Sunteți pe pagina 1din 108

NOIEMBRIE

NO O N E LIVES F O R E V E R 2 -HITMAN 2 -BANDITS: PHOENIX


o
RISING
3 7 108 PAGINI
S8.0DO L E I

Existâ şanse ca in v i i t o r c o m p u t e r e l e sa cântărească m a i p u t f n d e 1.5 t o n e - Popular Mechanlcs, 1949

h t t p / / w w w . x t r e m p c . r o

Click pe Web;)
Live cu camera web pe Internet!
PhotoSmart 850
PhotoSmart 735C
PhotoSmart 130

P O S E R 5
Exersează Zapp... Online!
AK35GT2/R AV45GT2 MV42N AV40S MK32N
Sjppol» AMD Alhlon XPJDuitiTi Eo«ei 470 tor Inul P4/C«loion Sockst 470 Iot Iniei P4rCBlwan Sociol 470 fur Intri P4/Col<HT>n Supports AMD Alhlon XP.'Duron
FSB 264/300 FSB 5331*00 MKl FSB 533(400 MHt FSB 400 MHz FSB 2BG/2Q0
WA KTSSS Chipul VIA P4XÎ00A Chlput VIA f4HRf)S Chipsel VIAP4X2BBA Chipul VIA KM2BG Chipul
'.. DDR 333/208/200 up tu 4GB 3< DDR 258/500 lip to 3GB S3 Sivag*4 araphlca 31 DDR 2SB/200 up ta 1.5GB S3- ProSau agcB gnphlpg
AQP 4 x , e p c i , AQP4X. S( PCI. ATA133, 2» DDR 200/200 & 2i SDR (2GB) AGP«ţ,SjPCI, 2«DDH 366/200 uptoSGB
Jţctunhalnund, 4x USB 1.1, 0 chunsl H/W uund. AGP4X, 2xPCt. 100UBH IAN, AC07 2.1 umtid, 6* USB 1.1 AGP 4X. 3 PCI. 1D0UB» LAN,
{IDE Rflld aptiDna*) 4» USB 1.1, 4l USB2.0 ACB/2.1 niind, Gi USB 1.1 AC 07 i i Kuna,4iusa 1.1

~H.:: DISIRIBUTION
e t a - 2 u
ProCA
nn r>Pi ETA-ÎU
St i. n. Moral ArOnwi 29 S= PWHNT.SA
lljuimii. ^n.n-in ThrîHM JSwb DmHI)
Toi; "40 56 ?£Q?fl? ţiWa |
Pn -i Oi iai m ai Fu WJJ'JL-!: WHHMX<
I"MM
JI.
Wiiu i»: -w.nLcon.rD i i rinpu m
7902-2002

Un secol de la i n v e n t a r e a bujiei:

Bosch a aprins scânteia pr


în industria auto

Automotive
î n 1902, R o b e r t B o s c h descoperea m e t o d a de obţinere a preţioasei

s c â n t e i , c e a c a r e face să f u n c ţ i o n e z e m o t o r u l c u a p r i n d e r e . A d i c ă . . .

i n v e n t a b u j i a ! Ş i r e z o l v a astfel „ p r o b l e m a p r o b l e m e l o r " , c u m s p u n e a

C a r i B e n z : „ F ă r ă a c e a scânteie t o t u l e r a z a d a r n i c . C e l e m a i sofisticate

c o n s t r u c ţ i i n u f o l o s e a u l a n i m i c " . î n 100 de a n i , B o s c h a p u s l a p u n c t

p e s t e 2 0 . 0 0 0 de t i p u r i d e b u j i i . A s t ă z i , p e r f o r m a n t e l e b u j i i B o s c h

sunt alegerea nr. 1 în d o m e n i u l auto. Astăzi, întreaga lume

a u t o m o b i l i s t i c ă sărbătoreşte C e n t e n a r u l B u j i e i B o s c h .

B O S C H
Iii

rEa ratei nou

mai pune.
Hentru o r i c e sistemMfeunteArAtgd^ BTele B e s t Compute*Es3
oE_-£eitde,_ p e s j t e j t 5 _ 9 i ^ U _ S E B £ a S S - ^meisj,3Mc'aclouMiir!Kr^r^n
Ş J â U J f a M i ncep.aru n o i e m b r i e 2002.

M M
Lovitura de pedeapsă CUPRINS
026 click -
in u l t i m a perioadă, p o l i t i c u l s-a i n f l i t r a t obsesiv in d o m e n i u l

camera web
IT-ului si nu numai sub f o r m a legii Pruteanu, d e n u m i t e astfel
după numele p r o m o t o r u l u i , dar si p e n t r u că "Lege p e n t r u
folosirea l i m b i i române în l o c u r i , relaţii si instituţii publice'' ...vede t o t ce mişti. Prin
este o construcţie prea anevoioasă p e n t r u a f i pomenită in ea, Internetul capătă o
discuţiile p r o si conta r e s p e c t i v u l u i act legislativ. nouă dimensiune grafică
Legea propriu-zisă, cu t o a t e a m e n d a m e n t e l e ce i au
fost aduse, are t o a t e şansele să rămână la f e l de absurdă ca
la inceput si in plus, sâ afecteze direct activitatea
r e v i s t e l o r de IT. Sintagma c a r e ne interesează in m o d d i r e c t
este cea de "text de interes public", care conform
a m e n d a m e n t e l o r d i n Camera Deputaţilor este: "orice t e x t
c a r e , in c a d r u l unor atribuţii d e serviciu, este afişat, expus,
d i f u z a t , sau r o s t i t in locuri p u b l i c e sau prin m i j l o a c e de
i n f o r m a r e in masă, având ca scop aducerea la cunoştinţa
p u b l i c u l u i a u n e i d e n u m i r i , a unei informaţii sau a u n u i
mesaj, c u conţinut d i r e c t sau i n d i r e c t publicitar", Desi
pompos-birocratică, definiţia cuprinde l e j e r revistele de IT.
i m p l i c i t si XtremPC. Să luăm de e x e m p l u p r e z e n t a r e a unui
GeForce 4: r e d a c t o r u l hardware o testează si îi descrie
p e r f o r m a n t e l e in c a d r u l unor atribuţii d e serviciu, textul

0M2 I8M5PE
este transmis prin i n t e r m e d i u l r e v i s t e i , c a r e este un m i j l o c
de c o m u n i c a r e in masă, iar i n e r e n t , mesajul are un c a r a c t e r
i n d i r e c t publicitar, p e n t r u că desi nu ne plăteşte n i c i o firmă
Intel oferă DDR333 iar Gigabyte
p e n t r u p r e z e n t a r e a respectivelor produse, se poate spune că
le facem reclamă. Concluzia este că dacă
c o n f o r m a , vom plăti amenzi între 5 si 10 m i l i o a n e de l e i .
nu ne v o m 060 P0SER 5 îl implementează
Cum să f a c i oameni după chipul şi asemănarea ta

C o r e c t , d o m n u l e Pruteanu?
Nu ne p u t e m baza pe i n t e p r e t a r e a în s p i r i t u l legii
p e n t r u că organele legislative din România au o tradiţie d e
a respecta l i t e r a legii cu o i n f l e x i b i l i t a t e demnă d e o cauză
mai bună. Iar cealaltă definiţie a t e x t u l u i de i n t e r e s p u b l i c ,
propusă d e Comisia juridică, d e disciplină si de imunităţi
este "orice t e x t d e i n f o r m a r e asupra unor produse sau
servicii, transmis destinatarflor prin orice mijloc de
d i f u z a r e " . Dacă nici asta nu este exact ceea ce facem n o i .
atunci nu s t i u ce este. Deci o r i c e c o m p r o m i s ar face Comisia
d e Mediere i n t r e c e l e două definiţii, nu poate f i decât unul
c a r e să ne a f e c t e z e negativ atunci când legea va f i
Abit implemenează un
promulgată. Si se pare că va f i .
nou sistem d e răcire. Are
Imaginati-vă j o c u r i l e , care sunt produse asupra cărora acesta vreo u t i l i t a t e ?
vă informăm lună de lună. Am i n c e r c a t pe căt posibil să
traducem termenii de bun simt, ca "party", "skiU".
"screenshot". "cut-scene", " i t e m " , "quest". "gameplay" p e n t r u
că a v e m corespondente p e n t r u e l e în română, fie ele
i m p e r f e c t e . Dar ce ne f a c e m cu RPG sau FPS? Le t r a d u c e m
prin "joc de r o l u r i " si "împuşcături la persoana I"? 5au ce
009 REPORTAJ Pulsul străzii 026 CAMERE WEB_Ochiul Internetului
f a c e m cu t i t l u r i l e care nu sunt p r o t e j a t e la O f i c i u l d e Stat Oiverta - Bucureşti Mall veghează la cuminţenia ta

0I6 REPORTAJ Photokina, Koln 2002 -034 VERSUS Hai cu toţii la lupta cea
p e n t r u Invenţii si Mărci? Vom avea "Nimeni nu trăieşte la
i n f i n i t 2", ' F u r t u n a de Fier", "Nevoia de viteză; Urmărire
încinsă 2", " A l t război", "Turneul Ireal 2003", "Catastrofă 3" , Imaginea e literă de lege mare. Radeon9700 Pro îl
" C u t r e m u r IV". "Duke Fâ-i Praf Pentru Totdeauna" si a l t e întâlneşte pe Titanium.4600
a s t f e l de monstruozităţi? Nu este i m p o s i b i l .
02M N
I TERVU
I De vorbă cu Shuttle
Pentru a nu f i acuzaţi că nu f a c e m a l t c e v a decât să
criticăm, scornim si noi o lege. poate ne aud cei in măsură
despre ultimele tehnologii ş i . . . 036 VERSUS Segmentul de mijloc se
să o propună mai d e p a r t e organelor in d r e p t . N-ar f i mai
cum ar trebui PC-urite să arate lărgeşte. Lupta este între
Radeon9000 şi MX460
052 HARDMALI Tu ai o problemă, noi
bine dacă s-ar v o t a în schimb o b l i g a t i v i t a t e a studierea

038 VERSUS
l i m b i i engleze incă din scoală primară, alături de limba
română si cunoştinţe de bază din d o m e n i u l tehnologiei avem în schimb o rezolvare! VIA încearcă cu P4X400
informaţiei? să îi dea o lecţie lui SiS648. Oare
Aşteptăm si părerile voastre pe f o r u m u l revistei sau la
adresa red a c t i ai^x t re m pc, ro
05M TOPURI Schimbarea sistemului de va reuşi?
- test răstoarnă favoriţii
042 LABORATOR Noul chîpset i845PE
Echipa XtremPC 0
IM BLACKV1EW O parabolă despre oferă din partea Intel DDR333
limba română pentru procesoarele Pentium4
Echipa^
Adrian DorobaL rîdic:*- *~r
LMu Măriei TF^f :;pr ^^"-S't
Râzvan RaduLestu redactc* ^wcfcvafe
Goldan BrldlneL rTdafitot j?curl
Radu Aimandru rfdactor jKiP 1

FloiianWnrln.il grafica.

Publicitate a PR
CrliElna Savu nni.ijer viviiarl
criji I nnisav|]i?Kţ rpmpc, ta

Foreign advertising
E-mall: a<Jvcr[1sii»Bffx[reinp<-rn

Redacţia
5tr. Ali?<iiiidiii Puskin 'B. Euciiresii 1
Telelor; DZl-23t,Z8,M
F-mall; led^clia^iLrcmpr.ro

Abonamente
F-mall: obwAmerrteiaiUempt.rn

Probleme Et
informaţi* CD
E'inall: iiifocd^ilicmpcro

Poze Galerii Xtreme


F-wall: gjlc-rHtfiii.reiiipc.in

Articole ale cititorilor

Probleme hardware
E-maiL: hardmajkBBl rempc.ro
Probleme legate de
produsele testate
F-mall: prelulcorecltfvlrompc.ro

Producţie
Inlopress 5.A. tloir
HCCO rţaltare
Publisher
Rom» ţ.tt.L
Str. Alexandru Pirtkln 18. Bucnrc-sli 1
Telefon: 021-211.2«! «4
ISSN
15BMS1S

082 CURO
I US LABS POSER 5 Cum să082 FELLOWSHP
I OF THE RN
IG 090 UNREAL TOURNAMENŢ2003 Jocul
faci oameni după chipul tău Războiul inelului a început în care împuşcatul este un sport

064 DOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 083GTA:VICEC O bâtă, o maşină, 094 HITMAN 2: SILENT ASSASfH
Fratele mai mic al gigantului 2D un contact fin între cele două Pericolul are un număr: 47

065 PROJECT DOGWAFFLE Pictează 084 WARL 096 NO ONE LIVES FOREVER 2 Cate
natural cu un soft gratuit Archer este cea mai bărbată
Lorzii războiului revin la origini
066 GALERI XTREME Debutul în 085 Un univers întunecat...
099 BANDITS: PHOENDC RISING
grafică pentru psihologi 100 GLADIATOR S OF ROME

068 MAGA
I W1NAMP Creează-ţi [01 TOTAL CLUB MANAGER 2003
propriul SKIN 086 THE GLAD1AT0RŞ: GALACTIC CIRCUS 102 PR1S0NER OFWAR
6AMES: Inamic pentru Warcraft3
072 XPLORER Căutarea continuă pe 103 CUVINTUL CITITORILOR
Prezentările voastre în paginile
Internet 088 NEEO FOR SPEED: HOT PURSUfT 2 voastre: Divine Divinity,
Maşini sportive şi poliţişti supăraţi Commandos 2: MOC, UT2003
testele indispensabile p e n t r u achiziţia oricărui produs

TRENDURI
• Vestul este la picioarele asiei Rad e o n 9 7 0 0 Pro e s t e d e j a d e
0 0 9 TEHNOTREND vănzare p e s t e t o t . Versiuni de la
Cui TI e s t e f i i c a de întuneric? ATI, G l g a b y t e , Abtt sau H e r c u l e s la
preţuri substanţiale de c i r c a 3 7 0 $
OII STIRIHARDWARE u m p l u piaţa. La n o i insă, preţul
Nokia se lansează in d o m e n i u l Jocurilor e s t e a b s o l u t p r o h i b i t i v . L u p t a la
m a r e a v â n z a r e se d ă p e s e g m e n t u l
016 ROMANIAINSIDE 3 de m i j l o c unde un MX440 a ajuns
De vorba cu S h u t t l e O.
E in j u r de 70$

018 REPORTAJPHOTOKINA K T 3 3 3 nu m a i există d e o a r e c e


Imaginea e s t e In p r i m plan
K T 4 0 0 i-a l u a t c o m p l e t l o c u l c h i a r
ţi c u preţul v a r i i n d între 1 3 0 -
022INTERV1USHUTTIE
Două lansări c a r e a u a v u t l o c I n această l u n a c a r e ne-au a t r a s 1 9 0 $ . î e f t l n şi c u DDRAM r ă m â n e
De vorba cu S h u t t l e
atenţia p r i n s i m u l t a n e i t a t e a l o r si i d e e a p e c a r e o reprezintă. N i c i S1S735, c u p e r f o r m a n ţ e r e z o n a b i l e
0 5 2 HARDMAIL una nu v i n e insă datorită a p r o p i e r i i sărbătorilor c i d i n c a u z a u n o r la c i r c a 5 5 $ . P e n t r u P e n t i u m 4 , a
O noua lună, noi probleme, noi rezolvări l a n s g r i întârziate c a r e a r f i t r e b u i t să ai ba l o c c u c i r c a două s a u s o s i t s o l u ţ i a d e la I n t e l c u D D R 3 3 3 :
c h i a r t r e i l u n i i n urmă. A m b e l e s u n t în d o m e n i i l e plăcilor d e bază I845PE. Preţuri i n t r e 115-180$, c u
05M TOPURI ţ i reprezintă r e p l i c i l e întârziate a două c o m p a n i i v e s t i c e l a mutări m u l t m a i s c u m p f a ţ ă d e SiS6<!8.
Noul sistem de testare aduce produsele m u l t m a i r a p i d e a l e concurenţilor d i n T a i w a n . Este i n p r i m u l rând
pe a l t e nivele de competiţie v o r b a d e I n t e l c a r e e s t e u l t i m u l producător d e p e piaţă c a r e A t h i o n X P 2 0 0 0 + stă la 9 4 $ , f i i n d
a d u c e s u p o r t p e n t r u DDR333 p r o c e s o a r e l o r P e n t l u m 4 p r i n I845PE. un p r o c e s o r f o a r t e p u t e r n i c la u n
051UMFLAP0TULULTRAPR0 SiS si VIA oferă d e j a d e c e v a t i m p a c e s t s u p o r t Iar I n t e l , preţ f o a r t e b u n . P e n t r u aceeaţl
Premiile Terratec la loc d e cinste p r o p r i e t a r u l a t o t c e se p o a t e începând c u p r o c e s o r u l şl b a n i n u poţi lua n i c i măcar u n P4
terminând c u d r e p t u l d e a d e z v o l t a c h i p s e t - u r i p e n t r u a c e s t a l a 1.5 G H z , a c e s t a c o s t â n d î n j u r
0 5 7 UMFLAP0TULHP reuşeşte d e a b i a a c u m să o f e r e DDR333. P r o b a b i l n e t m p u n e r e a p e
d e 1 1 0 $ . Celeron 1800MHz cu 9 8 $
(O
Câţtiga p r e m i i l e o f e r i t e d e HPI piaţă a m e m o r i e DDR40O scapă I n t e l d e ruşinea d e a f) c u m u l t i n
UJ se a p r o p i e c e l m a l m u l t d e A t h l o n -
spatele concurentei d i n acest punct de v e d e r e . Al doilea salvat al
u l m e n ţ i o n a t , insă d o a r c a p r e ţ .
(unii e s t e NVIDIA (pe p a r t e a p r o c e s o a r e l o r AMD d e această d a t ă ) o Cel mal i e f t i n : Duron 8 0 0 - 27$
c a r e a l a n s a t , d i n n o u c u întârziere, c o n c u r e n t u l p e n t r u KT400.
NFOR.CE2 oferă intr-adevăr facilităţi d e t o p si p e r f o r m a n t e Q_
H D D - u r i l e d e 2 0 G B la 5 4 0 0 r p m se
02M C A M E R E W E B r e z o n a b i l e , d a r d i n n o u c â n d piaţa e s t e invadată d e soluţii KT4O0. 2
s i t u e a z ă la c i r c a '65% insă se
Ochiul I n t e m e t u l u i t e veghează A m b e l e f i r m e s u n t c o n s i d e r a t e d e o r i c i n e ca f i i n d d e " t o p " . Se
găsesc d i n ce în ce m a i rar. Soluţia
p a r e însă că c e r c e t a r e a realizată i n Asia 5I m o d u l d e o r g a n i z a r e
032SIS6M8 PMXM00 d e a i c i conferâ a v a n t a j e v i z i b i l e v i t e z e i d e apariţie p e piaţă si
optimă p a r e a f i cea a u n u i h a r d

Soluţia o p t i m a p e n t r u Pentium 4 d e 6 0 G B , p r e ţ u l la 5 4 0 0 r p m f i i n d
c h i a r ţ i performanţelor. Dacă va c o n t i n u a I n r i t m u l a c t u a l d e a
d e c i r c a 1 0 0 $ î n t i m p c e la 7 2 0 0
câţtiga măcar o lună d e avans t e h n o l o g i c i n f i e c a r e a n , dominaţia
O3MRADE0N9700
crt
T1M600 T a i w a n u l u i i n c â ţ i v a a n i asupra pieţei m o n d i a l e va f i u n a c o m p l e t CE
r p m preţul creşte cu 5-10$.
Diferenţa de performanţă face
Cine e s t e l i d e r u l accelerării 3D7 autoritară.
nejustificată alegerea de 5 4 0 0 .
036RADE0N9000 MXM60
Segmentul d e m i j l o c la răscruce
LOGITECH QUICK CAM TRAVELER

0 4 0 PLACIDEBAZA XtremPC W
IS45PE debutează pe piaţa

0 4 6 PLACMDE0
Radeon9700 la scară largă Chiar dacă nu aduc performante in plus chipset-urile KT40O sunt
J k J
suportul pentru numeroase dotări. Continuând seria de plăci "Firmele cunoscute fac produse de calitate" este o afirmaţie
MAX. Abît implementează acest chipset ŞT oferă in pluş 8 porturi care cu greu poate fl dovedită falsă. Camera web produsă de
0 4 8 PRODUSEDIVERSE Logitech oferă o calitate foarte bună a Imaginii sl poate
USB 2.D. SerialATA, Lan on board. RAID si porturi FlreWIre. Să
Monitoare LCD, CD-Writere ţi accesorii funcţiona şi ca o cameră foto digitală. Dacă sunteţi pasionau de
nu uităm desigur si voltajele extreme implementate.
c a r e d e care m a i năstruşnice
domeniu, aceasta este alegerea optimă.

ncrfunruW ZOOZ
pulsul străzii I
reporta)

P U L S U L S
L u n a a c e a s t a am luat "pulsul străzii" In magazinul Diverta din C o m p l e x u l C o m e r c i a l

CREŢULESCU ANDREI ANDREI RAŢI UNGUREANU SILVIU IVAN MARIAN GROSU DIANA
19 ani, itudent 47 ani, Inulnor 19 nnl, şamET 13 ani, elev
17 ani, olev
P e n t r u ce a i v e n i t î n m a g a z i n ? P e n t r u ce ai v e n i t în magazin? P e n t r u ce ai v e n i t î n m a g a z i n ? P e n t r u c e ai v e n i t i n magazin?
P e n t r u c e a i v e n i t i n magazin?
Am v e n i t să-mi cumpăr CD-uri A m i n t r a t să mă i n f o r m e z ce SS mă u i t la j o c u r i . Să mă u i t la CD-uri ţ i la
Mă u i t după o f e r t e d e
blank. mai este nou în comunicaţii. A i c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi j o c u r i l e d e consola.
calculatoare.
A i c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi A l c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi place c e l m a i mult? A l c i t i t XtremPC? Ce p a r t e Iţi
Ai c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi
place cel mai mult? place c e l m a i mult? Nu. Nu citesc presa d e place c e l mal mult?
place cel mai mult?
Da. Partea hardware. A m c i t i t un număr. Mi-a plăcut specialitate. Am c i t i t mal d e m u l t când am
Da. Partea d e jocuri este
Cât t e influenţează t e s t e l e d t n partea hardware. Cât t e influenţează t e s t e l e d i n cumpărat calculatorul.
preferata mea.
revistă la achiziţiile făcute? Cât t e i n f lunţează testele d i n revistă la achiziţiile făcute? Cât t e influenţează testele d i n
Cât t e influenţează t e s t e l e din
Foarte m u l t . Cam 8 0 * • 9 0 % . revistă la achiziţiile făcute? Nu mă influenţează. revistă la achiziţiile făcute?
revista la achiziţiile făcute?
Pentru c e foloseşti calculatorul? Nu f o a r t e m u l t . Pentru ce foloseşti calculatorul? Nu a m p o s i b i l i t a t e a de a
A p r o x i m a t i v 3OS.
Navighez pe Internet, mS joc şl Pentru ce foloseşti calculatorul? Jocuri şi mIRC. cumpăra a s t f e l de produse.
Pentru ce foloseşti calculatorul?
prelucrez fotografii digitale. Dezvoltare programe, pagini web, Ce configuraţie are? Pentru ce foloseşti calculatorul?
Muzică si pentru jocuri.
Ce configuraţie are? editare s u n e t M o m e n t a n nu deţin un Jocuri şl programe educaţionale.
Ce configuraţie are?
Duron 700 Ce configuraţie are? c a l c u l a t o r . îmi p e t r e c t i m p u l Ce configuraţie are?
Celeron 6 3 3 , 128 MB RAM, HDD
Ce s o f t w a r e foloseşti? Pentium III, 32 MB RAM, 3.2 Gb prin săli d e c a l c u l a t o a r e . Pentium II d a r nu ştiu m a i
de 20 CB.

•7
Windows Me. Premier Manager Ce s o f t w a r e foloseşti? Ce s o f t w a r e foloseşti? m u l t e d e t a l i i despre e l .
Ce s o f t w a r e foloseşti?
2002, W a r c r a f t 3. Windows 9 8 , Visual C*+, j o c u r i N i m i c , neavând calculator. Ce s o f t w a r e foloseşti?
Windows 9 8 . W i n A m p , Raduga,
nu a m i n s t a l a t e . Windows Me. FIFA 20D0, Mărio.
GTA3

•T"
TEODORESCU VLAD
13 ani, a l i v
r f h
ILIESCU RADU
19 ani, studant
MATEI ADRIAN
19 ani, ttudcn
STANCA ION
AS ani, analist programator
ALEXANDRU POJQGA
17 ani, Inginer
P e n t r u ce ai v e n i t în magazin? P e n t r u ce ai v e n i t în m a g a z i n ? P e n t r u c e ai v e n i t în magazin? P e n t r u c e ai v e n i t î n m a g a z i n ? P e n t r u c e ai v e n i t i n magazin?
Vreau să-mi cumpăr CD-uri cu Să văd ce a apărut nou p e Mă u i t după o placă v i d e o . Să mă u i t după noutăţile Caut să achiziţionez un PDA.
muzică. piaţa h a r d w a r e . A i c i t i t XtremPC? Ce p a r t e iţi s o f t w a r e şi h a r d w a r e . A i c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi
A i c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi A i c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi place c e i mai mult? Ai c i t i t XtremPC? Ce p a r t e îţi place c e l m a i mult?
place cel mai mult? place cel mai mult? Nu. Mă documentez de pe place c e l mai mult? Da. Am d t i t S' c e l m a i recent
Da. i m i place partea hardware. Nu. Citeam înainte PC World şi Internet. Nu. Citesc PC World si rubrica IT număr (cel cu sisteme de j o c u r i ) .
Cât t e influenţează t e s t e l e d i n Chip d a r nu le-am mai cumpărat CSt t e influenţează testele d i n din Capital. Cât t e Influenţează testele din
revistă la achiziţiile făcute? Cât t e influenţează t e s t e l e d i n revistă la achiziţiile făcute? Cât t e influenţează t e s t e l e d i n revistă la achiziţiile făcute7
Mă influenţează d e s t u l d e revistă la achiziţiile făcute? Nu mă înfulenţează. revistă !a achiziţiile făcute? Cam 30 % d i n cumpărăturile
mult, cam 20% din decizii. Nu mă influenţează f o a r t e t a r e . Pentru ce foloseşti calculatorul? Nu sunt influenţat. h a r d w a r e l e f a c după t e s t e l e
Pentru ce foloseşti calculatorul? Pentru ce foloseşti calculatorul? Comunicaţii, programare şi Pentru ce foloseşti calculatorul? hardware.
in special pentnj jocuri. Pentru şcoală, ftogramare sf multimedia. Numai pentru programare. Pentru ce foloseşti calculatorul?
Ce configuraţie are? aplicaţii multimedia. Ce configuraţie are? Ce configuraţie are? Editare texte, e-mail şl jocuri.
AMD A t h l o n XP 1800-1-, m e m o r i e Ce configuraţie are? A t h l o n XP 2000-, 256 MB DOR, Este un n o t e b o o k c u procesor Ce configuraţie are?
256 MB DDR, HDD 10 Gb. AthlonXP 1800*, 256 RAM, 20GB HDD 40 GB. I n t e l 1 Ghz şi 384MB Ram. K6-2 500MHz, 64 MB RAM
Ce s o f t w a r e foloseşti? Ce s o f t w a r e foloseşti? Ce s o f t w a r e foloseşti? Ce s o f t w a r e foloseşti? Ce s o f t w a r e foloseşti?
Windows Me. C o u n t e r S t r i k e , B Windows XP, MS O f f i c e , Visual Windows XP, Sound Forge, Windows 2000. Visual FOX, SQL Windows 9 8 , MS O f f i c e , Acrobat
a W, mIRC, Red A l e r t II. Studio 6, Cotlin McRae 2 c o m p i l a t o a r e C++. Server, MS O f f i c e . Reader, Auto CAD 2000

noiembrie 2002
tehno

LUMINA VINE DIN


BIBLIOTECA
H a c k e r i i g e r m a n i d i n Chaos C o m p u t e r C l u b
a u obţinut p e r m i s i u n e a g u v e r n u l u i f r a n c e z
CUI II E FRICA DE
d e a f o l o s i f e r e s t r e l e ţ i b e c u r i l e d e p e faţada
B i b l i o t e c i i N a ţ i o n a l e d i n Paris p e n t r u a
STAT PE ÎNTUNERIC?
t r a n s f o r m a clădirea i n t r - u n m o n i t o r i m e n s , La 9 S t a s t a t u r a c e l o r d e l a E i u m i n X e s t e c a m
q

ce-i d r e p t c u o rezoluţie f o a r t e slabă. Cu u n scumpă, c h i a r d a c ă luminează p e întuneric şi se


c o m p u t e r c e c o n t r o l a d a c ă o lumină e r a apasă uşor. Dar d a c â vă e s t e t e a m ă să staţi s i n g u r i
aprinsă sau n u ţ i i n t e n s i t a t e a s a , e i a u p u t u t p e întuneric s a u v r e ţ i s3 f a c e ţ i e c o n o m i e d e c u r e n t ,
afişa i m a g i n i c u m a i m u l t e t o n u r i c o l o r i s t i c e . a v e ţ i o s o l u ţ i e . P o a t e l u m i n a i n n u m e r o a s e c u l o r i şi
R e z u l t a t u l i-a u i m i t p e c e i c a r e a u p a r t i c i p a t e s t e recomandată s u r f e r i l o r de n o a p t e sau
l a F e s t i v a l u l Nopţii A i b e d i n Paris. j u c ă t o r i l o r c a r e n u p o t sa i a n i c i p a u z e d e s o m n .

vitrina tehnologiei d e viitor prin ochii p r e z e n t u l u i

Imprimanta s t a L A

CENTURA
Mobile Command
Systems se p o t lăuda
că p r o d u c p r i m a
imprimanta Bluetooth pe
care o puteţi p u r t a la

Concurenta pentru c e n t u r ă . Cântărind m a i


puţin d e 300 d e g r a m e ,
i m p r i m a n t a , numită

Game Boy Advance


N o m a d , e s t e alimentată
cu b a t e r i i şi printează p e
h â r t i e lată d e 15
Anunţat la o expoziţie IT d i n M u n i c h , N-Gage a l u a t p e t o a t ă l u m e a p r i n centimetri. Are trei
s u r p r i n d e r e . N i m e n i n u se aştepta c a N o k i a să l a n s e z e u n h a n d h e l d p o r t u r i infraroşii, u n u l
p e n t r u d i v e r t i s m e n t , intrând p e o piaţă dominată d e N i n t e n d o şi luând-o USB şi u n u l s e r i a l .
î n a i n t e a M i c r o s o f t , c a r e a v e a şi e l p l a n u r i a s e m ă n ă t o a r e . N-Gage, c a r e e s t e Memoria flash cu care
p r a c t i c u n t e l e f o n c e v a m a i s p e c t a c u l o s , beneficiază d e u n d e s i g n f o a r t e este dotată e s t e
a t r a c t i v , c a r e e s t e totodată şt f u n c ţ i o n a l : b u t o a n e c r o m a t e , ! n l i n i a upgradabilâ. Bluetooth
t e r m i n a l e l o r N o k i a a n t e r i o a r e şi u n e c r a n l u m i n o s , c u c u l o r i v i i . e s t e s u p o r t a t p r i n t r - u n m o d u l a d i ţ i o n a l , i a r a n u l v i i t o r v a f i s u p o r t a t şi
Principalul avantaj al consolei este capacitatea d e conectare wireless, ce
p e r m i t e rularea d e j o c u r i m u l t i p l a y e r în reţele Bluetooth d e m i c i dimensiuni s t a n d a r d u l w i r e l e s s Wi-Fi.

sau p r i n i n t e r m e d i u l r e ţ e l e l o r GSM, c a z în c a r e p r o x i m i t a t e a fizică a La 795S b u c a t a , e s t e m a i


j u c ă t o r i l o r n u m a i e s t e o n e c e s i t a t e . 5 u n e t u l s t e r e o şi v i b r a ţ i a f a c şi e l e scumpă d e c â t u n c o s t u m
p a r t e d i n d o t ă r i l e s t a n d a r d . N o k i a v a j u c a şi r o l u l d e producător/publisher Armâni a ţ a că s-ar p u t e a
d e j o c u r i , c a şi N i n t e n d o , i a r c e i d e l a Sega s-au a r ă t a t şi e i i n t e r e s a ţ i să să devină u n a c c e s o r i u
producă j o c u r i p e n t r u această p l a t f o r m ă . T i t l u r i l e v o r f i d i s t r i b u i t e p e n e l i p s i t d e l a brâul
cârduri d e m e m o r i e MMC şi v o r r u l a p e S y m b i a n OS, d o t a r e s t a n d a r d p e n t r u snobilor.
p l a t f o r m a N o k i a Series 6 0 p e baza căreia e s t e c o n s t r u i t şi N-Gage.
D i s p o z i t i v u l d e l a N o k i a v a m a l a v e a s u p o r t p e n t r u J2ME (Java M i c r o Editlon)
şi t r a n s f e r d e j o c u r i OTA ( o v e r - t h e - a i r } .

N-Gage v a f i d i s p o n i b i l începând c u l u n a f e b r u a r i e 2 0 0 3 .
1

UNDE FUG TOTI ACEŞTI OAMENI?


Vor să ajungă în Bd. Decebal nr. 18.
Au aflat că s-a deschis
al doilea Depozit de Calculatoare din Bucureşti.
Aceeaşi marfă de calitate la preţuri corecte.
Aleargă să prinzi şi tu ofertele de lansare!

Piteşti
Bucureşti (1) Bd. Republicii bl. S 9 C , parter
Ştirbei Vodă nr. 172 fel.: 0248-216 699
tel.:021-221 73 77 pitesti@depozituldecalculatoare.ro
stirtjei@depozituldecaiculatoare.ro
www.itshop.ro Călăraşi
Str. Bucureşti bl. 10, parter
tel.: 0242-333 624
calarasi@depozituldecalculatoare.ro
Bucureşti (2)
Bd. Decebal nr. 18
tei.: 021-326 57 33
DEPOZITUL DE Braşov
Str. Lungă nr. 54
decebal@depozituldecalculatoare.ro tel.: 0268^70 019
www.itshop.ro CALCULATOARE brasov@depozituldecalculatoare.ro
ştiri

1 : 0 : 0 1

NVIDIA Titanium4600

ULTIAAA O R A N V I D I A

G e F o r c e 4
r e n u n ţ ă

T i 4 6 0 0
la

P r o d u s e l e c a r e m e r i t ă t o a t ă a t e n ţ i a
NVIDIA a o p r i t

i Philips PSA64 şi PSA128 producţia d e c h i p u r i


grafice GeForce4
T i 4 6 0 0 l a f a b r i c a TSMC
P l a y e r e M P 3 c u C D şi din Taiwan deoarece
a c e s t GPU nu m a i p o a t e
c o n c u r a c u ATI R a d e o n
m e m o r i e F l a s h c u s i g l a N i k e 9 7 0 0 PRO î n t e r m e n i d e
performantă şl c h i a r d e
C e l e două p l a y e r e MP3 d e la P h i l i p s
raport
suportă a t ă t c i t i r e a d e p e CD c â t ţi
preţ/performanţă. în plus vor f i e l i b e r a t e c o s t u r i l e de
d i n m e m o r i a F l a s h incorporată.
producţie s u p l i m e n t a r e p e n t r u a c e s t c h i p s e t în f a v o a r e a
P l a y e r e l e diferă p r i n c a p a c i t a t e a
n o i l o r c h i p s e t - u r i G e F o r c e 4 MX ţ i T14200 c a r e suportă AGP 8X.
m e m o r i e i încorporate c a r e e s t e d e
Un a l t m o t i v p e n t r u r e n u n ţ a r e a l a a c e s t c h i p s e t e s t e a c e l a că
64MB p e n t r u PSA64 ţ i 128MB p e n t r u
p o s i b i l i i c u m p ă r ă t o r i p r e f e r â să a ş t e p t e l a n s a r e a l u i NV30
PSA128 ţ i d i a m e t r u l C D - u r i l o r
d e c â t să îşi c u m p e r e u n G e F o r c e 4 T i 4 6 0 0 . Cu p ă r e r e d e râu
s u p o r t a t e . Pe PSA64 p o t f i f o l o s i t e
p e n t r u e n t u z i a ş t i , surse a p r o p i a t e c o m p a n i e i d i n Santa C l a r a
CD-uri c u d i a m e t r u l d e 8 c m , i a r
a u a f i r m a t c ă i m e d i a t după l a n s a r e a l u i NV30 d e la C o m d e x ,
p e n t r u PSA128 CD-uri c u d i a m e t r u l
NVIDIA n u v a f i c a p a b i l ă să producă u n număr s u f i c i e n t d e
de I 2 c m ţi Bem. A m b e l e p l a y e r e
mare de chipuri grafice pentru a satisface cererile pieţei.
f o l o s e s c t e h n o l o g i a ID3 TAG p e n t r u
A b i a l a î n c e p u t u l a n u l u i u r m ă t o r producţia va i n t r a l a
a f i ţ a r e a d e t a l i i l o r d e s p r e fişierele
c a p a c i t a t e a maximă. Este p r i m a oară d e la apariţia plăcii
MP3 u t i l i z a t e . Producţia p l a y e r e l o r
G e F o r c e 2 5 6 DDR c â n d p l ă c i l e v i d e o d e t o p d e p e piaţa
e s t e r e z u l t a t u l colaborării d i n t r e
mondială n u m a i utilizează chipseturî NVIDIA.
Philips si N i k e . w w w . nvkllii ,com

| Gigabyte GA-8INXP ; Terr.iTec Cameo Convert

Convertor... de la
analog la digital

C a m e o C o n v e r t e s t e un c o n v e r t o r e x t e r n
i n t r e s e m n a l u l v i d e o a n a l o g ţ i d i g i t a l . Cu
ajutorul acestui dispozitiv v o m putea

M i r a c o l u l v i n e în 6 m o d u r i t r a n s f e r a p e PC-uri f i l m e d e p e VCR sau


c a m e r e v i d e o în v e d e r e a e d i t ă r i i . După c e

P r i m a l a n s a r e a u n e i plăci d e bazâ c o n s t r u i t e in c h i p s e t I n t e l oferă şi o p o r t u n i t a t e a d e a b e n e f i a d e proiectul este gata t o t Cameo Convert ne

j u r u l c h i p s e t - u l u i I n t e l ® E7205 ( G r a n i ţ e Bay) v i n e o s e r i e întreagă d e t e h n o l o g i i , i n a c c e s i b i l e până ajută să t r a n s f e r ă m f i l m u l p e VCR s a u să

d e l a G i g a b y t e . Placa e s t e considerată d e i n g i n e r i i vizionăm c r e a ţ i a p e e c r a n u l t e l e v i z o r u l u i .


a c u m p r i n i n t e r m e d i u l u n u i c h i p I n t e l şi d o a r p r i n
G i g a b y t e c a f i i n d u n p r o d u s c e oferă 6 " m i r a c o l e " Dispune d e 2 c o n e c t o r i FireWire, 2 audio i n ,
c h i p s e t u r i o f e r i t e d e SiS sau VIA p e n t r u
c a r e particularizează p r o d u s u l G i g a b y t e . A c e s t e a 2 a u d i o o u t , RC v i d e o i n / o u t şt 2 S-Video.
procesoarele Pentium 4. Tehnologiile suportate
sunt D u a l P o w e r S y s t e m (utilizarea a 6 faze ale Este c o m p a t i b i l c u s i s t e m e l e d e o p e r a r e
s u n t : FSB 5 3 3 / 4 0 0 M H z ; AGP 8X; D u a l C h a n n e l DDR
c i r c u i t u l u i d e c u r e n t faţă d e 3 p r e z e n t e la plăcile W i n d o w s i a r p a c h e t u l s o f t w a r e conţine
2 6 6 ; D-P.S ( D u a l P o w e r S y s t e m ) ; D u a l RAID (IDE
d e bază i n g e n e r a l - c e l e 3 s u p l i m e n t a r e s u n t programul de e d i t a r e video Ulead
RAID ( 0 , 1 ) * ATA-133); Dual Cooling System;
o f e r i t e p r i n t r - o placă adiţională c a r e se montează M e d i a S t u d i o Pro 6.5 VE. TerraTec C a m e o
DualBIOS"; S i l i c o n I m a g e S e r i a l ATA; c h i p r e ţ e a
pe p l a c a d e bază), Dual Logical Processors, Dual C o n v e r t v a f i d i s p o n i b i l la i n c e p u l u i l u n i i
I n t e l ® K e n a i 3 2 G i g a b i t ; 6 p o r t u r i USB 2 . 0 ; a u d i o
C h a n n e l DDR, D u a l R a i d , D u a l C o o l i n g S y s t e m " d e c e m b r i e dar i n acest m o m e n t preţul d e
A C 9 7 c u 6 c a n a l e ; 6 x s l o t u r i PCI comercializare nu este cunoscut.
( c o o l e r p e n t r u c e l e 3 e x t r a c i r c u i t e şi c o o l e r
p e n t r u n o r t h b r i d g e ) si D u a l BIOS. U t i l i z a r e a n o u l u i
w w w . gtgobyt*, com. tw www.teifittoc.coin
IL Ş t i r i J

m m

Rezutatele concursului din numărul 35

" P o t u l " c h e s t i o n a r u l u i a f o s t u m f l a t
C o n c u r s u l " U m f l ă p o t u l " l a n s a t i n numărul 35 r e v i s t e i , insă, e s t e d i s p o n i b i l p e n t r u d o w n l o a d Shuttle Spacewatker AK35CT2R;
X t r e m P C , c e o f e r e a p r i n t r a g e r e l a sorţi 5 s u p e r p e s i t e - u l w w w . x t r e m p c . r o . Norocoşii câştigători P o p e s c u G a b r i e l P e t r u ţ ( 2 7 a n i - Bucureşti) -
produse h a r d w a r e a ajuns la f i n a l . Participanţii c a r e au i n t r a t i n posesia p r e m i i l o r puse a t u n c i i n Plextor Combo 20110140-124 ( o f e r i t de
l a a c e s t c o n c u r s i-au r e p r e z e n t a t c i t i t o r i i joc sunt: Depozitul de Calculatoare);
revistei care au c o m p l e t a t chestionarul prezent C a r a b e a C o l v e r (33 a n i - C r a i o v a ) - Chaintsch l a v o r s c h i D o r u (28 a n i - Bucureşti) -
i n numărul 35 st l-au e x p e d i a t p e a d r e s a Apogee 7VJL; Charntecn 9BJF
r e d a c ţ i e i X t r e m P C până la 21 o c t o m b r i e ( d a t a B o r c a S o r i n (19 a n i - Bocşa) - G i g a b y t e D o r i m să m u l ţ u m i m t u t u r o r participanţilor la
p o ş t e i ) . î n t r u c â t f i l m u l t r a g e r i i l a sorţi a f o s t Radeon8500 De l u x e ; c o n c u r s si să l e u r ă m s u c c e s l a u m f l a r e a
p r e a m a r e a c e s t a n u a m a i încăput p e CD-ul P o p e s c u F l o r i n A n d r e i (18 a n i - Bucureşti) - poturilor viitoare.

I Compaq Tabiet PC TC1000 Cypress WirelessUSB CY694X

computer destinat
oamenilor de afaceri
I
i i m p o r t a n t e m o d e l e de
T a b i e t PC l a m o m e n t u l
lansării a u f o s t însă c e l e
d e l a HP ( C o m p a q ) ,
V i e w S o n i c si X p i o r e .
M o d e l u l d e la HP e s t e 1*1
denumit TC1000, iar c e l
d e Ja V i e w S o n i c T a b i e t
PC V 1 1 0 0 .
T
QFp
HP T a b i e t PC T C 1 0 0 0 va
folosi procesorul grafic
GeForce2 Go i a r
d o t a r e a sa va c u p r i n d e
A sosit concurentul pentru
ecran TFT de 10,4",
procesor Transmeta Bluetooth: WirelessUSB
Crusoe 5 8 0 0 l a 1 G H z , Cypress S e m i c o n d u c t o r a anunţat i m p o r t a n t este t i m p u l de reacţie
m e m o r i e d e 2 5 6 MB dezvoltarea unei noi tehnologii f o a r t e b u n (numai 20 ms). Transferul
SDRAM ( m a x i m 7 6 8 MB) w i r e l e s s c a r e p o a t e înlocui B l u e t o o t h . m a x i m d e d a t e e s t e d e 2 1 7 . 6 K b p s şi
i a r HDD-ul va a v e a o A r g u m e n t e l e c e susţin a c e a s t ă suportă c r i p t a r e a p e 6 4 si 128 b i ţ i .
c a p a c i t a t e d e la 3 0 la afirmaţie sunt următoarele: cost mic V o l t a j u l c h i p s e t - u l u i e s t e 2 . 7 - 3.6 V.
6 0 G 8 . Destinaţia d e p i a ţ ă a ( c h i p s e t - u r i l e CY694X costă sub 4 î n c e p u t u l p r o d u c ţ i e i d e masă e s t e
Odată cu lansarea conceptului
T a b i e t PC-ului e s t e s e c t o r u l d o l a r i ) , facilităţi asemănătoare c u preconizat pentru ianuarie - februarie
T a b i e t PC d e c ă t r e M i c r o s o f t p e 7
business u n d e m o b i l i t a t e a e s t e b l u e t o o t h , i n s t a l a r e simplă, 2 0 0 3 . Dacă şi î n p r a c t i c ă se v o r
Noiembrie m a i m u l t e versiuni ale
primordială. P r e ţ u l v a î n c e p e d e c o m p a t i b i l i t a t e f o a r t e bună c u c o n f i r m a t o a t e performanţele d i n
a c e s t u i p r o d u s a u a j u n s în
l a 1 6 9 9 USD, T a b i e t PC-ul urmând sistemele de operare actuale. Familia s p e c i f i c a ţ i i l e t e h n i c e v o m a v e a la
m a g a z i n e . Peste o duzină d e
a f i d i s p o n i b i l pe piaţa c h i p s e t - u r i l o r WirelessUSS se dispoziţie o t e h n o l o g i e w i r e l e s s
producători işi v o r f a c e d e b u t u l în internaţională î n c e p â n d c u l u n a c o m p u n e d i n CY6941 ( p e n t r u m o u s e ) , f o a r t e bună şi accesibilă d i n p u n c t d e
magazine cu propriul lor model decembrie. CY6943 ( p e n t r u t a s t a t u r ă ) si CY6943 v e d e r e a l preţului,
d o t a t c u W i n d o w s XP - v e r s i u n e a
( b r i d g e USB). U n a s p e c t f o a r t e h t t p : //www, cypress. corn
p e n t r u t a b i e t PC. C e l e m a i • www.microsoft.com

TintemBrlG !002
Samsung RIMM PC 1066 Shuttle XPC SB51G

ele RIMM-uri H y p e r T r e a d i n g într-un cub.


î n d e r i v ă S h u t t l e XPC SB51G e s t e c o n s t r u i t după u n
d e s i g n c e a r e l a bază c h i p s e t - u l I n t e l
i 8 4 5 G E si e s t e c e l m a i m i c s i s t e m b a z a t p e
p r o c e s o a r e l e P e n t i u m 4 c a r e suportă
t e h n o l o g i a H y p e r T r e a d i n g disponibilă i n
p r o c e s o a r e l e d e l a 3,06GHz i n sus. Sursa
de alimentare a sistemului are o putere '9

t o t a l ă d e 2 0 0 W i a r c a r c a s a e s t e construită
în t o t a l i t a t e d i n a l u m i n i u . Placa d e bază
incorporată suportă p r o c e s o a r e P e n t i u m 4
s o c k e t 4 7 8 c u FSB d e 4 0 0 si 533MHz.
Conectorii de care dispune sistemul sunt:
U 5 B / U 5 B 2 . 0 , L i n e - O u t / H e a d p h o n e , MIC,
. Paraliel Port(opţional), Serial Port,
1 X 1 3 9 4 , L A N , U F D D , 2xlDE ATA100 şi
2 slot uri pentru memorie Xi
> mmm i 3 _
DDR200/266/333.
S a m s u n g c a r e se m â n d r e ş t e c u c e i 8 5 % d i n piaţa d e m e m o r i i www.shutlle.com
c a r e utilizează d e s i g n - u l R a m b u s , a a n u n ţ a t că a i n c e p u t
producţia m o d u l e l o r RIMM d e 1GB. M o d u l e l e d e m e m o r i e v o r
i Logitech MX700 Cordless Optical

Controlul optic î n mâna


p u t e a f i f o l o s i t e si în c o n s o l e p e n t r u j o c u r i s a u în aparatură
digitală p e n t r u t e l e v i z i u n e . S a m s u n g a d e c l a r a t că v a
c o n t i n u a să d e z v o l t e a c e s t t i p d e m e m o r i e p r i n mărirea
d e n s i t ă ţ i i si i m p l i c i t a c a p a c i t ă ţ i i d e s t o c a r e . A c e s t p r o i e c t
se va desfăşura până în a n u l 2 0 0 7 c o n f o r m d e c l a r a ţ i i l o r u n o r Deşi n u a t r e c u t f o a r t e m u l t t i m p d e când L o g i t e c h ne-a

o f i c i a l i d e la S a m s u n g . Cu t o a t e a c e s t e a începând d i n p r e z e n t a t o nouă s e r i e d e m o u s i iată că a c u m a sosit

p r i m ă v a r a a n u l u i următor I n t e l va i n t r o d u c e c h i p s e t - u r i l e m o m e n t u l p e n t r u s e r i a MX. Realizaţi ca d e s i g n

S p r i n g d a l e P si S p r i n g d a l e S c a r e v o r u t i l i z a m e m o r i e " d u a l u n d e v a la l i m i t a î n t r e n a v a E n t e r p r i s e şi

c h a n n n e l D o u b l e D a t a R a t e " , lăsând d o a r în s e a m a SiS u t i l i t a t e a necesară oricărui u t i l i z a t o r , mouşii


producţia u n o r c h i p s e t - u r i b a z a t e p e m e m o r i a RDRAM. s e r i e i MX v i n i n 3 v e r s i u n i : MX300, M X 5 0 0
http://www.samsung.com Si MX700. C e l m a i p e r f o r m a n t m o u s e a l
s e r i e i ( M X 7 0 0 ) e s t e d e a l t f e l şi o p t i c
s p r e d e o s e b i r e d e M X 3 0 0 şi M X 5 0 0 c a r e
| Altec Lansing 5100 utilizează p o r t u l USB. F a c i l i t ă ţ i l e l u i

Stil real pentru


MX700 s u n t î n t r e g i t e d e c e l e 8
b u t o a n e încorporate (din care 2 de
f o r w a r d si b a c k w a r d ) , s t a ţ i e p e n t r u

i digitală î n c ă r c a r e c e se utilizează c u b a t e r i i l e
r e î n c ă r c a b i l e i n c l u s e si s i s t e m d e " c r u i s e
c o n t r o l " . Sistemul optic utilizat poate procesa
A l ă t u r i d e l i n i a s t a n d a r d d e p r o d u s e , A l t e c L a n s i n g o f e r ă şi o până la 4.7 M e g a p i x e l i p e secundă si utilizează o rezoluţie d e 8 0 0 d p i .
s e r i e tehnologică d e p r o d u s e a u d i o , t o p u l a c e s t e i a f i i n d
r e p r e z e n t a t d e proaspăt l a n s a t u l s i s t e m 5 1 0 0 . C o n s t r u i t având l a i Terratec Aureon 7.1 Space
bază s i s t e m u l 4 1 0 0 , n o u a soluţie oferă 5 sateliţi slîm şi u n
subwoofer cu 2
difuzoare. i soluţie sonoră de
calitate pentru PC
Puterea totală a
sistemului este
d e 73W RMS
(4x7 W sateliţi, T e r r a t e c a d u c e p e piaţă u n c o n c u r e n t
22.5W satelitul s e r i o s p e n t r u s e r i i l e A u d i g y si F o r t i s s i m o .
central, 22.5W P l ă c i l e A u r e o n ( 5 . 1 F u n , 5.1 Sky si 7.1
subwoofer). Space) se adresează s e g m e n t u l u i
Puterea de u t i l i z a t o r i l o r c u p r e t e n ţ i i . T o p u l s e r i e i , 7.1
vârf ce p o a t e Space oferă 8 c a n a l e ( 7 . 1 ) , înregistrare l a
f i atinsă d e 24 Bit / 9 6 k H z , p l a y b a c k la 24 B i t /
5100 e s t e d e 1 9 2 k H z şi o rată signal-to-noise d e 1 0 0
100W. d b . F a c i l i t ă ţ i l e o f e r i t e d e placă s u n t
Accesoriile suplimentare o f e r i t e de sistem sunt controller ul c o m p l e t a t e d e s u p o r t u l p e n t r u API-urile
d i g i t a l sub formă d e " p a d " p e c a r e e s t e p r e z e n t c o n t r o l u l -Sensaura 3D, EAX, A 3 D , D i r e c t S o u n d si
p e n t r u v o l u m , m o d , bass, î n a l t e , j a c k p e n t r u căş_ti şi u n i n p u t M a c r o F X . C o n e c t o r i i d i g i t a l i o p t i c i asigură
jack auxiliar/ c o n e c t i v i t a t e a completă p e care noua
www.a1teclansing.com soluţie T e r r a t e c o o f e r ă . www.terratec.com

EEL
noiembrie 2001
D-E330 WM-FX277 D-E350 WM-FX193

10% reducere
Eşti pieton? Vrei muzică oriunde şi oricând? la-ţl un prea tare. Dacă eşti mai agitat, Sony are pentru tine
Walkman adevărat de la Sony şi vei avea parte de cea modele cu sistem antişoc. Asta înseamnă că te vei
mai plăcută companie. Sunetul său de excepţie şi putea mişca în voie fără a distorsiona calitatea sunetului,
designul modern ţi-l vor face cel mai bun prieten. îţi Pentru modelele din promoţie, Sony îţi oferă 1096
poţi asculta cântecele preferate de pe orice casetă, CD reducere. Grăbeşte-te. Petrecerea ţine cât vrei tu.
sau MiniDIsc şi nimeni nu îţi va spune că muzica este Promoţia, doar 3 lunilll

go create
U A L K m m S O N Y
R E P O RTAJIN R O MA NIA
C e l e mai i m p o r t a n t e e v e n i m e n t e c a r e se d e s f ă ş o a r ă pe p i a ţ a IT

Ultra P R O d e s c h i d e d o u ă n o i

s u p e r m a r k e t - u r i I T în B u c u r e ş t i
U l t r a PRO C o m p u t e r ; a n o u m a g a z i n în B u c u r e ş t i si
i n a u g u r a t j o i 31 o c t o m b r i e unul in Bacău, e f o r t u l
2002 doua n o i s u p e r m a r k e t - i n v e s t i ţi o n a i f i i n d d e p e s t e
u r i s i t u a t e în z o n e c e n t r a l e : 7 5 0 . 0 0 0 d o l a r i d e (a
C a l e a Dorobanţilor n r . 1 1 6 - î n c e p u t u l a n u l u i . Motivaţia
122 si p e C a i e a Moşilor nr. esenţială constă i n
292. Amplasamentele au o c a p a c i t a t e a noastră d e a
suprafaţă t o t a l ă d e 3 5 0 o f e r i c e l e m a i n o i si
m e t r i pătraţi f i e c a r e i a r p e r f o r m a n t e produse d e p e
investiţia t o t a l ă depăşeşte piaţa i i , s e r v i c i i d e c a l i t a t e
s u m a d e 3 0 0 . 0 0 0 USD. Cu şi consultanţă d e e x c e p ţ i e
a c e s t e două n o i p u n c t e d e la p r e ţ u r i m a i m u l t d e c â t
vânzare numărul d e competitive. Dialogul
m a g a z i n e U l t r a PRO a a j u n s p e r m a n e n t ne-a a j u t a t să
la 2 0 . Radu Nîculescu, alegem cele mai bune
directorul de marketing al soluţii, i e a d e r i i m o n d i a l i c a
c o m p a n i e i U l t r a PRO ASUS, AOC, G i g a b y t e , LG,
Computers a declarat: KINGMAX, TERRATEC,
"Pentru perioada următoare, P l a n e t , UMAX f i i n d d o a r
planurile de e x t i n d e r e câţiva d i n t r e f u r n i z o r i i
prevăd deschiderea unui noştri." w w w . u l t r a p r o . w w w

O r a n g e l a n s e a z ă serviciul d e

m e s a j e m u l t i m e d i a
în M a r e a B r i t a n i e şi până l a v e c h i n u v o r f i uitaţi: dacă le
sfârşitul a n u l u i e l v a d e v e n i va f i transmis un mesaj
o p e r a ţ i o n a l şi i n B e l g i a , multimedia, ei vor p r i m i un
D a n e m a r c a , E l v e ţ i a şi SMS c a r e îi v a i n f o r m a c ă îşi
Franţa. Pozele făcute c u u n pot citi mesajul multimedia
t e l e f o n d e ultimă g e n e r a ţ i e ~~ la w w w . o r a n g e . r o f o l o s i n d
ca N o k i a 7 6 5 0 s a u Sony n u m e l e d e u t i l i z a t o r şi

Rezervă online bilete


Ericsson T68i v o r p u t e a f i parola incluse.
trimise instantaneu
Pentru aceste servicii

la cinematograf
p r i e t e n i l o r si cunoscuţilor,
a v a n s a t e d e m e s a j e , N o k i a şi
sau c l a s a t e într-un a l b u m
E r i c s s o n a u f o s t numiţi c a
online. Costul va f i de 0,28
f u r n i z o r i preferaţi p r i n
USD p e n t r u u n m e s a j începând de v i n e r i 1 n o i e m b r i e , w w w . c i n e m a g i a . r o a
c o n t r a c t e la n i v e l u l g r u p u l u i
m u l t i m e d i a t r i m i s şi d e 3 l a n s a t u n n o u s e r v i c i u : r e z e r v ă r i d e b i l e t e o n l i n e la
Orange. Pentru Orange
USD p e n t r u găzduirea c i n e m a . Rezervările v o r p u t e a f i posibile n u m a i p e
România, i n f r a s t r u c t u r a va f i
albumului timp de 6 luni, 1 baza card-ului CineMagia, cârd care p o a t e f i c o m a n d a t
organizată d e N o k i a . D e
Mb de m e m o r i e per c l i e n t . pe site g r a t u i t . Procedeul d e rezervare este considerat
m i e r c u r i , 2 3 o c t o m b r i e , la
Posesorii d e t e l e f o a n e d e d e a d m i n i s t r a t o r i i site-ului ca f i i n d u n i c , p r i n
Bucureşti M a l l , o r i c i n e
începând c u jumătatea lunii ultimă g e n e r a ţ i e v o r p u t e a f a c i l i t a t e a o f e r i t ă u t i l i z a t o r u l u i d e a-şi s e l e c t a un
doreşte poate e x p e r i m e n t a
noiembrie, utilizatorii p r i m i d e la O r a n g e i n f o r m a ţ i i a n u m i t l o c în sala d e c i n e m a . S i s t e m u l d e rezervări v a
serviciul Mesaje M u l t i m e d i a
Orange v o r p u t e a t r i m i t e în f o r m a t e m u l t i m e d i a
p r e z e n t a t în p r e m i e r ă d e f i a c t i v într-o primă fază n u m a i p e n t r u
mesaje avansate ce animate, gen horoscop,
O r a n g e în România. c i n e m a t o g r a f e l e S t u d i o şi S t u d i o G l e n d a l e , urmând c a
înglobează t e x t , i m a g i n e şi meteo, etc.
www.orange.ro în a d o u a e t a p ă să f i e e x t i n s şi p e n t r u c i n e m a t o g r a f e l e
v o c e . Până a c u m O r a n g e a S c a l a si P a t r i a d i n r e ţ e a u a RomaniaFilm.
Cei c u t e l e f o a n e m a i
lansat acest t i p d e serviciu www.cinemagia.ro

noiembrie 2002
1
ştiri J

T e c h n e t Briefing din - IBM s p o n s o r i z e a z ă _

p a r t e a M i c r o s o f t şi B r î n e l c o n c u r s u r i l e u n i v e r s i t a r e

d e p r o g r a m a r e

P e n t r u a l şaselea a n c o n s e c u t i v , " P o l i t e h n i c a " d i n B u c u r e ş t i si


IBM sponsorizează c e l m a i m a r e Universitatea B u c u r e ş t i s-au
concurs de programare d i n lume - c a l i f i c a t d e mai m u l t e o r i în faza
Concursul Internaţional Universitar finală a c o n c u r s u l u i ACM. E c h i p a
d e P r o g r a m a r e ACM. Continuând Universităţii "POLITEHNICA"
e f o r t u r i l e d e d e z v o l t a r e şi B u c u r e ş t i a f ă c u t p a r t e d i n c e l e 64
r e c r u t a r e a generaţiei următoare de echipe prezente la finala
de talente in domeniul tehnologiei c o n c u r s u l u i A C M d e la H a w a i i ,
i n f o r m a ţ i e i , c o m p a n i a IBM ţi-a SUA. C a m p i o a n a ediţiei 2001-2002
extins planurile de sponsorizare a a fost Universitatea Shanghai Jiao
a c e s t u i c o n c u r s până în a n u l 2 0 0 7 . Tong, d i n China.
ACM - Association f o r Ca u r m a r e a b u n e i desfăşurări
C o m p u t i n g Machinery, cea m a i a c o n c u r s u l u i regional Europa d e
prestigioasă organizaţie s u d - e s t şi a r e z u l t a t e l o r o b ţ i n u t e ,
profesională d i n d o m e n i u l Catedra de calculatoare a
c a l c u l a t o a r e l o r organizează c e a Universităţii "POLITEHNICA"

H o t e l u l Transilvania d i n Cluj a P r o g r a m Manager, M i c r o s o f t de-a 27-a e d i ţ i e a c o n c u r s u l u i Bucureşti a f o s t d i n n o u

găzduit s e s i u n e a T e c h N e t . La România. internaţional d e p r o g r a m a r e . Acest desemnată să o r g a n i z e z e f a z a

e v e n i m e n t au p a r t i c i p a t peste 250 "Focalizarea pe nevoile concurs mondial, cel mai regională E u r o p a d e Sud-Est, e d i ţ i a

d e profesionişti IT. Această sesiune c l i e n ţ i l o r şi i n f o r m a r e a i m p o r t a n t concurs d e programare, 2002-2003. Acest f a p t reprezintă o

e s t e dedicată iniţiativei pe t e r m e n permanentă a acestora despre adună laolaltă p e s t e 17.000 d i n t r e r e c u n o a ş t e r e a v a l o r i i şcolii

lung a Microsoft referitoare la e v o l u ţ i a tehnologică d i n d o m e n i u l c e l e mai strălucite minţi în româneşti.

construirea unui mediu de calcul IT, a a d u s C l u j u l i n p o s t u r a d e a l d o m e n i u l p r o g r a m ă r i i - s t u d e n ţ i şi IBM România î m p r e u n ă c u


d e m n d e încrederea u t i l i z a t o r i l o r . d o i l e a p o l IT d i n România după p r o f e s o r i - într-o a d e v ă r a t ă b ă t ă l i e p a r t e n e r u l său d e a f a c e r i FORTE
Parte integrantă a acestui demers, Bucureşti. Dovada: c e i p e s t e 250 a c r e i e r e lor. C o m p u t e r s , a u pus l a dispoziţia
s e c u r i t a t e a şi f i a b i l i t a t e a d e p a r t i c i p a n ţ i d i n T r a n s i l v a n i a ta in 2 0 0 1 , fazele regionale din o r g a n i z a t o r i l o r d i n "POLITEHNICA"
d e s k t o p - u l u i si a r e ţ e l e l o r au f o s t acest e v e n i m e n t . Nevoia întreaga l u m e s-au b u c u r a t d e Bucureşti, toată i n f r a s t r u c t u r a
dezbătute pe larg. p e r m a n e n t ă d e e f i c i e n t i z a r e şi participarea a aproape 3100 de n e c e s a r ă p e n t r u desfăşurarea
"Fiecare eveniment Microsoft s e c u r i z a r e a b u s i n e s s - u l u i {să n u e c h i p e d i n 6 7 d e ţ ă r i în f a z a a c e s t u i concurs d e anvergură
TechNet e s t e aşteptat c u interes u i t ă m c ă România se a f l ă p e l o c u l preliminară, i a r p e n t r u acest a n , internaţională (calculatoare
d e profesioniştii IT. Ştim a c e s t III m o n d i a l la n u m ă r u l d e a t a c u r i o r g a n i z a t o r i i anticipează o p e r s o n a l e IBM PC c o n e c t a t e i n
lucru din comunicarea permanentă p r i m i t e ) , ne-au d e t e r m i n a t să p a r t i c i p a r e m u l t m a i largă. Vor f i reţea, servere, imprimante,
pe c a r e o a v e m şi n e c o n v i n g e m , a l e g e m ca s u b i e c t p r i n c i p a l a l s e l e c t a t e 64 d e e c h i p e p e n t r u a e c h i p a m e n t e de comunicaţie,
de f i e c a r e d a t ă , d e i m p a c t u l a c e s t u i e v e n i m e n t : S e c u r i t a t e a si c o n c u r a la F i n a l e l e M o n d i a l e d i n pachetele de software
p o z i t i v pe c a r e îl a r e asupra f i a b i l i t a t e a reţelelor", ne a 2003, f i n a l e ce vor avea loc in c o r e s p u n z ă t o a r e ) . De a s e m e n e a ,
c o m u n i t ă ţ i i specialiştilor c a r e declarat Marcel Borodi, p e r i o a d a 22-26 m a r t i e , la Los t o a t e acţiunile d e m e d i a t i z a r e a
utilizează p r o d u s e M i c r o s o f t . " P r e ş e d i n t e BRINEL. Angeles, California. concursului, premiile acordate
a declarat Gabriel Nicolaescu, w w w . brinel."corn La f a z a regională Europa d e câţtigâtorilorconcursului,

Sud-Est d e a n u l t r e c u t (2001¬ p a r t i c i p a r e a lor la fazele

2002), finalista a fost următoare, e t c . sunt asigurate de

INTERNETICS 2002 - Festivalul Universitatea "POLITEHNICA" IBM.

