseşti? Ce sistem de operare foloseşti?
Ce software şi jocuri ai? Windows 98. Nu am multe Pentru ce foloseşti calculatorul? Ce software şi jocuri ai? Ce software şi jocuri ai?
Windows 2000. Am instalate programe instalate, lucrez Aplicaţii de tip Office. Windows 98. Am instalat doar Windows 98. îmi trebuie doar
numeroase programe, cele mai foarte mult cu MS Office. Ce sistem de operare foloseşti? MS Office 97 deoarece nu am MS Office 2000 şi doar pe
reprezentative fiind: Corel 9, Cum rezolvi problemele Ce software şi jocuri ai? timp de alte aplicaţii. acesta ît am instalat.
Photoshop, Flash MX. apărute la calculatorul tău? Windows XP. Folosesc mai mult Cum rezolvi problemele Cum rezolvi problemele
Cum rezolvi problemele Prima dată încerc să rezolv eu MS Office XP. apărute la calculatorul tău? apărute la calculatorul tău?
apărute la calculatorul tău? orice problemă. Dacă nu Cum rezolvi problemele Când pot, rezolv eu Chem un prieten care se
Îmi rezolv singur problemele reuşesc, apelez la o firmă apărute la calculatorul tău? problemele. Dacă sunt prea pricepe foarte bine şi la partea
apărute I;;.calculator. specializată. îmi place să-l repar singur. complexe, chem un specialist. hardware.

octombrie 2002
DNP Detachable HoloScreen

Imaginea v i i t o r u l u i
Această peliculă extrem retro-proiecţle de la un
• de subţire poate fi unghi de aproape 90 de
aplicată pe orice geam de grade, astfel încât
magazin, făcând publicitate proiectorul poate fi
la produsele aflate de disimulat in podeaua sau In
vânzare inăuntru. Detaliile tavanul magazinului. Lipirea
sunt excelente, iar se face cu o soluţie banală
contrastul imaginii se (amestec de apă cu
păstrează chiar si in bătaia detergent), iar pelicula
soarelui. Aparent imaginea poate fi dezlipită şi
este holografică, pentru că reutlllzatâ de 100 de ori.
proiectorul este invizibil, Ecranul "holografic" de
însă a presupune că e l la DNP este o soluţie
lipseşte este o eroare. excelentă pentru a atrage
Ecranul de la DNP foloseşte atenţia asupra unul magazin.

T E H N O
vitrina tehnologiei de viitor prin ochii prezentului

IO W102
Un CONCURENT REDUTABIL
J o c u r i l e SUNT pentru APPLE IMAC
LA MANA TA
Daţi uitării mouse-ut şl tastatura. Viitorul vine de ta
Essential Reality sub forma unei mânuşi digitale cu care
puteţi controla jocurile şi aplicaţiile manevrând In
spaţiul 3D. Cei care au văzut filmul
Minority Report îşi aduc aminte cât de
spectaculos controla sistemul John
Anderton. Mânuşa poate sesiza
îndoirea fiecăruia dintre cele
5 degete şi în combinaţie cu o
tehnologie optical tracking
poate captura mişcările
Y^MfS. mâinii in spaţiul 3D cu
I ^ ^ H b sase grade de libertate. După succesul din Japonia, Sony va exporta
vj^^P Se conectează pe portul PC-ul "totul Într-o cutie" Vaio W102 şi In
^Bf USB şi poate fi folosită atât Statele Unite şi Europa. Acest tip de calculator
pe PC, cât şi pe console. concurează direct cu Apple IMac şi este chiar
Pentru a demonstra mai compact, pentru că tastatura se poate plia
JT funcţionalitatea, mănuşa înspre monitor, din care mai lasă totuşi vizibilă
• cibernetică vine cu o versiune jumătatea de sus pe care se poate afişa un ceas
demo a jocului BeachHead sau efecte de vizualizare a fişierelor audio In
2002. momentele in care PC-ul nu este folosit. VAIO
Ce este impresionant însă W102 costă 1.550$ şl oferă In schimb un
este că mult aşteptatul procesor Intel Celeron 1,6GHz, 256MB RAM, un
Hitman 2 are deja suport HDD de 60GB şt un CD-RW. Toate componentele
pentru acest dispozitiv, iar sunt "ascunse" într-o cutie plată în spatele
dacă există jocuri în care să monitorului de 15,3". Sony îşi bazează Iniţiativa
merite folosit, atunci t i t l u l pe faptul că un computer "all-In-one" nu s-a mai
celor de la IO Interactive este făcut de mult pentru plaforma Windows şl Apple
unul dintre ele. a educat deja piaţa In această direcţie.
m

t (

UNDE FUG TOŢI ACEŞTI OAMENI?


a
V o r s ă a j u n g ă î n B d . D e c e b a l n r . 1 8 .

A u a f l a t c ă s - a d e s c h i s

a l d o i l e a D e p o z i t d e C a l c u l a t o a r e d i n B u c u r e ş t i .

A c e e a ş i m a r f ă d e c a l i t a t e l a p r e ţ u r i c o r e c t e .

A l e a r g ă s ă p r i n z i ş i t u o f e r t e l e d e l a n s a r e !

Piteşti
Bucureşti (1) B d . Republicii bl. S 9 C , parter
Ş t i r b e i V o d ă nr. 1 7 2 tel.:0248-216 699
tel.:021-221 73 77 pitesti@depozituld eca Icu Iatoare. ro
stirbei@depozituldecalculatoare.ro
www.itshop.ro Călăraşi
Str. B u c u r e ş t i bl. 10, parter
tel.:0242-333 624
calarasi@depozituldecalculatoare.ro

DEPOZITUL DE
Bucureşti (2)
B d . D e c e b a l nr. 1 8 Braşov
tel.: 021-326 5 7 33 Str. L u n g ă nr. 5 4
decebal@depozituldecalculatoare.ro
www.itshop.ro CALCULATOARE tel.: 0 2 6 8 - 4 7 0 0 1 9
brasov@depozituldecaiculatoare.ro
t e h n o t r e n d

DE VORBĂ CU GIGABYTE DESPRE KTMOO


RADEON 9 7 0 0 PRO SI VIITOARELE TEHNC

GTGÂBYT

" K e l l

Marketing Specialist

Care este întreaga gamă de produse sunt f ă c u t e în Europa. Cât de Importantă


Gigabyte? în România suntem familiari cu este piaţa din România p e n t r u f i r m a
plăcile de bază $1 mal nou cu plăcile video dumneavoastră?
Ce altceva mal produce Gigabyte? i. •..(.iMTă»MlfiE-fa& i$!l*»iv.M I re cele mai
Mulţi u t i l i z a t o r i sunt încurcaţi de brand-ul
mari vân pâ aceea vin
"Maya" p e n t r u plăci grafice, deoarece cred
Europa si treia. Anul
CÂ are o legătură cu popularul pachet de
şi plăci video şi de a-şi mări gama de trecut u fost In Asia ţcu
grafică 3D, Puteţi comenta această
produse şi servicii in zona sistemelor excep % In Europa, 23% In
situaţie?
barebone şi a comunicaţiilor server/network ţările din lumea a treia, 10% In America de
Pe lângă acestea luăm in considerare Sud şi 5% în Japonia.
•ase, antice tehnologii avansate şi
opţiunea de a intra pe plata IA (fnformation Pieţele sunt în continuă creştere, în
infiniţi! caracteristice culturii maiaşe.
appliances) cu produse gen Tabiet PC, LCD speri
PC şi altele. Până in momentul de faţă nu
în 2 0 0 1 , totalul vânzărilor mondiale de
avem nici un plan de a lansa sisteme cu in ţările din Europa de
plăci de bază a fost în scădere, însă
marca Gigabyte, insa dacă vom avea clienţi constant. Piaţa românea
vânzările Gigabyte au crescut în flecare
care sâ ceară asta, se va găsi o soluţie bază reprezintă 0,2% din totalul vânzărilor
a n . Ce procent din t o t a l u l vânzărilor
globale, iar Gigabyte se preocupă de
Internaţionale revine Gigabyte şl la ce cifră
extinderea tuturor pieţelor potenţiale, fără
vă aşteptaţi p e n t r u anul următor?
Care sunt principalii c o m p e t i t o r i al
Gigabyte şl pe ce segmente de piaţa?
aci de bază decât an
Am observat câ nu mal o f e r i ţ i plăci grafice
M bazate pe chfpset-uri nVidia. Care este e vânzări a fost de
motivul? aproximativ 10 milioane de unităţi anul
care un produs ajunge de pe planşeta de
trecut, deci ne aşteptăm să ajungem la 11
design pe piaţă, co Piaţa ne cere să ne concentrăm pe un singur
milioane anul acesta. In ceea ce priveşte
standardul de calitate, strategia celui mai chfpset grafic şi cum nu ne putem opune
plăcile grafice, volumul total a fost de 1,4
bun raport performantă/preţ, un brand trendului, am luat decizia sâ lucrăm cu ATi.
milioane de unităţi şl se estimează o
image puternic şl dtstribuitori locali pe Apreciem foarte mult suportul ATi şl
creştere la 2 milioane pentru anul acesta.
întregul glob. Toate aceste avantaje sunt disponibilitatea de a ne împărtăşi experienţa
Cât despre produsele networkingtt
factori care sprijină buna reputaţie a firmei lor In materie de plăci grafice. Indiferent de
communlcation, ne aşteptăm ca veniturile sâ
Gigabyte, In plus, datorită performanţelor performanţele VGA, de disponibilitatea
păstreze tenta ascendentă de până acum.
excelente ale echipei noastre de ingineri şi GPU-urllor sau de suportul tehnic, noi
cercetători, Gigabyte a fost inclus de Intel şi credem că am luat decizia corectă.
Gigabyte a deschis două noi fabrici i n
AMD In rândul partenerilor pentru
China In 2 0 0 1 : Dong Guan II şl Ning Bo. Mal
dezvoltarea celor mai noi t l a ţ i să lansaţi produse bazate pe
i n t e n ţ i o n a ţ i să deschideţi şi o altă fabrică
v i i t o r u l chfpset NV30?
In curând?
Mal m u l t de 25% din vânzările Gigabyte
îTcfllî i
niii

•'«•ItltiaM-l^siUSTiîsife iUnrOi: <l: • mini» ţi: După cum am p u t u t observa pe I n t e r n e t ,


;n in iimiiii^iiuii !• vr.ln; nlstriţa: ifaiiwinn i l ; '-. majoritatea producătorilor de plăci de
bază testează produse cu suport p e n t r u
^^^^ noul AMD K8. Ne p u t e ţ i o f e r i o opinie In
privinţa performanţelor sale?
jJjTî .TifliJllTTlft ''ir. jli)»n«t|ai.:il,ln: Sfij[e:ţ
Care sunt producătorii cu care lucraţi (^li.i-.i.i.m.l X ÎRT al|> >P"-'»:
p e n t r u a vâ susţine dezvoltarea? Anul
t r e c u t am v i z i t a t o fabrică FastFame la face o compara
care se produceau plăci Gigabyte. Este SIS648 cel mai bun chipset de P4 in
m o m e n t u l d e faţă? Dacă am vrea să
achiziţionăm o placă de bază p e n t r u P4, ce
recomanda?

Intenţionaţi să fabricaţi o placă de bază


Ce creştere de performanţă aduce chtpset- legacy-free i n viitor sau c r e d e ţ i că este
u( KT400 p e n t r u plăcile de bază Gigabyte? încă prea devreme p e n t r u a renunţa la
conectorii P52 şi seriali, cum a făcut Abit?
• nţr.)n, -«(dt-ill ifnBSHTli!iiicM^B

Ce credeţi despre chlpset-ul P4X400?


Intenţionaţi să 11 folosiţi in viitor sau vă
ţ i n e ţ i departe de VIA cănd este vorba de Gigabyte are două u t i l i t a r e de overclockfng
chfpset-uri p e n t r u P47 r e n u m i t e : Easy Tune şi Overdrlve U t l l t t y .
înseamnă că încurajaţi overclocklng-ui?

va afecta această decizie?

...ţ..-.iru.|.j-.i-,t: 4lj .fâffiifsVsNIfll ' l ^ y ^ r l ^ f i i s ţ ^ i


producătorii modulelor de memorie au
propriile lor standarde. Pentru a veni in
întâmpinarea cererii pentru DDR400,
Gigabyte aduce o listă de compatibilita " P C - u l v i i t o r u l u i
care sunt precizate recomandările firme
va a d u c e s c h i m b ă r i
privinţa producătorilor de memorie.
DDR400 este un produs de tranziţie Intre s e m n i f i c a t i v e în
DDR333 si DDR II. Punctul slab este
stilurile d e v i a ţ ă
neconformarea cu standardul JEDEC. Atâ
DDR400 sî DDR II vor urma trendul Intel d e acasă şi d e la

s e r v i c i u , d a t o r i t ă

Ce c r e d e ţ i despre Serial ATA? Va i n t r a pe t e h n o l o g i i l o r w i r e l e s s


piaţă suficient de repede? Este această
şi b r o a d b a n d . "
tehnologie prezentă pe noile plăci
f Stirî J

ii:m:ihi
m

| EPoX EP-4PEA+ / EPoX EP-4GEA+

i845PE şi Î845GE în trombă


U L T I M A O R A de la EPoX
P r o d u s e l e c a r e m e r i t ă t o a t ă a t e n ţ i a

i VIA KT400

Ar trebui să poarte
numele KT333
Deşi se numeşte KT400, mulţi utilizatori
înclină să creadă că este vorba despre un
chipset cu suport pentru FSB-ul de 400MHZ. De
fapt este t o t un KT333 cu diferenţa că suportă
V/A AGP 8X şi DDR4Q0. Noul chipset aduce suport
pentru USB 2.0, ATA 133 şi foloseşte tehnologia www.epox.com.tw
Cele două plăci de bază de la EPoX sunt construite pe baza
KT400 8X V-Link pentru interconectarea între
Northbridge şi 5outhbridge. Suportul chipset-urilor 1845PE şi iB45GE (cu grafică fntegrată) ce aduc
0135CD TAIWAN îmbunătăţit pentru memoria DDR333 oferă o noi tehnologii cu scopul de a utiliza la maxim performanţele
12BON9701 © @ lăţime de bandă cu 25% mai mare decât procesoarelor Pentium4. Chipset-urile lor suportă până la 2G8
chipset-urile DDR266. Noul Southbridge folosit, de memorie DDR333 şi FSB de 533MHz. De asemenea,
VT8235 include suport pentru USB 2.0, ATA Southbridge-ul ICH4 suportă USB 2.0 şi include un adaptor
133, VIA MAC pentru 10/100MB/S Ethernet, 6 Ethernet de 10/TOOMB/s. Plăcile sunt dotate şi cu Serial ATA
canale AC-97 şi modem MC-97. prin intermediul chip-uluf 5K3112A produs de Silicon Image.
www.via.com.tw

!Micron DDRII iToshiba MK6022GAX

Memorii Micron DDRII la 533MHz HDD Toshiba 60GB 5400rpm


Pe data de 7 octombrie 2002, Micron a prezentat la o conferinţă de presă din Toshiba a lansat primul hard disk din lume de 2,5" care are o
Taiwan noul chip de memorie DDRII care funcţionează la frecvenţa de 533MHz şi se capacitate de 60GB şi funcţionează la 5400rpm. Cu o densitate de
alimentează la 1,8V. Cu ajutorul acestei memorii se poate obţine o lăţime maximă 49,8GB pe inch, hard dîsk-ul de 60GB include două platane în
de bandă de 4,3GB/s. Micron a declarat că producţia în masă va începe în a doua formatul de 9,5mm. MK6022GAX suportă
jumătate a anului viitor, w w w . m i c r o n . c o m interfaţa ATA-5 care oferă o rată
maximă de transfer de 100MB/S
susţinută de un buffer de 16MB.
Rezutatele concursului din numărul 34
Timpul de acces al hard dîsk-

"Potul" Sony a fost umflat ului este de 12ms iar viteza de


rotaţie a platanelor de
Concursul Sony lansat in numărul 34 XtremPC, ce oferea prin tragere la sorţi 3 5400rpm. Hard dîsk-ul este
camere foto digitale a ajuns la final. Filmul extragerii la sorţi 11 puteţi găsi pe deja disponibil pentru
CD-ul XtremPC, însă, înainte de a vedea filmul trebuie să luăm contact cu vânzare.
câştigătorii. In ordinea în care au fost extraşf, aceştia au fost: Boţîrlaianu Gelu www.toshiba.com
Iulian din Bucureşti (câştfgător al camerei foto digitale Sony CyberShot DSC-P71),
Uries Vlorel din Ploieşti (câştfgător al camerei foto digitale Sony CyberShot DSC- | VIA pe piaţa plăcilor de sunet

InterVideo WinDVD 40
P51) şi Lepărdă Petrică Cătălin din Vaslui (câştigător al camerei foto digitale Sony
CyberShot DSC-P31). Dacă vreţi şi voi sâ ajungeţi printre câştigători luaţi in

suportă VIA Envy 24-bit


considerare că luna aceasta avem nu 1, ci 2 concursuri "Umflă Potul"!

VIA Technologies a anunţat că InterVideo va suporta


chip-urile audio din seria Envy 24-bit în noua versiune a
player-ului software WinDVD. WinDVD este folosit în prezent de
milioane de utilizatori din toată lumea pentru a viziona filmele pe
DVD la o calitate maximă audio/video. Pentru a demonstra suportul
pentru tehnologia 24/96 WinDVD va fi prezentat pe produse ce
folosesc procesoare audio din seria Envy 24-bit la expoziţia VTF 2002
care se va desfăşura luna aceasta în Taiwan.
www.v1a.com.tw, w w w . i n t e r v i d e o . c o m
Transcend sau calea către Nirvana în tehnologie

p e n t r u ca p r o d u s e l e T r a n s c e n d s u n t u l t i m a t r e a p t a spre " y o u r c o n f i d e n t efuture'


w w w . p r o . r o

• U J »

^<LS — . i—i i— » . i n p Kt

Value added distributor

ProVîsion
I T D I S T R I B U T I O N
Build your confident efuture

Transcend
Your Supplier, Your Partner,
parteneri a u t o r i z a ţ i :
Elekroweigl - Cluj, tel: 0 6 4 / 4 3 3 . 7 1 5 ,
Your Friend. Warpnet Computere - Suceava, teL 0 3 0 / 5 2 2 . 4 1 9

p-ţa Alba Iulla, nr 8, bl 17, sc 3, e t 2, ap 50-52, sector 3, Bucureşti, 70700 România, t e u (+4 01) 321.1568, fax: (+4 0 1 ) 323.6570, www.pro.ro, provls1on@pro.i
nForce 1 Securitate mărită pentru XBox

A î n c e p u t p r o d u c ţ i a în masă Microsoft opreşte


Pe data de 1 octombrie 2002 NVIDIA a p r o d u c ţ i a mod c h i p - u r i l o r
anunţat că a doua generaţie de chipset-uri,
Messiah este un mod chip produs de compania Lik Sang care dă
nForce2 este acum în producţie. La fel ca
posibilitatea consolelor XBox să ruleze jocurile codate pentru
şi primul din serie, nForce2 este construit
altă regiune a globului. Lik Sang este una dintre cele mai mari
după arhitectura dual-chanei DDR care a
companii care produc mod chip-uri pentru Sony PlayStation2 şi
făcut posibilă obţinerea unei Lăţimi de
XBox. Datorită modificărilor care pot fi aduse acestui mod chip,
bandă mai mari decât la chipset-ul Intel
hackerii au reuşit să instaleze sisteme de operare pe XBox
850. Noul chipset nu mai include adaptor
printre care şi Linux. Un reprezentant al companiei Microsoft a
video şi aduce suport pentru DDR400, AGP
confirmat că s-au luat măsuri legale
8X şi FSB de 333MHz oferind performanţe
împotriva companiei Lik Sang fără a
excelente pentru orice soluţie desktop.
da însă mai multe detalii. închiderea
nForce2 devine astfel un jucător puternic
acestei companii ar opri orice
pe piaţa chipset-urilor pentru procesoarele
posibilitate a hackeri-lor de a rula
AMD. w w w . n v i d i a . c o m
alte sisteme de operare pe consola
XBox. www.microsoft.com

C r e a t i v e Sound Blaster Audigy 2 MSI K T 3 U l t r a 2 şi K T 4 Uitra

Recunoaşte CD-urile piratate Primele plăci din lume


certificate FSB333
Pe data de 23 septembrie 2002 Creative a lansat Sound Blaster Audigy 2,
prima placă de sunet din lume certificată THX şi cu suport pentru noul
standard Dolby Digital 6.1 EX. Raportul semnal/zgomot declarat pentru
această placă de sunet este de 106db. Audigy 2 promite sâ înregistreze în AMD a certificat cele două plăci de bază de la MSI
formatul 24bit/96KHz. Noi sperăm să suporte real acest format, nu doar pentru suportul procesoarelor Athlon cu FSB de
pe ambalaj. Audigy 2 Digital Rfghts Management este o nouă găselniţă a 333MHz. MSI dovedeşte încă o dată promptitudinea în
celor de la Creative prin care această placă de adoptarea noilor tehnologii pentru a obţine produse
sunet poate bloca ascultarea CD-urUor audio mai performante. FSB-ul de 333MHz aduce o creştere a
piratate şl a MP3-urilor fără copyright. performanţelor cu 28,5% mai mult decât sistemele cu
www.creative.com FSB de 266MHz. Cele două plăci de bază suportă
procesoarele AMD Athlon XP
2700+ şi 2800+, ambele
funcţionând pe FSB de 333MHz.
MSI KT3 Ultra2 şi MSI KT4 Ultra
sunt puse la dispoziţia
utilizatorilor împreună cu alte
facilităţi cum ar f i :
D-Bracket 2, S-Bracket, Thermal
Protection Circuit, USB 2.0
şi opţional Serial ATA.
www.msi.com.tw

Lansat oficial, dar disponibil din 2003


Procesorul AMD XP 2800+ este construit pe
! ATi GDDR-3
nucleul Barton al cărui principal avantaj

ATi lucrează la un este suportul pentru FSB-ul de 333MHz.


Deşi apariţia acestui procesor a fost iniţial
concurent pentru DDRII amânată, AMD a lansat totuşi procesorul
când nu se aştepta nimeni. Dar
ATi a declarat că lucrează îndeaproape cu entuziasmul lansării a fost oprit de
vânzătorii de memorie pentru a defini GDDR-3, o epuizarea rapidă a stocurilor limitate, iar
alternativă pentru DDRII. Memoria de la ATi ar cererile pentru acest procesor au "curs" în
trebui să apară pe piaţă anul viitor, cu viteze continuare. Un reprezentant AMD a
începând de la 500MHz. Va avea oare GDDR-3 un anunţat că procesoarele vor fi disponibile
succes mai mare decât DDRII, care încă nu a în masă începând cu primele luni ale
apărut pe piaţă? w w w . a t i . c o m anului următor. Poate că AMD s-a grăbit cu
lansarea acestui procesor doar pentru
teste. www.amd.com

octombrie 1002
1 ATi R a d e o n 9 7 0 0 Pro A U - l n - W o n d e r

Disponibil |fj
doar pentru NfTSC
Pe 30 septembrie 2002 ATi a anunţat oficial dar este posibil ca frecvenţa memoriilor să
Radeon 9700 Pro AU-ln-Wonder care devine fie diferită. Placa va fi dotată cu 128MB
astfel cea mai dotată placă video de pe memorie DDR şi va avea un preţ aproximativ
piaţă la ora actuală. Placa video va de 499$. Placa va supota doar formatul
funcţiona la aceeaşi frecvenţă ca şi modelul NTSC. In România nu va avea astfel
non-Wonder, adică 325MHz pentru procesor, utilitate, w w w . a t i . c o m

I o m e g a C D - R W 4 8 X / 2 4 X / 4 8 X USB 2 . 0

Calitatea scrierii de la Iomega


Pentru cel mai uşor şi rapid mod de a stoca muzică,
imagini şi software, Iomega a lansat un CD-RW extern
cu vitezele de 48X citire, 24X rescriere şi 48X scriere,
care se poate conecta la calculator prin intermediul
port-ului USB2.0. La viteza de 48X unitatea poate scrie
un CD de 74 de minute în mai puţin de 3 minute.
Unitatea include protecţie buffer under-run şi "Iomega
HotBurn Pro" pentru obţinerea unei calităţi maxime la
scrierea CD-urilor audio, www.fomega.com

| H a n d s p r i n g Treo 90
j N o i l e p r o c e s o a r e d e la A M D
Acum, disponibil şi în România
K8 prezentat l.R.I.S. SA, Handspring
România IMC, a anunţat
premiat al liniei Treo
communicator, Treo 90 vine

la CeBIT disponibilitatea imediată


pentru vânzare în România
cu 16MB de memorie,
capacităţi de expansiune
La recentul CeBIT care s-a a noului dispozitiv Secure Digital Input
desfăşurat în Shanghai, AMD Handspring Treo 90, cel mai /Output (SD/IO) şi
a prezentat câteva mostre mic şi uşor organizer cu MultiMediaCard (MMC). Treo
din familia de procesoare tastatură integrată, 90 este disponibil în
K8. Procesoarele K8 care disponibil la această dată. culoarea "bronze", măsoară
fac parte din gama Opteron, Treo 90 extinde familia 10,8x7,1x1,6 cm şi
nu vor fi lansate oficial dispozitivelor handheld' cântăreşte doar 114 g.
decât în ianuarie 2003 sau Treo ce include acum atât Rulând Palm OS 4.1.1H,
mai târziu. Versiunea pentru dispozitive organizer cât şi ultima versiune Palm OS cu
desktop - K8 Athlon va fi dispozitive communicator. îmbunătăţirile Handspring, P r o d u s e u n i c e in R o m â n i a d e s t i n a t e o v e r -
lansată la sfârşitul acestui Bazat pe acelaşi design Treo 90 este compatibil cu c l o c k i n g u l u i , t w e a k i n g u l u i , PC u l u i î m p i n s la
an conform planificărilor toate aplicaţiile Palm OS. e x l r e r n in c o n d i ţ i i d o s t a b i l i t a t e m a x i m a :
AMD. Cei mai mari Treo 90 este dotat cu o
producători de chipset-uri baterie reîncărcabilă Li Ion M e m o r i i M u s h k i n SDRAM a DDRAM CL 2-2-2
precum VIA Technologies, care funcţionează 10 zile C o o l e r e TafSol, S w l f t e c h , OCZ G l a d i a t o r
Silicon Integrated System după o încărcare Ventilatoare Delta 60, 8 0 , l 2 0 m m
(SiS) şi ALi Corporation completă. Sincronizarea Pastâ t e r m o c o n d u c t o a r e A r c t i c SHver
(Acer Laboratories) au cu un sistem de birou se IDE ATA 100 r o u n d e d cabtes
terminat deja designul poate efectua prin DigiDoc 5.0 - d i g i t a l t w e a k i n g a n d m o n i t o r i n g
noilor chîpset-uri care vor intermediul unui W i n d o w k l t 6 Neon L f g h t Klt
suporta procesoarele K8. cablu USB HotSync.
Judecând după actualul Un cablu USB
progres, VIA a declarat câ HotSync şi un
versiunea 64-bit a
procesoarelor K8 nu va
0 6 v
adaptor Travet
Charger sunt
0 Tape Computer
înlocui actualele procesoare incluse în pachetul I m p o r t a t o r unic si d i s t r i b u i l o t i n R o m â n i a
32-bit K7 mai devreme de a Treo 90. Bucureşti S p l a i u l U n i r i i ni 8 , Bloc B4,
doua jumătate a anului t e l e f o n : 01 330.57.83 / 330.90.27. / 330.23.92
2003. w w w . a m d . c o m Email: tapci^tape.ro
Web h t t p / / w w w t a p e ro
: ^

XtremPC la Binary 2002


ROAAANIAINSIDE între 26 şi 28 septembrie s-a desfăşurat la Romexpo din
Bucureşti expoziţia de evaluare a producţiei de software
"BINARY 2002". Origanizatorii au fost: ARIES, Ministerul
C e se î n t â m p l ă p e p i a ţ a r o m â n e a s c ă d e IT Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare în Informatică, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare din Universitatea Politehnică din Bucureşti.

ig Bang în HP Colors Alături de peste 80 de firme a participat şi revista


XtremPC. La standul nostru au fost prezentate si oferite
noua serie de camere gratuit vizitatorilor cele mai recente numere ale
digitale HP Photosmart 320, publicaţiei. Domnul Dan Nica, ministru al Comunicaţiei şi
620, 720 şi 850. Tehnologiei Informaţiei a declarat în catalogul Binary 2002:
A fost anunţată lansarea "Doresc să salut din partea Guvernului României toate
unei familii de scanere companiile participante la Binary 2002 şi, de asemenea sâ
digitale elegante, extra- vă asigur că suntem hotărâţi să sprijinim spiritul
plate, care aduc o mai mare antreprenorial şi investiţiile în industria românească de
simplitate în executarea software".
proiectelor fotografice de
calitate înaltă, la preţuri
mm
accesibile. HP este un
furnizor global de produse,
tehnologii, soluţii şi servicii
b I m
l i

pentru cosumatori

HP a organizat pe data de decât fotografiile procesate


individuali şi afaceri. Oferta
companiei cuprinde
k :• 1 3
1 1

infrastructura IT, i-<™ .'i p i


28 septembrie 2002 în clasic. Lansarea acestor S i
hotelul Best Western Savoy imprimante foto continuă echipamente de computing •

din staţiunea Mamaia o cea mai largă linie de şi acces, servicii globale şi
conferinţă de presă unde a produse pentru prelucrarea digitală a
fost prezentată noua ofertă consumatorii HP din istoria imaginii şi tipărire. HP a
ce este lansată sub numele companiei. Noua imprimantă fuzionat cu Compaq
de „Big Bang în HP Colors". foto HP Photosmart 230, Computer Corp. pe 3 mai LG Dealer's Convention
HP a anunţat noi oferte în ultra compactă, cu un ecran 2002. Compania rezultată a
Firma LG a organizat pe Furnică Executive Manager
domeniul imaginii digitale color de 4,5mm, care permite înregistrat un venit combinat
data de 4 octombrie „Romsoft SA" şi domnul
care întrec atât calitatea cât o vizualizare comodă, este de aproximativ 81,7 miliarde
evenimentul intitulat "LG Alexandru Ticea, Executive
ţ i rezistenţa la decolorare - accesoriul ideal pentru de dolari în anul fiscal 2001
Dealer's Convention 2002". Manager KTech Electronics.
până la 73 de ani, adică de proprietarii de camere şi are birouri deschise în 160
Acţiunea a avut loc la Hotel Aceştia au prezentat
peste două ori mai mult digitale. HP a prezentat şi de ţ ă r i . w w w . h p . c o m
Sofitel sala New York. reacţia pieţei româneşti la
Reprezentantul firmei LG generoasa ofertă de
domnul General Manager monitoare LG. A urmat o
I n t e l A c t i v e Day Sang-Yeol Han a ţinut un expunere a caracteristicilor
discurs referitor la monitoarelor din cele trei
în data de 27 septembrie a avut loc
activitatea în România şi principale clase: Flatron
evenimentul "Intel Active Day" găzduit
excelentul parteneriat cu LCD, Flatron CRT şi
de magazinul "Sony Music Megastore"
firmele „KTech Electronics" Studioworks. Evenimentul a
din "Unirea Shopping Center". S-au
şi „Depozitul de continuat cu înmânarea de
experimentat tehnologii de ultimă oră
Calculatoare". Au luat diplome onorifice pentru
în domeniul procesării foto şi video pe
cuvântul domnul Adrian cei mai buni parteneri LG.
sisteme de calcul ce au la bază
procesorul Intel Penium4 la 2.8GHz. Cu
această ocazie vizitatorii au testat
personal în jocuri şi aplicaţii
multimedia performanţa obţinută de
acest procesor la 2.8GHz. Cu Pentium4
la 2.8GHz, PC-urile beneficiază acum
de mai multă performanţă permiţând
utilizatorilor individuali să beneficieze un computer de generaţie mai veche.
de o experienţă îmbogăţită în lucrul cu Cu o memorie Level2 Cache de 512K,
PC-ul, de la aplicaţii de bandă largă un bus cu o viteză de 400 sau 533MHz
audio şi video până la jocuri, filme, şi realizat pe baza tehnologiei de
muzică şi imagini foto. Utilizatorii pot producţie pe 0.13microni, procesorul
scana fotografiile de trei ori mai Pentium4 continuă să stabilească noi
repede şi pot edita fotografiile de standarde pentru PC-urile de înaltă
patru ori mai rapid decât era posibil cu performanţă, w w w . i n t e l . r o

octombrie 200Z
cedi'ttcte de

S h u t t l e
www. shuttle.com

DDR333V AGP4x

C u siguranţa ca te-ai gindit cel puţin odată d a c a calculatorul tau nu este prea
mare si greu, ascunzandu-l pe undeva pe sub birou. A c u m ai toate motivele sa fii bucuros:
c a r c a s a d i n a l u m i n i u si u n d e s i g n c o m p a c t si stilat, f a c d i n b a r e b o n e - u r i l e S h u t t l e u n l u c r u d e invidiat.

Beneficiind d e o tehnologie n o v a t o a r e in m a t e r i e d e răcire, a c e s t e a oferă


linişte si stabilitate pentru un m e d i u confortabil d e lucru s a u distracţie.
"*7
Seriile X P C de la Shuttle: S S 4 0 (Athlon XP/Duron), S S 5 0 / 5 1 (P4),
ethnaloijij

S V 2 4 / 2 5 (Celeron/PIII) sunt disponibile la partenerii FIT Distribution.

DISTRIBUTION Str. Lt. Av. Marcel A n d r e e s c u nr. 29, B u c u r e ş t i


Tel: (021)231.09.22; 231.09.23; Fax: (021)231.09.20
Perfectîy FIT for aii y o u r IT needs e-mail :sales@f it.com.ro; www.fit.com.ro
ftBimiHii

PENTRU J O C U R I
Cum poţi investi pe loc nu mai puţin de 2000$

irdwar- din acest număr nu mai are setările optimizate la care am încercat să obţinem un maxim
ca protagoniste d i f e r i t e componente ale PC-ului ci chiar de performanţă prin setări "agresive" (nu overclocking) aie
sisteme întregi. Cele mai r e n u m i t e f i r m e de pe piaţa memoriei sistemului şi închiderea t u t u r o r aplicaţiilor
românească au construit si ne-au pus la dispoziţie cel mai bun nefolositoare din background şi setări ale sistemului in
sistem pentru j o c u r i , iar noi, cu multă nerăbdare, ne-am pus overclocking, atât al procesorului (acolo unde s-a putut) cât si
pe treabă pentru a vedea cine are oferta cea mai p o t r i v i t ă . a plăcii video. Am folosit p e n t r u testare şi Unreal Tournament
Condiţiile care trebuiau îndeplinite au fost ca fiecare firmă 2003 demo care include un benchmark propriu destul de
sa puna la dispoziţie cel mai bun sistem pentru j o c u r i care să veridic. Deoarece ţ i sunetul este o parte foarte importanta
se încadreze in suma de 2000 de dolari, sâ deţină sistem de intr-un j o c , am testat plăcile de sunet cu a j u t o r u l programului
operare preinstalat si pregătit ca şi cum ar trebui vândut unui RightMark Audio Analizer 3,4.
client. Notele la sisteme au fost date pentru performanţa şi
Pe lângă testele de performanţa, foarte importantă pentru d o t ă r i , nota finală constituind media celor două note. Au mai
nota finală a fost si dotarea sistemului (boxe, joystick, volan). fost notate construcţia sistemului si calitatea sunetului, dar
Am testat fiecare sistem in 3 moduri d i f e r i t e : cu setările puse notele obţinute la aceste teste nu le-am inclus in sistemul de
de producător farâ să facem absolut nici o modificare, cu notare deoarece nu influenţează dotarea şi performanţele.

BEST GAMER / BEST COMPUTERS


DESPRE SISTEM CONSTRUCŢIE
Sistemul are cel mai profesional aspect Construcţia sistemului este foarte bună
dintre toate, fiind ansamblat într-o deoarece şi interiorul carcasei este de
carcasă Chieftec server de culoare aşa natură încât permite fixarea
neagră, dotată cu o uşă frontală care cablurilor pentru a lăsa aerul sâ circule
acoperă zona în care sunt montate liber în interior. Pentru cei cărora nu le Dotare

y
CD-ROM-ul şi floppy dîsk-ul. place ideea cu neonul, dispozitivul de
5 3

Noti finali
5 ventilatoare asigură o răcire iluminare poate fi oprit cu ajutorul unui
excelentă a întregului sistem. Una întrerupător.
dintre feţele laterale ale carcasei este
PERFORMANŢE
transparentă, făcând vizibil interiorul
Este un sistem care a funcţionat foarte
calculatorului care poate fi luminat cu
stabil. Placa de bază a permis o
ajutorul unui neon albastru fixat in
optimizare care a adus creşteri de
interior.
performanţă sesizabile. Sistemul nu a
X t r e m P C
DOTĂRI putut fi overclock-at din cauza lipsei
Printre accesoriile mai importante se opţiunii de schimbare a FSB-ului
remarcă sitemul de boxe Altec Lansing, (caracteristic pentru plăcile Intel). Rezultate teste default I
Detalii tehnice
căştile wîreless Philips şi joystick-ul Singura componentă de care am putut 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 10785
. Placâ de bază Intel DB45 EBG2, ATA100, USB 2.D
Thrustmaster Afterbumer II. profita pentru overclocking a fost placa Quake3Arena(1024x7fiHHQ) (fps) 223
• Placa video Leadtek A250Ultra 12BMB DDR My VIVO Serlous Sam SE (1024x768 HO) (fps) 79.B
Sistemul este dotat cu o unitate DVD video Leadtek Winfast A250. Scorul i Placa dc sunat Audigy Player
UT 2003 (demo) Ryby (fps) 146,29
Pioneer 106S şi un CD-Writer Teac ceea obţinut în 3DMark 2001 SE după < Procesor Intel Pentium4 la 2,4GGHz Botmatch (fps) 58,612
ce oferă o flexibilitate mărită la optimizarea sistemului a fost de 11432 • Memorie 512MB DDRAM
• HDD 120GB WD Caviar SE, HMfl Buffer, 7ZO0rpm Rezultate teste optimizat
copierea CD-urilor. Un hard disk 120GB de puncte. Boxele redau sunetul la o 3DMark 1001 SE (1024X76B) (puncte) 11432
• CD-RW Teac 40Xr12X/48X
WD Caviar SE (8MB Buffer, 7200rpm) calitate deosebită, mărimea i DVD-ROM Pioneer 16X 106s Slot In Quake 3 Arena [1024x7fiB Hqj (fps) Z29.fi
oferă suficient spaţiu de stocare pentru subwoofer-ului contribuind din plin la i Pleci do reţea Arorp Fast Ethernet 10/100 Serlous Sam SE (1024x768 HO) (fps) 80.2
redarea frecvenţelor joase. • F0D 1,44MB Sony UT 2003 (demo) Ryby (fps) 153.76
cei mai pretenţioşi utilizatori.
Fox modem Acorp Extern Botmatch (fps) 60.3B9
Placa de sunet Audigy Player împreună
1

CONCLUZIE • Sistem boxe Altec Lansing 641 |Rezultate teste overclocking j


cu setul de boxe Altec Lansing 641 3DMark 2001 SE (1024X76B) (puncte) 11703
Este un sitem performant cu dotări i Clstl Philips HC 8300
oferă cel mai de calitate sunet dintre ' Joystick Thrustmaster Afterbumer II Quake 3 Arena (10Z4x76B HQJ (fps) 232.6
bune, atât hardware cât şi multimedia.
toate sistemele venite la test. Cei • Carcasa CHIEFTEC Server, sursa 360W, neon, ATX Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) B4.fi
Pe lângă utilitatea lui la jocuri, in- 2003 (demo) Fiyby (fps) 158.B1
512MB RAM sunt suficienţi pentru orice i Tastaturi Logitech Internet Office PS/Z
sistemul poate fi folosit la orice Botmatch (fps) 60.44
joc existent pe piaţă la ora actuală. • Moujo Logitech B49 nptfc
aplicaţie multimedia. ' Licenţa Windows XP Professlonal

m
octombrie 2002
teste
sisteme
1

•BRAINSTORM / DEPOZITUL DE CALCULATOARE


DESPRE SISTEM
A venit bine "aranjat" pentru a abţine CONSTRUCŢIE
performanţe cât mai bune, deoarece Foarte îngrijit, cu toate cablurile
setările driverilor video la partea grupate şi fixate de părţile metalice ale
Direct3D foloseau modul "Blend" şi nu carcasei. Spaţiul intern disponibil
"High Quality" cum este default, fapt pentru circulaţia aerului este suficient,
care a dus la creşterea performanţei. dar nu ca la o carcasă big tower.
Sistemul este construit pe baza unei
PERFORMANTE
soluţii Intel folosind ca procesor un
Deşi nu este cel mai rapid dintre
Pentium4 la 2,53GHz şi o placă de bază
candidaţii sosiţi la examen, sistemul
ASU5 P4B533 EL/i845E.
Brainstorm poate fi overclock-at mai
DOTĂRI mult deoarece placa de bază permite
Pe lângă componentele sistemului, ASUS modificarea frecvenţei FSB-ului, iar
Ipanel Deluxe este un dispozitiv util memoriile Kingston nu ridică probleme
care vine împreună cu placa de bază şi la setări mai "agresive". După
aduce cei mai importanţi conectori din optimizarea făcută de noi, scorul
Detalii tehnice Rezultate teste default
spatele calculatorului in faţă, pentru un obţinut de acest sistem in 3DMark 2001 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 12244
SE a fost de 12633 de puncte, ceea ce • Placa de baiiASUS P4B533-EL/IB45E
acces mai uşor. Dispozitivul oferă
- Video Leadtek WinFast A25DLE TD 12 Ev El DDR MyViVO Quake 3 Arena (1024i76BKQ) (fps) 82.7
informaţii despre temperaturi, viteza înseamnă o creştere de 389 de puncte. • Placa de sunet Terratec SltPack 5.1 Serlou* Sam SE (1024x76S HQ) (fps) 2Z6.7
La overclocking, odată cu ridicarea UT 2003 (demo) Ryby (!ps) 152.79
cooler-elor şi starea de funcţionare a • Procesor Intel P4 2,56GHi
Botmatch (fps) 59.89
plăcii de bază. Un volan Ferrari Force frecvenţei procesorului şi a FSB-ului, • Memorie 512 DDR Kingston 7100/266
• CD-RW/DVD Plextor PX320A 20/10/40/12X Rezultate teste optimizat
Feedback este binevenit pentru am putut ridica frecvenţele de
• HDD BOGB IBM 7200 ATA 100 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 12633
amatorii jocurilor de tip racing. funcţionare şi a plăcii video Leadtek Quake 3 Arena (1024i76B HQ) (fps) 13.1
• ASUS IPANEL Deluxe
Sistemul de boxe Altec Lansing 4100 şi WinFast A250LE TD 128MB DDR MyViVO. • Modem USR2977 V90 Seiioui Sam SE (1014x768 HQ) (fps) I3S.7
Scorul maxim obţinut în overclocking la • FDD l,**MflTeac UT 2003 (demo) Flyby lipsi 156.79
căştile AHP10 produse de aceeaşi firmă
• Sistem boxe Altec Lansing 4100 Batmatch|fps) 62.06
redau cu mare acurateţe semnalul 3DMark 2001 SE este 12963.
• Cisti Altec LamlngAHPIO Rezultate teste overclocking
realizat de placa de sunet Terratec 3DMarh 2D01 St (1UMX/6B) (puncte) 1Z96J
• Volan Ferrari Force Feedback
SixPack 5.1. De remarcat că sistemul de CONCLUZIE
• Carcasa midltower ATX 30OW Scorpia Quake 3 Arena (1074x768 HQ) (fps) B7.B
la Depozitul de Calculatoare este Un sistem performant construit pe baza • Set tastatura / mouse Microsoft 710HW Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 241.2
unor componente de calitate ce permit • Sistem do operare WlndowsXP Professional 5P1 UT 2003 (demo) Flyby (fps) 163.11
printre puţinele care au avut instalat Botmatch (fps) 63.44
Service Pack 1 pentru Windows XP. obţinerea unui maxim de performanţă.

