Sunteți pe pagina 1din 8

LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

Controlul financiar preventiv


1.Notiunea de control financiar preventiv
Controlul financiar preventiv reprezinta activitatea prin care se verifica legalitatea si
regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,
inainte de aprobarea acestora.
Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care
fac obiectul acestuia din punctul de vedere al:
a.- legalitatii si regularitatii,
b.- incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii.
Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:
a.- controlul financiar preventiv propriu,la toate entitatile si asupra tuturor operatiunilor cu
impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public,
b.- controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de
stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si ai bugetului oricarui fond special, la Fondul
national la agentiile de implementare a fondurilor comunitare, precum si la alte entitati publice
cu risc ridicat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.
Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza,in principal:
a.- angajamente legale si bugetare,
b.- deschiderea si repartizarea de credite bugetare,
c.- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a
creditelor aprobate,inclusiv prin virari de credite,
d.- ordonantarea de cheltuieli,
e.- efectuarea de incasari in numerar,
f.- constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare,
g.-reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare,
h.- constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene,reprezentand contributia
viitoare a Romanei la acest organism,
i.- recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite,
j.- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea d e bunuri din domeniul privat al statului
sau al unitatilor administrativ-teritoriale,
k.- concesionarea sau inchirierea d e bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale,
l.- alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor,
In functie de specificul entitatii publice,conducatorul acesteia poate decide exercitarea
controlului financiar preventiv si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni decat cele enuntate.
Autoritatea de coordonare si reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate
entitatile publice este Ministerul Finantelor Publice,dar acest tip de control trebuie sa se
integreze treptat,pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in sfera raspunderii
manageriale, al carui obiectiv final este eliminarea riscurilor in administrarea fondurilor publice.
Atingerea acestui nivel va fi evaluata de auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor
Publice.
2. Controlul financiar preventiv propriu si viza de control
Controlul financiar preventiv propriu are natura unui control intern, reprezinta controlul cu
acest continut organizat de institutiile publice in cadrul compartimentelor contabile si se exercita
de catre contabilul-sef prin viza de control financiar preventiv propriu. Intr-adevar, entitatile
publice, prin conducatorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv
propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil[1].
Conducatorii entitatilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse
controlului financiar preventiv, documentele justificative si circuitul acestora, cu respectarea
dispozitiilor legale. Evidenta angajamentelor se organizeaza,se tine,se actualizeaza si se
raporteaza conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

Ministrul Finantelor Publice organizeaza controlul financiar preventiv propriu si pentru


operatiunile privind bugetul trezoreriei statului, operatiunile privind datoria publica si alte
operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.
Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de catre persoane din cadrul
compartimentelor de specialitate, desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice.
Actul de numire trebuie sa cuprinda si limitele de competenta in exercitarea controlului financiar
preventiv propriu.
Persoanele desemnate sa efectueze aceasta activitate sunt altele decat cele care initiaza
operatiunea supusa vizei,iar persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu a unei
operatiuni nu trebuie sa fie implicata,prin sarcinile de serviciu,in efectuarea acesteia.
Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de
control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice, cu acordul
entitatii publice superioare, iar in cazul entitatilor publice in care se exercita functia de ordonator
principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului
oricarui fond special, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.
Persoanele desemnate cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie
sa aiba competentele profesionale solicitate de aceasta activitate si sa respecte codul specific de
norme profesionale,elaborat de Ministerul Finantelor Publice,cuprinzand conditiile si criteriile
unitare pe care entitatile publice trebuie sa le respecte in cazul numirii,suspendarii,destituirii sau
schimbarii personalului care desfasoara aceasta activitate[2].
Prin decizie interna a conducatorului entitatii publice, persoanele desemnate sa efectueze
controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de
pana la 25%, aplicat la salariul de baza brut lunar.
Evaluarea activitatii persoanei care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu
se face de catre conducatorul entitatii publice,cu acordul entitatii publice care a avizat
numirea,anual,prin calificative,pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele auditului public
intern si in rapoartele Curtii de Conturi,unde este cazul.
Ministerul Finantelor Publice este abilitat sa elaboreze norme metodologice privind cadrul
general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu si sa avizeze normele
metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv
propriu,elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat,ai bugetului asigurarilor
sociale de stat,ai bugetului oricarui fond special,precum si pentru operatiunile Fondului national
si ale agentiilor de implementare care deruleaza fonduri comunitare.
Ministrul Finantelor Publice coordoneaza,de asemenea,sistemul de pregatire profesionala a
persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv.
Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai proiectele de operatiuni care respecta intru
totul cerintele de legalitate,regularitate si incadrare in limitele angajamentelor bugetare
aprobate,care poarta viza de control financiar preventiv propriu[3].
Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor desemnate
de conducatorul unitatii, potrivit Ordonantei nr.119/1999, si prin aplicarea de catre acestea a
sigiliului personal. In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu,proiectele de
operatiuni se prezinta insotite de documentele justificative corespunzatoare,certificate in privinta
realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care
initiaza operatiunea respectiva.
Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea ,regularitatea
si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative le-au certificat. Obtinerea vizei de
control financiar preventiv propriu cuprinde date nereale sau inexacte si/sau care se doresc
ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-
au intocmit.
Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspund, potrivit legii, in
raport de culpa lor,pentru legalitatea,regularitatea si incadrarea in limitele angajamentelor
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