Bucureşti. Universitatea www.ibm.com/ro/

de Internet din România


INTERNETICS 2 0 0 2 , c o m p e t i ţ i a c e l o r m a i b u n e VisualART.ro - T h e W o r l d o f D i g i t a l I m a g i n g ;
s i t e - u r i r o m â n e ş t i , a l u a t sfârşit p e 25 o c t o m b r i e C a r i e r e - BestJobs; Comerţ - e l i b r i s - E semn d e
cu f e s t i v i t a t e a de premiere care a avut loc la c a r t e ; D i v e r t i s m e n t - D i v e r t i s . r o ; E d u c a ţ i e şi
A t h e n e e Palace H i l t o n d i n B u c u r e ş t i . M a r e l e ştiinţă - M u z e u l G r i g o r e A n t i p a - B u c u r e ş t i ;
p r e m i u al f e s t i v a l u l u i , "Cel m a i b u n w e b designer G u v e r n ă m â n t - Nu a u f o s t s i t u r i n o m i n a l i z a t e ;
al a n u l u i 2002", a f o s t a t r i b u i t agenţiei Webstyler. L i f e s t y l e - C u l i n a r . r o ; Mass-media - R a d i o ProFM;
I,iin«ia, Jbinj
Desemnarea w e b designer-ului anului a fost Personal - P o r t f o l l o Sergiu Ardelean ; Portal -
f ă c u t ă p e b a z a u n u i p u n c t a j c u m u l a t în u r m a România O n l i n e ; De p r e z e n t a r e - P o l i c o l o r . r o
nominalizărilor şi p r e m i i l o r o b ţ i n u t e d e EncoilMARK.ro; S o c i e t a t e civilă - d o r d e d u c a . r o ;
participanţi. A s t f e l , Webstyler a devansat S p o r t - s n o w b o a r d . r o ; Cea m a i c r e a t i v ă campanie
a g e n ţ i i l e O p e n l i n k , IT S t u d i o şi G r e e n P i x e l ta d e a d v e r t i s i n g o n l i n e - Z a p p - I n t e r n e t d e 15 o r i
diferenţă de un singur p u n c t . m a i r a p i d - W e b s t y l e r ; Cea m a i inovativă u t i l i z a r e
P r e m i i l e p e secţiuni a u f o s t a c o r d a t e a s t f e l : a t e h n o l o g i e i - RADIO 2 1 ; C e l m a i n e c o n v e n t i o n a l
A f a c e r i - E - t r a n s p o r t . r o ; A r t ă si cultură - website - Divertis.ro.

noiembrie 2002 m
feature
IrUttta)

PHOTOKINA
R E P
să d o r m , d a r r e a l i z a r e a c ă e i
expoziţie d e d i c a t ă f o t o g r a f i e i . Cu c o n s i d e r a u că mă p e d e p s e s c într-un
certitudine acest lucru este valabil f e l p e n t r u î n t â r z i e r e trecându-mâ
p e n t r u Europa, dar p u t e m extinde cu vederea la micul dejun din avion
c u uşurinţă afirmaţia a s u p r a m l s-a părut hilară. Ca şi c u m a r f i
întregului g l o b . A c e a s t ă expoziţie spus c ă p e n t r u că n u ai f o s t
a r e l o c d i n d o i î n d o i a n i în oraşul c u m i n t e n u m a l primeşti cianură i n
K o l n ( C o l o g n e ) d i n G e r m a n i a şi d e dimineaţa asta.
fiecare dată m i i de v i z i t a t o r i d i n
A m d o r m i t t u n până c e a v i o n u l a
întreaga l u m e s* s u t e d e jurnalişti
i z b i t pista in Zurich, de unde nu
se î n d r e a p t ă curioşi c ă t r e c o r p u l
p e s t e m u l t t i m p u r m a să z b o r c ă t r e
expoziţlonal K o l n Messe, c a r e
C o l o g n e . "Nu p e s t e m u l t t i m p " s-a
găzduieşte expoziţia. I n v i t a t d e
t r a n s f o r m a t în " f o a r t e m u l t t i m p "
Hewlett-Packard p e n t r u a le vizita
datorită condiţiilor a t m o s f e r i c e , d a r
s t a n d u l în c a d r u l c ă r u i a u r m a u să î ţ i
c e a ţ a d e afară n i c i c ă se c o m p a r a
p r e z i n t e p r o d u s e l e d e imagistică
c u c e a ţ a dinăuntrul sălii d e
d i g i t a l ă , a m a v u t o c a z i a să v ă d c e
aşteptare u n d e fumătorii p r o d u c e a u
înseamnă c u a d e v ă r a t o expoziţie,
s u f i c i e n t f u m c â t să î n n e c e şi z o n a
c h i a r dacă m a i puţin d e j u m ă t a t e
d e n e f u m ă t o r i , deşi e r a u c l a u s t r a ţ i
d i n p r o d u s e l e e x p u s e se
u n d e v a într-un c o l ţ d e p a r t e d e
s u p r a p u n e a u c u d o m e n i u l IT.
puţinii c a r e n u v r o i a u să moară a t â t
C e l o r c a r e a u v i z i t a t CERF-ul s a u
d e u r g e n t , i n Koln e r a s o a r e si
IFABO si a u o o a r e c a r e i d e e d e s p r e
f r u m o s , lucru p e n t r u care ar f i
c u m a r a t ă u n târg românesc l e v o i
t r e b u i t să f i u m u l ţ u m i t , p e n t r u că
s p u n e d o a r c ă întreg c o r p u l
m-am c a m r ă t ă c i t p e străzi î n
R o m e x p o i n c a r e a v e a l o c CERF-ul
c ă u t a r e a h o t e l u l u i . N o r o c c u nişte
î n c ă p e a b i n e m e r s i int.r-un c o r p a l
"conaţionali" m a i t u c i u r i i care
K o l n Messe. Iar spaţiul expoziţional
z b u r d a u p e lângă o fântână
p e n t r u Photokina 2002 era compus
a r t e z i a n ă . Desi c r e d c ă băuseră
d i n 14 a s t f e l d e c o r p u r i , f i e c a r e
s u f i c i e n t ă apă d i n e a , n u p ă r e a u să
d i n t r e e l e c u două n i v e l e . D i n
aibă n i m i c . Pesemne că inscripţia
p ă c a t e n u ştiu c â t înseamnă a c e s t
" K e i n T r i n k w a s s e r " d e p e arteziană
l u c r u în m e t r i p ă t r a ţ i , insă dacă a r
n u avea e f e c t decât asupra
f i f o s t desfăşurat, Koln Messe a r f i
v o r b i t o r i l o r d e limbă germană. Sau
p u t u t s e r v i d r e p t a e r o p o r t , lăsând
e r a u r o m i i noştri m a i rezistenţi l a
l o c şi p e n t r u v r e o două t e r e n u r i d e
apă. O r i c u m , întâlnirea a f o s t d e
f o t b a l . D i m e n s i u n e a spaţială p o a t e
b u n a u g u r , p a r a d o x a l , p e n t r u că f i l ­
f i corelată c u una temporală:
au îndrumat către h o t e l , p e c a r e
drumul dintr-un colt intr-altul al
a l t f e l m i - a r m a i f i l u a t o oră să I I
e x p o z i ţ i e i , î n pas g r ă b i t , fără a
găsesc deşi e r a m l a d o i paşi d e e l .
a d m i r a p e i s a j u l î n stânga şi î n
L i m b a germană n u îmi e s t e
d r e a p t a dura a p r o x i m a t i v 45 d e
necunoscută, dar vă asigur că n u
m i n u t e . I m e n s şi e x t r a o r d i n a r d e
există n i m i c m a i i r i t a n t d e c â t să f i i
v a r i a t , Photokina este pentru lumea
î n c o n j u r a t d e frânturi d e
f o t o g r a f i e i c e e a c e CEB!T-ul e s t e
conversaţie p e jumătate înţelese,
p e n t r u l u m e a IT, f a p t ce dovedeşte "-" Standul Canon, In care se evidenţia o frumoasa marina de formula 1,
Nici o legătură cu fotografia, Insa atrăgea curioşii ta un magnet sau să d e s c o p e r i că l a î n t r e b a r e a
că u n u l d i n t r e l u c r u r i l e pe c a r e
"Mă s c u z a ţ i , v o r b i ţ i englezaî"(în
n e m ţ i i ştiu să l e f a c ă e x c e l e n t , e s t e e s t e g r e u d e înţeles d e ce a m ajuns a s u p r a c u i v a c a r e m a i a v e a puţin şi g e r m a n ă , e v i d e n t ) , răspunsul să f i e
o r g a n i z a r e a d e t â r g u r i . Dar să n u l a a e r o p o r t c u d o a r u n s f e r t d e oră a d o r m e a l i n lângă g e a m a n t a n . "Neîn" sau c h i a r " D a n k e " .
anticipăm. înainte d e d e c o l a r e a a v i o n u l u i c a r e " S e m n a ţ i a i c i că r e n u n ţ a ţ i l a m a s a După-amiaza p r i m e i z i l e a f o s t
pleca către Zurich cu noaptea în d i n t i m p u l z b o r u l u i şi p u t e ţ i p l e c a " , dedicată d e s c o p e r i r i i d r u m u l u i
cap. întârzierea mi-a a t r a s p r i v i r i i m i s p u n e o cucoană c u o umbră d e c ă t r e Koln Messe. Pe p a r c u r s a m
acre şHâţâituri din partea mustaţă vizibilă c h i a r şi p e n t r u d e s c o p e r i t a v a n t a j e l e şi
personalului administrativ, proteste o c h i i m e i lipiţi d e s o m n . Aş f i d e z a v a n t a j e l e unui oraţ
Trezirea la b r e m a t i n a l e nu este non-verbale îndreptăţite de-altfel, s e m n a t şi că renunţ (a u n r i n i c h i
p u n c t u l m e u f o r t e , şi d e a c e e a n u dar care nu aveau n i c i un e f e c t d o a r să mă l a s e să a j u n g în a v i o n şi

03
nolimbrio IO0!
i n f o r m a t i z a t . Cumpărarea u n u i b i l e t d e l a d i s t r i b u i t o a r e l e Deplasarea e c h i p e i X t r e m P C l a PHOTOKINA a f o s t posibilă e x c l u s i v
a u t o m a t e e r a u n t e s t d e Inteligentă în s i n e , i a r p e n t r u
d a t o r i t ă f i r m e i HP. Dorim să mulţumim HP pe această cale şi să sperăm
b i l e t u l d e (a a e r o p o r t până î n c e n t r u l oraşului t r e b u i s e
că in viitor vâ vom putea oferi şi alte reportaje deosebite de la marile
d e j a să a p e l e z l a cunoştinţele d e m a t r i c i , i n t e g r a l e şi
manifestări de pe piaţa IT.
algebră d i f e r e n ţ i a l ă . A f i ţ a j e e l e c t r o n i c e anunţau u r m ă t o r u l
m i j l o c d e t r a n s p o r t , t i m p u l c a r e m a i r ă m â n e a până l a
s o s i r e a l u i şi c a r e e r a u r m ă t o a r e a s t a ţ i e . T r a m v a i u l / m e t r o u
uşor c i r c u l a p e s u b p ă m â n t şi p e d e a s u p r a l u i , h a r t a
t r a n s p o r t u l u i urban d i n Koln f i i n d u n l a b i r i n t c o m p l i c a t i n
c a r e e r a f o a r t e uşor să t e p i e r z i . Ceea c e a m şi f ă c u t ,
i n t e n ţ i o n a t , t r e c â n d şi p e l a c e l e b r a c a t e d r a l ă d i n K o l n I n
d r u m u l m e u c ă t r e K o l n Messe. Un lăcaş d e c u l t c u a d e v ă r a t
impunător, c a r e t e îngenunchează p r i n v e r t i c a l i t a t e a sa
ameţitoare.
D i n c o l o d e a s t a , Koln r ă m â n e u n oraş a l c o n t r a s t e l o r . U n
c o p i l scapă s u z e t a d i n gură p e gresia d e l a m e t r o u i a r
m a m a l u i o i a , suflă p e s t e e a ş i i-o dă î n a p o i . O r i la e i l a
m e t r o u e s t e f o a r t e c u r a t , o r i părinţii s u n t m u l t m a i
d e l ă s ă t o r i . Pe g e a m u l t r a m v a i u l u i / m e t r o u v ă d u n G a y Sex
S h o p lângă u n C h r i s t i a n B o o k s t o r e . D i v e r s i t a t e ş i
d e m o c r a ţ i e . Nu?

Nemţii sunt excesiv d e ordonaţi, dar în ciuda unui z i d


i m p e n e t r a b i l d e b i r o c r a ţ i e , s a u p o a t e t o c m a i datorită l u i ,
t o t u l funcţionează r a p i d şi e f i c i e n t . î m i i a u legitimaţia d e
presă si p u r c e d c ă t r e m e a n d r e l e e x p o z i ţ i e i . L u m e c a l a
b a l a m u c , într-o continuă mişcare. U n z u m z e t d e s t u p p l i n
d e a l b i n e i r i t a t e u m p l e a e r u l c a u n f l u i d sonor.
P i e r d u t d i n n o u i n c i u d a h ă r ţ i i , mă v ă d n e v o i t să renunţ l a
e a ş i m ă l a s i n v o i a m u l ţ i m i i . Sau m a i curând î n c e r c să
e v i t aglomeraţia, ceea c e n u se dovedeşte a f i o idee prea
b u n ă , p e n t r u că s ă l i l e m a i puţin p o p u l a t e s u n t e v i d e n t ;1
m a i puţin i n t e r e s a n t e . A j u n g l a p a r t e r u l u n u i c o r p d e
clădire u n d e c â t vezi c u ochii se întind s t a d u r i l e u n o r f i r m e
c a r e p r o d u c ţ i v â n d c e r n e l u r i , h â r t i e si r o t i ţ e ţ i a l t e
e l e m e n t e d e t o t f e l u l . I n s i g n i f i a n t e , d a r fără d e c a r e
f o t o g r a f i e r e a şi p r i n t a r e a n u a r p u t e a a v e a l o c . Feţe
t r i s t e , resemnate, care privesc hulpave fiecare v i z i t a t o r
r ă t ă c i t , p o a t e - p o a t e s e v a o p r i şi l a s t a n d u l tor. U n m i r o s
a c r u c a d e p l ă c u ţ ă d e frână arsă u m p l e a e r u l şi î m i închipui
c ă dacă există u n i a d a l t i p o g r a f i l o r , aşa a r t r e b u i să
arate.

Toate f i r m e l e i m p o r t a n t e producătoare d e i m p r i m a n t e
a u s e r v i c i i d e pr i r i t a r e gratuită a pozelor, direct d e p e
a p a r a t u l d i g i t a l . Şi s u n t puţini c e i c a r e n u a u a p a r a t e
d i g i t a l e l a g â t , m a i a l e s c ă u n u l p o a t e f i închiriat p e n t r u o
sumă m o d i c ă d e t a administraţia e x p o z i ţ i e i . A l t e f i r m e , c a
F u j i , au servicii d e "developare automată". I n t r o d u c i cârdul
d e m e m o r i e într-un a p a r a t , i ţ i s e l e c t e z i p o z e l e ,
d i m e n s i u n i l e şi f a c i c o m a n d a . După z e c e m i n u t e poţi ridica
p o z e l e . Doar t r e i s u n t g r a t u i t e . B u n e şi e l e .
HP închiriază c â r d u r i d e m e m o r i e ţ i printează p o z e l e d e
p e e l e c â n d l e a d u c i înapoi p l i n e . Ba c h i a r i ţ i şi înrămează
J feature
reportaj

" O cameră foto cât mai compactă este


S f â n t u l G r a a l în c ă u t a r e a c ă r u i a a u p l e c a t t o ţ i
producătorii de e c h i p a m e n t e foto"

u n a d i n t r e e l e la a l e g e r e . Rama e s t e d i n câtorva t r e n d u r i p e care le v o i p r e z e n t a în


p l a s t i c şi gonflabilă. M i - a ; f a c e si e u u n a , d a r c o n t i n u a r e , fără a l e aşeza într-o o r d i n e
m i - e c ă n u mă p r i m e s c c u e a î n a v i o n . Privesc a n u m e , p e n t r u c ă o i e r a r h i e , f i e e a şi
c u u i m i r e i m p r i m a n t e l e i m e n s e c a r e tipăresc s u b i e c t i v ă , a r f i imposibilă. O r i c u m , p r i n c i p a l a
m i n u n a t e af i ţ e A2 si A l si mă gândesc c e b i n e menţiune este că t e r m e n u l "digital" era
le-ar s t a acasă l a m i n e p e p e r e ţ i . G e n e r o ş i , n e l i p s i t d e p e b u z e l e t u t u r o r c e l o r prezenţi l a
c e i d e l a HP s u n t dispuşi să î m i p r i n t e z e u n u l , s h o w , f i e e i expozanţi, v i z i t a t o r i s a u m e m b r i
b a c h i a r si d o u ă , d a r d i n n o u m ă gândesc c u m al presei.
i n c a p î n a v i o n c u două s u l u r i d e 2 m e t r i si
O cameră f o t o cât m a i compactă este
j u m ă t a t e f i e c a r e si mă las păgubaş.
Sfântul G r a a l în căutarea căruia au p l e c a t toţi
D a u o raită p e l a c e n t r u l d e presă, mă producătorii d e e c h i p a m e n t e f o t o . D e s i g n u l
î n c a r c c u p l i a n t e si C D - u r i , î n f u l e c u n sandviş cât m a i compact nu era rezervat doar
Si îmi c o n t i n u i p e r e g r i n ă r i l e . P i e r d o oră c u c a m e r e l o r d i g i t a l e , c i şi c e l o r a n a l o g i c e ,
in standul Sfnar Media O l y m p u s lăudându-se c u c e a m a i c o m p a c t ă
două expoziţii d e f o t o g r a f i e , u n a c u t e m a
" W o r l d Press P h o t o g r a p h y " sponsorizată d e F u j i c a m e r ă d e a c e s t t i p . Pe d o m e n i u l d i g i t a l t i t l u l
si c e a l a l t ă c u c e l e m a i b u n e f o t o g r a f i i d i n d e c e a m a i c o m p a c t ă c a m e r ă digitală e r a
N a t i o n a l G e o g r a p h i c , sponzorizată d e HP. Nu d i s p u t a t d e m u l t e f i r m e , p e m u l t e c a t e g o r i i şi
mă p o t hotărî c a r e e s t e c e a m a i i n t e r e s a n t ă , d e p i n d e a d e m e g a p i x e l i i puşi l a dispoziţia
aşa că Le î a u p e amândouă sub f o r m ă d e u t i l i z a t o r u l u i , d a r f a v o r i t a m e a a f o s t Sony
a l b u m , ca să mă d e c i d a c a s ă . DSC-U20, o c a m e r ă e x t r e m d e m i c ă p e n t r u c e i
C a m e r e d i g i t a l e în stânga, c a m e r e d i g i t a l e î n 2 megapîxeli p e c a r e îi o f e r ă . Ceva m a i m a r e ,
dreapta. Bijuterii ale tehnicii m o d e m e , care dar cu un v o l u m impresionant de 5
au alături un o m de la m a r k e t i n g c a r e abia m e g a p i x e l i , TVS D i g i t a l d e la K y o c e r a / C o n t a x
a ş t e a p t ă să î ţ i i m p u i e c a p u l c u p e r f o r m a n ţ e l e m i s-a părut şi e a impresionantă, i a r Revio C2
l o r m i r a c u l o a s e . M a i a l e s d a c ă ai l e g i t i m a ţ i e d e i a K o n i c a se lăuda c u o g r e u t a t e d e d o a r 7 0
verzuie d e ziarist. La S i n a r E l e c t r o n i c s se d e g r a m e , o g r o s i m e d e 14 m m şi o rezoluţie
f a c e o şedinţă f o t o c u u n m a n e c h i n f o a r t e d e 1,22 m e g a p i x e l i .
Agfa, sau cum entratereţtrii cu costume mulate au cucerit planeta drăgălaş. M ă i n f i l t r e z si e u şi t r a g t r e i Megapixeli c a r e d e f a p t sunt c e i c a r e
f o t o g r a f i i l a r e p e z e a l ă , ca să a m a m i n t i r e . contează, l u c r u d o v e d i t d i n p l i n d e Canon,
D i n n o u c a m e r e d i g i t a l e , c a m e r e v i d e o , d a r şi care a lansat EOS-1 Ds, o c a m e r ă digitală SLR
telescoape, binocluri, lupe, reflectoare, filtre (Single Lens R e f l e x ) d e 1 1 , 1 m e g a p i x e l i , c u
şi a l t e a c c e s o r i i . s e n z o r CMOS. K o d a k a r e p l i c a t c u l a n s a r e a
DCS-14n, o c a m e r ă digitală d e 14 m e g a p i x e l i ,
U n e t a j întreg e s t e d e d i c a t h â r t i e i f o t o g r a f i c e t o t c u s e n z o r CMOS. A c e a s t a a a t r a s numeroşi
c u imprimeuri personalizate, plicurilor foto de v i z i t a t o r i i n t e r e s a ţ i c ă t r e sala l o r d e d i c a t ă î n
t o t f e l u l şi r a m e l o r d e f o t o g r a f i . Mai m u l t de c i u d a f a p t u l u i c ă a v e a p e r e ţ i i î m b r ă c a ţ i în
500 d e m e t r i pătraţi d e rame. T o a t e c u l o r i l e , î n t r e g i m e în g a l b e n . P o a t e părea u n a m ă n u n t
t o a t e m a t e r i a l e l e p o s i b i l e şi i m p o s i b i l e . într- n e s e m n i f i c a t i v , însă după 2 0 d e m i n u t e
u n c o l ţ , d o i taiwanezî d e l a o f i r m ă c u n u m e p e t r e c u t e î n i n f e r n u l g a l b e n î ţ i v e n e a să îţi
i m p o s i b i l d e p r o n u n ţ a t , f a c r e c l a m ă (a scoţi o c h i i si să îi a s c u n z i i n b u z u n a r . Camera
fotografii/hologramă, c a r e d a u i l u z i a d e spaţiu c e l o r d e l a K o d a k c o s t a 4 0 0 0 $ , m a i puţin
in interiorul fotografiei. Fascinant, d a r bate decât cea d e la Canon, faţă d e c a r e avea 3
înspre k i t s c h . m e g a p i x e l i în p l u s .

La Sony E r i c s s o n m-am lăsat p ă c ă l i t d e o


fetişcană z g l o b i e c a r e m i - a zis c ă a m o figură Fuji, Nikon, Olympus, Minolta, Pentax au avut
fotogenică s i c ă îmi f a c e o poză c u t e l e f o n u l n u m e r o a s e c a m e r e n o i , însă n i c i u n a n u s-a
şi m i - o t r i m i t e d i r e c t p e m a i l . R e c l a m ă , a p r o p i a t d e p e r f o r m a n ţ e l e c a m p i o n i l o r show-
r e c l a m ă , d a r a m zis ca dacă îi d a u m a i l - u l u l u i . F u j i a a t i n s 6 , 1 7 m e g a p i x e l i c u S2 Pro i a r
m e u , p o a t e îmi dă şi e a m a i l - u l e i . Ţi-ai Nikon a fost aproape cu D100, la 6,1
găsit. A t r e c u t la următorul " f o t o g e n i c " c â t a i j j i e g a p i x e l i . ( C e n t r u l atenţiei la H e w l e t t
zice peste. Paclfard a f o s t PhotoSmart 8 5 0 , o cameră
lansata o f i c i a l înainte d e show, d a r c a r e e s t e
c e l m a i i m p o r t a n t pas f ă c u t d e HP i n d o m e n i u l
f o t o g r a f i e i d i g i t a l e şi c e a m a i bună cameră a
Per t o t a l , întreaga p a r t e d e imagistică a
lor la o r a actuală. Bazată p e acelaşi engine d e
P h o t o k i n a 2 0 0 2 p o a t e f i grupată i n j u r u l
y\ Expoziţia văzuta de la "mărime, la fet de aglomerata In flecare î i

_ E L
notefnnrfe 100!
Poitere Ic dimensiuni apreciabile, tipărite pentru exemplificare ki standul Kodak

4 m e g a p i x e l i d i n HP812 a c e a s t a utilizează l e n t i l e F u j i 8X Z o o m ţ i u n
EVF m a i l u m i n o s .
C a m e r e l e v i d e o c u funcţii d e c a m e r ă digitală e r a u şi e l e u n t r e n d ,
c u Sony i i Canon conducând d e t a ş a t c u c a m e o r d e r e c e p u t e a u s ă
c a p t u r e z e i m a g i n i l a 1.3 m e g a p i x e l i . T o t Sony c o n d u c e a ş i i n d o m e n i u l
s i s t e m e d e m e s a g e r i e m u l t i m e d i a ( M U S ) , n o u l t e r m i n a l Sony E r i c s s o n c u
c a r e poţi f a c e p o z e f i i n d u n s u c c e s d e o s e b i t . Iar a c u m c ă O r a n g e a
l a n s a t s e r v i c i u l d e m e s a g e r i e m u l t i m e d i a şi i n România, n u v ă m a i
t r e b u i e decât un t e l e f o n m u l t i m e d i a .

T a i w a n e z i l d e l a Sinar a u i l u s t r a t u n a l t t r e n d , c e l d e " c a m e r a b a c k " ,


s e n z o r i s p e c i a l i c e p o t f i folosiţi c u a n u m i t e c a m e r e d i g i t a l e SLR p e n t r u
a c r e ţ t e rezoluţia f o t o g r a f i i l o r . D i s p o z i t i v u l d e l a Sinar p e r m i t e a c e a
"C0MUNIC@T" Mobile este revista care vii dezvăluie limitele
m a i m a r e rezoluţie d i n l u m e , 2 2 d e m e g a p i x e l i , depăţindu-l p e c e l d e
l a K o d a k , c a r e a v e a " d o a r " 18 m e g a p i x e l i . tehnologiei şl felul in care lumea a ajuns si se dezvolte aşa
Tipărirea f o t o g r a f i i l o r d i g i t a l e p e h â r t i e fotografică obişnuită, cum o vedem noi astăzi. Aceste pagini ne arata felul In care
m a ş i n i l e a u t o m a t e d e " d e v e l o p a t " f o t o g r a f i i d i g i t a l e şi i m p r i m a n t e l e savanţii au reuşit să pună bazele lumii moderne: de la telegraf
portabile a u fost ţi ele parte dintr-un trend ce (Ine m a l mult d e
păstrarea f o t o g r a f i i l o r p e n t r u p o s t e r i t a t e decât c r e a r e a lor. S t a n d a r d e l e
la fibra optici, de la calea ferată la avioanele invizibile,
i n t e r n a ţ i o n a l e (USB 2 . 0 , B l u e t o o t h ) a u f o s t l u a t e I n d i s c u ţ i e i n c a d r u l le la primii paşi in şcoala şl pini la studiile profesionale
întâlnirilor d e presă i a r p a r t e a s o f t w a r e n u a fost neglijată. A m
r e m a r c a t ACDSee 5 . 0 , A d o b e P h o t o s h o p E l e m e n t s 2 . 0 , U l e a d
ale marilor firme ce conduc lumea. Poveştile oamenilor,
P h o t o l m p a c t 8 . 0 şi o m u l ţ i m e d e p r o d u s e d e retuşare f o t o d e l a f i r m a maşinilor şl Ideilor construiesc Imaginarul cu caro noi
Applied Science Flction. provocim necunoscutul şl stăpânim tainele viitorului.''

urnea I m a g i s t i c i i d i g i t a l e se mişcă l a f e l d e r e p e d e c a r e s t u l i n d u s t r i e i
d e h a r d w a r e şi i n c e p e să inghitâ î n c e t u l c u î n c e t u l t o t c e e a c e î n a i n t e Adresa: Bucureşti, sector 1,0.R 22, CP. 124,
ţ i n e a d e d o m e n i u l a n a l o g i c u l u i . Uniţi p e n t r u o săptămână d e acelaşi Tel/lax: 01-315.20.42,
scop o m a r e d e o a m e n i d i n colţurile l u m i i a u a d m i r a t c u i n v i d i e
b i j u t e r i i l e tehnologice d e l a Photokina 2002. Pentru a sublinia
M M 093.319.678
i n t e r n a ţ i o n a l i t a t e a a c e s t u i e v e n i m e n t , n u p o t d e c â t să v ă s p u n c ă a m E-mafl: redactla@comunic.ro
p e t r e c u t o seară într-un l o c a l c u s p e c i f i c i t a l i a n . I n c a r e u n g r u p d e
t a i w a n e z i a m e ţ i ţ i a u c â n t a t împreună c u o solista d e o r i g i n e germană

COMUNICAŢII
m e l o d i i franţuzeşti şi englezeşti în t i m p c e e r a u fotografiaţi d e p r i e t e n i j—fc. mm. co mirii I c r o
şi d e u n g r u p d e ruşi n u c u m u l t m a i t r e j i , i n t o t a l a m numărat i n l o
2 3 d e a p a r a t e d e f o t o g r a f i a t d i g i t a l e , fără a-l i n c l u d e p e a l m e u .
V i i t o r u l e d i g i t a l , c u siguranţă.

Revista Inilusirlllor Iniarnet. New Media W Comunicaţii


x î m o b i l e
feature
interviu

DE VORBA CU HP DESPRE FOTOGRAFIA

D I G I T A L A SI NOUL HP PHOTOSMART 8 5 0

cu culori mai v i i . Utilizatorul poate modifica doar


m o d u l de f o t o g r a f i e r e , nu p o a t e seta fiecare
p a r a m e t r u în p a r t e , d i n p ă c a t e .

era Fu XPC: P u t e m s p u n e d e c i c ă u t i l i z a t o r u l n u a r e f o a r t e
m u l t e a j u s t ă r i d e f ă c u t . La c â t e s t i m a ţ i p e r i o a d a de
a d a p t a r e , t i m p u l în c a r e u t i l i z a t o r u l se
c a m e r a p â n ă c e a j u n g e Să o

a m oDse
deauna ca f o t o g r a f i i ! RY: H e w l e t t P a c k a r d s-a s t r ă d u i t m e r e u să facă
sa c u m e s t e e a . Ei v o r c l u c r u r i l e c â t m a i puţin c o m p l i c a t e p e n t r u u t i l i z a t o r . Iar
f o t o g r a f i i l e să a r a t e b i n e , să a i b ă culori vibranl in cazul f o t o g r a f i e i , al camerelor digitale, am abordat
v i i . P r a c t i c e i v o r c a a p a r a t u l f o t o să t n î r u m u s e t ' o s i m p l i t a t e radicală. S e g m e n t u l d e piaţă căruia n e
adresăm n o i e s t e cel a l u t i l i z a t o r i l o r "point-and-shoot"
("încadrează ţ i fotografiază", d a r c r e d e m c ă o
Robert Yockey: C a m e r e l e d i g i t a l e n u reflectă exact t r a d u c e r e m a i puţin elegantă d a r m u l t m a i apropiată
c u l o r i l e d i n r e a l i t a t e . Şi d e a c e e a n u î n c e r c ă m să d e r e a l i t a t e e s t e "ţac-pac" n . r . ) ţ i e i v o r o c a m e r a cu
obţinem o replică perfectă a c u l o r i l o r d i n natură, ci c a r e să c a p t u r e z e c e a m a i bună f o t o g r a f i e posibilă,
î n c e r c ă m să o f e r i m c u l o r i c a l d e , c a r e p u n î n v a l o a r e f ă r ă să m a i t r e b u i a s c ă să a j u s t e z e d i v e r ş i p a r a m e t r i .
scena fotografiată, c u l o r i care sunt m a i mulţumitoare E s t e a d e v ă r a t c ă HP 8 5 0 a r e o m u l ţ i m e d e p a r a m e t r i
d i n p u n c t d e v e d e r e e s t e t i c a s t f e l î n c â t în f i n a l (exposure compensation, shutter priority, shooting
f o t o g r a f i a să r e f l e c t e m a i m u l t perspectiva m o d e s j , d a r a m î n c e r c a t să n u încărcăm a p a r a t u l cu
u t i l i z a t o r u l u i asupra realităţii decât r e a l i t a t e a însăţi. b u t o a n e , l u m i n i ţ e şi r o t i ţ e si c r e d e m c ă a m reuşit să

Ne î n c a d r ă m p e o p i a ţ ă d e d i c a t ă consumatorului, iar c r e ă m o interfaţă c u u t i l i z a t o r u l d e o s e b i t d e intuitivă.


s o n d a j e l e n e - a u a r ă t a t c ă p e n t r u c l i e n ţ i i noştri e s t e P e n t r u c e i c a r e v o r să f a c ă s e t ă r i d e d e t a l i u , a p ă s a r e a
m a i i m p o r t a n t c a f o t o g r a f i i l e să f i e r e p r e z e n t ă r i b u t o n u l u i "OK" i n s h o o t i n g m o d e p e n t r u m a t m u l t d e 3
plăcute ochiului ale unor m o m e n t e d i n t r e c u t , decât s e c u n d e v a d e s c h i d e o listă c u p a r a m e t r i i c e p o t f i
r e p r e z e n t ă r i e x a c t e a l e r e s p e c t i v u l u i m o m e n t , aşa c u m modificaţi m a n u a l .
a fost e l . U n a l t a s p e c t c a r e c r e d e m n o i că l e v a f i d e f o a r t e
Am încercat p r i n i n t e r m e d i u l camerelor noastre mare ajutor utilizatorilor este implementarea unor
d i g i t a l e să o f e r i m u t i l i z a t o r u l u i c e e a c e c r e d e m n o i c ă m i n i - w i z a r d s , c a r e într-un t e x t a f i ş a t p e v i e w e r - u l
e s t e c e a m a i bună s e t a r e d e p a r a m e t r i (temperatura LCD explică p e scurt d e ce ar folosi u t i l i z a t o r u l o
culorilor, saturaţie, l u m i n o z i t a t e , contrast) p e n t r u a
obţine c e l e m a i b u n e Imagini fără a schimba nimic.
Dacă v o r să m o d i f i c e p a r a m e t r i i p e n t r u a o b ţ i n e
imagini mai apropiate de realitate, acest lucru este
p o s i b i l , fireşte.

l e p o n t o f o l o s i Io n e v o i e ? P o a t e u t i l i z a t o r u l d a f i n i u n

RY: N u a v e m p r o f i t e d e f i n i t e d e u t i l i z a t o r , d a r d e
e x e m p l u , HP 8 5 0 , c a şi a l t e c a m e r e p r o d u s e d e
H e w l e t t P a c k a r d , a r e două moduri de fotografiere:
unul este cel "Portrait", care are culori mai apropiate
d e c e l e d i n r e a l i t a t e şi c r e e a z ă i m a g i n i m a i v e r i d i c e ,
cu t o n u r i p a s t e l a t e , i a r c e l de-at d o i l e a e s t e
"Landscape", c a r e creează o i m a g i n e puţin idealizată.

mrimiBn* i o o i
k33 , / •

anumită setare mettering, average, etc. o f e r t e a m a j u n s l a c o n c l u z i a că F u j i o f e r e a c e l i.i M4a<f.rjTT-i Kll mi nr"t=1B H M l *J


P r a c t i c a m t r a n s p u s în m a r e p a r t e m a n u a l u l m a i m u l t p e n t r u p r e ţ u l p e c a r e e r a m dispuşi să î i ! ra f î l î IL-M-1 iH ni ral
d e u t i l i z a r e în i n t e r i o r u l c a m e r e i şt î n c e r c ă m în îl plătim. RY: Dacă p r i v i m piaţa a p a r a t e l o r d i g i t a l e d i n
a c e l a ş i t i m p să lămurim c â t e v a d i n c o n c e p t e l e In p l u s , d i n m o m e n t c e HP n u e s t e c u n o s c u t z o n a d e 4 m e g a p i x e l i , p u t e m o b s e r v a c u uşurinţă
d e bază d i n f o t o g r a f i e , p e n t r u a p e r m i t e o r i c u i pentru aparatele f o t o digitale, un sistem optic c ă HP 8 5 0 e s t e s i n g u r u l c a r e costă m a i puţin d e
să r e a l i z e z e o i m a g i n e bună, c h i a r d a c ă n u a r e d e m a r c ă ne-a a j u t a t să c o n f e r i m c r e d i b i l i t a t e 5 0 0 $ . A v e m c o m p e t i ţ i e d i n p a r t e a Sony,
experienţă in d o m e n i u . Explicaţiile d e p e m o d e l e l o r n o a s t r e . L u m e a n e cunoaşte p e n t r u O l y m p u s , F u j i , N i k o n , insă t o a t e a p a r a t e l e l o r

e c r a n u l c a m e r e i p o t f i a f i ş a t e în p a t r u l i m b i s i s t e m e l e d e s k t o p PC, p e n t r u s e r v e r e , p e n t r u a p r o p i a t e d e 4 m e g a p i x e l i costă 5-600 d e

s t r ă i n e în a f a r ă d e engleză ( f r a n c e z ă , i t a l i a n ă , c o n e c t i v i t a t e a I n t e r n e t , c a r e s u n t z o n e l e în c a r e d o l a r i , u n e l e m o d e l e c h i a r p e s t e 7 0 0 $ . Dacă
s u n t e m f r u n t a ş i . De a c e e a , p e n t r u a p a r a t e l e a d ă u g ă m l a c r i t e r i i l e d e corespondenţă si u n
spaniolă si g e r m a n ă ) , a s t f e l încât n i c i m ă c a r
f o t o d i g i t a l e n e străduim ca i n f i e c a r e a n să z o o m o p t i c 8 x , c u m a r e HP 8 5 0 , v o r b i m d e j a d e
cunoaşterea l i m b i i engleze nu m a i este o
găsim c e a m a i bună c o n f i g u r a ţ i e d e c o m p o n e n t e p r e ţ u r i c e depăşesc 1000$ d e c i se p o a t e s p u n e
n e c e s i t a t e a b s o l u t ă . Iar s o f t u l c a r e v i n e p e CD
d e m a r c ă : s i s t e m u l o p t i c , CCD-ul, e t c . De că a v e m u n a d i n t r e c e l e m a i i e f t i n e soluţii " d e
odată c u c a m e r a este t r a d u s în 2 0 d e l i m b i
e x e m p l u , î n c a z u l HP 8 5 0 , CCD-ul e s t e Sony, firmă' . 1

străine.

MlhiI^liI^^>llI*^M*;4*I=Jll4iiB<-1kl<^Jii "iLI"M»IEîinTfî
RY: V o m î n c e p e să t r i m i t e m a c e s t m o d e l

p e n t r u s e r v e r e , p e n t r u c o n e c t i v i t a t e a Intern d i s t r i b u i t o r i l o r după j u m ă t a t e a l u i o c t o m b r i e ,
a s t f e l c ă p u t e m s p u n e c ă până d e sărbători e l v a
a r e sunt z o n e l e în c a r e s u n t e m f r u n t a ş i " fi disponibil oriunde in Europa.

XPC: C r e d e ţ i c ă p r o f e s i o n i ş t i i a r p u t e a f i şi e i l u c r u v a l a b i l şi p e n t r u HP 8 1 2 . F u j i e s t e u n a
•iiUJiUMitr^j^jMWjratj dintre cele mai bune firme din lume pentru
RY: F i r e ş t e . S e t ă r i l e a v a n s a t e s u n t totuşi sistemele o p t i c e , d a r d i n păcate nu este atât d e
p r e z e n t e , c h i a r d a c ă n u aglomerează i n t e r f a ţ a . renumită ca Pentax i n Statele Unite. Pentru
De c e nu? m a j o r i t a t e a a m e r i c a n i l o r F u j i înseamnă " f i l m u l
c a r e e s t e m a l i e f t i n d e c â t K o d a k " şi c a m a t â t .
A c e s t a e s t e şi u n m o t i v p e n t r u c a r e a m f o l o s i t
P e n t a x până î n p r e z e n t . F u j i e s t e însă m a i r e n u m e l e moştenit d e a f a c e r i l e i n d o m e n i u l
RY: A m a v u t n u m e r o a s e r e v i e w - u r i p o z i t i v e d i n c u n o s c u t î n E u r o p a şi s p e r ă m c ă a t i t u d i n e a se v a c a m e r e l o r f o t o p e c a r e 11 a r e O l y m p u s , n u a r e
p a r t e a p r e s e i d e s p e c i a l i t a t e şi c r e d e m c ă î n s c h i m b a şi i n S t a t e l e U n i t e . r e n u m e l e moştenit d i n c a l i t a t e a f i l m u l u i
ceea ce priveşte această cameră, ne situăm la f o t o g r a f i c p e c a r e SI a r e K o d a k , n u a r e t r a d i ţ i a
acelaşi n i v e l c u o r i c e a p a r a t s i m i l a r a l bogată a u n o r f i r m e c a r e s u n t i n d o m e n i u l f o t o

competiţiei. d e z e c i d e a n i . N o i v e n i m d i n d o m e n i u l IT, c u o

RY: î n c e e a c e p r i v e ş t e f o t o g r ; tradiţie i n p u t e r e a d e c a l c u l , in d o m e n i u l

ţi-a pus m e r e u p r o b l e m a " O k , a m p r i n s o poză conectivităţii I n t e r n e t , f i i n d renumiţi i n z o n a

g r o z a v ă . Ce f a c c u e a ! " . HP 8 5 0 p o a t e f i imagisticii digitale cel mult pentru imprimantele

p r e s e t a t ă să trimită p o z e l e c ă t r e o adresă de si s c a n e r e l e n o a s t r e . Dar c r e d e m c ă avem un

m a i l sau m a i m u l t e , o d a t ă c e a r e a c c e s l a produs d e c a l i t a t e de oferit consumatorilor

I n t e m e t p r i n i n t e r m e d i u l u n u i PC, sau c ă t r e u n p e n t r u c ă l u c r ă m c u p a r t e n e r i i noştri d i n l u m e

a t e l i e r d e p h o t o f i n i s h i n g . De a s e m e n e a , u n a l t p e n t r u a achiziţiona c e l e m a i b u n e c o m p o n e n t e

c o n c e p t p e c a r e 11 p r o p u n e m e s t e s t a ţ i a d e şi n e gândim c u m să f a c e m t o t u l c â t m a i e f i c i e n t
RY: După c u n
d o c a r e , t r a n s p u n e r e a în p r a c t i c ă a m e t a f o r e i şi m a i p l ă c u t p e n t r u c o n s u m a t o r , in plus, i n
d e p a r t a m e n t d e o p t i c ă şi l u c r ă m c u d i v e r s e a l t e
"să-i o f e r c a m e r e i m e l e d i g i t a l e o casă". O d a t ă m o m e n t u l în c a r e " p u n e m p e masă" o cameră
c o m p a n i i p e a c e s t s e g m e n t , î n c e r c â n d să
plasată c a m e r a î n staţia d e d o c a r e , s i s t e m u l f o t o HP, n u v i n d e m d o a r o c a m e r ă bună, c i t o t
î m b u n ă t ă ţ i m configuraţia p e n t r u f i e c a r e p r o d u s
I n s t a n t S h a r e se ocupă d e t r a n s f e r a r e a p o z e l o r şi c e e a c e înseamnă u n i v e r s u l i n t e r c o n e c t a t HP.
in p a r t e . Cu Pentax a v e m relaţii m a i b u n e ,
g o l i r e a cârdului d e m e m o r i e şi s i m u l t a n d e î n c e r c ă m să f a c e m c l i e n ţ i i să vadă v i z i u n e a
p e n t r u că l u c r ă m c u e i d e a n i b u n i p e n t r u
încărcarea b a t e r i e i . noastră a s u p r a u n e i l u m i d i g i t a l e şi c a m e r e l e
a p a r a t e l e n o a s t r e f o t o . l-am a l e s până a c u m
f o t o sunt un e l e m e n t f o a r t e i m p o r t a n t .
pentru abilitatea lor de a crea sisteme optice
Un a l t a s p e c t i m p o r t a n t este D i r e c t P r i n t ,
p e r f o r m a n t e , d e m i c i d i m e n s i u n i , însă, d i n
tehnologia care p e r m i t e c o n e c t a r e a c a m e r e i la o
păcate Pentax nu ne putea o f e r i un sistem care-
i m p r i m a n t ă HP, s e l e c t a r e a şi p r i n t a r e a
să aibă c a p a c i t a t e a d e z o o m o p t i c p e c a r e ne-o
f o t o g r a f i i l o r f ă r ă c a prezenţa u n u i PC i n a c e s t
d o r e a m p e n t r u HP 8 5 0 . A m c ă u t a t o a l t ă firmă
c i r c u i t să f i e n e c e s a r ă .
p e n t r u l e n t i l e şi după c e a m a n a l i z a t m a l m u l t e

noieir.brte joai
feature

DE VORBA CU SHUTTLE DESPRE PC-URILE

VIITORULUI SI NOILE TEHNOLOGII HARDWARE

d e p e n d a b i l i t a t e a f i i n d c e l e c a r e contează c e l m a l m u l t l a
A r n e S c h u e n e u n c h i p s e t . Din p u n c t d e v e d e r e a l m a r k e t i n g - u l u i
b r a n d u l n u c r e s t e f o a r t e m u l t v a l o a r e a p r o d u s u l u i în
s i n e , a s t f e l că n o i încercăm să f i m c o m p e t i t i v i p r i n p r e ţ .
G e r m a n y SaLes M a n a g e r
Veţi p u t e a v e d e a m e r e u d e la S h u t t l e soluţiile c u c e l e
m a i m u l t e opţiuni la c e l m a i m i c p r e ţ .
VA a<fl»EH=13a<?lTft7BTftB a m a d e p r o d u s e S h u t t l e ?
S h u t t l e A S 4 5 G T R a f o s t p r i m a placă d e bază c a r e
A m e S c h u e n e m a n n : (n c e e a c e priveşte plăcile d e bază, f e r i t S e r i a l ATA. C â n d c r e d e ţ i că a c e a s t ă t e h n o l o g i e
a v e m K 7 A T X ţ i MiniATX, în m a r e a l o r m a j o r i t a t e b a z a t e va d e v e n i a c c e p t a t a d e toată l u m e a ? Vor r e n u n ţ a
p e c h i p s e t - u r i VIA, d e l a m o d e l e e n t r y - l e v e l ca AK32 şi
M I l l M i l VJ U BfrlfiM 'liV'T B lll'J l H f c f f i ' l VBffîBl Filt' B* IfT î i
MK32 Ia u l t i m u l KT400 p e n t r u s e g m e n t u l d e p o w e r u s e r i . B^^îlMTiiTTq u i MINHH n7T*nB^lHH ^""^"EjllTnlWl^^MTi iPJ
A v e m d e a s e m e n e a plăci p e n t r u P4 c u v a r i e t ă ţ i l e ATX ţ i A m e S c h u e n e m a n n : Dacă e s t e să f i m s i n c e r i , c r e d e m că
MATX, c u c h i p s e t - u r i d e la SiS, VIA ţ i I n t e l . C h i p s e t - u r i l e S e r i a l ATA va d e v e n i u n i v e r s a l f o l o s i t de-abia în 2 0 0 4 , d a r
d e l a t e r ţ i (VIA, SiS) t i n d insă să aibă m a i m u l t e opţiuni, i n m o d obiţnuit u t i l i z a t o r i i t i n d să isi u p g r a d e z e
ca AGP Sx, ATA 1 3 3 , e t c , a ţ a c ă p r e f e r ă m să o f e r i m p r o c e s o r u l ţ i h a r d d i s k - u l m u l t m a i des decât p l a c a d e
c h i p s e t - u r i t h i r d - p a r t y d e P4 p e n t r u u t i l i z a t o r i i c a r e bază, aşa că e s t e m a i b i n e să o f e r i m o placă d e bază
caută performanţe d e v â r f , în t i m p c e p e c h i p s e t - u r i l e c a r e să aibă a t â t ATA cât ţ i S e r i a l ATA înainte ca
I n t e l se p o a t e p u n e bază, se p o a t e c o n t a p e e l e , dacă HDD- u r i l e S e r i a l ATA să devină m a i n s t r e a m , p e n t r u că
p u t e m s p u n e aşa si l e f o l o s i m p e n t r u s e g m e n t u l m a i f l e x i b i l i t a t e a va c o n f e r i o durată d e viaţă m a i m a r e
c o m e r c i a l . De p a r t e a c e a l a l t ă se situează g a m a XPC: plăcii d e bază.
S h u t t l e e s t e t e a d e r p e piaţa SFF ( s m a l l f o r m f a c t o r ) ,
p r o d u s e l e n o a s t r e v a r i i n d d e l a P3 la P4 şi la K 7 , în t i m p
a Ieşit p e p r l "•' 11
•• - " "
i ini j i
•• • • "i
c e c h i p s e t - u r i l e f o l o s i t e s u n t soluţii I n t e g r a t e c u
p l a c i d e bază şl a p r i m i t şl t i t l u l d e " P r o d u s u l l u n i i " .

setul 845GE şi are o mulţime de


opţiuni: tehnologia ICE, şasiu de aluminiu, video şi audio
integrate, FireWire, network, USB 2.0"
c a p a c i t a t e d e e x p a n s i u n e AGP, c u m a r f i SiS 6 5 1 , S45GE, C u m a u p r i m i t u t i l i z a t o r i i a c e a s t a p l a c a ? Ce v â n z ă r i a
KM266 şi n F o r c e 2 .

A r n e S c h u e n e m a n n : Vă mulţumim că a ţ i înţeles e f o r t u l
M-: 4i 'V |.i-.iii d e d e z v o l t a r e p e c a r e l-a i n v e s t i t S h u t t l e în a c e s t
p r o d u s , insă AS45GTR n u Intenţionează să devină u n
A m e S c h u e n e m a n n : Recunoaşterea b r a n d u l u i şi vânzările p r o d u s m a i n s t r e a m c i u n f a v o r i t a l p o w e r user-ilor.
c r e s c c o n s t a n t , d i n m o m e n t c e a m făcut şi u n e f o r t V i n d e m câteva m i i d e bucăţi l u n a r i n întreaga l u m e .
p u b l i c i t a r (In X t r e m P C , CHIP) a n u l a c e s t a şl a m ţ i pus
m o s t r e l a dispoziţia r e v i s t e l o r d e p r o f i l p e n t r u t e s t a r e . •în?W"^HiPlii\RnHuT
Dacă e s t e să n e luăm după s p u s e l e clienţilor noştri, p o a t e s p u n e ch SIS64B e s t e c e a m a l bună r.nlutlr-
plăcile S h u t t l e sunt cunoscute p e n t r u b u n u l r a p o r t p e n t r u S o c k e t 4 7 a 7 Mulţi u t i l i z a t o r i c o n s i d e r a Incâ
c a l i t a t e p r e ţ , i a r experţii h a r d w a r e d i n România a u scos
!•"'! '• "'• ' " •
în e v i d e n ţ ă şi p e r f o r m a n ţ e l e , s t a b i l i t a t e a şi opţiunile
adiţionale. Pentru C e n t r u l European S h u t t l e din
A r n e S c h u e n e m a n n : După c u m a m menţionat d e j a , SiS64S
G e r m a n i a piaţa românească d e v i n e d i n ce t n c e m a l
oferă m a i m u l t e opţiuni d e c â t c h i p s e t - u r i l e I n t e l , i a r
Interesantă şi n e a ş t e p t ă m l a m a i m u l t în v i i t o r .
entuziaştii şi p o w e r user-ii v o r p r e f e r a soluţiile SiS i n
t i m p ce r e s t u l pieţei va m e r g e p e mâna I n t e l . Noi
considerăm c ă SiS egalează I n t e l în privinţa
performanţelor şi s t a b i l i t ă ţ i i .

A r n e S c h u e n e m a n n : P l ă c i l e d e bază s u n t u n p r o d u s şi o • u r i l e IFM5PH l l 18<,SGEr


a f a c e r e matură. I n c e e a c e priveşte opţiunile, toată Aduc performanţe s u p l i m e n t a r e p e n t r u procesoarele
l u m e a e s t e p e aceeşl poziţie, s t a b i l i t a t e a ţ i Intel i a u doar concurează cu chipset-uri deja
A r n e S c h u e n e m a n n : Cea m a i importantă opţiune i!3»M«i i E U I M I j-iKîglHîTTl K r m n » m-i »-1 î u m E l
p e c a r e o oferă g a m a 845PE/GE e s t e s u p o r t u l XPC? V e ţ i m e n ţ i n e a c e s t e s i s t e m e p e piaţa
p e n t r u H y p e r t h r e a d i n g . SiS a t r e b u i t să s c h i m b e o f f i ce/horn e Office) sau l e veţi
v e r s i u n e a d e c h i p s e t p e n t r u a i n t r o d u c e această p l a t f o r m e gaming?
opţiune î n t i m p c e VIA suportă d e j a A r n e S c h u e n e m a n n : XPC e s t e p e o poziţie
H y p e r t h r e a d i n g . Pe d e altă p a r t e , nu v o m v e d e a fruntaşă p e p i a ţ ă , p e r f o r m a n t e l e sale s u n t
f o a r t e m u l t e p r o c e s o a r e P4 c u h y p e r t h r e a d i n g s i m i l a r e oricărui t o w e r PC e x i s t e n t , i a r opţiunile
înainte d e a d o u a j u m ă t a t e a a n u l u i v i i t o r si o f e r i t e în XPC depăşesc m u l t e c a l c u l a t o a r e
într-un m e d i u s i n g l e user h y p e r t h r e a d i n g - u l n u d e s k t o p . P e n t r u o f f i c e S540/5S50 oferă c h i a r m a i
a r e aceeaşi importanţă c a într-un m e d i u multă performanţă d e c â t e s t e necesar, i a r c a
m u l t l t a s k i n g . în afară d e această o p ţ i u n e , p l a t f o r m e p e n t r u j o c u r i a v e m SS51, SB51 şi
845PE/GE e s t e d o a r u n a l t c h i p s e t p e n t r u P4 c a r e v i i t o r u l SN41 b a z a t p e n F o r c e , c a r e t o a t e p e r m i t
concurează p e piaţă. entuziaştilor să u p g r a d e z e p a r t e a v i d e o p e AGP şi
să i n t r e în c o m p e t i ţ i e c u o r i c e t o w e r PC e x i s t e n t .

mm
a p r o a p e gata- I n

A m e S c h u e n e m a n n : Plănuim să sărim p e s t e
G r a n i ţ e Bay şi să t r e c e m d i r e c t l a S p r i n g d a l e ,
p e n t r u că i n m o m e n t u l în c a r e I n t e l v a i n t r o d u c e
P r e s c o t t i n t o a m n a 2 0 0 3 , n i c i u n a d i n plăcile d e
P4 d e p e p i a ţ ă , i n c l u s i v c e l e b a z a t e p e G r a n i ţ e
Bay n u v o r s u p o r t a P r e s c o t t . Deşi G r a n i ţ e Bay v a A r n e S c h u e n e m a n n : După c u m a m menţionat
f i vârful t e h n o l o g i e i i n g a m a d e c h i p s e t u r i I n t e l , d e j a , î n m o m e n t u l d e f a ţ ă a v e m SS51 şi SB51
e l v a f i depăşit i n j u m ă t a t e d e a n şi d e a c e e a nu e c h i p a t e c u s l o t AGP, i a r v i i t o a r e l e SK41 şi SN41
n e v o m i r o s i r e s u r s e l e p e n t r u a-l p r o d u c e şi n i c i i l v o r a v e a şi e l e . SB51G e s t e b a z a t p e chipseţul
n u recomandăm u t i l i z a t o r i l o r să plătească m a i 845GE şi a r e o m u l ţ i m e d e opţiuni: t e h n o l o g i a
m u l t p e n t r u o a s t f e l d e soluţie. ICE, şasiu d e a l u m i n i u , v i d e o şi a u d i o i n t e g r a t e ,
F i r e W i r e , n e t w o r k , U5B 2 . 0 c a si s l o t d e
e x p a n s i u n e AGP. Nu intenţionăm să i n t r o d u c e m
P4X400 în g a m a XPC, d i n m o m e n t c e m o d e l e l e
a c t u a l e (S550, SS51, SB51) d e j a acoperă t o a t e

A m e Schuenemann: Avem d e j a placa AKÎ7GT/R n e v o i l e p i e ţ e i , i n s c h i m b , încercăm să p r i v i m în

bazată p e chipseţul KT400. 0 v e r s i u n e v a l u e v i i t o r şi analizăm o posibilă soluţie XPC bazată

numită AK39N v a f i lansată în curând. C r e d e m că p e d u a l m e m o r y b a n k şi c u s u p o r t p e n t r u

KT400 e s t e soluţia m a i n s t r e a m p e n t r u K 7 în Prescott.

2003.
e i t e poziţia Shuttl
XPC: Cum VA aborda Shuttle problemul» de overdoeklnB? Vom gAtl In continuare aceasta
compatibilitate Intre ehlpietul KT4Q0 ţi
snumlto modele, de memorie DDR 4007 Este A m e S c h u e n e m a n n : Nu există n i c i o îndoială că
T400 e « l u ţ i e funcţionala pentru pin» IA v o m c o n t i n u a să o f e r i m plăci d e bază c u
înlocuita In curând de ceva mei fiabil? facilităţi p e n t r u overctocking.
A r n e S c h u e n e m a n n : Există o mulţime d e
prezentări î n c a r e s e specifică această problemă,
insă întrebarea e s t e : d e c e a u n e v o i e u t i l i z a t o r i i
d e DDR400? Cu u n A t h l o n XP 2600+ sau la o A r n e S c h u e n e m a n n : S h u t t l e se v a c o n c e n t r a p e
f r e c v e n ţ ă m a m a r e , b a n d w i t h - u t FSB e s t e d e 2 . 7 producţia XPC, d i n m o m e n t c e PC-urfle
GB. DDR400 oferă 3.2 GB, d a r t a o latenţă m a i integrate, small formfactor, sunt u n t r e n d pentru
m a r e . Nu p r e a m e r i t ă c o m p r o m i s u l şi p o a t e că piaţa PC, d a r I n acelaşi t i m p n e v o m t i n e
u n d u a l b a n k DDR333 ar f i o soluţie m a i bună p r o m i s i u n i l e f ă c u t e u t i l i z a t o r i l o r plăcilor n o a s t r e
dacă u t i l i z a t o r u l foloseşte două m o d u l e d e d e bază, i n s p e c i a l f a ţ ă d e entuziaşti şi p o w e r
memorie, de exemplu. user-i, p e n t r u că e i s u n t c e i p e n t r u c a r e există
marca Shuttle.
L teste
camere web

VEDE TOT CE MIŞTI


Chiar dacă nu au evoluat cu viteza dezvoltării Internetului, camerele web oferă o nouă
dimensiune comunicării, în drumul spre interactivitate. Este însă aceasta suficientă pentru o
nouă investiţie sau putem rămâne la stadiul de IRC?

DE CE Şl P E N T R U C E ; găsesc i n m a g a z i n e I a o r a a c t u a l ă
Să foloseşti o c a m e r a w e b p e a u %i p o s i b i l i t a t e a d e a c a p t u r a
Internet pentru a t e vedea cu imagini, nu numai de a le
prietenii prin intermediul t r a n s m i t e . Mai m u l t , a n u m i t e
messeriger-ului a d e v e n i t • idee d i n modele p e r m i t prin intermediul
ce i n c e m a i atractivă p e n t r u software-ului captura unui m i c f i l m
p o s e s o r i i u n e i legături l a I n t e r n e t si care este salvat de obicei in f o r m a t
nu numai. Magazinele de profil ne A V I . M u l ţ i u t i l i z a t o r i s u n t induţi i n
p u n l a d i s p o z i ţ i e o g a m ă largă d e
e r o a r e în m o m e n t u l a c h i z i ţ i o n ă r i i
c a m e r e w e b d e u n d e se p o a t e a l e g e
u n e i c a m e r e w e b d e rezoluţia d e
cel mai potrivit model pentru
captură c a r e este m a i m a r e decât
b u g e t u l si i n t e r e s u l f i e c ă r u i a . F i e
a c e e a p e n t r u funcţionarea i n
c ă d o r i m să v o r b i m c u o p r i e t e n ă
m i ş c a r e . Rezoluţia n o r m a l ă a
d i n străinătate sau c u #DrGelu78 d e
c a m e r e i i n c a r e se t r a n s m i t e
p e IRC, c a m e r a w e b oferă
s e m n a l u l v i d e o pe I n t e r n e t sau în
comunicării p e I n t e r n e t o adevărată
c a r e se f a c e c a p t u r a u n u i f i l m e s t e
d i m e n s i u n e vizuală.
m a i mică d e o a r e c e o rezoluţie
m a r e n u p o a t e f i susţinută d e
CE ESTE 0 C A M E R Ă WEB? p r o c e s o r u l c a l c u l a t o r u l u i fără o
O cameră w e b e s t e i n esenţă u n placă d e captură dedicată, t n
d i s p o z i t i v c e a r e t a bază u n s e n z o r condiţiile i n c a r e preţul unor a s t f e l
CCD si u n s i s t e m o p t i c p e n t r u d e g a d g e t - u r i se doreşte a f i c â t
focalizare si zoom care poate m a i scăzut e s t e d e l a s i n e î n ţ e l e s
t r a n s m i t e semnatul preluat de la c ă n u v o m găsi n i c ă i e r i m o d e l e
s e n z o r c ă t r e u n PC p r i n i n t e r m e d i u l excepţionale d i n p u n c t d e v e d e r e
u n e i c o n e x i u n i USB. A n u m i t e calitativ, u n raport bun calitate /
m o d e l e d e c a m e r e w e b a u si
preţ la u n nivel d e p r e t cât m a i
memorie proprie ce le permit
scăzut f i i n d ţ i n t a producătorilor.
s t o c a r e a unui număr d e i m a g i n i la o
anumită rezoluţie, d e o b i c e i
S I S T E M U L DE T E S T
aceasta f i i n d 320x240 sau 640x480.
T e s t e l e c a m e r e l o r w e b s-au
A c e a s t a e s t e d e două t i p u r i ,
e f e c t u a t p e un sistem compus d i n
m e m o r i e flash sau m e m o r i e
p l a c a d e bază S h u t t l e A S 4 5 G T R ,
"volatilă - SDRAM", d e p e c a r e se
p r o c e s o r I n t e l P e n t i u m 4 la
Ş t e r g e o r i c e e s t e î n r e g i s t r a t în
m o m e n t u l i n care camera este 2 , 4 0 G H z , 2 5 6 M b RAM DDR 3 3 3 ,

d e c o n e c t a t ă d e la PC. P e n t r u o p l a c ă v i d e o ATI R a d e o n 8 5 0 0 LE,

c o m u n i c a r e completă împreună c u HDD S e a g a t e B a r r a c u d a ATA IV

o c a m e r ă w e b s e utilizează 40GB. Sistemul d e operare folosit a


m i c r o f o n si c ă ş t i . I n u n e l e c a z u r i f o s t W i n d o w s XP P r o f e s s i o n a l .
c a m e r e l e sunt d o t a t e c u microfon
însă a c e s t a n u e s t e , d e o b i c e i , d e o EVALUARE
c a l i t a t e deosebită. C a m e r e l e a u p r i m i t c â t e o notă
mai m a r e , c u atât m a i m u l t e d a t e şi D5L s a u C a b l u . Desigur, n o i l e
p e n t r u captură, calitatea imaginii,
t r e b u i e transmise p e I n t e r n e t . De p a c h e t e d e acces l a d o m i c i l i u prin
compatibilitatea cu programele de
e x e m p l u , o legătură d i a l - u p n u e s t e cablu oferite de principalii furnizori
T I P U L CONEXIUNII INTERNET c o m u n i c a r e p e I n t e r n e t si d o t a r e a
recomandată p e n t r u f o l o s i r e a unei d e p e p i a ţ ă : A s t r a l si RDS s u n t
V i t e z a c o n e x i u n i i I n t e r n e t contează software. Evident, calitatea
c a m e r e w e b . O legătură slabă l a conexiuni optime pentru o astfel de
f o a r t e m u l t pentru transmiterea cât i m a g i n i i si c u c a p t u r a a u c â n t ă r i t
Internet va avea ca e f e c t primirea comunicare.
m a i fluidă a i m a g i n i l o r p r e l u a t e d e c e l m a i m u l t în n o t a f i n a l ă .
îm agi n i f o r d e c ă r e d e s t i n a t a r c u
camera w e b . Cu cât calitatea întreruperi m a r i . Cele m a i p o t r i v i t e Răivan Rădutescu
CAPTURĂ
i m a g i n i i furnizată d e a c e a s t a e s t e c o n e x i u n i l a I n t e r n e t s u n t c e l e ISDN
M a j o r i t a t e a c a m e r e l o r w e b c a r e se

nolomhrir. Î0O2
Bazează-te p e un p r i e t e n
d e î n c r e d e r e !

, Microsorc rj I Microsoft -

- U Windows ^ j . O f f ii c e
Lm[^J.
România n interiace Pack
Prafessional

BlackDBîl Blue L i n e

Pentru fiecare calculator achiziţionat cu


W i n d o w s XP P r o f e s s i o n a l R o m a n i a n I n t e r f a c e P a c k
preinstalat,
primeşti gratuit un
U S B Memory s t i c k MSI 32 MB!

