Sunteți pe pagina 1din 5

CELULA – unitatea structurală, funcțională și genetică a organismelor vii

CELULA PROCARIOTĂ

- Aparține regnului Monera: bacterii (eubacterii, arheobacterii) și alge albastre-verzi (cianobacterii)


- Procariotele sunt organisme unicelulare, fără nucleu bine individualizat
- Procariotele se înmulțesc prin diviziune directă, ce se desfășoară foarte rapid, formându-se două
celule identice, fenomen numit sciziparitate, sau prin spori

I. PERETELE CELULAR
- Rigid, de natură lipoproteică
- Conține mureină
- Este acoperit de o teacă gelatinoasă polizaharidică ce formează glicocalixul

II. MEMBRANA CELULARĂ/ PLASMALEMA


- Este de natură lipoproteică
- Prezintă permeabilitate selectivă
- Datorită rigidității peretelui celular, membrana celulară nu-și poate mări suprafața, suferind plieri/
învaginări sub forma unui mezozom, cu rol în respirația celulară

III. CITOPLASMA
- Gel fluid: conține apă cu rol de solvent și mediu de dispersie
- Este vâscoasă, fără curenți citoplasmatici
- Nu prezintă citoschelet
- Conține ribozomi, cu rol în sinteza proteinelor
- La algele albastre-verzi, există vezicule aplatizate delimitate de o membrană tilacoidală, pe care
găsim pigmenți (clorofila a+b, ficocianină, ficoeritrină)

IV. NUCLEOIDUL
- Difuz, neindividualizat, răspândit în citoplasmă
- Este reprezentat de o macromoleculă de ADN circular ce formează cromozomul bacterian

V. COMPONENTE ACCESORII
- Capsulă – rol în rezistența bacteriilor la fagocitoză
- Flagelii, cilii – rol în locomoție
- Pilii – rol în transferul de material genetic între bacterii și fixarea bacteriei patogene în celula-gazdă
- Plasmidul – ADN circular care poate avea rol în rezistența celulei bacteriene (plasmidul R) sau în
determinismul sexual la bacterii, factor de fertilitate (plasmidul F)
CELULA EUCARIOTĂ

- Organisme unicelulare/pluricelulare
- Aparțin regnurilor Protista, Fungi, Plante, Animale
- Prezintă nucleu bine-individualizat

I. ÎNVELIȘURI CELULARE

A. PERETELE CELULAR
- Înveliș extern prezent la celulele vegetale (plante, alge, fungi)
- Rol: delimitează la periferie citoplasma, asigură rezistență plantelor la factorii de mediu, permite
schimburile dintre celule
- Alcătuire: polizaharide (celuloză – plante, chitină - fungi), hemiceluloză, substanțe pectice, lipide,
oxizi, săruri minerale, lignină

B. MEMBRANA NUCLEARĂ/ PLASMALEMA


- Este de natură lipoproteică, fiind formată dintr-un strat dublu de fosfolipide în care sunt înglobate
proteine mebranare globulare
- Lipidele și proteinele se pot deplasa, conferind membranei un aspect de „mozaic fluid” și permițându-
i să sufere ample deformări
- Prezintă permeabilitate selectivă
- Este polarizată electric

II. CITOPLASMA
- Reprezintă masa celulei, dispusă între plasmalemă și nucleu
- Reprezintă mediul în care se desfășoară principalele procese metabolice

A. CITOPLASMA NESTRUCTURATĂ/ FUNDAMENTALĂ/ HIALOPLASMA


- Mediul intern al celulei în care se desfășoară principalele procese metabolice; prezintă curenți
citoplasmatici care pun în mișcare organitele celulare

a. CITOSOLUL – fluid în care au loc reacții intracelulare


- Se poate găsi sub două stări: stare fluidă/ de sol (prezintă curenți citoplasmatici, caracteristică
celulelor cu activitate intensă), stare semisolidă/ vâscoasă/ de gel (caracteristică celulelor cu activitate
lentă)
b. CITOSCHELETUL – o rețea complexă de fibre proteice (microfilamente, microtubule, fibre
intermediare), ce asigură forma celulei și ancorarea organitelor

B. CITOPLASMA STRUCTURATĂ – compartimente celulare specializate structural, biochimic și


funcțional, caracteristice eucariotelor
a. ORGANITE CELULARE
1. ORGANITE CELULARE COMUNE
 Reticulul endoplasmatic
- Sistem de canale, canalicule și cisterne răspândite în citoplasmă
- Face legătura între porii membranei nucleare și plasmalemă
- Formează sistemul circulator intracitoplasmatic
- Are membrană simplă
- REG (granular rugos): prezintă ribozomi, rol în sinteza proteinelor
- REN (neted): fără ribozomi atașați, rol în sinteza lipidelor și transportul intracitoplasmatic
 Ribozomii – Granulele lui Palade
- Formațiuni de dimensiuni foarte mici, sferice/ovoidale
- Liberi în hialoplasmă sau atașați de canaliculele REG
- Nu sunt delimitați de membrană
- Sunt alcătuiți din două subunități: una mare și una mică  ARN + proteine
- Rol: sinteza proteinelor