•OMNIPLAY / OMNITECH
DESPRE SISTEM Home Editton.
Deşi testul a fost orientat către sisteme CONSTRUCŢIE
cât mai performante care sâ se
Cablurile sunt aranjate bine, iar
încadreze totuşi şi în suma de 2000$.
interiorul este destul de spaţios,
firma Omnitech ne-a oferit spre testare
oferind o ventilaţie bună.
un sistem mai ieftin dar care dispune în
acelaşi timp de performanţe bune. PERFORMANŢE
Sistemul include câteva repere foarte Performanţele nu se ridică la nivelul
bune cum ar f i : placă de sunet Audigy, sistemelor cu Pentium4 dar în acelaşi
512MB DDR PQI, placă video Leadtek timp şi preţul este mai mic. Scorul
WinFast A250LETD MyViVO, DVD-ROM obţinut cu sistemul optimizat a fost de
Sony 16X. Fiind construit pe baza unui 9464 de puncte în 3DMark 2001 SE la
procesor Athlon XP 2000-t-, sistemul nu rezoluţia de 1024x768. Cu ajutorul unui
oferă insă posibilităţi mari de overclocking al plăcii video am ajuns (a
overclocking. Placa de bază suportă aproape 10.000 de puncte în 3DMark
memoria DDR333 şi funcţionează foarte 2001 SE. Placa video fiind un GeForce4
stabil chiar şt atunci când sunt folosite Ti4200 am putut să realizăm un
setări agresive ale memoriei. overclocking stabil şi se putea chiar mai Detalii tehnice
mult. In aceeaşi notă pozitivă, sunetul 3DMark ID01 5E (1024X761) (puncte) 9017
' Placa do bAiiABrTKX7-333,ATA133
DOTĂRI obţinut a fost deosebit şi aceasta Quake 3 Arena (1024x76SHQ) (tps) 65.S
< Plscd video Leadtek WinFast A250LE TD MyViVO Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) «1.1
Sistemul de boxe Altec Lansing ATP4, datorită boxelor Altec Lansing ATP4, i Claca du ilinot Sound Audigy UT 2003 (demo) Ryby (fps) 120.18
împreună cu joystick-ul Wingman Twist care au o dinamică bună, şi a plăcii de i ProcowrAMDXP2000* Botmatch (fps) 50.12
Handle completează dotările sunet Audigy Player. i Memorie 312 DOR PC 2700 PQt
i C oo lor Titan dstb Rezultate teste optimizat
multimedia şi gaming ale acestui 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 9464
CONCLUZIE < DVOR ' OM Sony16x/4Bx
sistem. Carcasa este dotată cu o sursă 1
HDD 60GB 7200 ATA 133 Maxtor Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 69.1
de 350W, oferind astfel suficientă Nu este cel mai performant sistem Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 186.2
< rDD 1,44MB Panasank:
dintre cele testate, dar preţul mai mic i Cler.fl r)o fCteo Fast Ethernet Realtek UT 2003 (dcmal Flyby (fps) 1IB.61
putere pentru alţi consumatori Botmatch (fps) 43.890
suplimentari cum ar fi un CD-Writer şi si dotările bune sunt avantaje pentru i Carenţa mldtlowerATX 350W-KME
persoanele care nu dispun de mulţi < Sistem l)0« Altec Lansing ATP4 Rezultate teste overclocking
unul sau mai multe hard disk-uri. 512MB 3DMark 2001 5E (1024X76S) (puncte) 9991
bani. De menţionat mai este şl faptul < JltyslM Wingman Twist Handle
DDR asigură o bună funcţionare şi în i TnllBlItlA 104 Taste Win 98 Kolink Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 78.1
cazul celor mai pretenţioase jocuri că placa video suportă un overclocking Serfoui sam SE (1024x76a HQ) (fps) «9.4
' Mouso A4Tech optical PS/2
apărute de curând pe piaţă {cum ar fi stabil, ceea ce conduce la un câştig UT 2003 (demo) Flyby (fps) 135.24
< Sistem tis operare Windows XP Home Edltion
important de performanţă. Botmatch (fps) 49.07
Unreal Tournament 2003). Sistemul a
venit la testare cu licenţa Windows XP

BL
octombrie 2DOI
I teste
sisteme

BRAVE BLACKLINE 62GI*X / PROCA


DESPRE SISTEM 350W care permite conectarea unor
Sistemul de la Proca se află sub preţul consumatori suplimentari(hard disk-uri,
limită pentru cel mai performant sistem CD-ROM) spaţiul disponibil în interior nu
încadrat in suma de 2000 de dolari. Cu asigură o ventilaţie foarte bună, deşi
toate acestea oricine şi-ar dori 10650 cablurile au fost aranjate pentru a
de puncte în 3DMark 2001 SE. Insă limita cât mai puţin circulaţia aerului.
construcţia sistemului pe baza unui Pentru construcţia unui asemenea
procesor AMD Athlon XP 2100+ nu a sistem ar fi fost mai potrivită o carcasă
permis overclocking-ul. big tower.
DOTĂRI PERFORMANŢE
Sistemul a venit dotat cu o unitate DVD Sistemul a dat performanţe foarte
Samsung 16X şi un CD-Writer Benq bune, apropiate de cele ale unui
4BX/16X/48X ca unităţi optice de Pentium4 la 2,4GHz. După optimizările
citire/scriere. Partea de sunet este făcute de noi am reuşit sâ obţinem în
reprezentată de o placă de sunet 3DMark 2001 SE un scor de 10650 de
Audigy Player şi un set de boxe Philips puncte. Deoarece nu am putut face
A2.610 cu o putere de 55W RMS. overclocking la procesor, am recurs Detalii tehnice Rezultate teste default
Sistemul de operare preinstalat este doar la placa video care s-a comportat SDMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 1054B
Placa de baia AK35GT Shuttle Quake 3 Arena (1DZ4x768HQJ (fps) 80.3
Windows XP Professional. Joystick-ul foarte bine cu 40MHz în plus faţă de Placfl video GeForce* T1460O Butterfly Serlous Sam SE (1024x763 HQ) (fps) 204.7
Thrustmaster Predator QZ-500 frecvenţa standard, pentru memorie şi Placa sunet Audigy UT 2003(demo) Ryhy (fps) 141.01
completează dotările multimedia ale procesor, dar câştigul de performanţă Procesor AMD XP 2100»
Botmatch (fps.) 55.31
sistemului. Lipsa mouse-ului şi a nu a fost mare. Calităţile plăcii de . Memorie 512MB DDR |Nanya)
HDD Maxtor D740X 40GB/7200 RPM Rezultate teste optimizat
tastaturii din dotare va scădea din nota sunet Audigy Player puteau fi scoase ÎDMark 2001 SE (1024X76B) (puncte) 10650
DVD-11 DM Samsung 16X/4BX
finală. Capacitatea de 40GB a hard mai bine în evidenţă cu ajutorul unui Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 80.9
CD-RW 48/16/43 Benq
disk-ului ar putea fi insuficientă pentru sistem de boxe mai performant. Serlous Sam SE (1Q24x76B HQ) (fps) 207.3
Cooler CPU TltanDSTB
anumiţi utilizatori tar preţul unui hard UT 2D03(demo) Flyby (fps) 14Z.2B
Cooler sistem
CONCLUZIE Botmatch (fps) 56.25
disk de 60GB şi chiar 80GB a scăzut FDD 1,44MB Sony
Sistemul Brave reperezintă o Carcasa MIDI ATX cu sursa de 350W Rezultate teste overclocking
foarte mult. Sunetul este redat cu
alternativă foarte bună la sistemele cu Sistem bnxe Phll1psA2.610 55WRMS SDMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 10737
ajutorul unei plăci de sunet Creative Quake 3 Arena (1024x76B HQ) (fps) 81.1
procesoare PentiunvJ, oferind . Joysttck Thrustmaster Predator QZ-500
Audigy Player şi al unui set de boxe Sistem (ie operare Windows XP Professional Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 208.1
performanţe apropiate de acestea la un UT 2003 (demo) Flyby (fps) 141.40
Philips A2.610 cu o putere de 55W RMS.
preţ mai mic. Botmatch (fps) 56.27
CONSTRUCŢIE
335$
Deşi carcasa este dotată cu o sursă de

SCS STAR / SISTEC


DESPRE SISTEM dotat doar cu un CD-ROM Sony 52X,
Este sistemul cu performanţele cele nemaiintrând în calcul o unitate
mai slabe deoarece procesorul folosit DVD-Rom sau un CD-RW. Sistemul de
este unAthlonXP 1800+. in această operare preinstalat este Windows XP
situaţie nu se poate vorbi de cel mai Home Edition cu Service Pack 1.
performant sistem de 2000S dintre cele CONSTRUCŢIE
testate. Sistemul a venit pregătit cât se Construcţia sistemului este slabă, toate
poate de bine pentru a obţine
cablurile au fost lăsate în aer şi
performanţe bune. Setările
nefixate.
driver-ului pentru placa video la partea
Dîrect3D au fost puse pentru PERFORMANŢE
performanţă maximă în detrimentul Optimizarea făcută de noi a fost
calităţii, astfel că aplicaţiile nu au adresată doar driver-ilor plăcii video,
utilizat nici un fel de filtrare pentru deoarece orice setare mai agresivă a
texturi. memoriei a dus la instabilitatea
sistemului, deşi memoria utilizată este
DOTĂRI de calitate. La driverii plăcii video am
Memoria de 512MB DDR Corsair cu setat raportul viteză/calitate la mijloc Detalii tehnice Rezultate teste default
radiatoare de răcire, hard disk-ul de (blend) pentru a obţine totuşi un nivel 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 6466
• Placi de baia K7VTA3/KT333 RAID ECS
60GB IBM Deskstar şi placa video minim de filtrare. Performanţele • Placa vkfoo GeForce4 MX460 Gainward Quake 3 Arena (1Q24x768HQ) (fps) 63
GeForce4 MX460 Gainward sunt cele • Placa sunet CMedla SafeWay Serious Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 148.9
obţinute în mod optimizat au fost de UT 20O3(demo) Flyby (fps) 97.73
mai importante repere ale sistemului. 6429 de puncte în 3DMark 2001 SE la • Procesor AMD XP 1B0O.
47.54
Dotările multimedia se remarcă mai • Memorie 517MB DDR Cprîalr
rezoluţia de 1024x768. Pentru
• CD-ROM Sony 52X
ales prin intermediul joystick-ului overclocking am folosit doar placa 3DMark 2001 SE (1DZ4X76B) (puncte) 6429
• HDD IBM Deskstar 60GB 7200RPM
Logitech Wingman Force 3D, placa de video, ridicând frecvenţa procesorului • Cooler CPU Sllence Quake 3 Arena (1D24x76B HQ) (fps) 63
sunet cu chipset C-Media fiind la 310MHz si a memoriei la 590MHz. în • Cooler suplimentar sistem Iceberg Serious Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 148.7
inferioară celorlalte plăci de sunet din • FDD 1,44MB UT 2003(demo) Flyby (fps) 93,54
acest caz performanţele au crescut la
sistemele venite la test. De remarcat - Carcasl MIDI ATX cu sursa de 350W . Botmatch (fps) 47.12
6562 puncte în 3DMark, ceea ce Rezultate teste overclocking
că sistemul este dotat cu un cooler • Joystlck Wingman Force 3D, Logitech
înseamnă un câştig insesizabil in jocuri. • Baie 4.1 E Power 720W P.M.P.O. 3DMark 2001 SE (1024X76B) (puncte) 6562
suplimentar pentru răcire. • Manual de utilizare sistem In limba români Quake 2 Arena (1024x768 HQ) (fps) 66.3
Sistemul nu a venit cu tastatura şi CONCLUZIE Serious Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 153.7
• Sistem de operare Windows XP Home Edition •
mouse dar a venit cu manual de Un sistem cu performanţe suficient de Service Pack 1 UT 2003 (demo) Ryby (fps) 98,17
bune dar care nu se adresează nici pe Botmatch (fps) 47.44
utilizare, ceea ce este o raritate pe la
firmele din România. Sistemul a venit departe gamer-ului cu pretenţii.

m
octombrie 2D02
BlackffliES BlueHEE

Pentru fiecare calculator achiziţionat cu


Windows XP Professional Romanian interface Pack
preinstalat,
primeşti gratuit un
USB Memory stick MSI 32 MB!

P r o C A
Microsoft-

Program- Mcmber2002

Str. Turturelelor 52, tel/fax (021) 323.82.00


w w w . p r o c a . r o
i teste
sisteme

ATLANTIS PREMIUM / TAPE COMPUTER


DESPRE S15TEM un DVD-ROM, un CD-RW şi două Contact |
Este cel mai rapid dintre toate harddisk-uri, folosirea cablurilor IDE Producător Tape Computer 1
sistemele testate şi cu toate acestea rotunde nu obturează totuşi circulaţia Telefon 021-330 57.83 |
firma Tape Computer ne-a livrat aerului în interiorul acesteia. Toate
Hotare |
sistemul deja overclock-at. Sistemul are cablurile au fost fixate de părţile
Performante 10 [
la bază un procesor Pentium4 la 2,8GHz metalice ale carcasei.
Dotare 8.5 |
şi o placă video Abit Siluro GeForce4 PERFORMANŢE Nota finalA 9.25 |
TÎ4600, ceea ce l-a făcut să obţină nota Folosirea procesorului Pentium4 la
cea mai mare la performaţă. Sistemul a 2,8GHz a mărit distanţa faţă de
** *
dat dovadă de stabilitate, neridicând celelalte sisteme deoarece chiar şi la
nici o problemă cu frecvenţa setările standard sistem-ul a obţinut
procesorului ridicată la 3,1GHz. 13632 de puncte în 3DMark 2001 SE. rtv,'M'fti
DOTĂRI Firma Tape Computer a ţinut ca setările
standard ale sistemului să fie în
Deşi la performanţe a ieşit învingător, K t r e m P C
overclocking aşa cum ne-a fost livrat
este singurul sistem care a venit dotat
sistemul, 3,1GHz procesorul, 315MHz
doar cu 256MB RAM. Carcasa este big
pentru GPU şi 690MHz pentru memoria Rezultate teste default
tower cu sursa de 360W şi o ventilaţie Detalii tehnice
video. Totuşi, aceasta nu este un lucru 3DMark 2001 SE (1024X76B) (puncte) 13.632
internă foarte bună susţinută de 3 > Placă UD bazaAhlt FT7 Max Quake 3 Arena (1024x768HQ) (fps) 261.9
obişnuit faţă de ceilalţi concurenţi, - Placa video 5vga 12BMB Abit Siluro 114600
ventilatoare suplimentare de răcire. Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 84.2
livrarea sistemului cu overlocking făcut • Placa do sunet Sound Creative Audigy
Este dotat cu 2 hard disk-uri (IBM UT 2003(demo) Flyby (fps) 175.52
nefiind nici pe piaţă o practică întâlnită • Procesor P4 2,BGHz Botmatch (fps) 69.80
Deskstar 80GB) conectate prin RAID.
sau prea des cerută de client. Astfel, . Memorie DDR 256MB PC 3200 Mushkln
Tastatura şi mouse-ul sunt cu conectori • CD-RW Teac 40x/12x/4flx Rezultate teste optimizat
rezultatele "default" noi le considerăm 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 13.632
USB deoarece placa de bază Abit IT7 • DVD-ROM Pioneer 16X
pe cele cu frecvenţa procesorului la 2.8 Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 261.9
MAX nu dispune decât de conectori USB > îiHDD IBM (80GB) Raid
GHz şi frecvenţe standard pentru placa Serious Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 84.2
şi FireWire. Un joystick Thrustmaster • Carcasa Big Tower 360W Chleftec
video. UT 20O3(demo) flyby (fps) 175.52
Afterbumer II şi Thrustmaster Tactical • 3 ventilatoare suplimentare Botmatch (fps) 69.80
• Fax modem 56K intern
Board completează dotările specifice CONCLUZIE • LAN anboard Rezultate teste overclocking
jocurilor. Sistemul de operare este Este un sistem în care puteţi avea • Tastatură USB Qtronlx 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 14.877
Windows XP Professional. - Mouse USB OpUc Logitech Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 287.7
încredere, deoarece, din moment ce Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 88.9
funcţionează stabil la overclocking, • joystick Alterbumer II Thrustmaster
CONSTRUCŢIE UT 2003 (demo) Flyby (fps) 188.87
• Tactical Board Thrustmaster
sigur va funcţiona stabil şi în mod Botmatch (fps) 77.20
Construcţia sistemului este deosebită • Sistem de boxe Philips A2.61D
normal. Are performanţe deosebite. • Sistem de operare Windows XP Professional
pentru că deşi în carcasă sunt montate 992$

•GAMESPRO / ULTRAPRO
DESPRE SISTEM CONSTRUCŢIE Contact
Sistemul Games Pro are la bază Sistemul este foarte bine organizat în Producător UltraPro
procesorul Pentium4 la 2,40GHz şi o Telefon 021 211.70.90
interior, cablurile sunt grupate şi fixate
placă de bază Gigabyte GA 8IEXP. Este Web | www. ultrapro.ro
de părţile metalice ale carcasei. Deşi Notare
singurul sistem dotat cu 1GB RAM, ventilaţia sistemului in interior este bună, Performante 8.5
cantitate care, deşi nu este utilizată în odată cu montarea altor device-uri Dotare 8.5
totalitate de jocurile existente pe piaţă răcirea ar putea deveni insuficientă din Hota finali 8.5 J
acum, poate f i utilă altor aplicaţii cauza dimensiunilor mai mici ale carcasei
multimedia care necesită multă care este de tip midi tower.
memorie.
PERFORMANŢE
DOTĂRI
Peformanţele sunt foarte bune, mai
Sistemul este foarte bine dotat, atât
ales că foloseşte o placă video rapidă
din punct de vedere al componentelor,
(GeForce4 Ti460O). Pentru optimizare
cât şi pentru jocuri, în sprijinul celor
nu s-au putut face multe modificări
din urmă venind mai ales Joystick-ul
deoarece acestea erau deja făcute, în
F33D şi volanul Thrustmaster Force
BIOS existând opţiuni predefinite ale
Feedback GT. Partea de sunet este Detalii tehnice Rezultate teste default
memoriei pentru "normal" şi
alcătuită din două componente de 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 11868
"optimizat". Performanţele obţinute cu • PlocA de baza Gigabyte GA BIEXP
calitate reprezentate de placa de sunet • Placa video Leadtek WinFast A250Ultra TD MyViVO Quake 3 Arena (1024x768HQ) (fps) 82.6
sitemul optimizat au indicat un scor de Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 229.1
Audigy Player şi de boxele Altec Lansing « Placa sunctAudtgy Player
1936 de puncte în 3DMark 2001 SE. UT 2003(demo) Ryby (fps) 150.22
ATP4. Drive-ul combo LG GCC4120 este • Procesor Pentlum4 2.40GHi
Sistemul a permis însă un overclocking Botmatch (fps) 57.26
binevenit deoarece ajută la • Memorie 1GB PQ)
stabil. Prin urmare creşterea frecvenţei • Combo LG GCC4120 Rezultate teste optimizat
economisirea spaţiului disponibil în 3DMark ZDOt 5E (1024X768) (puncte) 11936
procesorului la 2,53GHz şi ridicarea • HDD IBM Deskstar 120GXP BOGB
carcasă şi a puterii consumate din ' Cooler CPU Titan W5TB Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 8Z.B
frecvenţelor de funcţionare a plăcii Serlous Sam SE (1024x768 HQ) (fps) 229.8
sursă (300W). Pentru conectarea la . FDD 1.44MB Nec
video {315MHz procesor, 670MHz UT 2003(demo) Flyby (fps) 150 71
Internet sistemul este dotat cu un • Cartaţi MIDI ATX P4 300W
memorie) au dus la obţinerea celor Botmatch (fps) 57.30
fax-modem extern US Robotics. Placa • Fax modem 5£K Extern US Robotics
12430 de puncte in 3DMark 2001 SE la • Slitem baie Altec Lansing ATP4 Rezultate teste overclocking
video Leadtek WinFast A250LE TD
rezoluţia de1024x768 fără să apară • Joyitlck Genius F33D 3DMark 2001 SE (1024X768) (puncte) 12430
MyViVO oferă mari posibilităţi de
erori sau blocări ale sistemului. > Va\în Thrustmaster Force Feedback GT Quake 3 Arena (1024x768 HQ) (fps) 86.5
overclocking. > Tantâtuiâ Chlcony KB 9900 P/2 Serious Sam 5E (1024x763 HQ) (fps) Z35.3
• MSMiieMTech 5WW -35 UT 2003 (demo) Ryby (fps) 157.88
CONCLUZIE Botmatch (fps) 56.44
Un sistem rapid la un preţ moderat • SlUlem tid operate WindowsXP Home *5P1
3 E
Mm
m
octombrie 2002
yy.:. i I * •
eriale
SOCIETA"
(gle-
IMOBIL de constn
Btăţile
turi, chitu
le co­
interesate
tii ins. g e o E Z c a m e r ă cu d e p e n d i n ţ e ,
laborare \
î .431 J ultracentral, contra camera AIPTEK Postelnici
Urgent!Telefon 021Î2M.03.33. . 092.660.:

enţ re
V AM D e/a C A U T p

•iei orna AIPTEK


J " 1

Pocket D V _
VGA

Braşov
Tel: 0 2 6 8 / 4 7 0 . 0 1 9
brasov@depozituldecalculatoare.ro

Călăraşi
Tel: 0 2 4 2 / 3 3 3 . 6 2 4
B u c u r e ş t i (2) calarasi@depozituldecalculatoare.ro
B d . D e c e b a l nr. 1 8
Tel: 021 / 326.57.33 Piteşti
D E P O Z I T U L D E C A L C U L A T O A R E
decebal@depozituldecalculatoare.ro Tei: 0 2 4 8 / 2 1 6 . 6 9 9
V www.itshop.ro pltesti@depozltuldecalculatoare.i
t e s t e

Adevărul despre

KT400
U scurt timp de ta lansarea celui mai recent chipset
pentru platforma Socket A, VIA a renunţat la
specificaţiile pentru suportul memoriei DDR400 din cauza
CONCLUZII
Numele chipset-uluf KT400 poate creea confuzii
deoarece ne duce cu gândul la memoria DDR400 dar
numeroaselor incompatibilităţi cu acest tip de memorie. Vina din păcate suportul este numai pentru DDR333. Toate
pentru aceste probleme nu o poartă VIA deoarece DDR400 nu plăcile de bază din acest test oferă posibilitatea de
are încă certificarea JEDEC iar producătorii de memorii nu setare a memoriei la 2x200MHz (DDR400) dar
dau specifiicaţii exacte. Totuşi KT400 aduce o serie de rezultatele în teste au fost mai mici {cu până la 2%)
îmbunătăţiri şi un plus de performanţă in aplicaţii aşa cum sau egale cu cele obţinute la 2x166MHz (DDR333).
vom vedea în continuare. După acest experiment nu mai este o enigmă de ce au
renunţat momentan atât VIA cât şi SiS la suportul
'CE A D U C E N O U KT400?
5 plăci de bază
pentru DDR400. Deşi aplicaţiile din prezent nu au
Una din noutăţi este interconectarea dintre Northbridge şi nevoie de o magistrală aşa mare precum cea oferită de

vor demonstra
Southbridge ce se realizează prin noua tehnologie AGP 8X, jocurile din viitorul apropiat vor profita din
"8X V-Link", dispărând astfel limitarea de 133MHz din vechile plin de această tehnologie (aşa cum va fi în cazul lui

performanţele chipset-uri (aşa numitul PCI bottleneck). Astfel magistrala PCI


ce era folosita pentru comunicarea inter-chip este eliberată
Doom 3 ce va avea texturi de minim 64MB şi va fi
disponibil la jumătatea anului viitor). Citiţi în
aduse de pentru periferice Jar VIA 8X V-Link oferă acum o lăţime de
bandă de 533MHz. A doua noutate o reprezintă introducerea
următoarele pagini despre 5 implementări ale
chipset-ului KT400 realizate de Gigabyte GA-7VAXP,
chipset-ul KT400 AGP BX. Noul Southbridge VY8235 aduce suport nativ pentru ASUS A7V8X, Chaintech 7VJL Deluxe, DFI AD77 Infinity
USB 2.0 şi ATA 133. şi nu în ultimul rând Soltek SL-75FRV.

T E H N O L O G I I NOI, *
P E R F O R M A N Ţ E MAI MARI?
Am testat cu ajutorul plăcii de bază DFI AD 77 Infinity (prin
dezactivarea din BIOS a opţiunii V-Link) ce influenţă are în
aplicaţii acestă tehnologie şi am constatat în 3DMark20O1 SE o
creştere a performanţelor cu 1%. VIA anunţă pe site-ul oficial
o creştere de performanţă de 5% în Quake3 a chipset-ului
KT400 faţă de KT333 dar în practică se observă în primul rând
cât de mult contează modul în care este integrat chipset-ul
pe placa de bază. De specificaţiile AGP 3.0 pot beneficia
plăcile video cu suport AGP 8X (cum ar fi Radeon 9700) iar
' s transferul maxim de date poate atinge o viteză teoretică de
DoutyoSpGBd
V-Lini Intoriaco 2.1GB/S. USB 2.0 are o rată de transfer de 480Mb/s, adică de
B Crtannrrl ATA MCK7 40 ori mai mare decât USB 1.1 fiind compatibil in acelaşi timp
Autiio Wodom cu perifericele ce suportă doar USB 1.1. Chiar dacă salturile
de performanţă nu sunt spectaculoase, ele sunt însă suficiente
USB PCI pentru a schimba ierarhia primelor locuri din clasamentul
2.0 Csnlralfer CctUroIoi
soluţiilor Socket A. Chiar dacă poate părea doar o găselniţă de
1 marketing, chipset-ul KT400 oferă o performanţă superioară
lui KT333. Dacă aceasta şi merită, vedeţi în teste!

octombrie 2001
JSSSM ASUS A7V8X C H A I N T E C H 7 V J L DELUXE BOT]
m M C & C D MEDIA
N O U L LIDER \fl\ B U N D L E D E EEXXC
CEEPPŢŢIIEE O J j I J www.ergona-mccd.ro
AL CLASAMENTULUI D A T O R A T SERIEI A P O G E E
m

1167.24$
ASUS Chalntech
Distribuitor |Romsoft" | ASBIS / Comrace
021-224.03.33 www.asbts.ro / www.comrace.ro
lwww.rDmsoft.ro 021-22-1.05.11 / 021-321.18.1B
Layout şi dotări Layout şi dotări
Doritorii de overclocking vor fi aproape mulţumiţi cu Varianta Deluxe a plăcii Chalntech 7VJL se deosebeşte de
opţiunile aflate în BIOS dar lipsa dlvizorilor PCI/AGP vor modelul anterior doar prin chipset. In afară de condensatorii
impledica efectuarea unor setări agresive fără a pune în prea apropiaţi de socket, layout-ul nu pune probleme la
pericol celelalte componenţe din sistem. Chiar dacă în DI05 instalare, in cutia foarte aspectuasă şi de dimensiuni
putem seta voltajul pentru procesor, memorie şi AGP, pe apreciabile se află cabluri rotunde, caţtt „Body Theater" ce
placă se află si jumperi de setare a voltajului pentru utilizează tehnologia Xc-aR si C3D, front panel-ul CBox (cu
tastatură şi USB. ajutorul căruia beneficiem de un acces facil la A porturi
Overclocking USB 2.0 şi 2 mufe audio pentru căşti şi microfon), un
ASUS A7V8X a obţinut la dotări cea mai mare notă din manual şi 4 CD-uri ce conţin un bogat pachet software.
clasamentul soluţiilor Socket A. Avem la dispoziţie 6 porturi Overclocking
USB 2.0, 2 FireWire si lan-on-board. Pentru RAID avem un Cu toate câ nu dispune de divlzori PCI/AGP Chaintech 7VJL
singur conector care poate fi folosit pentru a crea o matrice Deluxe s-a comportat bine in testele de overclocking din
de două HDD-uri în modurile 0 sau 1. Nici tehnologia Serial punct de vedere al stabilităţii. In BIOS avem setări de voltaj
ATA nu lipseşte de pe A7V8X Iar în imagini puteţi observa ce pentru procesor (între 1.775V si 2.200V pas de 0.025V), AGP,
ergonomlce sunt aceste cabluri (performantele Serial ATA memorie ţi chiar pentru chipset. Din păcate în urma
150 le vom testa imediat ce va fl disponibil un HDD cu acest overclocking-ului nu a avut loc un salt mare de performanţă
tip de interfaţă). Accesul la memorii este imposibil în astfel încât este de preferat în acest caz să nu recurgem la
situaţia In care placa video este deja montată, dar dacă nu overclocking.
faceţi parte dintre cei ce umblă mai tot timpul prin carcasa Performanţe
calculatorului această problemă nu o să vă deranjeze. Performanţele nu au fost cu mult mal mari faţă de
Performanţe Chaintech 7VJL (chipset KT333) iar nota finală este cea mai
Dacă facem o comparaţie cu ASUS A7V333 bazată pe KT333 bună dovadă, diferenţa fiind de numai 0.002 puncte. Un
vom constata un salt de 0.009 puncte in jocuri şi 0.017 aspect Interesant este că această diferenţă este dată de
puncte în testele sintetice. Aceste rezultate foarte bune testele sintetice ce au profitat mai mult decât jocurile de
împreună cu dotarea excelentă au adus plăcii ASUS A7V8X noua interconectare dintre Northbridge şi Southbridge.
un meritat loc 1 in clasamentul soluţiilor Socket A. Concluzie
Concluzie Chaintech 7VJL Deluxe s-a clasat pe locul doi în clasamentul
In acest moment soluţia ASUS A7VBX este cea mai bună soluţiilor Socket A, cu o notă mai mare decât sora ei mai
alegere dacă luăm In calcul performanţele şi dotarea mică bazată pe chipset-ul KT333. Deoarece jocurile actuale
excelentă. Pentru cei ce ţin cont de calitate şi nu de bani nu folosesc facilităţile aduse de KT400, singurele rezultate
această placă este o alegere inspirată. unde se observă modificări sunt în testele sintetice.
0.767 0.048 1,535

• Conectarea Serial ATA • Southbridge VTBZ35 Socket-ul permite folosirea Accesul la mufa de
•Conectarea RAID 'DIMM-uri şi slotAGP coolere-lor mari alimentare este dificil

3DMark2001

Chdlntech 7VJI Chaintech 7VJL |E£a£l


""-I I I I I I I I
ASUS A7VBX ASUS A7V8X
Gigabyte GA7VAXP DFI AD77
•FI AD77 Gigabyte GA7VAXP
Soltek SL-75FRV Iftţffijj Sollek SL-75FRV
KT400
teste
DFI AD77 INFINITY E 2 E B GIGABYTE GA-7VAXP fSSSM SOLTEK SL-75FRV
FACEM OVERCLOCKING CEA MAI B U N A IMPLEMENTARE A T H L O N XP P R O T E J A T
LA CHIPSET? A CHIPSET-ului KT400 C U A B S 110

M/A
Producltor Soltek
Distribuitor Romsoft / Pro Ca
Telefon 021-224.03.33 / 021-323.82.00
|www.tape.fg www.romsoft.ro / www.proca.ro
Layout si datări Layout şi dotări Layout şi dotări
DFI AD77 nu se remarcă printr-un aspect deosebit PCB-ul si Layout-ul este aproape identic cu cel al plăcii GA-7VRXP SL-75FRV face parte din familia de plăci de bază „Purple
sloţurile având culori clasice si sobre. Nici chipset-ul nu se (testată în XtremPC numărul 32), diferenţa fiind doar Ray" ce se evidenţiază în primul rând prin culoarea mov a
bucură de un cooler atractiv, un simplu radiator fiind trecerea la chipset-ul KT400 şi inlocuirea sunetului Creative PCB-ului. Comparativ cu celelalte participante la test
considerat suficient pentru a asigura răcirea chipset-ului CT5BB0 cu RealEek ALC 650. Montarea cooler-ului este o dotarea nu este foarte bună dar în schimb stabilitatea este
KT400. Layout-ul este bine gândit si doar cei cu plăci video operaţie delicată din cauza unui condensator amplasat prea excelentă în overclocking. Performanţele bune compensează
GeForce4 TÎ420O vor întâmpina dificultăţi din cauza poziţiei aproape de socket. Gigabyte a ales pentru GA-7VAXP culori însă acest aspect. Layout-ul este bine gândit: placa video nu
conectorilor IDE şi RAID. Cei ce nu au nevoie de RAID, puţin surprinzătoare pentru slotul AGP şi pentru socket aşa încurcă accesul la memorie iar socketul este excelent
FireWire si Serial ATA au la dispoziţie o variantă a acestei cum puteţi observa din imagini. GA-7VAXP dispune de o amplasat. Din manual aflăm că suportul pentru memoria
plăci numite AD77 PRO ce nu are aceste dotări. dotare foarte bună: USB 2.0, FireWire, lan-on-board, RAID. DDR400 este garantat doar pentru modulele testate de
Soltek. Numele modulelor ce au trecut de această verificare
Overclocking Overclocking
sunt afişate pe site-ul oficial Soltek
în BIOS întâlnim opţiunea de mărire a voltajului chipset-ului. în overclocking GA-7VAXP s-a blocat imediat după testul de
(http://www1.soltek.com.tw/ English/ home/01.htm).
Am efectuat o serie de teste cu toate valorile disponibile memorie cu FSB 143MHz iar la următoarea pornire frecvenţa
Software-ul însoţitor conţine driveri ţi 5 programe utilitare.
(1.6V, 1.7V si 1-8V) dar nu am constatat nici o îmbunătăţire şi voltajul procesorului au fost schimbate automat cu
din punct de vedere al performanţelor sau stabilităţii în valorile precedente, foarte util in cazul unui overclocking Overclocking
overclocking. Chiar dacă am fi constatat un avantaj din nereuşit. Toate testele au rulat bine cu FSB-ul de 139MHz. ABS II (Anti-Bum Shild II) reprezintă o protecţie la
mărirea voltajului, aceasta nu ar fi fost indicată deoarece supraîncălzire pentru procesoarele Athlon XP (acestea având
Performanţe
chipset-ul nu este dotat cu răcire activă. încorporate o diodă termică ce comunică temperatura
Prin trecerea la KT400, GA-7VAXP a câştigat cel mai mult la
capitolul performanţă dintre toate participantele la acest procesorului). In urma unui overclocking cu F5B 143 (voltaj
Performanţe
test. Dacă în cazul Chaintech câştigul a fost de doar 0.003, procesor 1.B00V) sistemul a rulat stabil ţi am câştigat 5fps
Performanţele au făcut posibil un salt important pentru DFI in
Gigabyte reuşeşte un salt semnificativ de 0.024 puncte în Quake 3.
clasamentul de Socket A. AD77 Infinity s-a dovedit cu 2.30%
mai bună decât AD76 cu chipset KT333 (testată in numărul clasându-se pe un loc foarte bun in clasamentul soluţiilor Performanţe
trecut al XtremPC) dar câştigul a fost dat de dotările mai Socket A. Placa a rulat stabil cu ambele module de memorie SL-75FRV a pornit fără nici o problemă cu memoria DDR400
bune şi sporului de performanţă înregistrat in testele DDR400 Mushkin şi KingMax dar rezultatele în jocuri au fost (CAS 2.5) dar performanţele nu au avut parte de
sintetice, in jocuri evoluţia KT400 a fost aproape identică cu mai mici deoarece frecvenţa de 200x2MHz împiedică îmbunătăţiri, mai ales că setată pe DDR333 a rulat fără
KT333, rezultatul din 3DMark2001 SE fiind chiar mai mic. folosirea setărilor 2-2-2. probleme cu CAS 2. Aşa cum puteţi observa din tabelul de la
Concluzie Concluzie sfârşitul acestui articol SL-75FRV nu a reuţit sâ depăşească
DFI a oferit mereu plăci de bază echilibrate şi fiabile in GA-7VAXP reprezintă cea mai reuşită implementare a celelalte soluţii KT400 dar rezultatele sunt onorabile.
timp, ceea ce contează mai mult decât performanţele. DFI chipset-ului KT400 de până acum. Nota pentru dotări ar fi Concluzie
AD77 Infinity oferă un raport excelent între dotări, fost cea mai-mare din top dacă ar fi beneficiat in Punctele forte ale plăcii 5L-75FRV sunt overclocking-ul,
performanţe şi preţ, fiind o alegere potrivită pentru cei ce continuare de sunetul Creative CT5B80 şi ar fi implementat software-ul şl layout-ul foarte bun. Este o opţiune excelentă
doresc stabilitate înainte de toate. tehnologia Serial ATA. pentru cei ce doresc un upgrade la KT400.

0.704 0.754 0 056 T.514 • m i

• Chipset Marvell BBIB030 • Radiator chipset KT4DD • USB 2.0 si FireWire I Cooler chipset KT400 Placa video nu încurcă Socket-ul este bine poziţionat
iSocket A accesul la memorii pentru montarea unul cooler mare
• Conector Serial ATA • 5ocketA • Dual BI05

Serious Sam2 PCMark CPU SrSoft Sandra Memory Int

Ch-ilntedt 7VJt Gigabyte GA7VAXP


UWWM
Ctialiitucii 7VJ
I I I I I \ \ i i i i i i i
I M
CtUMMch 7VJL tWm
ASUS A7V0X
MM ASUS A7VBX
DFI AD77 ASUS A7V8X
DFI AD77 DFI AD77
Gigabylo GA7VAXP
Glgabylrj GA7VAXP _
Sollok SL-75FRVKT
Sollok SL-75FRV I I
Soltek SL-75FRV fffljn

octombrie ZODII
GIGABYTE-
The Perfect Match!
to G e a r U P your syste™

2-

tSDlRBDHOnnţ!
P4 T i t a n 667
G A - 7 V A X P V I A K T 4 0 0 / 8 2 3 5 C h l p a o t R 9 7 0 0 P r o £ a j i i t e l B 4 S P E C h l p s o t

• 8w*.i A for AMB Athlon XP/AIMon /Duron proctMO» * Euppaiti IOCk*t4ri Intel Ptntlum 4 procmaor JOHi or
• Wortd ludtng DDR 400 momory oupport for •bovo
rrccmmsndsd mtmofy modul*! * Powtrod by RADEON 0700 Pro Visual Proon * Enhinc* ovilim porforminca wRh laiost BTKJ flitul
' Susors bimtwldUi AOPBX nr»phlo Intorfoco * Buparfa bHitfwldUi AOI> BX rjrsphla Inttrfm opeomlno DDR momory «upport
• Piavtdsa B hlrjh-opasd USB10 poruifSlEEB 1304 pom * Tttit Io luKy lupport DlroctX 0.0 > Pro»lda> 10 USD 3.0 porii lor hloMpooo coniwcUvtty
• PromÎM odvorcodATAI J) RAIDO.t lupport * First 0-plitl plpollno arehttoeturo * Promlto IDE RAID 0,1 lunctlen piui Uttn ATA 111 lupporl
' Inttgrstod ttlgh autHty 6 chtnnolo AC9T «uite * AII rww 2:0*11 mtinsjv tntorfaso * tuta) ProNOO vn Natwerk ConnoetiMi
• Integratod Ethomot 10MÎMb LAN on baud * First to un pbal ahidna to •eeolorot» Vldoo * OIOABVTE pitonlod OuilBIOl tothnolofly dollen pravent
• Round corner PCD plato doolgn for bsttir durftbfirry * 11BM8 DDR momory «tcaloratia iho ItMM BtOS (rom vtni» itticK
1
QIDADYTC pitontod DuUBKW tothnoloay 1D rjamst * IntoarMod hlgti quollty • channals AC0T MHjk> Wtth
• Rlch In ovtrclocldrm hotuna " DVM tnd TVOut connoctor oupportod
VrMHFOuTfunctlon
• Support înarmai ovar timp pjotactlan * Qlgobyli unlqua EZ-Ftt AGP 41 and momory DIMM
•lot «rHh Anllbum dMlrjn
' Round oomor PCB plito ttttlgn tar boitor dtmtbUrty
' Rlch In ovorcboMna fuluroi vii BIOS iMUngi

F o r m o r e I n f o r m a t i o n , p l e a s e c a l l o u r d l s t r l b u l t o r s :

In chiti o ii! I
; ' HHIM hTOI IMt .
CARO
TOW
Î ROO
Caro Group ni
îeJ: +4031-3137109.
iLKOTscri R o m â n i a
Ml + 4 a ( 3 1 ) 3 3 4 « r W / V a 7 Î Q TORHADO tnnm Klochtloctronlci
3137110,3137)111 ft»+40|3l)33«0v7 t O X C O M , ROMÂNIA
131:4021.224.45.35
htrpViVfWnlcaBXrO httpJ/wwoiD.io Toi: 4021.312.75,07
FOX 4 W 1 . 3 3 4 . 6 3 , 6 7

GIGABYTE
hfrpjfrtww,W««rvro
FCKI 4031.312.011,20
"ww.iCffipiaio
nnpJAww,1ornat>o.io

âffipracte.faur£/jf* w w w . g i g a b y t e . c o m . t w T E C H N O L O G Y
teste . Chaintech Gigabyte Soltek Chalntech Abit
CT-7VJL Deluxe AD77 Infinity GA-7VAXP SL-75FRV CT-7VJL .NV7-133R
Detalii tehnice
Chipset KT400 KT400 KT400 KT400 KT400 KT333 nForce~415
FSB 333/266/200 333/266/200 . 333/266/200 j333/266/200 333/266/200 266/200 266/200
AGP/PCI/ISA . 1(8X)/6/0 1(8X)/6/0 1(8X)/5/0 1(8X)/5/0 1(BX)/5/0 1/6/0 ' 1/5/0
L AMR/CNR/ACR ! o/o/o 0/0/0 0/1/0 0/0/0 ; 0/0/0 0/0/0 0/0/0
Tip Memorie LXR40O/333/2M/2OD DrjR40(V333rt6WiB rm^333/266/2O0 rjOfM30/333j76e/2DO DDR33 3/266/200 DDR2O0/266
Memorie maxima 3GB (3DIMM) 4GB (4DIMM) 4GB (4DIMM) 3GB (30IMM) | 4GB (3DIMM) 3GB (3DIMM) 1.5GB (3DIMM)

j
USB 1.1 / 2.0 0/0 / 6/6 , 2/0 / 4/6 0/0 / 6/6 0/0 / 6/6 0/0 / 2/6 2/2 / 4/6
Northbridge KT400 KT400 KT400 KT400 | KT400 KT333 nForce415
6/8. / -
Southbridge VT8235 VT8235 VT8235CD VT8235 !
VT8235CD VT8253 MCP-D
ATA 133/100/66 133/100/66 133/100/66 133/100/66 133/100/66 133/100 ; 133/100/66
r
Audio Realtek ALC 650 CMedla 8738 < Realtek ALC650 ALC650 Realtek ALC650 CMI8738 6ch nVIDIACodec 5.1
RAID PDC 20376 n HîghPoint HPT371 jPDC20276
• • ; •

Extra Serial ATA, S/PDIf BodyTheater, round 2 FireWire, I FireWire, Antl-burn Shteld II . BodyTheater, ZUSB 2.0, placa
intrare/Ieşire, cable, lan-ou board. Serial ATA • lan-on-board lan-on-board, | reţea, SP/DIF,
FIrewIre, conectori Smart RTL8100BL CBox, round cable, Input/output
lan-on-board, Card Reader L_—._ _1 : i Smart Card, Reader

Overclocking
100-227 10D-25O 100-165 100-200

100-200 100-250 100-200
5x-22.5x 5x-18x 5X-12.5X 5X-18X 6X-12X
l Voltaj procesor
t
1.750V-1.85OV 1.775V-2.200V 1.100V - 2.000V +5%,+7.55S,10X 1.100V-1.B50V 1.775V-2.000V +3%
i Voltaj AGP 1.5v - l.flV 1.6V-2.2V 1.5V-1.80V +0.1V,+0.2V,+0.3V 1.6V, 1.7V 1.65,1.80,1.95V
aj DIMM iou or a.m
DDR 2.55V-2.85V
IPM de O.tBV] j
2.6V-3.2V 2.63V +0.1V,+0.2V,+0.3V +0.1V,+0.2V,+0.3V 2.65, 2.80, 2.95V •
[ Setări BIOS / Jumperi / Dipswitch a/p/p • i/H/i 17 i/O
•/•/a

[ Quake 3 (640x480) 240.6 244.1 j 238.1 235.2 233.1 243.8 231.6


[ Serious Sam (640x480) | 159.9 161.2 159.3 159.3 155.3 161 : 155
[_3DMark 2001 SE (640x480) I 8956 8978 8696 8814 8569 8980 8628
| SlSoft Sandra Mem. Int ! 2075 2089 2064 ; 2061 2042 | 2082 1872
[ SlSoft Sandra Mem. Float moi 2083 1951 1964 1916 1991 1817
; 1987
[ j l S o f t Sandra CPU Dhrystone : 4230 i 4255 4214 I 4262 4199 4255 4243
| SlSoft Sandra CPU Whetstone ! 2125 2128 I 2115 ; 2134 j 2123 2134 2126
j S15oft Sandra Dtsk l 27527 26566 25985 26589 25586 26540 25291
[ PC Mark2002 CPU 4659 ,4675 | 4630 4761 : 4601 4677 4678
[ PCMark2002 Memorie 3252 3247 3216 3171 ! 3066 3290
3181

Ai c e l m a i a r ă t o s s i s t e m ?
Demonstrează că eşti dotat!