P r o C A
Microsoft
Program M e m b e , S 0 0 2
1

Str. Turturelelor 5 2 , tel/fax ( 0 2 1 ) 3 2 3 . 8 2 . 0 0


www.proca.ro
teste

Aiptek BizCAM Aiptek PenCAM Plus Creative PC-CAM300


Este o cameră web care oferă calitate Aduce mai mult cu un aparat foto digital Oferă facilităţi mai mult pe partea de
minimă şi un ... calculator decât cu o cameră web cameră foto digitală. _

O D O L

Q B Q B O O O

47.9$ Romsoft-021-224.03.33 48$ Romsoft - 021-224.03.33 100.8$ UltraPro-021-211.70.90

CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII


C a l i t a t e a i m a g i n i i e s t e slabă d e o a r e c e c a m e r a Deşi c a l i t a t e a i m a g i n i i a r t r e b u i sa f i e f o a r t e bună PC-CAM300 a r e o c a l i t a t e bună a i m a g i n i i datorită
foloseşte u n s e n z o r d e i m a g i n e CMOS c a r e p o a t e d a t o r i t ă rezoluţiei d e 1280X960 l a c a r e se p o t rezoluţiei m a r i d e c a p t u r ă s u p o r t a t e şi î n p l u s
o f e r i u n m a x i m t e o r e t i c d e 9 f p s VGA. face poze, imaginea are un "zgomot de f o n d " p o a t e f i folosită p e p o s t d e c a m e r ă f o t o digitală
s e s i z a b i l i n c l u s i v Ia c a p t u r a în m i ş c a r e . PenCAM d a t o r i t ă c e l o r 8MB d e m e m o r i e incorporată.
CAPTURĂ Plus beneficiază însă d e c u l o r i n a t u r a l e şi o
C a p t u r a i n mişcare se p o a t e e f e c t u a la o l u m i n o z i t a t e potrivită. CAPTURĂ
rezoluţie maximă d e 6 4 0 X 4 8 0 l a 9 f p s d i n c a u z a C a p t u r a i m a g i n i l o r se f a c e l a rezoluţia d e
s e n z o r u l u i d e i m a g i n e d e t i p CMOS. CAPTURĂ 1 2 8 0 X 9 6 0 i a r c a p t u r a în mişcare la rezoluţia d e
C a p t u r a i m a g i n i l o r se p o a t e f a c e l a o rezoluţie 6 4 0 X 4 8 0 c u o viteză d e 3 0 f p s . Suportă funcţia
DOTĂRI maximă d e 1280X960 i a r c â n d c a m e r a e s t e "red eye reduction" pentru eliminarea petelor
î n a f a r a c a b l u l u i d e c o n e c t a r e p e USB şi a detaşată d e c o m p u t e r i m a g i n i l e s u n t s t o c a t e î n roşii d i n z o n a o c h i l o r c a r e a p a r d i n c a u z a b u t u l u i .
c a l c u l a t o r u l u i i n c o r p o r a t , în p a c h e t se m a i m e m o r i a F l a s h inclusă c u o c a p a c i t a t e d e 128MB.
găsesc, u n m a n u a l c u instrucţiuni d e u t i l i z a r e şi C a p t u r a î n mişcare se f a c e l a m a x i m 6 4 0 x 4 8 0 . DOTĂRI
u n CD c u d r i v e r i d e i n s t a l a r e si p r o g r a m e l e C e i BMB d e m e m o r i e s u n t a b s o l u t n e c e s a r i
M i c r o s o f t N e t M e e t i n g , U l e a d C o o l 360°, U l e a d , DOTĂRI d e o a r e c e aceasta c a m e r a e s t e portabilă, i a r
P h o t o E x p l o r e r , U l e a d P h o t o Express şi U l e a d C a m e r a i n c l u d e 64MB SDRAM adiţionali în c a r e se s o f t w a r e - u l p r e z e n t în p a c h e t e s t e f o r m a t d i n
Photo Studio. p o t s t o c a s c u r t e f i l m e AVI. în p a c h e t se m a i C r e a t i v e PC-CAM C e n t e r , C r e a t i v e WebCAM
găsesc: u n s u p o r t p e n t r u f i x a r e a d e b i r o u , o M o n i t o r , U l e a d P h o t o Express 4 . 0 , C r e a t i v e
CONCLU2IE broşură c u instrucţiuni d e u t i l i z a r e , p r o g r a m e l e M e d i a R i n g T a l k , PixMaker, P i x S c r e e n , M i c r o s o f t
Este o c a m e r ă w e b c a r e oferă c a l i t a t e minimă i a r U l e a d V i d e o S t u d i o SE, V i d e o l i v e m a i l , P h o t o I n t e r n e t E x p l o r e r şi M i c r o s o f t N e t M e e t i n g .
d e s p r e c a l c u l a t o r se p o a t e s p u n e că e s t e u n Express, P h o t o E x p l o r e r şi N e t M e e t i n g .
a v a n t a j n e s e m n i f i c a t i v p e lângă f a p t u l c ă a c e s t CONCLU2IE
produs este in p r i n c i p a l o cameră w e b . Pentru CONCLUZIE PC-CAM300 e s t e o c a m e r ă w e b c a r e oferă
c o n f o r m i t a t e p o a t e f i n u m i t c a l c u l a t o r c u cameră Este u n d i s p o z i t i v c a r e a d u c e m a i m u l t c u u n facilităţi m a i m u l t p e p a r t e a de cameră f o t o
web. a p a r a t f o t o d i g i t a l decât c u o cameră w e b digitală.
d a t o r i t ă spaţiului m a r e d e s t o c a r e a i m a g i n i l o r .

1 Captură full motion: 352x288 • FPS: 9 • Captură Jull motion: 640x480 :• FPS: 20 Capturâ full motion: 640x4BQ_ • FPS: 30
1 Captură imagini: 352x288 • Cablu: 1.5m • Captură imagini: 1280x960 • Cablu: l.Sm Captura imagini: 1280x960 • Cablu: 1.5m
i Portabilitate: da • Microfon: nu • Portabilitate: Da • Microfon: Pa Portabilitate: Da • Microfon: Da

Verdict 6.40 Verdict 7.55 Verdict 7.45

noFoiTibrie ZDDZ
teste
camere weh
I

Genius VideoCAM Express Genius VideoCAM III Hercules DualPix


Calitatea imaginii la această cameră se Preţul scăzut şi microfonul inclus în dotare Calitatea cea mai bună a imaginilor se
află sub limitele care ar face-o utilizabilă sunt principalele avantaje obţine daca se foloseşte, ca aparat foto

41$ IfUraPro - 021-211.70.90 40$ UUraPro - 021-211.70.90 N/E$ Best C o m p u t e r s - 021-303.01.91

CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII

No a părut rău să o s p u n e m , d a r c a l i t a t e a Camera p o a t e regla a u t o m a t l u m i n o z i t a t e a i n C a l i t a t e a c e a m a i bună a i m a g i n i l o r se obţine


i m a g i n i i l a această c a m e r ă se a f l ă s u b l i m i t e l e funcţie de i n t e n s i t a t e a luminii recepţionate prin d a c ă se foloseşte ca a p a r a t f o t o si a p o i se
c a r e a r f a c e - o utilizabilă d e c ă t r e c i n e v a . Nu o b i e c t i v d a r cu t o a t e acestea c u l o r i l e c a m e r e i copiază i m a g i n i l e d i n m e m o r i e . Dacă e s t e
ne-am d a t seama dacă e s t e defectă sau n u , d a r s u n t d e c a l i b r a t e , a v â n d o t e n t ă d e verde-gălbui. c o n e c t a t ă d i r e c t l a PC oferă o c a l i t a t e m a i slabă
s u b două s i s t e m e d e o p e r a r e ( W i n d o w s 98 si N u se p o a t e o b ţ i n e o i m a g i n e c l a r ă c u a j u t o r u l a i m a g i n i l o r c h i a r dacă sunt l u a t e la 1024X768.
W i n d o w s XP) i m a g i n e a afişată e s t e c u o puternică focalizării m a n u a l e .
tentă de v e r d e , fără posibilitatea de a m e l i o r a r e CAPTURĂ

in vreun f e l . CAPTURĂ DUALPIX p o a t e c a p t a i m a g i n i în două m o d u r i :


A t â t rezoluţia d e c a p t u r ă a i m a g i n i l o r c â t si c e a " h i g h q u a l i t y " l a rezoluţia d e 1024X768 si " n o r m a l
CAPTURĂ d e " f u l l m o t i o n " ( î n mişcare) s u n t d e m a x i m q u a l i t y ' ' l a rezoluţia d e 6 4 0 X 4 8 0 . C a p t u r a în
Rezoluţia maximă suportată p e n t r u c a p t u r a 6 4 0 X 4 8 0 . Deşi s i s t e m u l d e t e s t d e ţ i n e u n p r o c e s o r m i ş c a r e se p o a t e e f e c t u a l a rezoluţia maximă d e
i m a g i n i l o r si p e n t r u c a p t u r a î n mişcare e s t e d e r a p i d ( P e n t i u m 4 2 , 4 0 G H z ) l a rezoluţia d e 640X480 6 4 0 X 4 8 0 c u o viteză d e 3 0 f p s ( d e p i n d e d e
3 5 2 X 2 8 8 . P r a c t i c l a c a p t u r a î n mişcare d e a b i a n u se a t i n g c e l e 3 0 f p s d i n s p e c i f i c a ţ i i l e t e h n i c e . hardware).
e s t e vizibilă.
DOTĂRI DOTĂRI
DOTĂRI U n m i c r o f o n G e n i u s d e s k t o p şi u n CD c u d r i v e r e Pe lângă d o t ă r i l e s p e c i f i c e u n u i a p a r a t f o t o
U n m a n u a l d e i n s t a l a r e , u n CD c u d r i v e r i d e d e i n s t a l a r e si p r o g r a m e l e V i d e o L i n k M a i l , R e a l d i g i t a l ( b l i ţ u l şi m e m o r i a ) c a m e r a d i s p u n e d e u n
i n s t a l a r e şi s o f t w a r e a d i ţ i o n a l , I n t e r n e t E x p l o r e r P l a y e r si Real P r o d u c e r . c a b l u USB d e t a ş a b i l b i n e e c r a n a t c u o l u n g i m e d e
5 . 5 , Real P l a y e r G 2 , Real P r o d u c e r G2 si A c r o b a t 3 m şi u n s u p o r t p e n t r u f i x a r e . P a r t e a s o f t w a r e
Reader. CONCLUZIE e s t e compusă d i n : U l e a d P h o t o Express 3 , U l e a d
P r e ţ u l scăzut si m i c r o f o n u l i n c l u s î n d o t a r e s u n t P h o t o E x p l o r e r 7 şi U l e a d C o o l 360°.
CONCLUZIE principalele avantaje ale acestui produs.
Este p o s i b i l ca f o l o s i r e a u n o r d r i v e r i m a i n o i să CONCLUZIE
a m e l i o r e z e d e f e c t e l e acestei c a m e r e . Este H e r c u l e s DUALPIX e s t e u n a p a r a t o p t i m i z a t p e n t r u
s i n g u r a speranţă p e c a r e u n c u m p ă r ă t o r o p o a t e a f i f o l o s i t m a i m u l t c a o c a m e r ă f o t o digitală, i a r
avea. funcţia d e cameră w e b p a r e a f i opţională.

• Captură full motion: 352x288 • FPS: - • Captură full motion: 640x480 • FPS: 30 • Captură full motion: 640x480 _ • FPS: 30

• Captură imagini: 352X28B • Cablu: 1.5m • Captură imagini: 640x480 • Cablu: 1.5m • Captură imagini: 1024x768 • Cablu: 3 m

• Portabilitate: nu • Microfon: nu • Portabilitate: nu • Microfon: da • Portabilitate: da • Microfon: da

Verdict 5.35 Verdict 6.70 Verdict 8.10

m
noiembrie 2002
teste
camere web

Intel PCCamera ProPack Logitech QuickCam Philips Pro3D


Culorile sunt foarte naturale, nefiind Are o calitate a imaginii foarte bună Este o cameră web excelentă ce poate fi
nevoie de ajustări în timpul capturii. folosită şi ca scaner _

I I

54.9$ S p o t - 021-411.06.75 59.9$ S p o t - 0 2 1 - 4 1 1 . 0 6 . 7 5 101 $ T o m a d o / U l t r a P r o --312.75.07/211.70.90

CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII


P â n ă a c u m e s t e c a m e r a c u c e a m a i bună c a l i t a t e Logitech QuickCAM Traveler are o c a l i t a t e a Camera p o a t e r e g l a a u t o m a t l u m i n o z i t a t e a In
v i d e o d e s i a r i d i c a t p r o b l e m e la i n s t a l a r e . i m a g i n i i f o a r t e bună, apropiată d e c e a a funcţie d e i n t e n s i t a t e a l u m i n i i recepţionate p r i n
Culorile sunt foarte naturale, nefiind nevoie de m o d e l u l u i d e l a I n t e l . Suportă f o c a l i z a r e a o b i e c t i v . C a m e r a utilizează 2 t e h n o l o g i i
n i c i o a j u s t a r e In t i m p u l c a p t u r i i . manuală c â n d e s t e ataşată l a c o m p u t e r ţ i p r o p r i e t a r e p e n t r u mărirea calităţii: "Smart

f o c a l i z a r e a u t o m a t ă c â n d e s t e portabilă. Green" ţi "Dinamic Noise Reduction",

CAPTURĂ
Rezoluţia maximă d e captură i n mişcare si a CAPTURĂ CAPTURĂ
i m a g i n i l o r e s t e d e m a x i m 640X480 l a 30f ps. P o a t e A m b e l e m o d u r i d e captură, p e n t r u imagini ţi în Rezoluţia maximă suportată p e n t r u c a p t u r a
f i folosită i n t r - u n s i s t e m d e s u p r a v e g h e r e datorită mişcare suportă rezoluţia maximă d e 640X480 la i m a g i n i l o r e s t e d e 1280X960 i a r p e n t r u filmări
posibilităţii d e a f a c e captură a u t o m a t s a u ca 30fps. e s t e d e 6 4 0 X 4 8 0 i a m a x i m 6 0 f p s . P h i l i p s Pro 3D
video-telefon cu ajutorul programului Intel Video suportă f o t o g r a f i e r e a l a c o m a n d ă v e r b a l ă .
Phone. DOTĂRI C a m e r a p o a t e f i transformată f o a r t e uşor într-un
C a m e r a p o a t e s t o c a până l a 6 0 d e i m a g i n i l a s c a n e r c u a j u t o r u l c e l o r două t i j e e x t e n s i b i l e şi a
DOTĂRI rezoluţia d e 640X480 datorită c e l o r 8 M f l d e s u p o r t u l u i d e f i x a r e . C u a j u t o r u l e i se p o t s c a n a
U n CD c u d r i v e r i d e i n s t a l a r e si p r o g r a m u l I n t e l m e m o r i e incluşi. S o f t w a r e - u l c a r e v i n e împreună i n c l u s i v o b i e c t e 3D.
C r e a t e & S h a r e , u n CD c u s o f t w a r e p e n t r u v i d e o - c u c a m e r a e s t e f o r m a t d i n V i d e o W a v e III SE,
t e l e f o n . I n t e l PC C a m e r a Pro Pack n u v i n e c u P h o t o S u i t e III SE, M i c r o s o f t N e t M e e t i n g ţ i DOTĂRI
d r i v e r i d e i n s t a l a r e p e n t r u W i n d o w s XP. C a m e r a S p o t l i f e . in p a c h e t se m a l găsesc ţi d o i suporţi d e Un s u p o r t g r i c u f e r m o a r f o l o s i t p e n t r u t r a n s p o r t ,
e s t e dotată ; i c u o i n t r a r e v i d e o analog p e n t r u a fixare p e n t r u m o n i t o r ţi birou. s u p o r t u l p e n t r u s c a n a r e şi u n CD c u d r i v e r i d e
p u t e a c o n e c t a u n c a m c o d e r l a PC p r i n i n s t a l a r e ţ i p r o g r a m e l e U l e a d P h o t o Express 2 . 0 ,
intermediul ei. CONCLUZIE U l e a d P h o t o E x p l o r e r 6 . 0 , V i d e o L i n k M a i l si
Q u i c k C A M T r a v e l e r oferă o c a l i t a t e bună a Spotlife.
CONCLUZIE i m a g i n i i a t â t p e p a r t e a d e w e b c a m c â t ţî ca
A c e a s t ă c a m e r ă d i s p u n e d e o c a l i t a t e f o a r t e bună aparat foto digital. CONCLUZIE
a imaginii dar nu are suport software prea b u n . Este o c a m e r ă w e b e x c e l e n t ă c a r e oferă
f i a b i l i t a t e si p o a t e f i folosită c a scaner.

Captura full motion: 640x480 • FPS: iO • CapturâJull motion: 640x480 • FPS: 30 i Captura full motion: 640x480. • FPS: 60
Captură imagini: 640x480 • Cablu: î m • Captură imagini: 640x480 • Cablu: 1.5m i Captură imagini: 1280x960 • Cablu: 3m
Portabilitate: nu • Microfon: da • Portabilitate: da • Microfon: da i Portabilitate: nu • Microfon: da

Verdict 8.20 Verdict 8.35 Verdict 8.50

noi™QfW 2001
Perfectly FIT for a!l your IT needs e-mail:sa!es@f it.com.ro; www.fit.com.ro
teste
camere web

Philips ToUcam PRO Terratec TerraCam2move Terratec TerraCAM Pro


Este o cameră web care îndeplineşte toate 0 combinaţie între o cameră web şi o Minim de calitate video dar care poate fi
cerinţele pentru "video-broadcasting" cameră foto digitală folosită totuşi pentru comunicaţii •

87EU Tomado/UtraPro - 312.75.07/211.70.90 60.4$ UltraPro - 021-211.70.90 61.9$ UltraPro - 021-211.70.90

CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII CALITATEA IMAGINII

Camera poate regla automat luminozitatea in C a l i t a t e a i m a g i n i i e s t e bună ţinând c o n t ţ i d e S i s t e m u l d e r e g l a r e a u t o m a t ă a luminozităţii e s t e

funcţie d e i n t e n s i t a t e a l u m i n i i recepţionate p r i n f a p t u l c ă e s t e o c a m e r ă portabilă ţ i i n c l u d e 8MB l e n t i a r - c u l o r i l e a f i ş a t e s u n t d e n a t u r a t e . Nu se

o b i e c t i v . C a m e r a utilizează 2 tehnologii memorie p e n t r u stocarea imaginilor c a p t a t e . p o a t e regla bine r a p o r t u l între c u l o r i acestea

p r o p r i e t a r e p e n t r u mărirea c a l i t ă ţ i i : " S m a r t având o t e n t ă slabă d e v e r d e - a l b a s t r u .

G r e e n " ţ i " D i n a m i c Noise H e d u c t i o n " . CAPTURĂ


Desi c a p t u r a i m a g i n i l o r se f a c e l a o c a l i t a t e bună, CAPTURĂ
CAPTURA c a p t u r a i n m i ţ c a r e e s t e m a i slabă, a c e a s t a având Rezoluţia maximă suportată a t â t p e n t r u c a p t u r a
Rezoluţia maximă suportată p e n t r u c a p t u r a un z g o m o t d e f o n d m a i p u t e r n i c . Atât c a p t u r a d e i m a g i n i c â t ţ i p e n t r u c a p t u r a î n mişcare e s t e
i m a g i n i l o r e s t e d e 1280X960 i a r p e n t r u c a p t u r a în v i d e o c â t ţ i c e a a I m a g i n i l o r se f a c e la rezoluţia d e 6 4 0 X 4 8 0 l a o viteză maximă d e 3 0 f p s .
m i ţ c a r e d e 640X480 l a m a x i m 6 0 f p s . P r o g r a m u l maximă d e 6 4 0 X 4 8 0 . I m a g i n i l e c a p t a t e s u n t d e c o l o r a t e şi n u s u n t b i n e
f o l o s i t p e n t r u c a p t u r a i m a g i n i l o r si e d i t a r e a l o r focalizate.
ulterioară e s t e Ulead Photo Expres. DOTĂRI
M a n u a l u l d e i n s t a l a r e ţ i u t i l i z a r e , u n c a b l u USB DOTĂRI
DOTĂRI de conectare, u n suport p e n t r u fixarea camerei ţi Două s u p o r t u r i p e n t r u f i x a r e a c a m e r e i , u n CD c u
Un suport galben c u fermoar p e n t r u a f i CD-ul c u d r i v e r i d e i n s t a l a r e u n CD c u d r i v e r e d e d r i v e r i d e i n s t a l a r e şi p r o g r a m e l e U l e a d P h o t o
transportată fără a l u a întreaga c u t i e , u n CD c u i n s t a l a r e si p r o g r a m e l e U l e a d P h o t o Express 4 . 0 Express 3 . 0 , U l e a d P h o t o E x p l o r e r 6 . 0 si V i d e o
d r i v e r i d e i n s t a l a r e ţi p r o g r a m e l e U l e a d Photo SE, U l e a d P h o t o E x p l o r e r 6 . 0 , M i c r o s o f t N e t Link Mail.
Express 2 . 0 , U l e a d P h o t o E x p l o r e r 6 . 0 , V i d e o L i n k M e e t i n g şi V i d e o L i n k M a i l . I m a g i n i l e c a p t a t e se p o t g e s t i o n a c u a j u t o r u l
Mail ţi Spotlife. p r o g r a m u l u i U l e a d P h o t o Express 3 . 0 .
CONCLUZIE
CONCLUZIE TerraCAM2move e s t e o combinaţie între o cameră CONCLUZIE
Este o c a m e r ă w e b c a r e îndeplineşte t o a t e w e b şi o c a m e r ă f o t o digitală c u o c a l i t a t e a Este o c a m e r ă w e b c u m i n i m d e c a l i t a t e v i d e o
cerinţele p e n t r u "video-broadcasting" ţi captură imaginii acceptabilă. d a r c a r e p o a t e f i folosită totuşi p e n t r u
l a u n preţ a v a n t a j o s . comunicaţii v i d e o p e I n t e r n e t sau M a i l .

i Capturi full motion: 6-40x480 • FPS: 60 • Captură full motion: 640x480 • FPS: 30 i Captură full motion: 640x480 • FPS: 30

i Capturâ imagini: 1280x960 • Cablu: 3m • Captură imagini: 640x480 • Cablu: 1.5m i Captură imagini: 640x480 • Cablu: 1.5m

i Portabilitate: nu • Microfon: da • Portabilitate: da • Microfon: da i Portabilitate: nu • Microfon: da

Verdict 7.90 Verdict 7.40 Verdict 6.35

m IHOJ
teste
camere web
I

(5^

Partenerul tâu auto


In flecare u
lnă 134 de pagn ii
— , p ţ
ft - ni
ap secţu
ine BltO Util

BFîl

!fl

fer

m
i i iOOl
versus
Radcon9700 vs Til.inium«0O

A I •q M

ATI PE PRIMUL
H I J g 9Jb I i i W t t fiMWM I ^ E M I M e f e c t u a t t e s t e l e p e un s i s t e m d e
Gigabyte Maya Radeon 9700 Pro p e n t r u o p e r a r e WindowsXP Professional
a v e d e a c u m sta n o u l c h i p s e t d e ta ATi i n s t a l a t "pe c u r a t " . Cele două plăci
din punct de vedere al performantelor v i d e o au fost t e s t a t e c u setările

faţă d e c e l e m a i bune plăci v i d e o a l e s t a n d a r d a l e d r i v e r i l n r d a r şl c u

m a r i l o r f i r m e c o n c u r e n t e : M a t r o x si A n i s o t r o p i c F i l t e r i n g - 4X şt AntiAliasing
- AX p e n t r u a vedea i m p a c t u l a c e s t o r
NVIDIA. Deoarece un singur m o d e l d e
t e h n o l o g i i asupra performanţelor c e l o r
placă v i d e o si a n u m e c e l p r o d u s d e
două p l ă c i .
Gigabyte n u e r a s u f i c i e n t p e n t r u a
t r a g e o c o n c l u z i e definitivă asupra
performanţelor c h i p s e t - u l u i Radeon
9700 Pro, a m hotărât ca odată c u Din p u n c t d e v e d e r e a l compatibilităţii
apariţia d e noi m o d e l e d e plăci ce c u s i s t e m u l , a m b e l e plăci n u au ridicat
utilizează chipseţul Radeon97D0 PRO n i c i o problemă legată d e i n s t a l a r e a
să f a c e m incă un versus. i n t e s t u l d e sau funcţionarea anormală. P r o b l e m e l e
luna aceasta protagoniştii sunt c a r e le-am întâlnit l u n a trecută
Hercules 30 Praphet 9700 Pro si datorită v e c h i u l u i sistem d e t e s t a r e nu
Goinword Utlra/750XP, placă bazată p e a u m a i apărut, 3D P r o p h e t Radeon9700
chipseţul GeForce4 7Î4600. i n p e r i o a d a PRO rulând fără n i c i u n c o m p r o m i s .
realizării acestui t e s t a m a f l a t Insă şi Din p u n c t d e v e d e r e al
că NVIDIA a a n u l a t producţia performanţelor Radeon 9700 Pro s-a
c h i p s e t u r i l o r Titam"um4600 (după c u m detaşat clar ta t o a t e t e s t e l e d e
puteţi c i t i şi la r u b r i c a d e ţ t i r i ) . Asta c o n c u r e n t u l său, d e j a d e generaţie m a i
înseamnă e v i d e n t că plăci utilizând v e c h e , GeForce4 Ti4600. i n t e s t u l

Con Ierul de d imenşi un r m e d i i . acest c h i p s e t nu v o r mat p u t e a f i 3DMark20Q1SE, la rezoluţia d e


Memoria nu are nevoie de răcire
Oveiclockingul nu este insă necesar deosebită iar dotare.! aici este standard găsite pe piaţă. NVIDIA e s t e a c u m 1280X1024, Radeon9700 PRO câştigă
concentrată pe n o i l e c h i p s e t u r i c e aproximativ 1 3 , 5 % peste rezultatul
Alimentare Memorie utilizează AGP8X ( n o i l e v e r s i u n i a l e obţinut d e GeForce4 TI4600. Sporul d e

Titaniurn-4200 ţi MX440), lucrând performanţă creşte însă odată c u


rezoluţia, a s t f e l încât l a 1600X1200
totodată c u spor p e n t r u a p u t e a lansa
acesta e s t e d e 1 8 % . i n t e s t e l e c u
NV30 înainte d e sfârşitul a n u l u i .
setări A n i s o t r o p i c F i l t e r i n g - 4X" şi
^mJ SiHSL'NS 223 .1 * A n t i A l i a s i n g - 4X Radeon 9700 PRO are
-'.:-|f.-i|,j;(.'iţll|l . i i ] : . : i s i j l !
:

c e l m a i m u l t d e câştigat după c u m se
Sistemul d e t e s t f o l o s i t e s t e f o r m a t
v e d e şi d i n t e s t e l e r e a l i z a t e . I n 3DMark
d i n t r - o placă d e bază Shuttle AS456T8
2001SE, c u aceleaşi setări, la rezoluţia
(are la baza chipseţul SÎS64&), u n
d e 1280X1024 rezultatele l u i Radeon
procesor Intel Pentiuntf 2,40GHz,
9700 PRO scad c u 3 6 % dar p e n t r u
m e m o r i e 256MB DDR333 Kingrnax.
' m u . - / GeForce4 TÎ4600 scad c u 6 7 % . La
Acesta e s t e d e a l t f e l şi n o u l n o s t r u
3D Propliet Radeon9700 necesită Viteza memoriei pentru placa celor de u t i l i z a r e a funcţiilor A n i s o t r o p i c
a l i m e n t a r e separată sistem d e t e s t c u c a r e v o m e v a l u a
la Hei cules este de F i l t e r i n g - 4X si A n t i A l i a s i n g - 4X
plăcile v i d e o până c e l m a i d e v r e m e la
r a p o r t u l p i e r d e r i l o r d e performanţă
m i j l o c u l a n u l u i următor. e s t e m a i m a r e p e n t r u a m b e l e plăci.
Conectori
Pentru f i e c a r e placă v i d e o s-au

. Hercules • Gainward Abil


Model M Radeon9700Pro | Ultra/750XP Radeon9700Pro
Chipset Radeon9700Pro TI4600 Radeon9700Pro
M e m o r i e totală 128MB Samsung 128MB Samsung 128MB Hynix
Vitează m e m o r i e 2ns 2.8ns 2ns
Frecventă chipset 310MHz 300MHz 325MHz
F r e c v e n ţ i memorie 648MHz 648MHz 620MHz
Răcire chipset • Activă • Activă • Activă
Răcire m e m o r i i • a Radiator • Radiator
TV-Out * • •
TV-tn D • •
M l • • 2 •
Dual Head • • •
DUCE
l u i IN TOPURI 0
acesta situându-se in j u r u l v a l o r i l o r de Anisotropic F i l t e r i n g şi AntiAliasing nu
4056 p e n t r u Radeon 9700 Pro ţi 6 8 % acelaşi l u c r u se poate spune şi despre
p e n t r u GeForce4 Ti4600. accelerarea la folosirea m a l m u l t o r
l u m i n i d i n a m i c e , unde progresul d e la o
generaţie de plăci video la a l t a este

Gainward
A m b e l e plăci suportă overclocking-ul m i n i m . De ce oare este n e g l i j a t acest

dar câştigul d e performantă este aspect încă de la i n t r o d u c e r e a funcţiilor


"Transforma Ligtitriing'î Un e x e m p l u

PowerPack Ultra/750XP
neînsemnat şi in acest caz nu m e r i t a să
chinuiţi plăcile. este t e s t u l "High Poligon C o u n f d i n
3DMark 2001 SE unde se folosesc 8
Cu a j u t o r u l p r o g r a m u l u i PowerStrip
l u m i n i d i n a m i c e s i m u l t a n sl c a r e se
versiunea 3,29 am reuşit să f a c e m 3 0 5 . 5 $ . i « . Unul din ultimele Ti4600 de pe piaţă
mişca sacadat. Ji exact folosirea
o v e r c l o c k i n g la 3D Prophet Radeon 9700 Distribuitor: Romsoft • Tel.: 021-224.03.33 • Web: w w w . r o m s o f t . r o
luminilor dinamice este farmecul multor
PRO si c u ocazia aceasta a m a f l a t că
j o c u r i . I m p l e m e n t a r e a c e l o r m a i noi
f r e c v e n t a procesorului este subclockată, Răcire chipset Răcire memorie
versiuni de Pixel Shader ar p u t e a t r e c e
f i i n d d e 310MHz in loc de 3 2 0 M H z . La I A ~
neobservată p e n t r u u t i l i z a t o r u l d e rând,
o v e r c l o c k i n g am r i d i c a t f r e c v e n t a
dar în m o m e n t u l în c a r e vor apărea
m e m o r i e i la a m b e l e plăci c u 40MHz dar
j o c u r i care să folosească o i l u m i n a r e
câştigul de performanţă a f o s t sub 4 % .
dinamică m a i bună va f i nevoie de o
altă placă v i d e o .

La folosirea funcţiilor AntiAliasing - 4X şi


A n i s o t r o p i c F i l t e r i n g - 4X, creşterile de
performantă p e n t r u 30 Prophet Titanium4600 in m o d c e r t a dispărut şi
Radeon9700 PRO de la Pentium4/1,7GHz d u b i i p r i v i n d cea m a i rapidă placă d i n
la Pentium4/2,4GHz sunt m a i m i c i de lume nu m a i există: aceasta este soluţia
Cooler standard dar suficient pentru Un simplu radiator este suficient pentru
10S5, aproape insesizabile în j o c u r i . bazata d e chipseţul Radeon9700 PRO.
o răcire eficientă memoriile plăcii Gainward
D i f e r e n t e l e d e performanţă sunt m i c i Preţul ei insă este f o a r t e r i d i c a t , f i i n d
d e o a r e c e funcţiile de f i l t r a r e ţi in aceeaşi zonă in care se a f l a si Alimentare Memorie
a n t i a l i a s i n g sunt suportate hardware de T i t a m u m 4 6 0 0 când a fost l a n s a t .
placa v i d e o şi d i n această cauză Radeon9700 PRO are însă dezavantajele
contribuţia procesorului e s t e minimă, clasice a l e unui produs c a r e
lată deci că un upgrade f e r i c i t nu incorporează t e h n o l o g i i f o a r t e n o i : I n
înseamnă neapărat un i n t r e g sistem, p r i m u l rând c o m p a t i b i l i t a t e a incompletă
placa video f i i n d deja c o m p o n e n t a cea cu t o a t e plăcile d e bază d e generaţie
mai importantă, c e l puţin p e n t r u mai veche (lucru observat c h i a r de la
performantele in jocuri. numărul t r e c u t ) şi i n al d o i l e a rând lipsa
suportului pentru noile tehnologii
o f e r i t e în software-ul d i s p o n i b i l p e
piaţă. Dacă Radeon9700 PRO merită sau
Este b i n e totuşi să analizăm si ce nu a nu vă vom putea răspunde doar luna Slotul AGP este suficient pentru Memoria Samsung de 2,8ns
f o s t Îmbunătăţit la chipseţul v i i t o a r e sau peste două luni când NVIDIA alimentarea l u i T1tanium46Q0 funcţionează la 648MHz
Radeon9700 PRO la f e l ca si la a l t e l e va scoate la lumină atât d e aşteptatul
p r e c u m GeForce4. Dacă placa se NV30.
Conectori
comportă f o a r t e bine c u funcţiile

Performante
Hercules Gainward Abit
Model Radeon9700Pro Uttra/750XP Radeon9700Pro
3DMark2001SE ( 1 2 8 0 ) 11959 10351 120B5
3DMark2001SE [ 1 6 0 0 ] 10152 8343 10190
Quake 3 (1280) 239.2 199.9 238.9
Q u a k e 3 (160D) 189.6 152.2 189.5
S e r i o u s Sam ( 1 2 8 0 ) 129.1 120.8 129.4
S e r i o u s Sam ( 1 6 0 0 ) 108.4 93.4 109.3 Radeon 9700 Pro • I -,- .'.i AI i
Video 2000 2059 2304 1922 GeForce4 TI4600 VMM/W

Video 2000 - Q 693 731 693 Radeon 9700 Pro ru-u'tf-tfi

Video 2000 - P 854 rj*Force4T146QQ r>trnJ./»f>


973 717 - -
Video 2000 - F 512 600 512
Hotă finală 2.546 2.234 2.5 37 Performante jocuri: • Dotări:
re RadeonvOOOPro

PENTRU ZONA
din paginile a n t e r i o a r e ATi a p r e l u a t , • i n p u n c t d e v e d e r e al compatibilităţii
cel p u l i n p e n t r u m o m e n t , şefia in a m b e l e soluţii n u au avut n i c i o
privinţa p e r f o r m a n t e l o r 3D. Dar ceea problemă. Atât placa Leadtek bazată
ce contează in m o d real pe piaţă d i n pe MX460 cât şi cea Gigabyte
p u n c t de v e d e r e f i n a n c i a r nu e s t e cine construită in j u r u l c h i p s e t u l u i
are c e l m a i p u t e r n i c produs c a r e Radeon9000 PRO s-au i n s t a l a t şt au
o r i c u m se v i n d e la n i v e l u r i f o a r t e rulat excelent.
reduse ci cine are cele m a i bine Testele e f e c t u a t e au arătat că
balansate produse p e n t r u segmentul de a m b e l e plăci au a v a n t a j e l e şi
m i j l o c sau p e n t r u e n t r y - l e v e l . Este d e z a v a n t a j e l e lor, însă, c e i 128MB d e
bine ştiut că ATi nu a avut niciodată pe placa Radeon9000PRO au influenţat
ţinta de a ajunge un l i d e r d i n p u n c t de decisiv r e z u l t a t e l e , p r o g r a m e l e care
v e d e r e a l modelelor, l u p t a sa f i i n d , c e l pot b e n e f i c i a d e ei făcând-o din p l i n .
puţin p e n t r u m o m e n t , de a avea c e l A s t f e l , Radeon 9000 Pro depăşeşte in
mai p e r f o r m a n t produs. Aceasta performanţe GeForce4 MX 460 la
problemă a f o s t de a l t f e l şi p r i n c i p a l u l p a r t e a Direct3D în 3DMark 2 0 3 ' SE şi la
o b s t a c o l ATi d e a i m p u r e p e piaţă Serious SamSE. Diferenţa în 3DMark
Radeon8500, un c h i p nesusţinut de 2001SE la rezoluţia d e 1280X1024 e s t e
modele c a r e să se l u p t e p e t o a t e de a p r o x i m a t i v 1 2 , 5 % , Radeon 90DO
segmentele pieţei. Testul din aceste Pro obţinând 6101 p u n c t e iar GeForce4
pagini are r o l u l de a n e lămuri ce a MX460 doar 5348 d e p u n c t e . în Serious
făcut ATi p e segmentul ce deja poate Sam SE situaţia este şt m a i bună
f i n u m i t entry-leveL, deoarece MX440 st p e n t r u Radeon 9000 Pro. La rezoluţia
MX ".60 sunt m o m e n t a n c e l e m a i slabe de 1280X1024 unde a obţinut SO.Ifps a
chipset-uri f a b r i c a t e d e NVIDIA d i n depăşit c u 2 5 % r e z u l t a t u l de 6 0 , 4 fps
noua generaţie GeForce4. Cele 2 al plăcii GeForce4 MX460. La t e s t u l d e
produse p e care l e vom c o m p a r a sunt Quake III a v a n t a j e l e t r e c de p a r t e a
Leadtek WinFaat A170PRO TH MyVIVO plăcii GeForce4 MX 4 6 0 care a avut un
IMX460I 51 G i g a b y t e Moyo Radeon9000 câştig de performanţă d e 1 4 % i n faţa
PRO (Radeon 900DPRO). rivalului mai nou apărut. Rezultatul
obţinut d e Radeon 9000 Pro la
rezoluţia d e 1280X1024 a f o s t d e
105.5fps i a r p e n t r u GeForce4 MX460 a
Sistemul d e t e s t f o l o s i t e s t e f o r m a t fost d e 121.1fps cu 15.6fp5 m a i m u l t e .
dlntr-o placă d e bază Shuttle AS45GTR 5i performanţele 2D Indică r e z u l t a t e

(are la baia chipseţul SIS64S), un mat bune p e n t r u GeForce4 MX460 c a r e

procesor Intel Pentium4 2,40GHz, a obţinut 2389 d e p u n c t e în Video2000


faţă d e Radeon 9000 Pro cu 2214
m e m o r i e 256MB DDR333 Kingmax.
puncte.
Pentru f i e c a r e placă v i d e o s-au
e f e c t u a t t e s t e l e pe un sistem d e
operare Windows XP Professional După c u m p u t e m observa nu t o a t e
i n s t a l a t "pe c u r a t " . aplicaţiile indică r e z u l t a t e p o z i t i v e
p e n t r u Radeon 9000 Pro, Iar aceste

Detalii tehnice
Leadtek Gigabyte Hercules
A170PROTH ViVO Maya 9000 PRO 3DProphet9D00
Chipset MX460 Radeon9000 PRO Radeon9000

M e m o r i e totală 64M8 Hynix 128MB Hynix 128MB Hynix


Vitează m e m o r i e 4ns 3.6ns 5ns
Frecvenţa c h i p s e t 300MHz 275MHz 250MHz
Frecvenţă m e m o r i e 460MHz 550MHz 400MHz
Răcire c h i p s e t • Activă • Activă • Activă
Răcire m e m o r i i • • •
TV-Out • • •
TV-ln • • D
DVI • • •
Dual H e a d • • •
discrepanţe apar p r o b a b i l d i n cauza TRUFORM, VIDEOSHADER şi HYPER Z.
optimizării slabe a d r i v e r i l o r ( p e n t r u L u p t a celor 2 c b i p s e t u r i e s t e în
scăderile s u b i t e ) dar si datorită c o n c l u z i e clară şi p u t e m spune că
m e m o r i e i d u b l e faţă d e MX460 ( p e n t r u Radeon90DO Pro reprezintă o alegere
creşterile prea spectaculoase). c a r e nu se suprapune c u soluţia

Gigabyte
p r e z e n t a t a d e NVIDIA. Radeon9000 Pro
este ca preţ p e s t e jumătatea distanţei
Am încercat să ridicăm performanţele d i n t r e MX460 şi Titanium4ZOO,
plăcii WinFast A170 PRO TH MyVIVO
(GeForce4 MX460) p r i n overclocking
reprezentând o soluţie f o a r t e bună dar
care nu p o a t e f i comparată c u c e l e 2
Maya Radeon9000 Pro
p e n t r u a vedea dacă se p o a t e apropia chipset-uri NVIDIA m a i sus a m i n t i t e . Gigabyte este c e l mai mare fan ATi
d e cele a l e plăcii Maya R9000 PRO Analizând în comparaţie c h i p s e t u r i l e
Distribuitor: UltraPro • T e l . : 021-211.70.90 • Weh: www.ultrapro.ro
(Radeon 9000PRO). Am ridicat frecvenţa t e s t a t e astăzi e s t e e v i d e n t că
m e m o r i e i la 500MHz de la 460MHz cu Radeon9000 Pro e s t e peste MX460 insă, Răcire chipset Răcire memorie
a j u t o r u l p r o g r a m u l u i PowerStrip, iar este nu numai ca performanţă c i şi ca r —

frecvenţa procesorului a m lăsat-o pret.


neschimbată deoarece s i s t e m u l devenea
i n s t a b i l la depăşirea frecvenţei de
300MHz. Cu aceste modificări făcute, Placa WinFast A170 PRO MyViVO are ca
GeForce MX460 a câştigat incă 5% faţă principale avantaje posibilitatea de
d e r e z u l t a t e l e iniţiale, plasându-se insă captură v i d e o , dotările s o f t w a r e şi
t o t in u r m a r i v a l u l u i d e la ATI. Câţtigul preţul mai m i c p e n t r u o diferenţă d e
d e performanţă p r i n overclocking al performanţe a p r o a p e insesizabilă în

plăcii Maya Radeon9000 PRO este m i n i m j o c u r i faţă d e Radeon 9000 Pro. Placa

Si d e aceea nu l-am inclus în t e s t . Maya R9000 Pro foloseşte un c h i p s e t


Dimensiunea standard nu p e r m i t e un Placa nu beneficiază de răcire pentru
g r a f i c d e generaţie mai nouă aducând
overclocking stabil memorie
s u p o r t c o m p l e t p e n t r u DirectX 8 . 1 ,
128MB fată d e c e l n u m a i 64 ai plăcii
Chipset-ul GeForce4 MX 460 este d e Alimentare / Conectare Memorie
A170 PRO TH MyVIVO d a r cu un preţ m a i
generaţie m a i v e c h e d e v e n i n d p e n t r u
mare.
NVIDIA c u adevărat o placă e n t r y - l e v e l
odată ce MX440 a căpătat versiunea ce Cert e s t e însă că p r i n generaţia
suportă AGPBX. Să nu uităm ca ATI a Radeon 9000, ATI a adus p e piaţă
i m p l e m e n t a t funcţii DirectX 8.0 încă d i n produse m a i c o m p e t i t i v e decât gama
generaţia de plăci v i d e o Radeon 7500 p e plăcilor video GeForce4 MX a c o p e r i n d
când NVIDIA a făcut această mişcare astfel complet segmentul "low end".
abia cu plăcile v i d e o GeForce3 Radeon9500 pe c a r e o v o m t e s t a
T i t a n i u m . Dar d i n cauza lipsei numărul următur ne va arată c a r e e s t e
aplicaţiilor c a r e să s u p o r t e aceste r e p l i c a ATi la n o i l e GeForce4
• funcţii n i m e n i nu a d a t atenţie acestor T i t a n l u m 4 2 0 0 c u suport AGP8X p e c a r e
d e t a l i i până a c u m . Radeon 9000 Pro NVIDIA le-a pregătit p e n t r u sfârşitul de Slot-ul u t i l i z a t de placa p e n t r u Viteza memoriei Hynix de 3.6 ns nu
a d u c e s u p o r t c o m p l e t p e n t r u DirectX a n . Iar pana la acesta m a i e s t e atât de conectare este AGP4X permite overclocking
8.1 51 noi v e r s i u n i a l e funcţiilor puţin.
Conectori
SMARTSHADER, SMOOTHVISION,

Performanţe
Leadtek Gigabyte Hercules
Model A170PROTH ViVO Maya 9000 PRO 3DProphet9000
3DMark2001SE ( 1 2 8 0 ) 5348 6101 5373
3DMark2001SE (1600) 4035 4550 4024 Standardul la e l acasă: monitor, TV-Out, DVI

Quake 3 (1280) 121.1 105.5 88.1


Quake 3 (1600) 86.3 73.6 62.1 I Quake 3 -1600
Serious Sam ( 1 2 8 0 ) 60.4 80.1 65.9
Serious Sam ( 1 6 0 0 ) 41.5 56.4 46.9 Maya Radeoii900aPRO
Video 2000 2389 2214 2226 A17DPHO TH MyVIVO
Video 2000 - Q 786 735 " 733 A170PROTH MyVIVO |ok)
Video 2000 - P 1003 789 804
Video 2000 • F 600 689 ' 689
Notă finală 1.287 1.370 1.203
PENTRU W
s u n t restrânse p e n t r u a o f e r i un
pentru procesoarele Pentium 4 a r a p o r t cât m a i bun preţ /
a t i n s o rată fără p r e c e d e n t . Cauza performanţă. Soltek ne prezintă p r i n
p a r e a f i concurenţa c e se a s c u t e d i n 5L-85ERV o alternativă l a clasa
c e în ce m a i m u l t între m a r i i J u c ă t o r i " P u r p l e Ray" PCB-ul având c u l o a r e a
de p e această piaţă: I n t e l , SiS si VIA. a r g i n t i e si e s t e denumită " G l a c i e r

Gigabyte GA-8SG667 în a r t i c o l u l ce urmează o să Silver". GA-BSG667 a r e u n i a y o u t

d e s c o p e r i m d e o s e b i r i l e si s i m p l u d a r d i n păcate a m întâlnit

asemănările d i n t r e SiS 6 4 8 si VIA p r o b l e m a s l o t u l u i AGP p r e a a p r o p i a t

P4X400, p r i m e l e două c h i p s e t u r i c a r e de DIMM-uri. O altă mică problemă


117$.-IVI-. Câştig de performanţă cu DDR400 au o f e r i t suport pentru m e m o r i a de i n s t a l a r e e s t e distanţa f o a r t e mică
Distribuitor: Tornado • T e l . : 021-206.77.40 • Web: www.tornadO.ro DDR333. Ce e s t e însă i n t e r e s a n t d e ( a p r o a p e inexistentă) i n t r e

Ştiut e s t e că în luna O c t o m b r i e c o n e c t o r u l d e a l i m e n t a r e de 20 d e

plăcile ce utilizează chipseţul P4X400 p i n i si un g r u p d e 3 c o n d e n s a t o r i , in

a u f o s t i n t e r z i s e in G e r m a n i a , a c e s t a f a r a f a p t u l u i că m u f e l e d e

c h i p s e t f i i n d d e c l a r a t d e un t r i b u n a l a l i m e n t a r e s u n t poziţionate d e s t u l d e

" n e l e g i t i m " p e t e r i t o r i u l a c e s t e i ţări. i n c o m o d Soltek SL-8.5ERV nu a r e

in m o d e v i d e n t a c e s t a e s t e r e z u l t a t u l probleme de Iayout.

în p r i n c i p a l a l acţiunilor I n t e l
i n t e n t a t e împotriva s i n g u r u l u i c h i p s e t
de P e n t i u m 4 p e c a r e nu l a a p r o b a t .
SiS 648 a r e o serie d e îmbunătăţiri
faţă d e SiS 6 4 5 : s u p o r t p e n t r u AGP
8X, USB 2 . 0 , F i r e W f r e , t e h n o l o g i a
Placa cu c h i p s e t SiS 648 aleasă d e noi MuTIOL 1G p e n t r u i n t e r c o n e c t a r e
a f o s t Gigabyte GA-SSG667 i a r p e n t r u î n t r e n o r t h b r i d g e si s o u t h b r i d g e c u o
P4X400 a m a v u t la dispoziţie Softefc lăţime d e bandă d e 1 GB/s (SiS 645
SL-85ERV. A m b e l e plăci nu d i s p u n d e DX avea doar 533 MB/s). P4X400 are
o d o t a r e f o a r t e bună d a r s c o p u l ca p r e d e c e s o r P4X266 d e o a r e c e
a r t i c o l u l u i e s t e d e a evidenţia chipseţul P4X333 n i c i nu a e x i s t a t d i n
performanţele si f a c i l i t ă ţ i l e o f e r i t e punct de vedere comercial f i i n d mai
de c h i p s e t u r i si nu dotările o f e r i t e d e m u l t o etapă t r a n z i t o r i e ce a ţinut
cei d o i i n t e g r a t o r i . G i g a b y t e n u n e mai m u l t de p o l i t i c a de marketing a
oferă f a c i l i t a t e a Dual BIOS c u c a r e c o m p a n i e i VIA. A s t f e l v o m f a c e
ne-a obişnuit i a r c e l e l a l t e opţiuni r e f e r i r e l a noutăţile aduse d e P4X400

Detalii tehnice
Gigabyte SOLTEK Shuttle
Lui i i aparţin m e r i t e l e p e n t r u toate Ori memorie, ori placă video par a Model GA-8SG667 SL-B5ERV A545GTR
facilităţile prezente pe placă spune sloiurile
Chipset 5iS64B P4X400 SiS 648
FSB 533/400 533/400 533/400
Alimentare Conectori
Northbridge SÎS646 P4X400 SiS648
Răcire n o r t h b r t d e activă pasivă activa
5outhbridae 5IS963 VT8235 SiS963
AGP 8X 8X 8X

PCI 5 6 5
CNR 0 0 •
Tip memorie DDR400/333/266 DOR400/333/266 DDR333/266/2O0
M e m o r i e maximă 3GBI3DIMM) 3GBI3DIMM) 3GB (3 DIMM)
ATA 133/100/66 133/100/66 Serial/133/100/66
USB 2.0 4 2 4/6
Aglomeraţie mare lângă a l i m e n t a r e , Codaţi color, conectorii sunt si foarte
condensatorii stând f o a r t e înghesuiţi uşor de "accesat". Firewi re • • 2
RAID • • HTP 372
Audio onboard ALC650 ALC650 ALC650
LAN o n b o a r d • • •
1.585 Video onboard • • •
versus
l 6<1BvsVIAP4X'W0
S5

ONFRUNTARE
• I I PENTIUMM
d a r SiS
faţă d e P4X266: s u p o r t p e n t r u AGP 8X, realizarea unul overclocking d a r
USB 2 . 0 , t e h n o l o g i a V-Link BX c e s t a b i l i t a t e a în a c e s t e condiţii n u a f o s t
permite interconectarea chipseturilor ta î n ă l ţ i m e .
n o r t h b r i d g e şi s o u t h b r i d g e c u 533 MB/s
(faţă d e 266 MB/s la P4X266). Chiar
dacă a m b e l e c h i p s e t - u r i au f o s t i i g a b y t e GA-8SG667 a d o v e d i t
gândite p e n t r u a o f e r i s u p o r t p e n t r u
m e m o r i a DOR 400 i n p r e z e n t a t â t VIA
performanţe s u p e r i o a r e la m a j o r i t a t e a
t e s t e l o r n o a s t r e Iar această diferenţă
Soltek SL-85ERV
cât si SiS a u e l i m i n a t acest t i p d e indică reuşita c h i p s e t u l u i SiS 6 4 8 . Cu
m e m o r i e d i n specificaţiile t e h n i c e . t o a t e că v i c t o r i a e s t e clară l a t o a t e
M a j o r i t a t e a producătorilor d e plăci d e c a p i t o l e l e , diferenţa nu e s t e f o a r t e 108$--™ Implementare bună a chipsetului
bază n u au u r m a t acest e x e m p l u m a r e : 1.96 % i n j o c u r i ţ i 1.94 % i n Distribuitor: ProCA • Tel.: 021-323.82.33 • Web: www.proca.ro
continuând să s p e c i f i c e s u p o r t u l t e s t e l e s i n t e t i c e . G i g a b y t e a reuşit
p e n t r u DDR400 d a r n u m a i p e n t r u a c e l e c h i a r un câştig d e 156 l a performanţă
Socket Răcire chipset
t i p u r i d e m o d u l e c a r e au t r e c u t d e cu m e m o r i a DDR400.
t e s t e l e e f e c t u a t e d e aceştia. D e
e x e m p l u p e s i t e - u l o f i c i a l Soltek t a
adresa h t t p : / / w w w 1 . s o l t e k . c o m . t w /
VIA rămâne stăpână p e s e c t o r u l s o c k e t
o t h e r s / d d r 4 0 0 . h t m v e ţ i p u t e a a f l a ce
A i a r c h i p s e t - u r i l e SiS d e v i n d i n c e în
m o d u l e d e m e m o r i e DDR 400 p o t r u l a
ce m a i a t r a c t i v e p e n t r u p l a t f o r m a
fără p r o b l e m e p e SL-B5ERV.
P e n t i u m 4 . Aşa c u m spunea si
r e p r e z e n t a n t u l G i g a b y t e în i n t e r v i u l

Vl-: ^;*f:>îi^"• •>


;
?l Hlîl d i n numărul t r e c u t : ' D a c ă luăm I n

GA-8SG667 a r e setările d e fineţe c a l c u l preţul, opţiunile şi

"ascunse". Afişarea a c e s t o r opţiuni se performanţele, p u t e m spune că SiS

realizează p r i n combinaţia d e t a s t e 64B este o a l e g e r e bună i n p r e z e n t " ,

C t r l * F 1 a t u n c i când n e aflăm I n m e n i u l i n p r i m u l t a b e l puteţi f a c e o

p r i n c i p a l . După t o a t e aparenţele comparaţie f o a r t e clară i n t r e

G i g a b y t e n u a v r u t să o f e r e p e n t r u facilităţile o f e r i t e d e c e l e două

această placă f o a r t e m u l t e opţiuni d e c h i p s e t u r i . A I d o i l e a t a b e l n e ajută să

o v e r c l o c k i n g f a c i l . Lipsa opţiunilor d e ne f a c e m o i m a g i n e m a i clară si în

v o t t a j nu face decât să întărească funcţie d e c a m p i o a n a t o p u l u i s o c k e t

această ipoteză. Soltek a d e c i s să 4 7 8 : S h u t t l e AS45GTR.

o f e r e u n m i n i m necesar p e n t r u

GA-BSG667 SL-85ERV AS45GTR


M o d i f i c a r e FSB 100 • 355 100 - 200 100 - 2 0 0 Southbridge-ul VIA oferă USB2.0 DIMM-urile nu se suprapun nici un pic cu
slot-ul AGP
Multiplicator 10x • 24x 8x - 24x 10X • 24X
Voltaj procesor • 1.100V - 1.850V 1.100V - 2.4V
Alimentare Conectori
V o l t a ] AGP • 1.5v • I.Bv •
V o l t a j DIMM • 2.5v • 2.8v •
Setări BIOS / j u m p / d i p • • • • • • • • •

GA-BSG667 SL-85ERV AS45GTR


Quake 3 ( 6 4 0 x 4 8 0 ) 226.3 220.3 231
Serious 5 a m ( 6 4 0 x 4 8 0 ) 114.2 113.1 117.2
3 D M a r k 2 0 0 1 SE ( 6 4 0 ) 7865 7697 7936
Sandra M e m o r y I n t . 2345 2273 2349
Sandra M e m o r y F i t . 2345 2273 2348
Toate t i p u r i l e de alimentare posihile Aerisiţi, conectorii IDE permit o
Sandra D h r y s t o n e 3335 3338 3248
sunt necesare accesare facilă
Sandra W h e t s t o n e 2113 2092 2100
Sandra Disk 25698 26321 26820
PCMarkCPU 4201 41-16 41B4
PC M a r k M e m o r y 4378 4149 4393 Performante jocuri: ;t, '/.''li • Performante sintetice: • Dotări: «j|
Chip-.pl • Gr.-r.jnr-i Tlînnlum 4400
Memorie: 178MB DDB

VltOI* memorie: i.bn\

Frecventa eh I p u t : 27SMHI
Frecvenţa memoria: 5Î0MH/
Conettprl: TV.Out, DVI, VIVO
Rlclra: 1 coolerc
• • duhlu rndlato

GeForce4 GeForce4

WînF-
A 1 8 0 DDR

Chipul: GeForce* Tlttnnim 4200 Chipwt: GvForcr-4 M«440ÎC (AG


Memorie: 1ZEMBDDR Memorie 64MB DDR
Vitoi* memorie: 4rrt Vitei* memorie: 4nt
Frecvent* chipul: 250MHz Frecvontn chipul: 271
Frecventa memorie: 4H0MII*
Cancelari: TVOul, OVI, VIVO
Frecvent» memoriei Jl
Conectori: TVOut, VIVO
m
Ire; cooler »radiator mrmor.e RMIre: cooler
•: 3 Jocuri originii Bundlo: } Jocuri originale
ExEra: morii ia rljar e ha

GeForce4 GeForce4

l*mU ; ! • » I! B.'.yl'i tV»l £3


f.hipv-I - ••••• MX460 p u t : GeForcH MX460
Memorie: 64MB DDR Memorie: 64MB DDR
WtoFcut'
Vltex* memorie: 4ni VIIDii memorie: In:
Frecvent* chlput: JODMHi Frecvent* chipul: 30TJM
Frecvent* memorie: 460MH/ Frecvenţ* memorie: A
ori: TVOut. WVO ort; TV.Out
; cooler ecou
ocurt originale •: 1 jocuri as
rlure har< Extra: mun

GeForce! Tuner TV/FM

WînF WinF,
l i r e * Ptteli i Miiitimen'ij :• TV2000 XP
GeForce 2
Tuner: TV/FM
sistem: PAL n/G, PALO/K
Canele TV: rnnirlm IB1
Radio: FM BSMJir irjSMhl
Control: Telecomand*
Facilitaţi: PKiuie In Pic ture,
- ...:.!..'.-. vj-ff, î •/
Vldeo-STreamlng, ţeanare
Sundle: Ulead VioraSiudio
lead Cool 2D

Plocă de bază Placă de bază

Bui:776/700 But; 776/700


Memorie: DOR PC710O/PC16O0 Momorle: DOR PCZIOO'P
Hard dlik:Dua1 Ultra ATAiOO Hard dlsk: Dual Ullra ATA100
Porturi: iAGO/HKilICIIft Porturi: IAGP/6PCI/1CUR
Dotări: u n 10/100. AC97 5.1. Douri: IAN ID'IOO, AC97
2«USB 1.1. AGP« 2>USB1.1.AGP«
Drrerctochlng: XBIDSII iyit Overclockln
CPU CPU

Importator: Disponibile si In XG\t

SK1NLVEQIA Unim \i ' * CuH


ÎOL 'rff4*1 r ri fHj.» K Bf-leT=

•rtim - lll
IT ENTEHTAINMENT i.! V,- . i - ' - ir - • , ]5,
:
. „ , - .: Dd N. Ti LPWU 641 Buhirnl,
uJOII-TJJTOJfi [k. OtK.arutm IR. Qijci.nri
ţk-n - - SRL . Su. PUIUII Ifl. 11-. I UH cni - j u r a » Bd J ' >• -i ' *H 17. a r w
Wu:011 • ; M n/i JJ| >,', \i\ 6J< uf Ctnw Vii OJ"'H. J
ft« Ai_MO Corp 3. Eiai |
V i-/ ..j.j- ;rui
Bd •"•!•.. ^ '•
GSM '<'/* i U t; I I ' .'.Ir rd 07*1-413 000
Gigabyte GA-8PE667 Ultra

Gigabyte integrează primul


chipset P4 de la Intel cu DDR333
INTEL ESTE INCĂ O DATA PE PIAŢA
chipseturilor c u u n pas în u r m a SiS si VIA. După
un t i m p d e s t u l d e l u n g scurs d e l a d a t a a p a r i t e i
SiS 648 si VIA P4X400, I n t e l a decis că e t i m p u l
să lanseze si e l un c h i p s e t p e n t r u P e n t i u m A cu
s u p o r t p e n t r u DDR333 (i845PE / I845GE • c u
grafică integrată). Totuşi a c e s t s u p o r t e s t e
condiţionat d e f o l o s i r e a u n u i p r o c e s o r c u FSB
533, l u c r u c e nu l-am întâlnit în c a z u l
c h i p s e t u r i l o r VIA sau SiS. Din această cauză a m
f o s t nevoiţi să realizăm şt un set s u p l i m e n t a r
d e t e s t e c u un procesor P e n t i u m 4 l a 2.4 GHz
(FSB 533 M H z ) , faţă d e P e n t i u m 4 l a 1.7 GHz
c a r e e s t e p l a t f o r m a noastră s t a n d a r d d e t e s t .

NOU Şi VECHI Î N C H I P S E Ţ U L I 8 4 5 P E
in a f a r a s u p o r t u l u i p e n t r u m e m o r i a DDR 333 n u
veţi găsi a l t e d e o s e b i r i faţă d e I845E. N i c i
s u p o r t u l p e n t r u AGP 8X nu a f o s t i n c l u s ( I n t e l
specifică doar o c o m p a t i b i l i t a t e c u plăcile AGP
OBIECTIV: OVERCLOCKING
8X). A b s e n t u l s e m i - m o t i v a t e s t e ATA133
Verificând c e p o a t e p l a c a in a c e s t d o m e n i u
d e o a r e c e ICH5 c e va însoţi v i i t o r u l c h i p s e t
( l u c r u c a r e vorbeşte d e l a sine d e s p r e cât d e
Springdale (a cărui producţie în masă e s t e
b i n e e s t e p r o d u s u l r e a l i z a t ) a m reuşit u n
aşteptată l a începutul a n u l u i v i i t o r ) v a avea
overclocking a l procesorului Pentium 4 l a 2.4
s u p o r t n a t i v p e n t r u Serial ATA 150. A v e m d e a
Ghz a cărui" frecvenţă a f o s t ridicată t r e p t a t
f a c e de f a p t c u un c h i p s e t c a r e a d u c e doar
până l a v a l o a r e a d e 3 GHz. Totuşi l a această
s u p o r t DDR333 faţă d e p r e d e c e s o r u l său p e
v a l o a r e s i s t e m u l nu a r u l a t s t a b i l , m a x i m u l de
c a r e î l si condiţionează d e u t i l i z a r e a u n u i
s t a b i l i t a t e în o v e r c l o c k i n g f i i n d înregistrat l a DDI.IIii tehnico
procesor c u FSB533.
v a l o a r e a de 2.75GHz c u un v o l t a j d e 1.650 V CMpstl 59V4M
(+0.150 V faţă d e v a l o a r e a normală). Am p u t u t Fia : 1610
c o n s t a t a însă doar un câştig d e 2% i n AOT/ PCI/15»
IMPLEMENTARE ţ i INSTALARE utuatuia
0/1/0
G i g a b y t e prezintă p r i n GA-8PE667 U l t r a u n 3DMark2001 SE. Acest pas f o a r t e m i c I n Tip r.cmorte D DB33]/266
e x e m p l u d e i m p l e m e n t a r e reuşită a n o u l u i performanţele 3D e s t e c a u z a t de l i m i t a r e a Memor c r-a*l "JGBI30IHM) 1.
US>i : • 0/0
c h i p s e t d e l a I n t e l . Dotările i n c l u d t o t ceea c e plăcii v i d e o (GeForce3 T i 2 0 0 ) si p u t e m t r a g e
irse 1 D 6 /6
chipset-ul u t i l i z a t suportă, b e n e f i c i i n d în plus c o n c l u z i a c ă un o v e r c l o c k i n g a l p r o c e s o r u l u i
NorEhbrldţe IB45FE ICH4
şi d e facilităţi c a r e nu sunt s u p o r t a t e d e e s t e a p r o a p e i n u t i l dacă a v e m în s i s t e m SouriDrd lge
acesta ( c a A T A 1 3 3 ) . c o m p o n e n t e c e nu p o t t i n e p a s u l . D e j a u n ATA U/ i100
T i t a n i u m 4 2 0 0 e s t e i n d i s p e n s a b i l dacă v r e m să ALC6S0
C o n e c t o r i i d e pe placă sunt codaţi c o l o r RADI Promsie PDC0 Î Z76
p e n t r u o m a i bună r e p e r a r e i a r s l o t u l AGP e s t e
a v e m c e f a c e cu un p r o c e s o r P e n t i u m 4 d e Ejtrfl ILanHHI-board. Du.il BO IS
peste 2 GHz.
prevăzut c u o funcţie " A n t i B u m " c e p r e v i n e
p r o b l e m e c e p o t apărea c u a l t e c o m p o n e n t e i n
M
Mo od d^cficaare
r fS
e E . .1Q.-Z4
rnLilţlpIicalnr 1
c a z u l montării unei plăci v i d e o APG 2 x . Wodc filarp voUi] |f.77W 1.BM V
S O L U Ţ I E LA FINAL
Documentaţia e s t e e x c e l e n t realizată şi Dcjtâir 'pe-rai- YoJta] -D.1V,
in m o d u l d e r e a l i z a r e a l plăcii GA-8PE667 U l t r a •0J,V +03 .V; Volta] D MfM -U. IV,
AGP

c u p r i n d e o planşă color, un m a n u a l d e u t i l i z a r e
se observă o a t e n ţ i e deosebită l a d e t a l i i dată •02 .V, FSB «Incrori CPWPCI
F

si c o n f i g u r a r e d e 108 p a g i n i si un m a n u a l
de producători, incepând c u documentaţia
p e n t r u Promise RAID u n d e sunt p r e z e n t a t e
b i n e realizată, c o d a r e a c o l o r a c o n e c t o r i l o r
m e t o d e d e c o n f i g u r a r e a m a t r i c i l o r RAID.
dar si p r i v i n d spre performanţele obţinute.

Serious Sam
3DMark 2001 SE
M0«4N
GA-HPES57 Ultra 17 GHl GA-»PE6SJ Ullra i.I GHl
GA-SPEK7 UOl G*.JJ'EE6>UKriZ< GHi
ASUSPWSXSiSW! 17 GHl ASUS "4S8X SrSWfl 17 Oto

PC Mark 20O2
CPU
GdOx4BO
CÎA4IPEW ullra 17 OHt GA-IPEW; uirraiiUHi

GA-OPEB67 Ulm M - GA-8PEE67 ultri i: GHz

ASUS P«3SX SiSMa 1 7 OHr ASUS PJSBXSiSMS 1.7 GHl


Transcend s a u c a l e a către Nirvana î n t e h n o l o g i e

pentru ca produsele Transcend sunt ultima treapta spre " y o u r confident e f u t u r e " .
www.pro.ro

Bffll-'.'JiB|

Value added di

ProVision
I T D I S T R I B U T I OJ),

Transcend
Your Supplier, Your Partner,
Build y o u r confident efuture
parteneri autorizaţi:
Etektroweigt - Cluj, tel: 064/433.715,
Your Friend.
Warpnet Computers - Suceava, t e l : 030/522.419
p-ţa A l b a l u l i a , n r S, b l i 7 , sc 3, e t 2, a p 5 0 - 5 2 , s e c t o r 3 , B u c u r e ş t i , 7 0 7 0 0 România, t e l : ( + 4 0 1 ) 3 2 1 . 1 5 6 8 , f a x : ( + 4 0 1 ) 3 2 3 . 6 5 7 0 , w w w . p r o . r o , p r o v i s i o n @ p r o . r o
1 teste
p i a r i de bază

1
Albatron PX845PEV Pro Detalii tehnice Abit BE7-RA1D
CMpKt IB45PE Chlpw! IB45PE
DDR333 doar cu F5B333 FSB 533/400
bune, performanţe medii FSB S33/4O0
AGP/PC I/EA 1/5/0 AGP/PCI/1SA t/5/0
SMR/CN5/ACI! 0/0/9 AMR/CNRMCfl 0/0/0
Tip • DDR 133/266/200 Tip menior/te QDR333/266/200
Memorie maximă 2GB 11DMAM) MEmorie marfima 3C-B/.3DIUU)
USB 1.1 0/0 USÎ> M 0/6
J5B 2.0 2/6 USB 2.0 6/6
NwtlibEldşe 164 5 PE Sorthbidge IS45PE
Srjutnbl Idge IC Ha ICH4
J DL LI: J 1 •'•]•_'
m, 100/66 ATA 133/100
AC 97 V2.2 Audio ALC650

W D
îi'.r.i ILart-on-board
!3 RAID Highpoint HPT37!