bugetare aprobate,in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar
preventiv propriu.
In cazurile in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiunilor de catre
compartimentul de specialitate juridica,proiectul de operatiune va fi prezentat pentru control
financiar preventiv propriu cu viza sefului compartimentului juridic. Persoanele in drept sa
exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate
juridica ori de cate ori considera ca necesitatile o impun[4].

3. Controlul financiar preventiv delegat


O a doua forma a controlului financiar preventiv este aceea care se organizeaza si se exercita de
catre Ministerul Finantelor prin controlori delegati.
Ministerul Finantelor numeste, pentru fiecare institutie publica in care se exercita functia de
ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al
bugetului oricarui fond special, unul sau mai multi controlori delegati, in functie de volumul si
de complexitatea activitatii institutiei publice respective. De asemenea, ministrul finantelor
numeste unul sau mai multi controlori delegati pentru operatiunile derulate prin bugetul
trezoreriei statului, pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice
Ministerului Finantelor. Numirea controlorilor delegati se face prin ordin al ministrului
finantelor[5].
Prin norme metodologice aprobate de ministrul finantelor se stabilesc:
a.- tipurile de operatiuni ale ordonatorilor principali de credite ale caror proiecte se supun
controlului financiar preventiv delegat,
b.- limitele valorilor peste care se efectueaza controlul financiar preventiv delegat,pe tipuri de
operatiuni,
c.- documentele justificative care trebuie sa insoteasca diferitele tipuri de operatiuni,
d.- modul in care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de
operatiune.
Tipurile de operatiuni ce se supun controlului financiar preventiv delegat si, dupa caz, limitele
valorice corespunzatoare acestora pot diferi de la o institutie publica la alta.
Controlorii delegati exercita viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de
operatiuni vizate in prealabil de catre controlul financiar preventiv propriu al institutiei publice.
Controlorii delegati isi desfasoara activitatea la sediul institutiilor publice la care au fost
numiti. Institutiile publice respective trebuie sa asigure controlorului delegat spatiul de lucru si
dotarea necesara,precum si cooperarea personalului propriu, indeosebi a celui din
compartimentul contabil,pentru indeplinirea in bune conditii a atributiilor de control financiar
preventiv delegat[6].
In cazul absentei temporare de la post a unui controlor delegat,ministrul finantelor numeste un
alt controlor delegat care sa indeplineasca atributiile celui dintai pe durata absentei acestuia.
Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau,dupa caz se refuza in scris,pe
formular tipizat,si trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat
competent.
Operatiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobarii
ordonatorului principal de credite numai insotite de viza de control financiar preventiv delegat.
Inainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligatia sa il informeze in scris in
legatura cu intentia sa pe ordonatorul principal de credite, precizand motivele refuzului. Daca
ordonatorul principal de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii
pentru care se intentioneaza refuzul vizei, controlorul delegat va consulta, inainte de a inregistra
oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului, formulata de o echipa de 3 controlori
delegati de la institutii publice diferite de cea in cauza, echipa constituita ad-hoc prin grija
controlorului financiar sef.
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are rol consultativ,solutia finala fiind in
competenta exclusiva a controlorului delegat competent,potrivit principiului exercitarii in mod
independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat.
Durata controlului financiar preventiv delegat nu trebuie sa afecteze desfasurarea in bune
conditii si in termen a operatiunii al carei proiect se supune controlului financiar preventiv[7].
Perioada maxima, pentru acordarea sau, dupa caz, refuzul vizei este de 3 zile lucratoare de la
prezentarea proiectului unei operatiuni, insotit de toate documentele justificative. In cazuri
exceptionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de acordare a vizei cu
maximum 5 zile lucratoare,pe baza unui referat de justificare pe care are obligatia sa il transmita
de indata spre informare controlorului financiar sef si ordonatorului principal de credite.
Persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a
refuza viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care,in urma verificarilor,apreciaza
ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste
conditiile de legalitate,regularitate si incadrare in limita argumentelor bugetare pentru acordarea
vizei de control financiar preventiv. Refuzul de viza trebuie sa fie in toate cazurile motivat in
scris.
Persoanele in drept sa exercite viza de control financiar preventiv au obligatia de a tine
evidenta proiectelor de operatiuni refuzate la viza de control financiar preventiv. O operatiune
pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua numai daca
este autorizata prin hotarare a Guvernului,la propunerea instantei publice din cadrul
administratiei publice centrale in care se exercita functia de ordonator principal de credite,a carei
operatiune a fost refuzata,cu ascultarea,in sedinta a Guvernului,a prezentarii de catre controlorul
financiar sef a punctului de vedere al controlorului delegat implicat. Guvernul se pronunta in
maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii proiectului hotararii la Secretariatul General
al Guvernului. Initiatorul proiectului hotararii are obligatia sa ii informeze despre acesta pe
ministrul finantelor si pe controlorul financiar sef si sa transmita acestora o copie de pe proiectul
hotararii si de pe nota de fundamentare a acestuia cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
discutarea lui in sedinta Guvernului[8].
Documentele referitoare la operatiuni supuse controlului financiar preventiv si care nu au fost
vizate nu pot fi inregistrate in contabilitate.Fac exceptie documentele privind operatiunile
refuzate la viza de control financiar preventiv propriu sau delegat,dar efectuate pe raspunderea
ordonatorului de credite,si cele refuzate la viza de control financiar preventiv delegat,dar
autorizate prin hotarare a Guvernului,care se inregistreaza distinct intr-un cont in afara bilantului.
In calitatea sa de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate care are
responsabilitatea indrumarii metodologice,coordonarii si supravegherii bunei gestiuni si utilizarii
resurselor financiare publice si a administrarii patrimoniului public,Ministerul Finantelor
efectueaza inspectii ori de cate ori exista indicatii ale unor abateri de la
legalitatea sau regularitatea efectuarii unor operatiuni. Ministerul Finantelor efectueaza
inspectii in toate cazurile in care este sesizat de catre un contabil-sef in legatura cu efectuarea de
operatiuni pe propria raspundere a ordonatorului de credite fara viza de control
financiar preventiv[9].
Inspectiile se efectueaza de catre persoane din structura Ministerului Finantelor,in baza unui
ordin de serviciu emis de ministrul finantelor,sau de catre persoane delegate in acest sens de
catre ministrul finantelor. Ordinul de serviciu va preciza, in mod obligatoriu, scopul si
obiectivele inspectiei,durata inspectiei,persoana sau persoanele desemnate sa efectueze inspectia.
Institutiile publice sunt obligate sa asigure accesul reprezentantilor Ministerului Finantelor la
toate documentele,datele si informatiile relevante pentru scopul si obiectivele inspectiei,la
inspectarea bunurilor ce fac obiectul operatiunilor controlate,precum si in spatiile unde se gasesc
asemenea bunuri,documente sau informatii relevante.
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

Organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora se aproba prin


hotarare a Guvernului, iar atributiile de detaliu,fluxul informational si metodologia de lucru,prin
ordin al ministrului finantelor.
Actul de constatare intocmit cu ocazia inspectiilor poate fi contestat de catre cel controlat.
Daca actul de constatare stabileste existenta unor abateri de la legalitate sau regularitate care au
produs sau ar putea produce pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, iar
actul respectiv nu a fost contestat in termen sau contestatia a fost respinsa ori a fost admisa in
parte, persoana care a emis ordinul de serviciu prevazut mai sus are obligatia de a sesiza Curtea
de Conturi, care va decide cu privire la masurile care se impun. Sesizarea se face sub forma unui
raport si trebuie sa fie insotita de actul de constatare, acte, documente si probe care au stat la
baza constatarilor, contestatia depusa, decizia de solutionare a contestatiei[10].
Controlorii delegati au statutul de functionari publici in structura Ministerului Finantelor
Publice. Numarul total de posturi de controlor delegat se stabileste de catre ministrul finantelor,in
limita numarului total de posturi si a bugetului anual. Pot fi incadrate in functia de controlor
delegat numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si o vechime efectiva
in domeniul finantelor publice de minimum 7 ani. Candidatii pentru functia de controlor delegat
trebuie sa prezinte cazier judiciar,informatii si recomandari,din care sa rezulte ca au un profil
moral si profesional corespunzator cerintelor functiei.
Legea stabileste,in privinta controlorilor delegati,o serie de incompatibilitati,dupa cum
urmeaza:
a.- controlorii delegati nu pot fi soti,rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv,cu
ordonatorul de credite pe langa care sunt numiti,
b.- controlorilor delegati le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a
activitatilor de comert, precum si participarea la administrarea sau conducerea unor societati
comerciale sau civile. Ei nu pot exercita functia de expert judiciar sau arbitru desemnat de parti
intr-un arbitraj[11].
Functia de controlor delegat este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu
exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
c.- se interzice controlorilor delegati sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare
activitati publice cu caracter politic.
Controlorul delegat care se gaseste intr-una din situatiile prevazute mai sus are obligatia de a
informa de indata, in scris, ministrul finantelor si controlorul financiar sef.
Ansamblul controlorilor delegati alcatuieste Corpul controlorilor delegati si se organizeaza ca
un compartiment distinct in structura Ministerului Finantelor Publice.
Corpul controlorilor delegati asigura,in principal:
-aplicarea si dezvoltarea principiilor si practicilor avansate de buna conduita financiara,
-colaborarea si schimbarile profesionale cu alte structuri de profil interne, si internationale.
Corpul controlorilor delegati este condus de Controlorul financiar sef,care are doi adjuncti.
Controlorul financiar sef si adjunctii acestuia sunt numiti prin hotarare a Guvernului,pentru un
mandat de 6 ani,pe baza propunerii nominale facute de catre ministrul finantelor in urma
intervievarii a 6 candidati desemnati din randul controlorilor delegati de catre Corpul
controlorilor delegati in sedinta plenara,cu majoritate simpla. La data sedintei plenare de
desemnare a celor 6 candidati este obligatoriu ca numarul controlorilor delegati incadrati efectiv
si efectiv prezenti la sedinta sa fie cel putin jumatate din numarul de posturi de controlor delegat
in functie. Aceeasi persoana nu poate indeplini mai mult de un
mandat in functia de control financiar sef, de asemenea, aceeasi persoana nu poate indeplini mai
mult de un mandat in functia de controlor financiar sef adjunct[12].
Controlorul financiar sef indeplineste urmatoarele atributii principale:
a.- sustine, in fata ministrului finantelor,a guvernului si a altor autoritati,dupa caz,solutiile
date in exercitiul atributiilor sale de catre oricare controlori delegati,
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