Trimite pe adresa redacţiei


o poză a sistemului tău
şi vei avea ocazia să
apari în revistă şi să-ţi
faci toţi prietenii invidioşi.

Su
MK32N
Supprjrta A M D Athlon X f / D u r o n Sucite! 4 7 8 tor Intel P4rCeleron S n c k n t 4 7 8 for Intol P4/Co!eron S o c k o i 4 7 8 far Intel P 4 / C e l e r o n Supportt A M D Athlon XP/Duron
F S B 2667200 FSB 533/400 MHz FSB 533/400 MHz FSB 400 MHz FSB 2667200
VlAKT333Chlp8Bl ViAP4X268ACrnpMt VIA P4M2BB Chipset VIAP4X2B6AChlpwt VIAKM2BB Chipsot
Ax O D R 3 3 3 / 2 0 6 7 2 0 0 u p t o 4 G B 3 x D D R 2 6 6 ( 2 0 0 u p Io 3 G B S 3 Srwagr>4 g r a p h l c s 3x D D R 2067200 up to 1.GGB 5 3 ProSavarjoB grsphles
AGP4X,flPCI, AGP 4X, 5x PCI, ATA133, 2x D D R 2 6 8 / 2 0 0 & 2 x S D R ( 2 G B ) AGP 4X, 5x PCI, 2x D D R 2 6 6 / 2 0 0 u p to 2 G B
6 d i a n n o l s o u n d , AK U S B 1 . 1 , 6 ehanneI H/W aound, A G P 4X, 2x P C I , 1 0 0 M B » L A N , A C 9 7 2.1 a o u n d , Bx U S B 1.1 A G P 4X, 3 PCI, 100MBit LAN,
(IDE Raid opţional) 4 x U S B 1 . 1 . 4 x U S B 2.0 A C 9 7 2.1 s o u n d , 6 x U S B 1.1 A C 07 2.1 i c u n d , 4 x U S B 1.1
"o v B t d o c k o r-friendly" " o v o rclo c k e r-fil s n d l y"

e t a 2 u
Tj i:
DISTRIBUTION ProCA
D
FITDiittiuionSRL ETA-3U ProCAUsnumUl SRL
HO. L in, Mroi»! An&Deioj 20 Str. Pani Hir ZA ur, TurtumWorai
DucunitCI. Roman II Timteooio (Sodiu Canttali Bucunnll Bonof 0
Shuttle T< *401 UI OOÎ2.M01 I31M23
Fu-MOI Ut 0010
TH: *40îd 310267 (uMi)
Fu: >4t) r>a l e j ş o a
TcUtai (01) 323.02.00
KwwproeaJO
Wobl tu: www.lt.Bim.Rl Email: oflcaCeto2u.ni
WiD: niGi://wwn.ola}ura
versus
[)[)liilt ^ HPRAMUllIJ

CONFRUNTAREA

MEMORIILOR
nfluenţa tipului memoriei utilizate
urma unui acord între Intel si tehnologia RAID, singura diferenţă
Rambus procesoarele Pentium4 fiind chipset-ul: Promise PDC20276
au fost constrânse multa vreme sâ pentru ASUS P4T533 si HlghPoint HTP
folosească memoria RDRAM. Cu toate 372 pentru EPoX 4SDA5*. La capitolul
câ acest tip de memorie era mai rapid grafică, EPoX 4SDA5* punctează prin
la acel moment decât memoriile suportul pentru AGP 8X. dar plusul de
SDRAM si DDRAM, din cauza preţului performantă nu poate fi testat in lipsa

EPoX 4SDA5+
foarte ridicat sistemele bazate pe unei plăci video care să suporte aceste
procesoarele Pentlum4 nu reuşeau sa specificaţii- Diferenţele de
obţină un raport atrăgător preţ ' performantă obţinute prin AGP8X sunt
performantă. Acest fapt a dus la estimate însă a ft doar de 4-5X. Asa
îndepărtarea de platforma Pentium4 a cum ne am obişnuit, ASUS ne oferă un
144.2$-™ Performanţe mari cu memorie DDR333
unul procent important din utilizatori. bogat pachet de accesorii: un modul
Sfârşitul celebrului acord Intel-Rambus de memorie RIMM 3200 (cu lăţime de
Romsoft • Tei.: 021-22-1,03.33 • «el www.tomsoll.ro
a condus la o adevărată explozie de bandă de 3.2GB/S), o plăcută de
chipset-uri ce fac posibilă utilizarea extensie cu S/PDif inţrare-ieşfre si 4
R ă c i r e N o r t h b r i d g e S o c k e t p r o c e s o r
Pentium4 cu memorie SDRAM si cabluri IDE. Poziţia mufei de
DDRAM. începutul a fost puţin alimentare cu 4 pini pune probleme in
dezamăgitor deoarece performantele ambele cazuri, atât din punct de
cu chipsetul iB45 (suporta memorie vedere al montării dificile cât ţi din
SDRAM PC100 si PC133) erau cu mult cauza cablurilor ce împiedică
mai mici decât cele obţinute cu circulaţia optimă a fluxului de aer în
chipsetul 1850 (RDRAM). Cu toate jurul cooler-ului. La EPoX 4SDA5+
acestea integratorii au avut foarte această mufă cu 4 pini este foarte
mult de câştigat prin oferta de sisteme apropiată de un condensator ţi de
Pentium-) cu preturi mici. Adevărata mufa de alimentare principală. ASUS a
schimbare s-a produs odată cu apariţia ales îngustul loc dintre slotul AGP si
pe scenă a chipset-urtlor t845D si socket pentru această mufă, montarea
SiS6-l8 are cu adevărat nevoie de un Pârgtiia socket-ului este metalici si SIS645, acestea aducând mult cablului de alimentare fiind dificilă in
sistem de răcire are o manevrabilitate foarte mare aşteptatul suport pentru memoria cazul instalării in prealabil a
DDRAM. In articolul ce urmează vom cooler-ului si a plăcii video. Deoarece

I
D I M M - u r i M e m o r i e D D R A M
afla împreună care este raportul actual sloiurile RIMM de pe P4T533 se află
oferit de memoriile RDRAM si DDRAM. amplasate in partea superioară, placa
video nu Incomodează accesul la
memorie aţa cum am constatat la EPoX
4SDA5*. Detectarea unei probleme de
bootare este de multe ori mare
Plăcile de bază alese de noi pentru consumatoare de timp iar cele două
memoria DDRAM sunt EPoX 4SDA5+ plăci ne oferă un real sprijin prin două
(chipset 515648 cu suport DDR333 si metode diferite. 4SDA5+ este dotata
DDR400 - forţat) in timp ce pentru cu un debug card ce indică printr-o
Poziţionarea sloiului AGP împiedică Memoria DDRAM oferă performante serie de coduri etapa In care se află
suportul RDRAM am utilizat ASUS
accesul la DIMM-iui bune la un prel accesibil placa. ASUS a ales o cale mal comodă
P4T533. EPoX 4SDA5» este realizată pe
baza celui mai recent chipset de la pentru user: „Post reporter", cu
D i a g r a m a c h i p s e t - u l u i S i S 6 4 8 / S i S 9 6 3 C o n e c t o r i a l i m e n t a r e

SiS: 5iS648 şl în combinaţie cu ajutorul căruia ne este indicat, prin


Southbridge-ul S15963 oferă acces la intermediul unei voci in limba engleză,
memoria DDR333, AGP 8X, USB2.0 ţi fiecare moment din procesul de pornire.
FireWire. Suportul plăcii ASUS P4T533
pentru memoria RDRAM este asigurat
de chipset-ul i850E, urmaşul direct al
lui 1850 căruia i s-a adăugat
capacitatea de a lucra cu FSB
EPoX 4SDA5+ ne oferă mai multe
533/400MHz. Din păcate, Soutbridge-ul
opţiuni pentru overclocking decât
este bătrânul ICH2, dar ASUS a avut
concurenta de (a ASUS: voltajul
grijă si a suplinit avantajele aduse de
procesorului poate fi setat Intre
ICK4 prin integrarea unul chip NEC
1.400V ţi 2.025V, in pas de 0.025V
pentru USB 2.0 si C-Media pentru un
(lucru ce permite realizarea unor
sistem audio mult mal bun decât AC97.
setări agresive) Iar la voltajul
memoriei şl AGP se pot adăuga până la
0.6V (In pas de 0.1V) la valoarea
Ambele păci au Implementate normală (2.5V, respectiv 1.5V). Chiar
DDR33
RDRAM m
asupra performanţelor platform
daca A5US P4T533 nu are atâtea S1S648 nu este întâmplător, acest
posibilităţi de schimbare a voltajelor, chipset fiind foarte reuşit.
comportarea In overclocking a fost
admirabilă, procesorul Pentium4 la
1.7GHz rulând foarte stabil ta 1.96GHz După cum se observă foarte uşor din
cu FSB 114MHz (fără folosirea sistemelor tabelul comparativ, diferenţa dintre
speciale de răcire) ţi obţinând in memoria DDR ţi RDRAM nu mai este atât
3DMark 2001 SE un scor de 8512 puncte. de mare tar stabilirea unei specificaţii
Am supus ţ i EPoX 4SDA5» aceluiaşi regim clare pentru standardul DDR400 poate
de overclocking dar am consemnat două provoca o răsturnare de situaţie. Nu
erori In Quake3 ţi o resetare In timpul trebuie insă să uităm de RIMM4200 ce
testului de 3DMark 2001SE. oferă o lăţime de bandă de 4.2GB/S sau
Performanţele obţinute de EPoX 4SDA5+ de viitorul RIMM9600 cu interfaţă pe 64
sunt remarcabile dovedind, dacă mai biţi şl cu o lăţime de bandă
era nevoie, că locul 1 in top obţinut de Impresionantă: 9.6GB/S.
Implementarea Shuttle bazată tot pe

Detalii tehnice
EPoX 4SDA5+ ASUS P4T533 Shuttle AS45GTR
Chipset SIS648 iS50E SÎ5648
533/400 533/400 533/400
rthbrldge SIS648 I850E SiS648
thbrldge 5IS963 ICH2 SIS963
8X 4X 8X

• •
Tip memorie DDR333/266/200 RIMM4200/3200 DDR333/266/200
Memorie maximă 3GB (3 DIMM) 2GB (2 DIMM) 3GB (3 DIMM)
133/100/66 133/100/66 133/103/66 Serai ATA
4/6 4/4 4/6
n
HTP 372 PDC20276 HTP 372
onboard AC97 v2.2 AC97 C-Media8738 6ch
onboard • •
Overclocking
EPoX 4SDA5+ ASUSP4T533 Shuttle AS45GTR
Modificare FSB 100-200 100 - 200 100-200
Multiplicator 10X - 24X 12X - 24X 10X - 24X
Voltaj procesor 1.4Q0V • Z.0IWY 1.7S0V - 1.1S0V 1.100V - 2.4V
<P*J Q.(OSV|
l.SV 7.2V (OMO.(QSV)
Voltaj AGP (pjiO.lOVl
l.SV • 3.ÎV
• •
Voltaj DIMM IMi 0.10V1 • •
Setări BIOS • • •
Setări jumperi • • •
Setări dlpswitch
• • •
EPoX 45DA5+ ;A5PSP4T533 Shuttle AS45GTR
Quake 3* 232.6 232.5 231
Serlous Sam* 116.7 117.5 117.2
3DMark2001 SE* 7703 7989 7936
Sandra Memory Int. 2364 2540 2349
Sandra Memory Fit. 2363 2539 2348
Sandra Dhrystone 3260 3283 3248
Sandra Whetstone 2100 2120 2100
Sandra Dlsk 26734 28895 26820
PCMark CPU 41B0 4219 4184
PC Mark Memory 4427 4436 4393
versus
DI'UMMIOI j o . J i / i b . s î

DETONATOR NVIDIA îl avansează


40.41
Performantele
cresc pentru
3D
seria
ET i i
GeForce4, in timp ce
calitatea scade
te performanţă în defavoarea calităţii?

pj 1 5
lansarea lui Radeon 8500 de
itre ATi, care depăşea pe
pentru partea Direct3D au in plus un reglaj
pentru nivelul filtrării anisotropice. Această
~orce3 Ti500, NVIDIA a lansat
atunci în teste GeFoi modificare a adus şi bug-uri in aplicaţiile
pe neaşteptate o nouă versiune de driveri Direct3D materializate prin scăderea calităţii
denumita simbolic "Detonator XP" care avea sa filtrării in anumite jocuri. Aceste defecte sunt
crească performantele plăcilor GeForce3 cu peste uşor de observat mai ales pe texturile care
1000 de puncte in 3DMark 20015E Rezultatele reprezintă suprafeţe plane orizontale. Pentru
obţinute cu noii drlveri au plasat plăcile vizionarea filmelor pe DVD, imaginea afişată in
GeForce3 TÎ500 foarte aproape de Radeon 8500 mod intertaced poate fi corectată hardware,
ca performante in Direct 3D şl mai sus in bineînţeles dacă este activat suportul hardware
aplicaţiile care utilizează OpenGL. Anul acesta, cu ajutorul player-ului software folosit.
după lansarea lui Radeon 9700, NVIDIA a fost din
nou învinsă, dar de data aceasta cu o diferenţă
mult mai mare. Ea a lansat din nou un set de Pentru testarea performantelor am folosit acelaşi
driveri • Detonator 40.41, care au crescut
set de teste utilizat până acum si plăci video din
performantele plăcilor GeForce4 cu aproximativ
clase mai puţin performante (GeForce MX) sau
450 de puncte in 3DMark 2001SE, după cum vom
mai performante (GeForce3 Ti, Geforce4 Ti). Din
vedea In testele realizate. Insă creşterile de
toate testele făcute am observat că plăcile
performantă datorate drivertlor l-au clasat pe
GeForce2 MX400 si GeForce3 Ti200 au suferit
GeForce4 după rivalul său. OpenGL fiind singura
scăderi ale performanţelor si nu creşteri, aşa
platformă la care s-a apropiat foarte mult de
cum a anunţat nVidia. Dar probabil că lui tru configurarea plăcii video
Radeon 9700. Noii driveri aduc in plus o serie de
GeForce4, care este cea maî apropiata ca
îmbunătăţiri la interfaţa de configurare şl funcţii
noi menite sâ ridice nivelul calităţii 2D. Sâ performante de Radeon 9700Pro, i s-a acordat
vedem care sunt beneficiile aduse de acest driver atenţia cuvenită pentru a profita de un maxim de
-II*)
plăcilor din seria GeForce4 si celor din serii mal
Wo j fttflei j Wirafam j Apcfcstern j De&ixr. performanţă in fata rivalului de la ATI, deoarece
vechi cum ar fi GeForce2 MX, in comparaţie cu Useilntsbcs | Eîsels | Zuora | HotKiys Tocit este singura din toată sena GeForce care a avut
Detonator 30.82. de câştigat. Rezultatele obţinute cu Detonator
30.82, mai întâi, si apoi cu Detonator 40.41 au
HM « V I D I A. relevat diferenţe aproape nule (4-5 puncte)
- Osrisy Qui.-; — • • • • ••- -• pentru Geforce2 MX400 şi GeForce3 Ti200. In
Printre schimbările care au făcut mai atractiv schimb, pentru GeForce4 MX440, diferenţa In
f Enobh liVKo"/^ore ofepiaji contElcn
driverul NDIVIA se pot număra si îmbunătăţiri 3DMark 2001 SE a fost de 397 de puncte in plus
'estetice" ale noului Detonator 40.41 prin U!5lh=Hsktvia)l3i?liooflVl'r;i!cnarelir/
cu Detonator 40.41, iar pentru GeForce4 TI4600
schimbarea completă a interfeţei de configurare. ShcwFlMPaool Cotaaan Şoinav |
dek la (fcoloy a cs£>s!cn tereen to u:a when "oticj/fectrţj" câştigul a fost de 449 de puncte. La testul
Astfel, meniul de configurare al opţiunilor 3D si " your dat paner*. HlanykeylaoaL OpenGL, in Quake3, câştigul de performanţe cu
overlay este flotant ţ i toate categoriile de setări noii driveri a fost de 2-3fps la toate plăcile
sunt grupate pe aceeaşi fereastră, uşurând astfel WWomuianM video. Insă testul cu Serious Sam nu s-a lăsat
accesul. O nouă funcţie numita NVRotate poate fi 17 Autoittibsdbiatorfepjw:
convins de capacităţile noului driver şi a indicat
folosită pentru rotirea imaginii afişate pe o scădere a performanţei chiar şi cu GeForce4
monitor la 90, 180 sau 270 grade. NVKeystrone Ti4600. Cu Detonator 30.82, ta rezoluţia de
este o funcţie pentru reglarea geometriei 1280X1024, GeForce4 Ti4600 a obţinut H4.9fps,
Imaginii independent de setările monitorului. iar cu Detonator 40.41, 111.6fps.
Asfel câ deformările imaginii, rămase din cauza OK
limitărilor impuse de reglajele monitorului, pot fi
ajustate foarte bine cu NVKeystrone. Setările rea funcţiei NVKeystone din
•Mir
Desktop

•Rezultatele comparative ale testelor cu cele două versiuni de driveri: 40.41 şi 30.82
GF4TÎ4600 GF4 MX440
40.41 30.82 40.41 30.82 40.41 30.82 40.41 30.82
| 3DMark 2001 SE (1280) 8998 8549 4650 •1253 5469 547B 17B9 1782
' 3DMark 2001 SE (1600) 7457 7107 3515 3120 4261 4231 1165 1150
Quake 3 (1280) 170.6 167.1 106.9 104.6 118.5 118.3 39.2 38.4
! Quake 3 (1600) 140.4 137.9 74.5 73.3 85.5 65.4 25.2 25.1
Serious Sam (1280) 111.6 114.9 52.8 48 64.3 64.2 20.6 20.6
Serlous Sam (1600) 85.5 91.1 36.B 33.7 45.8 45.9 13.3 13.2
Video2000 (puncte) 2282 Q788, 2219 Q780, 2353 Q786, 2310 Q780, 2213 Q786, 2148 Q780, 2198 Q786, 214B Q780,
P893, F600 PB39, F839 P966, F600 P930, F60D PB26, F600 P76B, F600 PB12, F600 P768, F600
r f l

DETONATOR
30.82 Inflecarelună ai partenerul tău auto
Seriile GeForce,
GeForce2 şi GeForce3 yp> noutăţi im­
beneficiază de un plus prim contact-1 L
de performantă
teste comparative
moforsporl
supliment prel
Calitatea imaginii a avut de câştigat (a partea 2D. Pentru
prima data NVIDIA acorda o atenţie mai mare aplicaţiilor
2D, in special celor care folosesc overlay. Sâ fie oare o
coincidentă cu lansarea NVDVD Player, care ar trebui să
meargă foarte bine pe plâclle NVIDIA? Aplicaţiile OpenGL
nu au suferit modificări ale calităţii deoarece plâclle
NVIDIA sunt recunoscute pentru calitatea bună in OpenGL.
Singurul punct unde a suferit scăderi ale calităţii este
partea Direct3D, la care diferenţele sunt mai puţin vizibile
pe GeForce4 si mal mult pentru restul seriei GeForce.
Aceste scăderi de calitate sunt legate de filtrarea
anisotropică. In Video2000 rezultatele testului au arătat o
creştere de aproximativ 20 de puncte pentru Detonator
40.41 pentru toate plăcile testate. Creşterea notei finale
de la Video2000 a fost susţinută de testele de calitate si
viteză.

încă o dată am putut constata cât de Importantă este


optimizarea drfverflor si câ acest fapt nu este valabil doar
la plăcile GeForce. Pentru cei cu plăci video GeForce de
generaţie mai veche, Detonator 40.41 a fost o dezamăgire,
singurii care s-au putut bucura fiind deţinătorii plăcilor
GeForce4. Dar sâ nu luăm In considerare doar aspectele
negative ale acestui driver deoarece există o serie de
îmbunătăţiri care nu pot fi trecute cu vederea, cum ar fi
cele legate de calitatea 2D sl funcţia NVKeystrone care
este folositoare pentru ajustarea geometriei imaginii.
Acest driver este primul dlntr-o serie nouă si probabil că a
fost lansat la repezeală, fiind mai mult ca sigur câ
viitoarele versiuni vor funcţiona mult mai bine.
Recomandarea noastră este ca simpatizanţii jocurilor sâ
aţtepte apariţia unei noi versiuni si până atunci sâ
utilizeze Detonator 30.82.

Configurarea geometriei Imaginii Independent de setările


monitorului cu ajutorul funcţiei NVKeystone
Gigabyte Maya Radeon 9700 PRO

uuai NOUL REGE AL PLĂCILOR VIDEO


jJJ ÎŞI DEMONSTREAZĂ PUTEREA
A trecut deja ceva timp de când ATi stă în
/ A c o a d a NVIDIA încercând cu fiecare nou
produs lansat sâ îşi depăşească mult mai
popularii colegi în domeniul accelerării 3D. Nu
cu multe luni în urmă ATi reuşea să scoată
Radeon8500, un chip surprizător de performant
dar şi surprinzător de nepoputar. Preţul său
destul de ridicat a făcut ca utilizatorii obişnuiţi
să marseze tot spre Titan(umZ00 de la NVIDIA
care, deşi cu performanţe mai reduse, oferea zi <
un preţ mult mai accesibil. Astfel, varianta lui
RadeonB50fJ care a reuşit sâ se impună a fost
cea "LE", underclockatâ şi destinată iniţial
doar pentru plăcile dedicate integării şi nu
vânzării retail.

1 Odată cu apariţia Iul Radeon8500, NVIDIA a


început să piardă serios pe terenul
integratorilor, firme mari ca Hercules şi alimentarea suplimentară, şi am trecut la
Gigabyte orientându-se exclusiv spre chipseturi instalarea sistemului de operare WindowsXP,
ATi. Micii producători ca PowerColor sau Pălit luând la cunoştinţă între timp despre cei
au mers atât pe soluţii NVIDIA cât şi ATi în timp 128Mb ai plăcii ce au o viteză de 2.8ns şi
ce bastioanele "exclusiviste" NVIDIA au început funcţionează la o frecvenţă de 620 MHz Tehnologie fabricaţie chipset 15 m i c r o n i

Numâr trnnitstnrt chipset 107 milioane


să fie numărate pe degete, chiar dacă numele (310MHz DDR). După ce tot software-ul Transfer I n t r e R300 si N c n h b r l r J g e Z.IGB/s
lor sunt unele de rezonanţă: Asus, Leadtek, corespunzător a fost instalat iar optimizările Interfaţa memorie video 256 b i t

Gainward sau Abit. au fost efectuate am trecut la testare. Primul L i n i m c d e banda

Frecventa m e m o r i e
Acum, după o perioadă de calm aparent în test a fost 3DMark2001 SE al cărui rezultat la
Dual l l c u l
a
domeniul lansărilor unde numai nou venita rezoluţia de 1280x1024 a fost de 9875 puncte Dual DVI

soluţie Matrox Parhelia a mai adus ceva faţă de 8472 puncte obţinute de GeForce4 Ieşiri S-VIdeo f RCA / D-Sub / DVI-I
Facilitaţi
animaţie pe piaţă, ne-a sosit in redacţie noua Ti4600, ceea ce reprezintă din start un câştig SMARTSHADER" 2.0
5MOOTHV1SIOK- 2 . 0
armă ATi ce pare imbatabilă, cel puţin după de 16.5%. La rezoluţia de 1600x1280 rezultatul HYPER Z " III
TRUFORM- 2.0
calculele hârtiei şi pusă în scenă de Gigabyte. a fost de 8977 puncte câştigul fiind în acest VIDEOSHADEH-
compotlbll DirectX 9.0
Să vedem împreună ce surprize caz de 27.84%. Ce a urmat poate aduce plăcii B-pIxel p i p e [Ine
AGPBX
ne-a rezervat Maya Radeon 9700 PRO. Gigabyte Radeon 9700 PRO titlul neoficial de
"Cel mai testat produs din laboratorul nostru
LOCUL 1 LA VITEZĂ hardware" dar totodată şi cel mai performant
Primele încercări de a utiliza placa Radeon9700 accelerator 3D testat până acum.
au fost sortite eşecului, ea nepomlnd pe
sistemul nostru de test (Abit KR7A-133). A doua 3 ZILE DE TESTĂRI
Sluemul dc 10*1
variantă aleasă a fost soluţia Gigabyte A urmat testul de Quake 3. Aici s-a produs P l a c i d e b a i a ASUS P45BX (SIS64B)

GA-7VAXP pe care am preferat-o datorită surpriza şi a fost începutul problemelor. Procesor I n t e l P e n t l u m 4 1.7GHz
Memorie M u s h k l n 2 5 6 M B DDR333
suportului AGP 8X. Am verificat dacă poate Rezultatul afişat a fost cu circa 20 fps mai mic
HDD Se a g a t e B a r r a c u d a IV 4 0 G B
funcţiona fără alimentarea suplimentară, prima decât rezultatul obţinut de GeForce4 TÎ4600. CD-ROM Teac 4 DX

noutate pe care am observat-o la Radeon9700. Am reinstalat sistemul de operare pe curat şi Sistem operare W i n d o w s X P S P 1
Software DirectX 8.)
Am obţinut un mesaj pe monitor ce ne explica am reluat testările dar Quake 3 tot nu afişa
Drtvcrl Caralyst Z.3
politicos câ nu sunt îndeplinite condiţiile de mai mult. Am bănuit placa de bază şi am Detonator 28.32

alimentare. Ne-am conformat, am activat înlocuit-o cu Chaintech 7VJL Deluxe (locul 1 in

4 Memorie

Memoria Chipset-ul
Samsung are R300 are
viteza de nevoie de
a, ' r
Z.Sns şl răcire activă
permite deoarece se
realizarea încălzeşte
unui puternic.
overclocking Prin urmare
agresiv atenţie la
rezultând buna
performanţe funcţionare a
cu circa 8% cooler-ului.
mai mari.
teste I
clasamentul soluţiilor socket A dar grafic cu ajutorul căruia să ne jucăm
rezultatele nu s-au schimbat cu aceste setări fără sâ pierdem din 3DMark 2001 SE
substanţial. După numeroase încercări performanţă sau ATi a renunţat la . 12B0X1024

am trecut pe o platformă cu procesor calitatea imaginii pentru a câştiga


R a d e o n 9 7 0 0 P r o ir.v.iAA/AFi
Intel Pentium4: ASUS P4S8X cu SiS648 viteză? Din observaţiile noastre am
GoForce4 TI4600 |F.H.IAA/AF|
ce are suport AGP 8X. Rezultatele au ajuns la concluzia câ GeForce4 TÎ4600
R a d e o n 9 7 0 0 P r o (AA4X/AF4X)
fost uimitoare. şi Radeon 9700 PRO au calitatea
Matrox Parhelia (Fara A A / A F )
imaginii asemănătoare cu cea dată de
GeForce3 T1200 { F i r i AA/AF)
OPTIMIZARE PENTRU INTEL? aceste setări iar diferenţa între
Radeon a obţinut în Quake 3 pe anti-aliasing 4x şi 6x este insesizabilă.
GeForce4 TI4600 (AA4X/AF4X1
această platformă 203.5fps faţă de
GeForce3 Ti20D |AA4».'AF4X|
180.4fps reuşite de GeForce4 Ti4600. CONCLUZIE
Acest comportament diferit în funcţie Radeon 9700 PRO este ceea ce trebuia
de platformă pune o mare întrebare: să fie Matrox Parhelia 512: o placă
3DMark 2
001 SE
1600X1280
depind performanţele Radeon 9700 video cu o calitate a imaginii foarte
PRO aşa de mult de tipul de procesor, bună şi performanţe excelente. ATi R a d e o n 9 7 0 0 P r o (FlrăAA/AF)

AMD sau Intel, sau chipset-ul KT400 nu mai are de lucrat la driveri şi să G e F o r c e 4 T i 4 6 0 O IFUJAA/AFI

reuşeşte să ofere un suport AGP 8X sperăm că următorul Catalyst va R a d e r j n 9 7 0 0 P r a («A44 ' A F « J

viabil? Totuşi, Radeon 9700 PRO nu a aduce un spor de viteză în toate Matrox Parhelia (Fara AA/AF)

reuşit să depăşească nici pe această jocurile indiferent dacă procesorul GeForce3 TI200 (Fara A A / A F )

platformă GeForce4 Ti4600 in Serious este Intel sau AMD, în timp ce


Sam 2. Un joc care profită de AGP 8X lansarea DirectX 9 va aduce cu GcForco4 TI460O (AA4X/AF«)
este Unreal Tournament 2003 unde siguranţă îmbunătăţiri semnificative G e F o r c e 3 TiZDQ |AA4i/Ar4X|

Radeon 9700 PRO îşi arată din plin de calitate şi performanţă. O mică
forţele, GeForce4 TÎ4600 trebuind să problemă este chipset-ul care se PB f wxw FM fm
Quake 3 Arena B ^ 3 CT I C T d

se declare Învins. încălzeşte destul de tare dar nu am 12B0X1DZ4


l i l l l i i l l
observat efecte negative asupra
R a d e o n 9 7 0 0 P r o (Fai.iAA/AT
ANT1-AL1ASING Şl ANISOTROPIC stabilităţii în timpul testelor. Să nu
GeForce4 T14600 (faraAA/AFI
FILTERING uităm că NV30 este foarte aproape de
Radeon 9700 Pro (AA«/AF4U
în testele cu setări anti-alîasing 4x şi lansare iar specificaţiile acestuia ne
Matrox Parhelia (Fara AA/AFI
anisotropic filtering 4x Radeon 9700 permit să credem că va avea
GeForceS T1200 (Fara AA/AF)
PRO nu are rival, diferenţa faţă de performanţe superioare faţă de
GeForce4 TÎ4600 fiind uriaşă aşa cum Radeon 9700 PRO. Până la momentul
GeForce4 TI4oOQ (MWAF-M)
puteţi vedea şi din grafice. în Unreal lansării următoarei generaţii de GPU,
GeForce3 TI200 |AA.ix/AF4Vi
Tournament 2003 pe rezoluţia de NVIDIA a lansat Detonator 40.41 ce

Illllipiii
1600x1200 performanţele GeForce4 aduce un plus de performanţă
Ti4600 scad de aproape 3 ori cu considerabil seriei GeForce4 Ti. Dar Quake 3 Arena
1600X12B0
setările anti-alfasing 4x şi anisotropic până atunci să dăm Cezarului ce-i al
filtering 4x in timp ce Radeon 9700 Cezarului şi să recunoaştem că Radeon R a d e o n 9 7 0 0 P r o iFaiaAA/AFi

PRO nu are pierderi sesizabile de 9700 PRO este noul rege al plăcilor G e F o r c e - ! T i 4 6 0 0 (F.-i.t AA/AFI

viteză. Ne-am pus imediat problema video. R a d e o n 9 7 0 0 P r o (AA^K/ATUII

dacă avem în sfârşit un accelerator Matrox Parhelia (Fara AA/AF)

GeForce3 T1200 (Fâra AA/AFJ


M i'i'i Pnrhulla IM r <\i ' • •
GeForce4 Radeon Matrox GeForce4 Radeon

3D Mark 2001 SE 1280


B TI4600 9700
Fără A A / A F

7512
Fara A A / A F

9551
Parhelia Ti4600
AA-ti/AF-K

3658
9700
AA 4 n / A F 4K

3386
AA 4X/AF 41

6955
GeForce4

GeForce3
TI4600
T1200
(AA-U/AF4X)

|AA«/AF4X|

3D Mark 2001 SE 1600 6335 B615 2754 2186 5463 Serious Sam
leuuxiziso
Quake 3 1280 118.7 180.4 203.5 65.6 54.2 134.5
Quake 3 1600 87.2 141.3 181.1 45.6 36.2 92.5
R a d e o n 9 7 0 0 P r o iFata AA/AF)
Serious Sam 1280 64.5 92.7 87.5 41.8 6B.2 75.4 G e F o r c e 4 T 1 4 6 0 0 IF.MIAA/AFI

Serious Sam 1600 46.2 85.1 85.6 31.6 46.7 58.1 R a d e o n 9 7 0 0 P r o f«A.«/AF4X|

Unreal 2002 1280X960 65.662 102.437 120.994 40.288 43.Z14 120.483 GeForce4 T14600 iM4X/AF4Jt|

Unreal 2002 1600 48.569 73.529 105.739 27.199 Z-I/J-14 105.711 Matrox Parhelia (Fa;a AA/AF)
GeForceB T12O0 (Fiii AA/AF)

C o n e c t o r i
GeForce3 TI2Q0 (M4X/AF4M
Radeon 9700

I Ş l l l i l l l Ş
Pro benefi­ Unrea!2003 ToumamenI
ciază de Dual nyByl2BQX9flQ
Head dar, din
păcate, nu R a d e o n 9 7 0 0 P r o (FfcaAA/Afi

are Dual DVI. R a d e o n 9 7 0 0 P r o (AAArt/AF4<j


Mufa de TV- G e F o r c e 4 T 1 4 6 0 0 \fm AAJ ATi
Out permite
Matrox Parhelia (Fara AA/AF)
conectarea cu
GeForce3 TI200 (FaraAA/AF)
ajutorul
cablurilor din G e F o r c e 4 T1460Q (AA4X/AF4X)

dotare prin Matrox Purlielia [AA W/AF-WJ


RCAşi SVideo G e F o r c e 3 T 1 2 0 0 IAA 4 K / A F 4 X J

octombrie Z00Z
m
J teste
plăci d e bază

H Shuttle AV45GT
Chipset P4X266A Chfpset IB45E
Stabilitate în overclocking Dotări numeroase
FSB
400 FSB 533/400
AGP/PCI/1SA 1/5/0 AGP/PCI/ISA 1/6/0
AMR/CNR/ACR 0/070 AMR/CNR/ACR 0/0/0
Tip m e m o r i e DDR266/Z0D Tip memorie DDR266/200
Memorie maxima
USB 1.1
3GB (3DIMM)
2/4
ut Memorie maxima
USB 1.1
2GB (3DIMM)
0/0
USB 2 . 0 2/4 USB 2 . 0 6/6
Northbrfdse P4X266A Norttlbridse IB45E
Southbridge VTB233A South b r i d g e ICH4
ATA 133/100/66 ATA 133/100/66
Audia CM1873S Audio ALC650
RAID
• RAID
Extra
PDC20276
Lan-on-board I n t e l DAB256ZET,
Extra | •
BIOS Mirror, conectori Smart Card.
Overclnckinij Memory Stick, Peni Tlrne Clock

TIPUL SOLUŢIEI M o d i f i c a r e FSB 100MHz - 160MHz TIPUL SOLUŢIEI


Modificare m u l t i p l i c a t o r | B x • 2 3 x I M o d i f i c a r e FSB 1100MHz - 24BMHz
Este o soluţie destinată procesoarelor Intel PX845E PRO II este bazată pe iB45E şi oferă |Modlflcaremultiplicator | l D x - 24x
Modificare voltaj , .
Pentium4. Northbridge-ul este VIA P4X266A
< 1 O T V 1 M 0 V

un excelent raport p r e ţ / d o t ă r i . I Modificare voltaj 11.100V - 1.850V

iar Southbridge-ut VIA VT8233A. Setflri (BCB/IHIBI;*»**) o / p / a


I Setări p r E / i i T i a i / n ; a W A ) | P / D / a
D o t a n speciale: DDR v o l t a j 2 . 5 5 , 2 . 6 0 AVANTAJE OFERITE | D o t a n speciale: Asincorn AGP/PCI, I

AVANTAJE OFERITE 2 . 6 5 ; chipset volta] 2 . 5 5 , 2 . 6 0 , 2.6S:


Din dotările de care dispune PX845E PRO II o l t a j DDR 2 . 6 . 2 . 7 , 2 . 8 ; v o l t a j 1.6

Combinaţia celor două chipset-uri VIA face se poate deduce foarte uşor că această
Quake] | Quake] 640x480 215.7
posibilă utilizarea a până la 3GB DDR266 şi placă este destinată utilizatorilor ce au

H
11 Serlous Sam 640x480 109.7

folosirea HDD-urilor ATA 133. Mecanismul ce nevoie de o integrare a majorităţii |]DMark2001SE 640(480 7559

fixează placa In slotul AGP nu este prea tehnologiilor disponibile pentru platforma iMŞjiţj Sandra Mem. Int. 2032
Mem, Roat 2032
M e m . FInat
reuşit, clema fiind foarte rigidă. Astfel, Socket 478. Tehnologia RAID (0, 1 , 0+1) este CPU O h r y s t o n e 3249
CPU D h r y s t o n e
scoaterea plăcii video este foarte dificilă, CPU W h e u t c n e asigurată de cunoscutul chipset Promise CPU W h e t s t o n e 2 1 0 2
Disk 27414
dar, din fericire, acest mecanism poate f i Disk
PDC20276. La capitolul overclocking avem la | P C MarX 2002 CPU 4149
CPU
înlăturat. Performanţele au fost mai bune Memorie
dispoziţie două lucruri de un real ajutor: ^^demorle^^ 3904

cu 0,002 puncte decât cele obţinute de Evaluare (puncte)


posibilitatea de a seta valori fixe pentru Evaluate (puncte)
Performanţe Jocuri 0.746
Soltek SL-85DVR3, dar din cauza unei dotări frecvenţa PCI/AGP 33/66 (FSB asincron) şi |y P e r f o r m a n t e j o c u r i
Performanţe sintetice | Performanţe sintetice 0.73B
mai slabe nu s-a clasat în primele 20 de tehnologia „BIOS Mirror". Dotări 0.02

poziţii din clasamentul pentru Pentium4. CONCLUZIE 1 Verdict


1.504

Contact
CONCLUZIE
Albatron PX845E PRO II a obţinut nota 1.504 Spot

Shuttle AV45GT oferă facilităţi pentru 021-323.SZ.00


şi s-a clasat în prima jumătate a 021-411.99.13
www.proca.ro www.spot.ro
overclocking dar performante reduse. I Garanţie
clasamentului de Pentium4. (Garanţie

O m A l b a t r o n P X 8 4 5 G P R O II t & » 4 FastFame 8IJK


Chipset 1B45G Chfpset IB45E
Dotări bune pentru integratori Ieftin şi f ă r ă overclocking
FSB 533/400 FSB 533/400
AGP/PCI/ISA 1/6/0 AGP/PCI/iSA 1/5/0
AMR/CNR/ACR 0/0/0 AMR/CNR/ACR 0/1/0
DDR266/200 Tip m e m o r i e DDR266/200
np m e m o r i e
Memorie maxima 2GB (3DIMM) Memorie maximă 2GB ( 2 DIMM)
USB 1.1 0/0 USB 1.1 0/0
USB 2 . 0 O/D USB 2 . 0 2/6
Northbridge IB45G Northbridge IB4SE
Southbridge ICH4 Southbridge 1CH4
ATA 133/100/66 ATA 100/66
Audio ALC6S0 AudiD CMI871B
RAID PDC2D276
E x t r a I Vtfleo-nn board, U n - c n b n a r O Intel,
RAID

Extra | •
""J BI05 Minor, conectori Smart Cord.
Memorv Stlck. Heal Time Clock Overclocking

TIPUL SOLUŢIEI 1 Overclocking


TIPUL SOLUŢIEI | M o d i f i c a r e FSB

M o d i f i c a r e FSB 100MHz - 248MHz
(Modificare multiplicatori •
PX845G PRO II este o foarte reuşită 8IJK este una dintre soluţiile oferite de

M o d i f i c a r e m u l t i p l i c a t o r 110X - 2 4 X
implementare a chipset-ului i845G, destinată Modificare v o l t a j | 1 . 1 0 O V - 1.850V FastFame pentru socket 478 şi este realizată •
sistemelor cu procesoare Intel Pentium4. Setări n a 3 5 j i n r B " d t = ~ t t i ! i | D a / n i i / d a
pe baza cunoscutului chipset Intel Î845E. |5et5rl $KJHinvaVt>v*ttai> | D/M/O
D o t ă r i speciale: Asincorn AGP/PCi,

AVANTAJE OFERITE v o l t a j DDR Z . 6 . 2 . 7 , 2 . 8 ; V o l t a j 1.6


AVANTAJE OFERITE
Dotarea plăcii PX845G PRO II poate mulţumi Cele 5 PCI completate de 1 slot CNR sunt
şi pe cei mai exigenţi dintre fanii Intel: RAID suficiente pentru majoritatea utilizatorilor.
PDC20276 {0, 1 , 0+1), 6 conectori USB 2.0, Chipset-ul CMI 8738 oferă o calitate bună a
Lan-on-board Intel DA82562ET, BIOS Mirror, sunetului dar cei mai pretenţioşi vor dori să
conectori Smart Card, Memory Stick, Real îşi instaleze o placă audio externă. 8IJK nu are
Time Ctock. Performanţele în jocuri au fost opţiuni de overclocking, posesorii ei trebuind
mai bune decât cele obţinute de PX845G să se mulţumească cu performanţele implicite
PRO II (7645 faţă de 7559 de puncte în ale procesorului. Performanţele obţinute.au
3DMark2001 SE), opţiunile de overclocking fost medii dar dotările reduse s-au reflectat
fiind suficiente pentru a realiza în bune negativ în nota finală.
condiţii un overclocking al procesorului.
CONCLUZIE
CONCLUZIE Placa FastFame 8IJK nu a reuşit să obţină o
PX845G PRO II este destinată integratorilor notă finală suficient de mare pentru a ocupa
deoarece are video-on-board. Dacă folosim un loc Între primele Z0 de plăci de bază din
o placă video AGP performantele sunt bune. clasamentul soluţiilor socket 478.

octombrie 2002
teste |
plăci de baza

MSStM DFI PE21-EC/A LSSai Albatron Silver PX845E


Dotări minime
Chipset
FSB
VIA P4X400
533/400 .
Argint şi performanţe bune Chipset
FSB
1B45E
533/400
AGP/PCI/ISA 1/6/0 AGP/PCI/ISA 1/6/0

V1AP4X400 AMR/CNR/ACR O/O/O AMR/CNR/ACR 0/0/0


Tip memorie DDR400/333/266 n p memorie DDR2667200
Memorie maxima 3GB (3DIMM) Memorie maxima 2GB (3DIMM)
USB 1.1 0/0 USB 1.1 0/0
USB 2 . 0 Z/6 USB 2 . 0 Z/6
Northbridge VT8754 Northbridge IB45E
Southbridge VTHZ35CD Southbridge ICH4
ATA 133/100/66 ATA 100/66
Audio Realtek ALC65D Audia Realtek ALC650

81$ RAID
• RAID

Extra |PCB pe b a z l d « a r ţ i n t
Extra | D
Overclocking Oucrrliii kimi

TIPUL SOLUŢIEI TIPUL SOLUŢIEI


( M o d i f i c a r e F5B 1100MHz - 2 0 0 M H z
I n r a n
M o d i f i c a r e m u l t i p l i c a t o r 110X • 2 4 X
Alternativă la plăcile de bază Socket 478 cu 1 [ M o d i f i c a r e m u l t i p l i c a t o r 110X • 24X
Bazată pe i845E, PX845E se remarcă în
— a
Modificare voltaj
chfpset SiS648 sau Î845PE. Este prima placă • primul rând prin stratul de soluţie de argint
1.100V • 1.850V

ISetDri B t B / i i r ( H i / a p » i D i i i ti/rJ/Q
cu chipset-ul P4X400 venită pentru testare. care acoperă suprafaţa PCB-ului. SetSri s « s / j u i i B i » « * * j i i | a/n/u
I D o t ă r i speciale: • Dotări speciale: Asincorn AGP/PCI,

AVANTAJE OFERITE AVANTAJE OFERITE v o l t a j DDR 2 . 6 , Z . 7 , 2 . 8 ) v o l t l j 1.6

Doar suportul pentru memoria DDR40D şi AGP Placa suportă până la 2GB memorie DDR266
lQuake3
8X pot atrage atenţia, DFI adăugând faţă de şi are lan-on-board. Soluţia de argint care Serious Sam 640x480

facilităţile oferite de P4X400 numai sunetul 3DMark2D015E 640s4ED acoperă PCB-ul este foarte eficientă în 3DMaik2001SE 640x460
SiSoft Sandra Mem. Int. 1 SlSoft Sandra Mem. Int.
Realtek ALC 650. Despre overclocking nici nu disiparea căldurii şi reduce emisiile EMI dar
Mem. Final i M e m . Floot 2033
se poate discuta deoarece nu avem CPU D h r y s t n n o dacă nu este aplicată corect poate duce la I C P U Dhrystone 3154

posibilitatea de a schimba în nici un fel CPU W h e t s t o n e defectarea plăcii, argintul fiind bun ICPU WtletHOne 2099

voltajul procesorului (chiar dacă există un conductor de energie. Albatron foloseşte o


meniu în BIOS ce aminteşte de setări de tehnologie specială pentru această operaţie
v o l t a j ) . Performanţele în jocuri au fost cu 2% Evaluare (puncte) care asigură protejarea conductorilor din
Performanţe Jocuri 11 P e r f o r m a n ţ e j o c u r i
mai mari decât cele obţinute de soluţiile cupru asigurând integritatea sistemului.
Performanţe sintetice | Performanţe sintetice 0.741
bazate pe VIA P4X266A.
CONCLUZIE 0.02B
[HV eDrodt ăi cr it
CONCLUZIE Placa s-a comportat foarte bine în Contact
Deşi dotarea este minimă cei ce nu doresc să Tape C o m p u t e r overclocking datorită modului de lucru cu • Distribuitor Spot

plătească în plus pentru tehnologii ce nu le 0Z1-330.57.B3


FSB asincron, componentele PCI/AGP fiind |Telefon 021-411.99.13
www.tape.ro I w e b www.spot.ro
folosesc pot aprecia pozitiv acest aspect. • Garanţie
protejate. | Garanţie 36 Iun! §

ESSEB Albatron KX400+ PRO ECSSI Jetway V333U


Siguranţă în overclocking Chipset
FSB
KT333
333/Z66/Z0D
Suport pentru FSB 333MHz Chipset
FSB
RT333
333/266/200
AGP/PCI/ISA 1/6/0 AGP/PCI/ISA 1/5/0
AMR/CNR/ACR 0/1/0 AMR/CNR/ACR 0/1/0

Tip m e m o r i e DDR3 3 3 / 2 6 6 / 2 0 0 Tip m e m o r i e DDR333/266/2O0


Memorie maxima 3GB (3DIMM) Memorie maxima 3GB (3D1MM)

USB 1.1 0/0 USB 1.1 0/0


USB 2 . 0 6/6 USB 2 . 0 2/6

Northbridge KT333 NoithbridgG KT333


5 nuth bridge VIABZ35 Southbridge VTB235
ATA 133/100/66 ATA 133/100/66
Audio Realtek ALC650 Audio AC97
RAID
• RAID

E x t r a IBIOS M i r r o r Extra | r i
Overclocking

TIPUL SOLUŢIEI M o d i f i c a r e FSB 1 0 0 M H * - 233MHz TIPUL SOLUŢIEI


M o d i f i c a r e m u l t i p l i c a t o r | 6 X - 1Z.5X M o d i f i c a r e m u l t i p l i c a t o r 16X - 1ZX
Albatron, nouă pe scena plăcilor de bază, ne Jetway V333U se bazează pe chipset-ul
Modificare voltaj | , Modificare v o l t a j J l . 6 2 5 V - 1.S50V
propune o soluţie interesantă pentru AMD
l n m J - 1 w w

KT333 şl are suport pentru viitoarele ( p u o.rjiStfj


Setări grjş/AirpBl/iJpMMii | i i î / P / d
socket A: KX400+ PRO cu chipset KT333. Setări i a r s / j n ţ g » i ţ E * t c n i | u/al
procesoare AMD cu FSB 333MHz.
Dotări speciale: W a t c h Dog T i m e r , D o t ă r i speciale: Voltaj memorie: 2.6,

AVANTAJE OFERITE v o l t a j DDR Z . 6 , 2 . 7 , Z.B 2 . 9 V


AVANTAJE OFERITE 2 . 7 , 2 . 8 ; v o l t a j AGP 1,6,

Dotarea nu este deosebită faţă de alte plăci Southbridge-ul VT82345 oferă o serie de
de bază cu chipset KT333, dar facilităţile tehnologii cum ar fi ATA 133 şi USB 2.0.
pentru overclocking şi performanţele îi ridică IDMarkZOOlSE 640x480 Performanţele în jocuri sunt mai bune decât IDMarkZOOlSE 640x410

SlSoft Sandra Mem. Int. SiSoit Sandra Mem. Int.


mult valoarea. Facilitatea „BIOS Mirror" este cele obţinute de Jetway V333DA dar sub
M e m . Float Mem. Floot
asemănătoare cu tehnologia „Dual BIOS" de CPU D h r y s t o n e celelalte soluţii cu chipset KT333. în CPU D t i r y s t o n e

pe plăcile de bază Gigabyte. Ne-a plăcut CPU W h e t s t o n e overclocking a rulat stabil dar dacă mărim CPU W h e t s t o n e

posibilitatea de setare a funcţiilor „BIOS foarte mult FSB-ul lipsa divizorilor PCI:CPU
Mirror" prin intermediul dipswitch-urilor, poate afecta celelalte componente. Setarea Memorie

lucru ce face posibilă recuperarea fără Evaluare (puncte) multiplicatorului se face cu ajutorul Evaluare (puncte)

Perinnnanţe jocuri Performanţe jocuri


probleme a BlOS-ului spre deosebire de jumperilor. FSB-ul se poate modifica din BIOS
I Performante sintetice Performanţe sintetice
„Dual BIOS" unde nu se putea lucra manual. doar cu 33MHz mai mult decât valoarea Dotări

stabilită din jumper.