Overclocking Extfa |l_an on board Jtf~L HlDDB


Overclocking
TIPUL SOLUŢIEI Mcdllleare F'ŞU 10D-24B TIPUL SOLUŢIEI Modificare FSS |lQ0-250
Modificare multiplicator | B-32
N o u l c h i p s e t I845PE stă la b a z a PX854PEV Modificare multiplicator 110-Z4 C h i p s e t - u l i845PE oferă s u p o r t p e n t r u
Modificare voltaj 1.100-1.550 Modlflcare voltaj
•SS, »10*. * 1 5 *
PRO si o f e r ă s u p o r t p e n t r u m e m o r i a DDR 333 m e m o r i a DDR333 d a r n u m a i d a c ă d i s p u n e m
d a r n u m a i a t u n c i c â n d FSB-ul e s t e d e jeton [SCfi'>j,iJLTirf[E*-idi| /• »/!.! d e un p r o c e s o r c u F5B533. A c e s t c h i p s e t stă
iecjri
Oman srE/jnfBUJHe*tffl | 2.6V.
speciale: Voltaj DDR ttQ/U
Dotări speciale: voltaj DDR 2.6, 2.7.
133MHz. D e o a r e c e p r o c e s o r u l n o s t r u d e t e s t 2.B- voltaj AGP 1,6; Watch Do Tlmer s
la b a z a A b i t BE7-RAID. 12.7V
e s t e P e n t i u m 4 1.7Ghz (FSB 4 x 100MHz) n u AVANTAJE OFERITE
a m p u t u t b e n e f i c i a d e s u p o r t u l DDR333.
BE7-RAID oferă p r i n i n t e r m e d i u l c h i p s e t - u l u i
AVANTAJE OFERITE Highpoint HPT372 p o s i b i l i t a t e a d e a realiza
D o t a r e a n u e s t e deosebită, f a c i l i t ă ţ i l e f i i n d m a t r i c i d e HDD-uri în m o d u r i l e 0 , 1 şi 1 + 0 .
Mem. Ficat
n u m a i c e l e o f e r i t e d e combinaţia >845PE si CPU •Jhrystcne în j o c u r i a m r e m a r c a t o c r e ş t e r e d e
ICH4. S u n t d e r e m a r c a t opţiunile b u n e d e CPU Wheutone performanţă a c h i p s e t u l u i " i B 4 5 P E faţă d e
o v e r c l o c k i n g i a r placa a r u l a t s t a b i l c â n d a m i 8 4 5 E d e 1-2 % şi asta c h i a r şi fără a p o r t u l
m ă r i t f r e c v e n ţ a FSB-ului c u 18 M H z , m e m o r i e i DDR 3 3 3 .
p e r f o r m a n ţ e l e câştigate î n u r m a a c e s t e i Evaluare |punclf?|
CONCLUZIE
| Performante jocuri 0.759
operaţii f i i n d m u l ţ u m i t o a r e . |Periarmante sintetice 0.736 N u m e r o a s e l e dotări o f e r i t e l a u n preţ
CONCLUZIE | Dotări 0.012
a c c e p t a b i l reprezintă a r m a A b i t BE7-RAID.
| Verdict '•io-- |
Fără o d o t a r e deosebită d a r c u p e r f o r m a n ţ e Dacă doriţi o placă d e bază bună p e n t r u
b u n e PX854PEV PRO p o a t e i n t r a i n c a l c u l e l e | distribui tor P e n t i u m 4 A b i t BE7-RAID merită luată în
c e l o r ce d o r e s c o placă d e bază p e n t r u 1 Telefon 021-411.06.T5 c a l c u l c h i a r dacă n u a reuşit să o c u p e u n u l
|vrcb wwv/.spot.ro
p l a t f o r m a I n t e l şi s u p o r t p e n t r u DDR 3 3 3 . | Garanţie 24 Iun» d i n p r i m e l e 10 l o c u r i .

prirltiuin gjAsus P4PE Ultra O M M Abit SR7-8X


Performanţe si dotări maxime Chipset
FSB
IS^SPE
Chipset-ul oferă dotările Chipset 51564 B
*,1>/-VM F'B 533/400
AGP/PCI/ISA 1/6/0 AGP/PCI/iSA 1/5/0
AMP/CNR/ACR D/0/0 AMR/CNfl/ACR D/D/D
Tip memorie DDR333/266/200 TTp memorie DDR4O0/333/266
Memorie maximi 2GB( 3DIMM) "emo'le matlma 3GS 13DIMM1
USB 1.1 0/0 USB 1.1 D/D

U53 2.0 6/6 U5E 2.0 2/6


TJortrtorkfge I845PE NnrUibrlrfge SIS64B
Sajţhhrldie ICH4 5outhbr>ttr;e SIS 963
ATA 5er1alATO/133/100 ATA 133/100/66
-Miri Io A01 Acusao AtitJlo AC •!!
RAID Promise PDC 7.0736 RAID a
F.li'. iFireV/ire, S/PDIF. Fast Ethernet EMtra |Lan pn board
tjVert trjrhinn Ovi-irlu-rklriE!
TIPUL SOLUŢIEI Morii Flcare f i B ŢlDD-ZQa TIPUL SOLUŢIEI Modificare FSB | IBD-2DD
itodlllcare miAtlpHcatorl-
Asus P4PE e s t e o soluţie bazată p e c e l m a i ABIT a o p t a t în c a z u l SR7-8X p e n t r u chipseţul
1.75QV-1.850V
n o u c h i p s e t I n t e l c e suportă DDR333. SiS 6 4 8 a c e s t a f i i n d l a o r a a c t u a l ă c e a m a i
AVANTAJE OFERITE SetArlspeciale:
Dotârt ra-QVJimiurjjţit^Jii t/DiD
Vr.lt.., DIMM: 2.50V -
rapidă soluţie p e n t r u p r o c e s o a r e l e P4. Setan ffcs.j r nvjpvTdi) "/CI/D
J t

Dolari speciale: Voltaj DOR 2.6V,


Veţi p u t e a f o l o s i Asus P4PE c h i a r dacă n u Z.90 V, volta] VDDQ: T,5Y -1.7V AVANTAJE OFERITE 12.7V

a v e ţ i o sursă c u specificaţii p e n t r u P e n t i u m Facilităţile generoase o f e r i t e de chipseţul


Qi.ak.-\î MO.-IEO 224.9 (Jualrel 640.4 sa 2.3 2. B
4 graţie f a c i l i t ă ţ i i "Asus EZ Plug" c e oferă un 5erious Sam 640.450 1I4.Z SiS648 a u f o s t s u f i c i e n t e p e n t r u a o b ţ i n e o Serious 5am 640.4EB 116.7
c o n e c t o r s u p l i m e n t a r de a l i m e n t a r e SWartZCOISE 640.4E0 7769 notă bună l a a c e s t c a p i t o l . Din BIOS p u t e m JOMaraiMISE 640.460 7923
SEolt 5andra Mem. Im. 2091 SIScll Sandra Urrm. InL 2370
c o m p a t i b i l c u m u f e l e obişnuite d e a l e g e c h i a r m e m o r i a DDR 4 0 0 d a r
SEn/1 Sandra Mem. Roat 2094 SISoll Sandra Mam. Ploat 23 5D
a l i m e n t a r e a d i s p o z i t i v e l o r IDE. în d o m e n i u l CPU Dhrystar.e 3167 performanţele sunt mai m i c i decât c e l e CPU Uhrysion? 3321
overclocking ului o facilitate care n e a CPU Whi'^lor.r.- 2112 CPU Whetstane 2096
r e a l i z a t e c u DDR 3 3 3 d i n t r - u n m o t i v f o a r t e
Dbk 27423 Oisk 24369
a j u t a t f o a r t e m u l t e s t e C.R.P. (CPU | P r r . v r h ; 3 i ~ CPU '190 s i m p l u : DDR 4 0 0 a r u l a t d o a r c u s e t a r e a CAS I p c S ă â JZ CPU 4179
P a r a m e t e r R e c a l l ) . A c e s t a resetează fără Memorie 3974 2,5 în t i m p c e DDR 333 a f u n c ţ i o n a t f o a r t e Memorie 43 S7
greşeală s e t ă r i l e p e n t r u f r e c v e ţ a b i n e c u CAS 2. Această s e t a r e CAS a r e o
IPerfarrna.nl>? jocuri I terfariJiaTite. jocuri
p r o c e s o r u l u i în c a z u l u n u i proces d e b o o t a r e influenţă m u l t m a i m a r e a s u p r a
iPerfarmanle sintetice IPerformante sintetice
eşuat d i n c a u z a u n u i o v e r c l o c k i n g greşit. performanţelor d e c â t d i f e r e n ţ a d e 6 7 MHz
CONCLUZIE d i n t r e DDR 333 şi DDR 4 0 0 .

O placă excelentă d a r a l cărei preţ va ţ i n e CONCLUZIE Tape Computer


d e p a r t e p e mulţi d i n t r e u t i l i z a t o r i i QZl-Z1t.70.SD A b i t n u p r e a a r e l a u d e c u SR7 d e o a r e c e SiS DZ1-13057B3
www uHrgpro.ro www.tape.re
obişnuiţi.'
r

24 luni
648 e r e s p o n s a b i l c u s p o r u l d e p e r f o r m a n t ă .

noiembrie 2002
irJ=I..UII.I.l.L.ia VIAP4X4Q0A |

L-75FRV
ocket A VIA K 1 4 0 0 + U T 8 2 3 5

- Expanulon Sloto; 5 * PCt, 1 JI AGP BW4X


-Or USB I Pariu
SL-85MR3-R
- 5upp0rl£ DDR " ' i i ' ^ v A '
IntOl 84SGE + ICH4
- Suppart» UATA-l3&lZW6e —¬
ir

- E Channel AC 9/ Audio fijî


- Vcore Setllng [ V,
-BlOSFSBSatUng txl
-FSB 5 ] 3 W N r
t

• BIOS AGP & DIMM Vollago Sihlno ^ B j


* SdlcV Cempulif (ne lypinall, f uni • lE^l - 1.1 USB 3.0 Păru
DOR JDQ Wrmnr, Modul* V.. In | .U, r, I , HH - Support DDR 33M66 SDRAM
• 6 Channrrl AC97 Audio
PtqtVrn.C-fCtnlpttl IrU - BIOS FSB S«tHng
VIA H T' DO Unittl'ed• iLPc.j• Hr>1.1 o 11 IrJE - El ISO AGP K DIMM Vollao» Snlllng
-f i-. ... ;..ii"L. •SrrrlolATAHalrlControllsr
- ; •. ÎIllATA-1l)n. 'lUATA 113.
h

wtvw.tol lok Eom I*


I i Sortai ATA

P l e a s e call o u r distribulors for m o r e informaUon

P r o C A
Str. Turturelelor 52 tel/fax (01) 323.82.00 / www.proca.ro
teste
plăci rje hazS

BSO Asus P4S8X Asus P4GE-V


SÎS64S preia clar conducerea
Crifpîeţ
FSB
SIS64B
533/400
DDR333 şi grafică integrată Chlpţet
F5B
H45GE
533/400
AGP/PCI/ISA 1(B*)/6IO iGP/PCl/rii 1/6/0
iW.il/CNHIACB 0/0/0 AW/CNR/ACR 0/0/0
Tip memorie DOR 3 J 3/2 66/200 Tip memorie DM3J3/I6 fi/200
Memorie maximi 3GB(3Dl*l») Memorie maximi. 2GB |3DIMMI
USS 1.1 0/0 USB 1.1 0/0
„EU 2.1 6/fi U5fl 2-0 4/6
Notthbtldg* 51564B Uc-[htr:dîe 1145 GE
Sc-ul'ibiidie 51S963 Soulfibrlriţe ICH4
ATA SenalATA/133/100 ATA 100/66
Auri Io rtealrek ALC650 Audio ADIAD1980
RAID PDC 20376 171$ RAID
Eatra 11 FlreWIre. RAID. ier lai ATA ?>lra IS'PO*. v i M ou board. Fast tLjvmet
("i vi T. I:.r k ' i . i '
TIPUL SOLUŢIEI TIPUL SOLUŢIEI
P4S8X e s t e bazată p e c h i p s e t - u l SIS648 si Este bazată p e chipseţul I n t e l i845GE c e
r-.T-IVM.
oferă s u p o r t p e n t r u p r o c e s o a r e l e Pentium 4 oferă grafică integrată si e s t e p r e g ă t i t
c u FS3 5 3 3 / 4 0 0 M H z . p e n t r u t e h n o l o g i a H y p e r T h r e a d i n g folosită
de viitoarele procesoare Intel.
AVANTAJE OFERITE
D o t a r e f o a r t e b u n ă : USB2.0, F i r e w i r e , RAID AVANTAJE OFERITE
şi s e r i a l ATA. P e r f o r m a n ţ e l e o b ţ i n u t e Layout-ul pune p r o b l e m e d i n cauza
d o v e d e s c c â t d e reuşit e s t e SiS 6 4 8 . C h i a r n u m e r o a s e l o r dotări c e a u f o s t a m p l a s a t e pe
dacă Asus se f e r e ş t e să o f e r e f a c i l i t ă ţ i d e PCB-ul d e 3 0 . 5 x 2 2 . 9 c m . A l şaselea s l o t PCI
o v e r c l o c k i n g p r e f e r i n d să a s i g u r e o e s t e a l b a s t r u , poartă n u m e l e " B l u e M a g i c " şi
s t a b i l i t a t e s p o r i t a s i s t e m e l o r , P4S8X n e v a f i f o l o s i t d e Asus p e n t r u v i i t o a r e l e s a l e
oferă p o s i b i l i t a t e a de m o d i f i c a r e a plăci d e e x t e n s i e . I n t i m p u l t e s t u l u i d e
v o l t a j u l u i p r o c e s o r u l u i î n t r e 1.750V - 1.950V o v e r c l o c k i n g (Pentîum4 1.7 Ghz ridicat la
c u pas d e 0.0025V. Irt t e s t u l d e o v e r c l o c k i n g 2.125 G h z v o l t a j 1.850 V) Asus P4GE-V a Evdluafc | puricle)
p l a c a n u s-a b l o c a t i a r s a l t u l d e p e r f o r m a n t ă r u l a t s t a b i l şi a m obţinut 2 7 1 , 2 f p s în *nt£ Jocuri
Perforniante ţinipufcp
a fost apreciabil. Quake3 (spor d e performanţă: 2 1 . 6 6 % ) ,

CONCLUZIE CONCLUZIE
P4S8X a obţinut l o c u l 2 in c l a s a m e n t u l O soluţie f o a r t e p e r f o r m a n t ă c h i a r şi c u
soluţiilor s o c k e t 4 7 8 i a r c a l i t a t e a ţ i s u p o r t u l DZI-Zîl.73.77 g r a f i c a i n t e g r a t ă . Prezenţa s l o t - u l u i AGP 021-21.1.70. Î J
"i-..,',!ri,|,r.„.,
o f e r i t e d e ASUS s u n t Impecabile. f a c e mărirea performanţelor accesibilă.
• Garanţie

BBEG Gigabyte-8GE6 67
Chipset I84SGE
IT7 MAX2
înapoi spre PS/2 IB45E
Dotări mici pentru integratori FSB S33/400 533/400
AGP/Pf l/ISA 1/5/0 AGP'PCCISJV 1/4/0
flMR'CNB/ACF O/O/O AMH/CrWACR 0/0/0
Tip memorie DORI 33/266/200 Tip inemonp DDR266/20O
Memorie mailmfi 2GB (3 DIMM)
v
-'-L-'<\0\ «• maxima
'• .ii 13DI.MMI
0/0 USB l-l 0/0
usa i . i
USB 2.0 4/6 JS5 Z.rj B/10
Northnrtdse I115GE NantfrTdga MSI
Emittimdje ICH4 SoutJVirttge CH-l
ATA 100/66 ATA 5«I«IATA/133/100
audio ALC650 Audia ALC650
RAID PA'D HialiFoiiit HPT374
E/ua |Vidpa on board. SBI05 Eflra \2* F-reWire
Ovcrtlocklnfl
TIPUL SOLUŢIEI TIPUL SOLUŢIEI
| rttxf rficare rrutltlpilcjtrx | S 24
GA-8GE667 se a d r e s e a z ă i n p r i m u l rând IT7 MAX2 e s t e o placă d e bază c u c h i p s e t
i n t e g r a t o r i l o r si c e l o r c e d o r e s c o placă i845E şi e s t e destinată p l a t f o r m e i P4. 1.1-l.BJ 1

video on board.
AVANTAJE OFERITE
AVANTAJE OFERITE C i n e s-a f e r i t să c u m p e r e IT7 d i n cauza
Din p ă c a t e lipsesc o s e r i e d e dotări obişnuite l i p s e i c o n e c t o r i l o r PS/2 p o a t e a c u m să
p e n t r u s e g m e n t u l căruia l i e s t e a d r e s a t u n o p t e z e p e n t r u ITT MAX 7 c e oferă în p l u s şi
e x e m p l u ar f i s u p o r t u l d e r e ţ e a . Este s e r i a l ATA 1 5 0 . In p a c h e t se află u n a d a p t o r
disponibilă t e h n o l o g i a Q-Ftash c e n e p e r m i t e ce p e r m i t e conectarea u n u i d i s p o z i t i v IDE
r e a l i z a r e a u n u l u p d a t e d e BIOS într-un m o d p a r a l e l ATA i n c o n e c t o r u l S e r i a l ATA. A c e a s t ă
f a c i l . FSB-ul a s i n c r o n d i n t r e f r e c v e n ţ a c o n e c t a r e n u oferă u n spor d e p e r f o r m a n ţ ă
p r o c e s o r u l u i şi a l m a g i s t r a t e i PCI f a c e ( a t â t SiSoft S a n d r a c â t şi PCMark indicând
p o s i b i l u n o v e r c l o c k i n g agresiv. A m r e u ş i i d i f e r e n t e n e s e m n i f i c a t i v e ) . Totuşi a v a n t a j u l
f ă r ă n i c i o problemă sâ rulăm s t a b i l c u a d u s d e c a b l u r i l e subţiri s e r i a l ATA
p r o c e s o r u l P e n t i u m 4 la 1.7 GHz ridicat (a ergonomie! interioare a calculatorului este
11887 GHz d a r s p o r u l d e performantă n u a foarte important.
t r e c u t d e 1-2%.
CONCLUZIE
CONCLUZIE A b i t a r e a l i z a t o placă f o a r t e bună p e n t r u
Performanţele au fost bune dar Insuficiente P4 si s u n t mulţi u t i l i z a t o r i c a r e se v o r
p e n t r u a p ă t r u n d e i n p r i m e l e 10 i n t o p . bucura de reintroducerea conectorilor PS/2.

- " ^ " i h H . 7002


teste |
plăci de bazâ

E R E S Abit AT7 MAX2 C E E t a Abit KD7-RAID


Voltajul ajunge la maxim Chipsel
FSB
KT400
311/266/200
Multiplicator deblocat? Chipset KTaOO
FSS 333/266/200
(CP/PCI/ISO 1/5/0 AGP/PCI/15A 1/6/0
AMR/CNR/ACR D/a/o AMR/CN R/AC R 0/0/0
Tip memorie DDR400/31Î/266 Tip memorie DDR40O/333/266
Memorie maximă 4GS (4DIMM) Memorie maxima 4GB (4 DIMM)
USB 1.1 O/O USB 1.1 0/0
USB 2.0 B/B USB 2.0 4/6
Mofthhfldgi? KT40D Hortblindţe KT400
îjurhb' idţe VTB23S Southbrldge VTS235
ATA SerlalATA/lîl/100 ATA 133/100
Audio RMltck ALC650 Audio ALC6S0
RAID rtlehPolnl (O.I.O'l] RAID HPT 372
Eitra |Lan on board. 1 FlreWIre Eklra | Lan on board
Overclocking Overclocking
TIPUL SOLUŢIEI TIPUL SOLUŢIEI
Wudii'lr.are multiplicator Bx - 24* VtDdii-Liri iT[îr;lj«ÎDr|5x-1Bx
Este o soluţie bazată p e c h i p s e t - u l KT400, KD7-RAID e s t e u n a d i n c e l e m a i r e c e n t e
J1.10&- 2.325 V frindlMcdre voltaj
1

c u s u p o r t p e n t r u m e m o r i a DDR400 si c u o implementări p e n t r u p l a t f o r m a Socket A a UQOV- 2.325V

d o t a r e f o a r t e bună. L ..l:.i • ••if----- .••••<: in/n c o m p a n i e i A b i t . Chipseţul c e stă l a b a z a Selan iBQrJlr«vrD5ţv^ftj H/D/D
,

speciale: Volta} memorEi? l.<> V- ODîâri 5fjedale: DDR Z.55V -3.25 V


AVANTAJE OFERITE 3.Z5V a c e s t e i plăci d e bază e s t e K T 4 0 0 .

M u m e l e d e fAAX e s t e b i n e m e r i t a t , AT7-MAX2 AVANTAJE OFERITE


iQuâkel 64U.4S0 245.5 MO.4E0 244.1
b e n e f i c i i n d d e cea m a i bună d o t a r e d i n t r e | Scriau* Sam 643.4B0 162.7 Dotarea este mulţumitoare p e n t r u |ţ<?rlQiji 5ţtm 640<4S0 159.7
soluţiile S o c k e t A. O r i c e p a s i o n a t d e |j-[?M}r-20jlSE 64J.4B0 9065 majoritatea utilizatorilor dar punctul tare al | j D . ^ ? t f l 1 5 E 640.4BO BB6B
ISlSoft tandra Mem; ir*C 2090 |5i5oi( Sandra Mem. Int. 2077
o v e r c l o c k i n g e x t r e m si-ar d o r i o placă c u m • SiSort Eandra Mem. Ficat a c e s t e i plăci v i n e d i n p o s i b i l i t a t e a d e
2010 ISlSOft Sandra Mem. Float 1990
e s t e ÂT7-MAX 2. V o l t a j e l e o f e r i t e s u n t c u CPU Dnrystone 4261 s c h i m b a r e a m u l t i p l i c a t o r u l u i " A t h l o n XP. CPU Dhryslane 4212
a d e v ă r a t e x t r e m e , d a r f o l o s i r e a l o r fără CPU Wltelstone 2134 CPU Whetstone. 2130
Ştim că p a r e i n c r e d i b i l d a r a m î n c e r c a t
Dftk 26550 Dlslc 26555
cunoştinţe i n d o m e n i u ţ i o d o c u m e n t a r e |PC/J.ark2002 CPU 4690 a c e s t e x p e r i m e n t şi s i s t e m u l a f u n c ţ i o n a t
CPU 4573
temeinică p o a t e cauza d e f e c t a r e a Meoior:e 3432 i m p e c a b i l după c e a m s c h i m b a t v a t o a r e a Memorie 1349

i r e m e d i a b i l ă a c o m p o n e n t e l o r c a z în c a r e Evaluare (puncte) Evaluare ( p u n c t e ]


multiplicatorului. Rezultatele in j o c u r i sunt
| Performante jocuri 0.716
v e ţ i p i e r d e garanţia. f o a r t e b u n e m a i ales i n c o m b i n a ţ i e c u A i • :N I D.71S
|Performanle sintetice 0.772
|PErfnnnanle sintetice 0.765
CONCLUZIE 1 Butan 0.062 facilităţile d e overclocking. 1 Cotari 0.032
| Verdict 1.560 1 | Verdict 1.512
P e r f o r m a n ţ e l e f o a r t e b u n e si d o t ă r i l e d e CONCLUZIE
Contact Contact
vârf i-au adus l o c u l I i n t o p u l soluţiilor |D s;-UL:tn-
:
Tape Computer A b i t oferă şi o variantă a a c e s t e i plăci fără |D-;slri3u:tor lape Computer
S o c k e t A . Dotările f o a r t e b u n e se r e f l e c t ă 1 Telefon DÎ.1-33057B3 | Teleto.i 32I-33D57S3
RAID ţi c u 12 USD m a i i e f t i n ă . P u t e ţ i a l e g e
Iweb «ww.tape.ro |web www.tape.ro
insă si în preţul d e s t u l d e m a r e . | Garanţie 34 luni v a r i a n t a c a r e v i se potriveşte c e l m a i b i n e . | G arămie 24 luni

w w w . a s t r a l t v . r o w w w . a s t r a l . r o

VREAU MAI M U L T . V R E A U A S T R A L T E L E C O M
I teste
plăci v i d e o

ABIT SILURO GF4 TI4200 OTES I HERCULES 3D PROPHET 9000


Dorinţă de overclocking cu un Suport complet DirectX 8.1

S O L U Ţ I E Şl DOTĂRI S O L U Ţ I E Şi DOTĂRI
SOLUŢIE Şl DOTĂRI

c e a r e l a bază c h i p - u l G e F o r e e 4 Ti42Q0 51 e s t e j|t3|3mlCT|fcEff? n u m e l e ABIT c e e s t e dotată

dotată c u 64MB m e m o r i e DDR la 3.6ns p r o d u s a de c u 12BMB m e m o r i e ODR S a m s u n g t:


H y n i x . Placa beneficiază d e s i s t e m u l d e răcire 2ns, DVI si T V - o u t . P l a c a respectă •. . •
QTE5. Desi p r o c e s o r u l e s t e r ă c i t b i n e f r e c v e n ţ a s t a n d a r d a d i c ă '325MHz p e n t r u p r o c e s o r

a c e s t u i a e s t e d e 2 7 5 M H z , în s c h i m b m e m o r i i l e 620MHz m e m o r i a . 1
fără s i s t e m d e răcire au frecvenţa d e 553MHz.

FACE OVERCLOCK1NG7
POT FACE OVERCLOCKING? ',u. [uliJn^ljr'rJ;;:. ţf\aI>iii]piţji\n lh,U :• istă n i c i u n
POT FACE OVERCLOCKING?
e această placă.

CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?

CARE ESTE NIVELUL PERFOF ir^Fi5H?J"iT«iBh'iiTH<>iT 4 = i n J * J i l BHKIIT^^

CARE ESTE NIVELUL PERFORMANŢEI?


O f i l i i : p|pi-.^iiku loimiîi: [rilcl; tiilb'i 1 if^TTi|i 1 pil :Sjn''i^fcui^.':

E C E M A I P O T G Ă S I ÎN PACHET? CO-ul cu d r i v e r i d e i n s t a l a r e , c a b l u r i d e T V - Q u t ,
: M A I P O T GĂSI Î N ;l t i v ali^V'J'ilii fli'i Ipr.^1l';itf"-: lPIţi^1 Cq>n cablul p e n t r u a l i m e n t a r e a suplimentară, un
ni ni. ilHlflaş! ir; •Out si m a n u a l u l c u a d a p t o r DVi-VGA si m a n u a l u l c u i n s t r u c ţ i u n i d e
lif$>j{TiP'V.^I<: ins
f. iiigipgbiili

CONCLUZIE
Iz CONCLUZIE
CONCLUZIE anţajos p i u
-'.-;<!'( .^ilIyţTTi"-"'. i ^ i ; - u<„ .^^îVJTr- ^11 'p;iii'£fsi-nfli. rrr'ţeltJ
8.1 şi
.D'loln'ia'.ioT-- rt;. la.il••i-l.^-. . '•
-e •|i)gS. i--:Vn|';i!l»lirp> '
, îhâ'iWiŢtiissi.liU j i h i i t i . i ^ i ţ y ^ i i i ; |oiişiji|iniţv,

•-I '

- OBS
f ' v:-i- :m
T< r

L o o i e r (jius r a m hVrcmrjne de / ns ai-nit n Kr=i


FiF)
csita l
standard motJ radre

Rezult .Uf tcilc1280


RezulLiUc Ies Le Dol.ilii Iphnlce De Ui Iii iL'fiiiitiî Rezultai o test DcUM) t e h n i c e
:2E8 96a i CNpset Ga Fort e4 1132011 5373 Chlpwt Ftadeon 9000 pOMarEocHs 1280 1208S :Npwt Radeon 9 700 PBO
:60S 7591 Memorie 64MB Hynix, 3.6« 1603 4024 Memoria 12BM3 Hyntc 5ns 1630 10190 "Lemorie 1 .•tu •:. ZTK
ICJIU'-'? i 12B3 183.0 video In n 1230 BB.1 Video In • quake 3 1230 238.9 Vkfeo In
• •
1603 135.1 Frecventa t hlpset 275 MHz 1630 62.1 Frecventa ehiptet 250 MHz 1600 139.5 -recventă tiiipset 225MHz
[SerlnjJ Sam I1B3 113.8 Frecventa memorie 553 MHz 1230 65.5 Frecventa mem arie 400 MHZ 1230 129.4 :
rKven,;a memorie 620MHz
1603 84.2 Dirat Head ] • 1600 46.9 Dual Head • 1600 109.3 Dual HP^H •
2296 TV-Out/DVI n/'j 2226 TV-Out/OVI Ividec Mark H922 TV-Out/DV| •7
|Q7a4, P913, F6O0 1 |Q693, P717, FS12
I Distribui Lor T i j * CIT -. IDistribuitor l u i i Snrt f STA f DistdQuilcr iTup* Coniputer
iPeiVcrmanta \2,04* Web wvw.tape.ra | Performanta î.iaa VJeh ILOI^:L. I.''!x.-:r.oiriLU"j;r- .rj
3
Perlarmaniâ 2.517 Wen lww.tape.ro
•felelor. 231.67.6^/345.55,05 Ootarl 0.010 Telefon 021-330.23.92
IVerrJtel |v-?Tdlct Preţ Verdiit ' • 1
Preţ 3S9S

m
noiembrie 2002
In acest car c u fân E X I S T A U N A C !

s, c a l u l u i î i l i p s e ş t e o p o t c o a v ă , o m u l u i îi lipseşte u n nasture d e la cămaşă,

iar cea de-a doua căruţă are pană p e spate. T o a t e aceste amănunte le ştim d e l a

graficianul nostru, care foloseşte o placă v i d e o I n n o 3 D Tornado, G e F o r c e 4 M X ,

A G P 8 x , etc. E s i n g u r u l care le v e d e p e toate...

CSoiMVSOFT
Vi THE HARDWARE COMPANY

R O M S O F T S A Mareşal A v e r e s o u 8-10 Tel/Fax: 2 2 4 03 33 o f f i c e @ r o m s o f t . r o Bucureşti


I teste
produse diverse

PQI TRAVEL FLASH Samsung SpinPoint 60GB I Hercules ProphetView 920 | Pine SM200C+

MP 3 şi anb-shoc
ReaderA unde-'

• 5 UltraPro . 021-211.70.90 9_9;;4S Deck Computers • 021-221.74.00 6 2 3 $ Ubi Soft • 021-231.67.69 9.9$ Spot • 021-411.06.75

CE liSTE? CE E S Ţ E ? GE'ESTE?
U n d i s p o z i t i v c u a j u t o r u l căruia se Un h a r d disk p r o d u s de S a m s u n g c u Un m o n i t o r c u d i s p l a y TFT LCD Este t i n p l a y e r p o r t a b i l MP3 si CD
p o t c i t i sau s c r i e d a t e în 6 d i n c e l e capacitatea de 6 0 G b , v i t e z ă d e A c t i v e M a t r i x si o diagonală de 17" care i c l u d e un încărcător p r o p r i u
m a i c u n o s c u t e cârd-uri b a z a t e pe rotaţie a p l a t a n e l o r de 72Q0rpm, l a o rezoluţie maximă suportată d e p e n t r u a c u m u l a t o r i . SMZ0QC+ e s t e
m e m o r i a Flash: C o m p a c t Flash, b u f f e r de 2MB şi t i m p d e a c c e s d e 1280x1024 la 75Hz. d o t a t c u u n d i s p l a y LCD si un
Microdrive, Smart Media Card, 8 , 9 m s . H a r d d i s k - u l se c o n e c t e a z ă egalizor audio de 5 benzi.
M e m o r y 5 t i c k , Secure D i g i t a l Card p r i n i n t e r m e d i u l p o r t u l u i IDE si DE CE "DA"7,
Si M u l t i m e d i a C a r d . suportă • rată d e t r a n s f e r M o n i t o r u l are opţiunea d e •DE CE "DA"?"
" t e o r e t i c ă " de 100M8/S. a u t o c o n f i g u r a r e , c e e a c e simplifică Pe lângă d i m e n s i u n i l e sale m i c i ,
DE CE "DA"? m u l t s e t a r e a de c ă t r e u t i l i z a t o r . i n c l u d e r e a unui încărcător p r o p r i u
Se c o n e c t e a z ă p r i n i n t e r m e d i u l DE;CE "DA'.'? D i a g o n a l a d e 17" e s t e r e a l ă , c e e a p e n t r u a c u m u l a t o r i $! p r o t e c ţ i a
p o r t u l u i USB 1 . 1 , iar i n s t a l a r e a Utilizează t e h n o l o g i a N o i s e G u a r d ce o a p r o p i e f o a r t e m u l t de c e a a antî-shock d e 50 d e s e c u n d e p e n t r u
e s t e f o a r t e simplă. Se p o a t e i n s t a l a pentru reducerea zgomotului m o n i t o a r e l o r de 19" CRT. Unghiul CD-urile a u d i o , măresc
pe o r i c e t i p d e c a l c u l a t o r , p r o d u s de m o t o r u l p l a t a n e l o r şl de v e d e r e e s t e de 1 5 0 d e g r a d e i a r p o r t a b i l i t a t e a şi siguranţa în
constituind un avantaj f o a r t e mare c a p e t e l e de c i t i r e . H a r d d i s k - u l contrastul este de 3 5 0 : 1 . f o l o s i r e a a c e s t u i a p a r a t . în p l u s
p e n t r u u t i l i z a t o r i i de n o t e b o o k - u r i . o f e r ă o rată d e t r a n s f e r f o a r t e SMC200+ suportă ID-3 Tag
Cu a j u t o r u l l u i se p o t c o p i a , bună a t â t l a s c r i e r e c â t şi l a c i t i r e DE CE "NU"? v e r s i u n i l e 1 şi 2 p e n t r u
adăuga sau şterge d a t e d i n o r i c a r e si se î n c ă l z e ş t e f o a r t e puţin. La rezoluţii m a r i c a r a c t e r e l e de r e c u n o a ş t e r e a t i t l u r i l o r fişierelor
c a r d de m e m o r i e F l a s h s u p o r t a t . La B u f f e r - u l d e 2MB asigură o c r e ş t e r e culoare mov suprapuse peste MP3. SMC200+ e s t e c a p a b i l să
PC-urile c u s i s t e m e de operare a p e r f o r m a n t e l o r în t i m p u l f u n d a l n e g r u s u n t d u b l a t e de c i t e a s c ă o r i c e f o r m a t d e CD ţ i
W i n d o w s Me şi W i n d o w s XP nu e s t e a c c e s ă r i i r e p e t a t e a fişierelor d e c u l o a r e a roşie. P r a c t i c , rezoluţia CD-RW e x i s t e n t . P o a t e c ă u t a în
necesară i n s t a l a r e a d r i v e r i l o r . dimensiuni mici. utilizabilă e s t e c e a de 1 2 8 0 x 1 0 2 4 s u b d i r e c t o a r e p e n t r u găsirea
d e o a r e c e la rezoluţii m a i m i c i fişierelor MP3.
DE C E - " N U " Î DE: CE "NU"? c a r a c t e r e l e se văd îngroşate
Acest dispozitiv nu este o Nu b e n e f i c i a z ă d e performantele a n o r m a l şi n e c l a r e . M o n i t o r u l se DE CE "NU"?
necesitate, deoarece majoritatea i n t e r f e ţ e i ATA 1 3 3 , a c e s t a conformează s t a n d a r d u l u i T C O 95 T r e c e r e a l e n t ă d e la o m e l o d i e la
produselor c a r e folosesc card-uri f u n c ţ i o n â n d d o a r pe ATA 1 0 0 . şi n u TCO 99 c a r e e s t e c e l m a i n o u . a l t a , lipSa u n u i f i l t r u "Loudness"
Flash a u p o s i b i l i t a t e a de conectare p e n t r u c o r e c ţ i a s u n e t u l u i $t r i s c u l
la PC p e n t r u c o p i e r e a sau CE C O N Ţ I N E P A C H E T U L ? CE C O N Ţ I N E PACHETUL? d e a f i s c ă p a t pe j o s . Nu a r e n i c i
Ştergerea d a t e l o r . H a r d d i s k - u l e s t e p r e z e n t a t în Un CD c u d r i v e r i d e i n s t a l a r e , u n un m o d de conectare la un PC.
f o r m a t bulk fiind ambalat intr-o manual de utilizare, alimentatorul
CE C O N Ţ I N E PACHETUL? cutie de'plastic pentru a fi f e r i t de m o n i t o r u l u i şi s u p o r t u l m e t a l i c d e CE C O N ŢI N E :PAC H ET U L?
Un c a b l u p r e l u n g i t o r USB, CD-ul c u d e s c ă r c ă r i e l e c t r o s t a t i c e . împreună c a r e se fixează m o n i t o r u l . P l a y e r - u l SMC200+, un s e t d e c ă ş t i ,
driveri de instalare pentru Windows c u e l s u n t l i v r a t e şi ^ şuruburi. u n a d a p t o r d e 4,5 Volţi c a r e e s t e
9 8 şi W i n d o w s 2000 şi o broşură c u . CONCLUZIE folosit pentru alimentarea
instrucţiuni de i n s t a l a r e . CONCLUZIE Oferă o c a l i t a t e a i m a g i n i i f o a r t e î n c ă r c ă t o r u l u i i n t e r n şi u n m a n u a l
Este o u n i t a t e silenţioasă c a r e bună d i n p u n c t de v e d e r e a l de u t i l i z a r e .
CONCLUZIE o f e r ă p e r f o r m a n t e b u n e ţi c l a r i t ă ţ i i , d a r l a t e n ţ a m a r e a.
Este un dispozitiv c o n s t r u i t p e n t r u reprezintă o alternativă bună l a d i s p l a y - u l u i si s c h i m b a r e a CONCLUZIE
o u t i l i z a r e simplă si rapidă f i i n d alte f i r m e consacrate care produc n u a n ţ e l o r c u l o r i l o r în f u n c ţ i e de Este u n a p a r a t c e o f e r ă u n s u n e t
u t i l în lipsa a p a r a t e l o r c a r e hard disk-uri. poziţia d i n c a r e se p r i v e ş t e s u n t plăcut. Principalele a v a n t a j e sunt
utilizează card-urile de memorie dezavantaje f o a r t e mari care nu î n c ă r c ă t o r u l i n c l u s si p r e ţ u l d e s t u l
p e r m i t incă înlocuirea m o n i t o a r e l o r
Detalii tehnice de m i c .
CRT. P r e ţ u l e s t e a t r a c t f v ,
Format: 3,5" • Capacitate: 60GB •
Viteza: 7200rpm • Timp acces: 8,9m5
buffer: 2MB • Interfaţa: ATA 100
Detalii tehnice Performanţe Detalii tehnice Detalii tehnice
-Conectare USB HD Tach 2.61: Citire - 43807kps (maximi Diagonala; 17" • Tip -TFT LCD Active CD si MP3 • 10 ore playback - egalizator
Posibilitate de transfer de pe mediile de 11119kps minim, 36586,9kps medie matrix • 0.26 dot pltch • Unghi de 5 benzi Inclus • LCD display • anti-shock
stocare: Compact Flash, Microdrive, Scriere - 24359,0 mărim, 12946 minim, vedere de 150 de grade * Contrast - 50 secunde • Built in charger
5mart Media Card, Memory Stick, Secure 20319 medie • Utilizare procesor 2.9S 350:1 - Latenţa <30 ms • Rezoluţia ID-3 Tag v1 ţi V2"
Digital Cârd si Multimedia Card • TTmp "acces: 13,3ms maxima: 12B0xi024/75Hz • TCO 95

J I

nriembriE 20(12
teste
produse diverse

POWER NewQ Samsung SW-240 Sony DRU110A TEAC CD-552E

i.uneţu.l "spart " î n 7 Stabilitate cu buffer Uri format de unitate TEAC a sărit.pragul
şi îmbunătăţit de 8MB care nu se impune de 40X

*utm Po—

•mw ci* va m. -uz.

~n~i iiTruniii

M i .
W.9.S 5 p o t - 0 2 1 - 4 1 1 . 0 6 . 7 5 51.SS D e c k - 021-221.74.00 299.9Ş S p o t - 021-411.06.75 36.6S Depozitul de calculatoare.021-221.73.77

CE'ESTE; CE E S T E ; CE E S T E ? ,CE E S T E ?
Este u n e g a l i z o r h a r d w a r e d e s u n e t O u n i t a t e d e s c r i e r e / r e sen e r e c a r e Este o u n i t a t e internă d e Cu a c e a s t ă u n i t a t e , TEAC a
cu 7 benzi c a r e p o a t e aplica suportă o r i c a r e d i n f o r m a t e l e CD s c r i e r e / c i t i r e DVD+RW/CD-RW. t r e c u t p r a g u l d e 40X schimbând
s u n e t u l u i e f e c t e 3D 5RS. l a v i t e z a maximă d e 40X • s c r i e r e si U n i t a t e a p o a t e să s c r i e î n t o t o d a t ă şi d e s i g n - u l p a n o u l u i
12X - r e s c r i e r e . U n i t a t e a este f o r m a t e l e DVD+RW şl DVD+R la f r o n t a l . U n i t a t e a funcţionează l a
d o t a t ă c u u n b u f f e r d e 8MB ţ i v i t e z a maximă d e 2,4X, i a r c i t i r e a v i t e z a maximă d e 52X şl în plus
Se p o a t e c o r e c t a s u n e t u l după utilizează t e h n o l o g i a J u s t L I n k DVD-urilor e s t e e f e c t u a t ă l a BX. este dotată c u un b u t o n d e
preferinţele u t i l i z a t o r u l u i chiar p e n t r u e v i t a r e a situaţiilor d e V i t e z a c i t i r i i p e CD e s t e d e 32X i a r "forward" care nu a fost prezent
dacă placa de sunet i n c l u d e un " b u f f e r u n d e r r u n " . C i t i r e a CO-urilor s c r i e r e a ţ i r e s c r i e r e a s u n t ta 12X niciodată l a u n i t ă ţ i l e TEAC.
e g a l i z o r p r o p r i u . Este s i m p l u d e se f a c e la v i t e z a m a x i m ă d e 4 0 X . ( s c r i e r e ) r e s p e c t i v 10X ( r e s c r i e r e ) .
i n s t a l a t si n u necesită n i c i u n DE CE "DA"?'
d r i v e r d e i n s t a l a r e sau configurări DE,CE " D A " ? : D E CE " D A " ? TEAC CD-552E a r t r e b u i să o f e r e o
s u p l i m e n t a r e . Practic poate f i U n i t a t e a p r o d u c e f o a r t e puţin Beneficiază d e a v a n t a j u l s c r i e r i i p e rată m a i m a r e d e t r a n s f e r odată cu
f o l o s i t pe orice c a l c u l a t o r d o t a t c u z g o m o t în t i m p u l f u n c ţ i o n ă r i i , f o r m a t u l DVD+RW, p e c a r e î n c a p f o l o s i r e a v i t e z e i d e 52X. Design-ul
o placă d e s u n e t . Poziţia frontală b u f f e r - u l d e 8MB asigură u n f l u x 4,7GB d e d a t e d e o r i c e t i p , p a n o u l u i c e n t r a l e s t e s c h i m b a t . Pe
d e m o n t a r e în carcasă ÎL f a c e uşor constant al datelor, iar tehnologia c a p a c i t a t e a disponibilă m u l t m a i a c e s t a se găseşte şi u n b u t o n d e
accesibil pentru utilizator. J u s t L i n k elimină p o s i b i l i t a t e a mare fiind principalul avantaj fată " p l a y / f o r w a r d " alături de b u t o n u l

întreruperii f l u x u l u i d e d a t e i n d e CD. F o r m a t u l DVD+RW s-a i m p u s pentru eject/load.

t i m p u l s c r i e r i i . S a m s u n g SW-240 d e j a p e piaţă m a i m u l t d e c â t DVD-


Dispozitivul introduce distorsiuni d i s p u n e d e un s i s t e m f o a r t e b u n d e R/DVD-RW. U n i t a t e a d i s p u n e d e DE CE; " M U " ?
a r m o n i c e în cazul folosirii u n u i c o r e c ţ i i a e r o r i l o r în t i m p u l c i t i r i i . JustLink pentru buffer underrun. C i t i r e a e s t e d e t i p CLV ( C o n s t a n t
nivel mai mare al semnalului. L i n e a r V e l o c i t y ) c e e a ce înseamnă
P o t e n ţ i o m e t r e l e e g a l i z o r u l u l au o c ă u n i t a t e a păstrează o rată d e
p r e c i z i e scăzută e v i d e n ţ i a t ă p r i n U n e o r i u n i t a t e a scrie cu o viteză V i t e z a d e s c r i e r e p e f o r m a t e l e CD t r a n s f e r constantă si egală c u c e a
c r e ş t e r e a neconstantă a m a i m i c i d e c â t c e a indicată d e e s t e p r e a mică în c o m p a r a ţ i e C u iniţială obţinută l a c i t i r e a d i n s p r e
semnalului. p r o g r a m u l de scriere. u n i t ă ţ i l e obişnuite d e s c r i e r e . i n t e r i o r u l CD-ului. Viteza medie
afişată d e Hera CD S p e e d a f o s t d e

C.ţ aij-lŢ..lNE PACHETUL? a p r o x i m a t i v 18X. U n i t a t e a consumă

Două c a b l u r i c u m u f e j a c k - s t e r e o la Un CD c u p r o g r a m u l N e r o B u r n i n g Programul d e scriere BsRecorder resurse m a r i d i n p a r t e a

a m b e l e c a p e t e , o placă c u m u f e Rom 5 . 5 , u n m a n u a l d e u t i l i z a r e ţ i impreună c u u t i l i t a r u l MyDVD 3.0 procesorului.

l i n e - i n şl l i n e ^ o u t c a r e se un c a b l u a u d i o a n a l o g . ce poate f i folosit pentru


conectează prin i n t e r m e d i u l unul r e a l i z a r e a compilaţiilor p e DVD ţ i


cablu de egalizor ţi un manual c u p e n t r u c o d a r e zonală, WinDVD, u n U n i t a t e a e s t e p r e z e n t a t ă în f o r m a t
instrucţiuni d e I n s t a l a r e . Este o u n i t a t e d e s c r i e r e stabilă, DVD-RW d e 4 , 7 G B . b u l k împreună_cu u n c a b l u IDE, u n

i
c u p e r f o r m a n ţ e f o a r t e b u n e ce c a b l u a u d i o şi şuruburi d e f i x a r e .
reprezintă • a l t e r n a t i v ă e x c e l e n t ă
Deşi n u e s t e s t r i c t necesar, c u p e n t r u cei c a r e doresc o u n i t a t e d e Capacitatea mare de stocare pe
a j u t o r u l l u i se p o a t e mări c a l i t a t e a scriere performantă la un preţ f o r m a t u l DVD+R/DVD+RW şi In a f a r ă d e c o r e c ţ i i l e d e e r o r i c a r e
s u n e t u l u i la o r i c e c a l c u l a t o r d o t a t avantajos. s t a b i l i t a t e a în funcţionare s u n t sunt f o a r t e bune unitatea chiar nu
c u o placă d e s u n e t . a v a n t a j e l e c e recomandă a c e a s t ă prezintă a l t e a v a n t a j e f a ţ ă d e
unitate) v e c h i u l m o d e l d e 40X.
Scriere CD de 650MB - 3,12 minute la 40x
• citire medie(CO) - 32,16 • timp
Detalii tehnice Detalii tehnice
acces(CD) - 91ms • ocupare procesor(CD)
- 1K=1K. 2x=2S, 4x=5S, 8x-9!( - timp mod conectare - IDE • buffer - 2MB •
- 7 benzi de egalizare i i i 1,1,11
e j e c t - 1,33 sec • timp load -1,03 • Viteza scriere/rescriere DVD - 2,4X •
- amplitudinea semnal: +/- 10db mod conectare - IDF • buffer - 256k
timp recunoaştere - 4,57 • Sandra 1791 Viteza scriere C0 - 12X • Viteza rescriere
- alimentare: Intemâ din sursa Viteza maximă de citire - 52X
- CloneCD - 2.44 CD - 10X • Viteza d t l r e DVD/CD 8X/32X
calculatorului
- mod fixare: într-un spaţiu de 5,25" Performanţe Performanţe
Detalii tehnice
- buton de volum Inclus Scriere DVD de 4,68GB - 22,9 minute la Nero CD Speed: viteza medie de citire -
- include un indicator de nivel al mod conectare - IDE • buffer - BMB • 2,4X • Scriere CD de 649MB - 6,38m1nute 17.99X • timp mediu de acces - B7ms
semnalului Viteza scrie re/rescriere 40x/12x • la 12X • citire medie(CD) - 23,28 • timp ocupare procesor - 1X =5%, 2X^10*.
Viteza citire CD - 40x • JustLInk -' acces(CD) - 141ms-ocupare procesor(CD) - 4x-2Cffl, 8X'39!( • spin up - 1,90sec
protecţie buffer underrun 1*=1K, 2x=2X, 4x=6K, Hx=31X • spin down - 3,10sec • eject - 2,5 sec

,•••* • • • •

noiembrie 2Q02
| teste
produse diverse

HP Deskjet 450CBi SyncMaster 959NF RoverScan Slim Fiat Digital • Samsung Desktop

P r o f e s i o n i ş t i . î n V â r f u

•• • /. • iş •'are:

329EHP interactive Center. 021-222.20.72 :14E Deck Computers • 021-221.74.00

CE ESTE? CE" E5T •


Imprimantă c o m p a c t ă p e n t r u Este u n u i d i n t r e c e l e m a i b u n e Un m o n i t o r c u d i s p l a y T F T LCD O tastatură c u f u n c ţ i i m u l t i m e d i a şi
tipărirea c u o rezoluţie d e până l a m o n i t o a r e CRT p r o d u s e d e S a m s u n g A c t i v e M a t r i x şi o diagonală d e 1 5 " I n t e r n e t şi u n m o u s e o p t i c c u 3
4800x1200 d p i de pe calculatoare c a r e a r e l a bază u n t u b la o rezoluţie maximă s u p o r t a t ă d e b u t o a n e şi s c r o l l , a m b e l e fiind
d e s k t o p , n o t e b o o k , PDA sau d e p e Diamondtron c u diagonala de 19". 1280X1024 ia 75Hz. M o n i t o r u l p r o d u s e d e S a m s u n g . T a s t a t u r a se
c o m p a c t f l a s h . Imprimă p e m e d i i d i s p u n e şi d e c o n e c t o r D V I . p o a t e c o n e c t a l a PC p r i n
c u d i m e n s i u n i până la 216x356 m m . I n t e r m e d i u l p o r t u l u i PS/2, i a r
Imaginea este de o m a r e acurateţe mouse-ul p r i n i n t e r m e d i u l p o r t u l u i
DE CE " D A " ' datorită d o t pitch-ului d e 0 , 2 4 m m M o n i t o r u l a r e opţiunea d e USB.
C o n e c t a r e a se realizează p r i n şi î n plus p e n t r u a p r o f i t a l a m a x i m a u t o c o n f i g u r a r e , c e e a c e simplifică
p o r t u l p a r a l e l , USB 2 . 0 sau w i r e l e s s de capacităţile t u b u l u i m u l t setarea m o n i t o r u l u i de către
(infraroşu sau b l u e t o o t h ) . A r e Diamondtron monitorul include o utilizator. Diagonala d e 15" este C e l e m a i i m p o r t a n t e funcţii
v i t e z e d e tipărire c o l o r d e până la funcţie p e n t r u r e g l a r e a focalizării r e a l ă , c e e a ce o a p r o p i e f o a r t e I n t e r n e t şi m u l t i m e d i a p o t f i
B p a g i n i p e m i n u t , în s e t a r e a v e r t i c a l şi o r i z o n t a l , Funcţia m u l t d e cea a m o n i t o a r e l o r d e 17" a c c e s a t e d i r e c t d e p e tastatură
" m o d e " , ţ i încorporează c e a m a l " h i g h l t g h t z o n e " e s t e folosită CRT. C o n t r a s t u l e s t e f o a r t e b u n - prin i n t e r m e d i u l celor 20 de
r e c e n t ă t e h n o l o g i e HP P h o t o r e t IV. p e n t r u m ă r i r e a luminozităţii d o a r a 4 5 0 : 1 , iar m o n i t o r u l poate f i f i x a t
b u t o a n e d e d i c a t e . Mouse-ul o p t i c
D i m e n s i u n i l e m i c i si a u t o n o m i a u n e i părţi d i n suprafaţa e c r a n u l u i . pe p e r e t e p r i n i n t e r m e d i u l
o f e r ă o rezoluţie e x c e l e n t a şl o
m a r e (datorată unei b a t e r i i l i t i u - M o n i t o r u l e s t e c e r t i f i c a t TCO 9 9 . piciorului de fixare.
a c u r a t e ţ e f o a r t e bună datorită
i o n c e p e r m i t e t i p ă r i r e a a 350
Inexistenţei pieselor I n miţcare ţi a
p a g i n i / î n c ă r c a r e ) oferă
s i s t e m u l u i o p t i c p r e c i s . Mouse-ul
portabilitate ridicată.
G e o m e t r i a i m a g i n i i n u se p o a t e Unghiul vertical d e vedere este m i c e s t e uşor d e u t i l i z a t datorită
r e g l a aşa d e p r e c i s p e c â t n e - 110 g r a d e , i a r La rezoluţiile m a i d i m e n s i u n i l o r sale m i c i .
| DE CE " H U " ? aşteptam la preţul m o n i t o r u l u i . mici d e 1024x768 c a r a c t e r e l e sunt
Nu o r i c i n e a r e n e v o i e d e o a f i ş a t e n e c l a r şi îngroşate.
i m p r i m a n t ă mobilă c u t o a t e că CE C O N Ţ I N E PACHETUL? Rezoluţia c e a m a i p o t r i v i t a e s t e d e F o a r t e mulţi u t i l i z a t o r i s-au
d i m e n s i u n i l e m i c i sunt un avantaj Cablul de a l i m e n t a r e , un cablu 1024X768. D o t pitch-ul de 0 . 2 9 m m obişnuit c u a c c e s a r e a normală a
pentru orice birou. USB, instrucţiuni d e u t i l i z a r e ;1 este c a m mare. browser-.ului w e b şl găsesc inutilă o
c e r t i f i c a t internaţional d e t a s t a t u r ă I n t e r n e t sau m u l t i m e d i a .
CE C O N Ţ I N E PACHETUL? garanţie.
3 c a r t u ş e (2 n e g r u şi u n u l t r i - c o l o r : Alimentatorul, cablul de
cyan. magenta, galben), adaptor CONCLUZIE- a l i m e n t a r e , un c a b l u VGA, u n c a b l u I n a m b e l e c u t i i se găsesc m a n u a l e
de c u r e n t , cablu de a l i m e n t a r e , Folosirea unui t u b D i a m o n d t r o n DVI şi m a n u a l u l c u instrucţiuni d e d e u t i l i z a r e si CD-uri c u d r i v e r i d e
c a b l u p a r a l e l , b a t e r i e şi un g h i d d e conferă acestui m o n i t o r o c a l i t a t e instalare. i n s t a l a r e . I n c u t i a m o u s e - l u i se
r e f e r i n ţ ă c o m p l e x c u instrucţiuni în a i m a g i n i i m u l t m a i bună d e c â t a găseşte ţ i u n a d a p t o r PS/2-USB
limba română. monitoarelor cu tuburi clasice care
deţin u n s i n g u r t u n d e e l e c t r o n i . Dimensiunile sale m i c i ,
CONCLUZIE Monitorul este d o t a t cu un m e n i u posibilitatea de fixare pe perete, Sistemul o p t i c al mouse-lui este d e
Un p r o d u s f o a r t e i n t e r e s a n t . OSD ( o n s c r e e n d i s p l a y ) d e t a l i a t c o n t r a s t u l f o a r t e m a r e şl un real folos prin eliminarea
Imprimarea imaginilor foto digitale p r i n i n t e r m e d i u l c ă r u i a se p o t r e g l a p o s i b i l i t a t e a d e c o n e c t a r e DVI s u n t posibilităţii d e d e p u n e r e a m i z e r i e i
pe h â r t i e specială ne-a i m p r e s i o n a t i n d e t a l i u g e o m e t r i a şi f o c a l i z a r e a a v a n t a j e c a r e recomandă a c e s t pe c o m p o n e n t e l e î n m i ş c a r e .
prin rezultatele deosebite. imaginii. monitor. Butoanele tastaturii nu produc
z g o m o t m a r e la apăsare.
Detalii tehnice

Viteză t i p ă r i r e A 4 : 9 p a g i n i p e
m i n u t , 8 p a g i n i c o l o r ( f a s t ) , 0.5
E talii tehnice
Diagonala - 1 5 '
pagini f o t o color pe m i n u t ; Tip-TFTLCDActivematrix • 0.29 dot
rezoluţie t i p ă r i r e c o l o r : 4B00 x pltch » Unghi de vedere de 150 de grade
-diagonala 19" orizontal si I l O g r a d e vertical
1 2 0 0 d p i ; c o n e c t a r e PC: USB 2 . 0 ,
- CRT Diamondtron Contrast - 450:1
p a r a l e l , i n f r a r e d ; d i m e n s i u n i : 338 x Latenta - <30 ms
- 0.24 dot pltch Mod deconectare mouse: USB
8 2 . 5 x 164 m m ; g r e u t a t e ( i n c l u s i v - Rezoluţia maxima - 2048X1536/60Hz. Rezoluţia maximă - 1024*768/75Hz.
Mod de conectare t a s t a t u r i : PS/2
b a t e r i i ) : 2.0B Kg - TCO 99 TCO 99
Mouse: 3 butoane si scroll, optic

• • • • • • • •

m .
PREMIUL I
i m p r i m a n t a

h p P h o t o S m a r t 1 3 0

T A L O N P A R T I C I P A R E
Completează şi trimite acest talon la adresa:
XtremPC - Str.Puskin 18 Bucureşti 1 c o
N u m e : P r e n u m e : . cu

c
Telefon: E-mail:

Menţiuni:
Ultima tehnologie h p de Camera digitala
Premiile sunt oferite de:
I m p r i m a r e cu j e t d e c e r n e a l a e s t e : h p P h o t o S m a r t 850 are:
H e w l e t t - Packard România
1.3 m e g a p i x e l i
www.hp.com.ro P h o t o R E t II
3.1 m e g a p i x e l i
P h o t o R E t III
4.1 megapixeli
T e r m e n u l l i m i t ă a l c o n c u r s u l u i - 23 d e c e m b r i e d a t a poştei P h o t o R E t IV
Câştigătorii v o r f i anunţaţi i n numărul 39 X t r e m P C
hardmail
I hardmail

f o r u m X P C
SIS 6 4 8 SAU SIS745? G H z , după această f r e c v e n ţ ă e l e
P u t e ţ i c i t i a i c i c e l e m a i i n t e r e s a n t e întrebări si răspunsuri a p ă r u t e Doresc să-mi f a c u n u p g r a d e c u o frânând s i s t e m u l . SDRAM a u o
p e f o r u m u l s i t e - u l u i w w w . x t r e m p c . r o . Vă a ş t e p t ă m si p e v o i să placă d e bază f o a r t e bună: S h u t t l e l ă ţ i m e d e bandă d e 8 0 0 MB ( l a 100
p a r t i c i p a ţ i alături d e n o i la discuţii d e s p r e d o m e n i u l h a r d w a r e . AS45GTR. A r t r e b u i să-mi f a c MHz) s a u 1.06 GB ( l a 133 M H z ) .
p r o b l e m e în privinţa stabilităţii? Voi DDRAM 2 0 0 şi DDRAM 2 6 6 rulează t o t
FORUM: Benchmark & Overclocki c e a ţ i alege? SiS648 e s t e m a i b u n ca la 100 MHz sau 133 d a r p r i n
SI5745? în j o c u r i p o t a v e a p r o b l e m e t e h n o l o g i a " D o u b l e Data R a t e " (DDR)
c u chipseţul? t r i m i t d a t e a t â t la î n c e p u t u l
Marius Laurenţiu s e m n a l u l u i d e c e n s cât şl l a sfârşitul

BIOS, s p r e ruşinea m e a , d e s p r e
Ir iq c a r c a s a c a l c u l a t o r u l u i . Totuşi
a c e s t u i a , rezultând o teoretică

S p r e a d S p e c t i u m n u ştiu p r e a Placa S h u t t l e AS45GTR reprezintă o d u b l a r e a p e r f o r m a n t e l o r ( i n practică


a c t i v â n d opţiunea se constată o
m u l t e , i n c a r t e a plăcii m e l e z i c e uşoară s c ă d e r e a p e r f o r m a n t e i . a l e g e r e bună sl n u a r t r e b u i să îţi l u c r u r i l e nu stau chiar aşa). Memoria

"enable/disable spread spectrum RDRAM foloseşte o t e h n o l o g i e


* Corbu'
m o d u l a t e " ! Iar d e s p r e proprietară Rambus şi se bazează p e
Adevărat că o s i e p e n t r u
•'CPU/CHIP/PC1/AGP Skew un sistem m a t r i c i a l . Performanţele
reducerea interferenţelor
A d j u s t " n i c i a t â t . Faza d u r a e că electromagnetice... dar pentru RDRAM s u n t s u p e r i o a r e c e l o r
In m a n u a l s p u n e la t o a t e : " l e a v e m e m o r i i DOR, c â n d se foloseşte o b ţ i n u t e d e DDRAM d a r n u j u s t i f i c a
t h i s f i e l d a t d e f a u l t " ! Pai d e c e s e t a r e a 4 p e n t r u "Bank preţul f o a r t e mare.
a u m a i pus opţiunea a t u n c i ? I n t e r Leave". S c ă d e r e a
C ă u t a s e m m a i d e m u l t p e Met p e r f o r m a n t e i e s t e d e m a x i m 1X CALCULATOR DE 2 5 0 USD
i n f o r m a ţ i i , d a r n u m-am lămurit însă c r e s t e s t a b i l i t a t e a , Ce m i c r o p r o c e s o r , placă d e bază,
prea bine. Articolul din revista deoarece Interferenţele p o t placă grafică şi c a n t i t a t e d e m e m o r i e
( l e g a t d e c o n f i g u r a r e a BtOS-ulul) d u c e la e r o r i d e execuţie a propuneţi î n l i m i t a a 2 5 0 USD? Eu
ml-a a m i n t i t d e a c e s t e s e t ă r i . - anumitor programe. t i n d să înclin c ă t r e m e m o r i a DDR.
Ricardo
f a c i g r i j i i n privinţa s t a b i l i t ă ţ i i . Sâ n u Rentează să i a u a c u m placă d e bază
• Seth965
n e g l i j e z i sursa c a r e t r e b u i e să c u s u p p o r t SDRAM? Investiţia a c e a s t a
respecte specificaţiile p e n t r u o gândesc p e n t r u o perioadă d e c e l
F O R U M : Discuţii h a r d w a r e P e n t i u m 4 . C r e d e m că f a c i o c o n f u z i e puţin 3 a n i . A p l i c a ţ i i l e v i z a t e v o r
3 CONECTARE. Î H . R E Ţ E A " când i n t r e b i care chipset este m a l consta in j o c u r i , programe t i p Office
" ' A m o reţea d e 18 c a l c u l a t o a r e l e g a t e p r i n 3 h u b u i i si 1 s w i t c h b u n . SIS648 e s t e d e s t i n a t p l a t f o r m e i c e v a m a i c o m p l e x e si m a i ales
107100MB. V r e m să p u n e m i n r e l e a i n t e r n e t p r i n c a b l u . î n t r e b ă r i ; s o c k e t 4 7 8 ( p r o c e s o a r e P e n t i u m 4) Internet.
Cât d e r e p e d e va merge? Va m e r g e l a f e l i n o r i c e p u n c t a l r e ţ e l e i i a r SiS745 stă l a b a z a s i s t e m e l o r Carmen Popescu
i n d i f e r e n t d e c â t e c a l c u l a t o a r e s u n t i n acelaşi m o m e n t c o n e c t a t e l a s o c k e t A ( p r o c e s o a r e A M D ) . Prin
Internet? - ZnaiPaR u r m a r e nu se p o a t e r e a l i z a o
C u m e a r h i t e c t u r a reţelei? Presupun ca ai c â t e 6 c u m p u t o e p i ; u n c o m p a r a ţ i e . Dacă v r e i un c h i p s e t
HUI) lai t o a t e 3 la s w t t c h . In loc d e s w i t c h m a i b i n e p u n e a i u n r o u t e r , p e n t r u AMD sugestia noastră e s t e să
e m u l t m a l e f i c i e n t si I n t e l i g e n t In c o n t r o l a r e a t r a f i c u l u i i n r e ţ e a , a l e g i o placă d e bază c u c h i p s e t VIA
e s t e un p u n c t d h c p p e n t r u r e ţ e a c e e a c e ( a c e să f i e m a i S t a b i l ă , m a i (KT400 sau K T 3 3 3 ) .
p u ţ i n e c o n f l l c l e , e t c . In f i n e . t e o r e t i c ar t r e b u i sa meargă c u a c e a s l
viteză l a t o n t e c o m p u t e r e l e , insa asta d e p i n d e d e c u n l i g u r a t i a
fiecărui s i s t e m , c o m p o n e n t e , setările s o f t w a r e e t c . Diferenţa in
D I F E R E N Ţ E DE ... MEMORIE
viteză n u va l i s u f i c i e n t a c â i să f i e simţită (părerea m e a ) . S w i t c h - u l
C a r e e s t e d i f e r e n ţ a i n t r e SDRAM,
va f i g a t e w a y - u l I a u la i n t e r n e t , d e c i e l m e r g e Ui l e i d e r a p i d c â t i i
DDRAM şi RDRAM?
p e n n i t e conexiune.!, • fhhbone
Eddie Locota