b.- organizeaza sistemul informational si urmareste realizarea in mod efectiv si in timp util a
schimbului de informatii intre controlorii delegati,
c.- asigura formularea de opinii neutre, potrivit legii – art.17 alin.3 din Ordonanta
nr.119/1999,
d.- organizeaza si urmareste colectarea, prelucrarea si inregistrarea statistica a informatiilor
privind activitatea de control financiar preventiv delegat si efectueaza evaluarea acesteia,
e.- dispune masuri pentru aplicarea in activitatea controlorilor delegati a principiilor si
practicilor avansate de buna conduita financiara si pentru valorificarea propunerilor si
contributiilor acestora la dezvoltarea si la perfectionarea de standarde in domeniu,
f.- asigura indrumarea metodologica in domeniul controlului financiar preventiv,
g.- prezinta Guvernului, pana la sfarsitul trimestrului 1 al anului curent pentru anul
precedent,un raport anual privind activitatea controlorilor delegati,care trebuie sa cuprinda,intre
altele,o analiza,din perspectiva anilor precedenti,a modului de solutionare a refuzurilor de viza
de control financiar preventiv delegat,precum si propuneri de imbunatatire a legislatiei
financiare,
h.- evalueaza activitatea fiecarui controlor delegat si propune ministrului finantelor acordarea
aprecierilor anuale,
i.- alte atributii, stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
Functia publica exercitata de controlorul delegat presupune indeplinirea urmatoarelor
atributii:
a.- exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni ale
ordonatorului principal de credite,in conformitate cu ordinul de numire si cu normele
metodologice aprobate,
b.- supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor,
c.-informarea directa a ministrului finantelor, prin raportare lunara, cu privire la situatia
curenta a angajamentelor efectuate,la vizele acordate si situatiile de refuz de viza, cate o copie de
pe raportul respectiv se transmite intotdeauna controlorului financiar sef si ordonatorului
principal de credite pe langa care este numit,
d.- formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului principal de credite
pe langa care este numit sau la cererea ministrului finantelor, precum si din initiativa proprie, in
privinta conformitatii, economicitatii, eficacitatii sau eficientei unor operatiuni sau proiecte de
acte normative,
e.- elaborarea de propuneri si proiecte privind perfectionarea controlului financiar preventiv,
f.- participarea la activitatile corpului controlorilor delegati,
g.- indeplinirea altor atributii, stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
Intre obligatiile deontologice si profesionale ale controlorului delegat,legea prevede:
-Controlorul delegat nu se pronunta asupra oportunitatii operatiunilor ce fac obiectul
controlului financiar preventiv delegat,
-Controlorul delegat este obligat sa isi exercite atributiile cu buna-credinta si cu deplina
responsabilitate. Pentru actele sale, intreprinse cu buna-credinta in exercitiul atributiilor sale si in
limita acestora,controlorul delegat nu poate fi sanctionat sau trecut in alta functie,
-Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent. El raporteaza in mod direct
ministrului finantelor si nu i se poate impune,pe nici o cale,acordarea ori refuzul vizei de control
financiar preventiv delegat,
-Controlorul delegat este obligat sa pastreze secretul de stat,secretul de serviciu si
confidentialitatea in legatura cu faptele,informatiile sau documentele de care ia cunostinta in
exercitarea functiei.
Evaluarea activitatii controlorului delegat se face anual prin calificative,pe baza informatiilor
cuprinse in rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegati,rapoartele auditului intern
si rapoartele Curtii de Conturi.
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se pastreaza pe toata durata


exercitarii de catre acesta a atributiilor functiei.