CONCLUZIE Contact
Albatron KX400+ PRO se recomandă celor ce CONCLUZIE
Spot
mmm
doresc sâ aibă parte de performanţe bune şi 021-411.99.13
Raportul preţ/performanţă este singurul 021-211.70.90
www.spot.ro www.ultrapro.ro
overclocking fără riscuri mari. I Garanţie
punct forte al acestei plăci de bază. I Garanţie 24 luni

o c t o m b r i e 20DZ
teste
placi video

IINN03D XABRE ALBATRON GeForce4 TM600 Medusa


Xabre ajunge m qiffirfcjli nioîi eduza celor de la Albatron
k*9 tţc ; S li ii \ n t şKc J oţşKjs

SOLUŢIE Şl DOTĂRI SOLUŢIE Şl DOTĂRI


SOLUŢIE Şl DOTĂRI
Iacă video ce are l ng'Ului fiind
pregătit •v "
15315} 51 este dotată cu f t f f t f W W B t nd
ffC T r M i inscris
numele r ^ B pe cooler. pentru aşa ceva. Placa are un radiator de cupru
I <.Y.i,M:i..u„i.i.,
i
e DDR la 4ns produsă de Hynix. Este dotată cu 128MB DDR la 2,8ns de la pentru procesor Iar memoriile Samsung de
Placa beneficiază de un conector TV-Out si unul Samsung, iar spedffcaţtfle tehnice sunt cele 3,3ns beneficiază de radiatoare din aluminiu.
DVI. Specificaţiile tehnice ale plăcii sunt standard, adică 300MHz frecvenţa de lucru Cei 128MB de memorie DDR funcţionează la
250MHz frecvenţa de lucru pentru procesor si entru memorie, 550MHz (cu 50MHz în plus faţă de frecvenţa
ură video. standard), iar procesorul la 250MHz. Placa
oferă posibilitatea de captură video.
POT FACE OVERCLOCKING?

Prin creşterea frecvenţei procesorului la


310MHz si a memoriei la 600MHz am atins
2001 SE -

] Datări 0.015 • Telefon 021-221.73.77


1.063 •i Preţ 86.7S
k| Verdict

m octombrie 2002
fsOLTiK*

- V I A P 4 X 4 0 0 A (P4X40Q CE Vorsloo) • F S B 533/4DQ M h z


- Expanslon Slots: 6 x PCI, 1 x AGP 8XMX
- G x U S B 2.0/1.1 PortS - Support DDR'400/333/266 SDRAM
• S u p p o r l s UATA-133 - S Channel AC'97 A u d i o
- BIOS FSB Seltlng - BISO AGP & DIMM Voltage Setung

• b o l l u i C o m p u L i f f l u t l y p l c a l l y r u n * O D D H 4flD M e m o r y M o d u l e V a t l r t a l l o n P r o g r a m l o r C h i p s e t
P 4 X 4 0 0 A . Q s l a l l o r i I n f o r m a t i o n i s •vaJfab.Ii I n S o l t a k V V a b S i t a : w w w r r o l l Q k . c o m . i w

- A G P 8 X - AGP3.0 c o m p liant - Supports DDR SDRAM - Hlgh Parformanca & Hlgh Quality 3D Accelerator • High Performance 2 0 Accolaralor
• Motlon Fixing Video Procoasor - M P E G 2/1 V i d e o D e c o d a r - Double Scene Technology

S o c k e t A U I A K T 4 0 0 + V T 8 2 3 5

P'ease caii our distributors for more information

P r o @A
Str. Turturelelor 52 tel/fax (01) 323.82.00 / www.proca.ro
| teste
produse diverse

M E M O R E X D V D + R W 2 . 4 X 8 A A | B e n q 4 0 X 1 2 X 4 8 X M i t s u m i C R 4 8 5 C T E S u p e r G S M R e a d e r

formanţe
itabilitate

RHS • 021-331.00.67

Unitate internă de scriere/citfre Un CD-Writer Intern care foloseşte CD-Writer intern care foloseşte Un cititor de SIM-uri destinat
DVD+RW/CD-RW cu conectare IDE. portul IDE pentru conectarea ta PC portul IDE pentru conectarea la PC. telefoanelor mobile. Super GSM
Scrie In formatele DVD+RW şi DVD+R Vitezele maxime de funcţionare Vitezele de funcţionare sunt: 40X Readre poate f i folosit la accesarea
la viteza maximă de 2,4X şi citeşte sunt: 40X pentru scriere, 12X scriere, 20X rescriere şl 48X citire. şi editarea numerelor de telefon
DVD-uri la viteza maximă de 8X. pentru rescriere şi 48X pentru Panoul frontal include doar butonul existente în aceste mici memorii.
Viteza citirii pe CD este de 32X, citire. Panoul frontal include pe de e j e c t / l o a d . Cu ajutorul acestuia se poate
scrierea, rescrierea fiind 12X, lângă butonul de eject şi un buton schimba codul PIN al telefonului,
respectiv 10X. cu funcţia play/forward. se pot şterge sau modifica
Pentru protecţia buffer underrun numerele de telefon, se poate
foloseşte tehnologia ExacLfnk copia conţinutul card-ulul SIM sau
j Scrie şi In format DVD+RW. Pe Este o unitate de scriere rapidă împreună cu un buffer hardware de se pot trimite SMS-uri.
DVD+R şl DVD+RW Încap 4,7GB de care pe lângă viteză oferă 2MB. Pentru obţinerea unei calităţi
: date, principalul avantaj faţă de siguranţă prin utilizarea maxime a scrierii la viteze mari,
CD fiind capacitatea mult mai tehnologiei Seamless Link, în unitatea Mitsumi CR 485C TE este Modul de utilizare este foarte
mare. Foloseşte tehnologia JustLink paralel cu un buffer hardware de dotată cu tehnologia Aegis Write. simplu: numerele de telefon, odată
şl buffer hardware de 2MB pentru 2MB. Scrierea unul CD de 650MB la Unitatea suportă extragerea extrase, sunt afişate Intr-o
evitarea neplăcerilor create de viteza de 40X a avut loc în 3,15 digitală audio (DAE) la viteza de fereastră Windows In care sunt
'buffer underrun". Cantitatea de minute. 40X. disponibile toate funcţiile
4,68GB a fost scrisă pe DVD in 23,6 suportate de card-ul SIM. Datele
minute, la 2,4X. astfel obţinute pot f i stocate In
Deşi este o unitate rapidă prin Citeşte cu dificultate CD-urile calculator la fel ca Intr-o agendă
utilizarea vitezei de scriere de zgâriate şi, în caz de reuşită, telefonică, In vederea unei
Viteza de scriere pe CD este relativ 40X, totuşi nu profită de această citirea este efectuată la viteze mal accesări ulterioare. Extragerea şl
mică (12X scriere/10X rescriere), viteză pe toată durata scrierii. mici. Un alt aspect negativ este editarea numerelor se face cu
de vină fiind tehnologia JustLink ce Astfel că viteza de scriere este faptul câ după o folosire ajutorul unui program care vine pe
scade viteza de scriere pe anumite crescută din 13X in 13X după îndelungată unitatea se încălzeşte CD-ul de instalare.
porţiuni ale dlsk-ului. parcurgerea a câte 30% din destul de mult.
capacitatea CD-ulul.
Aparatul se conectează prin
Soft de scriere Adaptec EasyCD Un cablu IDE, un cablu audio intermediul portului serial {corni)
Creator 5.0, un CD cu utilitare Fiind prezentat în format bulk, analog, şuruburi pentru fixare şl şi in scurt timp evoluţia
' pentru codare zonală, un cablu pachetul conţine doar CD-ul cu programul Nero Burnlng Rom 5.5. tehnologică va face imposibilă
audio si manual de instalare. programul Nero Burnlng Rom şi utilizarea lui prin eliminarea
Pentru folosirea In Windows XP este manualul de utilizare. acestor porturi.
necesară aplicarea unul update Ca unitate de scriere a dat dovadă
softului de scriere. de performanţe foarte bune şi
Chiar dacă viteza de scriere stabilitate, deşi partea de citire CD-ul cu driveri de instalare, Super
maximă este atinsă in ultima parte are unele probleme legate de GSM Reader şi un suport pentru
Principalul ei avantaj este formatul a CD-ului, scrierea se încadrează corecţia erorilor la CD-urile de card-ul SIM folosit pentru a putea
DVD+RW/R pentru scriere, datorită sub 3,5 minute. calitate slabă. introduce SIM-ul în dispozitivul de
;
capacităţii mari de stocare citire.
Detalii tehnice Detalii tehnice
(4,7GB).
Conectare pe IDE • Buffer: 2MB • Viteza Conectare USB 2.0 • Buffer: 2MB • Viteză
Detalfi tehnice scriere: 40X • Viteză rescriere: 12X scriere: 40X • Viteza rescriere: 20X
. Viteza citire: 48X • Protecţie buffer • Viteza citire: 48X • Protecţie buffer Este foarte util persoanelor care au
Scriere DVD, 2.4X, 4,68GB: 23,6' underrun: Seamless Link underrun: ExacLfnk
Scriere CD, 12X, 649MB: 6,31' multe numere de telefon stocate şi
Citire medie CD: 23,50 doresc accesarea lor şi în lipsa
Performante Performanţe
Performanţe Timp scriere 649MB la 40X: 3,15' Timp scriere 649MB la 40X: 3,01' • Viteză telefonului mobil.
DVD slngle layer: citire medie: 5.B5X • • Viteză medie citire: 32.39X . Timp medie citire: 28.10X • Ocupare procesor:
Detalii tehnice
Timp acces/eject/load: 141ms/2.10/12.52i acces/eject/load: 84ms/1.44/1.67s 1x=1X, 2x=3X, 4x=5X, 8x=10% • Timp
• DVD double layer. citire medie: 5,36x • Imagine Clone CD: 2,44 mln • Timp acces/eject/load: 62ms/1.39/1.03s • Conectare seriala (corni) Compatibil
Timp acces/eject/load: 175/2.10/12.76s recunoaştere: 0.01s • Timp recunoaştere: 6,03s cu GSM/PC5 SIM Card

• • • • • • • •

m octombrie 1002
teste
produse diverse

U m a x A s t r a S l i m 1 2 0 0 R i c o h C a p l i o R R 3 0 H P D e s k j e t 3 4 2 0 P l e x t o r 4 8 / 2 4 / 4 8 A

Fotografii digitale Calitate foto Viteza şi dotări


rapide (a un p r e ţ de i n v i d i a t excelente

MGT • 021-232.88.94 Romsoft • 021-224.03.33 HP Interactive Center • 021- 160.4$ Romsoft / Depozttulde
Calculatoare • 021-224.03.33 / 221.73.77
CE ESTE?
Un scaner stim, foarte uşor, având Cameră foto digitală cu o interfaţă Este o Imprimantă A4 cu j e t de Un CD-Writer intern care dispune
posibilitatea de conectare pe USB, foarte prietenoasă. Este destinată cerneală care permite printarea de cele mal mari viteze de scriere
fără alimentare suplimentară. amatorilor de fotografii. alb/negru la o rezoluţie de de pe piaţă la ora actuală: 48X
Rezoluţia maximă pe care o 600x600dpi ţi color la scriere, 24X rescriere şi 48X c i t i r e .
suportă este 1200x1200dpi, 2400x1200dpi. Viteza maximă de Scrierea unui CD de 649MB s-a
rezoluţie optică, la o adâncime de Timpul scurs intre momentul tipărire în format draft (economic) realizat în 2,48 minute. Unitatea
culoare de 48-bIt. apăsării pe buton şi cel in care este de 10 ppm pentru alb/negru si dispune de un buffer hardware de
fotografia este procesată este 8 ppm pentru color. Imprimanta 4MB şl de tehnologia BURN-Proof
foarte mic, Caplio RR30 fiind cea este datată si cu o memorie buffer pentru continuitatea fluxului de
Este uţor si simplu de Instalat, nu mai rapidă cameră din categoria de 768KB. Se conectează doar prin date primit. Unitatea este
necesită alimentare suplimentară sa. Are un senzor CCD de 3,34 intermediul portului USB. prezentată In format retall.
(acest lucru realizându-se prin MegaPIxeli far zoom-ul de 10.2X
alimentarea direct din portul U58). este format dintr-un zoom optic de DE CB ".DA"? DE CE "DA"?
Atât greutatea cât si dimensiunile 3X şi un zoom digital de 3,4X. Se Utilizarea şi Instalarea Imprimantei Este poate cea mai sigură unitate
sale mici fac posibilă transportarea pot obţine Imagini jpeg cu rezoluţii sunt simplificate prin conectarea la de scriere prin tehnologiile
Si conectarea scanerulul la un între 640x480 şl 2048x1536. Dacă portul USB. Oferă o rezoluţie mare utilizate, BURN-Proof, PowerRec şl
notebook chiar ;1 In timpul nu avem un calculator în apropiere de tipărire (2400x1200dpi), calitate VariRec. In plus oferă cea mai mare
călătoriilor. Lipsa alimentării putem apela la facilitatea de foto şi fiabilitate crescută pentru viteză de scriere, atât pe CD-uri
separate este un avantaj care slfde-show vizionând fotografiile pe categoria de Imprimante din care normale cât si pe CD-uri
măreşte portabilitatea sa. un televizor. face parte. rewritable.
Programul Ulead Photo Express 3.0
Special Edition este foarte u t i l In DE CE "NU"?
cazul In care se doreşte în lipsa unei surse de lumină Vfteza de tipărire scăzută In cazul Doar In timpul citirii unor CD-uri
modiffcarea şi salvarea imaginilor calitatea fotografiilor realizate printârif la rezoluţii mari şi descentrate unitatea scoate un
scanate 1n alte formate. este scăzută. Deoarece se capacitatea mică a cartuşelor. De zgomot foarte puternic, ca şl cum
adresează celor care doresc asemenea, buffer-ul de memorie o anumită componentă ar fi
realizarea de fotografii fără a este foarte mic (768KB). desprinsă In Interior.
Din păcate scanerul nu beneficiază deţine cunoştinţe despre acest
de avantajele portului USB 2.0. In domeniu, Caplio RR30 nu este CE" CONŢINE PACHETUL? CE CONŢINE PACHETUL?
plus, in cazul folosirii unor dotat cu reglaje suficiente pentru Cele două cartuşe (negru şl color), Un CD cu programul Nero 5.5, un
rezoluţii mari, scanarea se face un împătimit al Imaginilor digitale. cablu de alimentare, CD-ul cu CD rewritable de 700MB care
destul de lent. driveri de instalare, manualul de suportă viteza de scriere de 24X, 5
GE CONŢWeVaCHETLIL? instalare şi alimentatorul. Cablul CD-uri de 700MB, şuruburile de
Un cablu USB. un cablu video, 2 USB nu este inclus în pachet. fixare împreună cu t i j a pentru
Un cablu de conectare pe USB, un baterii, un CD cu software, drfveri eject de urgenţă şi un cablu IDE.
CD cu driveri de Instalare şi şl manualul în format digital.
programul de scanare şi un CD cu Este o soluţie ieftină care oferă CONCLUZIE
Ulead Photo Express 3.0 Special :
CONCLUZIE insă performanţe bune chiar şl la Plextor 48/12/48A este cea mai
Edition. Pentru cel doritori de fotografii tipărirea f o t o . Naturaleţea potrivită alegere pentru o scriere
digitale de calitate bună dar care culorilor diferenţiază această de calitate pe orice tip de CD din
totodată nu au t i m p de reglaje Imprimantă de alte produse standardele recunoscute oficial
Fiind uşor şi subţire, este foarte manuale, Caplio RR30 este o similare existente pe piaţă. (74min. ; i BOmfn).
util persoanelor care au nevoie de excelentă alegere.
Detalii tehnice Detalii tehnfce
scaner în timpul deplasărilor, dar şi
Detalii tehnice • Conectare pe USB • Rezoluţia la tipărire • Conectare IDE • Buffer 4MB • Viteză
acelora care doresc să îl utilizeze alb/negru: 600x600dpl scriere: 48X - Viteză rescriere: 24X
• Senzor CCD: 3.34 MegaPixell • Memorie • Viteza citire: 48X • Protecţie buffer
acasă sau la serviciu.
Interna: 8MB • Cârduri de memorie: underrun BURN-Proof
Secure Digital • Lentile: F2.fi -F4.7 • Performanţe
Interfaţa de conectare: USB • Rezoluţii • Vfteza de tipărire alb/negru: 10 ppm Performante
Detalii tehnice imagini: 640x480 până la 2048x1536 • • Rezoluţie de tipărire color (foto): • Timp scriere 649MB, 48X: 2'4B" • Viteză
• Conectare seriala (corni ] Compatibil Clip video: AVI 320x240 • I50: 125, 200, 2400x1200dpi • Viteză de tipărire color: medie citire: 32.10X • Timp acces 64ms •
cu G5M/PCS SIM Card 400, 800 8 ppm Imagine Clone CD: 2'29"

m
octombrie 200Z
hardmail

forum X P C h a r d m a i
.xtrempc.ro DIVX SAU VIDEO CD? 16X/10X/40X, mobile rack, sursă
Numărul trecut am inaugurat secţiunea rubricii Hardmail ce Am încercat să vizionez un Video ATX 235W. 1. Există riscul de a
conţine cele mai interesante intrebări si răspunsuri apărute pe CD având subtitrarea în limba arde sursa cu atâtea componente?
forumul site-ului w w w . x t r e m p c . r o . Vă aşteptăm si pe voi Să română cu programele Power îmi recomandaţi o schimbare de
participaţi alături de noi la discuţii despre domeniul hardware. DVD 4 si WinDVD 4. Imaginea este carcasă?
foarte bună dar subtitrarea nu 2. Ce ar trebui upgradat sau
FORUM: Discuţii hardware apare deloc. Textul (subtitrarea) achiziţionat la PC (cu excepţia
este în format „.sub". procesorului, pe care îl schimb
«Iii »T4i - ii-imfii-ii Cristian Tânăsescu oricum, deoarece e prea necăjit)?
Am un monito Cu siguranţă confuzi Video CD-ul Lupeş Adrian
17" fabricat ii cu DivX. Ce încerci să vizionezi 1. Sursa nu se va arde din aceasta
timp Imaginea incepe sâ cap. La început, după 5 minute
este un DivX, iar fişierele de cauză, dar are o putere prea mică
tremure până când monitorul se revenea la normal, apoi, pe
subtitrare nu sunt recunoscute pentru mulţimea de componente
încălzeşte, dar nu de fiecare măsură ce trecea timpul, acest
decât de anumite playere cum ar f i cu care este dotat calculatorul
dată când pornesc calculatorul interval creştea la o oră, si se
RadLight, MicroDVD player etc. tău, maf ales că doreşti şi o
si până nu Intră desktop-ul de la făcea normal doar dacă 11
schimbare de procesor. Asta nu
Windows (al meu este ME, (ar opream si H porneam repede de
înseamnă că trebuie să schimbi
driver-ul monitorului este cel de 2 ori de la buton. L-am dus ta
toată carcasa, sursele se pot
ta Windows). Pot sâ mai fac service si mi-au zis că deoarece
achiziţiona si separat, iar
ceva cu e l , în afara faptului câ este un model profesionist (tub
instalarea uneia noi nu ar trebui să
pot sâ-l arunc? • Neo Trinitron plat în 19921) si vechi,
dureze mai mult de 15 minute.
Problemele de genul acesta sunt piesa care trebuia intocuftâ era
2. Sistemului tău i-ar trebui încă
pur electronice st numai un foarte scumpă (peste 1 milion
128MB RAM (recomandat ar f i încă
specialist te poate ajuta. Ai de lei) parcă era vorba de un
256MB, dacă î ţ i permiţi din punct
putea avea chiar plăcuta suprizâ integrat de cadre sau aţa ceva.
de vedere financiar).
să fie o defecţiune foarte mică Am zis că nu dau atâţia bani
Am o mică
si ieftin de reparat. pentru un model asa vechi si
problemă
E mai grav când incepe sâ mi-am luat un EIZO T57S din 99.
legată de un modem 56kbps intern
prindă ceată tubul. Altfel orice ^ [ M w l ' ^ i r i nil Ambient (chip Intel) pe care l-am UPGRADE DE AUSTERITATE
se poate repara. • dodo_13 Srj3p3iăŞ33 •
cumpărat de curând. îmi puteţi Am următoarea configuraţie: ECS
Cm m mi- q j î 01 o ş a m sii spune o adresă de la care pot să K7S5A(BIOS 11.09.2001), Duron
descarc driverii mai noi decât cei 850MHz, 64MB SDRAM (PC10D 8ns),
FORUM: Placi de baza de pe 12-11-2001? Pine Excalibur GeForce2 MX400
Stanca Andrei 64MB (6ns Nanya), Quantum 7.5GB
La adresa UDMA33. 1. Din aproximativ
<http://developer.intel.com/desig 40 USD să cumpăr 256MB SDRAM
•B'i - Q i J H Î E
. .. . n/modems/support/drivers.htm> PC133 sau 128MB DDRAM PC266 sau
vei găsi o serie de driveri pentru 128MB SDRAM + Yamaha 744 sau
modem-uri ce au la bază chipset-ul Creative Live 5.1? 2. Va accepta
FORUM: HDD Intel. placa mea de bază procesorul
idimătfJtlJD
Athlon XP 2600+ cu noul nucleu
Mi-am luat acum 2 ani un HDD Thoroughbred B?
HlfiR fnnnpr ATAfif> Prnhlpm,-' » UUI IIMC 91 U|JI 111^. M I M c i v i l i 11 U l i i i
Gombos Szi lard
că de când l-am luat la bootare la control care dădeau bad-uri, SCHIMBARE DE SURSA 1. Fără îndoială trebuie să mai
se aude un sunet ca şi cum ai dar erau bad-uri false date de Am următorul sistem: Mainboard cumperi memorie. Pentru a obţine
ascuti două cuţite (nu se aude căderi bruşte de tensiune, in BIOSTAR 6VBE+, chipset VIAApotlo performante mai mari varianta cea
— tare dar mâ enervează). L-am ciuda zgomotului, mergeau Pro+, Intel Celeron 500MHz, 128MB mai bună este achiziţionarea unui
:-' dus de unde l-am cumpărat si bine. • Seth965 SDRAM, MSI G4 MX440 64MB DDR, modul de 256MB SDRAM. 2. Placa
cei de acolo au spus că asa fac Primul meu hard este acum în Creative Sound Blaster Livel 5 . 1 , ta de bază nu suportă FSB 333MHz,
HDD-urile astea la bootare şi calculatorul unei colege la SMC 1255 TX/WL Fast Ethernet, deci nu îndeplineşte cerinţele
mf-au arătat si altele. Mai are şi birou. Când închide calculatorul 3DeM0N TV Tuner PV951, HDD IBM viitoarelor procesoare de la AMD.
altcineva un asemenea HDD şi il recunoşti Imediat. Cu toate 40GB 7200rpm, cooler HDD,
dacă da tot aşa face sau este astea la cât l-am purtat (ţineam CD-ROM TEAC 40X, CDRW TEAC
HDD-ul meu cu probleme? intr-un timp o parte din kit-uri
• Tuby pe el), l-am mai si împrumutat DEBLOCAREA LUI ATHLON XP
Tehnologia HDD-iitilor Connor e Si văd că acum are Instalat 1. Am un computer Pentium2 cu

Jp5T
de pe vremea lui Connor McLeod Windows-ul de 7 luni sl merge 128MB RAM. Merită un overclocking
din clanul McLeod , „and are fără probleme. * Rhunder la placa mea video Riva TNT2
a l ' ! » .
i n m o r t n l " . Aceste HDD-uri 32MB? 2. La un procesor Athlon
XP 1600+ se poate seta
multiplicatorul? Rab Zoltan
hardmail JL

s o c k e t A, N u stiu c i n e t i - n spus
S o l u ţ i a p r o b l e m e i t a l e
c ă vei p i e r d e g a r a n ţ i a dnerv v e i

c u m p ă r a c o m p o n e n t e l e d i n
Daca avetl probleme cu calculiilnrul sau sihlţtţl pur S' simplu câ
sistemul este pe talc SA O ia nuna. inalntc ia U condamnaţi la moarte, m a g a z i n e d i f e r i t e , D u p A p ă r e r e a

datl*ne un mesaj pe adresa hanlrnall8mrcrnpc.ro sau la adicsn redacţiei. Simt n o a s t r ă , u n c a l c u l a t o r f ă c u t d i n

• mari same s<*i avem calmantul potrivit.


potrivii.iV c o m p o n e n t e e s t e c e a m a l b u n i

când preţul unuia de 17" este cât


_> Hdinau@xtrempc.ro
s o l u ţ i e , d e o a r e c e n u eşti Î n g r ă d i t

se poate de accesibil. d e o f e r t a u n u i singur m a g a z i n ,

1. Nu poţi obţine prin overclocking Maxtor 20GB 5400rpm. Cele 3 plăci


performante mult mai mari de la ar f i : GeForce3 Ti200 cu 64DDR,
placa ta video. încearcă mai bine să GeForce2 GTS Pro 64DDR, GeForce4
cumperi una dintr-o generaţie mat MX440 64DDR. După părerea voastră Şl COMPONENTELE AU GARANŢIE ERORI PE FOND... ALBASTRU
recentă. 2. Procesoarele Athlon XP care ar f i cea mai bună alegere? Vreau să-mi cumpăr un sistem nou Am cumpărat un TV Tuner marca "
au blocat factorul de multiplicare Szilagyi Zalan şi nu pot să mă hotărăsc. Eu m-am Mentor şi problema este că la
din fabricaţie pentru a preveni Fără nici o îndoială cea mal bună gândit la următoarea configuraţie: schimbările de pe ecran mic pe fult
overclocklng-ul. Dacă la alegere este GeForce3 Ti200. MSI-KT4 Ultra, Athlon XP 1800, screen dă erori. Această eroare este
procesoarele AMD din generaţiile Performanţele acestei plăci video 256MB DDR Kingston PC2700, HDD pe fond albastru şi după aceea
mai vechi deblocarea sunt superioare celorlalte două iar Maxtor 80GB 7200rpm, ATA133, trebuie restartat calculatorul. Am
multiplicatorului era o joacă de din punct de vedere al preţului Winfast A170DDR GeForce4 MX, încercat să instalez driveri de pe
copii {acest proces putând fi diferenţa este foarte mică, fiind CDRW Teac 40X, Hercules 5.1 sau Internet dar cu ei apare mesajul
realizat fără probleme cu ajutorul pur şi simplu neglijabilă. înainte de Creative 5 . 1 , mouse optic Microsoft. "this program has perform an illegal
unui banal creion), Athlon XP are o a o cumpăra te sfătuiesc să consulţi Problema este că nu le găsesc pe operation" şi nu îl pot porni.
protecţie mult mat bună. Principiul clasamentul plăcilor video din toate la aceeaşi firmă! Ce să fac? Calculatorul meu este un Celeron la
rămâne acelaşi dar micile orificii revistă. Nu vreau să renunţ la nici o 950MHz, 128MB RAM, placă video
dintre punţi trebuie izolate înainte componentă de bază din lista mea. RIVATNT2 cu 32MB încorporată pe
de a începe unirea punţilor. Dacă le cumpăr din locuri diferite placa de bază.
Deoarece această operaţie necesită pierd garanţia. Puşcaş Lucian
diverse materiale şi instrumente, UPGRADE PERICULOS? Alex Poţi încerca cu un alt player TV.
există de vânzare pe Internet o Am o placă de bază Chaintech Configuraţia aleasă de tine este O variantă ar fi BTV care are pe
serie de kit-uri dedicate special CT-7A1A şi mă gândeam să fac un foarte bună pentru acest moment. Internet o versiune shareware
deblocării procesoarelor Athlon XP. update de BIOS. M-ar interesa şi pe Ai putea totuşi să te hotărăşti pentru download. 0 altă soluţie ar
mine dacă update-uL de BIOS este pentru un alt model de placă de putea veni dintr-o reinstalare de
periculos pentru sistem şi de unde bază iar pentru asta te sfătuiesc Windows, operaţie care rezolvă de
aş putea downloada un astfel de sâ consulţi clasamentul soluţiilor multe ori astfel de probleme.
MEMORIA CACHE update pentru placa mea.
Şl PROCESOARELE CELERON Istrate Lucian
Am văzut într-o ofertă de sisteme Dacă sistemul nu prezintă
PC că Celeron "Tualatin" are L2 probleme, un update de BIOS nu
cache 256, iar Celeron bazat pe este necesar. Riscul cel mai mare
nucleu de P4 are L2 cache 128! este următorul: dacă din diverse un Laborator într-o Cutie
Vreau să-mi spuneţi dacă este motive {pană de curent, reset etc.)
adevărat. Flodeciever update-ul este întrerupt, placa nu
- extinde utilităţile computerului
Nucleu va mai efectua procesul de boot.
Celeron Tualatin Willamette Update de BIOS pentru placa ta
- dezvoltă universul propriu
Tehnologia 0.13 " 0.13, 0.18 găseşti la următoarea adresă: - un mod inteligent de a cunoaşte
de fabricaţie
Socket 370 478
<http://www.chaintech.com.tw/AP Lumea
/BIOS/model.asp?model=7AJA0>.
LI Cache 32KB 8KB C l a s a d e p r o d u s e C O N N E C T U S - i n t e r f a ţ ă

L2 Cache 256KB 123KB i n t e l i g e n t ă î n t r e u n U t i l i z a t o r ( f i r e d o r n i c ă

Tip memorie DDR,SDRAM DDR, 5 DRAM, d e a e x p l o r a U N I V E R S U L ) ş i u n C a l c u l a t o r


RDRAM
SSEZ nu nu MONITOR CU PROBLEME
Voltaj 1.65V 1.75V
Am o problemă cu placa mea video,
LABORATOR PERSONAL + CALCULATOR PERSONAL •
Este adevărat. Pentru a te lămuri dar de fapt cred că este de la EXPERIENŢĂ PERSONALA
mai bine poţi face foarte uşor o monitor. Mi-am luat o placă video
c - C O N N E C T U S p a c h e t e d e
comparaţie cu ajutorul tabelului GeForce2 MX400 cu 64MB şi nu
alăturat. Pentru acest moment mergea deloc, adică atunci când c u r s c u l a b o r a t o r i n c l u s

GeForce3 reprezintă o alegere bună. intram în jocuri îmi apărea ca şi - A c h i z i ţ i a d i g i t a l ă a s e m n a l u l u i a n a l o g i c

cum ar f i mai multe imagini şî mai - A n a l i z a f r a c t a l ă a s e r i i l o r t e m p o r a l e

vibra şi imaginea. Am făcut un - I n t r o d u c e r e î n ş t i i n ţ a C O M P L E X I T Ă Ţ I I

upgrade la calculator şi mi-am pus


TOPUL TE AJUTĂ SĂ ALEGI un AMD Duron la 1GHz, dar ^ } H o b b y - C C N N E C T U S , e x p e r i m e n t e " c a b l a t e

Aş dori să vă cer opinia în legătură problema nu a dispărut. M-am ţ r t d e d i c a t e e x p l o r ă r i i z o n e l o r C r e p u s c u l a r e

cu nişte plăci grafice. Sunt trei gândit că vine probabil din monitor; P l a n t a - s e n z o r b i o l o g i c ş i p a r t e n e r î n e x p l o r a r e a

dintre care ar trebui să o aleg pe cel de acum e de 14", Adi Provista i ^ ^ ^ c o m u n i c ă r i i e x t r a s e n z o r i a l e

cea mai bună. Folosesc calculatorul v30. Pop Emil


în mare parte pentru jocuri, ceva Cu siguranţă monitorul tău nu face
programare şi filme. Am un Duron la faţă setărilor de refresh la rezoluţia s t r . N . C o n s t a n t i n o s c u 1
950MHz, memorie 128DDR PC2100, stabilită de tine. Oricum trebuie sâ
C P 3 3 - 1 2 7 B u c u r o ş i i
placă de bază ECS K7S6A, HDD schimbi monitorul mai ales acum
t o l - f a x 0 2 1 - 2 3 1 . 4 4 3 G

o f f i c o @ n s t o c h . r o
TOPURI IZ
" PLĂCI DE BAZĂ - SOCKET A - MEMORIE DDRAM

£ 5
A, & S
Soluţiile KT400 sunt acum In fruntea clasamentului. ASUS A7VSX oferă
performante foarte bune dar punctul el forte este dotarea de excepţie,
obţinând astfel cea mat mare nota la acest capitol.
FSB 333,1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 6 USB 2.0 0.714 0.762 0.06 Romsoft
FSB 333, 1AGP/6PC1, PC2700, ATA133, CMedia8738, 2 USB, 4 USB 2.0 0.720 0.767 0.048 ASBIS/Comrace
Chaintech ApogeeCT-7VX FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMI8738, 2 USB, 4 USB 2.0 0.720 0.764 0.048 ASBIS/Comrace
ffia[ 4 j Gigabyte GA-7VAXP FSB 333, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 6 USB 2.0, RAID 0.704 0.760 0.056 UltraPro
AD77 Infinity FSB 333, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 6 USB 2.0, RAID 0.704 0.754 0.056 Tape Computer
UJiAbJL AT7 FSB 266, 1AGP/3PCI, PC2700, ATA133, ALC650, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID 0.690 0.745 0.058 Tape Computer
7 Shuttle AK35GT2R FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMI8738 5.1, 4 USB, RAID 0.705 0.759 0.036 ETA2U
8 Gigabyte GA-VRXP FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CT5880, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID 0.743 0.697 0.056 UltraPro
. 9 ; EPoX 8K3A FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB .0.724 0.761 0.008 Best Computers / Elsaco
10 ASUS A7V333 KT333 FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CMI8738 5.1, 4 USB 2.0, RAID 0.705 0.745 0.04 Serog/DeprjzM*Ca!atotcare
S5BM
11 Soltek ţSL-75 KT400 FSB 333, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, 2 USB 2.0 0.707 0.758 0.024 Soltek
12;-Soltek iSL-750RVS KT333 F5B 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 4 USB 0.758 0.713 0.016 Best/ProCA/Romsoft/Viami
. 13 ;DR AD76 RAID KT333CE FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, 2 USB, 4 USB 2.0 0.747 0.705 0.028 Tape Computer
Ba 14 i| Jetway V333U KT333 FSB 333, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB 2.0 0.706 0.758 .0.012 UltraPro
15 Abit NV7-133R FSB 266,1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, NVIDIA AC 5.1, GeForce2 MX 0.693 0.751 0.024 Ager/ Depcmtii de Calculatoare
nForce415
16 jAlbatron KX400+ PRO FSB 333, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2700, REALTEK ALC650, 6 USB 2.0, BIDS Mirror jl.13l||l.237|[ 0.8 j Spot
79.9 KT333
17 'ASUS A7N266JHH FSB 266, 1AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, NVIDIA AC 5.1, GeForce2 MX
N/E nForce420 Ager / DspaatLil de Calaiatcare
18 Jetway FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB
V333DA3HH N/E KT333 UltraPro
19 ^Soltek FSB 266, 1AGP Pro/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB
SL-75DRV4 91.2 KT266A |l.07lj[l.253ji 0.6 j Viami / Proca / Romsoft
20 MSI |N/E ;nForce420D J FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, NVIDIA AC 5.1, 2 USB
K7N420Pro |l.055j|l.22l1iă9~]N/E
92.3 KT266A FSB 266, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB
21, Soltek SL-75ERV 0.751 0.680 0,02 RrjCA / Dspoattrl da Calaifltrjarg
221 Abit NV7m 122 nForce420D FSB 266,1AGP/3PCI, PC2100, NVIDIA AC 5.1, GeForce2MX, 4 USB, lan-on-board 0.689 0.735 0.025 Tape Computer
23 Abit
1
KX7-333 KT333 FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, 4 USB 0.690 0.755 0.004 Tape Computer
24PDFI I AD73PTO KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.690 0.745 0.012 Tape Computer
25 "DFI AD75 1.446 KT333 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, AC97, 4 USB 0.682 0.752 0.012 Tape Computer
261; Leadtek K7N415DA 1.441 nForce415D FSB 266, 1AGP/4PCI/1ACR, PC2700, NVIDIA AC 5.1, 2 USB, lan-on-board 0.689 0.735 0.025 Skin Media
L Z/;bnuttie
27; Shuttle AK35GTR 1.746 KT266A FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, CMI8738, RAID, ATA133, 2 USB ll 955j[L2Z3ji_rj^jETA-2U
t