FORUM: Plăci video Din p u n c t d e v e d e r e f i z i c DDRAM şi


SDRAM au aceleaşi d i m e n s i u n i . Se p o t P e n t r u c e l 2 5 0 USD poţi să
achiziţionezi o placă v i d e o G e F o r c e 2
placa MX 4 0 0 , 2 5 6 MB DDRAM, p r o c e s o r
la un singur c o m p u t e r . Puteţi v i d e o si a r e t r e i ieşiri v i d e o . • A t h l o n XP 1500+ şi o placă d e bază
să-mi d a ţ i si m i e u n s f a t si să-mi TUBY c u c h i p s e t KT266A.
spuneţi c e placă v i d e o a r t r e b u i N i c i n u c r e d că u n m u l t i p l i c a t o r
să cumpăr şi c u m a r t r e b u i să l e Stie să "spargă" i m a g i n e a p e c e l e d i s t i n g e f o a r t e uşor după numărul d e RED F A C T I O N Şl P L Ă C I L E VIDEO
s e t e z ? M-am gândit la u n M a t r o x 3 m o n i t o a r e asa c u m s t i e f a n t e d i n p a r t e a inferioară: m o d u l e l e Care componentă a s i s t e m u l u i este
P a r h e l i a 5 1 2 128MB DDR sau l a Parhelia. • Allexutzu DDRAM a u u n a i a r c e l e SDRAM a u d e vină p e n t r u s a c a d a r e sau ieşirea
u n ASUS V 8 4 6 0 G e F o r c e 4 T14600 A m pus P a r h e l i a . M e r g e b e t o n . două a s t f e l incât n u v e i reuşi să Le d i n j o c fără m e s a j d e e r o a r e ? Nu
128MB DDR. M e r c i p e n t r u răspunsuri. • i n t r o d u c i într-un DIMM g r e ţ i t ( d o a r sunt gamer fanatic, dar este destul
- Alladin Alladin a p e l â n d l a f o r ţ ă ) . M o d u l e l e RIMM se d e e n e r v a n t c â n d în t i m p u l j o c u l u i se
Eu z i c că e m a i b i n e să iţi d i s t i n g f o a r t e uşor p r i n r a d i a t o r u l închide programul. Sistemul este
m e t a l i c . P e r f o r m a n ţ e l e SDRAM s u n t X P 1 8 0 0 + , 2 5 6 DDR RAM, G e F o r c e 2
b u n e p e n t r u p r o c e s o a r e l e până la 1 M X 4 0 0 . Red F a c t i o n a r e n e v o i e d e

noiembrie
VREI SĂÎNCEPI O CARIERA
ÎN DOMENIUL HARDWARE?
Dacă aveţi probleme cu calcula In tul sau simtUi pur si simplu că
sistemul este pe cale să o ia razna, înainte să II condamnaţi la m o a r t e ,
dati-ne un mesaj pe adresa lundralliSxtfrinpc.ro sau la adresa redacţiei. Sunt
mari şanse *ă avem calmantul p o t r i v i t , i

REDACTOR
HARDWARE

H C i I U L U I I U B I
Despre t e h n o l o g i a RAID poţi c i t i m a i
• • M ' . i :i t|s.-i|rsi •
;— m u l t e i n numărul 32 / p a g i n a 2 8 .
M u l t succes. --
J o c u l Red F a c t i o n rulează b i n e p e
G e F o r c e î MX 4 0 0 . P r o b l e m e l e t a l e PROBLEME CE NU T E L A S Ă Î N PACE
p o t a v e a sursa într-o s e t a r e greşită A m o problemă c a r e mă
a m e m o r i e i sau d i n c a u z a u n o r e r o r i nelinişteşte. A m u r m ă t o a r e a
din sistemul de operare. configuraţie: C e l e r o n 9 0 0 , placă d e

XtremPC angajează redactor hardware.


bază C a n y o n 6SP2SA-T, c h i p s e t I n t e l
RAID Şl W I N D O W S XP 815 EP, 192 MB SDRAM, HDD M a x t o r
A m u n PC c o n f i g u r a t p e n t r u captură 30Gb 7 2 0 0 r p m , G e F o r c e 2 MX200
Si e d i t a r e v i d e o : MB G i g a b y t e GA- 32Mb. Problema este c ă în Cerinţe: c u n o j t i n t e solide In domeniu! hardware,

6RX ( c h i p s e t K T 2 6 6 ) , C e l e r o n 1 G h z , 3 D M a r k 2 0 0 1 SE ( 6 4 0 X 4 8 0 X 1 6 ) abilităţi foarte bune d e sinteza si exprimare


CV la tkiGixtrempc.ro 5 a
021-231.28.66
uF a x :

256 MB DDR, c o n t r o l l e r RAID a m obţinut 2 7 5 0 d e p u n c t e , i a r


P r o m i s e 2 0 2 6 5 ( 0 , 1 , ATA 1 0 0 ) şi 2 prietenul meu care are o
HDD Seagate B a r r a c u d a ATA 4 configuraţie a s e m ă n ă t o a r e ( C e l e r o n
i n s t a l a t e p e c o n t r o l e r u l RAID în 1GHz, 1 2 8 MB SDRAM PC133, placă
configuraţie STRIPE (RAID 0 ) , p e n t r u d e bază I n t e l , c h i p s e t 81 SEP, HDD
p e r f o r m a n ţ ă . NU p o t i n s t a l a
W i n d o w s 2 0 0 0 , W i n d o w s XP ( H o m e
IBM 40GB 7 2 0 0 r p m , G e F o r c e 2
MX200 32MB) a obţinut 3565 d e
COAJÂI£CTUS
un Laborator într-o
sau Pro) p e s i s t e m , i n d i f e r e n t d e
p u n c t e . C a r e e s t e explicaţia? 2. Aş
metoda (clean install, dual boot cu
v r e a să f a c u n u p g r a d e l a p l a c a
W i n d o w s 9 8 ] , desi a m l u a t u l t i m i i
v i d e o , c e îmi r e c o m a n d a ţ i ?
d r i v e r i RAID, u l t i m u l BIOS, a m - extinde utilităţile c o m p u t e r u l u i
Mera Edmond
a p ă s a t F6 p e t i m p u l instalării
dezvoltă' u n i v e r s u l p r o p r i u
pentru a introduce driverele
D i f e r e n t e l e d e performantă - u nm o d inteligent d ea c u n o a ş t e
c o n t r o l l e r u l u i . După p r i m a b o o t a r e
înregistrate i n t r e două s i s t e m e L u m e a
în s e t u p , n u î m i v e d e HDD d i n RAID
echivalente p o t avea d r e p t cauze:
Si î m i dă m e s a j u l , d e e r o a r e c ă n u a
setări în BIOS ( t i m p i m e m o r i e ,
C l a s a d e p r o d u s e C O W N E C T U S - interfaţă
d e t e c t a t n i c i u n HDD p e s i s t e m ,
v a l o r i AGP, e t c ) , v e r s i u n i d e d r i v e r i ,
Inteligentă între u n Utilizator ( f i r e d o r n i c ă
după c a r e HALT. A m v ă z u t în u l t i m u l
optimizarea sistemului d e operare.
de a e x p l o r a U N I V E R S U L ) ş i u n C a l c u l a t o r
număr a l r e v i s t e i u n u l d i n t r e PC-uri
c a r e a v e a i n s t a l a t XP pe a m a t r i c e O c o m p a r a ţ i e î n t r e s i s t e m e se p o a t e
f a c e după o a t e n t a o p t i m i z a r e a L A B O R A T O R P E R S O N A L + C A L C U L A T O R P E R S O N A L =>
RAID. P o a t e puteţi să-mi spuneţi şi
m i e c u m o s c o t l a c a p ă t , să p o t setărilor d i n BIOS, I n s t a l a r e a " p e E X P E R I E N Ţ Ă P E R S O N A L A ,
scăpa d e l i m i t a r e a fişierelor în FAT curat" a sistemului d e operare, (cu
32 ţ i să p o t să-mi t r a g liniştit aceleaşi v e r s i u n i d e d r i v e r i ) . 2 . t n c - C O N N E C T U S pachete de
c a s e t e l e pe CD-uri. 9 9 X d i n c a z u r i m a r e a problemă n u c u r s c u laborator i n c l u s
Octavian Gheorghe e s t e i n a a l e g e o placă v i d e o c i I n • f i - Achiziţia digitală a semnalului analogic
bugetul disponibil pentru acest
O - Analiza fractală a seriilor temporale
pas, P o t i să consulţi c u î n c r e d e r e - Introducere în ştiinţa COMPLEXITĂŢII
După c e a i r e a l i z a t m a t r i c e a RAID c l a s a m e n t u l plăcilor v i d e o si să & Hobby-CONNECTUS, experimente "cablate'
t r e b u i e sâ porneşti d e p e o disketâ
u t i l i t a r u l f d i s k . Cu a c e s t u t i l i t a r v a
a l e g i i i i funcţie d e b a n i i d e c a r e
d i s p u i . Dacă n u î ţ i permlţl n i c i o
ir) dedicate explorării zonelor Crepusculare
t r e b u i să c r e e z i o p a r t i ţ i e (sau m a i placă d i n t o p u l n o s t r u a t u n c i Planta -senzor biologic şi partener în explorarea
m u l t e în f u n c ţ i e d e n e c e s i t ă ţ i l e inseamnă c ă n u a i n e v o i e d e u n comunicării extra senzor ia le
t a l e ) . După c e r e s t a r t e z i s i s t e m u l upgrade.
v e i p u t e a să i n s t a l e z i fără p r o b l e m e
s i s t e m u l d e o p e r a r e d o r i t (nu uita
să i n t r o d u c i d i s k e t a c u d r i v e r e
P r o m i s e ) după c a r e apeşi t a s t a "F6".
top

TOPSOCKETA
PLĂCI D E BAZĂ - SOCKET A • MEMORIE DDRAM

Cu ierta MAX Abit i dat lovitura Iar 117 «4X2 MnelIcfaU de cele doul
Atribute dortte de toata lumea: performanta ţi dolari de excepţie

193.6 KT4O0 FSB 333.1AGP/5PCI, PC27O0, 8 USB2.0, RAID, S-ATA, FtreVflre, Lan 0.726 0.772 0.062 Tape Computer

16B KT4O0 FSB 333,1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 6 USB 2.0 0.714 0.762 0.06 Romsoft

H/A KT4O0 FSB 333, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMedlaS738, 2 USB, 4 USB 2.0 0.720 0.767 0.04B ASBIS/Corn race

N/E KT333 FSB 266, 1AGP/6PCI, PC27O0, ATA133, CMIB738, 2 USB, 4 USB 2.0 0.720 0.764 0,048 ASBIS /Comrace

112.4 KT4O0 FSB 333, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 6 USB 2.0, RAID 0.704 0.760 0.056 UltraPro

106 KT4D0 FSB 333, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, Realtek ALC6S0, 6 USB 2.0, RAID 0.704 0.754 0.056 Tape Computer

131.4 KT400 FSB 333, 1AGP/ 6PCI, PC2700, 4 USB2.0, RAID, L i n 0.715 0.765 0.032 Tape Computer
FSB 266, 1AGP/3PCI, PC2700, ATA133, ALC650, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID 0.690 0.745 0.05B Tape Computer
FSB 266, 1 AGP/iPCI, PC2700, ATA133, CMIB738 5.1, 4 USB, RAID
S9 KT333 0.705 0.759 0.036 ETA2U
FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CT5BB0, 4 USB, 4 USB 2.0, RAID
9B.2 KT333 0.743 0.697 0.056 UltraPro
FSB 266, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB
104 'KT333 0.724 0.761 0.O0B Best Comp LI UT'. / Elsaco
FSB 266, 1AGP/5PCI, PC2700, ATA133, CMI8738 5.1, 4 USB 2.0, RAID
107 KT333 0.705 0.745 0.04 Seraţ: LipuaLjilH.i:i!l.!lnaf
FSB 333, 1AGP/5PCI, PC27O0, ATA133, Realtek ALC 650, 2 USB 2.0
N/E KT400 0.707 0.75B 0.024 Soltek
F5B 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC27O0, ATA133, AC97, 4 USB
95 KT333_ 0.758 0.713 0.016 Best/ProCA/ Romsoft/vlaml
FSB 266, 1AGP/iPCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, 2 USB, 4 USB 2.0
102 KT333CE 0.747 0.705 0.02B Tape Computer
FSB 266,1AGP/5PCI/1CNR, PQ700, ATA133, AC97, 2 USB 2.0
75 KT333 0.706 0.75B 0.012 UltraPro
FSB 266,1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, NVIDIA AC 5.1, GeForce2MX
119 nForce415 0.693 0.751 0.024 Ager / OepaouitteCakiilatiare
FSB 333, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2700, REALTEK ALC650, 6 USB 2.0, BIOS Minor
79.9 KT333 1.131 1.237 0.8 Spot
FSB 266, 1AGP Pro/5PCI/1ACR, PC2100, NVIDIA AC 5.1, GeForce2 MX
N/E nForce4ÎO 1.131 1.237 0.8 Sger / Depadtut ae Catcualoan?
FSB 266, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA133, AC97, 2 USB
75 KT333 1.115 1.238 0.4 UltraPro

VREAU MAI MULT. V R E A U A S T R A L T E L E C O M


top

TOPSOCKET478
PLĂCI D E BAZĂ - PENTIUM 4 - MEMORIE DDRAM

/ fi £
Combinaţia reuşita northbrldse-ului SIS 649 j l icuthbrld e-ului 515 Iii a
s
/
condus Shuttle A545GTR pe locul Intal. Performantele in locuri sunt mari
ţl este de remarcai introducerea In premiera a terinoluslei serial ATA.
1 Shuttle
1 9 9 SIS648 FSB 533, 1AGP 8X/5PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC650, 4 USB 2.0 0.793 0.785 0.064 FIT Distribution / ProCA
2 EPoX 1 1 2 2 SI5648 FSB 533, BAGP/6PCI, PC2700, ATA133, AC97v2.2, 4 USB 2.0 0.786 0.788 D.048 Depozitul de Calculatoare

ca 3 ASUS | 166.7 5IS648 FSB 533,1AGP/ 6PCI, PC270O, RealtekALC650, 6 USB2.0, RAID. SerialATA 0.775 0.781 0.056 Depozitul de Calculatoare

C3 Abit SIS648 FSB 533,1AGP/ 5PCI, PC2700, 2 USB 2.0, Lan 0.794 0.784 0.024 TAPE Computer
4 1 9 6

EE3 5 Gigabyte 3 9 4 SIS648 FSB 533, 1AGP/ 6PCI, PC270O, Realtek ALC650, 4 USB2.0 0.779 0.786 0.020 Tornado

033 6 Asus 1 1 B
° 1845PE FSB 533,1AGP/ 6PCI, PC270O, 6 USB2.0, RAID, SerlalATA 0.774 0.746 0.064 Ultra PRO
Abit | 102 SIS64S FSB 400, 1AGP/5PCI, PC270O, ATA100, CMI87386cri, 2 USB, S/PDIF 0.786 0.788 0.048 Tape Computer
s Gigabyte j 76.1 SIS650 FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2700, ATA100, ALC201A, RAID, 2USB, video S3 0.784 0.769 0.016 UltraPro
9 ASUS 1 - 1 SI5645DX
, 0 7 FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA133, CMI873B, 4USB 0.767 0.77B 0.02. Ultrafra .' Depoziţii de CJ.Lulalo.irc
E3S ) 0 Abit | 193.6 I845E FSB 533, 1AGP74PCI, PC27fJ0, B USB2.0. RAID, FlreWIre 0.739 0.757 0.066 Tape Computer
Gigabyte 1 1845PE FSB 533, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2700, 6 USB2.D, Lan, RAID 0.758 0.750 0.048 UltraPro / Tornado
taa
1 5 4

i i ASUS Romsoft
| 170 IB45E FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2I00, ATA133, CMI8738, 6 USB, lan-on-board, S/PDIF 0.751 0.746 0.06
Soltek P4X400 FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2700, Realtek ALC650, 2 USB2.0 0.764 0.771 0.020 ProCA
ca i 3 Soltek T mam
xi FSB 400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA100, AC97, 2 USB 0.777 0.764 0.08 ProCA / Depozitul de Cakulatcwe
| 107.1 S1S645
14
AluS 1845GE FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2700, ADI AD1980, 6 USB2.0, Lan, Video 0.770 0.749 0.020 UltraPro
1 1 7 1

cai îs Gigabyte | 112.4 1845G FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA100, AC97, 6 USB 2.0 0.769 0.746 0.020 UltraPro
16 Chalntech | N/E 1845G FSB 533, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI8738 6ch, video 0.771 0.743 0.02 ASBIS / Comrace
17 Abit | 149 I845PE FSB 533, 1AGP/5PCI, PC270O, 6 USB2.0, U n , RAID 0.763 0.746 0.024 TAPE Computer
ffia îs EPoX 1 139 1B45G FSB 533, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, RAID, video 0.749 0.760 0.024 RomEoft
19
Gigabyte 1 114 1845GE FSB 533, 1AGP/5PCI, PC270O, Realtek ALC650, 4 U5B2.0, Lan, Video 0.765 0.748 0.020 tuaiati ftmffl/imcn'Lioi mo
ca 20 Alba tron
| 96.5 1845E FSB 533, IAGP/6PCI, PC2100, ATA100, Realtek ALC650 0.757 0.743 0.02B Spot
21 i n t e j ~ FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA 100, AC97 v2.2, video, TV Out, DVI 0.757 0.742 0.028 Intel Corporation
| N/E 1845G
22 DFI | 112 1845G FSB 533, 1AGP/6PCI/1CNR, PC21O0, ATAI00, AC97 vî.2, video, S/PDIF 0.768 0.745 O.012 Tape Computer
23 Acorp | 106.B 1845E FSB 533, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, CMIB738 0.767 0.731 0.028 Romsoft
24 Alba tron | 130 1845G FSB 533, 1AGP/6PCI, PC2100, ATA133, Realtek ALC650, RAID POC20276 0.762 0.740 O.024 Spot
25 Gigabyte | 135.2 1845E FSB 533,1AGP/6PCI/1CNR, PaiOO, ATA133, CT5B80, RAID, S/PDIF FlreWIre 0.7360.729 0.06 UltraPro
26 Abit | 166 1845E FSB 533, 1AGP/4PCI, PC2700, ATA133, Realtek ALC 650, RAID HPT374 0.756 0.739 0.028 Tape Computer
27 DFI i j 81 VIAP4X400 FSB 533, 1AGP/6PCI, PC27O0, ATA133, Reattek ALC650 0.748 0.764 0.008 Tape Computer
28 EPoX | 128 IE45E FSB 533, 1AGP/6PCI, PC21O0, ATA133, Realtek ALC650, RAID 0.752 0.738 0.028 Depozitul de Calculatoare
29 Abit IB45G FSB 533, 1AGP/5PCI, PC27O0, ATA1O0, AC97, 2 USB 0.745 0.763 0.008 Tape Computer
l » 3
30 MSI | N/E S1S645 FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2700, ATA100, ALC6S0, 4 USB 2.0 0.765 0.733 0.02
31 Chalntech 1 N / E 1845 E FSB 533, 1AGP/6PCI/1CNR, PC210O, ATA 100, AC97, 2 USB 2.0 0.755 0.742 0.02 Comrace
32 Abit |144 I845E FSB 533, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, AC97, 4 USB 2.0, RAID 0.745 0.763 0.008 Tape Computer
33 Albatron I845PE FSB 533, 1AGP/ 5PCI, PC2700, 2 USB2.0, U n 0.7S9 0.738 0.012 Spot
1 8 , 9

«33. 34 Albatron Spot


PX845E PRO II 1,120 1S45E FSB 533, 1AGP/6PCI, PC21O0, ATA133, Realtek ALC6S0, 6 USB 2.0, RAID !0.746 0.738 0.02
35 Depozitul de Calculatoare
VIA P4XB-RA 1 8 5 5 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMIB738, 2 USB, RAID 0.745 0.734 0.02
36
DFI N535-SC 3 86 515650 FSB 400, 1AGP/3PCI/1CNR, PC2100,'ATA 100, AC97 v2.2, 2 USB, video SI5315 0.706 0.776 0.012 Tape Computer
27
Shuttle AB45 3 M 1845 E FSB 533, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA100, AC97, 2 USB 2.0 0.746 0.731 0.018 FIT Distribution
28
Chalntech CT-BBJD | N/E iB45D FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC21O0, ATA100, CMIB73B, 2 USB 0.730 0.755 0.008 ASBIS / Comrace
29
Soltek SL-B5DRV3 | N/E P4X266A FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB, RAID 0.750 0.726 0.012 ProCA / Romsoft
30
Shuttle ĂV45GT 1 6 7
- 5 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI, PC2100, ATA133, CMI8738, 2 USB, 2 USB 2.0 0.750 0.728 0.008 ProCA
31
DFI NB73-ES 2 > oa IW5E FSB 533, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, Realtek ALC 650, 4 USB 2.0 0.743 0.730 0.012 Tape Computer
32
Gigabyte GA-BSRX 1 7 0 4 S1S645 FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC270O, ATA10O, CT5880, 2 USB 0.748 0.725 0.008 UltraPro
33 Depozitul de Calculatoare
EagleTec M93SLR | N/E SIS650 FSB 400, 1AGP/2PCI/1AMR, PaiOO, ATA1O0, AC97V2.2, 2 USB, video SIS315, modem 0.727 0.734 0.02
34
35
Matsonlc H59317E !] 83 515650 FSS400, 1AGP/4PCI/1ACR,PaiOO,ATA100,AC97v2.2,2USB,vldeoSi53l5,niodem 0.723 0.734 0.02 ProCA

FastFame 8IJK IS45E FSB 533, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CMI873B, 2 USB 2.0 0.746 0.724 0.0DB RBS
36
VIA 4PX266A1 1 ' P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1ACR, PC2100, ATA100, AC97 v2.2, 2 USB 0.738 0.727 0.008 Depozitul de Calculatoare
~ "1 I maim
I
M E

37
Soltek SL-85MIV-L P4M266 FSB 400, 1AGP/3PCI, PC2100, ATA133, AC97, 2 USB 0.718 0.735 0.008 ftoCA 1 Deporltul de Calculatoare
44
Soltek SL-85DRB ~11 nflM
il
n
I 101 IB45D FSB 400, 1AGP/6PCI/1CNR, PC2100, ATA100, CT5880, 2 USB 0.738 0.711 0.012 ProCA 1 Depozitul de Calculatoare
45 ElkoTech
Intel DB45BG | N/E IB45D FSB 400, 1AGP/6PCI, PC21D0, ATA100, 2 USB, AC97, lan 0.717 0.722 0.02
46
PCPartner P4x266AS-M1 1 8 2 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.723 0.723 O.O08 Senorg
47 Tape Computer
.Abit BD7-RAID | 132 1845D - FSB 400, 1AGP/5PCI, PC210O, ATA133, 2 USB, AC97, RAID 0.705 0.725 0.02
48
EPoX 4SDA | 99.5 SIS645 ' FSB 400, 1AGP/6PCI, PC2700, ATA100, 2 USB, AC97 0.722 0.717 0.00B Best Computer*
49
Mationlc M59107C H 7 5 P4X266A FSB 400, 1AGP/5PCI/1CNR, PC2100, ATA100, 2 USB, AC97 0.671 0.721 0.00B Alllance Computers
50

nok'iiil.i'i- IOD:
1
TOPPLACIVIDEO
PLĂCI VIDEO

A
Radeon°7O0 Pro este regele accelerării 3D. Nu mai existe
nici un dublu, NVIDIA nu mal este pe primul loc, ATI a luat,
cel putln temporar, coroana.
1 ; Gigabyte MAYA II R9700 PRO 2.553 N/E Radeon9700 Pro 72SMB DDR, 2.2ns, chlp/mem: 325/648MHZ, TV-Out, OVI 2.533 0.020 (D)
2 j Hercules 3D Prophet 9700 Pro 2.546 359 Radeon9700 Pro 128MB DDR, 2.2ns, chip/mem: 310/648MHI, TV Out, DVI 2.531 0.015 (D)
3: Abil i i I u ro Radeon 9700 Pro 2.537 389 Radeon970O Pro 128MB DDR, 2ns, chip/mem: 325/620MHz, TV-Out, DVI 2.527 0.010 (D)

4: Leadtek WinFast ATSOUItra TD VTVO ; ? .c


; 329 Titanium4600 128MB DDR, 3.6 ns, chip/mem: 3O0/650MBZ, TV-Out, OVI, VIVO 2.211 0.025 (D)

5 Gainward Ultra/750XP 2.234 305 Titanium4600 128MB DOR, 2.8ns, chip/mem: 300/648MHZ, TV-Out, 2 DVI 2.214 0.020 <D>

o Abit Slluro GF4 714200 OTES 2.069 167 Titanium4200 64MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 275/553MHz, TV-Out, DVI 2.049 0.020 (D)

| Gigabyte MAYA R9000 Pro


EYlICammando 9000 Pro 1.299
1.370 129 Radeon9000 Pro 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 275/550, TV-Out 1.355 0.015 (D)
(O)
8 Powercolor 131 Radeun9000 Pro 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 275/550, TV-Out 1.2B9 0.010
Leadtek WlnFastA170ProTH ViVO 1.287 117 GeForce4 MX460 1.262 0.025. IO)

Plăcile video din acest tabel sunt testate cu noul sistem de test, ce va fi utilizat începând din această lună: Placa de baza Shuttle AS45GTR, memorie 256 MB ODR333

PLĂCI VIDEO

A /
Chipset-ul CeForce4 Tltanium460D a adus Inel o data
NVIDIA pe primul loc In topul perlormantei. Adăugaţi 2
ventilatoare ţi un radiator cat o 7l de post si avetl reţeta.
1 Leadtek WinFast A250Ultra 329 Titanlum4600 128MB DDR, 3.6 ns, chip/mem: 300/650MMz, TV-Out, OVI 2.046 0.02 Best / UltraPro (D)
2/ ASUS VB460Ultra 320 Titanium4600 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 300/650MHZ, TV-Out, DVI 2.046 0.01 (D)
3 Chalntech GT61 N/E Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/650MHZ, TV-Out, DVI 2.020 0.02 ASBIS / Comrace <D>
• i / Gainward PowerPackTI4600 iiimpiu) Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/65OMHZ, TV-Out, DVI 2.006 0.03 Ponton / UltraPro / Caro (O)

5 Abit Slluro GF4TI4600 349 Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/f>4aMHz, TV-Out, DVI 2.012 0.015 (D)
6 Albatron GeForce4 TI4600 Medusa 260 Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chip/mem: 300/65OMHZ, TV-Out, DVI 1.974 0.020 m

1 Butterfly EX-TI4600 338 Titanium4600 128MB DDR, 2.8ns, chlp/mem: 300/65OMHZ, TV-Out, DVI 1.876 0.015 (O)
B Gainward
1
PowerPackT14400 N/E Titantum4400 12BMB DDR, 3,6ns, chip/mem: 275/550MHz, TV-Out, DVI 1.865 0.025 <D)
9 MSI G4TI4400-VTD N/E Titan1um4400 128MB DDR, 3.6ns, chlp/mem: 275/554MHZ, TV-Out, DVI 1.845 0.02 (O)
10 ASUS V8840 i5H.3 Titanium4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.844 0.02 (D)
11 Abit Slluro GF4TI4400 N/E Titanium4400 128MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 274.5/553.5MHz, TV-Out, DVI 1.817 0.015 (D)
12 Albatron GeForce4 TÎ4200 Medusa 180 Titanlum4200 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 25O/550MHZ, TV-Out, DVI 1.786 0.020 IO)
13 Leadtek A250LE TD 176 Titanium4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/S13MHZ, TV-Out, DVI 1.731 0.02 Skin Media (D)
14 ASUS V8420 64MB W S Titantum4200 64MB SDR, 4ns, chip/mem: 250/513MHz, TV-Out, DVI 1.736 0.015
15 Abit Slluro GF4TI4200 161 Titan1um4200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 25O/500MHz, TV-Out, DVI 1.700 0.015 <D>
16 Leadtek WinFast A250LE TD MyVIVO ZD.S Tltan1um4200 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHz, TV-Out, DVI, Dual Head 1.678 0.025 (0)
17 Gainward Ultra/650XP GS N/E ,Titanlum4200 12BMB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445.5MHz, TV-Out, DVI 1.660 0.015 ' P>
UltraPro
'18 ASUS V8420/128MB 206 Titantum42Q0 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/445MHZ, TV-Out, DVI 1.654 0.02 Romsoft (D)
19 Gigabyte Radeon 8500 Deluie Maya 235 Radeon 8500 128MB DDR, 3.3ns, chlp/mem: 274/548MHZ, TV-Out, DVI 1.554 0.015 (D)
20 Gigabyte Radeon 8500 Deluxe Maya 214 Radeon 8500 64MB SDR, 3.3ns, chip/mem: 275/550 MHz, TV-Out, DVI 1.558 0.015 (D)
21 Hercules 3 0 Prophet 8500 212 Radeon 8500 128MB DDR, 3.3ns, chip/mem: 275/550MHz, TV-Out, DVI 1.616 0.02 (D)
22 Gainward GeForceî Titani um500 159 Titanium 500 128MB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/SOOMHz, TV-Out, DVI 1.500 0.015 (P)
23 Leadtek WinFast Trtantum 500 199 Titanium 500 64MB DDR, 3.8ns, chip/mem: 240/500MHz, TVOut, DVI, 2)oc. 1.710 0.02
lOl(D)
24 Sap prii re Radeon 8500LE 137 Radeon 850OLE 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 25O/50OMHz, TV-Out, DVI 1.727 0.01
(O)
25 Hercules 3D Prophet 850OLE 159 Radeon 850OLE 12BMB DDR, 4ns, chip/mem; 25O/50DMHz, TV-Out, DVI 1.384 0.015
P>
26 PowerColor Evll Maşter II 149 Radeon 8500LE 128MB DDR, 4ns, chip/mem: 250/500MHZ, TV-Out, DVI 1.366 0.015
27 Abit Slluro GF3 Vio 231 GeForce3 64MB DDR, chip/mem: 200/460MHz, TV-Out, DVI 1.559 0.015 :
(D)
2B Hercules 3OProphetB500AII-ln-0ne 259 Radeon8500 LE 64MB DDR, 4ns, TV/FM Tuner, TV-Out, Video In, DVI 1.285 0.03 UbiSoft <D)
29 Leadtek WinFast Titanium 200 N/E Titan1um200 64MB DDR, 4ns, chip/mem; 175/400MHz, TV-Oiit, DVI, 2 jocuri 1.495 0.015 0>)
30 Abit Slluro Ti200 116 Titanium200 64MB DDR, 4ns, chlp/mem: 175/400MHZ, TV-Out, DVI, Triple Head 1.248 0.015 <D)
31 Creative GeForce3 Ttcanlum200 • Titantum200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHZ, TV-Out, DVI 1.494 0.015
32 Gigabyte Thundra GF3200 N/E Titanium200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MHZ, TV-Out, DVI 1.485 0.O15 (D)
33 Ini n>3 u Tornado GF3 Tltanlum200 N/E Titantum200 64MB DDR, 4ns, chip/mem: 175/400MBZ 1.478 Best Computers (0)
34 Gainward PowerPack MX460 N/E GeForce4 MX460 64MB DDR, 3.6ns, chip/mem: 3O0/55OMHz, TV-Out, DVI ° Depozitul de Calculau
1.225 0.025 UltraPro I Caro e
<D>
35 Leadtek WinFast A170DDR TH 106 GeForce4 MX440 64MB DDR, 4ns, chlp/mem: 275M00MHZ, TV-Out, WinFox 2.0 1.424 0.01 Skin Media <D>

" Notele subliniate cu roşu nu sunt c o m p a t i b i l e c u cele subliniate cu mov sl bleu (note finale si parţiale), f i i n d realizate cu un set suplimentar de benchmark-uri
" Preturile notate cu N/E presupun câ distribuitorul nu are t e m p o r a r sau d e f i n i t i v acel produs pe stoc

m noiembrie 2002
CÂŞTIGĂ ACUM
UNA DIN CELE
4 PLĂCI DE SUNET

T E R R A T E C

D / W X 6 f i r e 2 4 / 9 6

TALON PARTICIPARE
Completează şi trimite acest talon la adresa:
o
XtremPC - Str.Puskin 18 Bucureşti 1
V J U J
N u m e : P r e n u m e : .

< -
Telefon: E-mall:
u
Principalul c o n c u r e n t al Placa de s u n e t

Menţiuni: c^l VO firmei Terratec este: T e r r a t e c DMX 6 FIRE 24/96 suportă:

Premiile sunt o f e r i t e de firma U l t r a P R O C o m p u t e r s


Creative 5.1 canale
www.ultropro.ro
Mitsumi 6.1 c a n a l e
Termenul limita a l concursului este Î 3 decembrie data poştei Asus 4.1 c a n a l e
Câştigătorii vor f i anunţaţi In numărul 39 XtremPC
cuprins

grafică, editare audio-video, programare, sisteme de operare, internet

GRAFICA MICROSOFT VS
CURIOUS LABS POSER 5 UNIUNEA EUROPEANA
Cum sa faci o a m e n i . . .

JudecStoarea Coleen Kollar-Kotelly e s t e


cea c a r e a pus p u n c t confruntării l e g a l e
d i n t r e M i c r o s o f t si D e p a r t a m e n t u l d e

t»60 Justiţie american. Datorita compromisului


la c a r e s-a a j u n s , M i c r o s o f t e s t e I n
siguranţa f a t a d e c e l e noua s t a t e c a r e
s-au alăturat D e p a r t a m e n t u l u i d e Justiţie
In p r o c e s u l d i n 199E, i a r J u d e c a t o a r e a a
propus acest c o m p r o m i s ca soluţie p e n t r u
l i t i g i u l d i n t r e M i c r o s o f t ; l a l t e noua s t a t e

ADOBE PHOTOSHOP
plus d i s t r i c t u l C o l u m b i a . Se p a r e ca soluţia

62
e l va f i a c c e p t a t a ţ i războiul d i n t r e S t a t e l e

ELEMENTS U n i t e si S.U.A va l u a sfârşit.


Uniunea Europeana abia aşteaptă sa îşi
F r a t e l e geniului 2D
înfigi colţii I n călcâiul g i g a n t u l u i s o f t w a r e :

GALERIIXTREME Comisia p e n t r u Concurentă a U n i u n i i


Europene a lansat o investigaţie p r o p r i e
Cavalerii g r a f i c i i ţ i desenului ne cuceresc
f3ra o p r i r e p e n t r u a investiga acuzaţia că Microsoft
si-a f o l o s i t i n f l u e n t a d e p e p l a t a s i s t e m e l o r
de o p e r a r e d e s k t o p p e n t r u a câştiga u n
avânta] i n c o r e c t p e p l a t a s o f t u l u i d e
server. Din m o m e n t ce acuzaţiile s u n t
f a c t u a l si l e g a l a l t e l e decât I n S t a t e l e
U n i t e , războiul se va m u t a pe c o n t i n e n t u l
nostru.
Cum n e afectează p e n o i u t i l i z a t o r i i d e
rând, v e ţ i întreba, căci s t a t i s t i c v o r b i n d ,
INTERNET M i c r o s o f t a câştigat c a m t o t atâţia b a n i
câţi a p i e r d u t p e p a r c u r s u l p r o c e s u l u i , d e c i
WINAMPSKIN
Cum sa îţi
faci propriul n u are d e c e să Isl facă p r o b l e m e . Ei b i n e ,
skin p e n t r u răspunsul e s t e că v i i t o r u l W i n d o w s va
winamp apărea m a l târziu si va costa m a l m u l t . Va

66
f i lansat u n n o u Service Pack c a r e sa
m o d i f i c e WindowsXP I n c o n f o r m i t a t e c u
hotărârea p e c a r e o va l u a C u r t e a d e
J u s t i ţ i e a U n i u n i i E u r o p e n e ; l generând n o i
XARA WEBSTYLE Webdesl8n
la Îndemâna p r o b l e m e , d i n m o m e n t c e BIII Gates a
oricui susţinut sus şl t a r e că eliminarea
e l e m e n t e l o r m l d d l e w a r e va c r e a p r o b l e m e

71
pentru sistemul de operare.

m
noiembrie ZODZ
Curious labs P O S E R 5
Cum să faci oameni după chipul şi asemănarea ta
POStR S-A HiSCUT ÎH URMA DORINŢEI pentru Flash şi Viewpoint Technology
unui american pe nume Larry Weinberg completează variantele de eaport pentru
de a deveni grafician/ilustrator; Talentul partea de web.
la desen nu îi lipsea, însă nu putea să Poser 5 nu mai este codat doar de
vizualizeze poziţiile complexe ale Larry Weinberg in timpul liber şi nopţi
corpului uman doar cu ochiul mintii» nedormite. Alături de asociatul său Steve
astfel dacă pornea de la o pagină albă nu Cooper şi'de un grup de oameni talentaţi
reuşea să ajungă foarte departe. Ca împrăştiaţi peste tot pe glob, el a reuşit
majoritatea dintre noi, de altfel, ţi-a să creeze cea mai avansată soluţie
cumpărat un manechin de lemn de la un pentru ilustraţii şi animaţii cu personaje
magazin pentru artişti, genul schematic, umane. Cu toate că nu este nici pe
din bucăţele de lemn, pe care putea să îl departe .perfect, Poser 5 este alături de
poziţioneze după dorinţă. Rezultatele au 8ryce 5 unul dintre programele cu cea
fost in continuare nesatisfăcătoare, mai largă bază de utilizatori amatori,
astfel că Larry a decis să îşi construiască dintre care mulţi nu îl privesc ca pe
propriul manechin: un manechin digital, altceva decât un hobby
in momentul respectiv lucra ca
programator şi animator la Hollywood,
^A ÎNCEPEM CU iNCEPUTIIL
pentru firma Rythms and Hues Studios.
în cutia de la Poser 5 se găseşte alături
Cunoştinţele solide de programare 3D
de un manual de dimensiuni apreciabile,
i-au permis să Lanseze oficial prima
dar încleiat prost, o carcasă de carton cu
versiune de Poser in T995. Succesul
două CD-uri. Pe unul se află programul,
programului a fost uimitor pentru
pe cel de-al doilea o biblioteca eu ten sivă
creator, lată că existau ţi alţi artişti oameni de ştiinţă, arhitecţi care aveau în Elveţia nu am putut să nu observ ca cu imagini, poziţii predefinite, animaţii şi
amatori ca şi el, care aveau nevoie nevoie de figuranţi pentru construcţiile filmele de prezentare ale companiei multe alte bunătăţi. Prima problemă
disperată de un astfel de instrument lor, designeri CAD, trupe de teatru sau SwissAir erau făcute în Poser. apare chiar imediat după instalare: Poser
care să ii ajute să işi transpună visele in trupe de dans care aveau nevoie de o Producătorii adaugă la toată această 5, chiar dacă aveţi un număr serial
realitate. Fireşte că primul Poser era simulare a viitoarelor lor reprezentaţii. gamă de utilizări ilustraţii medicale şi perfect valabil pentru el, nu merge mai
foarte primitiv, şi pus in faţa unui şuvoi Poser devenea o poveste de succes, fiind reconstrucţia scenelor in care a avut loc mult de 7 zile, după care trebuie să ii
de cereri din partea utilizatorilor, Larry a deja preluat suh aripa cuprinzătoare a o crimă de către unele secţii de poliţie, "activaţi" printr-o procedură anevoioasa,
lansat Poser 2 in 1996, MetaCreations. Poser 3 a fost Lansat in în 20QQ Poser a fost preluat de Curious asemănătoare cu cea de La Windows XP.
199S şi Poser A a urmat in 1999. Labs, care nu au făcut foarte mult Dacă reinstalaţi Windows-ul, formataţi
Comunitatea Poser creştea în fiecare Programul a folosit pentru a concepe iniţial, în afară de lansarea unui Power sau schimbaţi hard disk-ul, programul
zi, sute de utilizatori din medii foarte statui gigant, pentru animaţi} care au Pack, care permitea ca scenele create in trebuie evident reactivat. Rostul acestui
variate achiziţionând softul si intrând câştigat numeroase premii, pentru Poser să fie transferate in Lightwave, mecanism de protecţie compLicat şi
astfel in baza de date a producătorilor: reviste de benzi desenate. Tn vizita mea Cinema 3D sau 3D Studio Max, Suportul
grafică

iritant ne depăşeşte, deoarece Poser 5 a fost piratat in


ciuda lui. Poate ca există pentru a le scoate perl albi
utilizatorilor legali, na noi.
In al doilea rând, cineva trebuia sa le tina producătorilor
un curs despre arhitectura aplicaţiilor: interfaţa grafică
consta In fişiere PSD imense, iar programul este groaznic
de neoptimizat si manevrat de scripturi Python, care se
compilează on-the-run. Consecinţa imediată este ca
porneşte greu si se Închide greu, Iar efectele scurgerilor de
memorie se vad In modul in care programul se mişcă greoi
cu un singur personaj in scenă pe 256 Mb RAM. Adăugaţi
încă două trei personaje ţi softul va înţepeni definitiv. O
configuraţie estimată de mine ca suficient de puternica
pentru a rula Poser 5 eficient ar fi procesor la 1 Ghz», 512

de memorie si un HDD de minim 7200 de rotaţii pe


secunda. Sau chiar mal mult.
Producătorii au confirmat tacit faptul că programul a fost
lansat plin de bug-url, făcând disponibil aproape simultan
un Service Pack 1 ce a fost urmat la nici două săptămâni
după aceea de Service Pack 2 beta. Vă mai aduceţi aminte
ce spuneam in editorialul de luna trecută despre service
pack-urk? Dacă nu, să vă aduc aminte: nu ne plac.

DINCOLO OE PARTEA NEGATIVĂ shadere procedurale, pe care să le folosit! pe personaje s> personaje Poser, prin implementarea unul schelet şl
Dacă reuşiţi să treceţi cu vederea problemele de finisare, pe obiecte. Mult mai interesanta este însă noua cameră racordarea acestuia la meşă. Sună cunoscut? Character
care vor fl rezolvate pe undeva pe la al treilea Service dedicată coafurii si denumită hlalr Room. Din nou nimic Studio vă spune ceva? E adevărat că nu este atât de
Pack, veti descoperi că Poser 5 este un program excetent original, modul in care se creează • stilizează părul fiind avansat ca produsul celor de La Discreet, însă funcţionează,
ce aduce numeroase îmbunătăţiri şi deschide noi preluat in mare din pluginul celor de la Shave and a 5l este Inclus în pachet ca opţiune.
perspective pentru graficienii amatori. Halrcut, numit ShagHalr. Dar meritul lor este că îl Poser '• se mal poate lăuda si cu un nou mptor de randare,
Dincolo de personajele îmbunătăţite, care arată mai reale implementează in Poser ;i o fac bine. Părul dinamic din ascuns sub numele de cod FlreFly. Acesta este "micro-
ca niciodată, descoperim primul element interesant de Halr Room arată mult, mult mai bine decât variantele poligon based", un termen ştiinţifico-fantastic care nu
personalizare: Face Room. După cum ar trebui să stlţi poligonale din versiunile anterioare de Poser. V-aţi dorit să spune mare lucru, insă modul de funcţionare mă duce cu
Poser, ca mal toate produsele (foste) MetaCreatlons (de creaţi punkişti, femei cu blană şi pisici stufoase? Acum gândul spre HyperVoxelii din Lightwave, si nu cred că sunt
exemplu Carrara) foloseşte o abordare modulară a fluxului aveţi libertatea să o faceţi. Singurul Impediment este că foarte departe de adevăr când afirm că este vorba de cam
de lucru, împărţind activitatea in "camere' dedicate unor timpul de randare creşte proporţional cu numărul firelor de aceeaşi tehnologie. Calitatea imaginii raytraced este foarte
activităţi specifice. In noul "Face Room" puteţi recrea păr. Exagerez, dar doar pentru a sublinia un adevăr crud: bună, mal ales la calitate maximă, dar timpii de randare
figura unui prieten sau a unei personalităţi din lumea nu încercaţi să creaţi un personaj cu. păr pe tot corpul, sunt destul de mari, si nu exisţă nici cea mal mică urmă
artistică folosind o poză din fată s< una din profil. pentru că programul se va închide In sine însuşi st nu vă va de iluminare globală/radiozitate, opţiune care nu Lipseşte
Programul vă va cere să corelaţi câteva puncte cheie deschide oricât aţi bate. Un alt dezavantaj este că din nici un motor de randare de ultimă generaţie.
(coltul ochiului drept, coltul stâng al gurii) cu locaţia lor in salvarea preset-urilor pentru pârul dinamic, nou Introdus, Pentru a formula o concluzie, Poser S este un soft care are
fotografiile voastre apoi va genera o textură aproximativă este foarte anevoioasă. Ca să nu mai'vorblm de animarea in spate un concept excelent, dar a cărui Implementare
pentru capul personajului de pe ecran. Folosind punctele lui, care vă va scoate literalmente peri albi. proprlu-zlsâ suferă din cauza unor neajunsuri ce lin in cele
de control va trebui să rafinaţi iluzia de realitate, în aşa din urmă de programare. Fanii, obişnuit! cu el, vor Învăţa
fel Incăt textura să nu fie intinsă sau crăpată pe alocuri. Ctotfi Room este camera In care puteţi transforma
să treacă peste defecte si vor continua să creeze Imagini
Surprinzător, desi modalitatea de manevrare a curbelor aproape orice obiect In cârpă de şters pe jos. Excelent
minunate. Piaţa internaţională pe care se vând şi se
spline ce definesc liniile de control nu este foarte pentru a lua îmbrăcăminte rigidă si a o conforma pe trupul
cumpără personaje, garderobe, obiecte adiţionale pentru
intuitivă, crearea unui cap asemănător cu cel din Imagini personajelor, sau pentru a anima un steag de mătase
Poser sau postere create in Poser este In floare. Şl pentru a
este mai puţin complicată decât in 3DMe Now, de exemplu, alunecând lasciv pe trupul apetisant al unei....patrioate.
vă da o şansă să intrat! in acest cerc vicios al creatorilor
care are o interfaţă ceva mai intuitivă. Dacă nu aveţi poze Sau fuste. Sau saltele. Din nou Insă mă văd nevoit să trag
de grafică, vom oferi un pachet original Poser 5 în numărul
din fată Si profil pe care să le folosiţi puteţi încerca un semnal de alarmă In privinţa puterii de calcul necesare
viitor, ca premiu la un concurs despre care veti afla atunci
generatorul de fete aleatore, cu care puteţi obţine după pentru simularea dinamicii soft-body. Cerinţele cresc
mai multe detalii. Fiţi cu ochii pe XtremPC şl pe lorumul
numeroase încercări ceva util, chiar dacă varietatea exponenţial odată cu numărul de poligoane implicate.
revistei.
chipurilor create aleator nu este foarte mare. Puteţi Puteţi de exemplu sa Încercat! să lichefiaţi un personaj şl
deforma capul varia textura cu atribute gen sex, rasă să ii pliaţi pe formele altuia. Teoretic. Pentru că practic
sau vârstă. Destul de aproape de Face Generator după programul se va minimiza si pe ecran va apărea o bară de
părerea mea, In condiţiile In care Face Generator, care progres ce se va mişca cam cu un milimetru pe oră. Părul
DETALII
face doar capete, costă cât Poser, care face mult mal realist si simulările softbody ar fl fost Inutile fără un
multe. sistem de detecţie a coliziunilor. Din fericire acesta este 1 Nume: Poser 5
prezent. Din nefericire calcularea unei animaţii cu coliziuni I Versiune: 5.0
poate lua câteva ore bune. Pentru a Încheia cu camerele i Producător: Curious Labs
0 altă cameră nouă este Material Room, care Cea mal bună
vom mai pomeni şi de Setup Room, care este camera in i Distribuitor: N/E
împrumută modalitatea de conectare arborescenta din soluţie pentru
care puteţi importa modele pentru a le transforma în i Web: www.curiouslabs.com
DarkTree si vă oferă posibilitatea de a crea fascinante oameni 30
I Sistem: Pi 800MHz, 256MB RAM
Adobe Photoshop ELEMENTS
Fratele mai mic al celui mai renumit program de grafică 2D
•SIS

ii

ADOBE HIOTOSHOP ELEMENTS A EVOLUAT NATURAL ne întrebăm cu mirare de ce oare Adobe nu a Corecţia de fotografii este o joacă de copil cu noul dialog
dintr-o versiune de Photoshop LE, cândva in perioada implementat-o si in Photoshopf Tot exclusiv pentru OjJlck Fix, care face apreape totul pentru voi, rareori fiind
Photoshop 5. Photoshop LE era distribuit pe unele dintre Elements este instrumentul Paint Selection, care după necesară o ajustare manuală a parametrilor. Cu
CD-urlIe cu drivere pentru scannere sau camere digitale şi cum îi spune şi numele, pictează efectiv zona de selecţie Instrumentul Frame From Video puteţi extrage cadre din
reprezenta o variantă destul de limitată a celebrului soft într-o Imagine. Deşi la fel de utilă pentru un novice, orice secvenţe cinematice suportate de Windows Media
pentru editare de imagini. Cu toate că îi Lipseau rezultatele finale sunt dezamăgitoare pentru că marginile Player si Quick Time, iar prin intermediul opţiunii "Create
majoritatea funcţiilor avansate de editare, Photoshop LE selecţiei sunt foarte neregulate, chiar şi cu Photomerge" puteţi "lipi"" laolaltă mai multe fotografii
s-a dovedit destui de popular in lumea utilizatorilor smoothîng / feathering. pentru a crea o panoramă. Opţiunile pentru export sunt şi
obişnuiţi, care nu aveau nevoie de Instrumente complexe Apropo de aceşti termeni specifici, Photoshop ele destul de variate, putând fl menţionate aici galeria
şt neintuitive pentru ceea ce ei priveau efectiv ca pe un Elements se strâdule din răspuţeri să îi folosească cât mai HTML cu tot cu thumbnail-urLde preview pentru care nu
hobby. Preţul redus s-a dovedit sl el a f i un avantaj si puţin, in plus, toate erorile sunt foarte explicite st oferă trebuie să ştiţi nici un pic de HTML, precum si
Adobe a decis să prelungească viaţa produsului sub alternative de corecţie, fiecare instrument are explicaţii PhotoPackage, care înghesuie mai multe fotografii pe
forma Adobe Elements. într-o fereastră dedicată (glosar de termeni Digital aceeaşi pagină pentru a economisi spaţiul. Dacă acestea

Ajuns la versiunea 2.0, Adobe Photoshop Elements Lmaging foarte bine pus la punct) si există o mulţime de nu vă ajung, puteţi crea cu fotografiile pe care Le aveţi

este cea mai potrivită alegere pentru un hobhyst pasionat tutortale foarte explicite, cu ppţiunea "Do this for me" slideshow-uri PDF sau Le puteţi trimite direct prietenilor

de imaginile digitale pentru că oferă extrem de multe din aproape la fiecare pas" sunt grupate in meniul "Reclpes", cu opţiunea Attach to E mail.

facilităţile Photoshop la doar o şeslme din preţ. Nu doar Pană si la opţiunea Rotate, banalele "clockwise" si Concluzia se impune de la sine. Nu are nici un rost să daţi
atât, dar are st câteva opţiuni pe care le-ar invidia mulţi "counterclockwise" au fost înlocuite cu "left" si "right". Ce •00$ pe Adobe Photoshop 7.0 decât dacă sunteţi grafician
dintre utilizatorii Photoshnp. puteţi cere mai simplu decât atât? Un help cu funcţie de profesionist. Dacă aveţi nevoie de un editor de imagini
Una dintre acestea este Background Remover Brush, Qpick Searcn se găseşte chiar In bara principală de pentru hobby-ul vostru legat de fotografia digitală, Adobe
un Instrument care este capabil, ca prin magie, să şteargă instrumente a programului. Photoshop Elements 2.0 este excelent la preţul Iul de 99$
decorul din jurul unui obiect principal, fără a şterge mai Toate paletele de instrumente sunt grupate in
nimic din ce este în prim plan. Desigur că odată înţeles Docklng Well-ul din partea de sus a ecranului şi tot aici
principiul de functiPnare, impresia de vrăjitorie dispare, puteţi găsi Filters si Layer Styles, ale căror componente au
insă e l rămâne inestimabil pentru un novice care nu vrea un icon ce vorbeşte de la sine despre consecinţele DETALII
să stea să creeze un path vectoriaL in jurul obiectului, pe aplicării efectului. File Browser-ul, cunoscut din • Nume: Photoshop Elements
care apoi să il transforme în selecţie, in plus, metoda Photoshop 7, dar care a fost "Inventat" dacă se poate • Versiune: -
Background Remover are avantajul că poate curăţa spune asa pentru primul Adobe Photoshop Elements, are • Producător: Adobe
decorul din jurul si din interiorul unor obiecte complexe, Excelent raport
acum suport-pentru formatul de metadate EXIF, foarte util • Distribuitor: I.R.I.S.
preţ I
cum ar fi o claie de fân sau o claie de păr cârlionţat. Am pentru a cunoaşte Informaţii in detaliu despre contextul în • Web: www.lris.ro
performanţă
fost Impresionaţi pozitiv de capacităţile acestei pensule si care a fost capturată o imagine. • Sistem: P3 500MHz, 64MB RAM
software j .
grafica

Project DOGWAFFLE
Pictează natural cu un soft gratuit •

DESEORI, UN SINGUR OM POATE FACE S< cu înfăţişare profesională, si


mai mult decât o întreaga echipă de Optlpusttcs, un modul c u nume ciudat ce
programatori iscusiţi. Avem exemplu vă va p e r m i t e să pictaţi cu particule în
Wings 3D pe partea de grafica mişcare sau cu arbori fractalict, după
- - Ş t i * *
tridimensională si acum vă vom prezenta dorinţă. Excelent pentru Iarbă sl a l t e
echivalentul l u i pe partea ZD: Project buruieni parametrice. I n plus, am
Dogwaffle (Proiectul Napolitană pentru descoperit absolut din întâmplare că
Câini, dacă este să traducem cuvânt cu folosind setarea "Nova" sl gradienţi
cuvânt). Motivaţia a u t o r u l u i , Dan Ritchie m e t a l i c i pentru culoare se p o t crea
este că el iubeşte câinii, tar câinilor le f o a r t e uşor e f e c t e gen f o c , a r t i f i c i i ,
plac napolitanele. Adevărul este că explozii, abur ;1 f u m .
numele nu este altceva decât un nume
pentru un program c r e a t din pasiune,
sub sloganul "pictură nenaturală". Cu
Luate- că este e x t r e m d e naturală.
Chiar dacă Interfaţa nu vi va f l tocmai
familiară de la bun început, nu va f i
greu să aflaţi care este modul de lucru
si cum puteţi găsi Instrumentele cu care
v-aţi obişnuit. Simularea Instrumentelor
de pictură este exemplară: ne-au
impresionat in principal creioanele, dar
nici cele "în relief" (cum erau vopselele se poate, nu se poate. Nici măcar In ceea ce priveşte raportul c a l i t a t e
pe bază de ulei) nu sunt de i c i de colo. Palnter 7 nu are a;a ceva, iar dacă este preţ, pentru că este g r a t u i t . Iar in DETALII " 1
0 opţiune de smoothing a liniilor trase, un program c u care Project Dogwaffle ar privinţa bonusurilor, veţi f i cu siguranţa VERDICT: : " °
• Versiune: 1.11b Alternativă
cum este posibil in Xara ar f i fost t r e b u i comparat, atunci Corel Palnter surprinşi de două d i n t r e e f e c t e l e • Producător: Dan Ritchie pentru Palnter 7
ideală, p e n t r u că e greu să foloseşti este acela. incluse In Project Dogwaffle: motorul • Distribuitor; N/A
mouse-ul ca pe o pensulă, însă dacă nu Chiar dacă nu este atât de sofisticat, de randare de lensflare-url, Radiant X, • Web: http://www.geoc!ties.com/
programul l u i Dan Ritchie este imbatabil cu numeroase opţiuni, f o a r t e complex squirreldome/cyberop.htm

w w w . a s t r a l t v . r o w w w . a s t r a l . r o

FIBRA
VREAU MAI M U L T . V R E A U A S T R A L T E L E C O M
software
Dacă vrei ca realizările tale grafice să apară in aceasta rubrică, trimite-le, însoţite de nume şi detalii privind modul de
realizare, la adresa de mail redactia@xtrempc.ro sau prin poştă la-, XtremPC, Str. Puskin 18, Bucureşti I

Galerii Xtreme
Singura expoziţie offline care găzduieşte creaţiile tale

Cotoi Cristian Galaţi


h v y m g 7 7 m i n w y n h o o . c om
Imaginea a fost realizată in BD Studia MAX 3 pe un P200 MMX, 128Mb RAM.
A u t o r u l a folosit un program de reducere a numărului d e poligoane pentru a
putea randa această scenă. Nu este cine ştie ce, nu are d e t a l i u . Insă vădeşte
un stil aparte. Este fireşte posibil să nu f i e vorba de un stil minimalist ci de o
l i m i t a r e impusă de performanţele slabe ale sistemului, insă nouă ne-a plăcut.

Ion Chiriţă
caricaturistu@yahoo.com
"Vă t r i m i t acest desen realizat de mine cu speranţa de a-l publica în revista
dumneavpastră. i m i plac imaginile 3D din revista XtremPC trimise de "artiştii"
din toată tara. Eu nu am acces la programe de grafică 3D dar vă t r i m i t un
desen făcut de mână. Am înţeles că t r e b u i e să dau d e t a l i i despre modul In
A
care l-am realizat: este desenat cu pix cu pastă de culoare neagră, in 7 o r e .
Moose a dAEMOn Mulţumesc."
5kinyadi@yahoo.com
Imaginea a fost creată în îdsmax 5, pe un sistem Duron 800MHz, 334SDR;
lată că se poate şi aşa. Ba c h i a r f o a r t e b i n e . T a l e n t u l n u ţine neapărat de
GeForce3 Ti 200, Monitor 17". Randarea scenej a durat 1:08:45. Scena conţine
p r o g r a m e . Mulţumim şl noi şi m a i aşteptăm sl a l t e creaţii d e la t i n e .
58250 poligoane. Pentru e f e c t e l e de pe lama săbiei a fost folosit VtdeoPost.
Scena este puţin cam golaşă si modelele cam b r u t e , dar nu v r e m să se spună că
nu încurajăm t i n e r e l e t a l e n t e , nu?

nalemhrl& 2Q0Z
software
grafică

A d r i a n Cri stea
b l e c u M y ahoo.com

"!n urmă cu un an si jumătate am început să studiez grafica 3D ( p t . mine


personal, din plăcere), la început cu a j u t o r u l lui Bryce 3D, apoi cu 3D Studio
Max R3 îndrumat de către fratele m e u . Mi-am îndreptat atenţia către
modelarea anorganică, încercând să reproduc cât mai exact diverse obiecte. De
un an de zile lucrez la o firmă d e calculatoare la departamentul m u l t i m e d i a ca
modelator 3D. Toate lucrările si obiectele sunt făcute de mine în 3D Studio Max
R3 pe un sistem Pentium Celeron la 433MHz, cu 160 MB RAM, placa video
Matrox Millenium G400, m a j o r i t a t e a după referinţe Ippze sau obiecte reale)."

E x c e l e n t e I m a g i n i l e , desi ni le-al f i p u t u t t r i m i t e la o rezoluţie mai m a r e .


Eşti u n u l d i n t r e puţinii c a r e câştigă b a n i din grafica 3D in România, asa că
ar t r e b u i să t e simţi s p e c i a l .

• taami Mlll
"A alege imaginile (din m u l t e l e pe care le-am creat) pentru a v i le t r i m i t e a fost un Se pare că aceasta e s t e luna s u r p r i z e l o r , lată, un psiholog pasionat de grafică.
act m u l t mai greu decât realizarea in sine a acestora. Aşa că a m decis să nu mă Suntem siguri că nu ne-a înşefat în privinţa p r o f e s i u n i i , p e n t r u că avem i n t e x t o
ghidez după c r i t e r i i care l i n de dpmeniul esteticului (vulnerabile şi discutabilei si am mulţime de justificări n u t p c m a i necesare şi un l i m b a j s o f i s t i c a t . Am decis să
ales câteva imagini care în ceea ce priveşte tehnica de execuţie au r i d i c a t probleme încurajăm d i n nou înclinaţiile a r t i s t i c e d i g i t a l e , p e n t r u că nu v r e m să i i creăm
mai deosebite. (...) Formaţia mea profesională nu are nimic de a face c u grafica 3D doamnei/domnişoarei psiholog u n c o m p l e x d e i n f e r i o r i t a t e . Şi o r i c u m , i m a g i n i l e
(sunt psiholog ), simt că de abia Încep să mă descurc cu aceste programe aşa că, au un f a r m e c naiv. Nu credeţi? Cu excepţia c e l e i c r e a t e tn Paînt Shop Pro 7, c a t e
poate pe v i i t o r vă voi t r i m i t e imagini si mai bune decât acestea." este c h i a r abstractă. '

noiembrie ZOO2
software
muzica / programare

Creează-ţi uşor propriul


skin d e W i n a m p 3!
Cel mai bun prieten trebuie să arate aşa cum îţi doreşti
PRIMA ÎNTREBARE PE CARE O VEŢI PUNE 3 se face în XML, puteţi folosi eventual i n
înainte să începeţi să citiţi acest articol este locul Notepad-ului un e d i t o r de text cu
-de ce?". Răspunsul este simplu: m a j o r i t a t e a supprt pentru sy/ntax highlighting (Code-
Skin-urile d e W i n A m p 3 s u n t fişiere c u extensia . w a l , d e la
u t i l i z a t o r i l o r d e calculatoare ascultă muzică Genie> http://www.code-genie.com/,
W i n A m p A b s t r a c t i o n Layer. A c e s t e fişiere s u n t d e f a p t
in f o r m a t d i g i t a l , de cele mai multe ori prin Enigma» h t t p : / /www.enigma-
i n t e r m e d i u l WinAmp, cel mai renumit player uk.freeserve.co.uk/Enigma.htm sau Crimson a r h i v e , z i p c e conţin t o a t e i m a g i n i l e şl s c r i p t u r i l e

m u l t i m e d i a f r e e w a r e . Iar crearea unui skin E d i t o r ' h t t p : / / w w w . c r i m s o n e d i t o r . c o m sunt n e c e s a r e p e n t r u a f a c e u n skin să funcţioneze, i a r odată


personalizat (skin="mască" vizuală pentru p exemple d e editoare pe care le puteţi p l a s a t e i n d i r e c t o r u l Skins d i n Program Fi I e s ' W i n A m p 3,
aplicaţie, ce poate f i schimbată după transfera gratuit de pe Internet). Noi am a c e s t e fişiere v o r f i r e c u n o s c u t e şi i n t e r p r e t a t e a u t o m a t
dorinţă n.r.) vă poate aduce satisfacţie folosit Crimson Editor, iar în acesta c a a t a r e d e c ă t r e p l a y e r u l m u l t i m e d i a . P e n t r u început, va
in momentul în care răspândiţi t r e b u i să dezarhivaţi skin-ul d e f a u t t . w a l i n acelaşi
activarea Syntax Highlighting se
creaţia în rândul face d i n Document>Syntax d i r e c t o r (Shift+CLick d r e a p t a şi Open W i t h W i n Z i p sau
prietenilor, care o vor Type>HTML. W i n R a r ) şi să deschideţi d i n i n t e r i o r u l l u i fişierul s k i n . x m l ,
Lăuda şi • vor da La c a r e e s t e ba/a oricărui skin p e n t r u W i n A m p . D u p i c u m au
rândul lor mai presupus şi producătorii, e s t e f o a r t e s i m p l u să creaţi un
XML
departe (în n o u skin d o a r schimbând p a r a m e t r i i c e l u i c a r e v i n e în m o d
Unii d i n t r e voi se vor
versiunea implicit cu programul.
întreba ce este "XML".
optimistă). Un
Cei care stiu ce este Creaţi u n nou s u b d i r e c t o r i n d i r e c t o r u l Skins ("XPC" i n
skin pentru
cu el se vor întreba e x e m p l u l n o s t r u ) a p o i creaţi în e l un n o u d o c u m e n t t e x t
WinAmp nu este
de ce a fost ales el ( s k i n . K t ) pe c a r e î l redenumiţi în s k i n . x m l . Deschideţi
doar o alcătuire
pentru partea de cod a p o i a t â t fişierul v o s t r u s k i n . x m l , c i t şi fişierul s k i n . x m l
plăcută vizual, ci
a skin-urilor de conţinut i n skin-ul i m p l i c i t ( D e f a u l t . w a l ) si copiaţi
poate f i şi vehicul
WinAmp 3. Vom
pentru un mesaj pe conţinutul fişierului c r e a t d e la c e i d e la N u l l s o f t i n
încerca să lămurim
care vreţi să îl faceţi fişierul v o s t r u . Să v e d e m ce a m obţinut:
aceste aspecte în câteva
cunoscut l u m i i : o
cuvinte.
reclamă pentru o firmă de
XML este un acronim pentru
calculatoare, un album de
eXtended Markup Language şt, la f e l
muzică sau un f i l m , un manifest anti- b :- n u r i i l i , i H i l i r r i i i i i .
taMUflnn n u i m '• i
ca HTML {Hyper Text Markup Language) a <,.ih.h v H U - < " " ' r » " m .
h , ,

Pruteanu, o declaraţie de simpatie pentru


fost desprins din SGML (Standard
un actor sau un cântăreţ.
Generalized Markup Language). Este un
Oricine poate crea un skin, după o scurtă ,lir,-4, , pl»--.ru
, i i ± i „ . t u i 'MM/ilji.aj'Ji
limbaj-text care poate f i folosit pentru a I I. . .-n
perioadă de antrenament. Nu trebuie să s t i t i Hi-tl-o, u , . — " i ' p i - l i
organiza prin adnotare diverse aglomerări H m — pil»--...ir. l i . . .
programare si nici să fiţi un designer cu . L . c l t » •|PM".nlMilu-<i...li
de d a t e . HTML are o u t i l i t a t e restrânsă, ' • • c i n - mp.-ini'SHim * " , r L .
experienţă, desi dacă vreţi ca r e z u l t a t u l să
pentru că se aplică doar la afişarea datelor
impresioneze, un pic de t a l e n t nu strică. Cu
într-un browser, neputând f i utilizat pentru P r i m e l e două tag-uri nu n e interesează, p e n t r u că
toate că ocupă mai m u l t e resurse decât
orice program. XML poate, şi aprope toată d e f i n e s c t i p u l d e fişier şi g e n u l d e d a t e p e c a r e î l
organizează ( W i n A m p A b s L r a c t Layer= skin d e W i n A m p ) .