Ministrul finantelor demite de indata controlorul delegat care a inregistrat un calificativ –
insuficient – sau de trei ori consecutiv,calificativul –satisfacator-.
Controlorul delegat raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, potrivit
reglementarilor in vigoare.
C ON C LU Z II
Lucrarea intitulata –Controlul financiar preventiv -,am realizat-o in 4 capitole, astfel:
-capitolul I- aspecte generale privind controlul financiar,
-capitolul II- formele controlului financiar,
-capitolul III- controlul financiar intern,
-capitolul IV – controlul financiar preventiv.
In cadrul capitolului I intitulat „Aspecte generale privind controlul financiar”, prezint
conceptiile moderne asupra controlului financiar, determinat de necesitatea fondurilor banesti ale
statului cat si a celorlalte entitati publice. Potrivit scopului sau, controlul financiar este o
activitate de verificare a aplicarii si respectarii normelor dreptului financiar.
Controlul financiar este organizat cu anumite particularitati si unele actiuni traditionale din
diferite state. Controlul intern este denumit administrativ si are un caracter de specialitate al
finantelor publice.
Prin legea finantelor publice se prezinta modul de constituire, repartizare si utilizare a resurselor
financiare publice.
In cadrul controlului financiar din tara noastra sunt prezentate o serie de normative in vigoare
care sunt aplicate de organe specializate ale Guvernului, precum Directia Generala a Controlului
Financiar si Garda Financiara; iar un control financiar preventiv si superior este reprezentat de
Curtea de Conturi.
Controlul financiar este un concept juridic si consta in puterea recunoscuta de administratia
financiara pentru a repara diferitele omisiuni, insuficiente sau erori de impozitare. Prin control,
in general, se intelege analiza permanenta sau periodica a unei activitati sau a unei situatii pentru
a urmari demersul acestora si a lua masuri de prevenire si imbunatatire a unor actiuni.
Controlul finantelor publice sau controlul financiar este parte componenta a controlului
economic, avand ca obiectiv cunoasterea modului de administrare a mijloacelor materiale si
financiare de catre firme.
Reglementarea juridica a acestui control a fost introdusa in contextul perfectionarii moderne a
controlului financiar de catre statul nostru. Sub aspect organic controlul financiar este prezentat
sub formele: controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. In activitatea de
control financiar trebuie sa se consemneze in documente speciale referitoare la procesul verbal si
diferitele note de prezentare. Rolul si obiectivele pe care le urmareste, controlul financiar poate
indeplini mai multe functii, astfel: de evaluare, preventiva, de documentare, recuperatorie si
educativa.
In cadrul capitolului II intitulat „Formele controlului financiar”, prezint organizarea, obligatiile
institutiei prin cele trei puteri ale sale, respectiv legislative, executive si judecatoresti. Sunt
supuse controlului financiar preventive documentele si operatiunile ce se refera la drepturi si
obligatii patrimoniale ale unitatii in faza de angajare si de plata in raport cu alte persoane juridice
si fizice. Documentele care nu au fost supuse controlului preventiv si nu au fost vizate nu pot fi
inregistrate in contabilitate.
In urmatorul capitol „Controlul financiar intern” prezint aspectele legale prin Ordonanta
nr.119/1999, cu modificarea si completarea prin Legea nr.84/2003. Aceste reglementari se
utilizeaza in cadrul fondurilor publice si administrarea patrimoniului public. Obiectivele generale
ale controlului intern sunt inserate in aceste documente avand urmatoarele situatii: realizarea,
protejarea, respectarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare a datelor si informatiilor
financiare. In mod detaliat, prezint cele doua tipuri de cerinte, respectiv interne si specifice. De
LUNGA IOSIF DANIEL AN III ID