28 EPoX 8KHA+ 1.737 KT266A FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB Elsaco
29 ASUS 1.735 KT266A FSB 266, 1AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, CMI8738, RAID 0/1, 4 USB Ager/ Romsoft
30; ^Gigabyte GA-7D 1,427 92.9 AMD761 FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CT5880, RAID ATA133, 6 (2xUSB 2.0) 0.649 0.729 .0.048 UltraPro
31i|ePdX BKHAÎ+ 1.710 86.4 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB I ^ W ^ [ U ^ L ~ g T j Elsaco
32 Jetway 866AS Ultra 1.70B 70.4 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB [l"09Î1 pTT9S][ O.z" I UltraPro
1.412 114 KT333 FSB 266, 1AGP/4PCI/1CNR, PC2700, ATA133, 2 USB '1.665 0.739: 0.008 Tornado
34; Abit 1.679 114 KT266A FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA10D, RAID 0/1/0+1 ATA133, 4 USB jl.Q46jfl.086_ 0.8 ; Tape Computer / Sistec
' 35 Chalntech
: 1.406 N/E KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR/1ACR, PC2100, ATA100, CMI8738, 2 USB 0.736 0.662 0.006 ASBIS / Comrace
36 ECS K7S6A 1.405 -/70 SiS745 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, 2 USB 0.669 0.732 0.004 Alliance / Blue Ridge
37 MSI K7T266 Pro2 1.66B N/E' KT266A
:
FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0/1, 6 USB
38'Leadtek 7350KDA 1.651 72 SIS735 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, lan-on-board, 2 USB : Skin Media
' 39 .DFI AD70-SR 1.619 83 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, RAID 0/1, 2 USB Tape Computer
40 ASUS A7A266-E 1.601 N/E AliMagikl FSB 266, 1AGP Pro/5PCl/1AMR, PC2100/PC133, ATA133, CMI8738, 4 USB I Ager / Depaatul de Calculatoare
• 41 ASUS A7V266 1.599 118 KT266 F5B 266, 1AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, 4 USB Ager / Romsoft
42 Matsonic MS8137C 1.361 53.5 • KT266 FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100/PC133, ATA100, AC97, 2 USB 0.732 0.624 0.004 ProCA
43 ASUS A7S33Î 1.333 72.3 SIS745 FSB 266, 1AGP/5PCI/1AMR, PC2700, ATA100, AC97, 4 USB 0.690 0.637 0.006 Romsoft / UltraPro
1.582 95 KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB ICM] Pf°Vision
_ I 1.555
45 Totem TM-S735MD 7 3
SiS735 FSB 266, 1AGP/5PC1/1AMR, PC2100/PC133, ATA100, AC97, 2 USB ProVision
46, ECS K7S5A 1.54B 58.5 SiS735 FSB 266, 1AGP/5PCI/1AMR, PC210D/PC133, ATA100, AC97, 2 USB Sistec
7KT266A 1.542 66.9 KT266A FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB j.3 j Depozitul de Calculatoare
48 Gigabyte 1.51B N/E KT266A FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CT5B80, 2 USB UltraPro / Tornado
GA 7VTXH
FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB
49 ECS^S K7VTA3 1.443 62.4 KT266A Sistec
' Notele subliniate cu roşu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov şi bleu (note finale şi parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
" Preţurile notate cu N/E presupun că distribuitorul nu deţine temporar sau definitiv acel produs pe stoc

octombrie 1002
top

TOPU:
PLĂCI DE BAZĂ - PENTIUM 4 - MEMORIE DDRAM J. 1 .U^l..T.l . j _ . . l j .'^1'
L
. . '•' i ..' ^ ; ..- ~A—

i.
1 £ ir t? S

§ m s <&T <&f c? cf
• n ^ Q M C o m b i n a ţ i a r e u ş i t ă n o r t h b r i d g e - u l u i SiS 64G s i s o u t h h r i d g e - u l u i StS 963 a
t | l [ [ l J L j S c o n d u s S h u t t l e A S 4 5 G T R p e locul Î n t â i . Performantele in jacuri s u n t m a r i
I k U a ffl si e s t e d e r e m a r c a t Introducerea i n p r e m i e r ă a t e h n o l o g i e i serial A T A .
1 ; Shuttle AS45GŢR ' 1.645 99 S15648 0.793i0.785 0.064.FITDistribution
j P ^ ^ I FSB 533, 1 A G P / 5 P C I , PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 4 USB 2.0
2 EPoX 4SDA5+ 1.622 122 SIS64B FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, AC97v2.2, 4 USB 2.0 0.786 0.788 0.048' Depozitul de Calculatoare
3 Abit ISD7-533 1.576 102 S1S645 FSB 400, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA100, CM187386ch, 2 USB, S/PDIF 0.786; 0.7B8 0.048 Tape Computer
4 Gigabyte GA-asiMUM 1.569 76.1 SiS650 FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2700, ATA100, ALC201A, RAID, 2USB, video S3 0.784 0.769 0.016. UltraPro
5 ASUS !P4S533 1.565 106.8 S1S645DX FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMI8738, 4USB 0.767I 0.778 : 0.02 U l t r a P r o / D e p o z i t u l d e C a l c u l a t o a r e
6 ASUS P4B533-E 1.557 170.9 I845E FSB 533/400,1AGP/6PCI, PC2100, ATA133, CMI8738, 6 USB, lan-on-board, S/PDIF 0.751 0.746 0.06 I Romsoft
1.549 maxim 0.777 0.764 0.08 ProCA/ DejygiOideGtoiatcafe
7 Soltek ^SL-85DRS2 107.2 515645 FSB 400, 1 A G P / 6 P C I , PC2700, A T A 1 0 0 , A C 9 7 , 2 USB
8 ASUS ^P4B266 (SE) 1.662 maxim
I845D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI8738 6ch, S/PDIF
114
0.985 1.254 0.5 J Ager / Romsoft / UltraPro
9 Gigabyte [ga-bigx 1.535 112.4 i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97, 6 USB 2.0 0.769,;0.746 0.020j UltraPro
10 Chaintech '9BJF 1.534 N/E I845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI8738 6ch, video 0.771.0.743 . 0.02 ASBIS/Comrace
11 ;EPoX J4G4A+ 1.533 138.5 Î845G | FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, RAID, video 0.749 0.760 0.024 Romsoft
12 Albatron Silver PX845E ^ 1.528" 96.5 ÎB45E FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, Realtek ALC650 0.757 10.743, 0.028 Spot ;

13 Intel D85GSV 1.527 N/E i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, video, TV-Out, DVI 0.757 0.742 0.028 Intel Corporation
14 DFI NB76-EC 1.527 112 I845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, video, S/PDIF 0.768 0.745 0.012 Tape Computer
15 Acorp 4D845AP 1,526 106.8 iS45E FSB 533/400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CMIB738 0.767 0.731 0.028 Romsoft
16 Albatron PX845G PRO II 1.526 130 i845G FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PaiOO, ATA133, Realtek ALC650, RAID PDC20276 0.762 0.740 0.024 Spot
17 Gigabyte G A - 8 1 E X W 1.525 142.8 i845E FSB 533/400, 1 A G P / 6 P C I / 1 C N R , PC2100, ATA133, CT5880, RAID, S/PDIF, FireWire 0.736 0.729 0.06 UltraPro
18 Abit IT7 1.523 166 I845E FSB 533/400, 1AGP/4PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, RAID HPT374 0.756 0.739 0.028 Tape Computer
* j 19 DFI 1.520 81 VIAP4X400 FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC650 0.748 0.764 0.0O8 Tape Computer
20 EPoX PE21-EG^9i
EP-4BEAR " 1.519 128.3 i845E FSB 533/400, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA133, Realtek ALC650, RAID 0.752 0.738.0.028 Depozitul de Calculatoare
21 Abit BG7 1.519 133 1845G FSB 533, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA100, AC97, 2 USB 0.745 0.763 0.008 Tape Computer
22; MSI •645 Ultra 1.517 N/E 515645 FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, ALC650, 4 USB 2.0 0.765 0.733 0.02 -
\ 23 Chalntech
> CT-7EJL 1.517 N/E I845E FSB 533/400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 2.0 0.755 0.742;. 0.02 ! Comrace
24 Abit BD7II-RAID 1.513 144 1845E ;
FSB 533/400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 4 USB 2.0, RAID 0.745 0.763 ,0.008 Tape Computer
25 Albatron PXB45E PRO ll 1.504 120 i845E FSB 533/400, 1AGP/6PC1, PC2100, ATA133, Realtek ALC650, 6 USB 2.0, RAID 0.746 . 0.738 0.02 Spot
26 VIA P4XB-RA 1.499 85.5 P4X266A FSB 400, 1 A G P / 5 P C I / 1 C N R , PC2100, A T A 1 0 0 , CMI8738, 2 USB, RAID 0.745 ; 0.734 0.02 ' Depozitul de Calculatoare
27 DFI .NS35-SC 1.496 86 5(5650 FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB, video 515315 0.708 0.776, 0 . 0 1 2 Tape Computer
28 Shuttle ;AB45 1.49S 84 iB45E FSB 533, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 2.0 0.746 : 0.731 0 . 0 1 B : FIT Distribution
29 Chaintech ÎCT-8BJD 1.493 N/E I845D FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI8738, 2 USB 0.730 0.755 0.008. ASBIS / Comrace
1

30 M5I ;845 Ultra-AR 1.653 N/E 1845D FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI87386ch, 4 USB
31 Soltek SL-85DRV3 1.488 N/E P4X266A FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC210D, ATA133, AC97, 2 USB, RAID 0.750 0.726 0 . 0 1 2 ProCA / Romsoft
32 Shuttle •AV45GT 1.486 67.5 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, CMI8738, 2 USB, 2 USB 2.0 0.750 0.72B 0.008 ProCA
33 DFI N B 7 3 - E S m 1.4B5 108 i845E F5B 533, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, Realtek ALC 650, 4 USB 2.0 0.743 0.730 0.012 Tape Computer
34 Gigabyte ;GA-8SRX 1.482 68.8 S1S645 FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2700, ATA100, CT5880, 2 USB 0.748 0.725 'o.008 UltraPro
35 EagteTec iM935LR 1.482 N/E S1S650 FSB 400, 1AGP/2PCI/1AMR, 0.7271:0.734 0.02 Depozitul de Calculatoare
PC2100, ATA10O, AC97v2.2, 2 USB, video SIS315, modem
36 EPoX ;4BDA2+ 1.648 127.9 i845D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, A C 9 7 , 4 USB 0.989 1.159 0,8 Elsaco
37 Matsonic MS9317E
:
i 83 SiS650 FSB 4 0 0 , 1 A G P / 4 P C I / 1 A C R , PC2100, A T A 1 0 0 , AC97v2.2,2 USB, video 515315, modem 0.723 0 . 7 3 4 0.02 j ProCA
38 FastFame 8UK 1.478 95.6 Î845E FSB 533/400, 1 A G P / 5 P C I / 1 C N R , PC2100, A T A 1 0 0 , CMI8738, 2 USB 2.0 0.746 0.7241 0.008 RHS
39 VIA 4PX266A1 1.473 N/E P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, AC97 V2.2, 2 USB 0.738r 0.727 0.008 Depozitul de Calculatoare
maxim 0,971 1,219 0.4 Romsoft / UltraPro
40 ASUS
;
P45333 1.620 56 SIS645 FSB 400, 1AGP/6PCI/1ACR, PC2700, ATA100, CMI873B, 2 USB
41 Jetway ~S446 1.615 53.6 SIS645 FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, 4 USB 0.968 1.274 O / f ] UltraPro
42 Transcend TS-ABR4/NR j 1.576 127 I845D FSB 400, 1 A G P Pro/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97, 0.B71 l<249*]jHH ProVision
2 USB, lan 10/100
43 Gigabyte GA-8IRX
1 iQ*i
N/E 1845D : FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC21O0, ATA1O0, CT5880, 4 USB, Dual Bios, 128DDR0.833 1.202 0.6 Tornado / UltraPro
maxim
44 Soltek SL-aSMlVjqJjj 1.461 106 P4M266 FSB 400, 1AGP/3PCI, PC2100, ATA133, A C 9 7 , 2 USB 0.718; ' 0 . 7 3 5 0.008j fVsCA / D e p o z i t u l de Calculatoare
45 Soltek 5L-8SDRB 1.461 maxim
toi I845D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CT5880, 2 USB 0.738 .0.711 0 . 0 1 2 ; ProCA / D e p r n l t i i t de Calculatoare
46; Intel 1.459 N/E I845D . FSB 400, PC2100, 2 USB, lan 0.717 '0.722 0.02 ElkoTech
D845BG*JH1
!
1AGP/6PCI, ATA100, AC97,

Bînni
47 [DFI NB70-SCjg^ 1.461 85 1845D FSB 400, 1AGP/4PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB
48 PCPartner P4X266AS-241 1.454
;
82 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PC1/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.723 0.723 0.008 Senorg
P Computer T a e

49 Abit BD7-RA1D 1.450 132 • I845D . FSB 400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, 2 USB, AC97, RAID 0.705 0.725 0.02 Tape Computer
50 EPoX _4SDA 1.446 99.5 SiS645 FSB 400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA100, 2 USB, AC97 0.722 0.717 0.008 Best Computers
51 Matsonic MS9107C 75 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.671 J0.72T 0.008 Al 11 an ce Computere
52 LiteON ^NA280 78 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.688'0.655 0.008 Alli an ce Computers
* Notele subliniate cu roşu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov şi bleu (note finale şi parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
' Preţurile notate cu N/E presupun că distribuitorul nu deţine temporar sau definitiv acel produs pe stoc

octombrie 2002
top

TOPURI
PLĂCI VIDEO

fi & / //

" J M — M M Chipset-ul GeForce4 Ti ta ni um4600 a adus inca o dată
fl&jşS&lfl
J t

NVIDIA p e primul l o c in topul performantei. Adăugaţi 2


Ww . p K ventilatoare ţi un radiator c â t o zi de post si aveţi reţeta.
1 Leadtek WinFast A250Ultra 359 Titanium4600 128MB DDR, 3.6 ns, chip/mem: 300/650MHz, TV-Out, DVI 2.046 0.02 Best / UltraPro (D)
2 i ASUS V8460Ultra 2.056 320 Tîtanium4600 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 300/650MHz, TV-Out, DVI 2.046 0-01 , Depozitul de Calculatoare (D)
3 j Chaintech ;GT61 2.040 N/E Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 30O/65OMHz, TV-Out, DVI (D)
2.020 0.02 j ASBIS / Comrace
4 Gainward ;PowerPackTi4600 (Umptui "w Titanium4600 128MB DDR, 2.Bns, chip/mem: 3DO/650MHz, TV-Out, DVI 2.006 0.03 | r b T ^ / U b a f t o / C a o (D)
5 Abit Siiuro GF4 TI4600 349 Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/648MHZ, TV-Out, DVI 2.012 0.015 i Tape Computer (D)
6 Albatron
1
GeForce4 T14600 Medusa [7] 260 Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/650MHz, TV-Out, DVI 1.974 0.020 Spot (D)
, ŢjButterfty EX-T1460O 33B Titanium4600 128MB DDR, 2-Bns, chip/mem: 30O/65OMHz, TV-Out, DVI 1.876 0.015! ProCA (D)
( 8 Gainward PowerPackTÎ440O N/E Titanium4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 275/550MHz, TV-Out, DVI 1.865 0.025 j romsDft/UnaPro/Cara (D)
G4TI4400-VTD 1.865 N/E Titanium4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 275/554MHZ, TV-Out, DVI 1.845 0.02 | Best Computers fO}
110 ASUS V8840 1.864 254.3 Titanium4400 -128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.844 0.02 Depozitul d e Calculatoare (D)
11 'Abit Siiuro GF4 TI4400 832 N/E Titanium4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.817 0.015 Tape Computer (D)
E-Eji 12 Albatron ;GeForce4 T14200 Medusa 180 Tttanium4200 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 250/550MHZ, TV-Out, DVI 1.786 0.020" Spot (D)
13 Leadtek A250LE TD 176 Titanlum4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/513MHZ, TV-Out, DVI 1.731 0.02 Skin Media (0)
V8420 64MB 167.5 Titanium4200 64MB SDR, 4ns, chip/mem: 250/513MHz, TV-Out, DVI j1.736} [0l015] Depozitul de Calculatoare (0)
15 Abit Siiuro GF4Ti4200 S Z 9 1 6 1
Titanium4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHZ, TV-Out, DVI 1.700 0-015 Tape Computer (D)
\ 16 Leadtek WinFast A250LE TD MyVWO f f c ^ T j 222.5 Titanium42O0 126MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHZ, TV-Out, DVI, Dual Head 1.678 0.025 Skin Media (0)
•t rm' n m c Depozitul de Calculatuarc
j 17 Gainward Ultra/650XP GS ^iL&Wl N/E Tîtanium4200 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHZ, TV-Out, DVI 1.660 0.015 UltraPro (D)

; 18 ASUS V8420/12BMB 206 Titanium4200 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445MHz, TV-Out, DVI 1.654 0.02 Romsoft (D)
19 Gigabyte Radeon 8500 Deluxe Maya 2-15.9 Radeon 8500 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 274/548MHZ, TV-Out, DVI 1.554 ;0.015 UltraPro (0)
20_ Gigabyte Radeon 8500 Deluxe Maya 214 Radeon 8500 64MB SDR, 3.3ns, chip/mem: 275/550 MHz, TV-Out, DVI 1.558: 0.015 UltraPro (D)
| 21 Hercules 3D Prophet 8500 212 Radeon 8500 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 275/550MHZ, TV-Out, DVI 1.616 0.02 UbiSoft (D)
22 Gainward GeForce3 Tttanium5Q0 159 Titanium 500 12BMB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/500MHZ, TV-Out, DVI 1.500 0.015 Caro Group (D)
23 Leadtek WinFast Titanlum 500 1.730 199 Titanium 500 64MB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/500MHZ, TVOut, DVI, 2joc 1.710 O.'OÎ] Best / UltraPro (0)(D)
24 Sapphire Radeon 8500LE 1.437 j 137 Radeon 8500LE 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/5OOMHz, TV-Out, DVI 1.727 0.01 Best Computers (O)
25 Hercules 3D Prophet8500LE 159 Radeon 8500LE 12BMB DDR, 4ns, chip/mem: 25O/5O0MHz, TV-Out, DVI 1.3B4 0.015 UbiSoft (D)
26[ PowerColor Evil Maşter II 149 Radeon 85O0LE 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 25O/5D0MHZ, TV-Out, DVI 1.366 0.015 ProCA (D)
27 Abit Siiuro GF3 Vio 1.574 231 GeForce3 64MB DDR, chip/mem: 200/460MHZ, TV-Out, DVI :
1.559 io.015]
Tape Computer
(D)
28 Hercules 3DProphet8500 AlMn-One 259 Radeon8500 LE 64MB DDR, 4ns, TV/FMTuner, TV-Out, Video In, DVI 1.285 0.03 | UbiSoft (D)
29 Leadtek WinFast Titanium 200 N/E Titanium200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz, TV-Out, DVI, 2 jocuri (D)
1.495] [ ^ ^ J Skin Media
30 'Abit Siiuro T1200 [ţ..:'[<).- | 116 Titanium200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/4O0MHZ, TV-Out, DVI, Triple Head 1.248:i0.015 Tape Computer (D)
31 Creative GeForce3 Tttanium200 1.509 wwTitani um200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/4DQMHz, TV-Out, DVI m i - -
32 Gigabyte Thundra GF3200 1.500 N/E Titanlum200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz, TV-Out, DVI (D)
I.485 ;0.015j Tornado
33 lnno3D Tornado GF3 Titanlum200 1.478 N/E Tîtanlum200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHz (0)
1.478 [ 0 [ Best Computers
1 T I C n mei D e p o z i t u l d e Calculatoare
34 ^Gainward PowerPack MX460 N/E GeForce4 MX460 64MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 300/550MHz, TV-Out, DVI 1.225 0.025iu U r a Pro/cara (D)
35 Leadtek WinFast A170DDRTH 1.434 106 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out, WinFox 2.0 [1.424] jO.Olj 5kin Media (D)
36 Chaintech G441 1.132 87 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out 1.117; 0.015 ASBIS / Comrace (0)
37 Abit Siiuro MX440 1.129 86 ' GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/400MHZ, TV-Out |1.12B;i 0.01 ! Tape Computer (0)
38 Gainward
;
GeForce4 MX440 1.125 83 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out 1.120 0.005 Caro Group (D)
M"7*"-<H 1-1 /ii Depozitul de Calculatoare
39lASUS VB170 [TEM 97.1 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 275/400MHz, TV-Out .1.111 0.01 UltraPro (0)
40 Soltek GeForce4 MX440 1.071 90.8 GeForce4 MX440 64MB DDR, 5ns, chip/mem: 270/405MHz, TV-Out
|1.061 j|_0.0lj
ProCA (D)
41 ^Sapphire Atlantls Radeon 9000 1.063 120 Radeon 9000 128MB DDR, 5ns, chip/mem: -/401MHz, TV-Out 1.053 O.OÎb} FIT Distribution (D)
42^030 Xabre 1.063 86.7 GeForce4 Ti4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHz, TV-Out, DVI, Dual Head
1.048/0.015] Depozitul de Calculatoare (D)
43 ASUS V7700 T132 85 Titanium 32MB DDR, 5ns, chip/mem: 25D/40OMHz, TV-Out, SVideo Out, 2 joc. 1.273,0.015-Ager (D)
44;;ProLink PixelView GeForce2 T164 80 Titanium 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/40OMHZ ' 1.273 0 Ager
;
(D)
45- Leadtek WinFast A170 TH 93 GeForce4 MX420 64MB SDR, 5ns, chip/mem: 200/166MHz 0.748 0.01 ; Best / UltraPro io,
0.665] {0)
m
46 Gigabyte Radeon7000 Pro 51.9 Radeon VE 64MB SDR, 6ns, chip/mem: 155/155MHZ, TV-Out ;0 601 UltraPro
" Notele subliniate cu roşu nu sunt compatibile cu cele subliniate cu mov şi bleu (note finale şi parţiale), fiind realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
* Preţurile notate cu N/E presupun că distribuitorul nu are temporar sau definitiv acel produs pe stoc
* Deoarece placa Gigabyte Maya Radeon 9700 PRO nu a rulat pe sistemul nostru de test (ca de altfel pe multe dintre plăcile de bază cu care am încercat să o testăm)
nu am putut să-i calculăm o notă viabilă şi să o introducem in top. Desigur, performanţele sale ar f i trebuit să o plaseze fără discuţie pe locul 1, însă, lipsa notelor ne
face imposibilă transpunerea ei in locul meritat. Odată cu schimbarea sistemului nostru de test, sau apariţia unor driveri maturi sau update-uri de BIOS care sa îi
permită plăcii Radeon9700 să ruleze pe mai multe plăci de bază, ea va f i inclusă imediat în top.

octombrie 2002
• BANCPOS
Premii in valoare d U M F L Ă
25.000.000 lei

Câştigă
unul dintre cele
5 cârduri Taifun MasterCard
puse la dispoziţie
de Banc Post!

T A L O N PARTICIPARE
C o m p l e t a ţ i ţ i t r i m i t e ţ i a c e s t t a l o n l a a d r e s a :

X t r e m P C - S t r . P u ţ k f n 1 8 B u c u r e ş t i 1

1 . C e c u v â n t / a s o c i e r e d e c u v i n t e v a v i n e î n m i n t e

a t u n c i c â n d v ă g â n d i ţ i l a B A N C P O S T ?

2 . E n u m e r a ţ i c â t e v a d i n t r e p r o d u s e l e B A N C P O S T d e s p r e

c a r e a ţ i a u z i t :

3 . C a r e c r e d e ţ i c ă s u n t p e r s p e c t i v e l e c o m e r ţ u l u i e l e c t r o n i c ?

C r e ş t e r e S c ă d e r e S t a g n a r e

4. P e c e w e b s i t e - u n v ă p e t r e c e ţ i c e l m a lm u l t t i m p ?

5 . C e p r o d u s e s u n t e ţ i i n t e r e s a t s ă c u m p ă r a ţ i d e p e i n t e r n e t ?

6 . S u n t e ţ i î n p r e z e n t t i t u l a r u l u n u i c a r d b a n c a r ?

N U D A ( b a n c a ) :

7 . C a r e e s t e p r i n c i p a l u l m o t i v p e n t r u c a r e s u n t e ţ i i n t e r e s a t

d e c â r d u l T A I F U N :

P o s i b i l i t a t e a d e a m ă n u m ă r a p r i n t r e c â ş t i g ă t o r i

P e n t r u e f e c t u a r e a d e c u m p ă r ă t u r i p e I n t e r n e t c u c â r d u l

v i r t u a l a s o c i a t

P e n t r u b e n e f i c i i l e c o m p l e x e a l ec â r d u l u i T a i f u n

5 x 5.000.000 lei N u m e :

V â r s t a :
,

S t u d i i :
P r e n u m e :

P r o f e s i e : E - m a . l l ;

Taifun MasterCard este un card de debit, eu cont in lei, acceptat


T e l : A d r e s a
p e n t r u plaţi diverse ţ i eliberări de numerar, atât la t e r m i n a l e l e
electronice (ATM si EFTPOS) c i t ţ i la tmprintere in ţară ţ i in străinătate.
Taxa de e m i t e r e : 30.000 lei, suma minimă iniţiala: 1.000.000 l e i .
S u n t e ţ i d e a c o r d s ă p r i m i ţ i ş i a l t e i n f o r m a ţ i i c u p r i v i r e l a
Cârdului Taifun emis p e n t r u persoanele f i z i c e i se asociază un card
o f e r t a d e p r o d u s e ş i s e r v i c i i B A N C P O S T ? D A N U
v i r t u a l dedicat cum pârât u r i tor pe I n t e r n e t .

Menţiuni:
Termenul limită al concursului « t e 21 noiembrie data poştei
Câştigătorii vor fi anunţaţi In numâiul )B XttemPC & 0ANC POST
'^0 d e ani
uium tUHUtUt/ti
strălucire

m- 3
1902-2002

Un secol de la inventarea bujiei:


u
9 4
Bosch a aprins scânteia proj îsului
în industria auto

Automotive
în 1902, Robert Bosch descoperea metoda de obţinere a preţioasei
scântei, cea care face să funcţioneze motorul cu aprindere. Adică...
inventa bujia! Şi rezolva astfel „problema problemelor", cum spunea
Cari Benz: „Fără acea scânteie totul era zadarnic. Cele mai sofisticate '
construcţii nu foloseau la nimic". în 100 de ani, Bosch a pus la punct
peste 20.000 de tipuri de bujii. Astăzi, performantele bujii Bosch
sunt alegerea nr. 1 în domeniul auto. Astăzi, întreaga lume
automobilistică sărbătoreşte Centenarul Bujiei Bosch.

BOSCH
! GIGABYTE MAYA
Radeon 9700PRO

TALON PARTICIPARE
Completează şi trimite acest talon la adresa:
XtremPC - Str.Puskin 18 Bucureşti 1
Nume: Prenume:
Telefon: E-mail:
Cea m a i p e r f o r m a n t ă Principalul concurent pentru
piacă v i d e o e s t e : Radeon9700Pro va f i :
NVIDIA T i t a n i u m 4 6 0 0 VN77
Manţlunlt Maya Radeon9700Pro NV30
Termenul limita al concursului este 21 noiembrie data poştei
ATi Radeon8500LE 128Mb ENVE14
Câştigătorii vor fi anunţaţi in numărul 3S XtremPC
I cuprins

grafică, editare audio-video, programare, sisteme de operare, internet

EDITARE VIDEO G
ÂDOBE 6.5 SERVICE PACK
1
Editarea video mai face un pas înainte

Microsoft a lansat recent prima actualizare


pentru sistemul de operare WlndowsXP.
Reclamaţlile privind problemele cu instalarea
Service Pack 1 au început sâ curgi Imediat dupâ
lansare. Service Pack 1 rezolvă o mulţime de
bug-uri inclusiv limitarea la 60Hz a
refresh-ului In Jocuri ţl aduce schimbările
antl-monopol la care Microsoft trebuie să se
conformeze In urma procesului Intentat de

PROGRAMARE Departamentul de Justiţie anul trecut, Insă


creează o mulţime de noi probleme.
Nimic nou In asta, din păcate. Lumea IT a
început să se obişnuiască cu moda Service Pack,
de parcă este natural ca orice program sau
sistem de operare să fie lansat pe piaţă "găurit"
pentru ca apoi să fie peticit cu numeroase
patch-uri ţi lustruit cu Service Pack-urf pentru a
fi complet. Majoritatea marilor integratori au
DRUMUL PANA LA aşteptat apariţia primului Service Pack pentru
Windows 2000 pentru a Incepe să vândă
VISUAL BASIC calculatoare cu acest sistem de operare
Ce este noua tehnologie .Net?
00 Integrat. In cazul WlndowsXP, care aparent avea
mal puţine probleme decât sistemele de operare
anterioare de la Microsoft, Integratorii s-au
GRAFICA repezit să îl'instaleze pe numeroase sisteme
vândute, sl acum In loc să Instaleze Service Pack
1 aşteaptă precaut! sâ vadă dacă se întrevede
GALERII XTREME un Service Pack 2 la orizont. Şl probabil ca ne
Singura expoziţie offline care găzduieşte putem aştepta la o lungă serie de Service
creaţiile tale Pack-uri, ca si In cazul Windows 2000 si
campionul In domeniu, Windows NT.
Microsoft a anunţat chiar oficial un alt
Service Pack pentru jumătatea lui 2003, din
moment ce următoarea versiune de Windows, cu
nume de cod "Longhorn" a fost amânată. Nu se
stie insă dacă actualizarea de anul viitor va veni
sub forma unui Service Pack sau sub forma unei
versiuni 'secând edition" a sistemului de
operare, dar este cert că ea va exista.
Aţa că, deţl suntem conţtlenţi câ a greţl este

INTERNET
omenesc ţl că nimeni nu este perfect, ne
Întrebăm retoric cât va mai dura moda Service
Pack-urtlor. Şi de ce nu este posibil ca un sistem
Ghidul tău de operare la care lucrează sute de oameni
XPLORER TREM offline timp de un an-dol de zile să iasă pe piaţă fără
Solution 'SuperAplicatie

pentru un munte de erori care sâ atragă apariţia unei p 3 S u p e r A p l i c a t i e

optimizarea actualizări majore la flecare câteva luni, in Ş ~ References

! fin navigării
online
condiţiile In care preţul plătit pentru sistemul
de operare nu variază In funcţie de erorile
apărute.
f ? | Assembh/Info.vb
EH Forml.vb

Solution Explorer i^classView

E3
o c t o m b r i e ZODZ
d o m ni o a d i n g

Dacă te abonezi la serviciile ARtelecom de acces dial-up la Internet în perioada 14 octombrie -14 decembrie,
nu ai decât de câştigat! Pe lângă oferta cea mai bună de pe piaţa de Internet şi avantajul celei mai accesibile
reţele de distribuţie, poţi câştiga şi unul dintre cele 104 premii ARtelecom: 1 laptop, 3 PC cu monitor LCD,
ARtelecom
5 monitoare LCD, 15 webcam, 30 de modem-uri externe şi 50 de căşti stereo. super net
Informat" l f l ;

ARtolocom ţŞJ
tel.: 0 8 0 0 8 ARÎEL (0 8 0 0 8 2 7 8 3 5 )
f u r n i z o r o f i c i a l d o s e r v i c i i I n t e r n a t al [RQMAIilfll
e-mall: heIp4u@artelecom.ro
Comitatului Olimpic Român O C ^ 3
www.artelecom.ro
editare video

ADOBE PREMIERE 6.5


Editarea video mai face un pas înainte

printre accesată prin FireWire.


mulţii fani Importul de pe una din numeroasele
Adobe. Sunt de părere că Photoshop nu are camere video digitale suportate este simplu
ttr,— *
1

fc. egal în domeniul editării de imagini. Adobe ţi intuitiv, dar din nefericire nu există nici o
Premiere mi s-a părut pachetul de editare modalitate de a detecta când incepe şi când
video care aproximează cel mai bine lucrul la se termină o scenă, aşa cum o poate face
bancul de montaj iar faptul că interfaţa este Ulead Media Studio 6.5. Adobe Premiere 6.5
bazată pe concepte comune majorităţii primeşte însă o bilă albă pentru posibilitatea
programelor de la aceeaşi firmă face ca el să de a importa şi edita fişiere Windows Media
fie aproape instantaneu familiar oricui a Video şi Audio. Dimensiunea fişierelor editate
folosit intensiv măcar un program de la nu mai reprezintă o problemă (limitarea la
Adobe. 2GB a dispărut), ceea ce este un alt avantaj
•"-reni Iubub i f i Upgrade-ul Adobe Premiere 6.5 poate fi ce lucrează în favoarea Premiere 6.5.
comparat metaforic cu cel de la Adobe O a doua nouă opţiune majoră este
Photoshop 5.5: nu evoluează suficient pentru designerul de generice Adobe Title Designer.
a justifica trecerea la 7.0, insă aduce Chiar dacă nu poate crea efecte deosebite
numeroase îmbunătăţiri ce il vor bucura pe (genericele de la Daylight, Mortal Kombat şi
tWlll _ cei care utilizează programul frecvent. Panic Room sunt primele care îmi vin în
Pentru început, trebuie precizat, pentru minte, remarcabile prin spectaculozitatea
cel care nu sunt familiari cu programul, că lor), Title Designer-ul este simplu, eficient şi
procesul de lucru (workflow-ul) din Adobe tocmai potrivit pentru un amator care îşi
Premiere este organizat in jurul a trei editează filmările de la nuntă sau din
ferestre principale: fereastra de gestiune a vacanţa la munte. Puteţi îmbina text (cu
proiectului, în care importaţi toate fişierele numeroşi parametri editabili) şi forme
de care aveţi nevoie în realizarea montajului vectoriale, le puteţi anima cu keyframe-uri si
(video, audio ţi imagini), fereastra Timeline, gata genericul. Importarea lui în managerul
In care aranjaţi clipurile, introduceţi de proiect este automată. Title Designer este
tranziţiile şl aplicaţi efectele şi filtrele şl o adăugire mai mult decât bine venită în
fereastra Monitor, in care puteţi vedea pachetul Adobe Premiere.
efectiv ce se întâmplă (clipul sursă şl clipul Pe partea de filtre si efecte, Adobe
final). Restul panourilor (colecţiile de Premiere se poate lăuda cu o bibliotecă
tranziţii, efecte şi filtre, fereastra de extensivă: 79 de efecte video, 75 de tranziţii
navigare şi informaţie etc.) sunt practic şi 24 de efecte audio. Unele dintre ele sunt
dispensabile dacă nu aveţi un monitor de comune cu cele din Adobe After Effects, dar
19 Inel. Este mai bine să le ţineţi minimizate se vede clar că Adobe vrea sâ păstreze în
până ce aveţi nevoie efectiv de ele. continuare separarea dintre cele două
Una dintre primele opţiuni noi care pachete. Oricum, este de ajuns un simplu
devine aproape imediat evidentă este webeam şi efectul Lightning pentru a turna
posibilitatea de a face preview în timp real un episod din MutantX. încercaţi dacă nu ne
pe un clip sau montaj de clipuri din Timeline. credeţi. Pe partea de editare audio, Premiere
Până acum era nevoie să aveţi o placă conţine programul 5onic SmartSound, care,
specializată pentru editare video (cum sunt cu ajutorul sample-urilor incluse poate crea
cele de la Pinnacle) pentru a putea vizualiza automat un acompaniament muzical pentru
cum va arăta clipul final, cu tot cu tranziţii un clip video. Urechea muzicală nu este o
ţi efecte. Pentru cei care nu erau dispuşi să cerinţă obligatorie.
cheltuiască 400-500S pe un astfel de In final, cea de-a treia nouă opţiune din
dispozitiv, un mare X roşu marca locul în care Premiere 6.5 este codec-ul MPEG de la Main
urma să intervină tranziţia sau efectul Concept, cu care vă puteţi exporta creaţiile
respectiv. Acum este de ajuns să ţineţi în format VCD, SVCD sau DVD. Pentru a scrie
apăsată tasta Alt în timp ce faceţi scrubbing DVD-uri nu vă mai trebuie decât Sonic DVDit
(plimbarea capului de citire dintr-o parte Lite, care este şi el inclus. Codec-ul MPEG
intr-alta in cadrul ferestrei Timeline) şi este bine venit si merită salutat pentru
tranziţiile/efectele vor deveni ca prin modul intuitiv în care este implementat, cu
minune vizibile. O modalitate alternativă numeroase preset-uri pentru novici.
i
i j iii -u •Li ./., este setarea opţiunii de Real Time Preview Manipularea parametrilor avansaţi este
A*
flfl u fir. Au
pentru vizualizarea în Timeline şi apoi necesară însă dacă vreţi să obţineţi maximum
trebuie numai să apăsaţi tasta Enter pentru a de performantă, iar codec-ul de la Main
vă vedea creaţia. Preview-ul Real Time este Concept este destul de lent faţă de DivX de
dependent de hardware, în momentul în care exemplu. Dacă vreţi sâ exportaţi flux video
cerinţele de sistem nu sunt satisfăcute pentru streaming pe web, aveţi la dispoziţie
DETALII programul începând să sară cadre. Pe un formatele Windows Media şi Real Player. Totul
Athlon 600, 256MB RAM s-a descurcat insă a fast acoperit.
• Nume: Adobe Premier • Web: www.adobe.com
• Versiune: 6.5 rezonabil. Opţiunea de Real Time Preview nu
• Procesor: PIU 600MHz Adobe Premiere 6.5 este un upgrade
• Producător Adobe Systems VERDICT: este din păcate disponibilă decât pe DesktDp,
• Memorie: 256MB RAM bun, dar mai util pentru cineva care îl
• Distribuitor: I.R.1.5. S.A. : /10 nu şi pe un televizor accesat prin TV-Out sau
• HDD: 400MB cumpără direct de la această versiune decât
(www.frls.ro) • Video: DirectX 16MB Un upgrade pe ecranul unei camere video ataşate.
pentru cei care folosesc deja versiunea 6.0.
rezonabil.
"COMUNIC®ŢII Mobile este revista care
va dezvăluie limitele tehnologiei şi
felul în care lumea a ajuns să se dezvolte
aşa cum o vedem noi astăzi Aceste
pagini ne arată cum au reuşit savanţii
să pună bazele lumii moderne: de la
telegrafia fibra optică, de la calea ferată
la avioanele invizibile, de la primii paşi
în şcoală şi până la studiile profesionale
ale marilorfirme ce conduc lumea.
Poveştile oamenilor, maşinilor şi ideilor
construiesc imaginarul cu care noi
provocăm necunoscutul şi stăpânim
tainele viitorului"

Adresa:
Bucureşti, sector 1, 0.P. 22, CP. 124
TeL/fax: 01-315.20.42
Mobilink: 093319.678
E-maih redactia@comunic.ro
software
programare

DRUMUL PANA LA VB capătă şi

VISUAL el
.Net!
extensia

I Solution Expterer - S u p t f A p k e H o
I Get Started
Projects Find Samples
vyhat's New
L>,i Solution 'SunetApBcatle' (1 proiect)
Online Communitv &] p i SuperAplicatie

Headhnes BOI
SunerAplicatie
Modified
Today
Iţi bd References
• Astemblylnfo.vb
@ Forml.vb
Soarch Online
ADlicatie Today
Downloads
XtremPC Today §j$ S o l u t i o n E x p i o r c r 12$ Class Vtow

XML Web Services Buttonl System.Windows.Forms.Button


d
Web Ho sting
Open P r o j e c t New P r o j e c t |
B fti'i - i.
Hy Profile
1

BeckCojor 1 1 192,192,2SS

Microsoft
Backgroundlmaga | | (none)
DETALII ne vorbeşte de viteză mare d e execuţie. însă marea forţă a
Cursor Default
a N u m e : M i c r o s o f t V i n u l Basic .
tehnologia .Net, acestui limbaj este lucrul cu bazele de date, FiatStyle Standard
* Versiune: .Net Framework sau VB.Net. Câţi dintre noi ştiu domeniu unde îşi dispută titlul de campioană 12 F o n t M i c r o s o f t S a n s Şerif, 5 . 2 S p t
a Producător: Microsoft despre ce este vorba? Să facem o scurtă cu mediul d e programare Delphi. ForeCotor H ControlTeit
m Platforma: Windows KT,
călătorie în lumea creaţiei de software şi să Imago 1 1 (nona)
W i n d o w s 2 O 0 0 , W i n d o w s XP
Professional aflăm împreună cât mai multe despre cel VB 6.0 5AU VB.NET? ImarjeAEgn MdtîeCenter
Imagelndex • (none)
• Procesor: Pentium B 450MHz mai popular limbaj de programare; Visual Cea mai recentă versiune de Visual Basic nu
• Memorie: 160MB
Basic.
ImogcLIst (none)
mai are pe post de terminaţie un număr cum BrnhrTni * f t Un
a HDD: 2.5GB nu
a V i d e o : SVGA ne-am fi aşteptat ci poartă numele de • ciick
CE ESTE VISUAL BASIC? VB.Net. Diferenţele între VB 6.0 şi VB.Net TextAlign MddleCenter

BASIC (Beginner's All-Symbolic Instruction sunt mai mari decât am crede: tipurile de B «dinvlor

Code) a fost elaborat în anul 1963 şi a fost variabile au fost schimbate, sintaxele au
ADowDrop False
ConteitHenu (none)
primul limbaj de programare ce a permis devenit mai rigide, a fost schimbat modul de DlabgResult Nona
acces al bazelor de date şi o serie de funcţii Enablad True
j Private Sub ButConl C l l c k ( B y V o l sendec As Syseem.ObJecc, ByVal e
IbAîisaee.j
au dispărut. Toate acestea au fost realizate
End Sub affflBBEH B a u l i [Gets or s e t i tha (otearound color o f U i t contrcJ.I
pentru a asigura o interoperabilitate între o Text
The t e x t eontained in t n e control.
-unu ff GetchiktttPoInt
serie de limbaje de programare Visual Basic,
E§* P r o p e r t l e s | O Dynsmie Hs!p |
C++ etc. Tot cu mediul de programare Visual
•9 G etContatorControl
G;iUfctirr.;5îrvlco
• GotNextContioi
J Basic.Net se pot dezvolta foarte rapid site-
uri dinamice cu acces la baze de date în
fn"ş|
9 Getîypa
fjf? Hantfe
limbajul server-side ASP.Net. enalncr m*»

m0 0
vB Hdrjht
«rida U satap mJtMMnwt FtEiHii

Bff Imege d ESTE GREU SĂ ÎNVĂŢ VB.NET?


a a _ a | ŞM^R programatorilor să creeze software-ul fără să Este un limbaj foarte uşor de învăţat iar ttoto-l AVJETWlft AJTJCT Wrt
«VEaCJfm hckMDi ţtn-ia
fie preocupaţi de gestionarea părţii mediul de dezvoltare este foarte bine tos*
Data J
Conponents i hardware. Lansarea Visual Basic 3.0 a marcat realizat. Interfaţa grafică (butoane, căsuţe
W i n d o w i Forms
începutul programării vizuale ce permite text, combo-box etc) se realizează cu p a |&E»>tiltiu|
tatuat |CV**ra£Jwr«
k> Polntcr
dezvoltarea de software complex într-un ajutorul mouse-ului iar tastarea codului este •1 ftt-u 1
A Labei
timp scurt şi la costuri mici. Daca în C++ simplificată d e funcţiile d e auto-completare
"** 1 1 t* | ln< | HNs |
â LWl&bd
pentru a realiza un simplu buton pe o şi ajutor rapid. Funcţia de auto-completare
ȣl BuUen j
fereastră ne poate lua ore bune de muncă, detectează caracterele tastate şi afişează un
!îîî TestBoi
în Visual Basic această aplicaţie este gata în pop-up cu variantele posibile iar facilitatea
Sl Mamenu
mai puţin de 3 minute. Viteza de elaborare a de ajutor rapid afişează sintaxele în funcţie
|7 CheekBox

F RsdtoButton avut şi costurile ei: viteza aplicaţiilor era de context. Niciodată programarea nu a fost
[*!] GroupBos mult mai mică decât a celor realizate în atât de uşoară şi de frumoasă.
C++. Problema a fost rezolvată pe parcursul
i^J

PfctureBoi
Panel timpului, VB 6.0 realizând compilarea în cod CE ESTE .NET?
Ş T OataGrtd nativ. Este un termen ce defineşte o serie de
ÎM Ustfiox
tehnologii şi produse software elaborate de
CheckedlistBoi
CE PUTEM FACE CU VISUAL BASIC? Microsoft. La început a fost numit NGW5
Ş | CoraboBoj
De la aplicaţii de gestiune până la jocuri (Next Generation Windows Services) şi
ÎS'UstWew
orice este posibil de realizat cu ajutorul reprezintă o platformă ce este în viziunea
fel TreeWew programare .Net au nevoie de pachetul
acestui limbaj. Visual Basic oferă un mediu Microsoft înlocuitorul sistemului de operare
_ J TabContrcJ Framework pentru a rula. Acesta este
de dezvoltare integrat (IDE) ce ne pune la Windows. Prin .Net se va realiza o integrare
f i ] DaieTunsPiclcr disponibil pentru download gratuit de pe
dispoziţie tot ce avem nevoie pentru a foarte bună a calculatoarelor personale la
^ nonthCBkrnf»
site-ul www.microsoft.com
a u HScroBar realiza rapid aplicaţii Windows, Internet. Această platformă include .Net
<http://www.microsoft.com>. Dacă vreţi să
Şj VStroBar client-server, web service, pagini Internet Framework ce reprezintă o colecţie de
aflaţi mai multe despre cum să realizaţi
& Tmer dinamice (ASP), biblioteci cu legare dinamică servicii ce pot fi utilizate d e aplicaţiile .Net.
aplicaţii Windows sau site-uri dinamice cu
•H Spttter (dll) sau aplicaţii ActiveX. începând cu Visual
ajutorul limbajului de programre Visual
f l DomainUpDcwn Basic 6.0 putem folosi foarte uşor funcţii AM NEVOIE DE .NET FRAMEWORK? Basic.Net vă aşteptăm sugestiile şi părerile
DirectX ce permit realizarea unor aplicaţii cu Aplicaţiile realizate cu un limbaj de
CtcbosrdRhg l - l pe adresa de e-mail a redacţiei.
hai s ă n e c u n o a ş t e m m a i b i n e :-)

enter
rV.mcdonalds
1 o » ' V >

|Red Guy / johnabbot2002@yahoo.com


Red Guy este un cititor fidel al revistei XtremPC şi Galerii Xtreme este una dintre rubricile sale preferate. Ne-a trimis câteva din creaţiile lui, dintre care le-am reţinut
pe cele mat interesante două imagini. "Centura de asteroizi" nu este foarte complexă, dar ne-a impresionat plăcut, iar Tarul' este chiar o reuşită.

EJVuliurar loan / crazvman@personal.ro


"Monster Truck-ul l-am realizat folosind edit mesh, apoi mesh smooth, iar textura, nu prea cine ştie ce, în
Photoshop", ne spune autorul, care a folosit pentru modelare şl randare 3ds max 5. Am reţinut doar această
imagine dintre cele trei trimise, pentru că ni s-a părut cel mai bine lucrată.