Vă trebuie două programe pentru a vă apuca de Tag-ul " s k i n i n f o " e s t e a u t o - e x p l i c a t i v şi sperăm că nu e s t e


n e v o i e d e indicaţii d e s p r e c u m să î l completaţi. A c e s t e
lucru: Notepad şi Paint Sriop Pro, a cărui informaţii v o r apărea în m e n i u l P r o p e r t i e s i n d r e p t u l
skin-ului r e s p e c t i v .
versiune 7.0 o puteţi transfera de pe site-ul Jasc Seria d e " i n c l u d e " e s t e importantă. W i n A m p 3 vă
p e r m i t e să divizaţi d e s c r i e r i l e p e n t r u f i e c a r e e l e m e n t a l
versiunile a n t e r i o a r e , WinAmp 3 merită luat interacţiunea cu datele i n WinAmp 3 se face s k i n - u l u i , a s t f e l încât să nu vă pierdeţi editându-l p e t o t
în considerare pentru că datorită motorului in XML. Programarea avansată se face în într-un fişier i m e n s . După c u m se p o a t e v e d e a ,
grafic "Wasabi" (pentru cei care nu au văzut limbajul de scripting creat de cei de La e l e m e n t e l e sunt p l a y e r u l p r i n c i p a l ( p l a y e r . x m l ) ,
f i l m u l cu Jean Reno, "wasabi" este un Nullsoft, i n t i t u l a t Maki. XML a fost ales e g a l i z a t o r u l ( e q . x m l ) , colecţia d e i n s t r u m e n t e adiţionale
condiment jappnez f o a r t e i u t e , sub formă pentru crearea skin-urilor de WinAmp 3 ( t h i n g e r . x m l ) , p l a y l i s t - u l ( p l e d t t . x m l ) şi f e r e a s t r a v i d e o
de pastă) programul celor de la Nullsoft este pentru că este f o a r t e f l e x i b i l si intuitiv, ( v i d e o . x m l ) . Preset-urile d e c u l o r i şi gama se încadrează
cea mai prietenpasă aplicaţie pentru putând f i folosit şi de către un non-
în c a t e g o r i a "setări a v a n s a t e " , pe c a r e nu o abordăm
skinning de pe piaţă. Uitaţi de Media Player programator, după c u m veţi putea vedea in
a c u m . P r a c t i c , în m o m e n t u l în c a r e m o t o r u l întâlneşte un
Si Sonique: WinAmp 3 este v i i t o r u l . cele ce urmează.
" i n c l u d e " , caută fişierul r e s p e c t i v şi adaugă conţinutul l u i
Acestea f i i n d spuse, e t i m p u l să adunăm Oricum, scopul acestui articol nu este să vă î n fişieruL s k i n . x m l .
uneltele necesare. Din fericire nu vă trebuie înveţe XML, iar dacă vreţi totuşi să aflaţi
decât două programe pentru a vă apuca de Pentru a menţine a c e s t a r t i c o l l a d i m e n s i u n i
mat m u l t e despre acest subiect puteţi găsi
l u c r u : Notepad, care este inclus i n Windows, r e z o n a b i l e , n e v o m mulţumi să edităm " p l a y e r . x m l " , c a r e
mai m u l t e informaţii la adresa
şi Paint Shop Pro, a cărui versiune 7.0 • e s t e m e n i u l p r i n c i p a l . Skin-ul c e l o r l a l t e e l e m e n t e se
h t t p : / / www. w3schools.com
puteţi transfera gratuit de pe site-ul Jasc realizează i n m a r e p a r t e asemănător şi m o m e n t a n nu
( h t t p : / / w w w . j a s c . c o m ) . Merge doar 30 de v r e m să intrăm a t â t d e adânc i n d e t a l i u , t o t d i n raţiuni d e
Acest articol va f i continuat i n numărul
z i l e , dar nu v e t i avea nevoie mai m u l t t i m p spaţiu. Aşadar adăugaţi t e x t u l " . . / d e f a u l t / " înainte d e
viitor cu restul elementelor skin-ui ui şi cu
de ea..-Ca o ultimă menţiune, din moment r e s t u l e l e m e n t e l o r , p e n t r u a i n d i c a p r o g r a m u l u i că t r e b u i e
tehnici avansate de programare pentru
ce "programarea" skin-urilor pentru WinAmp . să l e p r e i a d i n c a d r u l skin-ului D e f a u l t (imaginea d i n
WinAmp 3.
F i i c o n e c t a t *

W W W . X T R E M P C . R D

> W A R E

QremPC Rl

- D D W N L O A D

- F O R U M ţ,;

( T E - U
Q r e m P C
s o f t w a r e
muzică t p roţra ma re

dun-mi | d r e p t u n g h i negru (sau d e o r i c e altâ c u l o a r e ) , c u d i m e n s i u n i l e de 275x116


Ml u ţ r s l o n " " 1 . D " encQdlnq*"lHF-S" ţtandalone-"v?5"?) ( f o r m a t u l v e c h i u l u i p l a y e r W i n A m p 2 . x ) într-un p r o g r a m d e grafică şi
KtiinaupAustractianLauFr urr5iun-"0.0") salvaţi-l c a b a c k g r o u n d . p n g . PNG, sau P o r t a b t e N e t w o r k Graphics e s t e u n

<5kinlnfoJ f o r m a t d e fişiere c a r e desi ocupă m a i multă m e m o r i e decât JPG sau GIF,


<uprsiun>o. K/uersi[-rn>
-
păstrează intactă c a l i t a t e a i m a g i n i i si a r e si s u p o r t p e n t r u transparenţă. Ea
<M3ncîJ(PC</fians>
tccnnenl >AcesL: slcln este un i-'-per'fnrnl educaClu</connent> nu e s t e necesară i n c a z u l b a c k g r o u n d - u l u i , d a r v a d e v e n i utilă ceva m a i
<au t ho r ga^bag-'' s hr i (r. e r O X treBPe</auth or >
<enall > r ed ac C iaOx ere Hp c -ro t /ena 11> d e p a r t e , la b u t o a n e . Salvaţi fişierul b a c k g r o u n d . p n g în
<riaMp ag e>r>t t p: //www . xer<«p o -ro < /ftopiep ag e> Wt n Am p3>Skins>XPC> player, d i r e c t o r u l c a r e v a conţine t o a t e i m a g i n i l e
CSEreensrro t } « creerisho t . png < /« crecnsti o t ?
</sHnirifo> p e n t r u s k i n . A p o i , în p l a y e r - e l e m e n t s . x m l , i m e d i a t după t a g - u l e l e m e n t s ,

• include f 1 "anl/p 1 ay ei'. « n i " / > introduceţi l i n i a «bitmap i d = b a c k g r o u n d . x p c f i l e y p l a y e r / b a c k g r o u n d , p n g " .


« i n c l u d e F l l e - ^ . A i s F au 11/ «ni /eq. x n ; •'/ > Este d e s t u l d e s i m p l u să vă d a t ' s e a m a că a c e s t t a g leagă imaginea d e
• i 11 c 1 ii d L' t i 1 b' 17 «nl /1 h i ng ei-. Kfil"/>
<include flie-"../ncF3ult/xnl/plcnit.xnry> e t i c h e t a b a c k g r o u n d . x p c pe c a r e o v o m f o l o s i m a i târziu. Mai definiţi si
<inelude m » - " . . / a e f a u l t / H n l / u i o e o . a n l " / >
<include f i i * * " . ./ueFault/ifnl/r.oloi'-pi-esets.i!nl y> ,

<1 nc lude f L l e - " . . /a e F au 1IV xnl /ganna -pre >; e t &. xnl '•/ > <1IUPIH io -" n n rmi •• j .ickq'Ouinci •• 1 irmjrBijn J-mc"*
ţtlI.tlB
</UIna npflb ţ r ra ct1on t a uer> Ld-"Pliy"
iEHnn-"ri(lV"
l

•-"ir' v—ar
IBHI * "piîy bjtpc"
D D Ifflljll ij •" ""pi lţ| rXpC"
stânga sus p e pagina următoare). Dacă deschideţi a c u m W i n A m p 3 şi
InnHi.-^l.il I .in «ini:!
multul,
alegeţi" skin-ul XPC, veţi observa că t o t u l se d e s c h i d e f o a r t e f r u m o s , d o a r ! J- L J.ll''
lttlOPl-"'£J£Cr

.1
că e l e m e n t u l p r i n c i p a l , p l a y e r u l p r o p r i u - z i s , lipseşte. Să î l adăugăm. n-'Tir v *•'*•" 9
lmfli-"loM.npc ' J

în WinAmp3>Skins>XPC creaţi s u b d i r e c t o r u l X m l . Copiaţi d i n skin-ul U D tail mpr '"Iu id


Fc.01 E lp-"LaiB EH* RUl = 1
O e f a u l t > d i r e c t o r u l XML fişierul p l a y e r . x m l în f o l d e r u l v o s t r u cu-acelaşî
i.'luJuJt >
n u m e ( W i n A m p 3'Skins> XPC=Xml) şi deschideţi-l p e n t r u a-l e d i t a . Veţi 1
v e d e a că e s t e f o a r t e s c u r t : p r i m a l i n i e («include f i l e - ' p l a y e r -
e l e m e n t s . x m r 7 > ) anunţă că m o t o r u l g r a f i c t r e b u i e să i a în c o n s i d e r a r e şi
fişierul X m l c a r e conţine l i s t a e l e m e n t e l o r g r a f i c e . Cea de-a doua
(«container i d = " m a i n " name="Main W i n d o w " d e f a u l t _ x - " 0 " d e f a u l t _ y = " 0 "
d e f a u l t _ v i s i b ! e = " 1 " > ) înseamnă că e l e m e n t e l e g r a f i c e f a c p a r t e d i n
c o n t a i n e r u l p r i n c i p a l , c a r e a r e c o o r d o n a t e l e X si Y la p u n c t u l 0 şi e s t e
v i z i b i l încă d i n p r i m u l m o m e n t . Nu schimbaţi n i m i c a i c i . Urmează «include
fite="player-normal.xml"/» c a r e e s t e a l d o i l e a fişier X m l c a r e t r e b u i e l u a t
în c o n s i d e r a r e în c r e a r e a skin-ului p e n t r u p l a y e r x m l . O r i c e skin a r e o i m a g i n i l e p e n t r u u n b u t o n d e p l a y si u n u l d e l o a d , p e c a r e le creaţi e v i d e n t
într-un p r o g r a m d e grafică şi l e salvaţi PNG i n s u b d i r e c t o r u l player.
M e r g e m m a i d e p a r t e şi generăm fişierul p l a y e r - n o r m a l , x m l . N i c i u n u l
d i n t r e fişierele X m l în afară d e s k i n . x m l n u m a i t r e b u i e să aibă tag-ul <?xml
]<&ăîdDV Fllo. |Hjţji,, -ploncnt5.ml 7>
,, , ,

v e r s i o n = " 1 . 0 " encoding-'UTF-B" standalone="yes"?> p e n t r u că v o r f i în f i n a l


' (eoni .iin"h- - "min" p;irj"• 'TSain Vîndă,,
incluse i n s k i n . x m l . Fişierul p l a y e r - n o r m a l . x m l se întinde între t a g - u r i l e
< l a y o u t > şi < / l a y o u t > după c u m puteţi v e d e a în i m a g i n e a 5. Background-ul
e s t e adăugat încă d i n t a g - u l p r i n c i p a l , n u m a i rămâne decât să adăugăm
b u t o a n e l e , lată d e s c r i e r e a b u t o n u l u i d e play, aşa c u m o puteţi v e d e a şi în
i m a g i n e : «button id="Play" action="PLAY" x = " 1 0 " y="30" i m a g e = " p l a y . x p c "
d o w n l m a g e = " p ! a y . x p c " tooltîp="Start t h e m u s i c l " / > .
variantă normală şi u n a . ocupa•
Bineînţeles, b u t o n u l t r e b u i e c r e a t i n t r - u n p r o g r a m d e grafică şi s a l v a t
ştergeţi c e l de-al t r e i l e a
PNG, la d i m e n s i u n i a p r o p i a t e
i n c l u d e («include
file='player-
PNG, sau Portable Network Graphics este un d e 50x50 p i x e l i . sau

format de fişiere care deşi ocupă mai multă


corespunzătoare cu
s h a d e . x m l " / > ) . Salvaţi
dimesiunea background-ului,
fişierul ( c a i n imaginea
următoare) ; i memorie decât JPG sau GIF, păstrează intactă dacă vă decideţi să folosiţi
alte dimensiuni. Parametrul
continuaţi c u c r e a r e a
calitatea imaginii şi are şi suport pentru transparenţă. downlmage poate f i folosit
c e l o r l a l t e două fişiere
p e n t r u a avea o i m a g i n e
X m l , i n acelaşi d i r e c t o r .
diferită a t u n c i când b u t o n u l e s t e apăsat, d a r m o m e n t a n o v o m f o l o s i p e
Fişierul p l a y e r - e l e m e n t s . x m l e s t e u n soi d e i n t e r m e d i a r i n t r e i m a g i n i l e c a r e
aceeaşi p e n t r u a m b e l e s t a d i i . Dacă v r e ţ i să folosiţi două i m a g i n i d i f e r i t e
s u n t p a r t e a vizuală a skin-ului şi c o d u l c a r e e s t e p a r t e a logică a s k i n - u l u i .
p e n t r u acelaşi b u t o n , n u uitaţi să o definiţi p e c e a de-a doua i n player-
Player-elements.xml se începe c u tag-ul < e l e m e n t s > şi se încheie eu
elements.xml.
«/elements» i a r între e l e intră d e s c r i e r e a elementelor.
Poziţia x , y e s t e relativă la colţul d i n stânga-sus a l c o n t a i n e r - u l u i .
Primul e l e m e n t pe care i l vom defini este background-ul. Creaţi un
B u t o a n e l e p o t f i p l a s a t e şi în a f a r a c o n t a i n e r u l u i sl deci în a f a r a i m a g i n i i
a c t i v e , d a r c e f o l o s dacă n u le puteţi f o l o s i aşa că încercaţi să l e plasaţi
-l
H tl-ipDuE Id-'nDF'Pul BicHţiTiiind-"LiJr;• grnunflr• pc,'0
- c u m t r e b u i e . Acţiunile c u c a r e sunt c o r e l a t e b u t o a n e l e sunt p r e s t a b i l i t e si
1 ţ 'LiuELu. nu p o t f i s c h i m b a t e . Lista t u t u r o r acţiunilor p o a t e f i găsită la
••
• •jctlun-
»-n"i -"PLilV"
IfUJ] "pl»ui.
n'-jr HpC"' http://www.stefanweb.com/wa3/index.html. Deja în acest m o m e n t puteţi
ţ' doinii "jrrf'piaji rjpc"
Iţ LoaJllp-'-ţlirt t6f uujlct- începe să încercaţi s k i n - u l . Salvaţi t o a t e f i ş i e r e l e i n c a r e lucraţi şi
K deschideţi skin-ul d i n W i n A m p 3. După f i e c a r e m o d i f i c a r e , puteţi salva
fişierele şi apăsa f 5 p e n t r u a t e s t a r e z u l t a t u l .
Adăugaţi a p o i b u t o n u l d e l o a d : «button i d - ' L o a d " ac t i o n-" EJECT"
x - " 2 1 0 " y="60" i m a g e - " l o a d . x p c " d o w n l m a g e * l o a d . x p c " t o o ! t i p = Load t h e
m u s i c ! " / > . Acţiunea EJECT e s t e m o d u l în c a r e W i n A m p se referă la căutarea
m e l o d i i l o r p e d r i v e - u r i . Pe acelaşi p r i n c i p i u p o t f i adăugate b u t o a n e l e d e
pauză, s t o p , ieşire d i n p r o g r a m sau m i n i m i z a r e .
î n c e a r c ă

n o i l e linii d e r a d i o c a s e t o f o a n e F u n L i n e si T-Line

• BLAUPUNKT
U n p u n k t în p l u s p e n t r u m a ş i n a ta.
\pforer
internet
Xplorer Xtrem

Xtrem
GHIDUL tău o f f l i n e
MEDIA ONLINE
PENTRU OPTIMIZAREA
NAVIGĂRII o n l i n e

V I D E O w w w .geeknews.com

www. b m wf i 1 m s. co m Pentru că totuşi suntem o revistă de IT, vom reveni pentru acest număr la ştirile din domeniul
- =P5?(rS,-iri;-î; Ştiinţei si tehnologiei, h t t p : / / w w w . t e c h n e w s w o r l f l . c o m / este o direcţie la f e l de bună ca
oricare a l t a , mai ales că site-ul grupează laolaltă şi ştirile interesante preluate d e pe alte
site-uri de renume. Cu toate acestea, marea m a j o r i t a t e sunt prea serioase pentru a menţine
SJE-.--Î?-—xz?-s m u l t t i m p interesul c i t i t o r i l o r noştri. Adică v o i . Astfel că vă puteţi îndrepta către
http://gameguru.box.sk/ unde veţi găsi amestecate ştiri d i n domeniul hardware cu ştiri din
domeniul jocurilor. Mult mal antrenant In felul acesta, nu credeţi?

http://www.guru3d.com
Sezonul a l doilea de filme
Cei pentru care partea tehnică a computerului contează mai mult decât cea logică, ţi am numit
p u b l i c i t a r e realizate de BMW a
prin asta diferenţa dintre hardware si software, se vor regăsi în rândul celor care aleg zl de zi
început, iar site-ul a căpătat un nnu
să viziteze site-ul www.guru3d.com. Asta pentru că găsesc aici ştiri de ultimă oră, prezentări de
look. Nu pierdeţi Hostage, The produse şi numeroase utilitare ce sunt folosite in activităţile misterioase şl periculoase care
Ticker şi Beat the Devii, cu nume sunt în general reunite sub denumirea de overclocking. Puteţi găsi aici printre altele numeroase
mari în ceea ce priveşte regizorii şi modalităţi de a vă împodobi carcasa calculatprului cu leduri sau d e a-l înghesui într-o maşină
a c t o r i i : John Woo, Tony Scott, Gary de jucărie dacă acesta vă este hobby-ul. Una peste alta, o destinaţie recomandată dacă vă
Oldman. ţ i nu vreţi să rataţi ocazia pasionează hardware-ul.
de a vedea un BMW d e ultimă
h t t p : //www . o l d v e r s i o n . c o m /
generaţie în acţiune, nu?
Oacă nu vă pasionează maşinile, Deşi majoritatea producătorilor de software încearcă să păstreze c o m p a t i b i l i t a t e a cu
versiunile mai vechi ale programelor, se întâmplă destul d e des să nu putem deschide un
BBC-ul a pus pentru voi o cameră
fişier pentru că a fost creat cu o variantă anterioară a unui soft sau, pur şl simplu, versiunea
web intr-o casă bântuită. Blair
mai nouă merge mai prost decât cea veche sau, şi mai râu, a început să coste bani. Un site
Witch Project pe v i u la ca OldVersion.com vă poate ajuta i n momentele de ananghie, oferind pentru dowload
http://www.bbc.co.uk/so/weird/ca numeroase versiuni mai vechi de la Windows Media Player, Acrobat Reader, Internet Explorer,
m/ Nici asta nu vă place? Admiraţi Quick Time, mIRC, Win RAR şi m u l t e , m u l t e a l t e l e .
atunci maeştrii dansului i n ciudatul
j o c Dance Revolutlon care face
http://www.b3ta.com/realistic-internet-simulator/
furori în Japonia şi nu numai acolo
(http://www.ddrfreak.com/ Puteţi experimenta Iritarea de a naviga pe un Internet plin d e p u b l i c i t a t e , Cu acest simulator
videos.php). de Internet care vă va testa îndemânarea i n a închide pop-up-url. Un simplu j o c , care insă
scoate i n evidenţa un aspect a l reţelei reţelelor pe care îl urâm cu toţii. Dacă vă veţi plictisi
de aceasta distracţie, ceea ce este Inevitabil (ti ne t i minte totuşi că Scorul nostru este 259),

Navigare la puteţi t r i m i t e cuiva un e-mait scris cu sânge. Nu cu sângele vostru şl nici cu a l l u i . V-am făcut
curioşi? Vizitaţi h t t p : / / w w w . b l o o f l y f l n g e r m a i l . c o m .

întâmplare
h t t p : //www . x t r e m e m e d l c a l . c o m / g a m e s / x t r e m e _ f o o t b a l I. a sp

«Vi
în link-ul de m a i sus trebuie să aruncaţi mingea pentru un jucător de f o t b a l american i n
scaunul cu r o t i l e . La http://www.evlltron.com/modules/esp/esp.html puteţi rezolva cubul
Rubik în spaţiu, cu B astronauti care vă veghează şi ocazional va ajută. Iar pentru o distracţie
cu adevărat distructivă, vizitaţi
http://www.mphsye.com/games/games.asp?swf=diving&w=55Oah-^O0 şi ajutaţi maimuţele să
sară i n apă fără să se zdrobească de stânci.
Nu e frumos să râdeţi de oamenii
handicapaţi, dar puteţi incerca un
sintetizator vocal stil Stephen
Kawklng (a http://www.)amsand
whlch.com/features/hawklng.swf. De la cititori pentru cititori Iniţiativa lunii
htt p: //www.terminalzero . co m/b luesky/
In aceeaşi ordine d e idei, caii nu
zboară, dar căntă foarte frumos la
http://www.humanclock.com/clock.php / www.instantvoodDD.com Din categoria "ţi românii
http://svt.se/hogafflahage/hPgaffi I Mirela Lazâr ne t r i m i t e fac j o c u r i " , vă invităm să
aHage__slte/Kor/hestekor.html. Un link-ul de mai sus unde vizitaţi site-ul celor de la
sintetizator d e cor, care se puteţi afla cât este Core Inside, care au creat
aseamănă destul de bine CU jŢ", BES * I c e
oameni care
a ţ u l a e l a
un t i t l u care simulează
formaţia The Flfthles a l u i Ştefan ţin pancarte cu ora activitatea de hacker i n
Bănica Jr. ţ l dacă t o t suntem l a I exactă. Adresa este o stilul creat de englezi cu
capitolul de creaţie audio, dedicaţie pentru p r i e t e n u l e i , care mereu întârzie. La cât de fascinante sunt Upllnk. De pe site puteţi
încercaţi şi fotografiile pentru fiecare m i n u t , s-ar putea să uite să mai ajungă la intâlniri. transfera demo-ul j o c u l u i şi le puteţi spune
Dar nu-i nimic, pentru că t o t ea ne t r i m i t e adresa www.instantvoodoo.com, producătorilor ce părere aveţi despre e l pe
http://www.createafart.com/. unde vă puteţi răzbuna pe cei care întârzie sau vă fac zile f r i p t e . După c e am f o r u m . După ce îl jucaţi evident. Pentru o
Vorbitorii de limbă engleza vor şti l i p i t o eticheta cu "Boss" pe păpuşă, ea a devenit m u l t mai plăcut de u t i l i z a t . prezentare detaliată a j o c u l u i şi un interviu cu
despre ce este vorba. Frige, eh? la şi acul ăsta. ţi pe ăsta. Cum îţi place cu cleştele? Ha, ha, ha (râs producătorii, nu pierdeţi numărul următor.
machiavelic).

m
noiembrie ZDUJ
internet I
software

Xara Webstyle 3.0


Web design la îndemâna oricui
ENGLEZI! DE LA XARA SUNT MAI i m a g i n e ) f i i n d implementată f o a r t e
cunoscuţi p e n t r u s o f t u l d e grafică bine. Dincolo d e asta, p e n t r u f i e c a r e
vectorială XaraX, f o s t C o r e l Xara si e l e m e n t există posibilitatea de
p e n t r u Xara 3D. W e b s t y l e , desi ajuns p r e v i e w in pagina d e w e b , c u o

la versiunea 3.0 nu e s t e t o c m a i legendă în c a r e sunt prezentaţi


t i m p i i d e încărcare p e n t r u r e s p e c t i v u l
p r o d u s u l c u c a r e să se mândrească
fişier.
c e l m a i t a r e . Programul e s t e d e s t i n a t
c e l o r c a r e au o o a r e c a r e i d e e d e s p r e Xara W e b s t y l e e s t e u n u l d i n t r e
HTML şi w e b d e s i g n , insă nu s e p r o g r a m e l e c a r e nu a r t r e b u i să
descurcă p e p a r t e a artistică. lipsească d i n b i b l i o t e c a s o f t w a r e a
Interfaţa intuitivă şi f l u x u l d e oricărui h o b b i s t pasionat d e w e b

l u c r u o r g a n i z a t d e o mulţime d e design.

a j u t o a r e d e t i p " w i z a r d " fac c a g r a f i c a


u n u i întreg s i t e să poată f i creată în
câteva m i n u t e . Şi d e f a p t a c e a s t a
e s t e şi i d e e a . De la b a n n e r e la
b u t o a n e si d e l a m e n i u r i d e navigare
a n i m a t e la b a c k g r o u n d - u r i d e pagină,
de la logo-uri la f o t o g r a f i i , Xara
W e b s t y l e conţine p r o t o t i p u r i p e n t r u
o r i c e t i p d e grafică a ţ i p u t e a avea
n e v o i e . Din păcate nu p o t f i c r e a t e v e c t o r i a l e şi s u n t e x p o r t a t e b i t m a p
m o d e l e noi p r i n îmbinarea u n o r a d i n d o a r în m o m e n t u l în c a r e e d i t a r e a s-a
sfârşit, a s t f e l că puteţi l u c r a xara
e l e m e n t e l e p r e d e f i n i t e , d a r acesta
e s t e un n e a j u n s m i n o r d e o a r e c e după i n d e p e n d e n t d e rezoluţie, c h i a r dacă
i n s t a l a r e a v e ţ i la dispoziţie o p e n t r u w e b u n fişier d e d i m e n s i u n i
bibliotecă extinsă d e t i p a r e f o a r t e mari este practic i n u t i l .

-
DETALII
predefinite ce pot f i personalizate, Modulul de export w e b este unul
• Versiune: 3.0 VERDICT
a s t f e l încât să aveţi c e r t i t u d i n e a că d i n t r e c e l e m a i b u n e p e c a r e le-am
întâlnit până a c u m , e x p o r t a r e a • Producător: Xara
n u m a i există un site c a r e are g r a f i c a
• Distribuitor: K/A Simplu şi
asemănătoare c u a s i t e - u l u i v o s t r u . transparenţei i n f o r m a t PNG (o
• Web: http://www.xara.com eficient
E l e m e n t e l e d e construcţie s u n t problemă pentru multe editoare d e

Ai c e l m a i arătos s i s t e m ?
D e m o n s t r e a z ă c ă e ş t i d o t a t ! ^ ^ . . ^ ^ ^ ^

Trimite pe adresa r e d a c ţ i e i
o poză a sistemului t ă u
şi vei avea ocazia să
apari în r e v i s t ă şi să-ţi
faci toţi prietenii invidioşi.

noiembrie 1002
m
GHIDEAZA-TE DUPA SINGURELE PREZENTĂRI CARE CONTEAZĂ

JEATURE
EXCESE
EON OF TFJttS 7B N i c i n u m a i e s t e n e v o i e să u r m ă r e ş t i ş t i r i l e d e la o r a 5 p e n t r u a a f l a t o t f e l u l d e l u c r u r i
La început a lost cuvântul, Apoi a urmat jocul ş o c a n t e c a r e se p e t r e c în j u r u l n o s t r u . Ş t i r i l e d i n i n d u s t r i a J o c u r i l o r s u n t s u f i c i e n t e

P R I M A p e n t r u a n e f a c e să n e î n t r e b ă m c e e s t e î n n e r e g u l ă p e b ă t r â n a p l a n e t ă a l b a s t r ă .
LORO OF THE R M t FELL0W5HIP OF THE RING 82 Problemele datorate numeroaselor prejudecăţi care privesc j o c u r i l e n u ne mai

GRANO THEFT AUTO: V1CE CITY 83 s u r p r i n d , d a r r ă m â n i r i t a n t e . BMX X X X , u n j o c c e a d u n ă la u n l o c b i c i c l e t e BMX şl

WARLORDS 1: HEHOES OF ETHER1A 6*1 p r o s t i t u a t e , n u a r e c u m să c â ş t i g e u n p r e m i u p e n t r u b u n g u s t , d a r d e a i c i şî p â n ă la

KREED 85 r e f u z u l u n o r m a r i m a g a z i n e d e d e s f a c e r e d e a-l a c c e p t a p e r a f t u r i e s t e o d i s t a n ţ ă c a m
m a r e . El n u a r e u n c o n ţ i n u t m a i o b s c e n d e c â t m u l t e f i l m e c a r e r u l e a z ă a c u m p e e c r a n e ,
A V A N d a r j o c u r i l e s u n t c a t a l o g a t e c a f i i n d a d r e s a t e e x c l u s i v c o p i i l o r aşa c ă u n a s t f e l d e j o c

BG p a r e i n a c c e p t a b i l , deşi d e c i z i a r e a l i z ă r i i l u i s-a f ă c u t î n u r m a u n u i s o n d a j d e m a r k e t i n g
THE GLADIATOR 5: GALACTIC CIRCUE GAMES
c a r e arată că există suficienţi o a m e n i m a t u r i interesaţi d e a c e s t g e n . Acelaşi c o n c e r n
NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2
m a n i a c , Wall M a r t , a m a i avut ţi i d e e a r e t r a g e r i i j o c u l u i Snfper: Path o f V e n g e a n c e d i n
PREZENTĂRI m a g a z i n e l e d i n W a s h i n g t o n d a t o r i t ă " s e n s i b i l i t ă ţ i i " l o c a l n i c i l o r l a p r o b l e m ă d e ş i a d m i t e că
j o c u l n u a r e n i c i în c l i n nici în mânecă c u a t e n t a t e l e c a r e a u z g u d u i t oraşul.
UNREAL li.'UliNAMl Nf 2003 30
Jocul In 1111;•• •. .ii'.i oamenilor este D e d e p a r t e c e l e m a i ş o c a n t e e v e n i m e n t e a u f o s t însă d o u ă d e c e s e c a r e a u s u r v e n i t în
un sport
u r m a u n o r m a r a t o n u r i I n c r e d i b i l e p e p a r c u r s u l c ă r o r a r e s p e c t i v i i s-au j u c a t f ă r ă
HlTMAN 2: 5ILENT ASSASIN SM
Pericolul care pândeşte din umbră nu are un nume î n t r e r u p e r e 3 2 , r e s p e c t i v B6 d e o r e . Dacă n u s-ar î n t â m p l a a s t f e l d e e v e n i m e n t e l e - a r
ci un număr: 47 v e n i t u t u r o r m a i uşor să c r e a d ă c ă c e i c a r e se j o a c ă p e c a l c u l a t o r s u n t o a m e n i n o r m a l i ,
NO ONE UVE5 FOREVER 2: A 5PY IN HARM'S WAY 96 c a r e n u a u n e v o i e să f i e p r o t e j a ţ i d e p r o p r i a p a s i u n e .
Cate Archer este mal barbară ca niciodată
BANDIT5: PHQENIX RISlNG 99
Transpunerea Interactiva a viitorului
post-a poc al I plic din rVLad Max LINIA D E SOSIRE
GLADIATORS OF ROME 100 1. Need For Speed: Hoţ Pursjit 2 - Racing - EAGames - Electronic Ar .; - Deşt Distribuitori • Racmg - 0 8 . 1 1 . 2 0 0 2
1

O demonstraţie a teoriei ca toate drumurile


duc ta Roma 2. Lord of the Rings: Fellowshlp of the Ring • Acţiune - Suirea! - Vlvendi - Sest Distribution - 0 8 . 1 1 . I O O Z

TOTAL CLUB MANAGER 2003 101 3. - Strategie - ţnsemble Studios • Microsoft - Microsoft - 1 5 . 1 1 . 2 0 0 2
Liga Campionilor te aşteaptă 4. Hegemonia: Legions of Iron - Strategie - Digital Reality - Wanadoo Edition - Monosit - 15.11.20Q2
5. Robin Hood: Leeend ofSherwood • Strategie • ŞpellBound - Wanadoo Edition • Monostt - 15.11.2002
PRlSQHER OF WAR 102
I de închisoare 6. The Gladiators - Strategie - Eugene Systems • A n e i Tribe - N/A - 15.11.2002
7. Zapper • Acţiune • Blitz Games • Infoţrames - Best Distribution • 15.11.2002
CUVÂNTUL 8. TOCA Race Driver - Racing - Codemasters Codemasters - Best Distribution - 2 0 . 1 1 . 2 0 0 2
9. Star Trek: Starfleet Command III • Simulator - Viacom CP. - Activislon - Monosit - 22.11.2002
DrvfflC DMNITY 103
Radu Caranlil: "hack&slashi. nişte i^e. nişte momi le™ 1 0 . Civilization IU: Play the World - Strategie - Firaxis - Infogrames - Best Distribution - 2 2 . 1 1 . 2 0 0 2
1 1 . Aquanox 2 : Revelation • Acţiune - Wassive - JoWooD - Best Distribution - 2 2 . 1 1 . 2 0 0 2
COMMAND0S t MEN Of COURAGE 103
Bobei Ionul Lucian: 'de La furtul celebrului cod 1 2 . Maşter of Qrion III - Strategie - Quicksilver - Infogrames - Best Distribution • 2 6 . 1 1 . 2 0 0 2
Enigma la salvarea unei ţări asiatice" 1 3 . Elder Scrolls III: Tribunal - RPG • Bethesda - UbiSoft - 28.11.2002
UNREAL TOURNAMENT £003 103 1 4 . Bevastation - Acţiune - Digitala Studios - HD Interactive - N/A - 2 9 . 1 1 . 2 0 0 2

Lsurenţi.i ţendrea: "din pdv ,?i gameplay-ului suferă" 15. Far West - Strategie - Greenwood - JoWooD - Best Distribution - 29.11.2002
1 6 . Medal o l Honor: Allied Assault_ Spearriead • Acţiune - 2 0 1 5 - Electronic Arte • Best Dlstrlbutiun • 2 9 . 1 1 . 2 0 0 2
DAM CUVANTuL CITITORiLDR 17; r
A c ţ l u n e - Gearbox - Electronic Arts - Best Distribution - 2 9 . 1 1 . 2 0 0 2 ~
Părerea in contează! Noua rubrica, "Dam 18. Black Hawk Down • Acţiune • Novalogic • Novalogic • Best Distribution - 29.11.2002
cuvântul cllUnrUor", ofcrâ cititorilor noştri
1 9 . Silent Hitl 2 - Acţiune - Konaml - Kcnami - N/A - 29.11.2002
posibilitatea de a contribui ia realizarea
2 0 . Gothlc II - RPG - Piranha Bvtcs • JDWUUD - Best Distribution - 3 0 . 1 1 . 2 0 0 2
revistei. Dacă atl Jucat un Joc 51 avell o părere
nu ezitaţi sa o împărtăşiţi cu noi. pentru ca ne
Interesează. Prezentările conţinând maxim AGE Of MTTHOLOQY 007: NlGHTFlRE DELTA FORCE: BLACK HAWK DOWN
300 de cuvinte şl o nota de la 1 la IO trebuie
trimise la adresa ci ntotlg* lrempc.ro. Nu
cxUlă restricţii in privinţa Jocului care face
•biet tui dar e-itc de preferat ca ci să fie de o
data mai recenta. In flecare luna cele mai
bune articole de la cititori vor fl publicate in
revistă Iar cel mal bun dintre ele vn fi premiat
cu un joc original.
IM» i i<J»
Desi jocuri in care era personaj principal Desi trebuia să apară in Octombrie, Black
Aţe uf MythoLogy a ajuns in stadiul de
au mai existat, aceasta este prima Hawk Down a fost amânat până pe data
IMREAL TOlIRflAMEtiT 200 /jOCUtV "şold" pe 11 Octombrie şl este fără
apariţie a agentului 007 pe PC Varianta de 29 Noiembrie. Motivul a fost ca unele
îndoială cel mai aşteptat joc al lunii.
r

Cel mai aşteptat Joc al Lunii pentru PC şi cele de pe console vor fl aspecte, cum ar fi complexitatea
Ultimele vesti sugerează ca, la fel ca Age
nu dezamăgeşte dar nici nu 4 § i j j j j ^ t J j lansate cam in acelaşi timp dar sunt misiunilor, inteligenta artificiala si modul
Ol Emplres si Age of Kings., şî acest JOC se
surprinde si Livrează exact ^-^^^^ muEtiplayer cooperativ, mal aveau nevoie
va bucura de un expansion pack realizate de producători diferiţi şl vor
ceea ce a promis. Acţiune fără de finisare.
exista diferente intre ele.
Întrerupere ţi viteză, deosebita. Noul rege Prad: Wovalogx: > PublBhen Novjlcţfc
Prod: Emomb le studio* > Publ bher. Microsoft Prad: G»rbax > PiiJisher: Electronic Am
al FPS'Urilor. Distr: B « t Ohrjlbutlrjn > Gen: Acţiune
Olstr: Microsoft > Gen: Stritefle Distr; Best Wîţributlon > Gen: Acţiune

noiembrie 2002
S E R I E S

T h r o n e of D a r k n e s s Arcanum No O n e L i v e s F o r e v e r J O C U R I L E G E N D A R E D E LA

Disponibile in magazinele specializate


SlERRA SI BLIZZARD
Preţ d e vânzare
recomandat

H a l f Life Catac [ysm Pharaoh Swat 3 Alien vs. Predator Starcraft Warcraft 2
Elrte E d i t i o n G o l d Edition fi B r o o d w a r Battle N e t E d i t i o n

J o c u r i d i s t r i b u i t e i n R o m â n i a d G BGSt D i s t r i b u t i o n S R L
Tel/fax: 0 2 1 3 4 5 . 5 5 . 0 5 / 0 6 / 0 7 e - m a i l : info@gameshop.ro

www.gameshop.ro www.sierra-online.co.uk www.blizzard.co.uk


12 N U M E R E L A P R E T D E II

Un j o c original gratuit

NEED FOR SPEED 3 WARZONE 2IOO A R M Y MEN 2

P C CD-ROM r c CD ROM PC CD ROM


I jocuri

L a î n c e p u t

: • ,^^fţ\ a f o s t

CUVÂNTUL.
A p o i

a u r m a t

JOCUL.

Format: PC • Producător: Evillusion • Publisher: NM • Distribuitor: N/A • Apariţie: Primăvara 2004

După ce a m văzut f i l m u l d e p r e z e n t a r e a l Eon o f T e a r s ,


l i y Ţ H V * l l A # ™ W s u s st puteţi c a r e a r t r e b u i să f i e u r m a t d e u n d e m o t e h n o l o g i c şi
m e r g e p e apă, pacificând i n a m i c i i p r i n p u t e r e a d e un d e m o p r o p r i u - z i s în această t o a m n ă , a m î n c e p u t
c r e d i n ţ e i şi c â t e v a c u v i n t e b i n e a l e s e . Ieşit d i n c o m u n ? să n e p u n e m î n t r e b a r e a dacă n u c u m v a t o t p r o i e c t u l
Ce a ţ i z i c e dacâ a ţ i f i M o i s e , despicând aceeaşi apă c u EoT e s t e o m o d a l i t a t e d e a f a c e reclamă m o t o r u l u i
t o i a g u l s a u chemând u n n o r d e l ă c u s t e a s u p r a Intrinsic Alchemy.
BabiLonululî G r e u d e c r e z u t ? L-aţi p r e f e r a m a i curând C o n c l u z i a a f o s t că c e i d e l a E v i l l u s i o n s u n t p r e a
p e M e t a t r o n , îngerul c a r e e s t e v o c e a l u i D u m n e z e u ? serioşi ca t o t u l să f i e d o a r o găselniţă d e m a r k e t i n g :
T o a t e a c e s t e a şi m u l t e a l t e l e v o r f i p o s i b i l e în Eon d e la o b i e c t e l e şi vrăjile c e p o t f i p e r s o n a l i z a t e la
o f T e a r s : B i b i e C o d e , u n RPG c e se învecinează p e s i s t e m u l d e c o m e r ţ o n l i n e , t o t u l p a r e să trimită c ă t r e
a l o c u r i c u g e n u r i l e A c t i o n ţ i S u r v i v a l / H o r r o r . Dacă u n p r o i e c t b i n e pus la p u n c t , p o a t e puţin c a m s t r a n i u ,
s u n t e ţ i surprinşi d e c o n c e p t u l o r i g i n a l , n u sunteţi insă fără îndoială d e m n d e a f i a ş t e p t a t c u i n t e r e s .
s i n g u r i i . C o m p a n i a E v i l l u s i o n se p o a t e lăuda c u p r i m u l î n s c u r t u l t i m p d e când a f o s t anunţat d e
j o c , în a d e v ă r a t u l sens a l c u v â n t u l u i , i n s p i r a t d e producătorii E v i l l u s i o n ( n u t o c m a i u n n u m e e v l a v i o s ) ,
B i b l i e , $i a c e s t r e c o r d n u e s t e d e i c i d e c o l o . A f i
Eon o f Tears a stârnit u n v a l d e reacţii deopotrivă
c o n t r o v e r s a t e o metodă sigură d e a a t r a g e a t e n ţ i a , îar
p o z i t i v e si n e g a t i v e . Doar c e i c a r e n u au a u z i t d e e l a u
Eon o f Tears f a c e o echilibristică periculoasă, p e
rămas i n d i f e r e n ţ i . Şi c u m n u v r e m să promovăm
m u c h i e d e c u ţ i t , î n t r e n o n c o n f o r m i s m şi r i d i c o l , î n t r e
i n d i f e r e n ţ a , a m d e c i s să îi c o n t a c t ă m p e p r o d u c ă t o r i ,
o r i g i n a l i t a t e şi e r e z i e , î n t r e j o c şi e x p e r i m e n t .
p e n t r u a vă o f e r i d e t a l i i despre acest proiect
Producătorii p r o m i t că m o d u l în c a r e v o r i n t e r p r e t a ca n t r a v e r s a t .
e i B i b l i a n e va z d r u n c i n a c r e d i n ţ a , făcându-ne părtaşi
d e p a r t e a " b i n e l u i " sau a " r ă u l u i ' la m i l e n i i d e i s t o r i e
Cu un scenariu dinamic,
a f l a t e s u b s e m n u l r e l i g i e i . N u s p u n e m "creştinismului",
w V
p e n t r u c ă v e t i v e d e a că j o c u l nu se rezumă d o a r ta influenţat de deciziile
l u m e a biblică, deşi porneşte d e la e a .
jucătorului, şi o acţiune
Cu un s c e n a r i u d i n a m i c , i n f l u e n ţ a t d e d e c i z i i l e
alertă, bazată pe un mod
j u c ă t o r u l u i , şi o a c ţ i u n e a l e r t ă , bazată p e u n m o d d e
luptă s e m i t u r n - b a s e d , Eon o f Tears a r p u t e a f i u n RPG
de luptă semi turn-based,
i n t e r e s a n t c h i a r şî fără c o n c e p t u l c o n t r o v e r s a t . M o t o r u l Eon of Tears ar putea fi
g r a f i c de la i n t r i n s i c Graphics este un a l t a t u , cu un RPG interesant chiar şi
p e r f o r m a n ţ e lăudabile şi c a p a c i t ă ţ i mulţi p l a t f o r m a
fără conceptul
controversat.
jocuri

Dincolo d e . . .

Eon o f Tears: Bible Code


W XPC: C â ţ i o a m e n i l u c r e a z ă i n e c h i p a în c e e a c e priveşte B i s e r i c a , c r e d că v a a v e a
' Evillusion? Care au fost p r o i e c t e l e o r e a c ţ i e negativă l a î n c e p u t . O a m e n i i se t e m d e
anterioare? - - c e e a c e n u c u n o s c sau n u î n ţ e l e g ; e s t e o r e a c ţ i e
R.G.: La m o m e n t u l a c t u a l , e c h i p a a r e m a i m u l t n a t u r a l ă . C r e d că odată c e va î n ţ e l e g e c e f a c e m ,
d e 40 d e m e m b r i , insă mulţi s u n t d o a r B i s e r i c a va t o l e r a p r o i e c t u l n o s t r u . N o i c r e ă m u n
c o l a b o r a t o r i , a s t f e l î n c â t s-ar p u t e a s p u n e că joc foarte interesant, foarte antrenant, foarte
a v e m e c h i v a l e n t u l a 23-25 d e o a m e n i c a r e d i s t r a c t i v si c r e d că o seamă d e o a m e n i v o r
lucrează full-tîme p e n t r u E v i l l u s i o n . T o a t e d e s c o p e r i că r e l i g i a p o a t e f i si " c o o l " { c e l puţin în
e l e m e n t e l e j o c u l u i , de la secvenţele c i n e m a t i c e m o d u l în c a r e o prezentăm n o i ) , chiar dacă
până la a c ţ i u n e a propriu-zisă, s u n t c r e a t e c h i a r B i s e r i c a a r p u t e a a v e a r e ţ i n e r i în privinţa
d e n o i . Avem experienţa unor p r o i e c t e a n t e r i o a r e , p r o i e c t u l u i . O d e z b a t e r e a p r o x i m a t i v similară
Raphael i n s p e c i a l un j o c p e n t r u G a m e Boy, d a r Eon of există în privinţa v i o l e n ţ e i în j o c u r i , d a r a s t a e s t e

D. Groulx Tears e s t e c e l m a i ambiţios p r o i e c t d e până a c u m . a l t ă problemă, c u c a r e se c o n f r u n t ă , într-un f e l


sau a l t u l , f i e c a r e c r e a t o r d e j o c u r i în p a r t e .
Vicepreşedinte XPC: Ce v-a f ă c u t să a l e g e ţ i B i b l i a c a sursă d e
inspiraţie? XPC: C u m s p e r a ţ i să se p o t r i v e a s c ă elementele
Evillusion,
R.G.: Ideea d e a c r e a un j o c b a z a t p e B i b l i e ne-a Action/Survival Horror cu conceptele religioase
secretar gener din Biblie?
v e n i t p u r si s i m p l u d i n s e n i n . N u c l e u l iniţial a f o s t
i d e e a d e a j u c a r o l u l l u i lisus, p e n t r u că n i m e n i R.G.: Nu sunteţi s i n g u r i i c a r e vă î n t r e b a ţ i a c e s t
cu miracolele n u a m a i o f e r i t a c e a s t ă e x p e r i e n ţ ă până a c u m . I n l u c r u . De f a p t , j o c u l n u se bazează e x c l u s i v p e
j u r u l a c e s t u i c o n c e p t s-au a d u n a t c e l e l a l t e i s t o r i a d i n B i b l i e , d i n m o m e n t c e i n c l u d e şi o
e l e m e n t e si a m sfârşit p r i n a a v e a u n p r o i e c t v i z i u n e modernă a s u p r a e v e n i m e n t e l o r şi se
i m p r e s i o n a n t p r i n c o m p l e x i t a t e a şi o r i g i n a l i t a t e a petrece in mai multe perioade de timp diferite,
l u i . Atât J o n a t h a n C r o t e a u (preşedintele f i r m e i - inclusiv in viitor. Conceptele biblice, sunt
n . r . ) , c â t si e u a v e m o p a s i u n e p e n t r u f i t m e l e subordonate unei i d e i c o o r d o n a t o a r e : Codul d i n
bazate p e idei religioase c o n t r o v e r s a t e , c u m ar f i B i b l i e . Există n u m e r o a s e o p i n i i c o n f o r m cărora
" T h e P r o p h e c y " , T h e 7 t h Sign", " S t i g m a t a " , B i b l i a c o n ţ i n e u n c o d s e c r e t , c a r e , odată
" D o g m a " sau c h i a r p e l i c u l e c l a s i c e c a ' T h e 1 0 descifrat, va conferi puteri miraculoase celui care
C o m m a n d m e n t s " ("Cele z e c e p o r u n c i " - n . r . ) ; il p o a t e înţelege. Amestecând " f a p t e l e istorice"
a s t f e l î n c â t n i s-a părut n a t u r a l să m e r g e m p e din Biblie c u propriile, noastre adaptări a l e
acest d r u m . Am început d e z v o l t a r e a acestui m a t e r i a l e l o r m o d e r n e , a m p u t u t obţine d e s t u l d e
c o n c e p t i m e d i a t ce a m a v u t p r i m a variantă brută uţor o intrigă ce " a m e s t e c ă " şi e a g e n u r i l e .
a scenariului. R e z u l t a t u l f i n a l e s t e în m a r e p a r t e u n RPG, c u
c â t e v a m o m e n t e S u r v i v a l - H o r r o r . Din m o m e n t c e
XPC: V ă a ş t e p t a ţ i la o r e a c ţ i e n e g a t i v ă d i n B i b l i a e s t e c e a m a i violentă c a r t e c a r e s-a scris
p a r t e a B i s e r i c i i sau a u n o r j u c ă t o r i m a i v r e o d a t ă , a m a v u t m a t e r i a l d i n belşug p e n t r u u n
conservatori? joc.
R.G.: Nu n u m a i că n e a ş t e p t ă m , d a r d e j a a m
p r i m i t r e a c ţ i i n e g a t i v e ( d a r şi a l t e l e p o z i t i v e ) . XPC: A t u n c i c â n d a f i r m a ţ i c ă j o c u l n e v a
Reacţiile n e g a t i v e v i n d e la o a m e n i c a r e în m o d z d r u n c i n a credinţa ( " r o c k y o u r f a i t h " în o r i g i n a l
e v i d e n t n u a u n i c i c e a m a i mică i d e e d e s p r e c u m - n . r . ) , v r e ţ i să s p u n e ţ i c ă " E o n o f T e a r s " n e v a
va f i j o c u l . C e l e m a i m u l t e , dacă nu t o a t e , d u b i i f a c e să n e p u n e m la î n d o i a l ă r e l i g i a ?
ale lor, provin d i n p o s i b i l i t a t e a de a j u c a r o l u l lui R.G.: Da şi n u . Dacă d e j a c r e d e ţ i în D u m n e z e u ,
lisus. Sunt g e n u l d e o a m e n i c a r e a u d " j o c v i d e o p r o b a b i l c ă o v e ţ i f a c e în c o n t i n u a r e şi n u există
3D" şi "lisus" î n a c e e a ş i propoziţie şi p r e s u p u n că n i c i u n j o c v i d e o c a r e să poată s c h i m b a a s t a .
Mântuitorul se va p l i m b a p e i c i p e c o l o , omorând Insă, a c r e d e în D u m n e z e u e u n l u c r u şi a c r e d e
o a m e n i şi l o v i n d î n stânga şi i n d r e a p t a . A t u n c i că t e x t e l e b i b l i c e raportează c u f i d e l i t a t e f a p t e
c â n d v o r v e d e a că a m r e s p e c t a t l i t e r a B i b l i e i î n reale e cu t o t u l altceva. Ceea ce c r e d e m noi este
c e e a c e î l priveşte p e lisus, s u n t sigur că n u v o r că j u c ă t o r i i n u îşi v o r p u n e p r o b l e m a d a c ă să
m a i f i l a Tel d e ofensaţi p e c â t s u n t a c u m . creadă s a u n u , c i c â t d e d e p a r t e p o t să meargă c u

noiembrie IOC!
jocuri

credinţa- Sâ c r e z i că M o i s e a a d u s o p l o a i e d e broaşte a s u p r a u n u i oraş


e uşor; să f a c i t u a c e s t l u c r u ca şi c u m a i f i e l t e p u n e p e g â n d u r i . . .

XPC: C a p t u r i l e d e e c r a n a r a t ă i m p r e s i o n a n t . S p u n e ţ i - n e c â t e c e v a
despre m o t o r u l grafic care a făcut t o t u l posibil.
R.G.: Mulţumim p e n t r u a p r e c i e r i . J o c u l n u e s t e î n c ă t e r m i n a t ş i , d i n
m o m e n t c e p l a t f o r m e l e cărora l e e s t e d e s t i n a t n u a u f o s t încă h o t ă r â t e
d e f i n i t i v , s-ar p u t e a să m a i schimbăm u n e l e a s p e c t e înainte d e l a n s a r e a
j o c u l u i . C o n s o l e l e n u s u n t e c h i v a l e n t e şi c o m p u t e r e l e variază i n privinţa
p u t e r i i d e c a l c u l , a s t f e l încât s-ar p u t e a să trebuiască să a d a p t ă m u n e l e
a s p e c t e g r a f i c e p e n t r u a l e f a c e c o m p a t i b i l e c u s i s t e m e l e m a t puţin
p e r f o r m a n t e . Numărul d e p o l i g o a n e o n - s c r e e n , a n i m a ţ i a şi e f e c t e l e
s p e c i a l e m a i t r e b u i e încă e c h i l i b r a t e p e n t r u a a t i n g e c e l m a i b u n r a p o r t
c a l i t a t e / p e r f o r m a n ţ ă . M o t o r u l 3 D p e c a r e l-am f o l o s i t e s t e I n t r i n s i c
A l c h e m y de la Intrinsic Graphics. Dintre t o a t e m o t o a r e l e grafice pe care
le-am e v a l u a t , a m a j u n s l a c o n c l u z i a că a c e s t a e s t e c e l m a i b u n m o t o r
m u l t i p l a t f o r m e x i s t e n t . Este b a z a t p e t e h n o l o g i e , u l t i m u l r ă c n e t şi
c r e d e m că veţi v e d e a t o t mai m u l t e j o c u r i b a z a t e pe el în lunile ce vor
urma.

XPC: D i n c e e a c e a f i r m a ţ i î n d e s c r i e r e a j o c u l u i , se î n ţ e l e g e c ă i n t r i g a
va avea o evoluţie dinamică. Cum influenţează acţiunile Jucătorilor
d e z v o l t a r e a s c e n a r i u l u i ? V o m p u t e a j u c a şi d e p a r t e a
"băieţilor răi"?
R.G.: J o c u l a r e , într-adevăr, o e v o l u ţ i e d i n a m i c ă , d a r
posibilităţile n u s u n t i n f i n i t e . V i se oferă a l t e r n a t i v e p e n t r u
f i e c a r e p a s , în f u n c ţ i e d e r e a c ţ i a p e c a r e j u c ă t o r u l v r e a să o
a l e a g ă , d a r a c e s t s i s t e m a r e l i m i t e l e l u i , ca î n o r i c e a l t
j o c . Scenariul a fost c o n c e p u t p e n t r u a lua în calcul t o a t e
c o m b i n a ţ i i l e a l t e r n a t i v e l o r p o s i b i l e . In c e e a ce priveşte
p e r s o n a j e l e n e g a t i v e , răspunsul e s t e " d a " . P u t e ţ i j u c a c u
p e r s o n a j e n e g a t i v e , d a r d i n m o m e n t ce n u a m v r u t să
dăm p o s i b i l i t a t e a c a lisus să devină v i o l e n t ( v ă imaginaţi
d e c e ) , a m d e c i s că j u c ă t o r u l v a a v e a u n a l t p e r s o n a j
pentru a juca roluri negative (de e x e m p l u , Pilat din Pont).

XPC: Ce n e p u t e ţ i s p u n e d e s p r e m o d u l d e luptă " s e m i


t u r n - b a s e d " ? Este o a b o r d a r e originală?
R.G.: M o d u l d e luptă s e m i t u r n - b a s e d e s t e un d e s i g n
p r o p r i u . Nu v r e m să n e l ă u d ă m c ă a m c r e a t u n
s u b i e c t revoluţionar, însă e s t e u n a m e s t e c b u n d e
a c ţ i u n e şi s t r a t e g i e . M o d u l u l d e luptă nu e s t e în
t o t a l i t a t e t u r n - b a s e d c a în F i n a l Fantasy, d e
e x e m p l u , d a r n i c i 1 0 0 % r e a l - t i m e ca în Baldur's
Gate.

XPC: M a i e x i s t ă şi a l t e a s p e c t e a l e l u p t e i c a r e n e
s u n t p u ţ i n n e c l a r e . Ce n e p u t e ţ i s p u n e d e s p r e
c o n e x i u n e a d i n t r e C o m b a t S c e n e şi W o r l d M a p şi c e e f e c t a r e l u m e a
înconjurătoare i n luptă?
R.G.: Monştrii se plimbă p e h a r t ă , nu a p a r p u r şi s i m p l u g e n e r a ţ i a l e a t o r
d e m o t o r u l j o c u l u i . A c u m , imaginaţi-vă că vă l u p t a ţ i c u nişte i n a m i c i
într-o p ă d u r e ; l a r m a p e c a r e o f a c e ţ i e s t e p o s i b i l să a t r a g ă şi a l ţ i
monştri d e p r i n î m p r e j u r i m i c a r e se v o r i m p l i c a i n c o n f r u n t a r e , d a c ă
s u n t s u f i c i e n t d e a p r o a p e d e e a . N u o să vă s p u n t o a t e d e t a l i i l e insă,
p e n t r u că v r e m totuşi să păstrăm c â t e v a s u r p r i z e şi p e n t r u d e m o .

XPC: Ce a d u c e n o u " E o n o f T e a r s " î n d o m e n i u l a r m e l o r şi v r ă j i l o r


disponibile?
R.G.: I n t e r e s a n t î n privinţa a r m e l o r şi v r ă j i l o r e s t e c ă , în l o c ca
j u c ă t o r u l să f i e m e r e u n e v o i t să recurgă la a c e l a ş i i n v e n t a r d e bază, e l
îşi p o a t e c r e a şi m o d i f i c a p r o p r i i l e a r m e şi o b i e c t e si l e p o a t e
personaliza e f e c t e l e magice. Practic, jucătorii v o r asambla arme din
d i f e r i t e c o m p o n e n t e si l e v o r adăuga p u t e r i s p e c i a l e . E d e a j u n s să v ă
d u c e ţ i la un f i e r a r c ă r u i a să îi spuneţi c e d o r i ţ i , i a r e l vă v a s p u n e d e ce
a r e n e v o i e şi c â t vă costă t o a t ă o p e r a ţ i u n e a . Acelaşi p r o c e d e u e s t e
v a l a b i l şi p e n t r u m a g i e . Există n u m e r o a s e e f e c t e d i n c a r e v ă p u t e ţ i

noiembrie 2002
jocuri

a l e g e , si f i e c a r e p o a t e f i m o d i f i c a t după Biserica [..,] va avea o reacţie


dorinţă. A s p e c t e g e n viteză d e e x e c u ţ i e , negativă la început. Oameni! se
c u l o a r e şi spaţiu a f e c t a t p o t f i s c h i m b a t e tem de ceea ce n.u cunosc sau
folosind un e d i t o r in-game.
nu inţeleg; este o reacţie
naturală. Cred că odată ce va
XPC: S p u n e ţ i că j u c ă t o r i i v o r p u t e a
înţelege ce facem, Biserica va
achiziţiona a r m e d i n m a g a z i n e o n l i n e ,
folosind c r e d i t e din j o c . Acest t i p de tolera proiectul nostru.
" c o m e r ţ " sună b i n e i n p r i n c i p i u , d a r c u m
i n t e n ţ i o n a ţ i să o c o l i ţ i î n ş e l ă t o r i i l e ( d e
e x e m p l u , j u c ă t o r i c a r e să îşi c r e a s c ă î n t r - u n ar face cadou un o b i e c t f o a r t e valoros a r
f e l sau a l t u l numărul de c r e d i t e , p e n t r u a t r e b u i să d e s c u r a j e z e f r a u d a . N o i însă n u v o m
p u t e a achiziţiona s u p e r a r m e ) ? î n c e r c a să îi o p r i m . Dacă v o r să trişeze şi să
R . G . : J u c ă t o r i i c a r e v o r să f a c ă c o m e r ţ îşi s t r i c e p l ă c e r e a j o c u l u i , a s t a e s t e t r e a b a
t r e b u i e m a i î n t â i să aibă c u c e . Să z i c e m că lor. M a j o r i t a t e a j o c u r i l o r au o r i c u m c o d u r i
a m o s a b i e magică c r e a t ă c h i a r d e m i n e şi c a r e t e ajută să t r i ş e z i .
v r e a u să o v â n d i n s c h i m b u l u n o r c r e d i t e
( g a m e m o n e y ) , c u c a r e să îmi cumpăr a l t ă
XPC: C u m v a f u n c ţ i o n a m u l t i p l a y e r - u l şi c e
a r m ă . M o d u l u l " c o m e r c i a l " se c o n e c t e a z ă la
moduri vor f i disponibile?
u n s e r v e r şi anunţă că j u c ă t o r u l X a r e c e v a d e
R . G . : Ne p a r e r ă u , însă în afară d e c o m e r ţ u l
v â n z a r e . S e r v e r u l p u r si s i m p l u listează c e e
online, nu avem programat momentan nimic
d e v â n z a r e , i a r c e i c e v o r să c u m p e r e d o a r
t r e b u i e să aleagă. I n m o m e n t u l i n c a r e u n î n a c e a s t ă d i r e c ţ i e . S-ar p u t e a să

c u m p ă r ă t o r a găsit c e v a c e îi p l a c e , "intră" i m p l e m e n t ă m u n m o d m u l t i p l a y e r m a i târziu,

într-o c a m e r ă separată c u vânzătorul şi a c o l o însă n u s-a h o t ă r â t încă n i m i c sigur, a s t f e l

încep n e g o c i e r i l e . S c h i m b u l a r e l o c d o a r c â n d încât j u c ă t o r i i n u ar t r e b u i să se a ş t e p t e la
a m b e l e părţi c a d d e a c o r d asupra p r e ţ u l u i . m u l t i p l a y e r d e c â t dacă v o m anunţa aşa c e v a
J o c u l f a c e r e s t u l , ajustând a m b e l e i n v e n t a r e în v i i t o r .
şi numărul d e c r e d i t e t o t a l e p e n t r u a m b i i
jucători. Vrăjite nu p o t f i vândute, din XPC: Ce r a s e şl r e l i g i i v o r f i l a dispoziţia
m o m e n t ce cunoaşterea n u e s t e m a t e r i a l ă . jucătorului?
R . G . : N u v ă p u t e ţ i a l e g e rasa şi r e l i g i a p e n t r u
N o i sperăm că a c e s t m o d u l v a c r e a o p e r s o n a j e l e p r i n c i p a l e , insă p e r s o n a j e l e c a r e
" p i a ţ ă " Eon o f T e a r s , în c a r e o a m e n i i v o r se v o r a l ă t u r a e c h i p e i v o a s t r e p o t a v e a
cumpăra şi v o r v i n d e o b i e c t e c a r e la început d i f e r i t e a p a r t e n e n ţ e e t n i c e . în m o m e n t u l d e
n u a u e x i s t a t in j o c . Seamănă d e s t u l d e m u l t f a ţ ă , p u t e m v o r b i d e e g i p t e n i , c u numeroşii
c u m o d u l în c a r e se f a c e s c h i m b c u u n l o r z e i , budişti şi m u s u l m a n i , t o ţ i c u vrăjile şi
p e r s o n a j f i c t i v (NPC) in a l t e j o c u r i , d o a r c ă abilităţile l o r specifice.
d e d a t a a s t a poţi î n c e r c a să t e târguieşti
a p r i g , i a r s u p e r a r m e l e p o t f i c u m p ă r a t e d e la
XPC: De c e e l e m e n t a l j o c u l u i s u n t e ţ i c e l
c i n e v a d i s p u s să l e vândă s u f i c i e n t d e i e f t i n ,
mai mândru?
înşelăciunile s u n t p o s i b i l e , insă p i e r d e r e a p e
R . G . : Conceptul original este un mare plus.
c a r e a r s u f e r i - o vânzătorul în c a z u l i n c a r e
A m f o s t uimiţi d e r e a c ţ i i l e p r i m i t e şi s u n t e m
f o a r t e f e r i c i ţ i c ă j u c ă t o r i i aşteaptă c u
nerăbdare u n a s t f e l d e j o c . Personal sunt
f o a r t e m u l ţ u m i t d e m o d u l u l d e luptă, c a r e
c r e d că va f a c e c o n f r u n t ă r i l e e n e r g i c e ,
i n t e l i g e n t e si d i s t r a c t i v e , in f i n a l , deşi n u
a v e m e x c l u s i v i t a t e p e n t r u ea, t e h n o l o g i a
grafică e s t e u n a d i n t r e c e l e m a i b u n e şi n e va
a j u t a să c o n s t r u i m o l u m e c r e d i b i l ă .

XPC: C u m se f a c e c ă d e m o - u l a p a r e t o a m n a
aceasta, i a r j o c u l u n an m a i târziu
(primăvara 2 0 0 4 ) ?
R . G . : T i m p u l de l u c r u p e n t r u m a j o r i t a t e a
c r e a t o r i l o r e s t e d e a p r o x i m a t i v u n a n , un a n
şi c e v a , în f u n c ţ i e d e t i p u l j o c u l u i . Eon o f
Tears a r p u t e a f i l a n s a t m a i d e v r e m e , însă
p r e f e r ă m să a v e m o marjă d e e r o a r e , a s t f e l
î n c â t să n u d e p ă ş i m t i m p u l a n u n ţ a t î n c a z că
apare vreo problemă.