asemenea prezint, in mod detaliat, tipurile de audit public in baza legii mai sus amintite. In
conformitate cu art.4 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern se organizeaza de catre
Ministerul Finantelor Publice pentru verificarea entitatilor publice.
Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea directa a conducatorului
entitatii publice exercitand o functie distincta si independenta.
In ultimul capitol intitulat „Controlul financiar preventiv”, prezint notiunea de control financiar
preventiv si modul de organizare a acestuia, in mod detaliat. De asemenea, in acest capitol
prezint modalitatile si activitatile controlului financiar preventiv propriu si viza de control. Un
element specific al controlului financiar preventiv il reprezinta controlul financiar preventiv
delegat care se organizeaza si se exercita de catre Ministerul Finantelor. Ministerul
reglementeaza norme metodologice de indeplinire a sarcinilor de control. De asemenea,
mentionez modalitatile de acordare si refuz a vizei de control financiar preventiv in toate cazurile
si operatiunile ce se efectueaza. Inspectiile se efectueaza de catre persoane din structura
Ministerului Finantelor, in baza unui ordin de serviciu emis de catre organul mai sus amintit.
Controalele se efectueaza in baza unor programari, sesizari sau din proprie initiativa.

[1] AVA VASILE,Prestarea serviciilor publice prin agenti privati,Editura


All Beck,Bucuresti,2003, pag.71-73.
[2] VERGINIA VEDINAS,Deontologia functionarului public potrivit Legii
nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,in Revista
de drept public nr.1/2004,pag.71-75.
[3] ANTONIE IORGOVAN,Tratat de drept administrativ,vol.I,II,editia a 4-a
All Beck,Bucuresti,2005, pag.621-62
[4] ROZALIA ANA LAZAR,Legalitatea actului administrativ,Drept romanesc
si drept comparat,Editura All Beck,Bucuresti,2004, pag.39-41.
[5] IOAN MURARIU,Drept constitutional si institutii politice,Editura All Beck
Bucuresti,vol.I,II,2006, pag.324-328.
[6] PAUL NEGULESCU,Tratat de drept administrativ,Editia a
II,vol.I,II,Bucuresti,1934,pag.126.

[7] CRISTINA ONET,Dreprtul finantelor publice.Partea generala,Editura Lumina Lex,


Bucuresti,2005,pag.276-280.

[8] DAIANA MAURA VESMAS,Consideratii privind notiunea si regimul


juridic al serviciului public european,articol aparut in lucrareaReformele
administrative si juridice in perspectiva integrarii europene,pag.493-496.

[9] Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,republicata.

[10] ION DELEANU,Institutii si proceduri constitutionale,Editura C.H.Beck,


Bucuresti,2006, pag.67-70.
[11] EMIL BALAN,Drept financiar,editia a-III-a,Editura All Beck,Bucuresti,
2004,pag.93-102.

[12] DAN DROSU SAGUNA,DAN SOVA,Drept fiscal,Editura All Beck,Bucuresti,


2008,pag.280-283.