Tilllllll! Calin Lăpugeanu


apo 11 o_t mişpe r sona I. ro
Imaginea cu muzeul este făcută
in 3d studia max 4 cu plugin-ul
Luminaire Gl, iluminarea folosind
4 Area Light. Barca a fost făcută
după un contur Tn plan, la care a
dat extrude si apoi a dezvoltat cu
FDD. 'Scrisul de pe placă este
rezultatul unei lipse de
inspiraţie", afirmă autorul.
Rând area a durat aproximativ 23
minute, in încheiere autorul ne
atenţionează: "o să revin cu
imagini mai noi, zilele acestea
achiziţionând 3D Studio Max 5".
lată un om bogat.

Cristian /
criitian@hs.ro
Autorul ne spune că ne-a
mai trimis si alte imagini,
dar că nu le-am publicat.
Dacă erau măcar la fel de
bune ca cea de faţă,
înseamnă că motivul
nepublicârii este că nu au
ajuns la noi. Şi ne pare rău."
Imaginea "Baie, dragă baie"
a câştigat premiul Kotapress
(mărturisim că nu avem nici.
cea mai mică idee ce
înseamnă asta) si a fost
randată in 3d studio max 4.0
cu Brazii, pe un Pentium 4
Dacă vrei ca realizările tale grafice să apară în această 1,5GHz cu 256RDRAM. Din
rubrică, trimltele, însoţite de nume ţi detalii privind păcate dimensiunile imaginii
modul de realizare, la adresa de mail Modelarea maşinilor este de apreciat, insă din păcate autorul nu s-a mai
redactia@xtrempc.ro sau prin poştă la: XtremPC, sunt puţin cam mici, dar
Str. Puskin !S, Bucureşti 1 sperăm câ autorul se va ostenit sâ le plaseze într-o scenă care să le pună in valoare, trântind
revanşa data viitoare. nişte texturi terne pe jos si de jur împrejur. Sugerăm examinarea
iluminării şi punerea în scenă de la http://www.suurland.com/, de

Galerii
exemplu. Sau de pe aproape orice site de prezentări auto.

Xtreme
Singura expoziţie offline -
care găzduieşte creaţiile taie

aclombile 2002
software
grafică JL
Râzvan D'urlea /
a n_dur4efl(?ya hoo.com
"Clădirile din imagini sunt
făcute cu Terrain Editor-ul
din Bryce4 sau Bryce5, iar la
unele m-am folosit şi de
ceva primitive. Norii sunt
sfere cu textură de nori." In
majoritatea cazurilor
autorul a încercat să
acopere cerurile originale
deoarece, "la acest capitol
Bryce-ul lasă mult de dorit".
Obiectul sub formă de roată
de pe masa din "Pieces from
my world" este făcut în
Blender, iar posterul cu el
de pe perete este o imagine
renderizată in Blender. "Ştiu
că preferaţi mai mult Max-ul
dar sper totuşi să vă placă şi
imaginile mele", ne spune
autorul. Nu preferăm mai
mult Max-ut, ci doar se
întâmplă să primim mai
multe imagini create în Max.
Imaginile tale ne-au plăcut,
şi ca dovadă, au fost
publicate.

octombrie 2002
internet
Xplorer xtrem

MEDIA ONLINE G H

P E N T R U
I D U L t ă u o f f l i n e

O P T I M I Z A R E A

N A V I G Ă R I I o n l i n e

[STAŢII RADIO _ _ - . _ . . , . _ _ —
htcp://nows.floopjlc',CQm
> > t

http://vAvw.shoutca5t.corn/
download/broadcnst.phtml Google şi-a lansat serviciul de ştiri, care momentan, ca şi motorul de căutare de imagini la
vremea lui, este în stadiul beta. Cu toate acestea nu am întâmpinat probleme în utilizarea
lui, şi asta e un lucru bun având in vedere că este vorba de ştiri preluate din 4000 de surse şi
actualizate constant. Principalele domenii sunt Mapamond, S.U.A., Afaceri, Ştiinţă şi
BjjpţEKL .,
SB t gşsfpeiîr£—- Tehnologie, Sport, Divertisment şi Sănătate. Ele sunt afişate implicit ca pagină HTML, cu
llnk-uri şi poze, dar puteţi alege şi să vedeţi varianta text-only, fără poze. Pagina de ştiri
este o completare binevenită pentru un motor de căutare excelent.
l/V

http: //www. baslchardware.com/

De-a lungul timpului v-am tot Cu hardware-ul nu e de joacă şi nu toţi sunt experţi în acest domeniu. De aceea un site care să
vă introducă în lumea din interiorul carcasei şi să vă ofere răspunsuri la problemele spinoase nu

1
prezentat staţii de radio Împrăştiatei
poate fi decât binevenit. Intră în scenă Basic Hardware. In paginile site-ului găsiţi explicate
unde nfcl cu gândul nu gândeaţi pe
rostul şi modul de funcţionare al tuturor componentelor şl puteţi învăţa cum să instalaţi o placă
Internet. A sosit timpul să aflaţi cum: DM de bază/un procesor/un modul de memorie/etc, cum să formataţi şi să partiţionaţi harddisk-ul

1
vă puteţi alătura comunităţii radio sau cum să faceţi overclocking fără să regretaţi rezultatele nedorite. O secţiune deosebită este
online, folosind tehnologia Dream Machines/Calculatoare de vis, care prezintă cele mai bune configuraţii care ar putea fi
Shoutcast, de la Nullsoft, creatorii p '••?.ac!a—
asamblate cu componentele disponibile pe piaţă la momentul respectiv.
Winamp. Procesul de instalare nu
http://www.compietelyfreosoftware.com
j este deloc complicat şi puteţi afla
| detaliile din cadrul acestei pagini, Site-urile care găzduiesc programe gratuite sunt multe, dar rar se întâmplă să găsiţi pe unele
dintre ele programe care să vă surprindă prin calitatea lor şi prin faptul câ nu costă nimic.
| insă trebuie să ştiţi câ problemele
Iar acum când Download.com a început să pretindă înregistrare (gratuită, încă) şi taxe pentru
; legate de copyright sunt extrem de găzduirea programelor, orice altă alternativă este binevenită. "Completely FREE Software"
încâlcite. Surprinzător, sau poate că mai are chiar şi utilitare pentru Windows 3.1 şi DOS, în caz că printre voi se numără şl
nu, există totuşf peste 2500 de staţii persoane care încă nu au auzit că am trecut în secolul 21. Singura problemă este actualizarea
Shoutcast pe Internet, ascultate de destul de anevoioasă, care face ca site-ul sâ fie mai mult un depozit de programe uitate
I aproape 30.000 de utilizatori prin decât o destinaţie săptămânală. Să nu mai vorbim de zilnică.
Intermediul Winamp. încercaţi si vot. http://www.alltooflat.com/Beeky/eigoog/
slgooD Ce s-a întâmplat cu motorul nostru favorit de căutare? S-a întors lumea pe dos şl noi nu
STAŢII TV ştiam? Cei de la AllToFlat vor să vă pună la încercare capacitatea de adaptare, oferindu-ne o
versiune "in oglindă" a renumitului Google. Evident, pentru a găsi un termen va trebui să îl
http://www.saulbass.net/
scrieţi de la coadă la cap, şi să nu vă miraţi dacă în pagina cu rezultate, acestea vor fi .
psychostudio/ aranjate pe partea dreaptă în loc de partea stângă. Din fericire efectul "viceversa" se rezumă
• la Google: paginile căutate apar normal pe ecran. Recomandat persoanelor dixlexfce sau
celor care citesc cu oglinda lângă monitor.

http://www.groovyjava.com/

Jocurile browser-based, ce pot fi jucate confortabil direct din fereastra Internet Explorer,
sau pentru cei care fac alegeri greşite, Netscape, sunt in marea lor majoritate Flash sau
Shockwave. Macromedia a câştigat pe nesimţite supremaţia asupra divertismentului pe
Internet (nu luăm în calcul MMORPG-urlle). De aceea nu putem decât să ne bucurăm că există
o oarecare competiţie din partea Java iar In cadrul paginii menţionate veţi găsi o întreagă
colecţie de jocuri atractive. Vă recomandăm Space Cowboys, dar nici Street Combat nu e de
Acest site, dedicat lui Saul Bass, Ici de colo, aducându-vă aminte de vremurile de aur ale Double Dragon.
storyboarder care a lucrat
îndeaproape cu Alfred Hitchcock la
realizarea Psycho, vă dă
posibilitatea să realizaţi propria
De
^Cititori pentrU
CitîtOn Navigare la Întâmplare
ntlp://p5ylux.psycn.tu-dresden.de/i i'kav, a
versiune a scenei cu înjunghierea de Radu Râdulescu ne-a anunţat câ a găsit răspunsul la întrebarea "De 20MaterialAvww.iliusionwarks.com'html/sb;
la duş. Care dus? Care Psycho? Dacă ce cască oamenii" în pagina http://www.sciencenet.org.uk/ O adresă lungă, ce vă va pune în
vă puneţi aceste Întrebări, înseamnă database/Social/Senses/ s00195c.html. Sinceri să fim, nu ştim cine faţa uneia dintre cele mai
că v-aţl născut prea târziu. Copiată, l-a întrebat, însă site-ul ne-a captat atenţia. Am aflat mai multe ciudate iluzii optice pe care am
repetată şi parodiată In nenumărate date despre sindromul PMS, deşi ne-a părut rău după aceea pentru întâlnit-o până acum.
filme, scena duşului din Psyco este curiozitate. Am aflat cum funcţionează receptorii senzoriali la nivel Descoperită de profesorul de la
un moment clasic de molecular şl ce lungimi de undă au radiaţiile care ne bombardează Massachussets Institute of
cinematografie. Tot ce aveţi nevoie prin găurile din stratul de ozon. Technology (MIT) ea mai poate fi
pentru a o recrea In viziunea Sperăm că pe voi vă interesează, găsită şi aici (http://web.mit.
proprie este cel puţin Flash 4 pentru că noi la un moment dat am edu/bcs/ adelsonfigures.html),
instalat pe calculator ş1 o legătură schimbat postul pe ceva mai puţin dar la prima adresă aveţi şi
rezonabilă la Internet. Apoi daţf-vă educativ dar mai distractiv: posibilitatea sâ verificaţi şi altfel
frâu liber Imaginaţiei in montarea http://www.funscl.com/ - locul In decât In Photoshop că ochii vă
secvenţelor disparate. care ştiinţa este şi amuzantă. înşeală.

o c t o m b r i e 2QOZ
T I L Î N O R I C E Î M P R E J U R A R E !
G H I D E A Z A - T E D U P A S I N G U R E L E P R E Z E N T Ă R I C A R E C O N T E A Z Ă

ECTS
TEATURE 66
' t o r K t L t u l , U A M L N I bl J U L U K I
Locul unde cu Jccuille r.u este de joacâ
Legea împotriva jocurilor de noroc promulgată în Grecia în luna august a produs valuri în

AQUANDX: REVELATIOH PRM


I A1MPRESE
I 70
lumea jocurilor datorită exprimării nefericite şi consecinţelor acesteia. Prin ea s-a interzis
orice formă de joc desfăşurată într-un loc public, ceea ce includea Internet cafe-urile ţ i
S.TALK.E.Rj DBUV10N LOST 71
chiar jocurile pe telefonul celular. Primii arestaţi, patroni de internet cafe-uri care au permis
V1ETC0NG 72
clienţilor să joace CounterStrike ţ i şah pe Internet, au fost totuşi achitaţi şi aceeaşi curte a
M1STMARE 73
declarat legea neconstituţională. La scurt timp, cedând în faţa presiunii publice şi (sperăm) a
F1RE5TARTER 7M bunului simt, Guvernul grec a modificat legea precizând că interdicţia este valabilă doar în
IIAHHIBAL 75 cazul în care jucătorii au posibilitatea să obţină un profit în urma acestei activităţi. Final
STARCRAFT: GHQST 76 fericit.
BROKEN SWORD 3: THE SLEEP1NG DRAGON 77 Rămânem totuşi cu gustul amar că jucatul pe calculator este încă privit ca un
comportament deviat, faţă de care vizionarea telenovelelor timp de cinci ore pe zi sau a
AVAN
DELTA FORCE: BLACK HAWK DDWN E
[RE
78
meciurilor de fotbal in timp ce înjuri ehipa adversă sunt lucruri fireşti, de care nimeni nu se
ruşinează, cu atât mai puţin nimeni nu le interzice.
NO ONE UVES FOREVER: A SPY IN A HARMS.'S WAY 80
UNREAL TOURNAMENT 2002 82

GRAND PRIX 1 PREZENTĂRI LINIA DE SOSIRE


Simulatorul de curse In care experienţa de Joc
64

contează cel mal mult


ICEWIND DALE II 86 1. Hitman 2: Silent Assasin - IO - EiDOS- Monosit - Action - 4.10.2002
Poate ultimul reprezentant al unul gen 2. Unreal Tournament 2003 - Digital Extremes • Infogrames • Best Distribution • FPS - 4,10.2002
foarte apreciat
OPERATION FLASHPOINT: RESISTANCE 89 3. - Impresslons - Vivendi - Best Distribution • Strategie • 4.10.2002
Cehll încă nu l-au Iertat pe ruşi 4. Emplre Earth: TheArt of Conquest • Mad Doc • Vivendi - Best Distribution - Strategie - 4.10.2002
5. The Sims Unleashed - Maxis - Electronic Arts - Best Distribution - Simulator - 4.10.2002
BATTLEF1EL0 [942 90 6. [cewind Dale II - Black Iste - Interplay - Best Distribution • RPG - 11.10.2002
Cel mal plăcut mod de a face armata
7. Earth 2150: Lost 5ouls - Reality Pump • Strategy First • Best Distribution - Strategie - 11.10.2002
DIVINE DMWTY 9M B. No One Lives Forever Z: A Spy In H.A.R.M.'s Way - Monolith - Sierra • Best Distribution - FPS - 18.10.2002
Un nume nelnsplrat pentru un joc destul de Inspirat
9. Archanqel - Metropolls - JoWood - Best Distribution • Action/RPG -1B.10.2002
DAM CuVAKTuL CrTTfTJRtLOR 10. Europa 1400: The Guild - 4D Rulers - JoWood - Best Distribution - Strategie • 1B.10.2002
Părerea ta contează! Începând cu numărul 11. NFS Hot Pursuit 2 - Electronic Arts • Electronic Arts - Best Distribution - Racing - 24.10.2002
VII toi vom Inaugura a noua rubrica, "Dam 12. .r - Arkane - JoWooD - Best Distribution - RPG - 25.10.2002
cuvântul cititorilor'', care oferă cititorilor 13. Iron Storm - 4X Studio - Wanadoo Edition • Monosit • FPS • 25.10.2002
noştri posibilitatea de a contribui ta realizarea
revistei. Daca ati Jucat un Joc si aveti o părere 14. Vietcong - lllusion - Gatherino, of Developers • Best Distribution • FPS- 25.10.2002
nu ezitaţi u o împărtăşiţi cu noi, pentru ca ne 15. Roller Coaster Tycoon 2 • Chrls Sawyer- Infoorames - Best Distribution • Strategie - 31.10.2002
interesează. Prezentările continind 16. Delta Force: Black Hawk Down - Novalogic - Novalogjc - Best Distribution - Shooter tactic - 31.10.2002
aproximativ 150 de cuvinte '. o nota de la 1 la 17. Project Nomads - Radon Labs - CDV - Best Distribution - Acţiune - 1.11.2002
10 trebuie trimise ta adresa
citi ton <w«t! empc.ro. llu exista restricţii in 1B. Strident - Phanr.ap.ram - Pnantagram • N/A - Acţiune • 1.11.2002
prt/InLa Jocului care face obiectul sau dar este 19. Duality - Trilobite • Phantagram • N/A - Acţjune 1.11.2002
de preferat ca el sa fie de o data mat recenta,
20. .. •• - Electronic Arts - Electronic Arts - Best Distribution - Sport • 1.11.2002
tn flecare luna cele mal bune articole de la
cititor.) vor fi publicate in revista iar cei mal
bun dintre ele va fl premiat cu un joc original.

EMPER0R: RiSE 0F THE MlDDLE KlNGDOM Arx F a t a l i s FIFA Footrjall 2003


Un Joc de război care nu se
complică foarte mult cu
simularea realităţii dar
(Hl^lil!^
-*^s^
Serie de strategii
economice care
a început CU
Inspirat din
Ultima
Underworld, Arx
Motorul grafic
este complet nou,
Al-ul a fost
recreează fidel atmosfera de război total, Caesar şl a Fatalls este un modificat pentru
cu bătălii grandioase la care poţi participa
ca simplu Infanterist sau conducând continuat cu RPG la persoana a juca mal bine
vehlcole diverse, de la tancuri la vapoare Pharaoh şi Zeus Întâi care are loc in echipă,
5i avioane. poposeşte acum în China. In afară de Intr-o lume cuprinsă In întregime de jucătorii seamănă mal mult cu
specificul local nu veţi găsi nimic nou, ba Întuneric al cărei locuitori au fost nevoiţi echivalenţii lor reali şl la aspect şi la
n u n riAi
Ultimul sosit din seria de
(fix chiar s-a renunţat la unele din noutăţile
aduse de Zeus. Cei pasionaţi de Ideea de
a construi un oraş nu vor dori sa-l rateze
sâ se mute în subteran. Sistemul de
folosire a vrăjlor este foarte Interesant,
acestea se obţin prin desenarea unor
modul de joc (ar noul mod de control va
permite crearea unor situaţii foarte
realiste cum ar fl jucători nereuşind să
" Jocuri ce au toc în Forgotten insă cel care nu au apreciat seria nu vor simboluri cu mause-ul la fel ca în lovească mingea cu capul. FIFA 2003
* Realms nu se remarcă prin inovaţii Insă
perfecţionează elementele care au făcut găsi aici nimic care să-l facă să se Blackâwhlte, dar aici rezultatul este dat promite o mulţime de noutăţi, sfi sperăm
ca titlurile precedente să fie succese. răzgândească. de înţelesul combinat al acestor simboluri. că acestea vor fi benefice.
Prod: imprenion > Publisher VWtndl Pnxt Ariane^ PuUfahen JoWooD Prod; Electronic Arts » Publisher: Electronic Arts
Dhtn Gest Dtetribution > Gen: S t r a t e g i e Olstn N/A > Gen: RPG Dlstr: Best Distribution - Gen: Sport

m octomhrle 1002
Merită să joci originale

B&sH5&ll&r
SERIES
J O C U R I L E G E N D A R E DE LA
S l E R R A SI BLIZZARD

Swat 3 Alien vs. Predator Diablo Starcraft Warcraft 2


Elite Edition Gold Edition & Broodwar Battle Net Edition

Jocuri distribuite in România de Best Distribution SRL


Tel/fax: 021 345.55^05/06/07 e-mail: i n l o @ g a m e s h o p . r o
minut/v 11?
w w w . g a m e s h o p . r o www.sierra-online.co.uk www.blizzard.co.uk
12 NUMERE LAPRET DE II

Un joc original gratuit


l o c u r i
feature

ecuTaooa
E 9 - 3 f Duţju I c n u s IOUJT london
M m m
Thursdaj^ luam - 6pm

j Ridau |(yoam - Gpm

j Soruidop 'ilOem - I p m ;

w h c r o gat ies rnean b u l i n e »

1 yi/elcome to ect5*2002
Thursdau IQam-B
Ftldau \Ostn
Saluidsy IQam 3351 w h e r e g a m e s m e a n business ^
29-3IOUH" esrfâ-coutf tondon
51

ECTS 2002
Locul unde cu jocurile nu este de joacă
ECTS (Electronic Computer Trade IN AFARA CONSOLEI
CUBOZOICUL STAND EIDOb*--
Cel mai mare publisher care a expus la ECTS a
Show), aî doilea târg de jocuri la nivel fost UBISOFT, având totodată si cea mai
mondial după mult mai marele E3 ce
are loc anual în Statele Unite, este
privit de specialişti din două puncte de
vedere complet diferite. Pe de o parte
este considerat un foarte bun prilej
pentru a prezenta presei şi celor
puternică gamă de jocuri prezentă în
expoziţie. Topul liniei a fost Splinter Cell,

m
SlDps

mSU
interesaţi tot ceea ce se pregăteşte desen animat).
pentru lansare în ultimele luni ale Marii publisheri nu au fost in totalitate
absenţi, Electronic Arts sau Eidos afişând nişte
anului. Pe de altă parte (şi aici în standuri accesibile numai membrilor selecţi ai
special de către firmele producătoare presei sau vecinilor de bloc, fără a prezenta
de jocuri) este considerat un târg care producţia cu care UBISOFT doreşte să aducă insă publicului gama de jocuri pe care o au în
stilul Metal Gear Solid şi pe PC. Iniţiativă lucru. Acest lucru s-a realizat in cadrul unor
nu-şi mai are locul în bugetul nobilă şi probabil plină de succes in momentul petreceri separate, în afara târgului, de care
planificat pe iânga E3, deoarece în care pe consolă stilul de joc a captivat puteţi citi t o t pe parcursul acestui articol.

evoluţia jocurilor este prea mică în milioane de utilizatori. 0 combinaţie destul de Pe lângă UBISOFT, care cu siguranţă a
dinamică de spionaj, luptă, supraveghere şi dominat zona de PC-uri, apariţiile interesante
numai câteva luni care despart cele 2 strategie au făcut din acest first person le-au constituit publisherîi mici (ca nume) care
târguri pentru a merita investiţia în shooter câştigătorul premiului cel mare la au afişat totuşi un număr rezonabil de t i t l u r i
ECTS. Gama UBISOFT expusă a mai inclus (3-4) din care unele chiar de o calitate
bani generată de participare. Anul
deosebită. Pot f i încadraţi aici cei de la
acesta însă, târgul a căpătat o a treia CENEGA (Cehoslovacia) cu ale lor Another War
semnificaţie. El a reprezentat suportul (primul RPG situat in al doilea război mondial,
despre care aţi putut citi în XtremPC) şi Shade:
pentru una dintre cele mai mari
demonstraţii de forţă realizată de Sony
pentru consola PlayStation2. Chiar
dacă nu au fost direct prezente,
celelalte console (Xbox, GameCube,
Game Boy Advance) au primit o
deosebită atenţie din partea
Rainbow Six: Raven Shield (continuarea deja
producătorilor, arătînd evident direcţia
celebrei serii) şi XIII (un FPS realizat în stil de
spre care piaţa jocurilor se îndreaptă.

• o c t o m b r i e 2002
locuri
(eatu re
I
Wrath of Angets (un 3rd person action adventure n r i i r - r n i i i • r-.x» i nr* Slalomând cu abilitate printre standurile ECTS am descoperit mulţimi de
cu tentă medievalo-religioasă despre care veţi PRIETENI LA FATA LOCULUI r o m â n i a f l a t i l a f a t a ^ l a l a r e z u l t a t e l e ..
putea citi în următorul număr XtremPC). Un al
doilea pretendent al coroanei de publisher mare
dar cu nume mic este 1C Company, din Rusia.
Firma cu 300 de angajaţi si venituri de 35 de
milioane de dolari în 2001 dar care nu şi-ar putea
vinde numele nici pe valoarea a 2 eugenii
îngheţate a prezentat mai multe t i t l u r i care, Teo Pădurarii Doru Radu(B Mlhall Stegaru Adrian Niculescu

chiar dacă nu crapă de originalitate, au acel tip General Manager Dutiiiiiition Manager Redactat Şei BusfttCH Cooiilirutm Gcivr.il MaiUgCI General Mâitagei

de "ia-mă de tastatura" care captivează mulţi Best Distribution Best Distribution Level Sony Skin Media KBC
j u c ă t o r i . RC Care este simulatorul lor de maşini
descifraţi, sau nouă, după apariţia jocului.
Ultimul t i t l u cu valenţe interesante prezentat de
1C este Perimeter, un RTS original care se va
baza nu numai pe înfruntările directe dintre
jucători ci şi pe abilităţile oferite acestora de a
modifica complet terenul de joc (construire,
distrugere, terraforming). Dacă confruntarea de
acest tip va avea succes, rămâne sâ vedem In a
doua jumătate a lui 2003.
Ultimul producător care ne-a impresionat a
fost Arxel Tribe, o firmă mică, insă cu proiecte

P teleghidate, care, chiar dacă nu prezintă


veleităţi deosebite, oferă viteză, izbiturile şi
traseele necesare oricărui joc multiplayer
care
c se vrea atractiv. O producţie interesantă
la care 1C participă parţial, atât ca developer
dar şi ca publisher este IL-2 Sturmovik: The
Forgotten Batttes, expansion pack-ul pentru
popularul simulator de avioane. Acesta va
aduce noi fronturi de luptă în Ungaria şi
Finlanda, noi adăugiri de avioane fiind inca in
stadiul de proiect. BorderZone este un joc ce
foarte mari. Dintre acestea cel mai mult ne-au
impresionat Mistmare (despre care puteţi citi
chiar în acest număr) şî The Gladiators (un joc de
strategie care, deşi pare un pic dubios ca aspect locale) au variat intre mutanţi groteşti si odiosenii
grafic, oferă o imagine originală de arcade in bolnăvicioase, in câteva cazuri inăltime.1 lor
care jucătorul poate, pe lângă construcţia de deosebită fiind singura salvare de a intra in
clădiri, extragerea de resurse şl crearea de contact cu aspectele nefericite ale existentei lor
armate, utiliza de asemenea şl terenul la feminine. Uilaţi-vâ la ele, nuleii si apoi fugiţi. Cât
vă tin picioarele. Cele mal reprezentative noi
maximum, începând cu escaladări, ascunderi In
le-am considerat pe cele două mutante de la
peisaj sau, în ultimă instanţă, distrugerea
standul NVIDIA care nu am fost foarte siguri dacă
mediului înconjurător aproape In totalitate. erau deghizate pentru a juca într-un film de
Cel mai mare (dar totodată mic) eveniment groază sau pur şi simplu asa erau ele. Puteţi
îmbină elementele de role-playing şi acţiune organizat de o companie în cadrul târgului a fost remarca burta realmente râsfrângându-se peste
având o intensă preocupare spre partea de luptă. conferinţa de presă care avea să dezvăluie curea a mutantului blond, in timp ce danturile
Punctele sale forte se doresc a fi evoluţia detaliile nouluf Broken Sword: The Sleeping ambilor mutanţi par a fi pregătite să înfulece din
nelineară a poveştii şi posibilitatea oferită vizitatorii standului. După ce consideraţi câ le-ati
Dragon, continuarea uneia dintre cele mai
privit suficient, puteţi arunca o privire mai jos si
jucătorilor de a lua decizii in timp real dar totuşi populare aventuri pointftclick din toate timpurile.
la reprezentanta frumuseţii firmei Atari a cărei
într-un mediu pseudo-pe-turn-uri. Ce a vrut 1C Despre j o c , însă, mai multe în rubrica de prima
limbă pare a nu mai avea loc de nici un fel in gură
Company sâ spună cu asta vă rămâne vouă să fmpresie a acestei luni.

octnmbrlp 2001
Soccer 2. Jocul de fotbal care, în opinia noastră, 11 riguroase ale misiunilor ce trebuie îndeplinite.
IN PLAYSTATI0N2
dă o mare clasă seriei FIFA de la EA, a generat tot Tekken 4 este in continuare lupta Întruchipată şl
In paralel cu târgul principal ECTS dedicat "buslness-
timpul o coadă imensă la consolele de joc şi rezultă din colaborarea Sony - Namco. Chiar dacă şl
ului", Sony a organizat un eveniment dedicat
spectatori mai mulţi decât jocurile din campionatul seria Mortal Kombat a avansat, Tekken 4 continuă
consumatorilor: Playstation Experience. Menit să
nostru de fotbal. Cursele de maşini nu lasă loc de cea mal populară serie de lupte pe PlayStation2
arate suportul deosebit de care consola se bucura.
întors cu Toca Race Driver de la Codemasters, Shox păstrând-o la înălţimea primului loc în timp ce
Evenimentul Sony a avut succesul scontat si chiar
de la Electronic Arts, World Rally Champtonship II shooterele au căpătat un campion in persoana Iul
mai mult decât atât, participanţii comparându-l cu
Extreme de la SCEE şl Burnout2 de la Aklaim, toate TimeSplitters 2 de la Eldos. Sigur, multe din jocurile
E3-ul care are loc in Statele Unite. Atmosfera
oferind cauciucuri încinse minut cu minut în genul pe care le-am omis In această prezentare nu sunt cu
excelentă, sute de jocuri, concerte si concursuri au
care rămâne in continuare cel mal popular pe nimfe inferioare celor menţionate. Insă nici spaţiul,
ţinut în permanenţa in priză participanţii, de multe
ori accesul fiind blocat de organizatori din cauza
suprapopulării zonei de desfăşurare. Ca pe orice
platformă, jocurile prezentate au fost foarte
PLAYSTATI0N2 ... CONSOLA CU CEL MAI NUMEROS SI
diverse, pe lângă numeroasele titluri excelente
despre care vom vorbi, având ocazia să remarcăm o TOTODATĂ VALOROS SUPORT SOFTWARE DE PE PIAŢA
mulţime de jocuri pe care dacă le cumperi sau le
joci poţi f i catalogat cu uşurinţă drept cel puţin console. Tot Aklaim se păstrează în domeniul nici timpul şl nici numele revistei nu ne permit sâ ne
tâmpit. "Simulatorul de dat pumni in gură" (un joc sportului cu Aggressive Inline, concurentul "pe role" aruncăm Intr-o cavalcadă consolistlcâ. Odată ce
unde doi oameni in chiloţi îşi dau pumni şi picioare), al lui Tony Hawk, in timp ce sportul de a ucide aceste jocuri vor apărea şl la noi, intenţionăm, chiar
"omorâtorul de monştri" (monştrii apar pe ecran şl dinozauri continuă cu un nou episod tot de ta dacă pe sărite, să vi le prezentăm pentru a putea,
tu îi împuşti), "bătăi sângeroase în burtă partea Aklaim, Turok: Evolution. Chiar dacă în opinia măcar scriptic, să gustaţi din aventuri pe care PC-ul
a 8-a" (o mulţime de clone slabe de Mortal Kombat) noastră este un joc care In continuare sfidează nu le poate oferi.
şi alte astfel de titluri ;i-au găsit totuşi fanţi lor, evoluţia tehnologică dar şi concepţia de om
existând o preocupare evidentă a unor participanţi Inteligent, Turok se bucură de un enorm succes In IN FINAL
de a-şi utiliza cât mai puţin creierul şi cât mai mult rândul participanţilor, deci II vom insera (a jocuri ECTS-ul de anul acesta nu ar f l reprezentat prea
mâinile in abordarea jocurilor. Aceste titluri nu au atractive chiar dacă nu prea reuşite. Acţiunea a fost mult fără PlayStation Experience însă, ca în orice an,
făcut însă decât sâ scoată şi mai mult in evidenţă generată de Stuntman (produs de nou reveniţii rămâne singura alternativă pentru cei care nu ajung
titlurile bune care, cel puţin In opinia noastră, fac Atari), Jocul In care viteza, abilitatea, urmăririle, la E3. Bătăliile NVIDIA - ATi sau INTEL-AMD nu au
din PlayStation2 consola cu cel mal numeros ;f cascadoriile şl parcursurile contra-timp fac din avut nimic interesant de remarcat, in timp ce
totodată valoros suport software de pe piaţă. jucător un zomble care poate rămâne lipit de acţiunea cu adevărat Intresantă s-a petrecut la
Platforma preferată a majorităţii developerltor a controller ore întregi, linearitatea sa perfectă fiind sediile marilor firme producătoare. In orice caz, prin
avut astfel acoperite toate capitolele gaming-uluf. singura care îl poate tulbura armonia. Hitman 2 a impresiile şi prezentările de luna aceasta, alături
Sportul a fost susţinut de cel declarat totodată la completat tabloul celor care doresc acţiune dar şi de ce va urma in lunile viitoare, sperăm să vă
ECTS şl cel mai bun joc de consolă: Pro Evolution strategie pe consolă, loc unde viteza de execuţie dezvăluim cât mai pe larg experienţele
nu-şi mai are rostul, fiind înlocuită de planificări informaţionale pe care le-am avut.

M
oclon-itiilc 2002
locuri
(eature I

EA P L A
În vizită de lucru la sediul Electronic Arts
Lipsa marilor nume de la ECTS nu a fost simţită de toată lumea,
jurnaliştii mai bâgâcioşi ajungând şi la evenimentele private
organizate în afara târgului. Unul dintre acestea a fost "EA
BATTLEFIELD I9M2
Play" şi a aparţinut, în mod evident, celor de la Electronic Arts. Prezentarea se află chiar in acest număr XtremPC.
Trecând peste clasicele mâncare, băutură şi tratare foarte Simularea războiului total este, se pare. singura in stare sâ
atentă, menite întotdeauna să umfle burta şi sâ îndulcească detroneze CounterStrike in topul celor mai populare
penelul ziaristului de ocazie, evenimentul a fost menit să _i producţii dedicate muîtiplayer-ului.
prezinte stadiul în care jocurile EA se află şi, mult mai
important pentru noi, faptul că EA nu mai este atât de mult SIMS ONLINE
orientatată spre sporturi ca în ultimii ani, chiar dacă şi aceste
Cea mai perversă invenţie de la IRC si până astăzi. Toţi
titluri continuă sâ aducă firmei venituri într-un ritm de Formula
jucătorii vor putea interactiona online. vorbi, merge la
1. Ziarişti profesionişti, dar fotografi amatori, am reţinut de la
cumpărături sau... îmbrăţişa oricând doresc. McDonalds si
întâlnirea Electronic Arts atât impresii privind jocurile cele mai
Intel deja au cumpărat drepturi de publicitate in acest joc,
interesante aflate în lucru cât şi cadre cu mediul înconjurător,
cele două renumite branduri urmând a fi prezente in viata
menit să vă facă geloşi că nu poate fi achiziţionat la preţul la
5ims-ilor.
care un joc original ajunge in posesia voastră.

SIMCITY 4
S-a terminat cu conducerea unui oras de la distantă. Poti
deveni acum un simplu " s i m " aflat in trafic si de acolo sâ
conduci construcţia oraşului. Oraşul trăieşte, maşinile
circulă, fabricile prosperă sau poluează iar oamenii fac
grevă. Trimite politia să-i liniştească sau creează un vulcan
care sâ-i ardă de v i i . 5imCity4 se anunţă a fi un stil cu totul
nou, nu doar un continuator al seriei.

CCC: GENERALS
Pare a fi cel mai bun t i t l u din seria C&C din ultimii ani. USA
se infruntâ cu China si cu GLA (Global Liberation Army),
fiecare dintre facţiuni având caracteristici propri. USA
beneficiază de tehnologie. China de numărul de oameni in
timp ce GLA aplică tactici de gherilă. Terenul de luptă este
mult mai maleabil ca până acum (clădiri, copaci, etc. pot fi
distruse, oamenii alungaţi din sate samd). EA descrie acest
t i t l u ca războiul modern, combinaţia dintre CNN si
Hollywood.

NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2


A doua parte a celui mai bun joc de curse realizat vreodată
pe PC. Cursele tip arcade sunt susţinute de o grafică demnă
de tot respectul. Ceata volumetrică, elicopterele care te
atacă si traseele de viteză oferă ingredientele unei acţiuni
apetisante desfăşurată pe nu mai puţin de 120Km de traseu
si 3QKm de scurtături.

MEDAL OF HONOR: SPEARHEAD


Primul expansion pack pentru Medal of Honor te face ca in
postura Sg. Jack Barnes sa poţi experimenta 9 noi niveluri
singleplayer si 12 multiplayer. Căderea Berlinului va fi acum
. ' !;i discreţia ta.

JAMES BOND 007: NIGHTFIRE


4% Pentru prima oară titlurile James Bond capătă un realism
deosebit, putând poza în rol de shootere ^.tand-alone si nu
doar ca nişte povesti realizate după o serie importantă de
filme.
DATA APARIŢIEI: 22 NOIEMBRIE 2002
EV
ACŢIUNE
PRIMUL AQUANOX A A P Ă R U T CA O CONTINUARE
a Archimedean Dynasty, un t i t l u cu o grafică ce stabilea noi
LA CEL MAI
Standarde pentru anul 1993 si cu un concept foarte DE JOS NIVEL:
interesant (încleştări higll-tech intre submarine futuriste
intr-o lume subacvatică). Acosta ii fdsi trecut cu vederea in
SUB APA ACŢIUNE
lipsa mici campanii publicitare de propoiţii. Faţă do
Archimedean Dynasty. cunoscut :>i sub mull mai puţin
atractivul nume de "Schleiclifnhrt". Aquanox ridica si mai
mult ştacheta din punct do vedere grafic, insă pierdea pe
partea conceptuală, blestemat cu o poveste destul de
anostă si cu dialoguri interpretate prost, care mai mult
iritau jucătorul decât să il introducă in atmosferă.
Aquanox: Revelation a fost gândit iniţial ca un
add-on. insă de-a lungul timpului el a căpătat mai multă
substanţă decât se aşteptau producătorii, incâl aceştia l-au
etichetat drept un joc de sine stătător. Nu suficient de
independent, dar din moment ce nu se numeşte Aquanox II
măcar nu veti avea nevoie de CD-ul cu t i t l u l de bază
pentru a juca Aquanox: Revelation. PRODUCĂTOR: MASSIVE DEVELOPMENT
Primul lucru prin care se remarcă noua creaţie a celor
de la Massive Development este grafica spectaculoasă
WWW.AQUANOX-REVELATION.COM
bazată pe o versiune îmbunătăţită a motorului grafic
Krauss. care a făcut furori acum un an. ajungând să (ie
1
folosit ca benchmark pentru plăcile video. Şi de ce sâ nu
recunoaştem, dacă exista vreun aspect ireproşabil in
Aquanox. acesta era grafica. Revelation va putea reda
submarine foarte detaliate si teren de peste 10.000 de
poligoane, pe fundul mării fiind imprăstiale de 30 de ori
mai multe plante decât in primul Aquanox,
Povestea, pe care se pune mult mai putui accent decât
in Aquanox (probabil pentru câ au descoperit că nu reuşesc
sâ dezvolte un fir epic atractiv) va urmări aventurile lui
William Drake. un tânăr care in trecut a fost prieten cu
Emerald "Dead-Eye" Flint, mercenarul din Archimedean
Dynasty si Aquanox. Acesta va avea de îndeplinit 30 de
misiuni (acelaşi număr ca si in jocul original), pe parcursul
cărora va descoperi un secret atât de important incât
producătorii nu sunt dispuşi sâ dezvăluie nimic despre e l ,
pentru a nu ne strica surpriza. Dar noi tot am aflat câ este
vorba de o comoară scufundată, un artefact cu numele de llllllltjlEEN . i&M

"Star of the Deep Sea". Tot ce se stie oficial este câ


ll'.ll.lt Ml "1.1, ,1
misiunile se vor desfăşura intr-o zonă îndepărtată de cea in
care au avut loc evenimentele din primul Aquanox dar câ
povestea se va impleti parţial cu cea din t i t l u l original.
Asta inseamna peisaje noi, desi fundul oceanului arată cam
peste tot la f e l . nave si personaje noi, nu că ultimele ar f i
esenţiale in vreun fel pentru succesul jocului.
Interfaţa si modul de control au fost recondiţionate si
aparent acest lucru va duce ia o experienţă mult mai
plăcută de joc. Producătorii încearcă astfel sâ răspundă
criticilor aduse controlului din Aquanox. care i a deranjat
atât pe fanii simulatoarelor, cât si pe fanii shooter-elor. fiii
Aquanox a fost cel mai bine vândut joc in G e r m a n i a ^ ^ i
dar există o vagă posibilitate ca nemţii sâ il fi cumpărat
pur şi simplu din mândrie naţională^gj^riTTne-a plăcut

asa de . ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ T * ' " '^Tţ^ S


f V e C
' "
e 1 a
' m
° e V a

INTR-0 ZONA ÎNDEPĂRTATA DE CEA IN CARE. AU-AVUT LOC EVENIMENTELE DIN PRIMUL
\ APARIŢIEI: 200

Ml w.gm MU
CE FACE CERNOBALUL
DIN OAMENI
SI A L T E ANIMALE

jucătorul va trebui să recupereze diverse


DINCOLO DE NUMELE E X C E S I V DE
artefacte, să fie ghid pentru o echipă de
stufos, compus dlntr-uti acronim al cărui
savanţi, ferindu-i de pericole, sau chiar să-i
înţeles este ţinut secret de producători şi
salveze pe unii dintre ei. Important este că
dfntr-un cvast-pleonasm ("in oblivion"
Zona se schimbă, beneficiind de un ecosistem
inşeamnând deja "pierdut în uitare" • n.n) se
virtual: animalele şi monştrii se deplasează in
ascunde un joc cu un potenţial semnificativ.
timp, unele capcane şi anomalii dispar, altele
Inspirat de excelentul roman 5F al fraţilor
apar, unele zone sunt accesibile doar dacă
Strugaţki, "Picnic la marginea drumului", şi de
aveţi un anumit echipament etc.
filmul bazat pe carte, "C
Elementul de care sunt cel mai mândri
Tarkovsky, Oblivion Losţ
producătorii {după intrigă şi atmosferă,
Zonei, un teritoriu de
evident) este motorul grafic X-Ray. Folosind la
din jurul Cernobâlului
întregul potenţial tehnologia T&L şi alte
afectată direct de accide"
tehnologii grafice ultramoderne, X-Ray poate
aprilie 1986. Titlul "Pierdu"'
afişa peste 100.000 de poligoane pe ecran la
potriveşte destul de bine
0 de frame-uri pe secundă, pe o configuraţie
atmosferă ce porneşte de ta presupî
de la jumătatea gamei de performanţă.
in sumbra localitate post-sovîetîcă şi
.Personajele au între 2.000 şi 10.000 de
împrejurimile ei se petrec lucruri nu tocmai'
poligoane şi sunt însufleţite de animaţii
normale. Dacă mai amestecăm In compoziţie
capturate cu hardware motion capture. Al-ul
idei preluate din Ghostbusters, Blairwitch
este şl el programat cu meticulozitate. Pe
Project şi o acţiune third person/first persan,
lângă câ au un comportament propriu, unele
jocul echipei ruse de la GSC Games ar putea f i
creaturi din joc sunt telepate şl pot lua sub
baza unei reţete pentru succes.
control alţi monştri mal puţin Inteligenţi sau
Eroul este călăuză şi vânător de artefacte
chiar il pot controla psihic pe jucător. Alte
în susnumita Zonă, creată după un al doilea
creaturi au -, iv- . ffrj3?ffllfc'Ua şobolani
accident nuclear la Cernobâl, în 2006. In
mutanţ|_
centrul zonei există un nucleu prin care, ca şi in
umblăt
carte, sunt-azvârlite in lumea noastră ca într-un
singleplc
cos de gunoi planetar o sumedenie de obiecte
dispoziţie
mult sau mai puţin funcţionale ce au
vor putea f i ir
unor civilizaţii evident mai avansate,
apanaje supliment
le sunt inutile, altele au puteri
dintre ele vor f i totat
se. Laboratoare de cercetări
Jocul nu ar f i fost
au fost construite în jurul zonei
de multiplayer foarte bine pus"
interiorul ei, la suprafaţă sau în
modurile Cooperativ, Deathmatch, Team"
I ârme'sunt create şi testate,
Deathmatch, Capture the Flag nu vor lipsi, in
nte şi/sau extraterestre bântuie
plus, va exista şi modul Hunt, similar
S< acest lucru, corelat cu
CounterStrike, în care veţi putea cumpăra
pericole şl anomalii (cei care au
arme pentru o nouă rundă cu banii câştigaţi
îşi vor aduce aminte de capcanele
din omorârea inamicilor în runda trecută.
turale" din Zona Cenuşie: câmpuri
Conceptul m-a făcut sâ caut în bibliotecă
gravitaţionale ce îl strivesc pe neatenţi, ceţuri
romanul fraţilor Strugaţki şi personal aştept
otrăvitoare etc), face ca exploratorii să sufere
cu nerăbdare materializarea poveştii in lumea
o mortalitate de peste 90%. Pe lângă scopul
jocurilor PC. O
principal, acela de a elucida misterul
Zonei,

DACA MAI AMESTECAM IN COMPOZIŢIE IDEI PRELUATE DIN GHOSTBUSTERS. BUIRWITCH PROJECT sî O A C Ţ I U N E THIRD PERSON/FIRST PERSON. /
J O C U L ECHIPEI R U S E DE LA G S C G A M E S AR PUTEA Fl BAZA UNEI R E Ţ E T E PENTRU SUCCEfi