XPC: A ţ i m a i v r e a să a d ă u g a ţ i c e v a l a f i n a l ?
R . G . : A ş t e p t ă m p ă r e r i l e c e l o r îngrijoraţi s a u
interesaţi d e c o n c e p t u l Eon o f Tears Ia a d r e s a
de e mail commentsandconcernsip
evlllusion.com.

noiembrie Idol
CONTRAR CELOR CE PROBABIL V-AU FOST SPUSE d i n t r e p e r s o n a j e f r o o ' o , Aîagorn şi

când eraţi m i c i , fiinţele umane n u a u Gandalf. Jocul cu fiecare va f i o

f o a r t e m u l t e i d e i , a ţ a că a t u n c i c â n d se experienţă d i f e r i t ă d e c e l e l a l t e , F r o d o

i v e ş t e u n a se agaţă d e e a ţi nu o lasă c u evită l u p t a p e c â t p o s i b i l şi se foloseşte

u n a c u două. După Star T r e k ţi Star Wars d e p u t e r e a i n e l u l u i p e n t r u a se a s c u n d e ,

o nouă licenţă e s t e p e c a l e d e a se G a n d a l f a r e l a dispoziţie u n număr d e s t u l

î n t i n d e p e t o t g l o b u l în t o a t e f o r m e l e . d e m a r e d e v r ă j i p e n t r u a-şl l o v i

Este v o r b a d e s p r e o p e r a d e c ă p ă t â i a l u i i n a m i c i i , i a r A r a g o r n se luptă p r i n

T o l k i e n , t r i l o g i a Frăţia I n e l u l u i . îi i e r t ă m m i j l o a c e m a i c o n v e n ţ i o n a l e , a t â t la

p e c e i c a r e n u ţ t i u d e s p r e ce e s t e v o r b a , a p r o p i e r e c â t ţi l a distanţă. S i s t e m u l d e

îi i e r t ă m ţi p e producătorii j o c u l u i d e s p r e luptă oferă în afară d e acţiunile n o r m a l e

c a r e v o r b i m acum p e n t r u declaraţia ( a t a c ţi b a r a j ) şi c â t e v a c o m b o - u r i

c o n f o r m căreia a r f i v o r b a d e s p r e cea p e n t r u a f a c e l u p t a m a i interesantă.

m a i bună p o v e s t e scrisă v r e o d a t ă (ta P e r s p e c t i v a normală e s t e la p e r s o a n a a

c u r s u r i l e d e p r o g r a m a r e nu le-a spus t r e i a d a r există şi opţiunea d e a f o l o s i

n i m e n i n i m i c despre Shakespeare) ţi p e r s p e c t i v a l a p e r s o a n a î n t â i . Dacă

a j u n g e m , în sfârşit, la s u b i e c t . adăugăm i n a m e s t e c şi a p a r i ţ a în

Acesta ( s u b i e c t u l ] este luptă a c e l o r l a l t e p e r s o n a j e d i n


F r ă ţ i e a l ă t u r i d e e r o i obţinem c e l
, j o c c a r e îmbină acţiunea si puţin p e r s p e c t i v a u n u i j o c
a v e n t u r a ţ i v a p u t e a f i găsit i n v a r i a n t e i n t e r e s a n t . Varianta p e n t r u Xbox a f o s t
p e n t r u PC, X b o x ţ i P l a y S t a t i o n 2 . El d e j a lansată şi n u a f o s t primită
urmăreşte f i d e l desfăşurarea p r i m u l u i p r e a b i n e , d a r n o i ne v o m
r o m a n d i n t r i l o g i e , c u u n e l e m i c i adăugiri abţine d e la c o m e n t a r i i
p e n t r u a o f e r i m a i m u l t conţinut şi până l a apariţia c e l e i d e PC.
eliminând secţiunile c a r e nu se p o t r i v e s c In o r i c e c a z o c o n t i n u a r e e s t e
p r e a b i n e într-un j o c . De e x e m p l u inevitabilă d a t f i i n d c ă m a i s u n t
lipseşte p a r t e a introductivă c u două r o m a n e d e e c r a n i z a t .
a n i v e r s a r e a l u i B i l b o Baggins şi acţiunea
î n c e p e c u m o m e n t u l i n c a r e G a n d a l f îi Bogdan Bridinet
explică l u i F r o o o ce-are de-făcut.

ttn ar? ţtrq. [ » V U J D

URMĂREŞTE F

82
noiembrie 2002
IDEEA DE A FURA MAŞINI SI A SE ÎNHĂITA CU MAFIOŢI LE SURÂDE
m u l t o r a , a m z i c e , ţinând c o n t d e s u c c e s u l d e c a r e s-a
b u c u r a t G r a n d T h e f t A u t o 3. Aceştia ( p r i n t r e c a r e n e
numărăm si n o i ) au d e c e se b u c u r a p e n t r u că o c a z i a l i
se v a o f e r i d i n n o u , odată c u apariţia a c e s t e i c o n t i n u ă r i .
Noul p e r s o n a j p r i n c i p a l e s t e Tony V e r c e t t i , u n m a f i o t
c a r e t o c m a i a f o s t e l i b e r a t după o îndelungata si d e l o c
n e m e r i t a t ă şedere l a închisoare. In L i b e r t y C i t y situaţia
n u e s t e p r e a roză p e n t r u e l asa că şeful l u i , Sonny
F o r r e l l i , îl t r i m i t e să extindă a f a c e r i l e f a m i l i e i i n V i c e
C i t y . A c e s t a seamănă f o a r t e m u l t c u M i a m i , la f e l c u m
L i b e r t y C i t y avea c a sursă d e inspiraţie N e w York-ul.
î n t â m p l ă r i l e se p e t r e c în a n i i '80 si s u n t i n s p i r a t e i n t r - o
o a r e c a r e măsură d e c e l e b r u l s e r i a l poliţist M i a m i V i c e .
Ca si I n G T A 3 , t o t u l î n c e p e d i n m o m e n t u l i n c a r e
p e r s o n a j u l p r i n c i p a l c a d e într-o c a p c a n ă si r ă m â n e fără
n i c i u n b a n , b a c h i a r p i e r d e si b a n i i şefului s ă u , asa că
e s t e n e v o i t să a p e l e z e ia o r i c e metodă p e n t r u a i e ţ i d i n
incurcâturâ.

Misiunile incep t o t p r i n secvenţe c i n e m a t i c e i n c a r e


e j t i i n f o r m a t c e ai d e făcut d a r s u n t m a i c o m p l e x e si
există p o s i b i l i t a t e a d e a l e a b o r d a în m a i m u l t e m o d u r i .
In c o n t i n u a r e u n e l e z o n e v o r f i b l o c a t e la început si s e
v o r d e b l o c a d o a r într-un a n u m i t m o m e n t .
A r s e n a l u l a v u t l a dispoziţie n u va f i m u l t m a i b o g a t
d e c â t c e l d i n GTA3 d a r posibilităţile a r m e l o r a u f o s t
e x t i n s e asa că a c u m v o m p u t e a să n e e x p r i m ă m
p e r s o n a l i t a t e a i n n o i m o d u r i , d e e x e m p l u vandalizând o
maşină c u bâta sau impuscând o a m e n i i d i n maşini p r i n
p a r b r i z . O n o u t a t e c a r e v a i n f l u e n t a desfăşurarea u n o r a
d i n t r e s c e n e l e c u împuşcături e s t e p o s i b i l i t a t e a d e a t e
lăsa i n j o s p e n t r u a t e a s c u n d e i n s p a t e l e u n o r o b i e c t e
d e d e c o r . A r m e l e v o r f i i m p ă r ţ i t e i n clase si Tony v a
p u t e a a v e a i n i n v e n t a r o s i n g u r a armă d i n t r - o clasă la u n
m o m e n t d a t , d e e x e m p l u v a t r e b u i să r e n u n ţ ă m la bâtă
p e n t r u a lua o drujbă.

Maşinile s u n t c u t o t u l n o i , p o t r i v i t e p e r i o a d e i ţ i
z o n e i i n c a r e se desfăşoară acţiunea si l o r l i se adaugă
u n număr r e s p e c t a b i l d e a l t e v e h i c o l e p e c a r e l e p u t e m
lolosi p e n t r u a ne atinge scopurile mârşave. Dintre e l e
c e l e m a i s p e c t a c u l o a s e s u n t m o t o c i c l e t e l e si e l i c o p t e r e l e
Si c e l e m a i a m u z a n t e s u n t maşina d e g o l f sau c e a d e
pizza (care va reprezenta unul d i n t r e noile m o d u r i de
a-ti r o t u n j i v e n i t u r i l e ) d a r n i c i bărcile n u s u n t d e
l e p ă d a t , m a i ales că v o r f i a b s o l u t n e c e s a r e p e n t r u a
ajunge in a n u m i t e locuri.

C o l o a n a sonoră e s t e a s i g u r a t a d e c e l e şapte p o s t u r i
d e r a d i o d i n oraş Si conţine m e l o d i i a l e a n i l o r 80
i n t e r p r e t a t e d e formaţii c a Judas P r i e s t , B l o n d i e , Frankie
Goes t o H o l l y w o o d sau Kool a n d t h e Gang. S i m u l t a n c u
l a n s a r e a j o c u l u i p e P l a y S t a t i o n 2 se v o r lansa si a l b u m e l e
c a r e conţin m e l o d i i l e d i n r e p e r t o r i u l fiecărui p o s t .

f?odu Alexandru

VOM PUTEA SA NE EXPRIMAM PERSONALITATEA IN NOI MODURI, DE EXEMPLU VANDALIZAND 0 MAŞINA CU BATA
UN UNlVtKS IN IUNtLAI A UAKUl SINGURA SPERANŢA ESTI TU

IMAGINATI-VA CA IN SECOLUL 2 3 OMENIREA A CUCERIT uşurinţă să o ignorăm fără c a a c e s t l u c r u să n e m i s i u n i s u n t î m p ă r ţ i t e în c â t e t r e i - p a t r u e p i s o a d e


spaţiul si a ieşit în a f a r a s i s t e m u l u i solar d a r i n c r e e z e d i f i c u l t ă ţ i p r e a m a r i . Ceea c e e s t e f o a r t e si oferă destulă v a r i a ţ i e , d e l a r e z o l v a r e a u n o r
a c e l m o m e n t s-a Lovit d e c e a m a i m a r e b i n e , p e n t r u că e a s e î n t i n d e p e m u l t e p a g i n i şi m i c i p r o b L e m e d e logică la u t i l i z a r e a d e v e h i c u l e
a m e n i n ţ a r e p e c a r e a întâlnit-o v r e o d a t ă , o n u prezintă n i c i u n e l e m e n t d e i n t e r e s , f i i n d p r e a şi a u n o r c o m b o - u r i p e n t r u a obţine e f e c t e m a i
specie de e x t r a t e r e s t r i insectoizi care nu ne e l a b o r a t ă p e n t r u c e v a a t â t d e n e o r i g i n a l si d e o s e b i t e d e la a r m e . C e l e 40 d e o r e d e j o c
consideră b u n i p e n t r u n i m i c a l t c e v a i n afară d e n e r e l e v a n t . T o t c e e a c e t r e b u i e să s t i m e s t e c ă , p r o m i s e s u n t c u siguranţă e x a g e r a t e , d a r p u t e m
s c l a v i e . S u n t sigur că p u t e ţ i , n u e s t e p r i m a d a t ă i n t r a d i ţ i a FPS-urilor c l a s i c e , u n i n d i v i d e s t e să n e a ş t e p t ă m m ă c a r l a j u m ă t a t e , c e e a c e n u
c â n d vă e s t e p r e z e n t a t u n a s t f e l d e s c e n a r i u . Nu n e v o i t să î n f r u n t e o p u z d e r i e d e i n a m i c i d e u n u l e s t e puţin p e n t r u u n j o c d e a c ţ i u n e . în
î n ţ e l e g d e c e m a j o r i t a t e a producătorilor insistă singur, a p e l â n d la un a r s e n a l v a r i a t . A c e s t a r s e n a l m u l t i p l a y e r sunt disponibile t o a t e m o d u r i l e
p e s c o a t e r e a in evidentă a c a r a c t e r u l u i o r i g i n a l a l va consta p e d e o parte d i n arme clasice, cuţit, c l a s i c e ş i , d a c ă v a m a i f i t i m p , e s t e p o s i b i l să f i e
r e a l i z ă r i i l o r , o r i c u m n u se p u n e p r o b l e m a să puşcă, m i t r a l i e r ă , şi p e d e a l t ă p a r t e d i n a r m e i n t r o d u s e şi u n e l e o r i g i n a l e .
păcălească pe c i n e v a . Cum o r i g i n a l i t a t e a este u n f u t u r i s t e d i n t r e c a r e l a n s a t o r u l d e flăcări c a r e
M o t o r u l g r a f i c a l j o c u i u i , n u m i t X-Tend. a f o s t
l u c r u f o a r t e rar, n i c i m ă c a r n u c e r e m i n m o d c a l c u l e a z ă singur c e a m a i e f i c i e n t ă m e t o d ă d e a
d e z v o l t a t c h i a r d e B u r u t f j a m e s si oferă d e s t u l d e
s p e c i a l asa c e v a , c i m a i c u r â n d n e interesează c a l o v i i n a m i c u l p a r e să iasă în e v i d e n t ă .
m u l t e , m o d e l e c u până l a 4 0 0 0 d e p o l i g o a n e si
j o c u l să f i e b i n e r e a l i z a t . P o v e s t e a d i n K r e e d
Totuşi K r e e d n u se limitează la a f i o partidă a n i m a ţ i e s c h e l e t a l ă c u a j u t o r u l c ă r e i a se v o r
continuă i n g e n u l ' i n i r - u n l o c m i s t e r i o s d i n spaţiu
d e t i r d e l a u n c a p ă t la a l t u l si va p r e s u p u n e si p u t e a r e a l i z a mişcări r e a l i s t e a l e p e r s o n a j e l o r ,
d i s p a r n a v e si n u m a i a p a r niciodată si t u e s t i u n
interacţiunea cu diverse personaje d i n t r e care n u până la d e t a l i i c a o c h i i şi b u z e l e . I d e e a principală
supei-luptător a l v i i t o r u l u i c a r e n u e s t e c a t o t i
t o a t e v o r f i o s t i l e , u n e o r i v o m f i a j u t a ţ i sau v a e s t e să se c r e e z e o a t m o s f e r ă d e groază s i . dacă
c e i l a l ţ i " , dar, după c u m mărturiseşte si u n u l
t r e b u i să a j u t ă m a l t i ghinionişti c a r e au a j u n s se v a r e u ş i , j o c u l a r e şanse să atragă.
d i n t r e m e m b r u echipei de realizatori, p u t e m cu
fără v o i a l o r i n a c e s t l o c p e r i c u l o s . C e l e noua Bogdan Bridinei

IDEEA PRINCIPALA ESTE SA S E C R E E Z E O ATMOSFERA DE GROAZA SI, DACA S E VA REUŞI, JOCUL ARE ŞANSE SA ATRAGĂ

m
j o c u r i
avanpremiere

GLADIATORS P

CIRCUS GAMES
UN RTS REDUTABIL C E AR PUTEA CONCURA W A R C R A F T

INTERACŢIUNE OACA ESTE JUDECAM DUPA STILUL

o poţi lua comanda uneia dintre cele trei d e j o c a l m a j o r i t ă ţ i i pasionaţilor d e


rase ce se Înfruntă pe viaţă si pe moarte RTS-uri, "S"-ul d i n g e n u l j o c u l u i ar
in lata a milioane de spectatori tntr-un t r e b u i să vină d e la " 5 p e e d " , n u d e o f e r i t - o până a c u m : p o s i b i l i t a t e a
turneu gaLactic. la " S t r a t e g y " . A p r o a p e toţi s e d e a t e c o n e c t a la un j o c

o acţiune furibundă pentru că adunarea grăbesc să a d u n e c â t m a i m u l t e m u l t i p l a y e r a f l a t în desfăşurare.


de resurse ţi mic roma nagemen tul sunt u n i t ă ţ i ţi c â t m a i p u t e r n i c e p e n t r u Nu ştim încă m o d u l în c a r e
reduse la strictul esenţial a d a năvală p e s t e a d v e r s a r , funcţionează această o p ţ i u n e ,
o amestec de acţiune şi tactică ce se Implicându-se a p o i c u c l i c k - u r i deoarece versiunea d e m o este
desfăşoară în cadrul unor decoruri s p o r a d i c e în a c ţ i u n e , în t i m p c e p e C e i d e la Eugen Systems a u reuşit single-player only. O r i c u m ,
fabuloase. e c r a n m ă c e l u l se desfăţoară în G l a d i a t o r s v a s u p o r t a 16 j u c ă t o r i
să i m p l e m e n t e z e o o p ţ i u n e c a r e
c u l o r i v i i . Observând a c e s t a s p e c t , în LAN şi I n t e r n e t , m e c i u r i l e
OH» APARIŢIEI: 27 NOIEMBRIE 2002 e r a dorită d e f o a r t e mulţi a m a t o r i
c e i d e la Eugen Systems a u d e c i s să
d e RTS-uri, insă p e c a r e n i c i u n urmând să d u r e z e m a i puţin d e c â t
• PRODUCĂTOR: EUGEN SYSTEMS e l i m i n e d i n c o n c e p t u l d e RTS c â t
a l t j o c d e acest gen n u a m a i într-un RTS obişnuit.
o PUBLISHER: ARXEL TRIBE mai m u l t din ceea ce nu e r a
a c ţ i u n e (a se c i t i c o n f r u n t a r e
• DISTRIBUITOR: N/A
d i r e c t ă ) , să p l a s e z e c o n f l i c t u l stors d i n piatră seacă d e c a r e e r a u Riscul m e s e r i e i . C a m e r a e s t e 3D ţi
n WEB: HTTPV/TrHEGLADIArORS.ARXELTRIBE.COM p l i n e e p i s o a d e l e d i n Sandy B e l l . p o a t e f i deplasată şi rotită la 3 6 0
într-un d e c o r ştiinţifico-fantastic ţi
a u obţinut p l a n u l d e bază p e n t r u Oacă n u v ă lăsaţi descurajaţi d e g r a d e , însă c h i a r d a c ă e s t e b i n e
Gladiators, d e a c e s t a s p e c t însă, v e ţ i d e s c o p e r i i m p l e m e n t a t ă necesită d e s t u l d e
ca şi n o i că j o c u l a r e un f a r m e c des o re poziţiona re p e n t r u a p u t e a
PRODUCĂTOR: P o v e s t e a e s t e d e s t u l d e vagă ţi u r m ă r i acţiunea d i n t r - u n u n g h i
a p a r t e , d a t d e înfruntările v i o l e n t e
EUGEN S Y S T E M S implauzibilă: cândva p r i n 1 9 7 0 , o şi a l e r t e . Cele t r e i părţi i m p l i c a t e favorabil.
navetă spaţială condusă d e în t u r n e u beneficiază d e u n e r o u
Eugen Systems e s t e povestea Aspectul d e curcubeu al
c ă p i t a n u l G r e g C a l l a h a n trimisă să ( c a m p i o n ) c u p u t e r i s p e c i a l e şi d e
a d o i fraţi c a r e a u d e c i s să l u p t e l o r se adaugă l a s e n t i m e n t u l
i n v e s t i g h e z e o gaură neagră a j u n g e şapte t i p u r i d i s t i n c t e d e u n i t ă ţ i . în
combine pasiunea ţi d e a c ţ i u n e f r e n e t i c ă , transformând
p e n e a ş t e p t a t e în c a p ă t u l c e l ă l a l t afară d e C a l l a h a n , c a r e a r e l a
c r e a t i v i t a t e a în d o m e n i u l f i e c a r e c o n f r u n t a r e într-un f o c d e
a l u n i v e r s u l u i , u n d e s u n t luaţi dispoziţie i n f a n t e r i ş t i , e l i c o p t e r e şi
c r e a ţ i e i d e j o c u r i . C e d r i c şi a r t i f i c i i h a o t i c , în c a r e d e v i n e
p r i z o n i e r i d e prinţul M a x i m i x t a n c u r i , m a i există t a b ă r a l u i
A l e x i s L e Dressay a u f o s t d i f i c i l să îţi d a i s e a m a c a r e s u n t
(asemănarea c u biscuiţii:este M a x i m i x , compusă d i n c y b o r g i şi
cuceriţi d e d i v e r t i s m e n t u l unităţile t a l e şi c a r e a l e i n a m i c u l u i .
a b s o l u t î n t â m p l ă t o a r e ) . A r u n c a t în a l t e c r e a t u r i m e c a n i z a t e şi c e a a
d i g i t a l încă d i n c o p i l ă r i e , i a r Dacă a l e t a l e s u n t c e l e c a r e
Închisoare, C a l l a h a n e s t e v i z i t a t d e l u i Fargass, o r i e n t a t ă p e m a g i e şi
fascinaţia p e n t r u l u m e a supravieţuiesc, j o c u l m e r g e m a i
prinţesa L y d i a , c a r e i i s p u n e că m a i c a r e numără i n rândurile e i m a g i ,
j o c u r i l o r l i s-a păstrat până d e p a r t e . Dacă tovarăşul C a l l a h a n
a r e o şansă. în l o c să f i e d r a g o n i şi t o t f e l u l d e c r e a t u r i
î n p r e z e n t . Ca i n g i n e r d e nu mai e s t e i n lumea celor v i i , veţi
c o n d a m n a t la m o a r t e a r p u t e a fantastice inarmate cu obiecte
s i s t e m , C e d r i c visa la un RTS f i t r a t a ţ i c u m e s a j u l "You h a v e
tăioase. I n c l u d e m a i c i şi greţoşenia lost".
c a r e să se poată j u c a la f e l p a r t i c i p a ca r e p r e z e n t a n t a l e i
numită B u r p , c a r e a r e un f a r m e c
a t â t p e c o n s o l e , c â t şi p e PC. într-un t u r n e u c e se
aparte i n modul ei bolnav d e a f i . Să n u î n ţ e l e g e ţ i însă că n u
A r h i t e c t şi f a n a! s e r i e i desfăşoară în " A r e n a există şi potenţialul p e n t r u t a c t i c i
Warcraft, Alexis e r a fascinat morţii" ( T h e
T o a t e a c e s t e a zburdă în c o m p l e x e . Sistemul de combo-uri ţi
d e posibilităţile i m e n s e p e Deathbowl),
d e c o r u r i f e e r i c e , se împroaşcă c u power-up-urileimprăştiatepe
c a r e l e a v e a u la dispoziţie turneu al
f l u i d e , se incinerează c u şuvoaie d e hartă, plus spawn point-urile
c r e a t o r i i d e j o c u r i în cărui
flăcări şi se t a i e i n săbii într-o alcătuiesc o e c u a ţ i e complexă p e
schiţarea u n o r u n i v e r s u r i rezultat
f e e r i e d e c u l o r i a t â t d e exagerată c a r e jucătorii c a r e v o r m a i m u l t
p o s i b i l e . Câţiva a n i m a i va d e c i d e
î n c â t reuşeşte să devină simpatică. decât un măcel frumos colorat o
târziu c e i d o i fraţi a u cui revine tronul
Mediul de jac este complet p o t r e z o l v a c u a b i l i t a t e în
r e n u n ţ a t la s l u j b e l e c a r e n u i m p e r i u l u i . Această
d e s t r u c t i b i l şi p o a t e f i f o l o s i t s p r e a v a n t a j u l lor.
l i m a i m u l ţ u m e a u sl a u d e c i s intrigă diluată şi
a v a n t a j u l jucătorului în s c o p d e
să î n f i i n ţ e z e un s t u d i o d e personajele Dacă j o c u l v a reuţi să
ambuscadă sau c a m u f l a j , p e n t r u că
j o c u r i i n F r a n ţ a . în f r u n t e a desenate i n stil c u c e r e a s c ă d i n f a n i i W a r c r a f t III şi
t o a t e unităţile d i n j o c beneficiază
unei echipe de î Z oameni, anime vorbesc C o m m a n d E t C o n q u e r nu se ştie încă,
d e line-of-sight(câmp v i z u a l )
C e d r i c şi A i e x l s lucrează l a elocvent despre însă p e n o i d e m o - u l ne-a
r a y t r a c e d ) . A s t a înseamnă că o
T h e G l a d i a t o r s " , u n RT5 i n pasiunea i m p r e s i o n a t în m o d plăcut şi
u n i t a t e cocoţată pe o clădire, v e d e
c â r e acţiunea e s t e p e p r i m u l francezilor a ş t e p t ă m c u nerăbdare v e r s i u n e a
ţi t r a g e m a i d e p a r t e , însă e s t e în
plan. H R m r u finală a j o c u l u i c a r e t r e b u i e să
p e r i c o l să moară s u b i t dacă c i n e v a
dramatismul apară la sfârşitul a c e s t e i l u n i .
aruncă în a e r clădirea p e c a r e s t ă .
Adrian Bombat

sa
noiembrie 2002
jocuri
avanpremiere

PURSUIT 2
MAŞINI SPORTIVE, POLIŢIŞTI SUPARĂŢI, Ş O S E L E BOMBARDATE

INTERACŢIUNE ~
• curse intense Tn care concurenţii nu sunt singura grijă pentru că si politia are
un cuvânt de spus
• o colecţie bogată de maşini exotice prezentate in toată splendoarea lor
• suport pentru multiplayer care include si modul split-screen .

SERIA NEED FOR SPEED Maşina


nu a r e nevoie de prea se comportă b i n e ,
m u l t e prezentări, f i i n d n u l a f e l d e r e a l i s t ca i n
OM« APARIŢIEI: oe NOIEMBRIE 2Q02
una dintre cele mai Porsche U n l e a s h e d d a r n i c i
• PRODUCĂTOR: EA GAMES
a p r e c i a t e si l o n g e v i v e s e r i i nu c a d e într-un a r c a d e
H PUBLISHER: ELECTRONIC ART5 e x a g e r a t . In a f a r ă d e
d e j o c u r i , deşi c o m p o n e n t e l e e l
• DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION oponenţi m a i a v e m d e
a u v a r i a t d e s t u l d e m u l t a t â t ca v a l o a r e c â t
• WEB: WWW.EA.COM/EAGAHES/ înfruntat şi poliţia c a r e n u p o a t e
şi ca s t i l . i n a f a r ă d e t i t u l a t u r a c i u d a t ă c a r e î l
OFFIQAL/NFS HOTPURSUIT2 să f i e d e a c o r d c u n e v o i a noastră d e v i t e z ă . Şansele
recomandă ca o c o n t i n u a r e d i r e c t ă a c e l u i d e - a l t r e i l e a
poliţiştilor d e a o p r i c u a d e v ă r a t u n c o n c u r e n t s u n t
j o c d i n s e r i e , H o t P u r s u i t 2 se m a i remarcă si p r i n t r - o
m i n i m e , i n s c h i m b i n t e r v e n ţ i i l e î n forţă a u c a p a c i t a t e a d e
r e v e n i r e l a g e n u l m a i d i n a m i c şi m a i puţin r e a l i s t , în
a s c h i m b a c l a s a m e n t u l şi f a c e d i n e v i t a r e a l o r o p r o v o c a r e
i n p l u s . Ş i , d e parcă n u a r f i s u f i c i e n t , e i m a i cheamă în
a j u t o r şi u n e l i c o p t e r - cea m a i şocantă a p a r i ţ i e d i n
" I N AFARA DE OPONeNTI MAI A V E M DE ÎNFRUNTAT Sl POLITIA CARE
d e m o . E l i c o p t e r u l n u v e d e a l t ă soluţie d e a r e z o l v a
NU POATE S A FIE DE ACORD C U NEVOIA NOASTRĂ DE V I T E Z A " p r o b l e m a d e c â t să b o m b a r d e z e l i t e r a l m e n t e t r a s e u l c u
b u t o a i e c a r e explodează l a i m p a c t . C i o c n i r e a d e u n a s t f e l
opoziţie c u j o c u l p r e c e d e n t , NFS 5 : Porshe U n l e a s h e d . d e b u t o i n u d i s t r u g e maşina d a r o aruncă d e p e t r a s e u
D e m o - u l c a r e a apărut p e d a t a d e 1 4 o c t o m b r i e a d a t a t â t d e t a r e încât garantează u l t i m u l l o c . De f a p t n i m i c
naştere l a n u m e r o a s e d i s c u ţ i i , c e a m a i m a r e p a r t e d i n t r e n u d i s t r u g e maşina, s i n g u r u l e f e c t v i z i b i l obţinut in u r m a
PRODUCĂTOR: EA GAMES c e i c a r e l-au î n c e r c a t n e f i i n d f o a r t e î n c â n t a ţ i . a oricâte ciocniri este o d e s p r i n d e r e a c a p o t e i care nici
C h i a r d e la p r i m u l c o n t a c t se înregistrează şi p r i m a e a nu influenţează în n i c i u n f e l c o m p o r t a m e n t u l maşinii.
dezamăgire: g r a f i c a nu este deloc ceea ce ne aşteptam. O f e r t a diversă d e super-maşini e s t e o c a r a c t e r i s t i c ă
Nu e s t e r e a , d a r p u r şi s i m p l u n e - a m f i a ş t e p t a t l a m a i d e f i n i t o r i e p e n t r u întreaga s e r i e şi c e l puţin a c e s t l u c r u
m u l t d e la u n j o c N e e d f o r S p e e d , Ce-i d r e p t , maşinile v a r e p r e z e n t a un a v a n t a j f a t ă d e m u l t m a i săracul
arată a b s o l u t e x t r a o r d i n a r , d a r c i r c u i t u l în s i n e nu i e s e c u Porsche U n l e s h e d . O r i c u m , să nu uităm că t o a t e a c e s t e
n i m i c în e v i d e n ţ ă , ba c h i a r p ă c ă t u i e ş t e p r i n asemănarea i m p r e s i i s u n t d i n v a r i a n t a d e m o şî în f i n a l l u c r u r i l e a r
izbitoare cu unele circuite d i n jocurile mai vechi. Timp de putea sta altfel.
c â t e v a m o m e n t e a m p u t e a să c r e d e m că j u c ă m NFS 2 sau
Electronic Arts este cel mai High S t a k e s , c e l puţin până la p r i m a săritură. In a c e s t — Bogdan Bridlnel
m a r e producător d e j o c u r i m o m e n t se f a c e r e m a r c a t ă p r i m a n o u t a t e , m o d u l în c a r e
d i n l u m e şl e s t e c u siguranţă se mută c a m e r a p e n t r u a p u n e i n p r i m p l a n s p e c t a c o l u l
prea m a r e pentru a putea f i o f e r i t d e z b o r u l maşinii. Un l u c r u drăguţ, d a r c a r e n u a r e PERSONAJELE PRINCIPALE
p r e z e n t a t i n n t r - u n spaţiu n i c i un i m p a c t a s u p r a j o c u l u i i n s i n e . Maşina n u p o a t e f i
a t â t d e m i c . In d o m e n i u l controlată în a e r şi c a m e r a r e v i n e la l o c u l ei f i r e s c
j o c u r i l o r c u maşini EA Games i m e d i a t ce a c e a s t a a t i n g e s o l u l aşa că n u a v e m n i m i c d e
domină c a t e g o r i c piaţa d e p i e r d u t , d a r n i c i m a r e l u c r u d e câştigat. Iniţial e s t e
m u l t t i m p prin seria de s p e c t a c u l o s , d a r în curând d e v i n e de-a d r e p t u l p l i c t i s i t o r
succes N e e d f o r S p e e d , a l şi p r o b a b i l că mulţi v o r d e b i f a a c e a s t ă opţiune la s c u r t
c ă r e i r e p r e z e n t a n t e s t e şi t i m p de la începutul j o c u l u i .
H o t P u r s u i t 2. V e r s i u n i l e
p e n t r u PC, X b o x şi G a m e c u b e U r m ă t o r u l p e b a n c a acuzaţilor e s t e senzaţia a p r o a p e
a u f o s t r e a l i z a t e d e EA inexistentă d e viteză, c e l puţin în v e d e r i l e d i n e x t e r i o r u l
S e a t t l e în t i m p c e v e r s i u n e a maşinii. Este n o r m a l ca v e d e r e a d i n maşină să o f e r e cea
S u n t c u siguranţă m a ş i n i l e . 0 p a r t e d i n t r e a c e s t e a s u n t
p e n t r u P l a y s t a t i o n 2, se p a r e m a i bună senzaţie d e viteză d a r d i f e r e n ţ a e s t e c a m
"clienţi v e c h i " ( M c L a r e n F l , F e r r a r i F 5 0 ) , d a r v o r
cea m a i reuşită, a f o s t exagerată. A c e a s t a n u e s t e s i n g u r a problemă a c a m e r e i
realizată d e u n a l t e x t e r i o a r e , " c a r e m a i suferă şi d e o p l a s a r e defectuoasă în apărea şi c â t e v a noutăţi p r i n t r e c a r e s u p e r b u l

producător, B l a c k Box. a n u m i t e m o m e n t e . Lăsând la o p a r t e t o a t e a c e s t e a s p e c t e L a m b o r g h i n i M u r c l e l a g o şi n o u l F e r r a r i 3 6 0 Spider,

m i n o r e , j o c u l oferă o e x p e r i e n ţ ă d e s t u l d e p l ă c u t ă . p r e z e n t şi în d e m o .

Ea
noiembrie 1002
P R E Ţ : 3 3 $ • P R O D U C Ă T O R : DIGITAL EXTREMES / ATARI - P U B L I S H E R : INFOGRAMES - D I S T R I B U I T O R : BEST DISTRIBUTION ( 0 2 1 - 3 4 5 . 5 5 . 0 5 )

UNREAL TOURNAMENT 2003


Jocul în care împuşcatul oamenilor este un sport

IN PERIOADA IN CARE A AVUT CEA MAI MARE LA MODUL GENERAL


INTERACŢIUNE
p o p u l a r i t a t e g e n u l f i r s t persan s h o o t e r a dus p o a t e cea m a i Ca la o r i c e j o c de m u l t i p l a y e r povestea este simplă si are ca
D 5 moduri de joc totalizând peste
m a r e lipsă d e t i t l u r i c u adevărat v a l o r o a s e . Cu puţine u n i c scop j u s t i f i c a r e a a ceea c e urmează. T u r n e u l este u n
30 de hâni
excepţii a c e s t e a e r a u s i m p l e c l o n e a l e producţiilor i d s p e c t a c o l t e l e v i z a t d e m a r e succes d i n v i i t o r i n c a d r u l
• 35 de nor modele de jucători care
S o f t w a r e si fără excepţie nu reuşeau să atingă acelaţi căruia e c h i p e l e se luptă pe viată ţ i pe m o a r t e in d i r e c t .
lac parte din 6 clase
succes, m a i ales i n c o m p a r t i m e n t u l m u l t i p l a y e r . U n r e a l a Partea d e s i n g l e p l a y e r t e pune în p o s t u r a u n u i începător
a de 100 de ori mai multe poligoane i m p r e s i o n a t p r i n atmosferă ţ i p o v e s t e , p a r t e a d e c a r e doreşte să ajungă în vârful i e r a r h i e i , l u c r u c a r e p o a t e
decât în original
s l n g l e p l a y e r f i i n d superioară c e l e i d i n Quake 2 ţ i a i n t r o d u s f i r e a l i z a t in doar câteva o r e , in funcţie d e n i v e l u l d e
un nou c o n c u r e n t serios pe piaţa FPS-urilor. Cum c a m p a n i i l e d i f i c u l t a t e ales. M o d u l D e a t h m a t c h e s t e p r i v i t ca un t u r n e u
SISTEMNECESAR l i n e a r e ţ i c a r e nu o f e r e a u o p r o v o c a r e reală nu aveau p r e a de c a l i f i c a r e la sfârşitul căruia iţi a l e g i un număr d e ţ a p t e
m a r e succes fiu a f o s t o surpriză f a p t u l că c e l e două c o e c h i p i e r i p e c a r e va t r e b u i să î i învingi, p e n t r u a-i r e c r u t a .
Procesor: Pentium I
/J3M1Z continuări, Q u a k e 3 ţ i U n r e a l T o u r n a m e n t au renunţat l a e l e Boţii a u p a t r u a t r i b u t e : a c u r a t e ţ e a , a g i l i t a t e a , a g r e s i v i t a t e a
Memorie: 128MB
ţi s-au a x a t pe p a r t e a d e m u l t i p l a y e r . A c u m , ţi s p i r i t u l de echipă. Dacă p r i m e l e două caracterizează
Video: 16MB l u c r u r i l e iau o întorsătură interesantă, s-a p r i c e p e r e a lor, c e l e l a l t e sunt c a r a c t e r i s t i c i psihice ţ i
d o v e d i t i n acelaşi t i m p că m o d u l s l n g l e p l a y e r influenţează c o m p o r t a m e n t u l lor. in practică însă
JOCMULTIPLAYER n a m u r i t , p u r ţ i s i m p l u jucătorii a u d i f e r e n t e l e nu sunt f o a r t e v i z i b i l e ţ i acest aspect p o a t e

PC; 1 t> NET: 64 e x i g e n t e m a i m a r i , ţ i că u n j o c nu f i i g n o r a t fără p r e a m u l t e p r o b l e m e , in t i m p p o t i să


p o a t e f i reuşit i n a m b e l e f a c i si s c h i m b u r i dar, dată f i i n d importanţa redusă a
LAN: 64 > MODEM: 0
d e p a r t a m e n t e a ţ a că, d i n n o u a c e s t u i aspect, n u e s t e f o a r t e necesar. Poţi să d a i
umăr l a umăr, c e i d o i producători d i v e r s e r o l u r i b o t i l o r d i n echipă i n a i n t e d e
Cerinţele m a r i sunt pe d e p l i n
au început în p a r a l e i l u c r u l la c â t e luptă sau c h i a r în t i m p u l acesteia p r i n t r - u n
j u s t i f i c a t e d e c a l i t a t e a deosebită
un j o c s p e c i a l i z a t p e n t r u meniu de comenzi vocale ţi acest
a g r a f i c i i . Pentru c e i ai căror
singleplayer, (Doom 3 r e s p e c t i v l u c r u contează m a i m u l t , m a i
c a l c u l a t o a r e îndeplinesc cerinţele
U n r e a l 2) si u n u l p e n t r u ales dacă d i f i c u l t a t e a
m i n i m e doar cu puţin vestea b u n i
m u l t i p l a y e r (Quake 4 r e s p e c t i v este aleasă i n asa f e l
este că j o c u l arată e x c e l e n t chiar
Unreal Tournament 2003). Dezvoltat încât să nu câţtigi c u
ţi in rezoluţii m i c i , c a l i t a t e rar
de D i g i t a l Extremes sub t u t e l a c e l o r uşurinţă. După
întâlnită in z i l e l e n o a s t r e .
de la Epic Games, U n r e a l T o u r n a m e n t câştigarea t u r n e e l o r p e n t r u f i e c a r e m o d d e j o c n u
2003 a r e u n avans c o n s i d e r a b i l d i n p u n c t mai rămâne decât să învingi c a m p i o n i i i n exerciţiu,
de v e d e r e a l d a t e i d e apariţie, Quake 4 mai întâi în echipă ţ i a p o i într-un m e c i unu-la-unu
fiind programat anul viitor. cu l i d e r u l lor, ţ i c a m p a n i a e s t e g a t a . Partea demnă
de a p r e c i e r e este i n t e l i g e n t a artificială f o a r t e bine

noiembrie 2002
dezvoltată. Echipele adverse sunt bine o r g a n i z a t e ţ i
acţionează c o n f o r m u n e i t a c t i c i s t a b i l i t e d e la MODIFICATORI
început iar c o e c h i p i e r i i ştiu c e au d e făcut d e
La c r e a r e a u n u i s e r v e r p u t e ţ i a l e g e u n i i m o d i f i c a t o r i p e n t r u m e c i u r i m a i s p e c i a l e . T o ţ i s u n t
o b i c e i . Singura excepţie sunt cei c a r e a u o r d i n să t e
i n t e r e s a n ţ i d a r u n i i n u v o r f i folosiţi p r e a m u l t .
s p r i j i n e si u n e o r i ignoră o b i e c t i v e i m p o r t a n t e p e n t r u
ARENA lîn.i/jţrgjijVţ.; ;ffi=^Ş"ţ^hi!lSţ^ ilX' ji?3 iSIri*'rI&"i Că : t" rn:-"' '.Tiif :^''iv-".
- 11

a t e u r m a o r i u n d e m e r g i . Totuşi n i m e n i nu v a
FLOATY CAD AVERS i$0.
cumpăra UT20Q3 p e n t r u a t e j u c a d e u n u l singur.
îgTTpi pi I i i : £413
INSTAGIB -<•,;.. •••••
INTRÂND IN DETALII

A r m e l e au s u f e r i t f o a r t e puţine modificări d a r s-a


Z O O M IN5TAG1B
m u n c i t m u l t l a e c h i l i b r a r e a lor si la realizarea u n u i
LOWGRAV :•:
m o d d e u t i l i z a r e m a i i n t e r e s a n t , m a i ales p e n t r u c e i
NO A D R E N A L I N E
•avansaţi. In aceeaşi direcţie se încadrează si n o i l e
NO SUPER W E A P O N S
combinaţii, d i n t r e c a r e săritul d u b l u e s t e necesar i n
m u l t e c a z u r i , stăpânirea sa f i i n d o b l i g a t o r i e . S-a QUADJUMP ibŞjî!

renunţat l a hărţile c u gravitaţie redusă pe c a r e REGENARATION -

c o n t r o l u l e r a c a m c i u d a t si au fost i n t r o d u s e VAMPIRE fSi

p l a t f o r m e d e sărit asemănătoare c u c e l e d i n Quake


3. Odată p l e c a t d e pe o a s t f e l de platformă BIG HEADS gijjţjj ş ((«ic
apăsarea t a s t e i d e sărit în a e r măreşte înălţimea SLOW M O T I O N CORPSES
s a l t u l u i ceea c e în u n e l e cazuri e s t e s i n g u r u l m o d d e
1 Majoritatea decorurilor sunt pur î i simplu superbe dar 6? Confruntările la înălţime se aseamănă mult mai mult cu
a a j u n g e la destinaţie i n loc să cazi i n g o l . Viteza
luptele acerbe nu vă vor lăsa prea mult timp să le admiraţi cele din Quake 3 decât cu cele din precedentul UT
e s t e crescută substanţial si împreună c u s i s t e m u l d e
c o m b o - u r i creează o s t a r e de f r e n e z i e c a r e c r e s t e
t e n s i u n e a si e s t e p r i n c i p a l u l a t u a l j o c u l u i . Adunarea
p u n c t e l o r d e adrenalină e s t e un o b i e c t i v l a f e l d e
i m p o r t a n t ca ţ i obţinerea a r m e l o r ţ i s c u t u r i l o r ţ i
influenţează f o a r t e m u l t s t r a t e g i a d e a b o r d a r e a
j o c u l u i . Odată obţinute c e l e o sută d e p u n c t e
n e c e s a r e n u e s t e o b l i g a t o r i u să l e foloseşti i m e d i a t
i a r a t u n c i când l e foloseşti poţi alege bonusul m a [
u t i l în m o m e n t u l r e s p e c t i v sau c a r e se potriveşte .
mai bine s t i l u l u i t ă u . Poţi alege să d e v i i i n v i z i b i l , să
a l e r g i m a i r e p e d e , să a i rată d e foc m a i mare sau "să

noiembrie 2QQ?
BL
J ioc un
INGREDIENTUL MINUNE: A R M E L E
Cel ce au jucat Unreal Tournament (adică orice pasionat de FPS-uri) cunoaşte
principiul celor 2 focuri pe care fiecare armă le oferă. Chiar dacă armele nu
au fost modificate foarte mult faţă de Unreal Tournament, unele dintre
acestea capătă • nouă destinaţie şl un alt tip de utilizare, lată-le:

SHIELDGUN
lifai™ n t r u a f a c e sărituri m a i î n a l t e s a u p e n t r u a p r o t e
i m p o r t a n t c u m ar f i c e l care are steagul.

ASSAUL1
e început e s t e d e s t u l d e p u t e r n i c ă p e n t r u a n u f
, sigură d a r îşi p i e r d e r e p e d e d i n u t i l i t a t e dacă n u m a i
n a d e şi e s t e d e p r e f e r a t să o î n l o c u i ţ i i m e d i a t c e gă

BIORIFLE

d S e — * "
.,

mm
J . .

UNREAL TOURNAMENT 2003


(CONTINUARE)

"GRAFICA E S T E L A C E L MAI ÎNALT NIVEL S l


D E P Ă Ş E Ş T E ORICE A L T C E V A A MAI VĂZUT
PC-UL PINA A C U M "

iţi crească d e l a sine v i a t a si până a c u m d a r nu e s t e


s c u t u l . A d r e n a l i n a se obţine f i e r e c o m a n d a t a t u n c i când n u vă
adunând p a s t i l e l e răspândite p e cunoaşteţi c o e c h i p i e r i i p e n t r u
hartă f i e în u r m a u c i d e r i i că degenerează r e p e d e i n t r - o
inamicilor. Rezultatele date de miuţă fără sens. D o u b l e
acestea sunt v a r i a b i l e , d e D o m i n a t i o n e s t e un pas înainte
e x e m p l u în m o d n o r m a l faţă d e D o m i n a t i o n si oferă
primeşti doar c i n c i p u n c t e d a r poate cel mal plin d e suspans -

e l i m i n a r e a purtătorului b o m b e i j o c . Cele două p u n c t e c a r e


în Bombing Run e s t e t r e b u i e d o m i n a t e se află i n
recompensată c u douăsprezece p u n c t e opuse şi t r e b u i e
puncte. deţinute t i m p de z e c e secunde

Numărul d e m o d u r i d e j o c p e n t r u a înscrie. Cuvântul

e s t e d e s t u l d e redus i a r d i n t r e secunde t r e b u i e s u b l i n i a t , t o t u l

e l e s i n g u r e l e noutăţi sunt este o problemă d e secunde şi

Double D o m i n a t i o n şi Bombing salvările l a s a c r i f i c i u nu sunt

Run. Despre Bombing Run a m ceva neobişnuit, u n jucător

m a i v o r b i t şi ştiţi d e j a că în f i i n d n e v o i t să r e c u p e r e z e u n

ciuda numelui obiectul jocului p u n c t f i e si p e n t r u câteva

este o m i n g e c a r e t r e b u i e m o m e n t e p e n t r u a m a i câştiga

introdusă în t e r e n u l ţintă a l t i m p până v i n întăririle. în

e c h i p e i a d v e r s e p e n t r u a înscrie astfel de m o m e n t e crainicul

u n eseu. Cuvântul d e p o s e d a r e seamănă f o a r t e m u l t c u u n u l

capătă v a l e n ţ e n o i , şi m o d u l în s p o r t i v şi creează a t m o s f e r a

s i n e e s t e o plăcere diferită d e necesară d a r nu toţi s u n t

ce a m m a i întâlnit l a un FPS încântaţi d e m o d u l z g o m o t o s şi

m noipinbric 1001
E3I00M
COECHIPIERII NU SE DISTING DE
ADVERSARI PRIN CULOAREA
UNIFORMEI CI PRIN ACEST MÎC
DAR EFICIENT MARCAJ
TRIUNGHIULAR

^ Unele dintre harţi sunt replici


ale celor mai apreciate harţi
din Unreal Tournament

l ,» . I .

t
I Doar in câteva locuri se mai piislreaîâ stilul
"întunecat din Un rea l Tournament

fi

Wall Llr->» fftj^Ul>pj*^\^


" ^ > > g " . _
^ ^ ^ ^ j<£™"^^^
aa r î"'f * /'aaB •
1« 1

r e p e t i t i v în c a r e se manifestă. De a l t f e l p a r t e a sonoră e s t e cea


EVALUAREGENERALA
m a i puţin impresionantă d i n j o c ţi fără să f i e slabă e s t e p u r si
s i m p l u c a m banală. • ; Are grafica cea mai bună care
există acum pe PC
G r a f i c a însă e s t e la c e l m a i înalt n i v e l si n u a r e r o s t să spun
m a i m u l t decât că depăşeşte o r i c e a l t c e v a a m a i văzut PC-ul BT! ii iste-TI ui de combo-urî adaugă •

până a c u m . Din nou u n i i se v o r plânge d e m o d u l m u l t m a i rouă dimensiune


E l Frenezia in care se desfăşoară dă
c o l o r a t în c a r e se prezintă n o u l U n r e a l T o u r n a m e n t d a r
pur ţi simplu dependenţă
adevărat e s t e si că g r a f i c a , oricât d e spectaculosă ar f i , t r e c e
în p l a n u l s e c u n d în m o m e n t u l în c a r e începe acţiunea. O notă E Sunetul nu este la înălţimea

m a r e primeşte si f i z i c a f o a r t e realistă c a r e n i c i ea nu celorlalte părţi ale jocului

influenţează prea m u l t d a r c e l puţin oferă o paletă variată d e


morţi s p e c t a c u l o a s e . JOCURIALTERNATTVE
Unreai Tournament Z 0 D 1
ÎN CONCLUZIE
UT2003 e s t e m a i l u c i o s , m a i z g o m o t o s si m a i r a p i d decât Quake 3
p r e d e c e s o r u l său si c e i c a r e f a c p a r a l e l a c u Quake 3 nu sunt Toamna se numără
f o a r t e d e p a r t e d e adevăr, d a r este v o r b a de m a i m u l t d e a t â t . Unreal Tournament
0 i d e e c a r e începe să prindă c o n t u r i n această perioadă e s t e
războinicii...
aceea d e a f a c e d i n j o c u r i un s p e c t a c o l . Urmărirea m e c i u r i l o r
d e C o u n t e r S t r i k e sau a reluărilor de S t a r c r a f t de un p u b l i c d i n
c e in ce m a i n u m e r o s n e f a c e să ne gândim că într-un v i i t o r
j o c u r i l e d e PC ar p u t e a a t i n g e p r i n t r e s p e c t a t o r i p o p u l a r i t a t e a
p e c a r e o au s p o r t u r i ca f o t b a l u l astăzi. Şi ceea ce c u siguranţă
nu lipseşte a c e s t u i t i t l u e s t e s p e c t a c o l u l . Salvările în u l t i m a Pentru lista completă puteţi suna

secundă d i n m o d u l D o m i n a t i o n , recuperările p e m u c h i e d e cuţit la tel: 3306352; 3302375;


d i n C a p t u r e t h e Flag, l u p t e l e crâncene d e la m i j l o c u l t e r e n u l u i 3304580; tel/fax: 3306351
d i n B o m b i n g Run, t o a t e sunt d e natură să crească a d r e n a l i n a
e-mail: monosit@rdsnet.ro
c u m n i c i un j o c nu a m a i făcut până a c u m .
www.monosit. ro
- în comparaţie c u Quake 3, U n r e a l T o u r n a m e n t a d u c e a u n
plus d e c o m p l e x i t a t e si avea d e p a r t e a sa e l e m e n t u l d e Comenzile de pe site beneficiază

n o u t a t e . Desigur n u a r t r e b u i să uităm că U n r e a l T o u r n a m e n t a VERDICTXTREMPC de 5% discount!!!


f o s t p r e f e r a t u l c r i t i c i l o r m a i curând decât al p u b l i c u l u i şi nu Ne puteţi vizita şi in
L-am a ş t e p t a t m u l t şi
e s t e i m p o s i b i l ca a c u m a c e a s t a să f i e situaţia si a c u m . nu am fost deloc Splaiul Unirii 4, Bl. B3, Sc. 2, Ap.
dezamăgiţi
Bogdon Bridinel 10 ( blocul Sitraco Center

din Piaţa Unirii)


P R E Ţ : 3 5 $ . P R O D U C Ă T O R : IO INTERACTIVE • P U B L I S H TERACTIVE . D I S T R I B U I T O R : BEST DISTRIBUTION ( 0 2 1 - 3 4 5 . 5 5 . 0 5 ) . W E 8 : W W W . H I T M A N 2 . C O M

HITMAN 2: SILENT ASSASIN


Pericolul care pândeşte din umbră nu are un nume ci un număr: 47

ACŢIUNE CEEA C E A A T R A S L A H I T M A N : C O D E N A M E 4 7 M 0 D U S O P EP. A MOI

nu a f o s t p o v e s t e a b i e t u l u i asasin c r e a t p r i n i n g i n e r i e M i s i u n i l e a u t o a t e c a m a c e e a ş i structură, c a r e constă


21 de misiuni care se desfăşoară
hi 6 zone foarte diferite ale genetică s i e x p l o a t a t fără milă d e s o c i e t a t e a capitalistă d i n t r e i e t a p e : i n t r a r e a , r e a l i z a r e a o b i e c t i v u l u i şi

globului: Italia, Rusia, Japonia, ci i d e e a i n s i n e , d e ucigaş p l ă t i t , c a r e a r e o ţintă şi e s t e i e ş i r e a . De f i e c a r e dată există m a i m u l t e m o d u r i d e


Malaezia, India, Nuri stan lăsat să o e l i m i n e î n c e m o d doreşte. J o c u l a f o s t d e s t u l a b o r d a r e în f u n c ţ i e d e p r e f e r i n ţ e l e f i e c ă r u i a . Un a t a c i n

de apreciat i n ciuda unor p r o b l e m e tehnice'ţi a forţă e s t e d e c e l e m a i m u l t e o r i o opţiune viabilă, d a r în


peste 20 de arme variind de la un
simplu cuţit de bucătărie la libertăţii c a m l i m i t a t e p e c a r e o o f e r e a . C e l c u n o s c u t u n e l e c a z u r i "ţinta" se s p e r i e a t u n c i c â n d se dă a l a r m a s i
nemiloasa mitralieră M60 şi să nu d o a r p r i n a p e l a t i v u l " 4 7 " se Î n t o a r c e a c u m c u f u g e , c e e a c e d u c e l a p i e r d e r e a m i s i u n i i , aşa că u n
uităm toporul de pompier m a j o r i t a t e a a c e s t o r p r o b l e m e r e z o l v a t e si c u a c e l e a ş i m i n i m d e discreţie e s t e n e c e s a r . Adevăratul s p i r i t a l

d i l e m e existenţiale. j o c u l u i însă n u constă i n v i o l e n ţ ă c i în f o l o s i r e a t u t u r o r


m i j l o a c e l o r p e n t r u a îndeplini o b i e c t i v u l fără a a t r a g e
Scena introductivă s e p e t r e c e i n i n s t i t u t u l m e d i c a l
p r e a multă a t e n ţ i e . A c e s t e m i j l o a c e s u n t d e s t u l d e
NECESAR d i n România i n c a r e a r e loc c o n f r u n t a r e a finală d i n
n u m e r o a s e si p r e s u p u n m a i a l e s o s t u d i e r e atentă a
p r i m u l j o c şi arată c u m u n m a f i o t rus descoperă
Procesor; Pentium III 450MHz împrejurimilor si e x i s t e n ţ a u n u i p l a n b u n . P e n t r u a
existenţa l u i 4 7 şi se h o t ă r ă ş t e c ă î i p o a t e f i u t i l . F o s t u l
cunoaşte m e d i u l i c o n j u r ă t o r e s t e f o a r t e utilă h a r t a c a r e
Memorie: 12 8MB asasin se retrăsese într-o mănăstire d i n S i c i l i a
indică poziţiile t u t u r o r şi n u strică n i c i o p r i v i r e p r i n
Video: 16MB u n d e d u c e a o v i a ţ ă liniştită lucrând c a grădinar
g a u r a c h e i i . 4 7 se p o a t e furişa i n s p a t e l e i n a m i c i l o r
până când s i n g u r u l l u i p r i e t e n , p ă r i n t e l e
p e n t r u a i e l i m i n a fără n i c i un z g o m o t c u a j u t o r u l
V t t t o r i o , este răpit. C u m singur n u î l poate
MULTIPLAYER a r m e l o r d e a p r o p i r e , ba c h i a r se p o a t e d o v e d i
găsi, e l e s t e n e v o i t să a p e l e z e l a agenţia
milostiv folosind anestezicul care nu ucide dar
PC: 1 NET: 0 pe c a r e o părăsise n u d e m u l t şi c a r e îi
n i c i n u a r e u n e f e c t d e durată. C a d a v r e l e
LAN: 0 MODEM: 0 cere m a i întâi câteva m i c i servicii.
p o t f i a p o i a s c u n s e în l o c u r i f e r i t e p e n t r u a
S e c v e n ţ e l e c i n e m a t i c e c a r e precedă
Producătorii au j u s t i f i c a t lipsa e v i t a declanşarea a l a r m e i i n m o m e n t u l î n
misiunile sunt r e a l i z a t e cu m o t o r u l
m o d u l u i m u l t i p l a y e r p r i n ideea că c a r e s u n t d e s c o p e r i t e . Există si
grafic a l j o c u l u i d a r sunt de o
un j o c nu p o a t e o f e r i ţ i un p o s i b i l i t a t e a d e a t e a s c u n d e în l o c u r i
c a l i t a t e artistică d e o s e b i t ă s i .
singleplayer reuşit 51 un î n t u n e c o a s e d a r d e d e p a r t e cea m a i
împreună c u m u z i c a e x c e p ţ i o n a l ă ,
r j j u l t i p l a y e r a t r a c t i v aşa că a u utilă a b i l i t a t e e s t e a c e e a d e a t e
dau o anumită a d â n c i m e i n t r i g i i
p r e f e r a t să nu irosească t i m p u l c u d e g h i z a f o l o s i n d h a i n e l e obţinute f i e d e
relativ simple care a fost •
ceva ce nu avea şanse să atragă la c e i ucişi f i e p r i n a l t e m e t o d e .
inspirată d e o doză --
prea mulţi jucători. Totuşi, faţă d e t i t l u l p r e c e d e n t , a c u m
nu m a i e s t e p o s i b i l c a o simplă
semnificativă d e f i l m e d e
c a t e g o r i e B.

naismarie iCOl
prezentări
U M I L U U K I I UE. M K . M C r L O 11LUL IHU \n m ciuoa aderenţelor cuituraie
dintre lumea orientală si cea
A r m e l e d e a p r o p i e r e nu fac zgomot şi
occidentala Laţi înţeleg limbajul
sunt p u t e r n i c e , insă v i c t i m a t r e b u i e luată armelor
prin s u r p r i n d e r e . Tot a i c i se încadrează şi
coarda de s t r a n g u l a t , cuţitele,
anestezicul, sabia japoneză, t o p o r u l si
crosa de golf.

P i s t o a l e l e sunt uşor de ascuns datorită


dimensiunilor mici si sunt d e s t u l
de e f i c i e n t e dacă sunt f o l o s i t e b i n e . Domnişoarele din imagine sunt un exemplu
Cele mai u t i l e sunt c e l e cu amortizor. roşite potrivit pentru expresia "aparentele
Înşeală". Deţi par să nu albă nimic de
P i s t o l u l mitralieră e s t e o armă puternică ascuns, toc te suni Înarmate si periculoase
datorită r a t e i m a r i de f o c d a r nu are
precizie prea m a r e la distantă şi
consumă muniţia cu r e p e z i c i u n e . Există
şi o variantă c u amortizor.
Puştile d e vânătoare au e f e c t d e v a s t a t o r
dar nu sunt f o a r t e u t i l e c o n t r a g r u p u r i l o r
mari d i n cauza r a t e i mici de f o c . Cea
c a r e poate f i ascunsă este cea cu ţeava
tăiată.

Puştile d e a s a l t sunt a r m e l e p r e f e r a t e
a l e celor puşi pe măcel. Ele sunt precise
şi p u t e r n i c e însă de cele m a i m u l t e o r i _
elimină o r i c e p o s i b i l i t a t e d e a t r e c e
neobservat.

A r m e l e c u lunetă sunt folosite la


e l i m i n a r e a de la distanţe f o a r t e m a r i . Un
caz mai special este a r b a l e t a care e s t e
mai slabă dar f o a r t e silenţioasă.

ACŢIUNE
"Adevăratul s p i r i t a l j o c u l u i n u constă în
violenţă c i în f o l o s i r e a t u t u r o r m i j l o a c e l o r
p e n t r u a e l i m i n a ţinta fără a a t r a g e p r e a
multă atenţie".

s c h i m b a r e d e garderobă să convingă p e o r i c i n e că a l b u l d e jucătorilor m a i a b i l i . GENERALA


a p r o a p e d o i m e t r i e s t e d e f a p t u n c h i n e z d e u n m e t r u si Din p u n c t d e v e d e r e v i z u a l H i t m a n 2 e s t e b i n e
! Acţiunea plină de suspans
c i n c i z e c i d e c e n t i m e t r i . P e n t r u a p u t e a păcăli p a z n i c i i e s t e realizat, singurul lucru care poate deranja fiind folosirea
! Muzica interpretată de Orchestra
n e c e s a r să n u v ă apropiaţi p r e a m u l t d e e i , să nu i n t r a ţ i în excesivă a e f e c t e l o r a t m o s f e r i c e parcă p e n t r u a d e m o n s t r a
Simfonică din Budapesta
z o n e c a r e nu c o r e s p u n d s t a t u t u l u i d a t d e h a i n e şi să n u c a l i t ă ţ i l e m o t o r u l u i g r a f i c , c e e a c e c r e e a z ă senzaţia că
t r e z i ţ i s u s p i c i u n i p r i n c o m p o r t a m e n t e a n o r m a l e c u m ar f i ! Comportamentul foarte realist al
întreaga planetă suferă datorită v r e m i i n e f a v o r a b i l e .
personajelor
a l e r g a t u l . M e r s u l e s t e f o a r t e l e n t şi p o a t e d e v e n i Există şi p o s i b i l i t a t e a d e a urmări a c ţ i u n e a d e la p e r s o a n a
p l i c t i s i t o r d a r c u m e s t e n e c e s a r n u m a i i n a n u m i t e situaţii ! iilcă nu au renunţat la ideea cu
î n t â i i c e e a ce r e d u c e c â m p u l v i z u a l d a r e s t e u t i l p e n t r u a
această l e n t o a r e c o n t r i b u i e la c r e a r e a s u s p a n s u l u i d i n limitarea posibilităţii de a salva
t r a g e c u p r e c i z i e m a i m a r e . C h i a r dacă n u m a i p o a t e f i
m o m e n t e l e r e s p e c t i v e . G a r d i e n i i t e privesc incercând
considerată originală, această c o n t i n u a r e demonstrează o
parcă să-şi a m i n t e a s c ă c i n e estî, i n d i c a t o r u l d e s u s p i c i u n e ALTERNATIVE
e v o l u ţ i e d i n t o a t e p u n c t e l e d e v e d e r e si a r e t o a t e şansele
a r a t ă că d e v i n d i n ce în ce m a i bănuitori, m u z i c a î n c e p e să No One Lives Forever 2
să atragă n o i f a n i p e n t r u a s a s i n u l c h e l fără n u m e d a r c u
c a p e t e o nuanţă a m e n i n ţ ă t o a r e si u l t i m i i m e t r i c a r e t e
personalitate.
d e s p a r t d e ieşirea d i n r a z a l o r vizuală s u n t f o a r t e Hitman: Codename 4 7
Bogdan Bridinel
tensionaţi p e n t r u că o r i c e e r o a r e t e p o a t e d a d e g o l .

EVOLUŢIE
INGREDIENTUL MINUNE:
Una d i n t r e i m p u t ă r i l e a d u s e p r e d e c e s o r u l u i e r a g r a d u l NIVELUL ASASINULUI
m a r e d e d i f i c u l t a t e c a r e , a s o c i a t c u l i p s a posibilităţii d e a P e n t r u a nu micşora l i b e r t a t e a
s a l v a în t i m p u l m i s i u n i i , a d a t m u l t e bătăi d e c a p j u c ă t o r i l o r s-a renunţat la i d e e a ca
jucătorilor. A c u m l u c r u r i l e s t a u m a i b i n e , a n u m e p e c e l r e c o m p e n s e l e p r i m i t e după e f e c t u a r e a
m a i m i c n i v e l d e d i f i c u l t a t e se p o a t e salva d e m a x i m şapte m i s i u n i l o r să v a r i e z e în f u n c ţ i e d e
o r i , c e e a ce e s t e s u f i c i e n t d e o b i c e i , d a r p o a t e d e v e n i discreţia d e c a r e au d a t d o v a d ă . în
f r u s t r a n t i n u n e l e m o m e n t e . Desi e s t e a d e v ă r a t că s c h i m b se dă u n c a l i f i c a t i v c a r e p o a t e
s u s p a n s u l e s t e m a i m a r e a t u n c i c â n d ai c e v a d e p i e r d u t t o t m e r g e d e la " s i l e n t asassin" ( p e n t r u c a r e

n u v ă d n i m i c d i s t r a c t i v i n a r e p e t a o secvenţă d e z e c e o r i a u e l i m i n a t d o a r ţinta c a r e t r e b u i a fără

p e n t r u că n u p o t s a l v a si o r i c e mişcare greşită e s t e f a t a l ă . a i r o s i n i c i măcar u n glonţ) până l a

Următoarele nivele de d i f i c u l t a t e sunt m u l t m a i "mass m u r d e r e r " ( p e n t r u c e i c a r e n u a u


i e r t a t n i c i măcar f e m e i a d e s e r v i c i ) . O b ţ i n e r e a
n e i e r t ă t o a r e p e n t r u că se r e d u c e numărul d e s a l v ă r i ,
c a l i f i c a t i v u l u i " s i l e n t asassin" în u n e l e m i s i u n i o f e r ă
a r m e l e capătă u n recul m a i r e a l i s t , iar pe c e l m a i greu
totuşi .câteva a r m e b o n u s , d a r a c e s t e a n u s u n t VERDICTXTREMPC
h a r t a n u m a i arată poziţia i n a m i c i l o r . Ele oferă m a i curând
neapărat necesare.
o p r o v o c a r e suplimentară p e n t r u c e i c a r e a u t e r m i n a t
j o c u l p e s e t a r e a c e a m a i uşoară d e c â t să se a d r e s e z e

noiembrie 1002
secrete Cate Archer
care dejoacă
planurile malefice ale
organizaţiei H.A.R.M.,
călătorind în
numeroase locuri de
pe glob: Japonia,
Rusia, India, S.U.A,
Antartica şi alte
locaţii exotice.