1 ' oat t a m B n » 1 0 0 1

1
1 jocuri
prima Impresie

UN TITLU CARE
NU SE ÎNDEPĂRTEAZĂ
PREA MULT
DE CONCEPTUL
HIDDENCDANGEROUS TEAM FPS
DATA APARIŢIEI: 25 OCTOMBRIE 2002
PE LANGA MAFIA SI HIDDENSDANGEROUS 2,
cehii de la Itlusion Softworks au mai lucrat si
lucrează in paralel la un al treilea proiect, care ne
va bucura cu prezenta tui in decursul acestei
toamne. Este vorba de Vietcong, un FPS team
based in care jucătorii vor experimenta pe pielea
lor războiul din Vietnam, completat de jungla
- luxuriantă din dotare. Proiectul este o colaborare
cu firma Pterodon (tot din Cehia, autorii titlului
'Flying Heroes), motiv pentru care terminarea sa
este s-a suprapus cu cea a jocului Mafia.
8
-A/\> Probabil că acesta este si motivul pentru care
Vietcong este caracterizat de o asemănare destul
Hidden&Daneerous. Va trebui sâ intraţi
de mare cu Hidden&Dangerous.
in rolul lui Steve R. Hawkins, comandantul echipei
A-112, poziţionată pe dealul Nui Pek din provincia
Pteiku, in prima linie a conflictului. Ca si in
Hidden&Dangerous, veţi avea la dispoziţie o
echipă, de data aceasta formată din cinci
personaje: un transmisionist, un medic, un
mitralior, un inginer şi o călăuză. Spre deosebire
de Hidden&Dangerous, nu-i veţi putea comanda pe
nici unul dintre ei in mod direct, ci le puteţi da
doar simple comenzi, care vor fi duse la
îndeplinire de inteligenţa artificială. 5perâm câ
experienţa lui lllusion Softworks le-a fost de folos
celor de la Pterodon, care in Flying Heroes nu s-au
ILLUSION SOFTWORKS descurcat foarte bine la capitolul Al. Din
TAKE 2 INTERACTIVE declaraţiile preliminare putem trage concluzia că
WWW.ILLUSIONSOFTWORKS.COM personajele Al vor beneficia de moral, care le va f i
afectat pozitiv de vict^rii-si negativ de panică.
Şi cum sâ nu intri în panică irnjungla
impenetrabilă si mai ales in tunelurile săpate de
partizanii vietnamezi? Aceste zone, alături de
temple în ruină si câmpuri de orez mustind de
apă, vor constitui decorul pentru cele peste 20 de
misiuni prevăzute pentru acest t i t l u .
Ca orice FPS care se respectă, Vietcong va
beneficia
bei de un arsenal redutabil si variat: cuţitul
silenţios
sile si de încredere, pistoale, puşti şi o gamă
^ ^ ^ t de pistoale-mitrâlieră si mitraliere
de

D e f ort [ ! iman ]
propriu-zise. Din păcate, nu sc pomeneşte nimic
pre
insă
ins. de puştile cu lunetă.
Acţiunea jocului este completată de
implementat ea de vehicule: elicoptere, nelipsite
in t unllictul din Vieţffarn, jeep-uri, camioane şi
barei rapide. Ele nu vnr putea fi conduse insă,
mlul jucătorului teducânclu se (a cel de pasager,
eventual la folosirea mitialiercloi fixe de la bordul
vehicottilui. i t ^ f e r ' ^

Motorul grafic se desanrcă destul de bine,


judecând după c a p l u r i l i / d e ecran, deşi ne am
putea plângi' de nunuirul mic de pSIIgoane al unoi
obiecte. Compensează insă prin faptul că aproape
orice obieci poate fi distrus, dacă aveţi suficientă
răbdare şi putere de foc. X

VETI AVEA LA DISPOZIŢIE O ECHIPA FORMATA DIN CINCI P E R S O N A J E : UN TRANSMISIONIST. UIN MEDIC, UN MITRALIOR.
MITRALII UN INGINER SI 0 C Ă L Ă U Z A
fel de numeroase ca in cazul oricărui RPG.
CARE S E D E P Ă R T E A Z Ă DE
Doar magia este de două tipuri: liturgică sau
si'jura a fantasv ului ADIiD cu Iunie
3 LTRinC.COM varînţiilefluTsunt puţine si de aceea Mistmare
alchemicâ. Mistmare va fi mai apropiat de
stilul hack&slash din Diablo decât de cel clasic
.'rn^ntâ fcial.i atenţia pentru universul sau
din Balduis Gate. Drept argumente avem
gjjjjttilos. care ne-a alias din prima clipa.
afirmaţiile producătorilor despre luptele cu
BazaJ, pe u istorie alternativă ce se desparte
mal mulţi adversari simultan si posibilitatea
nimeritele cunoscute undeva prin Evul
de a alege din mai multe stiluri de luptă
joi nl prezintă aventurile lui Istdor, un
(militai, oriental, nordic/viking si barbar). In
i din liupele de luptători de elita ai
plus, exista si posibilitatea de a puric capcane
bisericii ce va străbate Europa încercând sa

m
si de a conjura peste 30 de tipuri de monştri
afle secretul Cetii, o negură cenuşie ce a
care sa lupte de partea jucătorului.
despărţit Europa tic America si in care se
Toate acestea vor fi aduse la viată de
<% ascund făpturi ciudate cu care nu a i i vrea sa
ultima versiune a motorului Litlitech
^ vă întâlniţi in miez de noapte. Europa anului
(o alegere nemspirată, dacă vreţi părerea
1996 (timpul jocului) este un amestec cultural
noastră) la un grad nemaiîntâlnit de detaliu:
bizar, cu spiritul renascentist acoperind sudul
10.000 de poligoane pentru teren, monştri si
continentului (in pr incipal Italia), cu o
NPC-uri de peste 1.000 de poligoane, cu
Peninsula Scandinava industrializata la nord si
animaţii faciale si blending real-time intre
o Anglie populata de făpturi de basm la vest.
diversele animalii de care dispun, cu haine si
Un stil gotic mohorât acoperă restul zonelor
par st multe alte elemente distinctive. Lumea
• 1 jacului. Magia este cunoscută sub forma
înconjurătoare va beneficia de efecte
liturgică si biserica militează oficial împotriva
meteorologice si tranziţii zi-noapte, precum si
acesteia, in timp ce o studiază pe furiş in
de nori, fulgere si apusuri spectaculoase de
scopurile ei ezoteiice. Inchiziţia a supravieţuit
soare. Singura noastră plângere se referă la
prin urmare mult mal mult, dar nu este atât
faptul că Isidoi este poate cel mai neatrăgător
de obtuză si sângeroasă pe cât o slim cu l o t r i .
personaj pe care am avut ocazia să il întâlnim
Or fan găsit intr-un avanpost militar de la
intr-un joc pâna acum.
marginea Cetii alături de un bătrân nebun,
Isidoi este crescut de călugări si ajunge [n ciuda acestui mic neajuns (in fond il
intr-un corp de luptători de elită monahali, un vom vedea pe Isidor din spate mai tot timpul),
inchizitor bântuit de viziuni si binecuvântat cu Mistmare promite sa fie un joc extrem de
darul magiei. interesant pe care il aşteptăm cu nerăbdare.
Chiar cu mai nurlia nerăbdare decât pe
Jucătorul va trebui sa ii stabilească si să ii
GothicZ. *
dezvolte atributele si abilităţile, care sunt la

R fcfJPÂF'ROPIAT 11E STILUL HACIfCSLASH DIN DlABLD DECÂT DE CEL CLASIC DIN BALDUR'S GATE

mtctrilifw HM}
locuri
prima impreile

ACŢIUNE
INCURSIUNE IN
AVENTURA LUMEA
CRIMINALILOR
I jocuri
p i M t u IN1|"i-.lr

• mm V im^VW

f
ACELAŞI RĂZBOI. ACUM DINTR-O £

DATA APARIŢIEI: 2 0 0 3
PERSPECTIVA MULT MAI PERSONALA

J ACŢIUNE
l'IJOlilH A1DK: 11LUZARD i l NIUILIS1TC

PUBLISHER: l Al'l O M

WEfl: WWW.HLIZZAHD.COM/GHOST

P V -'I • •

SURPRIZA LUNII A VENIT DE LA BLIZZARD. anim a tort l! de II.» ar i folosii dc Ffreliăt si o

cnre a anunţat lansarea unui nou j o i . dai nu aniia de apiopiere .iseinan.il 11.11 e cu n-Ie

pentru I T i i pentru consola. IM I Iu.n pentru folosite de protoss. Mai inull ea va putea lolosi

111.ti multe console. Dosi r o n s a u a l i pun l i l l m i aliililalea d i ' lut luluwn. va 1 oiului e veliicole, va
pentru PC, pe c i r c nu are sens le comanda atacuri ale tancurilor sarr
ICIMIIIUOM:. Blizzard ,1 început i a piorfutatoi bal lU'Ci ursere loi si, bineînţeles, atacuri
pentru console 51 se pare ca s-a decis sa se nucleare. Costumul special pe c u c i! poartă ii
întoarcă la origini. Dezvoltat intr-un seciel permite sa se ascundă, ii oferă diverse bonusurl
t o t a l , Starcraft: Ghost esle o colaborare intre la viteză, agilitate sl foită si-i conferă unele
Blizzard si Nihilislic Snllwaie, realizatul ii abilităţi noi. cum ar i i aceea de a acţiona cu
RPG-ulul Vampire iho Masquarade, care s-au viteza nenaturală, oarecum 111 genul Miix Pnyne.
ocupat mai ales de părţile de piogi amare si de Pentru prima oară Blizzard se străduieşte sâ
cele artistice. l.icâ un joc nelinear sau cel puţin care permite

Jocul i i va pune pe norocoşii posesori ai jucătorului sa îndeplinească o misiune in mai


consolelor lPS2, XBox. GC) in pielea uneia multe feluri, câci de deviat de la firul principal
dintre cele mai periculoase fiinţe din univers, al povestii nu se va pune problema. Partea de
un ghost, adică un supei soldai antrenat din multiplayei este incâ in stadiul de discuţie 51 nu
copilărie pentru lupta, dotat cu cea mai noua sc stie ce formă va avea, dar in tradiţia
tehnologie si cu puter i mentale deosebite. Blizzard ar trebui sa fie ceva deosebit. Pcnliu a
Oricine a jucat StaCiafl (adică oricine) stie îndulci pastila utilizatorilor de PC, firma a
despre ce este vorba. Persoana in cauza este o declarat ca intenţionează sâ realizeze un nou
tânără pe nume Nova, aliata 111 slujba joc 111 universul Starcraft si pentru ei, dar
Dominionului. Bineînţeles câ ca va avea la intr-un viitoi ncpreciznl ceen ce, data fiind
dispoziţie o selecţie de arme mult mai variată durata de dezvoltare a unui joc Blizzard,
decâl in Starcraft, dintre caie confirmate suni înseamnă ca probabil vom juca StaCraft 2
Cansler Rrlle larma slandaid a ghostiloi), împreună cu nepoţii noştri. X

II VA PUNE PE NOROCOŞII POSESORI Al RESPECTIVELOR CONSOLE IN PIELEA UNEIA DINTRE CELE MAI PERICULOASE FIINŢE DIN UNIVERS'
1 jocuri
avanpremiere

BLACK HAWK DOWN


DE LA CARTE LA FILM SI DE LA FILM LA JOC NU ESTE DECÂT UN PAS

INTERACŢIUNE DELTA FORCE E S T E UNA DINTRE F POVESTEA


» simulare modernă de război care pune cele mai bine antrenate şi
jucătorul in rolul trupelor speciale experimentate trupe speciale
americane Delta Force in operaţiunile lor ~" doborâte în timp ce încercau să
americane care efectuează misiuni
din Somalia răpească doi apropiaţi al unui
dificile pe întregul mapamond.
• oferă posibilitatea de a da lupte de conducător local, Mohamed
Astfel, ideea de a realiza un j o c
apropiere, de a pândi cu luneta de la Farrah Aidid. Operaţiunea de
inspirat din activitatea lor a apărut
distanţe foarte mari dar ţ i de a folosi salvare s-a transformat rapid
în mod firesc. Intr-o perioadă
mitralierele din dotarea vehicolelor . Intr-un conflict la scară largă
blindate Humvee şi a impresionantelor dominată de shooter-ele fanteziste
care a produs mal multe
elicoptere Black Hawk în mijlocul unui Delta Force a propus o formulă
oraş în stare de război victime decât a salvat,
realistă care, în ciuda câtorva
americanii refuzând să f i e
a conţine un joc de multiplayer interesant probleme pe care le avea, a fost
pragmatici şf acţionând după
care este găzduit si de serviciul gratuit foarte apreciată. Misiunile erau în
principiul "nimeni nu este lăsat
NovaWorld aparţinând producătorilor general greu de realizat din prima
in urmă". Un lucru nespus in
încercare din cauza uşurinţei cu
film este că un raid anterior a l
care se moare iar motorul grafic
Naţiunilor Unite dusese la 54
bazat pe tehnologia Voxel nu utiliza
DATA DE APASITIE: 31 CCTQMSSIE 20.02 de morţi in rândul civililor,
prea mult plăcile grafice, solicitând
acesta fiind motivul pentru
B PRODUCĂTOR: NOVALOGIC în schimb exagerat procesorul.
care t o t oraşul este împotriva
• PUBLISHER: NOVA LOGIC Continuările nu au adus schimbările
soldaţilor americani. Este
dorite ci au coborât nivelul t o t mai BLACK HAWK DOWN
B DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION destul de greu de crezut câ
mult până când seria s-a scufundat
B WEB: VV\Wi.NOVALOaC.CO.W/GAt.*£5/DFBHa
F
jocul va reprezenta fidel
în mediocritate tocmai în epoca în
f i l m u l . Nu cred că prea mulţi
care genul a început să înflorească.
Evenimentele descrise in cartea, jucători se vor distra trăgând
Black Hawk Down, aflat acum
1
PRODUCĂTOR: NOVALOGIC ' filmul şi jocul Black Hawk Down au intr-o mulţime care conţine
în stadiu de dezvoltare, este ceva
avut loc in Somalia în 1993, când numeroase femei şi chfar copii,
mai ambiţios, aduce mal multe
două elicoptere Black Hawk au fost fie ei si înarmaţi.
schimbări şi beneficiază de un
motor grafic mai capabil, cel de
Comanche 4 . După cum î i spune şi
importanţă mai mare şi chiar şi în câ mai are până la varianta finală.
t i t l u l , e l este inspirat de f i l m u l lui
forma actuală este destul de Astfel, observaţiile noastre pot f i
înfiinţat In 1985 de Jnhn Garda, Ridley Scott (as f i zis că de
promiţătoare. Harta disponibilă puse sub semnul întrebării, dar se
Novalogic este unul dintre evenimentele din Somalia din 1993
manifestă o scădere semnificativă vede clar tendinţa de a mai renunţa
producătorii cu o istorie destul de dar atunci de ce i-au dat acelaşi
de dimensiune şi conţine un nou la realism în favoarea unei
lungă. A cunoscut succesul maf nume cu al filmului?).
concept de punct de apariţie a jucabilttăţî îmbunătăţite. Poate cel
ales in domeniul simulatoarelor de Despre jocul de singleplayer nu jucătorilor, mai bun, şi anume mai surprinzător element este
război, printre realizări se poate spune decât că va avea 20 faptul că înafară de cel iniţial se capacitatea de a sări pe care o au
numărându-se seriile Delta Force, acum super soldaţii din Delta Force
F-22, Comanche ţ i Armored Ffst, 'ESTE CEVA MAI AMBIŢIOS, ADUCE MA! MULTE SCHIMBĂRI şi care l-ar face şi pe Serious Sam
ceea ce l-a adus in atenţia armatei să pălească de invidie. Totuşi,
americane care, din 1999, SI BENEFICIAZĂ DE UN MOTOR SRAFIC MAI CAPABIL"
viteza lor de deplasare pe
foloseşte producţiile sale In unele de misiuni şi că ni s-a promis un Al mai pot cuceri unele intermediare orizontală nu se compară nici pe
centre de pregătire. In afara mult îmbunătăţit, ceea ce sâ mai apropiate de zona centrală. Per departe cu cea pe verticală, ceea
acestei sfere a mai produs sperăm că nu înseamnă că acum ansamblu, jucătorii se vor întâlni ce dă o senzaţie generală cam
Tachylon t h e Fringe, un simulator nimereşte direct în cap de la 3 mai des şi nu numai din pură ciudată. S-au introdus şi vehicole,
spaţial destul de reuşit ş1 are In kilometri, faţă de 2 , cum era întâmplare, lucru facilitat şi de dar acestea urmează un traseu f i x ,
plan un joc de acţiune horror care înainte. Despre multiplayer ştim modurile de joc care fixează jucătorii nefiind decât pasageri.
pare interesant, Necrocide: The mai multe datorită demo-ului care obiective clare. în cadrul echipei Deşi cred că va f i cel mai bun joc
Dead Must Die. Din 1997 s-a ne-a permis să ne facem o idee vor exista probabil roluri, cum ar f i Delta Force - Black Hawk Down s-ar
înfiinţat NovaWorld, un serviciu despre joc şi să vedem dacă se cel de medic, deşi deocamdată putea să f i apărut cam târziu,
online gratuit care oferă servere încadrează în " t r a d i ţ i a " seriei sau oricine are toate armele, inclusiv concurenţa, reprezentată în special
pentru jocurile Novalogfc, reuşeşte sâ-şi depăşească medikit-ut. de Battlefîeld 1942, fiind foarte
contribuind la succesul lor. predecesorii. Astfel, părţii de Producătorii spun că acest puternică.
multiplayer i s-a acordat o demo este un beta, aşa că se pare

oelombrl» 2002
ioc u n
avanpremiere

2:
A SPY IN H.A.R.M/S WAY
CATE ARCHER SE ÎNTOARCE. CATE ARCHER SE RĂZBUNA. OARE CE MAI POATE FACE CATE ARCHERP
INTERACŢIUNE
joc de acţiune cu umor si poveste închegată
misiunile pot fi rezolvate prin violenţă dar şi prin alte metode mai paşnice
un multiplayer mult modificat, bazat pe modul cooperativ

DATA DE APARIŢIE: 18 OCTOMBRIE 2002 No ONE LIVES FOREVER A AVUT CA S U R S A


N PRODUCĂTOR: MONOLITH de inspiraţie filmele cu spioni din-anii '60 şi a reuşit să
recreeze acea atmosferă într-un mod deosebit, fiind în
• PUBLISHER: S1ERRA
destule momente mai bogat in conţinut decât acestea,
• DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION
mai palpitant şi, nu în ultimul rând, mai amuzant.
o WEB: HTTP.7/NOLF2.SIERRAXOM/ Continuarea nu pierde nimic din spiritul primei părţi dar
pare mai cizelată şi conţine destule elemente noi. Intriga
este declanşată t o t de malefica organizaţie H.A.R.M. şi
tot Cate Archer are sarcina de a-i opri pe cei ce fac parte
din aceasta. Ca orice spion care se respectă, Cate va
călători de-a lungul şi de-a latul lumii, din Japonia până
în Siberia, dar şi în zone mai surprinzătoare, cum ar f i o
Faţă de alte jocuri în care Inamicii erau ori complet
bază secretă subacvatică. Fiecare locaţie are muzica ei ce
tăcuţi ori aveau doar câteva replici la dispoziţie, cei
i se potriveşte perfect; de exemplu, în baza subacvatică
din No One Lives Forever au o viaţă a lor şl, dacă In
muzica are o tentă futuristă (mai precis care suna futurist
loc să vă năpustiţi peste ei la prima vedere le ascultaţi
in anii '60) iar în Siberia este a variaţie având la bază
discuţiile de undeva de unde nu pot să vă vadă veţi f i
cunoscuta Kalinka.
răsplătiţi cu o mulţime de replici amuzante. De
Misiunile sunt variate şi, deşt în general foloseşte
exemplu veţi auzi un ninja povestind cum a fost bătut
armamentul din dotare fără remuşcări, Cate va f i nevoită
de mama ei care nu vrea sâ-i accepte stilul modern de
uneori să apeleze la căi mai subtile. Asemănarea cu
a se îmbrăca sau un paznic plângându-se câ nu se
jocurile Thief este aici evidentă: există porţiuni în care
simte ameninţător in noua uniformă roz.

NU VAD CE AR PUTEA SA ÎMPIEDICE


căutatul prin fiecare sertar.
ACEST JOC SA FIE UN SUCCES" Cea mai notabilă calitate la No One Lives Forever 2
este modul i n care reuşeşte sâ fie amuzant fără să
paşii nu fac zgomot, au apărut şi locurile neluminate in distrugă jucabilitatea, umorul reieşind mai ales din
care se poate ascunde şi, de asemenea, abilitatea de a aspectele colaterale cum ar f i conversaţiile dintre
transporta cadavre pentru a nu f i descoperite. în plus s-a personaje sau lucrurile găsite când buzunăreşti inamicii
introdus şi un sistem de abilităţi în genul celor din morţi, de la bomboane de mentă până la un ondulator de gene.
RPG-uri, destul de simplificat şi care nu influenţează Pe partea de multiplayer s-a renunţat la deathmatch
stilul de j o c într-un mod covârşitor, dar este o noutate şi alte moduri competitive care nu se potrivesc cu tema
plăcută. în general acţiunea este relativ liniară, nu poţi generală a jocului şi nu au cum să concureze cu cele din
să explorezi toate zonele şi să foloseşti toate obiectele, alte producţii care sunt mult mai potrivite pentru asta. in
dar acest fapt este mai curând un aspect pozitiv ce schimb multiplayer-ul este cooperativ, jucătorii
reuşeşte să nu încarce jucătorul cu t o t felul de ocupaţii colaborând la îndeplinirea unei misiuni care nu poate f i
inutile şi stresante cum ar f i explorarea fiecărui colţişor şi rezolvată de unul singur. Aceste misiuni sunt inspirate din
cele din singleplayer dar sunt realizate special pentru
modul cooperativ şi, dat fiind cât de puţine jocuri de
acţiune dispun de un astfel de mod, probabil că acum
Monolith este un producător care nu se joacă, acest aspect va avea mai mult succes decât cel din t i t l u l
majoritatea jocurilor produse de e l fiind succese precedent care nu a excelat la acest capitol.
sau cel puţin interesante. Printre ele se numără Cum articolul este doar o avanpremieră, nu ar trebui
seria de shootere sângeroase Blood, simpaticul să cuprindă prea multe aprecieri, dar realitatea este că
Gruntz, Allen vs. Predator2, SHOGO: Mobile Armor nu văd ce ar putea să împiedice acest joc să fie un
Divfsion şl Sanfty: Afken's Artifact. Un t i t l u foarte succes. Singura critică pe care aş putea-o aduce este că
aşteptat pe care 11 are acum în producţie este meniurile reacţionează cam greu, dar evident că aceasta
Tron 2.0. este departe de a f i o problemă reală. Eu unul îl aştept cu
nerăbdare.

octombrie J002
EH
locuri
avanpremiere

"UNREAL
TOURNAMENT H
0 COMBINAŢIE DE QUAKE, MORTAL KOMBAT S I RUGBY CARE L E ÎNTRECE P E TOATE

INTERACŢIUNE arsenalului sunt cele mai puţine Importanţa translocatorului este


LANSAT P E 13 S E P T E M B R I E .
noutăţi, s-a mers pe echilibrarea poate mai mare acum, parcurgerea
• grafică la cel mai înalt nivel si fizică primul demo oficial pentru Unreal
cât mai bună a vechilor arme în loc rapidă a distanţelor fiind esenţială
foarte apropiată de realitate Tournament 2003 s-a bucurat de un
să se creeze unele noi, în special în modurile de echipă care sunt
• pe lângă arhicunoscutele moduri de joc succes enorm, ajungând la
Deathmatch şi Capture the Flag apar prin micşorarea diferenţelor de rază chiar mai dinamice decât clasicul
impresionanta cifră de 1.200.000 de
noutăţile cum ar fi Bombing Run si de acţiune. Notabile mai sunt şi Deathmatch. Dintre vechile moduri
download-uri în primele cinci zile.
Domination 2 dispariţia Reaper-ului şi apariţia de joc a dispărut Assault despre
Imediat au apărut serverele şi
• un nou sistem de combo-url care duce unei noi super-arme. Ion Cannon-ul. care s-a considerat că este prea
frenezia a început să cuprindă
acţiunea pe un nou nivel Producătorii încearcă să inducă bine realizat în alte producţii ca
jucătorii care nu mai aveau răbdare
un nou mod de a privi acest gen de Medal of Honor şi că nu este foarte
până la sosirea variantei finale.
joc, şi anume ca pe un sport, motiv potrivit cu ritmul alert în care se
Aceeaşi frenezie ne-a cuprins şi pe
pentru care au şi renunţat la desfăşoară Unreal Tournament.
noi şi aşa a apărut un nou gen de
Domination a fost cel mai puţin
DATA DE APARIŢIE: 4 OCTOMBRIE 2002
popular mod din cauza faptului că
'DUCE ACŢIUNEA PE UN NOU NIVEL SI PERFECŢIONEAZĂ
• PRODUCĂTOR: DIGITAL EXTREMES nu permitea crearea unor strategii
a PUBLISHER: INFOGRAMES 0 REŢETA DEJA APROAPE PERFECTA" coerente şi se desfăşura într-un
P DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION numerotarea sa normală şi au haos t o t a l , aşa că a fost schimbat
ore suplimentare, cele cerute cu
p WEB: WW.UNREAlTDURNAMENn003.COM preferat titulatura care include aproape complet. Acum există doar
insistenţă de angajaţi, nu de şefi.
anul lansării, cum se face la două poziţii care trebuie deţinute
Prima impresie nu este
jocurile cu tentă sportivă. Aceasta simultan timp de cinci secunde
neapărat favorabilă, mai ales dacă
se vede cel mai bine in noul mod pentru a obţine un punct, dar cum
MlSCARI SPECIALE este obţinută urmărind pe altcineva
Bombing Run care este un f e l de în varianta demo nu este disponibilă
cum joacă, unele schimbări nefiind
Cei care au strâns 100 de pastile de rugby combinat cu hoţii şi vardiştii nici o hartă de Domination 2,
chiar pe gustul tuturor. Problema
adrenalină pot obţine unele bonusuri şi condimentat cu arme din belşug. deocamdată nu putem spune prea
este noul concept grafic, mult mai
speciale dacă efectuează combo-ul Bomba, aflată la începutul fiecărei multe despre e l .
specific: colorat şi mai orientat spre genul
runde undeva la mijlocul arenei, Momentul ales de cei de la
• Beserk: Fwd+Fwd+Back+Back arcade, in contrast cu cel întunecat
• Booster: Back*Back+Back+Back trebuie introdusă în ţinta aflată în Digital Extremes este foarte
şi oarecum mai realist din primul
• Speed: Fwd*Fwd+Fwd+Fwd baza inamică, dar, spre deosebire favorabil, concurenţa fiind
joc. Majoritatea obiectelor sunt
• Invlslbility: Right*Right* Left* Left de clasicul steag din Capture t h e deocamdată inexistentă iar piaţa
acum mai lucioase şi mai
Alte mişcări speciale sunt disponibile Flag, ea poate f i pasată de la un saturată de jocuri realiste care
luminoase, iar modul în care arată
în orice moment celor mai jucător la altul pentru a deruta încearcă să fure succesul de la
îndemânatici: proiectilele şi razele emise de arme
echipa adversă. Purtătorul bombei CounterStrike. Singurul concurent
• Oouble Dodge: apăsarea rapidă de ne-a făcut să regretăm irosirea
nu are posibilitatea de a folosi vreo aflat la orizont, Quake IV, mai are
două ori a oricărei taste de direcţie comparaţiei cu pomul de Crăciun
duce la o mişcare mult mal amplă In armă până nu renunţă la aceasta luni bune până la apariţie. Pe
din Zanzarah, în numărul trecut.
direcţia respectivă aruncând-o altcuiva. De aici derivă umerii realizatorilor acestuia,
Această stare de îndoială nu
• Double Jump: se poate obţine o o suită de strategii care mai de Raven Software, apasă o greutate
durează însă mult. Practic, după
săritură mai inaltă apăsând încă o care mai diabolice, cum ar f i foarte mare, căci până atunci este
dată pe tasta de sărit la apogeul cinci minute de joc ea este complet
pasarea bombei la adversar apoi suficient timp ca Unreal
saltului uitată. Fără a fî cu adevărat
recuperarea ei prin dezmembrarea Tournament 2003 să devină un
. Dodge Jump: apăsaţi butonul de revoluţionar, UT2003 duce acţiunea
eschivă ţ i apoi pe cel de sărit respectivului pus astfel în clasic.
pe un nou nivel şi perfecţionează o
înainte de sfârşitul animaţiei de imposibilitatea de a reacţiona.
reţetă deja aproape perfectă,
evaziune
rezultatul fiind unul dintre cele mai
• Lift Jump: atunci când urcaţi cu
captivante jocuri pe care le-am
un lift puteţi sări când acesta
ajunge aproape de destinaţie şi veţi văzut în ultima vreme. Cea mai PRODUCĂTOR: DIGITAL EXTREMES
obţine un salt mal puternic mare schimbare in desfăşurarea
Fondat în 1993, Digital Extremes nu s-a remarcat prea
• Shleld Jump: folosiţi primul foc al jocului este dată de noul sistem de
shield gun-ului privind In jos si repede, cea mai Importantă realizare a sa fiind unul
bonusuri foarte f l e x i b i l . După
apăsaţi pe sărit în momentul dintre cele mai de succes jocuri gratuite, Epic
acumularea a 100 de puncte de
reculului Pindball. Unreal şi apoi Unreal Tournament au rezultat
adrenalină din pastilele răspândite
• Wall Jump: cel mai dificil se din colaborarea lor cu Epic Games, aducăndu-i imediat
realizează alergând de-a lungul unui pe hartă, jucătorul poate sâ îşi
în atenţia tuturor cu primele jocuri care au reuşit să
zid, apoi sărind pe el si în final aleagă atât bonusul primit, care
zguduie supremaţia celor de la Id Software in domeniul shooter-elor la
efectuând incâ o săritură In variază de la o creştere de viteză la
combinaţie cu tasta de direcţie persoana întâi. Acum Digital Extremes se ocupă atât de Unreal Tournament
invizibilitate, cât şi momentul în
opusă zidului 2003 cât si de Unreal Championship pentru XBox.
care să-l folosească. In privinţa

m octombrie 2002
PREŢ: N/A$ • PRODUCĂTOR: SIMER E5 • DISTRIBUITO

GRAND PRIX
Simulatorul de curse în care experienţa de joc contează mai mult decât victoria
trebui să aibă calculatoare care să coste cât motorul de
INTERACŢIUNE "SALUT! NUMELE M E U E S T E GEOFF CRAMMOND
Ferrari? Pe o altă configuraţie (Athlon 700MHz, 256MB
a nou motor grafic 3D şi dacă citeşti aceste rânduri este probabil pentru că ai
RAM, GeForce 256) jocul merge rezonabil chiar şi în
a 12 circuite create folosind date cumpărat Grand Prix 4 . Mulţumesc!"
1280x1024. Timp de 15-20 de secunde. După care
GPS pentru a respecta fiecare Aşa incepe manualul de la cea de-a patra versiune a
încetineşte brusc şi irevocabil la o viteză de aproximativ
detaliu al celor reale popularului simulator de Formula I - Grand Prix. Ca şi
un frame pe secundă, transformându-se în proiecţie de
• sunet 3D ce foloseşte sample-uri Sid Meier, Geoff Crammond are onoarea ca numele său
diapozitive cu maşini.
reale de Formula 1 să fie atât de strâns legat de o serie de j o c u r i , încât să
Urmând tutorialul din manual, am descoperit că
n toate echipele, şoferii şi facă practic parte din t i t l u . Aparent, ceilalţi
jocul a fost calibrat perfect pentru novici: schema de
circuitele din FIA Formula One programatori şi artişti care au lucrat la realizarea
control implicită este excelentă, iar "ajutoarele de
Championship 2001 acestui simulator s-au mulţumit să rămână în umbră,
şofer" fac şofatul maşinii de curse o joacă de copil. Nu
delegându-l pe Crammond să îi reprezinte în faţa
încercaţi însă să treceţi prea brusc de la acest mod
reflectoarelor. în fond, Grand Prix 4 este "copilul" l u i .
SISTEMNECESAR simplificat de j o c la o calibrare pentru avansaţi
încă de la filmul introductiv ce prezintă secvenţe
• Procesor: Pentium III 1GHz deoarece veţi păţi acelaşi lucru ca un paralitic ce îşi
realizate cu motorul jocului, Grand Prix 4 este
• Memorie: 256MB azvârle cârjele, crezându-se vindecat. Vă veţi plânge de
impresionant, fiind echivalent cu Grand Turismo 3 din
milă în timp ce vă vor aduna cu făraşul de pe circuit.
• Video: DirectX 32MB punct de vedere al realismului graficii. Din păcate
Cea mai plăcută dintre opţiuni este
maşinile de Formula I nu ni se par oricum atât de
indestructibilitatea maşinii, ce vă permite să câştigaţi,
JOCMULTIPLAYER atrăgătoare ca automobilele sport din GT3. Prima
dacă nu prin îndemânare, atunci prin agresivitate brută.
surpriză pe care o veţi avea însă va f i să descoperiţi că
• PC: 2 (hotseat) • NET: 8 Cea de-a doua în ordinea preferinţelor este "linia
vă trebuie un calculator "de curse" pentru a rula jocul la
o LAN: 8 • MODEM: 0 ideală": o bandă albă întreruptă marchează cea mai
nivelul de detaliu demonstrat de secvenţele de la
bună cale de urmat pe circuitul respectiv. Le puteţi opri
început. Testul automat făcut de joc ne-a anunţat că în
pe toate celelalte şi să o păstraţi pe aceasta, pentru că
1024x768 cu toate detaliile la maxim jocul va rula la un
oricât de îndemânatec a ţ i f i în privinţa mecanicii
"uluitor" 8 fps. Asta pe un GeForce4 Tt4200. Scăderea
jocului, nimic nu înlocuieşte experienţa unui pilot de
rezoluţiei la 800x600 nu a adus decât 2 frame-uri în
Formula I.
plus, ceea ce însemna un nejucabil 10 fps. Am jucat un
joc de probă cu setările stabilite automat şi am fost de Pentru un simplu amator de curse, Grand Prix 4
acord cu sloganul de pe cutie "Nothing gets closer" - poate părea excesiv de complicat, în ciuda tuturor
"Nimic nu e mai aproape de realitate". Dar ce folos dacă "ajutoarelor de şofer": steaguri de semnalizare al căror
cei care vor să se bucure de acest nivel de detaliu ar mesaj diferă în funcţie de culoare, intrare la boxe
atunci când situaţia o cere, termeni tehnici ca "şicane"

M o c t o m b r i e 1001
SPORT / SIMULATOR D E C U R S E
Oricât de îndemânatec a ţ i f i in p r i v i n ţ a
mecanicii j o c u l u i , nimic nu înlocuieşte
experienţa unui p i l o t de Formula I . "

şi "gear ratios" sunt elemente pe care


GEOFF CRAMMOND cei mai mulţi dintre noi nu le căutăm
Geoff Crammond ţi-a început într-un joc de curse. mika hakkinen \ m c l a r e n
Fanii curselor de Formula I î l vor
driver select
cariera în domeniul
divertismentului digital în 1989 ţ l considera însă raiul pe pământ şi, din 5 d n v e r s s e l e c t e d
in meniul
Cl'.jrr!.,! p u t f ' t l
in timp a ajuns cel mai celebru moment ce lor le este dedicat, nu -\- michBBl scfţţimacher \ f e r r a r i ţ.lsi u dcsirn-ii?
game-deslgner din Marea Britanle. putem să îi luâm complexitatea în rubens b a r n b h e l l o \ f e r r a r i detailată a
m i k a h a k k i n e n \ mclaren
Trebuie sa vâ reamintim câ el este nume de rău. -*v prL'i|Mlnlui

\ d a v i d c o u l t h a r d \ mciBren necoate pentru


creatorul superbului j o c de Multiplayer-ul este plăcut in -V r a l f s c h u m a c h e r \ w t l l i a m s
o C U f t i de
F o i m u In 1
strategie "Sentinel" pentru momentul în care poţi să j o c i cu i^an pabio m o n t o y a \ w i l l i a m s precum v
calculatoarele Spectrum ZX ţ l cineva la f e l de neştiutor ca tine, i S g i a n c a r l o \ benettoi
f i s i c h e l l a istoria echipelci

Commodore ţ l al continuării pentru deoarece Al-ul are prostul obicei să jenson b u t t o n \ b e n e t t o n si b i u ţ j i d l i . i

lacujues villeneuve V bar uttoltiur


PC "Sentinel Returns", care nu a joace perfect, ceea ce pe noi ne-a olivier pams \ bar
avut succesul pe care l-ar f i scos din sărite. Puteţi juca în LAN, pe » iean aleşi \ jordan
siEMfi.-;
meritat. Jocurile de simulare Internet, sau pe acelaşi calculator. Ar i a m o t r u l l i \ iordan
Aviator, Revs, World Circuit şl Stunt mai fi trebuit să fie disponibile şi
voastră este controlată de Al. Ceea ce
Track Racer nu au atras nici ele modurile Serial Cable şi Modem, însă EVALUAREGENERALA
nu ar trebui să vă deranjeze, pentru
foarte mult atenţia. De-abfa deşi ele sunt prezente i n scris pe W*. bine adaptat novicilor
că în majoritatea cazurilor joacă mai
Formula I Grand Prix i-a adus din cutia jocului, în interior veţi găsi o bine. Deşi implementat ciudat, este E l modul multiplayer Hot Seat
nou un renume Internaţional. hârtiuţă care spune contrariul. Nu totuşi lăudabil că un mod de joc pe E cerinţele de sistem exorbitante
Dedicat muncii sale, programator l-am cumpărat, aşa că nu ne-am acelaşi calculator a fost introdus WC lipsa mul ti player-ului Serial
emerit şl fondatorul propriei firme simţit traşi în piept. Ne întrebăm cei într-un j o c de curse, pentru că Cable şi Modem
(Symergy}, Geoff Crammond este care l-au cumpărat şi nu au conexiuni această situaţie este t o t mai rară în
echivalentul britanic al prin cablu la Internet ce părere au. ultimul timp pe PC. JQCURWJERWfflVE
americanului Sid Meier, un om Oricum, după cum a ţ i putut citi mai
Ca să ajungem totuşi la o
orchestră ţ l game-designer emerit. sus, Grand Prix 4 se poate juca şi pe Grand Prix 3
concluzie, vom aduna laolaltă
acelaşi calculator, dar nu în mod Split premisele: grafică excelentă, sunet
Screen, ci Hot Seat. Da, aţi c i t i t bine: Formula 1 2001
pe măsură, dinamica maşinilor
Hot Seat. Puteţi seta durata unui "tur" impecabilă, autenticitate maximă. Ce
şi după ce secundele respective au ar putea cineva să ceară mai mult?
VERD1CTXTREMPC
trecut, trebuie să cedaţi scaunul Cel mult faptul că este dedicat unui
următorului jucător. în perioadele de Destinat în principal
segment limitat de utilizatori îi va
fanilor şi celor cu
tranziţie şi în restul timpului, maşina scădea din notă. calculatoare puternice.

o c t o m b r i e ZOOZ
m
Poate ultimul reprezentant al unui gen
verzui nu vor să înţeleagă niciodată este un avantaj dat fiind caracterul
ACŢIUNE F0RG0TTEN R E A L M S A PRINS VIATA
câ sunt pe jumătate cât un om şi nu mai orientat spre luptă decât al seriei
M un joc mult mal lung decât primul pe PC datorită unui număr de t i t l u r i
au nici o şansă de a se impune în faţa Baldur's Gate. Ei sunt singurii
Icewind Dale împreună cu cele două foarte reuşite, o parte produse de
expansiuni ale sale, practic acestora, după cum observă ironic supravieţuitori dintre mercenarii
Bioware (Baldur's Gate 1 şi 2,
nedepăşit ca durată decât de unul din personaje la un moment dat aflaţi în drum spre oraşul Targos şi
Neverwinter Nights) şi o
Baldur's Gate II în joc. Aşa că pun la surprinşi de o furtună devastatoare pe
parte de Black Isle
• peste 50 de noi vrăji, ajungând la cale un nou Marea de Gheaţă Mişcătoare, aşa că
(Icewind Dale,
un total de peste 300 atac, de data de ei va depinde salvarea tuturor.
Planescape
• peste 100 de noi obiecte speciale Torment), toate aceasta o Introducerea, deşi realizată prin
folosind ca sursă invazie mijloace simple, prezintă foarte bine
a noi rase, profesii şt abilităţi
datorate implementării regulilor de inspiraţie vremurile negre în care au loc
AD&D3 regulile jocurilor organizată, de mari întâmplările prin intermediul
pen&paper proporţii, care ar amintirilor unei femei care pe atunci
NECESAR Advanced Dungeons trebui să ştergă de avea doar şase ani şi, deşi toate
• Procesor: Pentium II 266MHz and Dragons şi pe hartă cele Zece vocile din joc sunt bine alese, aceasta

N Memorie: 32MB cărţile lui R.A. y; Oraşe. Amploarea este chiar deosebită, introducând
Salvatore. ' atacului este atât de mare jucătorul în atmosfera de lume în
-. Video: 4MB
./ încât reuşeşte să pună în iminent pericol a jocului. Despre
In mod absolut
MULTIPLAYER dificultate locuitorii de altfel sunet nu se poate vorbi decât de
tradiţional pentru un
£ foarte căliţi din Icewind Dale, bine. Muzica este bine realizată
PC: 1 • NET: 6 RPG şi în acest t i t l u
care se văd nevoiţi, în reuşind să creeze senzaţia de linişte
LAN: 6 • MODEM: 0 nenorocirile pornesc de
disperare de cauză, să apeleze înaintea furtunii în momentele de
la goblini. Micile primate
la mercenari din afara zonei. Ca calm şi să sublinieze intensitatea

msmm şi în Icewind Dale I şi aici eroii confruntării în momentele de luptă.


tăi nu au nici un fel de
trecut, sunt pur şi simplu nişte CEVA NOU
Ca şi multe alte jocuri recente, Icewind Dale II se poate juca aventurieri în căutare de bani şi Există două schimbări importante care
pe Internet doar prin intermediul Gamespy Arcade, ceea ce, faimă şi t o t grupul poate f i creat de se observă încă din primele minute. In
deşi oferă avantaje, este în principiu o limitare, deci un la început de jucător după dorinţa primul rând au fost implementate
aspect negativ. Fiecare jucător controlează un personaj proprie. Acest lucru simplifică intriga regulile AD&D3, ceea ce oferă cea
din party, acţiunea fiind aceeaşi cu cea din singleplayer. şi oferă mai multă libertate, ceea ce mai semnificativă diferenţă faţă de

m octombrie 2002
'Personajul se modifică m u l t in t i m p , la fiecare nivel
având de ales diverse noi a b i l i t ă ţ i care adugă noi
e l e m e n t e la modul de j o c " .

AD0D3
0Un grup mic beneficiază de o creştere mai :.'Deşl Învechită, grafica nu este lipsită de elemente
rapidă in nivel, dar in spatii largi protejarea spectaculoase cum ar fi efectele vrâjllor Regulile Advanced Dungeons&Dragons 3 introduc noi
personajelor vulnerabile devine o problemă clase de personaj, ca barbarul, rase noi, cum ar f i dark
elfii (drow) şi half-orcfi dar şl un nou mod de creare a
"DESI Al DE DAT REALMENTE BĂTĂLIE DUPĂ BATAL!E TIMP DE ORE ÎNTREGI,
acestora, mai complex, şi care permite o libertate mult
NU SE CADE IN MONOTONIE. CI DE FIECARE DATA EXISTA CEVA NOU. UN OBIECTIV mai mare. Astfel, oricine poate Investi puncte în orice
SPECIAL SAU 0 NOUA PROBLEMA CARE SA~TI CAPTEZE ATENŢIA." abilitate, deci şl un luptător poate Încerca sâ se furişeze
t i t l u l anterior. Cel mai bun lucru la ele este primite fiind foarte plictisitoare, constând dacă poartă armură uşoară. Clasele multiple se creează
că personajul se modifică mult in timp, la doar din conversaţii şi drumuri între diverse foarte simplu, la fiecare nivel având de ales clasa în
fiecare nivel având de ales diverse noi persoane. Acestea sunt salvate totuşi de care să înaintezi. S-a mai simplificat şf modul de
abilităţi care adaugă alte elemente modului umorul şi simţul autoironiei de care calculare al şansei de a lovi care acum este mult mai
de joc. Libertatea de formare a grupului producătorii nu au dus lipsă şi care prinde Intuitiv, renunţându-se la thacO (to nit armor class 0) şi
este acum aproape totală, nemaifiind de foarte bine unul t i t l u care urmează o serie la armura negativă. Cea mai binevenită schimbare este
exemplu neapărată nevoie de hoţi; nu deja destul de lungă. Astfel, eroii se plâng renunţarea la aruncarea zarurilor atunci când se
numai că oricine poate învăţa sâ desfacă un câ ceilalţi stau degeaba în timp ce ei fac stabilesc proprietăţile personajelor, care nu făcea decât
cufăr închis, dar acestea pot f i şi forţate, toată munca şi că sunt folosiţi pe post de să piardă timpul jucătorilor ce oricum nu începeau un
cu arma sau chiar cu o vrajă ofensivă. curieri, iar ceilalţi se vor plânge că eşti joc până nu obţineau o aruncare bună.
Interfaţa a fost si ea modificată, fiind acum prea mercantil dacă ceri să f i i recompensat
mult mai compactă, aşezată complet în pentru eforturile tale. Replicile corespund
partea de jos a ecranului, lăsând astfel mai unui anumit gen de comportament, cei ce
mult spaţiu pentru vizualizarea acţiunii. au investit puncte în abilitatea de a-i
Jocul începe destul de uşor, oraşul fiind intimida pe ceilalţi fiind de preferat sâ le
atacat de un mic grup de goblini care au folosească mai mult pe cele ameninţătoare.
reuşit sâ treacă printr-un subterfugiu de Deşi carisma şi inteligenţa personajelor
zidurile cu care acesta este înconjurat. în influenţează modul în care decurg
tradiţia deja cunoscută, de fiecare dată conversaţiile, se poate ajunge la rezultatul
când intri într-o locaţie ai parte de foarte dorit în majoritatea cazurilor chiar şi cu
multe dialoguri, fiind nevoie să epuizezi personaje a căror carismă este suficientă
toate subiectele de conversaţie cu fiecare doar ca să nu f i e ucişi cu pietre pe stradă,
personaj pentru a f i sigur că nu ţi-a scăpat ceea ce se încadrează în tendinţa generală
ceva. Ba chiar cu unii va trebui să vorbeşti de a pune accentul mai mult pe acţiune.
de mai multe ori, primele însărcinări

octombrie I0OZ
•pi *

Deşi spaţiul i n
c a r e st? d o s l a ţ o n i a
acţiunea esie
restrâns, d e c o r u l o^,
vari,i7,'i d e s t u l î-

de mult

INGREDIENTUL MINUNE: UNIVERSUL ICEWIND DALE


Fără să prezinte o mare valoare morată, filozofică sau mai ştiu eu de ce altă natură, opera fantasy a lui J.R.R Tolkien a avut un
succes enorm datorită talentului deosebit d e povestitor al lui Tolkien şi al unui univers d i f e r i t de t o t ce se mai văzuse până
atunci. Evident că ea a născut şi prozeliţi, unii mai talentaţi, alţii mai puţin t a l e n t a ţ i . In prima categorie se înscrie R.A.
Salvatore, care a reuşit să-şi creeze propria lume, Tărâmurile Uitate şi cel puţin un personaj memorabil, singurul dark elf bun la
suflet, rangerul Drizzt Do'Urden. Icewind Dale este zona din Forgotten Realms plasată Intre muntele numit Spine of the World şi
Marea de Gheaţă Mişcătoare. Este o zonă izolată şi periculoasă, locuită de t o t felul de proscrişi, nelegiuiţi, pionieri şj
exploratori, genul de oameni care încearcă sâ-si creeze o nouă viaţă, dar şi de o varietate neverosimilă de lighioane care
apreciază carnea mal sus menţionaţilor nefericiţi ca delicatesă. La sud şi la vest de vârful Kelvfn's Cafrne, pe matul celor trei
lacuri din zonă, se găsesc cele Zece Oraşe din Icewind Dale, mai curând nişte sate prăpădite aflate mereu la răscruce de vânturi.

ICEWIND DALE II
(CONTINUARE)

pentru rasele noi apărute. Se foloseşte


CEVA VECHI
tot motorul grafic Infinity, creat pentru
Şi într-adevăr de acţiune veţi avea
Baldur's Gate în 1998, care ar f i trebuit
parte, căci, odată depăşită prima
etapă, confruntările se vor ţine lanţ iar de mult scos la pensie. Este adevărat

poveştile vor f i lăsate pentru altădată. că i s-au adus unele îmbunătăţiri şi


Un lucru remarcabil este că deşi ai de acum oferă rezoluţii mai mari, dar în
dat realmente bătălie după bătălie, general îşi arată vârsta şi nu se
timp de ore întregi nu se cade în compară cu nici o producţie nouă.
monotonie ci de fiecare dată există
ceva nou, un obiectiv special sau o CEVA A L B A S T R U
nouă problemă care să-ţi capteze Avem de-a face fără îndoială cu un joc
atenţia. Asta nu înseamnă că nu vor
exista frustrări, date mai ales de
gradul de dificultate al înfruntărilor. Se
bun, un RPG captivant şi plin de
atmosferă, dar nu pot să nu mă
gândesc că Icewind Dale II ar f i trebuit
MC
! Faptul că lumea lor se află In pericol nu-i
pare că numărul de inamici este ales în să apară înainte de Neverwinter împiedică pe vânzători să-ţi vadă de afaceri
mod dinamic în funcţie de forţa Nights. Dacă ar f i apărut mai devreme ca de obicei EVALUAREGENERALA
propriului grup, ceea ce înseamnă că l-aş f i apreciat fără rezerve, dar acum • H bătăliile foarte captivante
nu vei avea parte de lupte imposibile sunt nevoit să remarc faptul câ K\ atmosfera foarte bine creată
dar nici de lupte uşoare. Al-ul este Neverwinter a adus o evoluţie, în timp E"î durata foarte mare in
foarte bun, foloseşte cu inteligenţă ce el nu face decât să urmeze o comparaţie cu majoritatea
vrăjîle de care dispune şi are pasiunea tradiţie, ce-i drept, glorioasă. Trebuie jocurilor
de a alege veriga cea mai slabă din spus că atât viitorul proiect al Black prea puţine noutăţi
grup pe care îşi concentrează toate Isle - Lionheart, cât şi cel al Bioware -
forţele. Practic fiecare luptă este Knights of the Old Republic, se JOCURIALTERNATOE
foarte echilibrată şi, dat fiind că de îndepărtează de genul abordat până
fiecare dată există şi un element acum, primul având loc în vremea
surpriză, încărcarea salvării devine un Renaşterii într-un univers alternativ şi Neverwinter Nights
fapt banal. bazându-se pe sistemul de creare a

Din păcate s-a mers cam mult pe personajelor din Fallout, iar cel de-al

reciclarea elementelor din Icewind doilea având loc in universul Star Wars. VERDICTXTREMPC
Dale până la exagerări neplăcute. De Deci t i t l u r i interesante dar tu i i i d j u r i t a Nu mă voi plictisi
exemplu s-au păstrat vechile portrete deocamdată nimic despre Forgotten este esen niciodată să salvez
Realms. ca aicrJa, vor fl cel mal prolianil rsluate Tărâmurile Uitate.
şi voci şi s-au mai adăugat câteva doar

m octombrie 2 0 0 1
P a t l e o l i U t i i d i H iiv.i pi>

' i v i f î t •• i j f u l t o i noslri

1.11 >i|)iii)Uii hiiu t i i i a ' u n i VVM.QI


.1 lovi lil.1l rl'Mlî' mn.irSt -
[IM/UnlAi
()o birou, nu • nifti ni înnunni

Wl î ţ i | M Ml l i m i r i . R I I t H U l M l t f M | M l M |

H ZOOM
« • ci hMl nma
C
C u
u n
n (lait)
(lait) §T
..t
M O H U UL COMAIIUA
•S< Trorta, Saldlai (Ovif
Krotlav ttahula, Soldlai (J A l . S U I I A I i r i i l I I M J I I CSŢ1Î

T>ohgailr
J l r tl
Titat,
N a d tbt Ba l a h .,
LAW
S o l dd il u. r ( (1)
1>
felrfii l l l l C L C M O t l MUL1
iMPOHrAlIT ACUM
MAI
Resistence este a doua
W
M ldd ii aa l
PV1S şt
t f*io * , M W » ,
1 Valăţjfr
S e l d l a r (OJ
expansiune pentru Operation
Flashpoint, excelentul
fF l1.1(1
aid H o a ţpi l t a
âl a l *VJ , l oo' 'ddooi t*j S Jj|
a
fa n u a t S o'docfc - 1
*

shooter tactic produs de cehii


de la Bohemia Interactive

PREf; 19.95 • PRODUCĂTOR. BOUIÎAAIA INTERACTIVE - PUBLISHER: CODEMASTERS • DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION (021-345.55.05) ACŢIUNE
WEB: WWW.FLASHPOINT 1985.COM ( S H O O T E R TACTIC)

OPERATION FLASHPOINT: RESISTANCE


Cehii nu i-au iertat pe ruşi
partea sovieticilor sau să se alăture
INTERACŢIUNE ~ INTRIGA DIN RESISTENCE S E A M Ă N Ă
rezistenţei. Nu prea se potriveşte cu
• Nogova, o insulă de cu cea a unui film cu Mei Gibson. Avem
povestea dar creşte rejucabilitatea, deci are
peste 100 km cu 2 de-a face cu un fost luptător din trupele de
dreptul la o bilă albă...
numeroase sate ţi elită retras din activitate, care se simte încă
oraşe Deşi are aproape preţul unui joc full,
vinovat de moartea unui camarad. Nu
Resistence este doar o expansiune, aşa câ
Q 20 de noi misiuni de lipseşte nici soţia răposatului, iar în mod
campanie, 5 misiuni nu aduce modificări substanţiale jocului
deja prea previzibil el este oarecum
bonus pentru iniţial, câteva opţiuni în plus la grafică,
îndrăgostit de ea. Mai departe lucrurile
singleplayer ţ i încă 9 câteva arme în plus, vehicole, iar singurul
amintesc de evenimente reale, pe care se
pentru multiplayer punct real de atracţie sunt noile misiuni.
pare că cehilor le vine greu să le uite.
" noi arme şi vehicule Acestea, ce-i drept, au o anumită aromă
întâmplările au loc în anii '80 în Republica
diferită de cele din Cold War Crisis, acum ...5.111 un lunetist singuratic pândind ki întuneric
Independentă Nogova, în care îşi duce traiul
punându-se mult mai mult accent pe partea
SiSTEiViNECESAR -
paşnic omul nostru, Victor Troska. Guvernul
de comandă a trupelor şi ca membru al
a Procesor: cu idei reformatoare atrage dezaprobarea
gherilei trebuie să te străduieştî nu numai să EVALUAREGENERALA
Pentium II 600MHz sovieticilor, aşa că aceştia iau decizia de a
termini o misiune ci să o termini bine, căci GT caracterul nelinear al campaniei
o Memorie: 12BMB invada mica insulă. Senzaţia de film este
oamenii morţi nu vor fi înlocuiţi iar muniţia E l păstrează caracteristicile care au făcut în
foarte puternică la început, secvenţele
n Video: 32MB nu cade din cer. Interfaţa părţii de comandă jocul original un succes
cinematice sunt redate cu motorul jocului
este destul de greoaie şi putea cu siguranţă WC prea puţine noutăţi
dar sunt bine realizate şi, deşi sunt puţin
JOCMULTIPLAYER" să fie îmbunătăţită dat fiind că este foarte
cam lungi, nu creează dorinţa de a căuta I E timpii mari de aţteptare ţi distanţele mari de
utilizată acum încă de la început. Cei 100 parcurs
a PC: 1 butonul Escape. Bineînţeles că liderul
de kilometri pătraţi ai insulei nu sunt
n NET: 16 armatei sovietice este chiar cel care a
neapărat un avantaj, de multe ori fiind
a LAN: 16 condus lupta în care a murit colegul lui J DC UR (ALTERNATIVE
nevoie să parcurgi distanţe mari sau să
Victor. In aceste circumstanţe posibilitatea
a MODEM: 0 aştepţi destul de mult, chiar folosind Tom Clancy's Sum of AU Fears
de a alege să te alături forţelor ocupante
facilitatea de accelerare a timpului.
pare cam ciudată, dar ea există. In Global Operations
Resistence apar mai multe momente de Ceea ce era destul de evident încă de la
"răscruce", în care există mai multe început este că cei cărora le-a plăcut
VERDICTXTREMPC

8
variante de a merge mai departe. Astfel, la Operation Flashpoint: Cold War Crisis vor
aprecia şi Resistence iar cei cărora nu le-a O adăugire destul de bună
început Victor trebuie să se hotărască dacă
plăcut vor sta departe şi de acesta. la un joc bun.
să trădeze un rebel fugit şi să treacă de

octombrie 2002
PREŢ: 27.55 • PRODUCĂTOR: DIGITAL ILLUSIONS . PUBLISHER ELECTRONIC ARTS - DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION (021-345.55.05)

BATTLEFIELD I9M2
Cel mai plăcut mod de a face armata
INTERACŢIUNE DOUA LUCRURI PAR S A F A S C I N E Z E PRODUCĂTORII soldat printre mulţi alţii, însă pentru Battlefield 1942
• 16 hărţi reprezentând celebre de jocuri în ultima vreme: cel de-al doilea război aceasta a fost ideea de bază. Hărţile reprezentând
bătălii ale celui de-al doilea război mondial şi realismul. Battlefield 1942 le are pe amândouă bătălii de mari proporţii ca Iwo Jima, Guadalcanal sau
mondial, din Europa până în Africa aşa că a fost privit cu o doză de scepticism la început, El Alamein se întind efectiv pe kilometri întregi şi oferă
şi Pacific mai ales dacă ne gândim câ şi ideea de shooter realist posibilitatea de participare pentru 64 de jucători în
ii 35 de vehicole foarte variate: bazat pe multiplayer-uL pe echipe miroase de departe a confruntări extraordinare desfăşurate pe toate planurile:
tancuri, avioane, vapoare, CounterStrike. Ceea ce s-a văzut însă chiar de la apariţia pe pământ, în aer şi pe apă. Fiecare aspect al războiului
submarine
primului demo este că avem de-a face cu un joc original este prezent şi se află la dispoziţia jucătorilor pentru a
a 19 arme modelate conform celor şi foarte ambiţios care are într-adevăr ceva de oferit. fi utilizat la obţinerea victoriei: se pot efectua baraje
reale de artilerie, se pot bombarda poziţiile bine întărite, se
DECLARAŢIE DE RĂZBOI
pot scufunda vasele cu ajutorul submarinelor sau
Războiul nu a fost redat la scara lui normală de prea avioanelor şi nu lipsesc nici duelurile aeriene. Toate
ISTEMNECESAR
multe jocuri, doar Medal of Honor a reuşit în anumite acestea ar putea părea copleşitoare dar nu este cazul
^ Procesor: Pentium II 500MHz momente să creeze senzaţia de conflict de pentru că nu există constrângeri, fiecare îşi asumă rolul
• Memorie: 128MD z—' mari dimensiuni în care pe care îl doreşte în cadrul
• Video: 32MB . \ jucătorul este un acţiunii generale şi poate
Cerinţele minime sunt foarte opta să colaboreze
optimiste, realitatea este că pentru îndeaproape cu alţii sau
a avea o experienţă plăcută este să se descurce singur.
necesar un sistem mai performant Modul
de atât, iar introducerea unui singleplayer
număr mare de jucători controlaţi
de Al va cauza probleme chiar şi
celor mai puternice dintre ele. în
plus pentru jocul pe Internet este
nevoie de o conexiune foarte bună,
altfel va avea probleme cu lag-ul.

JC; MULTIPLAYER
• PC: 1 • NET: 64
• LAN:64 H MODEM: 0

octombrie 2002
i

TEATRE DE RĂZBOI
locuri
prezentări

Explicaţiile date In Joc sunt cam scurte dar


documentarea istorică nu le-a Ifpsit
BATTLEMELa ^ -
producătorilor, bătăliile sunt bine alese ţ i puse
n c i m l

In scenă. Ele sunt împărţite In patru teatre de


război: Europa de Vest (care urmăreşte invazia
: aliaţilor şi eforturile disperate ale germanilor
de a le opri înaintarea), Europa de Est (în care
se prezintă atât defensiva îndârjită a ruşilor
•MPff. t e l e cele m o l ii' .
cât şi atacul lor final asupra Berlinului), Africa
:

ilau I n punctele- strategice


de Nord (conţinând luptele între armata c u r e p o l (1 c u c e r i t e numnl
după eliminarea tuturor
condusă de Rommel şi cea condusă de inamicilor d i n iipropteic
Montgomery) şi Pacific (evenimentele care au
k. urmat după atacul de la Pearl Harbor).

E593D Bl WKI pinTmMHT


™ mm BUM SI™ jyiirT»)^ •

INAMICII M O R Ţ I
LASĂ I N URMĂ
ECHIPAMENTUL DIN
D O T A R E PE CARE
ÎL PUTEŢI LUA 0 Cercel m u l este in principiu u n lunetist ;\ s e
ABANDONANDU-L ocupa c ueliminarea d ela distanta a color m a i
PE A L VOSTRU [imiLiiloii adversari

WEB: WWW.EA.COM/EAGAME5/OFFICIAL/BATTLEFIELD1942 A C Ţ I U N E / SHOOTER TACTIC


"Nu se pune un accent exagerat pe realism ci se
face un compromis care măreşte jucabilitatea."

nu lipseşte dar este o simplă trebuie să aleagă clasa din care


extensie a celui multiplayer. vor să facă parte şi locul în care
Campania este o înşiruire în sâ apară dintre poziţiile cucerite
ordine cronologică a misiunilor sau din cea iniţială. Atunci când TANCURILE sunt foarte rezistente, mai ales în partea frontală.
care beneficiază de o mică mor, ei pot reveni foarte repede, Primul tanchist are la dispoziţie un tun ţl o mitralieră utilă
pentru eliminarea Infanteriştilor aflaţi prea aproape pentru a
descriere şi punere în temă din Intervalul de aştepare variabil
putea folosi tunul în siguranţă. Al doilea tanchist controlează
punct de vedere istoric în care este în general sub 20 de mitraliera de deasupra dar fiind complet expus şi fără
ceilalţi jucători sunt înlocuiţi de secunde, însă de fiecare dată posibilitatea de a se feri este de obicei o victimă sigură.
boţi, dar se poate alege şi modul echipa lor pierde puncte.
fnstant în care sunt disponibile Punctele se mai pierd şi atunci ARTILERIA este devastatoare dar foarte imprecisă pe cont propriu.
toate hărţile de la început. când adversarii deţin o anumită Pentru a naviga intre ţintele puse de cerceta;! se apasă in acelaşi timp
Problema o reprezintă boţii care proporţie din poziţiile strategice, butonul de foc şl butonul Alt.
nu sunt deloc străluciţi şi nu pot iar dacă numărul de puncte al
MAŞINILE DE TEREN sunt utile pentru deplasarea rapidă dar pot
fi coordonaţi în nici un fel, unei echipe ajunge la zero fi folosite şi în luptă. La viteze mari ele pot strivi infanteriştii
colaborarea cu ei fiind, atunci aceasta este învinsă. Sistemul sau pot fi ciocnite de tancuri pentru a le arunca în aer. Este de
când are loc, rezultatul norocului. foarte dinamic permite jucătorilor preferat să vă ejectaţi înainte de momentul ciocnirii.
Faptul că soarta jocului depinde să-şi adapteze rolul la necesităţile
în totalitate de succesul său de curente şi să apară sub forma SUBMARINUL se deplasează mai repede la MAŞINILE BLINDATE de transport pot duce
multiplayer a însemnat asumarea unor valuri de întăriri acolo unde suprafaţă dar odată scufundat nu poate fi un grup întreg mai repede la destinaţie.
Cei aflaţi in
unui risc dar din fericire aici este nevoie mai mare. atacat decât de
distrugătoare. Singura spate vor fi
reuşita este totală. metodă de a-l detecta vindecaţi
Există mai multe moduri de TOTUL ESTE SA Al CLASA este observarea şi vor primi
joc printre care clasicele Cele cinci clase de soldaţi cu care periscopului. muniţie.
Deathmatch, Team Deathmatch, jocul poate fi abordat sunt bine
Cooperativ şi Capture the Flag dar echilibrate, atât din punct de AVIOANELE sunt cele mal distructive arme dacă sunt folosite
mult mai popular este modul vedere al utilităţii cât şi din bine. 0 bombă poate distruge un tanc dintr-o lovitură iar cele
standard numit Conquest. In acest punct de vedere al plăcerii dotate cu torpile pot scufunda vapoarele cu uşurinţă. Ele au
mitraliere suplimentare care pot fi folosite de pasageri.
mod fiecare echipă porneşte cu oferite, deoarece toţi participă
un număr de puncte şi o bază efectiv la luptă, nu se pune
NAVELE sunt foarte rezistente dar pot fi scufundate de
iniţială şi există un număr de problema ca unii sâ fie mereu câteva torpile. Vapoarele Inamice nu pot fi controlate dar
poziţii strategice care trebuie ocupaţi cu activităţi plictisitoare. dacă este vorba despre un portavion puteţi să furaţi
cucerite. De ffecare dată când "Infanteristul" este dotat cu o avioanele de la bord. Unele nave sunt dotate cu artilerie
intră pe câmpul de luptă jucătorii puşcă mitralieră şi este elementul care poate fi folosită în mod similar cu cea terestră.
INGREDIENTUL MINUNE: CAMARADERIA

Chiar dacă nu este obligatorie, Un grup de infanterişti


colaborarea dintre jucători dă combinaţi cu medici are şanse
rezultate mai bune decât să supravleţuiasă mai mult
comportamentul haotic. decât unul format exclusiv din
Tancurile sunt rezistente luptători, in momentul în care
frontal chiar şi la rachete dar jucaţi împreună cu un grup de
sunt vulnerabile lateral şi In prieteni o parte din
spate, aşa că au nevoie să fie problemele inerente jucatului
apărate de infanterişti şl le online, cum ar fl maniacul
oferă acestora un plus de care se ejectează şt lasă
protecţie şi putere de foc. avionul în care te afli să se
Artileria este practic inutilă prăbuşească, sunt rezolvate,
fără marcajele cercetaţilor dar dar nu excludeţi posibilitatea
odată ce are ţintele puse de de a găsf camarazi adevăraţi şi
aceştia este foarte distructivă. In rândul necunoscuţilor.

BATTLEFIELD I9M2
de bază al oricărei armate, pune problema apariţiei plictiselii performante care există acum, ca cel grupurile mai mici este de
"infanteristul anti-tanc" are o pentru că există şi un număr mare de de Unreal 2, dar este destul de reuşit. preferat alegerea uneia dintre
bazookă a cărei utilitate este subtilităţi care se învaţă în timp şi o Decorurile sunt bine realizate şi cele două hărţi de "oraş",
evidentă, "cercetaşu!" are puşcă cu diversitate cum practic nu mai există uneori chiar reuşesc să inducă " Stalingrad sau Berlin.
lunetă şi un binoclu cu ajutorul căruia în nici un alt joc. După ce cazi răpus senzaţia de film de război, mai ales în săptămâna 8-14
poate fixa ţinte pentru artilerie, de gloanţele inamicilor poţi să te atunci când se ciocnesc forţe septembrie Batllefield 1942 a
"medicul" are un pistol automat şi o întorci intr-un tanc şi să le întorci considerabile. Unele dintre ele sunt ocupat primul loc în topul
trusă de prim-ajutor cu care poate favoarea. Aici aş aminti şi o într-adevăr inspirate din filme, mai vânzărilor în condiţiile în care
să-i vindece pe ceilalţi dar şi pe el caracteristică oarecum ales cel din Stalingrad seamănă foarte nu fusese lansat încă în toată
însuşi iar "inginerul" are o puşcă negativă: pentru a nu avea mult cu o secvenţă din filmul Enemy lumea, fiind şi de aici destul
simplă, poate pune mine şi dinamită probleme cu cenzura s-a at the Gates. Modelele soldaţilor sunt de clar că avem de-a face cu
şi poate repara aproape orice. Nici renunţat la violenţa vizuală, făcute în aşa fel încât să fie uşor de un învingător.
una dintre clase nu este favorizată la aşa că sângele lipseşte cu identificat coechipierii de inamici
utilizarea vehicotelor sau a altor desăvârşire şi unul dintre şi clasele între ele, ceea ce
obiecte; de altfel trebuie precizat că lucrurile pe care le | ajută destul de mult. EVĂLUĂg„GENERALA
în Battlefield nu se pune un accent aşteptam cu mare « Singurele probleme sunt Wl creează foarte bine senzaţia de
exagerat pe realism ci se face un nerăbdare, I cele de natură tehnică, ce au conflict la scară largă
compromis care măreşte posibilitatea de a-i făcut să apară un patch în mod DTÎ nu merge pe un realism obositor
jucabilitatea. Armele sunt modelate strivi pe ceilalţi cu surprinzător chiar înainte de dar nici nu simplifică exagerat
conform echivalentelor lor din tancul, este dacă nu lansarea oficială, punând sub Kl numeroasele posibilităţi oferite
realitate dar nu ucid atât de uşor, se imposibilă, în orice caz semnul îndoielii seriozitatea scad şansa de a te plictisi la zero
poate sări dar nu se pune problema ca foarte dificilă. Acum producătorilor. Conexiunea nu B C condiţiile optime pentru un joc
săriturile să fie un factor important în trebuie să mă merge atât de bine cum ar-trebui reuşit nu sunt uşor de îndeplinit
dueluri, oricine poate conduce orice mulţumesc cu aşa că deocamdată nu veţi găsi
vehicol fără a avea nevoie de ajutor mitraliera coaxială, servere de 64 de jucători, limita JOCURiALTERNAnVE
dar în cele mai multe cazuri există o utilă dar nu la fel de la care funcţionează bine fiind
funcţie şi pentru un al doilea jucător. plăcută. 32. Ceea ce nu este deloc puţin CounterStrike
Controlul vehicotelor este foarte şi în orice caz, faţă de alte Global Operations
simplu şi utilizează exact aceleaşi A M Ă N U N T E TEHNICE titluri Battlefield 1942 nu duce
comenzi ca şi cel al oamenilor şi Motorul grafic este lipsă de jucători sau de servere,
oricine va reuşi să controleze un avion VERDICTXTREMPC
în momentul de faţă există

0
produs chiar de cei de
după câteva încercări. Deşi timpul de la Digital lllusions şi nu se câteva sute de servere online, Primul concurent tfl
adaptare la joc este foare scurt nu se real pentru *
compară cu cele mai majoritatea ocupate. Pentru CounterStrike.

o c t o m b r i e ZOO 2
fl.
A

In momentele dificile
puteţi folosi pauza
activa pentru B lua
cea mal buna decfxfe

PREŢ: 255 • PRODUCĂTOR: LARIAN STUDIOS JITOR MONOSIT (021-330.63.52) - WWW.DIVINEDIVINITY.COM

DIVINE DIVINITY
Un n u m e neinspirat pentru u n j o c destul d e inspirat

utilă: vrăjitorul poate face schimb de locuri cu un inamic


INTERACŢIUNE LUAT LA BĂTAIE DE ORCI SI SALVAT DE O ENTITATE
prin teleportare, hoţul se furişează iar luptătorul are un
• 6 clase de personaje, bazate pe 3 misterioasă, personajul al cărui rol îl avem se trezeşte
atac foarte puternic care afectează toţi inamicii din
tipuri arhetipale: luptător, într-un sat locuit exclusiv de vindecători (norocul lui),
apropiere.
magician, hoţ lipsit de orice amintire (ghinionul lui) dar cu o dorinţă
nebună de a le rezolva acestora toate problemele, dacă nu Dacă la început situaţia este simplă, şi anume te afli
• 96 de abilităţi fiecare având câte
5 niveluri din recunoştinţă, atunci măcar pentru a căpăta într-un sat şi cobori în catacombe fără număr unde omori
experienţă. Cele trei clase disponibile sunt cele tot ce-ţi iese în cale, mai târziu descoperi că de fapt
• peste 100 tipuri de monştri şi
arhetipale, luptătorul, vrăjitorul şi hoţul (numit in mod aceasta este o porţiune minusculă dintr-o lume cu
peste 150 de NPC-uri
ipocrit supravieţuitor), fiecare cu o variantă feminină şi adevărat mare şi destul de complexă. Cam acesta este
SISTEM NECESAR una masculină. Sistemul de abilităţi este destul de momentul în care povestea începe să capete sens şi
complex şi permite oricărui personaj să aleagă orice acţiunea să devină mai dinamică după un început destul de
n Procesor: Pentium II 450MHz
abilitate, dar fiecare este mai bun la ceva anume datorită plictisitor.
• Memorie: 64MB
sistemului de atribute. Acestea (forţa, inteligenţa, Mă opresc aici pentru a descrie Al-ul din Divine
K Video: 8MB
agilitatea şi constituţia) funcţionează exact ca în Diablo, Divinity. Fiecare individ are o rază vizuală, una auditivă şi
JOCMULTIPLAYER adică inteligenţa dă mai multe puncte de mano o anumită părere despre tine, ceea ce îi determină
vrăjitorului şi aşa mai departe. Tot la fel ca în Diablo, reacţiile când te observă. Astfel, vânzătorii pe care i-ai
PC: 0 NET: 0
fiecare are o abilitate a lui şi numai a tui, care este foarte ajutat cu ceva au preţuri mai bune decât ceilalţi iar
LAN: 0 MODEM: 0

INGREDIENTUL MINUNE:
Explicaţiile apar destul de târziu în joc, aşa că ar fi
de preferat să citiţi documentul care povesteşte
evenimentele care le-au precedat pe cele din joc. planetei prin metoda "la frigare cu ei". în timpul J
Povestea este destul de închegată şi bine scrisă, bătăliei finale cei şapte lideri ai raselor se sacrifică »-
chiar dacă departe de cea originală. Avem de-a face pentru a declanşa o magie foarte puternică in urma
cu o lume populată de şase rase: oamenii, elfii,
piticii, orcti. oamenii şopârlă şt impii, la care se
adaugă vrăjitorii care fac parte din toate rasele dar
căreia răul este învins, dar acesta a fost prevăzător
şi a lăsat o parte din sufletul său intr-o sabie care
posedă trupul celui care o are. Peste câteva sute de
m A TW

sunt ceva mai aparte. Lordul Haosului, un fel de ani urmaşii cultului Blestemaţilor pornesc in
zeitate malefică foarte puternică, ajutat de legiuni căutarea săbiei şi cineva trebuie sâ-i oprească.

o c t o m b r i e ZOO2
prczrorari
NAŞTEREA
Povestea din spatele locului
concurează ca suspans cu cea din
î n l e r o r u l sau. La el se lucrează din «

1998, cănd producţia sa a început


sub numele de I b e Lady, tbe Mage
and the Knight. Producţia sa a
încetat o vreme, apoi 5-a revenit la
el sub titulatura Divinily: Sword of
Lies. In momentul In care au
U n M.ifl un lut b g n p ^ n l m
semnal contractul de distribuţie cu a j n t a l n i pi-r'.nnajp- Inti-rr^lMe

germanii de la CDV numele a


devenit Divine Divlnlty. După cum
vedeţi, cel mai puţin se pricep la
nume cei de la Larian, dat fiind ca
din trei încercări lot la ceva insipid
au ajuns.

Cobori in c a t a c o m b e fără număr unde o m o r i


tot c e - t i iese in cale."

personajele care au o părere negativa despre tine te vor


ataca. La rezoluţie mare. raza vizuală a propriului
personaj nu este suficientă pentru a acoperi t o t ecranul,
ceea ce este cam supărător, dar odată depăşit acest
impediment prin investirea de puncte in abilitatea de a
vedea la distantă, se pot observa si problemele de
inteligenta ale monştrilor. Aceştia au o rază de percepţie
foarte mică si tendinţa de a uita ce voiau să facă, asa că
se poate întâmpla să rămână înţepeniţi pe undeva sau să
Orcfi au fon (inova sf ei aliaţi tu oamenii
inceapâ sâ se plimbe fără sens prin decor. dar acum nu luni de lot pneienov

APOI Î N C E P L U C R U R I L E SERIOASE Astfel, atunci când rămâne fără mana, vrăjitoarea mea se
Grafica este oarecum o problemă de gust, perspectiva este apucă să r e c t e pe tonul unei învăţătoare care explică
foarte ciudată, amintind de pictura naivă, de altfel ca si modul în care Colgate penetrează aceastâ cretă; "My
aspectul general. Desi 2D arătă chiar bine, mai ales câ energies a r e d e p l e t e d , let me regain my strength". Foarte EVALUAREGENERALA
nivelul de detalii este remarcabil, v e t ' vedea păsări des se întâmplă ca pe fundal aceeaşi vrăjitoare să geamă K"! conţine un univers vast si
zburând, personajul se oglindeşte in apă, iar pietrele de durere din cauza loviturilor primite, dat fiind câ nu se complex
preţioase aruncă o lumină colorată in jur. Animatiile opreşte din frază orice-ar f i si până o termină multe se pot
K T acţiunea este bine pusa la punct
personajelor insa sunt cam ciudate, mişcările lor si mai întâmpla. Din fericire există posibilitatea de a elimina
E dialogurile sunt cam simple
ales poziţiile in care rămân atunci când nu fac nimic aceste comentarii, ceea ce vă recomand călduros.
iar actorii folosit i lasă de dom
creează in general senzaţia neplăcută de statui mişcătoare încetul C J încetul senzaţia de copie se estompează si
sau de persoane cu diferite disfunctii fizice. Sunetul se 9^ unele probleme de Al
universul jocului incepe sâ te captiveze. Misiunile sunt
incadreazâ cam in aceeaşi tendinţa, pe ansamblu este bun variate si interesante, încadrate foarte bine in poveste si
dar din loc in loc jignind urechea muzicală a ascultătorilor. nu constau n ciodată in ducerea unui lucru dintr-un loc in JOCURlALTERHAnVE
Muzica este insă extraordinară, partea vorbită fiind cea a l t u l . In luptă trebuie folosite bine toate abilităţile avute
care deranjează destul de mult. Actorii nu sunt prea la dispoziţie pentru a reuşi, singurul lucru care nu prea Diablo ll
grozavi, iar frazele sunt mult prea lungi si de un patetism este la locul lui fiind abuzul de potiuni. Dată fiind
exagerat. Ceva mai interactive decât cele din Diablo, Duogeoo Sieşţe
interactivi ta tea mai mare si varietatea alegerilor. Divine
dialogurile sunt destul de limitate si nu prea se pune Divinity are şanse să mulţumească si fanii genului RPG
problema sâ poti aborda o discuţie in mai multe f e l u r i . serios. în mod realist insâ, trebuie sâ spunem câ este
Cireaşă stricată de pe acest tort este reprezentată insă de destinat celor pasionaţi mai mult de acţiune. Aceştia vor VERDICTXTREMPC
replicile standard ale personajului propriu, foarte găsi in el mult mai mult decât in alte t i t l u r i din acelaşi Este mult mai
repetitive si nepotrivite cu ceea ce se întâmplă în jur. gen, cum ar ii recentul Prince of Quin. mult decât
o simplă clonâ.

o c l o . n o i T 1001
EDUCATIAI I U ROMANI
SAU C I N F Ş T I F C U N O A Ş T E
magazin important din să fie de la sursă. Ştiu eu pe cineva părinţii la cap să i ţ i ia unul, ai putea
U 1 N Bucureşti. La parter, alături care..,". "E natural", veţi spune. "Doar avea măcar decenţa să înveţi sâ îl
de CD-uri, casete video, casete audio si nu crezi câ e necesar sâ ţ t i i cum foloseşti, dacă nu din curiozitate
alte astfel de mărunţişuri, se găseşte funcţionează metroul ca să mergi cu e l , personală, măcar ca sâ nu ajungi de
un raion cu jocuri originale. Mă apropii sau ce microprocesor are un cuptor cu râsul lumii.
să arunc o privire si absolut microunde pentru a î ţ i încălzi o pizza". Ca întotdeauna insâ există ţ i extrema
in tâmplă tor, surprind următoarea Adevărat. însă computerele ne-au cealaltă: cei care îsi ascund ignoranţa
conversaţie. invadat viaţa mai ceva ca metroul 51 in spatele unui limbaj cifrat care le dă
cuptoarele cu microunde. De fapt, în un fals sentiment de superioritate sau
Ea, o doamnă intre două vârste,
viitorul nu foarte îndepărtat, vom avea de apartenenţă la un grup elitist. De
plinuţă, cu coc, întoarce de pe o parte
metrou condus prin computer si exemplu pustii care discută în maşină în
pe alta un joc suficient de rapid încât
cuptoare cu microunde conectate la asa fel încât sâ îi audă toată lumea.
să nu apuc să văd despre ce titlu e
Internet. Asa că iertaţi-mi
vorba, si U intreabă timid pe vânzător: - Mamă, ai văzut ce au campat ăia
impertinenţa, însă am pretenţia ca
- Ăsta merge pe calculatorul meu? astăzi? Şi la ce le-a folosit când ne-am
atunci când vreţi sau aveţi nevoie sâ
Vânzătorul, întrerupt din lectura rea dus peste ei numai cu patru unu si i-am
utilizaţi un computer, indiferent de
revistei de cultură generală România făcut muci in be doi. Nişte leimări de
scop, să stiti despre ce e vorba. Lipsa
Mare, ridică privirea si îi răspunde doct: treî lei.
cunoştinţelor din domeniul
- Depinde, doamnă. Ce calculator calculatoarelor este o formă de - Da, mă, şi noi am avut si lag si
aveţi? analfabetism în societatea pachet los, pot să zică ei ce-or vrea.
Doamna ezită. Mă gândesc că poate ii e informatizată în care trăim cu t o ţ i i . Oaul Uiţâ-te, bă, pe geam la ce carcasă
ruşine cu sistemul ei învechit. are aia. Asl pis, beibil îmi vând Geforsul
- Unul destul de b u n , zice. Are două Mai am un exemplu de "băiat de si mergem in discotecă di seară,
hard disk-uri. cartier" care 51-a luat calculator si apoi pupa-te-as pe procesor.
- "C" ţ i "D", adaugă după o pauză de a invâţat de la un prieten să U - Nu mai bate in geam,
efect. folosească. Ca un papagal, pornea handicapatule, că ne daunloadează
Mă surprind zâmbind. Vânzătorul PC-ul, naviga după memorie până la ăştia la primai
pare insă să aibă răbdare. singurul ioc instalat. Virtual Pool 2 si se - Taci. fraiere, că oricum coborâm la
• Nu contează hard disk-urile, juca. într-o bună zi, când bunica lui a prima, la-o înspre usâ si las-o pe
doamnă, o lămureşte. Procesorul Şters praful de pe calculator, a apăsat mamaie sâ stea jos, câ e obosită. Hai,
contează. din greşeală comutatorul închis/deschis bagă sţrafe. dabăl jamp. calcă pe e i , că
al monitorului. Băiatul de cartier a rămânem in maşină.
- Ahaa... se luminează doamna. Ce e
venit, a pornit calculatorul 51 când a
ăla procesor? Şi duşi au fost. Sii iu leitâr,
văzut că nu apare nimic pe ecran, a
M-am inecat cu guma de mestecat. aligheîtâr.
decis că aparatura s-a stricat si nu l-a
Vânzătorul îmi agravează situaţia când Nouă nu ne rămâne decât sâ sperăm
mai utilizat două săptămâni, după care
răspunde: câ atât cei ce citesc aceste cuvinte se
l-a mutat sub birou. Caz real. Povesti
- Procesorul este ansamblul compus aflâ undeva departe de aceste
adevărate. Bineînţeles câ nimeni nu se
d i n placa de bază si m e m o r i e . categorii. Salutăm extremele, dar
naşte înţelept, însă în momentul in care
Aceste situaţii au fost, sunt ţ i vor fl suntem dedicaţi celorlalţi. Oamenilor
ai dat bani pe un sistem sau ti-ai bătut
adevărate. Există oameni care cred că normali. Nu?
tâviţa CD-ROM-ului este suport pentru
ceaşca de cafea. Există oameni care
cred că pot să transfere Internetul pe
calculatorul personal. Există oameni
care confundă unitatea centrată cu
monitorul. Există. Pe cuvânt. Personal
am încetat de mutt să mai fiu sceptic în
privinţa asta.

însă din moment ce mi se întâmplă


destul de rar să întâlnesc astfel de
persoane, am senzaţia că sunt foarte
puţini. O prejudecată greşită. Sunt
peste tot în j u r u l nostru. Ne înconjoară.
Nu înţeleg, dar îsi dau cu părerea. Se
bagă in seamă. Genul de oameni care
atunci când te aud că te plângi de
performanta in jocuri spun "S-ar putea
Leadtek 8

Placi video exagerat de rapide

LeadteJ^WinFast
Iaca video a anului" >
în 2000 si 2001 în România
Cauţi altceva?
/'fROSlISUL

LUNM graphics'
KireniPC
WinFast WinFast
Titanium200 TDH A170 DDR T

C h i p w t : G e F o r t e l Tlianium 100 Chipset: GeForce* MX440

M e m o r i e : 1 2 B / 6 4 M l i ODR M e m o r i e : M M b DOR

Vltezi memorie: Î S M m v i ţ e i i m e m o r i e : 4ns

F r e c v e n t » clvlp>et: 175MHz Frecvenţi chip»!: 270MHz

Frecvenţi memorie: 200MH: Frecventa memorie: IOOMHI


C o n e c t o r i : TV-Out. DVI Conectori: TV-Out

Batire tooter ' radiator Răcire: cooler • radiator

Bundle: 2 ioturi originale BonOle: 1 locuri ort(lriale

GeForce4 GeForce2 MX

WinFast WinFast
A170 TH GeForce 2MX400TH
Chipset: GeForce* MX420 Chipset: GeForce) MX400
WnFasV M e m o r i e : W M b SDR M e m o r i e : M M C SDR
V i t e z a m e m o r i e : Sns Vlteia memorie: hm
Frecventa chlpiet: 250MHz , . j . - - Frecventachipwt: JOOMHi
Frecventa memorie: lotMH: r * * ^ Frecvenţi memorie: 1(AMHi
Conectori: TV Oul B • C o n e c t a i : TVO m
Răcire: cooler • radialo* Sa< i r e : COoler • radialor
Bundle: 2 locuri originale Bundle: 2 k x u n originale

WinFast WinFast

GeForce2 MX64 TV2000 XP

WinFast' — C h i p s e t : G e f otce2
M e m o r i e : 3 Z M b SDR
W200
Tuner:
% «en
TV'FM
• -
C a n a l e T V : n u n m 191
Viteza m e m o r i e ; fcnj.
Radio: FM M M h : lOaMh;
Frecventa chipwt: 175MH*
Control: Telecomanda
Frecvenţa memorie: .66MHz
Facilitaţi: PKture in picture,
R â d re: radiatoi
scanare automata posturi TV ţ lFM.
captura film 640*480, video mall.

Placa de sunet

WinFast WinFast
6Xsound 7350KDA
C h l p i e l : SIS 7 ) *
Poziţionare audio: Î D HRTF. s u p o r t
Boi: 224 200
b o n e s p a t e , p o r i i i o n a r e O D Xi n
M e m o r i e : DOR PC210O PC16O0
sistem d e 6 canale
H a r d d H k : Dual Ultra ATA100
A R I : D i r e c t S o u n d Î D , A J D . £AX
Ieşire rnjrcala: S/PDIF o p t * V c o a B a l
Porturi: UtfWuVHM
Dc-Url: LANlO'lOO, AC97
Conectori: rmcrofon,
Over c i o t * Ine; IBIOSI- t y n e m .
MIOI, S ' PDIF o u t / 1 n ,
CPU ProtectKm OTS. Speed Gear
E n t r a : C a b l u SJPOIF optic

I T E N T E R T A I N M E N T

Str. Puskin 18 Bucureşti 1;


+ a b o n a m e n t Tel/Fax: +40 21-2315097;
pe 3 l u n i la XtremPC E-mail: contact@skin.ro, www.skin.ro
BANC P O S T

Cârdul poate fi folosit pentru retrageri de numerar sau pentru


cumpărături atât în România - în lei, cât şi în străinătate - în moneda
tării în care vă aflaţi.

Cârdul are principalele elemente de identificare în relief,


ceea ce îl face utilizabil atât la terminalele electronice (bancomate şi
EFTPOS-uri), cât şi la imprintere. Puteţi să folosiţi cârdul oriunde este
afişată sigla MASTERCARD.

Cârdul poate fi cârdul dumneavoastră personal.


Companiile pot folosi şi ele un card

Cârdului emis pentru persoane fizice i se asociază un card


virtual care permite efectuarea de cumpărături pe Internet.