P U B L I S H E R ; VIVENDI UNIVERSAL • D I S T R I B U I T O R : 8EST D I 5 T R I B U T I O N ( O Z 1 - 3 4 5 . S 5 . 0 5 )

NO ONE LIVES FOREVER 2: A


Cate Archer este mai bărbată ca niciodată
A M APRECIAT F O A R T E M U L T N O O N E LIVES FOREVER, p e r s o n a j e l e şi c â t d e precisă p o a t e f i
INTERACŢIUNE m a i ales p e n t r u câ l-am j u c a t i m e d i a t după c e s i n c r o n i z a r e a d i n t r e mişcarea b u z e l o r si v o c e .
• 15 capitole liniare, fiecare având văzusem " A u s t i n P o w e r s - T h e Spy W h o Shagged M e " . A p o i v e ţ i i n t r a în m i e z u l a c ţ i u n i i şi nu vă veţi
intre 1 şi A misiuni A t m o s f e r a r e t r o , m u z i c a excelentă ţi p o v e s t e a mai putea desprinde de calculator. Garantat.
• 13 arme diferite plus numeroase i n t e r e s a n t ă şi plină d e u m o r a u f ă c u t c a a c e s t j o c să L u c r u r a r în m a j o r i t a t e a j o c u r i l o r , m u z i c a se
varietăţi de grenade ridică la acelaşi nivel c a l i t a t i v c u grafica, u n
c a p e t e d e s t u l d e r e p e d e s t a t u t d e c l a s i c în o c h i i
• 6 ustensile pentru spionaj m e i . Este d e i n ţ e l e s i n a c e s t e condiţii d e c e f u n d a l sonor a r m o n i o s , zglobiu sau
aşteptam cu nerăbdare lansarea continuării, t e n s i o n a n t , m e r e u în t o n c u a c ţ i u n e a şi c u
S1STEMNECESAR c a r e părea e x t r e m d e p r o m i ţ ă t o a r e dacă e r a să locaţia în c a r e vă aflaţi. Una d i n t r e

• Procesor: Pentium III 600 MHz mă i a u după i n f o r m a ţ i i l e d e s p r e a c e s t FPS c a r e puţineLe c o l o a n e s o n o r e p e c a r e a r m e r i t a să o


se strecuraseră p e I n t e r n e t încă d e la achiziţionaţi p e CD.
• Memorie: 128 Mb RAM
î n c e p u t u l a n u l u i si după capturile
) Video: DirectX 32 Mb (Hardware
de ecran. R Ă U L NU MOARE NICIODATĂ"
TfiL obligatoriu)
T r e b u i e să m e n ţ i o n e z incă d e la . . . s p u n e u n p r o v e r b p e s i m i s t d i n p o p o r si NOLF 2
început că a ş t e p t ă r i l e nu m i - a u f o s t confirmă z i c a l a . C a t e A r c h e r v a t r e b u i să înfrunte
JOCMULTIPLAYER
d e l o c înşelate. M o n o l i t h a l u c r a t d i n n o u organizaţia H . A . R . M . , c a r e a r e i n d e r u l a r e
• PCr 1 • NET: 8

i LAN: 8 • MODEM: O
AI-UL ESTE MAI MULT DECÂT EXEMPLAR. COMPORTAMENTUL INAMICILOR ESTE DINAMIC, FARA
ATITUDINI SCRIPTATE, ORIENTAT CĂTRE SCOPURI CARE VARIAZĂ DE LA INDIVID LA INDIVID

îndelung la m o t o r u l L i t h t e c h , şi se p o a t e s p u n e că un p l a n d i a b o l i c , c u n o s c u t s u b n u m e l e d e P r o i e c t u l
de-abia a c u m , i n v a r i a n t a J u p i t e r , a a j u n s l a m a t u r i t a t e . O m e g a . Mustăciosul D m i t r i j V o l k o v se î n f r ă ţ e ş t e c u
D i n t r e t o a t e j o c u r i l e c a r e a u f o l o s i t sau f o l o s e s c m o t o r u l m i s t e r i o s u l D i r e c t o r şi în c a l i t a t e d e p r i n c i p a l e

L i t h t e c h , e s t e d i n c o l o d e o r i c e îndoială că NOLF 2 a r e p e r s o n a j e n e g a t i v e v o r a v e a grijă c a e a să n u ducă

c e a m a i bună g r a f i c ă . D o a r două j o c u r i a p ă r u t e t o t a n u l lipsă d e i n a m i c i , c a p c a n e si m i s i u n i p e r i c u l o a s e .

a c e s t a , în a c e e a ş i p e r i o a d ă , şi p r e z e n t a t e t o t i n această Frumoasa japoneză Isako îşi v a f a c e apariţia e p i s o d i c


p e n t r u a d a o mână d e a j u t o r forţelor r ă u l u i , după c u m
revistă, p o t f i p l a s a t e p e a c e l a ş i paLier c a l i t a t i v : U n r e a l
i-o c e r e d a t o r i a . De p a r t e a c e a l a l t ă a l e g i i , dacă se
T o u r n a m e n t 2003 şi H i t m a n 2 .
p o a t e s p u n e a ş a , C a t e îl v a a v e a d e p a r t e a e i în c â t e v a
Incă d i n p r i m e l e m i n u t e d e j o c v e ţ i f i , c a şi n o i ,
m i s i u n i p e s c o ţ i a n u l roşcat M a g n u s A r m s t r o n g , c u c a r e
impresionaţi d e c â t d e d e t a l i a t e p o t f i d e c o r u r i l e şi

n ai PITI brie ZO01


CA in onep p u v r t i r do maro i l a w . mimul buclucaş V c i p n i n * A
lnln',1 «uvinlt. O u i ihilrnliFrc. gloanţe, ţrrniado i i otic D U a i l i f r i l o
nodwlv pun ftăiuri

ACŢIUNE / F P S

, R M S WAY
o experienţă completă, ce
p o a t e f i abordată d i f e r i t , in
funcţie d e preferinţe: f i e
pe furiş, f i e in forţă

v a î m p ă r ţ i l a u n m o m e n t d a t o t r i c i c l e t ă . De numeroasele gadget-uri cum este pistolul


INGREDIENTUL MINUNE l a u n sătuc j a p o n e z la o bază militară rusească u t i l i t a r multifuncţional c a r e t r a g e c u

UN ZÂMBET FACE CAT 1000 DE CUVINTE in m i j l o c u l u n e i s t e p e î n g h e ţ a t e , d e l a s o m n i f e r e , d i s p o z i t i v e de urmărire sau d e


m a h a l a l e pitoreşti d i n I n d i a înapoi i n f r i g b r u i e r e a c a m e r e l o r d e l u a t v e d e r i sau
v ~ ^ t o c m a i i n A n t a r c t i c a şi d e l a u n p a r c d e r u l o t e i m p r o b a b i l e l e b o m b e cu l i p i c i . O coajă d e
in m i j l o c u l f u r t u n i i în O h i o l a o bază banană sau o c a p c a n ă p e n t r u urşi l a l o c u l
s u b a c v a t i c ă , C a t e A r c h e r va c ă l ă t o r i m a i m u l t p o t r i v i t p o a t e f a c e m i n u n i , i a r i n a m i c i l o r le
d e c â t a făcut-o J a m e s Bond în toată viaţa l u i . p o a t e f i distrasă a t e n ţ i a c u a j u t o r u l u n e i
M a j o r i t a t e a n i v e l u r i l o r sunt e x t r e m de m o n e d e a r u n c a t e p e j o s . "Pisica înfuriată"
i n v e n t i v e şi b o g a t e în s e c r e t e , i a r s c e n a în e s t e şi e a o surpriză neplăcută pentru
c a r e C a t e se înfruntă c u Isako i n c a s a c e i n a m i c i , însă rezervată j u c ă t o r i l o r c a r e n u se
zboară i n m i j l o c u l t o r n a d e i e s t e o m i n i - j e n e a z ă să facă u n p i c d e z g o m o t . I n p l u s , deşi
c a p o d o p e r â d e g a m e d e s i g n c a r e se a p r o p i e d e n u a r e u n BMW sau u n A s t o n M a r t i n l a
C r e a t ă p e a c e l e a ş i p r i n c i p i i ca şi seria
s u p r a r e a l i s m u l s e c v e n ţ e i c u uşa z b u r ă t o a r e d i n î n d e m â n ă , C a t e A r c h e r va f o l o s i şi e a c â t e v a
cinematografica A u s t i n Povvers. s e r i a NOLF e s t e
A m e r i c a n McGee's A l i c e . v e h i c u l e , î n s p e c i a l s n o w m o b i l u l , d a r îşi f a c
asezonată d i n belşug c u u m o r e n g l e z e s c d e
apariţia t e m p o r a r şi u n s u b m a r i n în formă de
c a l i t a t e , iar a c e s t l u c r u se v e d e d i n p l i n i n NOLF N i v e l u r i l e o r i e n t a t e p e acţiune se succedă
r e c h i n ( n - a m găsit a l t ă r i m ă ) şi o t r i c i c l e t ă ,
2. De l a d i a l o g u r i l e h i l a r e d i n t r e i n a m i c i , c a r e c e l o r o r i e n t a t e p e furişare şi r e z o l v a r e d e
pomenită ceva m a i devreme.
s u n t u n e o r i a d e v ă r a t e s c h e c i u r i c o m i c e până la p u z z l e - u r i , i a r a d e s e a a c e s t e e l e m e n t e se
c o n c e p t u l u n o r i n a m i c i , c u m e s t e T h e M i m e King imbină a r m o n i o s în c a d r u l aceleiaşi m i s i u n i . A l - u l e s t e m a i m u l t d e c â t e x e m p l a r , NOLF
si t r u p a l u i d e m i m i u c i g a ţ i , d e l a e r o u l n e g a t i v P r i m u l NOLF c o m b i n a d e j a în m o d e x c e l e n t 2 strălucind d i n a c e s t p u n c t d e v e d e r e .
s t r e s a t d e o m a m ă pisâloagă pană la s a l u t u r i l e T h i e f c u G o l d e n e y e ( v e r s i u n e a d e p e consolă, C o m p o r t a m e n t u l i n a m i c i l o r e s t e d i n a m i c , fără
e x a g e r a t e p r e f e r a t e d e acoliţii l u i , d e la u n i c a d e a l t f e l ) , i a r "A Spy in H.A.R.M.'s Way" a t i t u d i n i scriptate, o r i e n t a t către scopuri care
a c c e n t e l e c u c a r e v o r b e s c toţi i n a m i c i i şi până adaugă la a c e a s t ă r e ţ e t ă si e l e m e n t e d e RPG, variază d e l a i n d i v i d ta i n d i v i d , a s t f e l încât
l a m e m o u r i l e a m u z a n t e imprâstiate i c i c o l o p r i n i m p l e m e n t â n d u n s i s t e m d e răsplată i n p u n c t e oponenţii vă v o r s u r p r i n d e nu d o a r o dată c u
n i v e l u r i ( c e i c u raţia d e ţigări d i n Rusia si c e l c u p e n t r u r e a l i z a r e a m i s i u n i l o r p r i n c i p a l e şi m o d u l i n c a r e r e a c ţ i o n e a z ă la a c ţ i u n i l e
v i e z u r i i turbaţi d i n I n d i a ar m e r i t a c â t e u n secundare, puncte ce pot f i apoi folosite v o a s t r e : a p r i n d şi s t i n g l u m i n i l e în c a m e r e ,
p r e m i u ) , t o a t e a c e s t e a vă vor f a c e sâ abordaţi p e n t r u a îmbunătăţi abilităţile e r o i n e i . A s t f e l urmăresc u r m e l e d i n zăpadă sau n o r o i , se
j o c u l c u zâmbetul p e b u z e si sâ t r e c e ţ i m a i uşor NOLF 2 d e v i n e o experienţă c o m p l e t ă , c e a s c u n d şi f a c f e n t e , îşi c h e a m ă c o e c h i p i e r i i în
p e s t e r a r e l e m o m e n t e i r i t a n t e . Ş i , in f o n d , p o a t e f i abordată d i f e r i t , în f u n c ţ i e d e a j u t o r , d a u a l a r m a s a u intră în panică a t u n c i
Monoliţii merită t o t r e s p e c t u l p e n t r u câ n u a u p r e f e r i n ţ e : f i e p e furiş, silenţios, f o l o s i n d c â n d constată că le-a dispărut a r m a . I n Rusia
u i t a t câ la bază u n j o c t r e b u i e sâ f i e in p r i m u l t a c t i c a şt i n t e l i g e n ţ a , f i e i n f o r ţ ă , trăgând şi v e ţ i a u z i d e s t u l d e d e s f r a z a "Zgârcitul d e
rând o formă d e d i v e r t i s m e n t . aruncând c u g r e n a d e în stânga şi în d r e a p t a . spion c a p i t a l i s t mi-a f u r a t arma", i a r a c c e n t u l
şi t o n u l c u c a r e e s t e rostită vă va a d u c e c u
Varianta " s t e a l t h " este ajutată de

noltmbrle 200?
ffl
1 jocuri
prezentări

Personajele sunt Toane


detaliate si pitoreşti

NO O N E L I V E S F O R E V E R 2
(CONTINUARE)

m u r i a d e s e a "îngropaţi" p e j u m ă t a t e
Apa din N0L£2 este cel mal bine
în uşi, scări, z i d u r i si a l t e o b i e c t e . Iar
CINE ESTE CATE ARCHERP realizat l.cîi.cl din loaiejocurlle
î n c e l e d i n urmă, p e n t r u c ă nimeni .pe care le^ani testat pană acum
într-o luptâ c o r p la c o r p d i n t r e C a t e A r c h e r si nu p o a t e f i p e r f e c t , puzzle-ul cu
Lara C r o f t , c i n e a r câştiga? Nu ş t i m , insa ne-ar p l i c u l a l b a s t r u c a r e a p a r e în locaţii
plăcea să a f l ă m . Cu multă frlscă vă rugăm. a l e a t o a r e i n t e a t r u l / s e d i u Evil
C a t e " T h e Fox" A r c h e r e s t e e c h i v a l e n t u l A l l i a n c e a r e m a r i şanse d e a vă s c o a t e
f e m i n i n al l u i J a m e s B o n d . combinând e l e g a n la f e l d e mulţi p e r i a l b i ca şi c u r s a
englezească c u u n u m o r a c i d si reuşind sâ iasă blestemată d i n M a f i a .
de fiecare dată d i n încurcături, li place
M u l t i p l a y e r - u l beneficiază d e
a v e n t u r a si n u se dă in lături d e l a a căra
hărţi d e c e n t e si a r p u t e a a v e a
i n a m i c i i i n s p a t e sau d e a f o l o s i c u p r e c i z i e
• f a r m e c u l l u i p e n t r u u n i i j u c ă t o r i , însă
letală o armă c u l u n e t ă . Să nu m a i v o r b i m d e
n u vă a ş t e p t a ţ i să v e d e ţ i p r e a curând
g a m a largă d e g a d g e t - u r i c a m u f l a t e s u b f o r m a
u n c a m p i o n a t internaţional d e NOLF2.
unor u s t e n s i l e c e n u ar t r e b u i sâ lipsească d i n
P u t e r e a l u i stă în c a m p a n i a s i n g l e ­
poşeta u n e i f e m e i c a r e se r e s p e c t ă .
Ca si e r o i n a d i n T o m b Raider. C a t e A r c h e r a r e un c o r e s p o n d e n t sexy i n v i a t a
p l a y e r si d i n a c e s t p u n c t d e v e d e r e EVALUAREGENERALA
NOLF 2 e s t e c e l m a i b u n FPS a l
reală: este vorba d e Mitzi M a r t i n , o actriţă cunoscută d o a r p e n t r u r o l u r i l e Umorul excelent
a c e s t u i an si u n u l d i n t r e c e l e m a i
s e c u n d a r e d i n f i l m e ca H a r l e y D a v i d s o n a n d t h e M a r l h o r o Man (19911 51 Inventivitatea acţiunii
b u n e FPS-uri c r e a t e v r e o d a t ă . Sper
D u d e , W h e r e ' s My C a r ? ' ( Z 0 0 0 | . S i n c e r i sâ f i m . Mitzi Martin pare mai E Timpi de încărcare iritanţi de
d i n t o t s u f l e t u l ca U n r e a l T o u r n a m e n t
apropiată d e i d e e a noastră d e s p r e C a t e A r c h e r d e c â t fâtuca copilăroasă, lungi
2003 sa nu îi s u f l e t i t l u l d e j o c u l
k m a i tânără si parcă m a i naivă ce a p a r e in s c e n e l e d i n j o c .
a n u l u i . O r i c u m , UT20O3 e s t e o r i e n t a t
pe m u l t i p l a y e r , i a r S p l i n t e r C e l l şi JOCURIALTERNAIM
H i t m a n 2 n u intră i n a c e e a ş i c a t e g o r i e
siguranţă zâmbetul pe buze. Unul VEŞNICUL ÎMPRICINAT No One Lives Forever 2
d i n c a u z a abordării t h i r d - p e r s o n . Vă
d i n t r e puţinele neajunsuri ale j o c u l u i i n afară d e a s t a , m a i p u t e m n o t a p e r e c o m a n d c u multă căldură t i t l u l
e s t e însă că d i n c a u z a v o l u m u l u i lista cu lucruri negative doar t r e i celor de la M o n o l i t h , c a r e e s t e c u No One Lives Forever
i m e n s d e c a l c u l e c e t r e b u i e făcute n e m u l ţ u m i r i . P r i m a , si c e a m a i m a r e , adevărat o r e a l i z a r e de excepţie.
p e n t r u a g e s t i o n a u n Al d i n a m i c , e s t e că t i m p i i d e î n c ă r c a r e p e n t r u
Project IGI
m o t o r u l j o c u l u i r e c u r g e u n e o r i la QuickLoad sunt enorm de mari pentru
A d r i a n Dorobăt
c o m p r o m i s u r i c e a u d r e p t consecinţă cât d e des v e ţ i f i nevoiţi să folosiţi
f a p t u l c â i n a m i c i i vă v o r v e d e a i n r a r e
VERDICTXTREMPC
această opţiune u n e o r i . A d o u a e s t e
c a z u r i p r i n p e r e ţ i s a u vă vor auzi că în c i u d a u n o r a n i m a ţ i i si f i z i c i Unul dintre principalii
c a n d i d a ţ i p e n t r u FPS-ul
a t u n c i c â n d n u a r t r e b u i să vă audă. f o a r t e ' b i n e p u s e la p u n c t , i n a m i c i i v o r
anului

noe
imbre
i 2002
locuri
prezentări

lari se
ir blindate
-o lume
Iul creat d>

i'SislPirail ile conduct™ In iiCtHino: riieiij ' snlpmil clin Uanuiii aste similar Rnll-iflţil Mtwdatl ustt» un gnoU.in pk-ului Iu rli/surt,
III.IIIIII' 11 atac in i p a t » ^ jjp [Mu Q.11 nkc. O - . Iilnc ţintii,! ponte liit.iio» sl ulumei. Accentul c m de
«oflte (lin ioc un ly^rilc WlUlN.mt'

PREŢ: N/E • PRODUCĂTOR: GRIN • PUBLISHER: PAN VISION • DISTRIBUITOR: N/A • WEB: VVVW.i3ANDIT5-GAME.COM ACŢIUNE

BANDITS: PHOENIX RISING


Transpunerea interactivă a viitorului post-apocaliptic din Mad Max
EXISTA Şi J O C U R I PESIMISTE CARE puteţi f o l o s i t a s t a p e n t r u T u r r e t S p i n , c a r e va
li n F A C Ţ I U N E
consideră că l u m e a se îndreaptă c ă t r e u n d e z a c t i v a t e m p o r a r s i s t e m u l YGWYL ,
o 20 de mişuni single d e z a s t r u datorită c u r s e i înarmărilor, p r o s t i e i permiţându-vă d e e x e m p l u să mergeţi i n t r - o
player u m a n e sau amândorura. in B a n d i t s : Phoenix direcţie şi sâ trageţi in direcţia t o t a l opusă.
• Distrugere dinamica Rising, d e z a s t r u l a t o m i c a a v u t d e j a l o c , i a r C a m e r e i nu i se p o a t e reproşa n i m i c , i a r funcţia
a mediului o m e n i r e a , redusă la s t a d i u l d e b a r b a r i s m , îţi f a c e d e z o o m e s t e implementată e x c e l e n t .
incuri j urător v e a c u l p r i n d e s e r t u r i roşiatice şi s t e p e îngheţate, La început a r s e n a l u l vă va f i l i m i t a t , insă
a Implementare fizica în a f a r a r a r e l o r aşezări u m a n e , b a n d e l e fac i n a m i c i i distruşi vor lăsa u n e o r i în urmă şi r e s t u r i
legea, d i n maşinile l o r r u g i n i t e , p e t i c i t e c u folositoare, c u m ar f i arme mai avansate pe care
de excepţie
bucăţi d e o t e l si împănate c u m i t r a l i e r e , să le montaţi p e maşina voastră. G a r a j u l e s t e
• Peste 70.000 de
aruncătoare d e g r e n a d e si a l t e a s e m e n e a z o n a d i n j o c in c a r e puteţi încerca găsirea u n e i
poligoane on-screen
i n s t r u m e n t e l e t a l e . Dintr-o a s t f e l d e bandă combinaţii p o t r i v i t e d e v e h i c u l + a r m e p e n t r u
• Aproape 3 ore de ( W o l f p a c k ) fac p a r t e ţi e r o i i j o c u l u i : Fennec ţi abordarea unei noi misiuni, lucru care nu este
muzică originală R e w d o l f , c a r e d e la j e f u i r e a u n u i a p a r a t d e a t â t d e d i f i c i l p e cât p a r e deşi r a r e o r i o v e ţ i
d i s t i l a t băutură d i n suc d e c a c t u s de la b a n d a n i m e r i d i n p r i m u l f o c , ca să zic a ţ a . Asta si EVALUAREGENERALA
.. NECESAR adversă ( F l a m i n g P u m p k i n s j v o r a j u n g e sâ f i e p e n t r u că m i s i u n i l e sunt s u f i c i e n t d e v a r i a t e : W. Coloana sonoră excelentă
'i Procesor: atraşi în cursa p e n t r u c a p t u r a r e a c e l e i m a i j e f u i r e a unui t r e n , escortarea unui convoi, W. Controlul simplificat al maşinii
Pentium III 800 MHz p u t e r n i c e a r m e d e p e planetă: m i s t e r i o s u l d i s t r u g e r e a u n u i p o d , supravieţuirea In faţa u n u i
Phoenix, ascuns u n d e v a in oraşul J e r i c h o . W. Discuţiile amuzante dintre
-. Memorie: 128 MB v a l d e i n a m i c i , câştigarea u n e i c u r s e e t c . Din
protagonişti
• Video: 32MB p ă c a t e p e i s a j u l este m o n o t o n si a r i d , f i e că se
C o n f o r m p o v e s t i i , Fennec e s t e şoferul rJJE Lipsa de varietate a peisajului
schimbă d e la deşert la zăpadă sau la iarbă. Post-
e x p e r i m e n t a t , i a r R e w d a t f trăgătorul d e e l i t ă ,
a p o c a l i p t i c sau n u , n e aşteptam la m a i multă
JGCMULTIPUYEîr dar această p r e c i z a r e e s t e m a i m u l t decât inutilă JDCURIALTERNATIVE
diversitate.
i n condiţiile în c a r e jucătorul se ocupă si c u
• PC: î
şofatul si c u ostilităţile. Din f e r i c i r e îmbinarea Opţiunea d e T e a m D e a t h m a t c h in m u l t i p l a y e r Bandits: Phoenix Rising
• NET: 16 d i n t r e c o n d u s u l maşinii si t r a s u l c u a r m e l e e s t e e s t e cea m a i atractivă, o f e r i n d o alternativă
• LAN: 8 simplificată d e s i s t e m u l VGWYL - You Go W h e r e interesantă p e n t r u j o c u r i l e t e a m - b a s e d Interstate '76
• MODEM: 0 You Look c a r e înseamnă e v i d e n t câ " m e r g i în d i s p o n i b i l e în m o m e n t u l d e faţă p e piaţă.
direcţia in c a r e t e uiţi". A s t f e l direcţia d e B a n d i t s : Phoenix Rising e s t e un j o c c a r e n u îşi
Death Cars
d e p l a s a r e a v e h i c u l u l u i e s t e controlată d e mouse p r o p u n e f o a r t e m u l t e , d a r realizează f o a r t e b i n e
şi n u t r e b u i e să vă m a i complicaţi c u t a s t e l e d e - t o t c e e a ce ţi-a propus. Bun p e n t r u o pauză VERDICTXTREMPC
direcţie, c i doar c u acceleraţia şi frâna. De t r a s , - activă i n t r e două RPG-uri.
a r m e l e c a r e n u s u n t f i x e t r a g şi e l e i n direcţia i n Nu e s t e revoluţionar
Adrian Dorobăt insă n i c i n u i se p o t
c a r e este îndreptat cursorul."Dacă doriţi însă,
reproşa m u l t e l u c r u r i

nolEmbrle 203?
ioc u n
prezentări INGREDIENTUL MINUNE!
LOVITURILE SPECIALE

lovituri speciale cu efecte


.•' In arena nu întâlnim doar oameni ci ţi fiare sălbatice
diverse si combinarea
inteligentă a acestora este
cheia succesului. Cele mai
utile din punct de vedere
tactic sunt loviturile c a r e
paralizează adversarul si
oferă celorlalţi membri aî
echipei ocazia de a ataca
fără nici un risc. Un alt lucru
important este folosirea
iltatfi.
'kuiia atitudinii defensive in
eie^_
ulttmet , momentele in c a r e
rrJJ7J
fiind ma J
personajul îşi reincarcă
ta
• Je ^p'ft-ptat, cea mai mare îl mal i •iV forţele.
ra Interfaţa este foarte simpla si eficienta

P R E Ţ : 1 9 . 9 5 • P R O D U C Ă T O R : C A T DADDY G A M E S • P U B L I S H E R : A C T I V I S I O N • DISTRIBUITOR: MONOSIT 1021-3306352) STRATEGIE / RPG

GLADIATORS OF ROME
O demonstraţie a teoriei că toate drumurile duc la Roma
JOCURILE LA P R E Ţ REDUS S U N T UN GRUP sunt controlaţi prin intermediul unei i n t e r f e ţ e
INTERACŢIUNE c l a s i c e de RTS şi totul se poate rezolva folosind
divers din toate punctele d e v e d e r e , inclusiv al
o 3 arene, In
calităţii. Dar cine poate rezista t e n t a ţ i e i de a mouse-ul. Loviturile s p e c i a l e nu presupun nici un
Germania, Maroc şi
j u c a o combinaţie de strategie, acţiune şi role- fel de combinaţie, dar n e c e s i t a un timp de
Roma
playing plasată in d e c o r u l Romei antice? Asa se incărcare mai mare decât c e l e obişnuite. Vom
" 54 de arme
recomandă Gladiators of Rome si in p r i n c i p i u , avea ocazia să folosim t a c t i c i c o m p l e x e pentru a
împărţite in 6 tipuri,
aşa şi e s t e . J u c ă t o r u l nu întruchipează, aşa c u m învinge, dar în prima misiune singurul lucru c a r e
fiecare cu loviturile
poate vă închipuiţi, un gladiator c u r a j o s c a r e se d e c i d e soarta confruntării e s t e forţa brută a
sale speciale
luptă pentru supravieţuire, ci c h i a r un nemilos a r m e i folosite, c e e a c e f a c e c a un gladiator c u
proprietar de sclavi c a r e încearcă să câştige cât buzdugan să fie c e a mai bună alegere iniţială, in
SISTEMNECESA8 mai mulţi bani pe s e a m a a c e s t o r a . începem prin urma fiecărei "reprezentaţii" e c h i p a e s t e
., Procesor: a da un nume cât mai pompos e c h i p e i pe c a r e recompensată cu o sumă c a r e variază în funcţie
Pentium III 5QCMhz dorim sâ o formăm, alegem nivelul m i c de de s p e c t a c u l o z i t a t e a a c e s t e i a , crescută mai a l e s
• Memorie: 64MB dificultate şt cheltuim suma de bani de c a r e de loviturile mortale c a r e se administrează EVAliJAREGENERALA
dispunem iniţial pe cumpărarea si e c h i p a r e a unui inamicilor cu sănătatea foarte scăzuta. A c e s t e a F. O idee originala şl nu una rea
• Video: 8MB
gladiator. E c h i p a m e n t u l constă a t â t în a r m e cât se aseamănă o a r e c u m cu brutalităţile din Mortal
E l Atât cât durează oferă o
şi in armuri, f i e c a r e împărţite în mai m u l t e Kombat şi sunt singurele c a r e duc la m o a r t e a eiperientă plăcută
JDCMULTTPUYER" categorii. în urma fiecărei lupte gladiatorii gladiatorilor, în timp c e loviturile obişnuite nu
E Durează foarte putln chiar si
- PC: 1 capătă un punct d e experienţă c a r e p o a t e fi fac decât să i scoată din luptă. Bugetul mic se
pentru preţul său
• NET: O utilizat fie pentru a-i creşte a b i l i t a t e a de a observă în f i e c a r e detaliu a l j o c u l u i , de la
E Toate caracteristicile tehnice
folosi un tip de armă fie pentru a-i îmbunătăţi sunetul repetitiv l a animaţiile absolut d e s u e t e
• LAN: 0 sunt de partea negativă
unul dintre c e l e patru atribute principale: forţa, dar c o n c e p t u l e s t e c h i a r i n t e r e s a n t si j o c u l nu
I MODEM: 0
a g i l i t a t e a , v i t e z a şi sănătatea. După c e a m devine niciodată plictisitor până la final, c a r e
JOCURIALTERNAnVE
t r e c u t şi de această etapă suntem în sfârşit gata survine insă foarte r e p e d e . O luptă chiar uşoară
să păşim... şl gata, Roma este la p i c i o a r e l e noastre şi totul Gladiators of Rome
se termină la fel de brusc pe cum a început.
R e j u c a b i l i t a t e a e s t e aproape z e r o aşa câ
ÎN ARENĂ Die By The Sword
rămânem cu doar câteva ore de j o c , c e e a c e nu
Primul a s p e c t pe c a r e îl observăm aici e s t e justifică nici măcar suma redusă neceasară
grafica destul de învechită, lucru deloc
VERDICTXTREMPC
pentru a achiziţiona Gladiators of Rome. P ă c a t .

II
surprinzător, aşa că ii ignorăm in speranţa câ . Nici p r e a rău dar n i c i
p r e a grozav
esenţa jocului e s t e a l t a . Tăiem rapid şi partea flosefan Bridinel
de acţiune de pe listă, 6 a nu există. O a m e n i i

noiembrie ZQ02"
locuri
prezentări
1

B Aşezarea In teren este unul dintre factorii cei mal ) Meciul 3D eîte redat folosind motorul grafic de La FIFA 131 Anumite combinaţii de talente dau bonusuri, de exemplu
Importanţi pentru obţinerea victoriei ZOO? un jucător care pasează $1 driblează bine este playmaker

i Aceasta este echipa ideală a ligii care conţine col


mat buni Jucători pentru toate posturile

P R E Ţ ; 39$ • PRODUCĂTOR; EA SPOHT5 • PUBLISHER: E L E C T R O N I C ARTS • DISTRIBUITOR: UE ST DISTRIBUTION (071-3-15.55.05) SPORT / STRATEGIE

TOTAL CLUB MANAGER 2003


Liga Campionilor te aşteaptă

IM INACŢIUNE P E N T R U A NU V Ă IROSI T I M P U L T R E B U I E şi să începi de j o s , ridicând o e c h i p ă dintr-o


sâ vă spun d e la i n c e p u t : c e i c a r e ştiu d e s p r e ligă inferioară pe c e l e mai î n a l t e c u l m i . 5ă EVALUARb'GENERALA
• 15 ligi oficiale cu
David B e c k h a m doar câ e s t e fotbalistul câştigi Liga Campionilor c u Real Madrid nu e s t e Baza de date impresionantă care
toate logn-urile
căsătorit c u Posh Spice pot să d e a pagina fără un l u c r u ieşit din c o m u n , însă p e n t r u e c h i p a poate fi si editată pentru 3-i
autentice sl 28
neoficiale nici o r e m u ş c a r e . Şansele c a e i sâ găsească oraşului Babelsberg din G e r m a n i a a c e a s t a e s t e face adăugiri
c e v a i n t e r e s a n t aici sunt destul d e r e d u s e . o performantă d e neimaginat p e c a r e doar un Wl Cantitatea de detalii sporeşte
• peste 1 000 de
m a n a g e r foarte a b i l o p o a t e atinge. realismul
cluburi cu peste Managerul isi a d u c e contribuţia angajând
20 000 de jucători, cei mai buni o a m e n i , stabilind s t r a t e g i a şi c e l Controlul e x e r c i t a t asupra c l u b u l u i e s t e K T Modul de vizionare 30 a
fiecare descris in mai bun a n t r e n a m e n t , d a r la f i n a l nu p o a t e t o t a l , de la f i x a r e a programului d e a n t r e n a m e n t meciurilor care, desi nu
detaliu si cu mare • d e c â t să urmărească r e z u l t a t e l e m u n c i i sale şi aşezarea jucătorilor în t e r e n la c o n s t r u i r e a funcţionează perfect, oferă un
acurateţe spectacol interesant
fără a putea interveni prea mult. Până a c u m d e noi facilităţi şi vânzarea de tricouri c u
' 55 de clădiri de genul a fost d o m i n a t c a t e g o r i c d e s e r i a _ n u m e l e c l u b u l u i , totul e s t e în p u t e r e a noastră,
construit, centre de Championship Manager d a r au început să apară în schimb Total Club Manager 2003 n e p e r m i t e
antrenament, clădiri Si alţi pretendenţi d i n t r e c a r e , c e l puţin să a l e g e m cât de mult dorim sâ ne i m p l i c ă m şi
medicale, centre de
d e o c a m d a t ă , doar c e l de faţă p o a t e fi pus pe o r i c e a t r i b u ţ i e c a r e nu n e interesează v a fi
desfacere a poduselor
acelaşi p a l i e r calitativ. preluată d e un a s i s t e n t . în m o m e n t u l
cu însemnele clubului
desfăşurării m e c i u r i l o r a v e m t r e i v a r i a n t e ,
Si chiar hoteluri sau C e e a c e ridică foarte mult j o c u l e s t e
staţii de tren a c e e a de urmări partida in mod t e x t , în modul
c a n t i t a t e a extraordinară de d e t a l i i i n c l u s e . L a
3D, sau pur şi simplu să a f l ă m r e z u l t a t u l f i n a l .
î n c e p u t ne c r e e m o biografie dupâ c a r e a l e g e m
Modul text oferă c e l e m a i m u l t e posibilităţi, d e
SISTErv1NECESĂR~ distribuţia unui număr d e p u n c t e d e experienţă
e x e m p l u p u t e m să ţ i n e m l a pauză un discurs
î n t r e patru a t r i b u t e c a r e reflectă c a l i t ă ţ i l e d e
• Procesor: prin c a r e să incurajâm unii j u c ă t o r i să se lupte
Pentium II 350MHz a n t r e n o r pentru echipă şi pentru portar, c e l e de
mai mult. Modul 3D e s t e c e l m a i plăcut p r i v i r i i ,
negociator şi c a p a c i t a t e a de a m o t i v a j u c ă t o r i i .
• Memorie: MMH însă nu foarte r e a l i s t datorită axării e x c l u s i v e
L u c r u r i l e nu s e o p r e s c aici insă, şi p u t e m sâ
• Vtdeo: 8MB p e c e " î n ţ e l e g i " din c e v e z i .
a l e g e m până şi un j u c ă t o r p r e f e r a t , c e e a c e
creşte şansele ca r e s p e c t i v u l sâ fie i n t e r e s a t de
Dincolo d e o r i c e c a r a c t e r i s t i c ă t e h n i c ă , c e a
c l u b u l nostru şi o m u l ţ i m e d e a s t f e l d e
mai importantă c a l i t a t e pentru un j o c e s t e de a

a
a m ă n u n t e . Pentru c e i c a r e vor sâ se o c u p e d e
« PC: A te ţine lipit de c a l u l a t o r si Total C l u b Manager VERDICTXTREMPC
e c h i p a p r e f e r a t ă există a c e a s t ă p o s i b i l i t a t e , d a r
• NET: 0 2003 reuşeşte a c e s t l u c r u , aşa câ a r e toată Pâna la apariţia CM4 in
a d e v ă r a ţ i i pasionaţi vor alege o c a r i e r ă realistă
a p r e c i e r e a noastră. F e b r u a r i e 2 0 0 3 v a fi
• LAN: 0 în c a r e t r e b u i e să aştepţi o f e r t e l e de l a c l u b u r i leader incontestabil
• MODEM: 0 Radu Alexandru

noiembrie l'-'H
EL-
iolu'ik' ineso este col rnnl potrivit Imf'
H Ş r i ) .1 Tacr- cunoştinţa cu tooin O

P R E Ţ : 32.ZS • P R O D U C Ă T O R : WIDE GAMES • PUBLISHER: CODEMASTERS • DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION ( 0 2 1 - 3 4 5 . 5 5 . 0 5 ) ACŢIUNE

PRISONER OF WAR
Simulator de închisoare... într-un lagăr nazist

ACŢIUNE PRISONER OF WAR A R E U Ş I T SĂ MĂ sunt nişte s t o i c i f i e pămpălăi c a r e au câştigat lagăre sunt m a i m a r i si m a i


i m p r e s i o n e z e neplăcut d i n p r i m a secundă. F i l m u l războiul d i n întâmplare, nu ştiu, in o r i c e c a z p o p u l a t e ş i , c e l puţin p e n t r u o
^ 3 lagăre germane
d e început e s t e r e a l i z a t cu m o t o r u l j o c u l u i si n u Stone m e r g e i n c r e d i b i l de î n c e t , aşa câ va t r e b u i vreme, devine mai interesant,
modelate detaliat
merită văzut n i c i dacă vă interesează d e s p r e c e să alergaţi t o t t i m p u l p e n t r u a n u f a c e o criză d e m a i ales după ce a f l i că
=• numeroase
este v o r b a , m a i b i n e c i t i ţ i r e c l a m a . în a c e s t i n t r o n e r v i . Sigur, în m u l t e j o c u r i se aleargă t o t g e r m a n i i pregătesc o armă
personaje cu
f a c e m cunoţtintă c u c p t . Lewis S t o n e , u n p i l o t t i m p u l , d a r în puţine p e n t r u a f a c e a c e s t l u c r u secretă. Acest s e n t i m e n t nu
personalităţi distincte
a m e r i c a n doborât d e g e r m a n i i n t i m p u l u n e i este n e v o i e să t n apăsat m e r e u un a l t b u t o n durează p r e a m u l t insă şi p o t sâ
m i s i u n i d e recunoaştere, a p o i l u a t p r i z o n i e r . M a l s i m u l t a n c u c e l d e m e r s . B u t o a n e l e d e direcţie spun c ă , deşi j o c u l e s t e d e s t u l
SiSTa-iNECESAR~
f a c e m cunoştinţă si c u u m o r u l s t u p i d a l j o c u l u i , f a c l i t e r a l m e n t e c e e a ce l e denotă n u m e l e , d e s c u r t , puţini i l v o r j u c a până
Procesor:
b a z a t p e r e p l i c i gen "Uşurel Hans, n-ai i d e e cât a a n u m e fac p e r s o n a j u l să se d e p l a s e z e întrec la c a p ă t .
Pentium II 500MHz
c o s t a t geaca asta'' sau "Regula numărul t r e i e s t e direcţie, pasul l a t e r a l n u se i n v e n t a s e i n a n i i 40'. Prisoner o f War nu a f o s t un
- Memorie: 1?BMB
că t r e b u i e sâ respecţi r e g u l i l e u n u si d o i " . Toate Nu vă faceţi p r o b l e m e insă, nu veţi intâmpîna j o c p r e a b u n n i c i p e consolă i a r
Video: 56MB r o s t i t e d e o a m e n i a căror singură p r e o c u p a r e în dificultăţi în m o m e n t e l e d e luptă d i n această p o r t a r e a p e PC s-a făcut c u un
domeniul actoriei a fost deprinderea de diverse cauzâ p e n t r u că în Prisoner o f War nu există m i n i m de e f o r t , doar pentru a
MULTIPLĂYER" a c c e n t e , p r i n t r e c a r e nu a f o s t si c e l g e r m a n , luptă, a m e r i c a n u l n o s t r u n u ştie decât să fugă m a i f a c e nişte b a n i , şi-i lipsesc
0 PC: 1 p e n t r u că toţi au u n a c c e n t franţuzesc f o a r t e sau să se p r e d e a . p r e a m u l t e l u c r u r i c a r e nu aveau
• NET: 0 pronunţat. Ideea i n sine nu e s t e r e a , eşti i n t r - u n lagăr v o i e să lipsească.
.: LAN: 0 F o a r t e r e p e d e câteva amănunte v o r d a d e n a z i s t , t r e b u i e sâ t e i n c a d r e z i i n rutină şi să Bogdan Bridinel
1 MODEM; 0 g o l o r i g i n e a d e j o c d e consolă c h i a r şi p e n t r u c e i încerci în p a r a l e l să e v a d e z i . M o m e n t e l e
c a r e nu ştiau a c e s t l u c r u d i n a i n t e . Opţiunile i m p o r t a n t e a l e z i l e i ca m e s e l e , a l i n i e r e a d e
Lipsa multiplayer-ului
EVALUAREGENERALA
f o a r t e vaste ale j o c u l u i constau i n setarea dimineaţă, c o n s t i t u i e această rutină, i n r e s t eşti
se adaugă la lista de E Ideea este destul de interesantă
v o l u m u l u i s u n e t u l u i si a senzitivităţii ( p r e s u p u n d e s t u l d e l i b e r să f a c i ce doreşti în i n t e r i o r u l
Lucruri care fac durata i E Interfaţa neprietenoasă şi lipsa
de viată a jocului să câ la m o u s e , n u s c r i e ) , nu poţi salva d e c â t p e r i m e t r u l u i p e r m i s . Există o opţiune f o a r t e utilă
de opţiuni
fie extrem de scurtă, i n t r - u n a n u m i t l o c , şi sâ nu uităm m o d u l d e d e a lăsa t i m p u l să treacă d a r nu t e lasă să a l e g i
chiar si pentru cei c o n t r o l al p e r s o n a j u l u i . F a p t u l că nu a i n e v o i e m o m e n t u l exact ci doar cele i m p o r t a n t e . Uneori E Plictisitor in cea mai mare parte
cărora le place. decât d e mouse si b u t o a n e l e d e direcţie a r p u t e a va t r e b u i pur si s i m p l u să m a i aştepţi c â t e v a a timpului
Rejucabilitatea este
f i un l u c r u b u n dacă n u a r i n s e m n a că ai puţine m i n u t e până in m o m e n t u l d o r i t ş i , datorită
destul de mică dat E Grafica este cam depăşită
l u c r u r i d e f ă c u t . Când poţi interacţiona c u c e v a s i s t e m u l u i d e salvări, u n eşec t e obligă să repeţi
deoarece acţiunea
este liniară, desi v e i observa i n p a r t e a d e sus «dreapta a e c r a n u l u i acest l u c r u , c e e a ce e s t e g r o a z n i c d e p l i c t i s i t o r .
uneori exista mal acţiunea ce va f i e f e c t u a t ă p r i n apăsarea • • P r i m u l lagăr e s t e m i n u s c u l si a r e d o a r d o i VERDICTXTREMPC
O i d e e bună d a r p r o s t
multe moduri de a b u t o n u l u i d i n stânga şi cea c a r e va r e z u l t a d i n p r i z o n i e r i , a p o i e v a d e z i d e a c o l o şi eşti p r i n s d i n implementată
rezolva o problemă. apăsarea c e l u i d i n d r e a p t a " Soldaţii a m e r i c a n i f i e n o u , m u t a t in a l t lagăr şi t o t asa. C e l e l a l t e două

noiembrie 20OZ
locuri
preientarf

.RO. M A X I M 3 0 0 DE C U V I N T E !

RILOR
PRODUCĂTOR: CDV PRODUCĂTOR: PYHO STUDIOS OŢŢ HIOIIUI AIOI! EPIC GAMES

DIVINE DIVINiTY COMMANDOS 2: MOC UNREAL TOURNAMENT 2003


1 S v D

PYRO STUDIOS A RUPT GURA T Â R G U L U I DIN P U N C T DE VEDERE A L GAMEPLAY-ULUI


p e n t r u a t r e i a oară c u C o m m a n d o s 2 : M e n o f j o c u l , după p ă r e r e a m e a , suferă m u l t : boţii f i i n d
Courage. J o c u l , a p r o a p e p e r f e c t , dovedeşte m a i u m a n i d a r m u l t m a i s l a b i f a ţ ă d e UT, a s t f e l

Pentru prestaţia e x p e r i e n ţ a a c u m u l a t ă d e s p a n i o l i . Insă j o c u l a r e skill-urile n e f i i n d c o m p a t i b i l e între ele. A r m e l e


sa dezinvolta. _ - • . " un m a r e m i n u s : o d i f i c u l t a t e p r e a m a r e . A s t f e l s u n t în m a r e p a r t e a c e l e a ş i c u s e r i i l e precedente
Radu Caranlll a * ' i-fjrjîf. mulţi p o t e n ţ i a l i j u c ă t o r i a u renunţat l a u n j o c de U n r e a l dar a u s u f e r i t o m o d i f i c a r e c r e d bine
câştigat jocul A , . j? V
e x c e p ţ i o n a l . în r e s t s e v e d e c ă s-a l u c r a t l a t o a t e venită p r i n o r i e n t a r e a l o r către team-play mai

^4
Thp Metal Age capitolele. Printre p r i m e l e lucruri care t e atrag, m u l t şi lăsând l u p t e l e t i p d e a t h m a t c h să devină
unul i m p o r t a n t este atmosfera j o c u l u i . Saltul o b o s i t o a r e şi a n e v o i o a s e a s t f e l , s i n g u r a armă c a r e
c a l i t a t i v f a ţ ă d e p r i m e l e două t i t l u r i e s t e nu s e a f l a i n a r s e n a l e s t e r i p p e r - u l ( u n a d i n
i m p r e s i o n a n t . Poţi i n t r a în c l ă d i r i , poţi f i d e v o r a t preferatele mele prin headshot-urile pe care le
d e peştişori p i r a n h a s a u să t e ascunzi p r i n aplicam) de asemenea snipper rifle-ul a fost
m o b i l i e r . Şi n u n u m a i a t m o s f e r a a avut d e înlocuit c u l i g h t i n g g u n - u l c a r e oferă o rată d e
" s u f e r i t ". G r a f i c a p r a c t i c integrează j u c ă t o r u l în t r a g e r e e x t r e m d e mică şi o p r e c i z i e slabă,
RPG, I Z O M E T R I E A S I S T A T Ă DE C Â T E V A F I Ţ E ,
a c ţ i u n e . P e r s o n a j e l e a u mişcări n a t u r a l e i a r m l n i g u n - u l e s t e m a i l e n t în a m b e l e m o d u r i d e
h a c k & s l a s h , n l s t e I ţ e , nişte m o m i ţ e . î l j u c ă m m e d i u l înconjurător este f o a r t e d e t a l i a t . A r m e l e tragere comparat c u UT dar in a l doilea trage c u
p e n t r u c ă incă m a t ţ i n e ; n u a t â t g e n u l ( c a r e ne-a şi r e s t u l e c h i p a m e n t e l o r u t i l i z a t e în luptă s-au gloanţe e x p l o z i v e insă a v â n d o rată d e f o c
s e d u s în u l t i m a v r e m e c u întâmplări f e r i c i t e ; d i v e r s i f i c a t m u l t , insă c e l m a i i m p o r t a n t l u c r u identică c u c e a a s n i p p e r r i f l e - u l u i d i n s e r i a
G o t h i c , Dungeon Siege, M o r r o w i n d ) c â t specia. e s t e apariţia i n v e n t o r y - u l u i . A c u m există m â n c a r e p r e c e d e n t ă , r o c k e t l a u n c h e r - u l a c u m p o a t e lansa
Adică o clonuţă d e DIABLO 2 c u a l t e r n a n ţ ă bună şi b ă u t u r ă o t r ă v i t ă s a u b o m b e c u gaz şi c h i a r d o a r 3 r a c h e t e s i m u l t a n , c a r e a u d e v e n i t parcă
d e a c ţ i u n e e x t e r i o r / i n t e r i o r . Ca d e o b i c e i , s u n t e m b i n o c l u r i p e n t r u a vedea i n a m i c i i d i n clădiri. A u aproape inofensive.
o persoană a l e a s ă , m a r c a t ă , î n s e m n a t ă . Ca d e m a i apărut încă două n o i p e r s o n a j e : L u p i n - h o ţ
o b i c e i , r e p r e z e n t ă m b i n e l e si c o n s e c i n ţ e l e s a l e p r i n m e s e r i e , şi W h i s k e y - u n c ă ţ e l f o L o s i t o r în Nivelele sunt îngrijit l u c r a t e v a r i i n d ca t e r e n
i n , p e n t r u şi d i n c o l o d e t e r i t o r i u l f i c ţ i o n a l d i s t r a g e r e a i n a m i c u l u i şi t r a n s p o r t u l o b i e c t e l o r . şi c a a t m o s f e r ă , m o d e l e l e s u n t şi e l e b i n e
a c o r d a t . A v e m d e c ă u t a t soluţia, a r m u r a , săbiuţa, Mai n o t e z şi a p a r i ţ i i l e N a t a s h e i şi a l u i W i l s o n , u n r e a l i z a r e c u excepţia rasei genobusteed care
t o p o r u l , p l a n t a , l i c o a r e a , n i v e l u l şi p u n c t u l d e p i l o t a b a n d o n a t p e o insulă. N o i l e a b i l i t ă ţ i arată c a nişte c o n s e r v e d e _ c i u p e r c i c u p i c i o a r e .
s k i l l . M e r g e m l a sigur, c u m i n ţ i m t o t u l , d e l a p r i m i t e c a d o u d e commandoşi s u n t d i v e r s e d e l a Din p u n c t d e v e d e r e g r a f i c m i s-a p ă r u t f o a r t e
şobolani l a d r a g o n i . Tot c e e a c e c o m i t e m ( l a s o l d a t l a s o l d a t : d e l a c ă ţ ă r a t u l p e stâlpii d e bine l u c r a t , f o l o s i n d t o a t e resursele directx8-ului
v e d e r e ) n e influenţează r e p u t a ţ i a şi, i m p l i c i t , c u r e n t l a l e g a t u l i n a m i c u l u i f e d e l e ş şi m u l t e la m a x i m şi b i c i u i n d c u m p l i t p l ă c i l e g r a f i c e .
a c c e s u l l a discount-urî z e m o a s e în c o m e r ţ . a s t f e l d e l u c r u r i c e f a c j o c u l să pară m a i r e a l i s t . P a r t e a pozitivă în s c h i m b s p r e d e o s e b i r e d e UT
Povestea e bunicică, t e r i t o r i u l d e c u c e r i t este I n a m i c i i a u f o s t d o t a ţ i c u auz şi m i r o s , f i i n d m a i e s t e i n d e p e n d e n t ă d e p r o c e s o r lucrând l a
uriaş, q u e s t - u r i l e a u (câteodată) umor, g r a f i c a g r e u să s c a p i d e e i . Povestea e s t e b i n e pusă l a f r e c v e n t e d e p e s t e 1 G h z (AMD s a u INTEL)
r e z i s t ă , m u z i c i l e a u i c i - c o l o u n p r a f d e i n g e r , aşa p u n c t şi inspirată d i n r e a l i t ă ţ i l e i s t o r i c e , l u c r u a p r o a p e fără d i f e r e n ţ e . P ă r e r e a m e a d e s p r e j o c
că îi d ă m o notă bună: 8 , 5 . N u 10 p e n t r u c ă n e f o a r t e b u n p e n t r u a h t i a ţ i i d e r ă z b o a i e , m a i ales e s t e bună în f a v o a r e f i i n d ; g r a f i c a e x t r a o r d i n a r ă
ocupă 2,3 Gb p e h a r d şi se mişcă i n f e c t l a m o n d i a l e . Veti t r e c e d e la f u r t u l c e l e b r u l u i c o d dar care nu prea p o a t e f i admirată din cauza
s a v e / l o a d , e s t e p l i n d e b u g - u r i , nu a d u c e n i m i c Enigma l a s a l v a r e a unei ţări a s i a t i c e . Şi la p a r t e a r i t m u l u i f o a r t e a l e r t a l j o c u l u i ; c e l e 6 rase d i n
n o u , n-are m u l t i p l a y e r , v r e a n i n j a - s y s t e m . D a r a u d i o s-a l u c r a t m u l t , dovadă m u z i c a s t i l R a m b o care ne p u t e m alege jucătorul; iar contra fiind
m e r i t ă j u c a t , e h a i o s . G a m e p l a y 25-30 o r e . c e a t r e n e a z ă j u c ă t o r u l i a r v o c i l e şi s u n e t e l e s i n g l e p l a y e r u l s c u r t şi f o a r t e s i m p l u , h ă r ţ i l e
Sigur, I c e w i n d D a l e 2 e s t e m a i b u n , d a r după c e a m b i e n t a l e par r e a l i s t e . p u ţ i n e , a r m e l e i n e f i c i e n t e şi s u n e t u l d e slabă
l-am t e r m i n a t t r e b u i e să f a c e m c e v a pâna a p a r e c a l i t a t e . Deocamdată m o t o r u l grafic e s t e
DEUX EX 2, nu? revoluţionar şi c e l m a i p u t e r n i c l a o r a a c t u a l ă .
Autor: Bobel lonuţ Lucian
Autor: Radu Caranfil Autor: Laurenţlu Şendrea

VERDICT VERDICT i m VERDICT


u
CE
noiembrie 2002
1 feature
blflckview

O PARABOLA CU Sl DESPRE LIMBA ROMANA


CUVÂNTUL CARE COSTĂ 5.000.000 LEI
" P r o i e c t d e lege p r i v i n d o b l i g a t i v i t a t e a t r a d u c e r i i naţionale a c u m că l u i Vădim ii băgaseră p u m n u l în română. Un "fac i u " insă, aşa c u m auzise el p r i n
In l i m b a română a t e x t e l o r scrise sau r o s t i t e !n gură? L i m b a română t r e b u i e apărată, f u i m e d i a t de f i l m e l e americane d e pe Antena 1 d i n c a r e nu
l i m b i străine p e t e r i t o r i u l R o m â n i e i " a c o r d P o m p i l i u . Pentru câ t o a t e scrisurile astea în înţelegea n i m i c p e n t r u că o r i c u m nu vedea ce scrie
Expunere d e m o t i v e : l i m b i străine de peste t o t nu e r a u altceva decât fără o c h e l a r i , un "fac i u " însă era ceva neruşinat,
'avându-se î n v e d e r e că o m a r e p a r t e d i n m a n e v r e mârşave ale p u t e r i l o r străine d e a nâucî ceva împotriva f i r i i , c a r e îl răscolea în adâncul
p e r s o a n e l e c a r e alcătuiesc populaţia ţării n o a s t r e minţile românilor şi d e a t r a n s f o r m a România i n t r - o s u f l e t u l u i ca o m e l o d i e hip-hop în miez de noapte
n u cunoaşte r e s p e c t i v e l e l i m b i s t r ă i n e , f a p t c a r e piaţă p e n t r u produsele pe care nu le m a i cumpăra când ţi-e s o m n u l m a i d u l c e .
generează în a c e l e p e r s o a n e o s t a r e d e d i s c o n f o r t n i m e n i a c o l o în ţările lor de capitalişti nesătui. Urmarea măsurilor l u a t e s-a văzut d e s t u l de
Si i r i t a r e , ajungându-se până la s e n t i m e n t u l d e Aşa se f a c e că in a v i z i e r u l blocului a apărut un nou repede p e n t r u Pompiliu S f e c l e a n u . A doua zi când a
înstrăinare în p r o p r i a t a r ă " anunţ, care suna în f e l u l următor. p l e c a t înspre piaţă să îşi c u m p e r e sparanghel, o
"avându-se în v e d e r e d a t o r i a sacră d e a v e g h e a la "CIEI CARE VOR SÂ SPRIJINE LEGEA GRUTEANU SUNT voce d i n s p a t e l e l u i i-a s t r i g a t ameninţător:
r e s p e c t a r e a şi c u l t i v a r e a a c e s t e i c o m p o n e n t e CHEMAŢ ÎN SCOPUL DE ADUNARE DE 5EMNÂTURI IN - Softuerl
n u c l e a l e a fiinţei n o a s t r e s p i r i t u a l e , c a r e e s t e PĂRCULEŢUL DIN FAŢA BLOCULUI MÂINE ÎNTRE - P o f t i m ? s-a întors m i r a t Sfecleanu.
l i m b a română" ORELE 1 4 : 0 0 - 1 7 : 0 0 " . A doua z i , în pârculeţ se a f l a u Un tânăr pe c a r e nu î l m a i văzuse până a t u n c i se
- Senator Peorge Gruteanu în mare aceeaşi l o c a t a r i ca d e o b i c e i : Mitică a p r o p i e d e el şi i i spuse pe un t o n confidenţial:
**' s u b l i n i e r e a aparţine a u t o r u l u i Spanc, c a r e era c a m surd de-o ureche, A u r e l • H a r d u e r m a u s d r e g e n d r o p b r t l a i n g h e i m p l e i fârst
"** t o a t e persoanajele şi întâmplările p r e z e n t e în Mânzatu, p o r e c l i t "Căpitanul" şi Victoraş persăn şutăr c a u n t e r s t r a i c hedşot!
t e x t u l ce urmează sunt fireşte i i c t i v e si intenţionat Aşoricoaicăi, c a r e ieşise la p l i m b a r e c u căţeaua, P o m p i l i u simţi d i n nou un val d e f u r i e , a m e s t e c a t
e x a g e r a t e p e n t r u a sublinia intenţia satirică. Asta căreia i se se spunea cu drag "Viţica" pe m o t i v d e cu teamă.
nu înseamnă că într-un a n u m i t c o n t e x t e l e nu ar dimensiuni. Din lipsă de entuziasm nu s-au m a i - Ce v r e i d e la m i n e ? strigă. N u înţeleg. Pleacă
p u t e a d e v e n i adevărate. Prietenii ştiu d e ce. strâns semnături dar în schimb s-au j u c a t t a b l e . de-aici, d e r b e d e u le.
Până când au apărut e i . G o l a n i i . In t r i c o u r i subţiri
Aplauze p e n t r u Cavalerii Componentei N u c l e a l e si - Nas n e dagonîat, replică acesta şi f u g i .
şi fără căciulă, deşi era sfârşit d e o c t o m b r i e . Cum
d o m n i a sa Limba Română. Pompiliu Sfecleanu renunţă să se m a l ducă la piaţă
de i i lâsau părinţii afară din casă? Unii aveau r o l e ,
şi se r e f u g i e într-o bodegă cu specific românesc.
alţii b i c i c l e t e . Alţii aveau şapca întoarsă cu
Pompiliu Sfecleanu începuse să se teamă să m a i A i c i , înconjurat de un z i d sonor d e m a n e l e , se
c o z o r o c u l la spate.
iasă d i n casă. Om c u e t a t e , f o s t lucrător la simţea p r o f u n d român, işi luă un pahar d e "Săniuţa"
Cooperativa Meşteşugărească, într-un a t e l i e r care -Yo, o l d d u u d z , uaţap? zise u n u l d i n t r e e i . pe c a r e îl savură pe t o n u r i l e m e l o d i e i "Aş da z i l e
se ocupa cu r e m a i a t u l c i o r a p i l o r de damă, r e p a r a t u l Pompiliu îi p r i v i v e x a t . de la m i n e " . Aşa da, işi spuse. Nu t o a t e a i u r e l i l e
u m b r e l e l o r şi recondiţiona rea păpuşilor de - Voi n-aveţi şcoală, măi băieţi? astea străine d i n c a r e nu se înţelege n i m i c . Zgomot,
porţelan, Pompiliu fusese pensionat forţat în - P f f t l Ce leimărl zise u n u l d i n t r e e i . Voce de fată, nu muzică adevărată. Costi loniţă îşi fâcu auzit
m o m e n t u l în care e c o n o m i a de piaţă evidenţîase dar era în p a n t a l o n i d e doc. Blugi parcă l e z i c e a . z b i e r e t u l c a r a c t e r i s t i c şi P o m p i l i u suspină o dată c u
ocupaţia sa ca desuetă şi neproductivă. în l o c u l -Tataie, s u n t şi f e t e d e faţă, f i p o l i t i c o s , i i spuse. e l . Oooof, viaţa m e a , ce-am a j u n s . . .
f o s t u l u i a t e l i e r Cooperativa Meşteşugărească se - U e i c a p e n d s m e i dă rozăs.
insinuase c u t u p e u un I n t e r n e t Cafe. De ce oare o r Pompiliu se uită la c e r c e l u l pe care f a t a îl plantase "Bună dimineaţa, stimaţi ascultătorii Vă urăm o zi
plăti t i n e r i i d i n ziua d e a z i să se holbeze toată în buric şi nu-i veni să creadă. T i n e r e t u l d i n ziua d e minunată şi vă lăsăm să ascultaţi in c o n t i n u a r e
ziua în t e l e v i z o a r e l e alea? O r i c u m , t o t răul spre a z i , c i n e să îi m a i înţeleagă. m e l o d i a "Ploaie d e n o i e m b r i e " d e la formaţia
b i n e , îşi spusese P o m p i l i u , p e n t r u că reuşise să - Cu t i n e r i ca v o i , se d u c e ţara d e râpă, îi dădu "Pistoale şi t r a n d a f i r i " ' . Pe a c o r d u r i l e m e l o d i e i
vândă t r e i d i n t r e păpuşile de porţelan d r e p t a t e c u v o c e t a r e Mitică. rock, ne dăm seama că Ipgea G r u t e a n u s-a v o t a t şi
recondiţionate pe c a r e clienţii nu le mai - N e g a t i v e , rânji u n u l d i n t r e e i . Ză fiuciăr i z b r a i t , a început d e j a să f i e aplicată. Din păcate Pompiliu
reclamaseră unui j a p o n e z colecţionar a l cărui anunţ ză fiuciăr îs o r i n g i . Sfecleanu nu se m a i poate bucura d e asta. A f o s t
i l găsise la rubrica d e mică p u b l i c i t a t e d i n România - Da' vorbeşte româneşte, măgarule! i l apostrofă a r e s t a t o dată c u j a p o n e z u l care folosea păpuşile
Liheră. Fusese chiar surprins când j a p o n e z u l , în P o m p i l i u , d e v e n i n d brusc i r i t a t şi simţindu-se străin de porţelan ca r e c i p i e n t p e n t r u d r o g u r i . în româna
româna l u i stricată i i o f e r i s e " t l e i z u t e d e d o l a l i " pe in p r o p r i a l u i ţară. C r e z i că dacă ai f ă c u t u n l i c e u lui stâlcită, Yamatoshi Himazu a încercat sâ i l
f i e c a r e . Pusese b a n i i in bancă şl începuse să sau o f a c u l t a t e ai d r e p t u l să mă f a c i c u m Iţi v i n e disculpe pe S f e c l e a n u , c a r e în f o n d nu avea n i c i o
i m a g i n e z e un plan d e a f a c e r i . Primul pas a f o s t să la gură, p e m i n e , c a r e a m o vârstă? la m a i vină, d a r nu a reuşit decât să II descrie ca f i i n d un
îşi asigure slujba d e a d m i n i s t r a t o r d e bloc p e n t r u t e r m i n a ţ F c u mişto-ul ăsta. O sfi v i n e u să d i s c u t c o m p l i c e . Povestea s-a t e r m i n a t fără hepi e n d . Că
c o r p u l "L" de p e strada Lumânărele, denigrându-l c u părinţii v o ş t r i . Păi ce e asta? C u m vă cum ar veni nu a a v u t un sfârşit f e r i c i t . A f o s t chiar
constant pe O n o f r e i Corcodel, a d m i n i s t r a t o r u l d i n permiteţi? tristă s-ar p u t e a spune. Sau ar p u t e a f i .
perioada respectivă. Acesta i a c o n f i r m a t
- Nău u e t , m e n i Părinţii noştri n u s u n t acasă în
c l e v e t e l i l e , f u g i n d cu banii b l o c u l u i , ceea ce per
uichend.
t o t a l , a fost un câştig p e n t r u Pompiliu, c a r e i a l u a t
- Las' câ îi găsesc la sfârşit d e săptămână a t u n c i .
l o c u l fără prea m u l t e remuşcâri. A f l a t în această
Vă p u n e u p i e l e a p e băţ.
poziţie administrativă respectabilă, d o m n u l
A doua zi la " A v i z i e r u l " b l o c u l u i apăruse un nou afiş
Sfecleanu a început să facă cercetări în stânga si în
c a r e ameninţa c u a m e n z i între o sută şi cinci sute
d r e a p t a p e n t r u a a f l a cine m a i are păpuşi de
de m i i p e n t r u c e i c a r e folosesc c u v i n t e din l i m b i
porţelan de vânzare. Cu cât m a i v e c h i , cu atât m a i
străine p e p a l i e r şi în scara b l o c u l u i . Analizarea
b i n e . J a p o n e z u l l e cumpăra pe t o a t e şi el d e v e n i s e

Magazinul de fotografii Chirpici


inscripţiilor săpate c u cheia în humă, d e genul
singurul d i s t r i b u i t o r . Blocurile din j u r e r a u vechi şi
VIE RME+IN GRI D=LO VE, PARAI PAN OWNZ YOUR ASSE5,
l o c u i t e d e oameni in vârstă: pensionari, văduvele {Soft revizuit conform TeglL PrutaBnu)
SLURP sau GEORGETA SUCKS DUCKZ a făcut ca şi
.unor v e t e r a n i d e război, f e t e bătrâne. Păpuşi găsea »»« Ehu-i..™ Im, VHI «•". vn-ft*» NiiU>* tăunul IrnuV. P-Hinepurv
DrţLli FU-«n UIIHU» U'iMml •lirwil.iM. HI*UII Hg llld »-<ip-l 0»V |f l< ||,||| C-hH
acestea să f i e incluse pe o listă specială d e a m e n z i ^ f g f 'tiu', l'jUri-i fn.l. dl! rit. Zn<i»i'. CJ-H-M HUer-i'J Vil — B,-, la.lhy,
F r

d e s t u l d e rar, însă afacerea mergea d e s t u l d e b i n e .


ce v o r f i a d m i n i s t r a t e contravenienţilor i m e d i a t ce nuMIHu'i.XihuiAit.T- dJIItJI) E.Kfi f « 5 Ut SIB E-f-39.(11 r V i j m , i^nnorfr
Asta până la apariţia l e g i i G r u t e a n u . Om d e b i n e , - ( W . w i t VM.i>i. scil.O*. t.Ms&u 6cra-D> 'JBJ & tUBMTH
vor f i descoperiţi. înjurăturile în limba maternă lVr|hpH|»Ji HHfM • f i t i 4 n t/fm <l '•*• * * '•< Ulihi itaJhr • H m
r

K Ii> A -.ii
d o m n u l G r u t e a n u . Mare o m . Cine altcineva se m a i -
parcă nu-i c r e a u un d i s c o n f o r t aşa de m a r e , p e n t r u
preocupa de i d e n t i t a t e a fiinţei noastre s p i r i t u a l e şi
că e r a u neaoşe, sănătoase, v i r i l e , ca şl l i m b a Captură exclusivă din C h i r p i c i obţinută \n premieră pentru
România d e r e d a c t a X t r e m P C .

noiembrie 2002
N I N T E N D O
L Nintendo
G A M E C U B E
Viaţa e un joc! Ţi-ai pregătit televizorul pentru

joacă? Era şi momentul pentru că

NintendoGameCubeiţi va

întoarce lumea cu capul în jos.

Viaţa devine un joc când

persoanajele tale favorite vor fi

acum pe ecranul televizorului.

Mărio se va lupta cu Zelda in

Super Smash Bros Melee, rolele


Ce/e mai tari jocuri! Oriunde!

vor încinge asfaltul în Aggresive


Oricând!Consola portabilă de
Mine, cauciucurile vor scârţâi în
jocuri Game BoyAdvance aduce
Driven şi Crazy Taxiîn timp ce
experienţa jocului în mâinile tale
6S33Q33 00ÎE3?3633î6!El) viteza te va îmbăta în Waverace
oriunde te-ai afla. Aventuri
Biuestorm sau în MXSuperfly.
terifiante,acţiune incendiară,
Apucă controller-ul.înscrie un coş
lupte fantastice sau curse de
în NBA Courtside 2002, salvează-l

maşini sunt disponibile pentru


pe căpitanul Olimar din Pikmin

a satisface cele mai rafinate


si nu abandona până când nu
gusturi ale unui jucător pasionat.
vei fi peste tot pe locul 1.
SKININ^OIA
'.. maia .
Mărio sau Luigi, Scorpion King
Cursa jocurilor începe acum!
i r ( i t T [ n r > i N u i u i

C-'ti ]> " J _7Jll P' -


! r

Unic distribuitor
sau Crash Bandicoot, vampiri
-Str.Puskin18Bucurestil;
Tel/Fax: +40(2) 1 -2315097,

extratereştri, maşini de curse E-moil: contact@skln.ro,


www.skin.ro

sau hovercraft-uri din viitor?

Alegerea este dificilă când

fiecare decizie pe care o iei iţi va

umple timpul până la ultima


A L T E c
« L A N S I N G ,
Sunet/ de/ calîiate/ încă/ din/ 1941

^Pentui/ tine', muzica/ nw este/ doav (LhieJitls.meA'iV, e&te> o pasiiu%e/. ^acA,wJLe/ nw sunt/ wn
simplu/ naSAcj/cio aA&e&Le/. ^ilm^te/nw simt/do^ iMiaainV

^entui/tine/, •s4iteo ^Lansincf/ cantlmicv să- ttniine/ a/Uw cit/


c
teih^Âo^O'ŞbsăUboţene/
acele/ momente' p/vetiaase/ câitd uuma- este/ atinsă şl spi/iHtd' tnamsţoM'nat/.

SiuveUvt, asa/ cam/ wveÂ/ twsă/îh OAA/ZÂ/1