 Aparatul Golgi  Dictiozomii


- Localizat în apropierea nucleului
- Alcătuit din totalitatea dictiozomilor
- Dictiozomii – formați din cisterne aplatizate suprapuse/ pachete de saci turtiți suprapuși;
prezentând la extremități vezicule cu produși de secreție
- Rol: sinteza polizaharidelor, sinteza de membrane, elaborarea produșilor de secreție

 Lizozomii
- Formațiuni veziculare delimitate de o membrană simplă
- Conțin enzime digestive (hidrolitice)
- Se găsesc, în special, în leucocite
- „măturătorii celulei”
- Rol: digestia intracelulară (prin fagocitoză); protecție/imunitate (distrugerea corpurilor
străine și a structurilor îmbătrânite)

 Mitocondriile
- Constituenți citoplasmatici autodivizibili, de forme și dimensiuni variabile
- Întâlnite la toate mitocondriile aerobe
- Ansamblul tuturor mitocondriilor  condriomul celular
- „centralele energetice ale celulei” – la nivelul lor se eliberează mari cantități de energie, în
urma proceselor de oxidare
- Rol: respirația celulară (la nivelul lor se desfășoară etapele finale ale oxidării celulare),
ereditate extranucleară (datorită ADN-ului propriu, conține gene transmise la descendenți pe
linie maternă), produc și stochează energie
Alcătuire
 Membrană dublă, la periferie – internă (formează criste  enzime
oxidoreducătoare), externă (netedă)
 Matrix mitocondrial, în interior – substanță amorfă – mixtură de soluții de
substanțe organice și anorganice (ADN, ARN, enzime, proteine)

 Centrozomul
- Organit întâlnit îndeosebi la animale, în apropierea nucleului
- Alcătuit din două formațiuni cilindrice – centrioli (9 fibrile strâns asociate, fiecare fibrilă – 3
microtubuli), dispuși perpendicular (unul pe celălalt), înglobați într-o masă plasmatică densă
– centrosferă
- Lipsește din celula nervoasă
- Rol: diviziunea celulară (formează filamentele fusului de diviziune)

 Vacuolele
- Formațiuni veziculare delimitate de o membrană simplă – tonoplast
- Conțin suc vacuolar – substanțe de rezervă (ioni, produși de metabolism)
- Variate ca număr, formă, dimensiuni
- În celula vegetală adultă sunt mari și au caracter permanent
- În celula animală sunt rare și au caracter temporar
- Rol: depozitarea apei, substanțelor de rezervă, produșilor de metabolism, ionilor
 Plastidele
- Constituenți citoplasmatici autodivizibili
- Caracterisitici algelor și plantelor
o Nefotosintetizatoare
 Leucoplaste
- Incolore, nu conțin pigmenți asimilatori
- Rol: depozitarea substanțelor de rezervă – amidon (amiloplaste), uleiuri
vegetale (oleoplaste), proteine (proteoplaste)
- În rădăcini, semințe și tulpini tuberizate
 Cromoplaste
- Colorate, conțin pigmenți galbeni, portocalii, roșii (xantofilă, carotină)
- În petalele florilor; culoarea fructelor
o Fotosintetizatoare
 Feoplaste (pigmenți bruni – alge brune)
 Rodoplaste (pigmenți roșii – alge roșii)
 Cloroplastele
- Cele mai importante plastide, rol în fotosinteză
- Conțin pigmenți asimilatori: clorofilieni de tip a și b, pigmenți galbeni
(xantofila) și portocalii (carotenoizi)

Alcătuire
 Înveliș – membrană dublă, la periferie
 Stroma – substanța fundamentală a plastidei (ADN, ARN, ribozomi,
enzime, proteine), rol în faza de întuneric a fotosintezei
 Sistemul tilacoidal – tilacoide (vezicule aplatizate) așezate unele peste
altele în teancuri  Grane (rol în faze de lumină a fotosintezei)

2. ORGANITE CELULARE SPECIFICE


 Microfibrilele
- Specifice fibrelor musculare, constituind aparatul contractil
- Alcătuite din proteine contractile reprezentate de microfilamente de actină și miozină
- Au aspect striat datorită alternanței dintre discurile clare și cele întunecate
 Neurofibrilele
- Se găsesc în celulele nervoase
- Formează o rețea de filamente răspândite în neuroplasmă
- Rol: susținere, transport de substanțe
 Corpusculii Nissl
- Specifici neuronilor
- Reprezentați de mase dense de REG
- Rol în sinteza proteinelor neuronale
 Cilii și flagelii
- Organite specifice întâlnite la celulele mobila atât la eucariote, cât și la procariote
- Sunt organe de locomoție, de deplasare a celulei

b. INCLUZIUNI ERGASTICE
- Constituenți nevii ai celulei reprezentați de produși rezultați din activitatea metabolică și
aflați temporar/ permanent în celulă
- Se pot găsi în citoplasmă, perete celular, vacuole
- Sunt reprezentați de picături de lipide, grăuncioare de amidon, cristale, etc.
III. NUCLEUL
- Componentul celular fundamental cu rol în coordonarea vieții celulei
- Conține materialul genetic, informația ereditară
- Cel mai mare corpuscul din celulă, are forme și dimensiuni variate
- Este dispus central la majoritatea celulelor
- După numărul nucleelor, celule pot fi:
- Uninucleate – majoritatea celulelor
- Binucleate – celulele hepatice
- Polinucleate – fibrele musculare
- Anucleate – hematiile

A. MEMBRANA NUCLEARĂ
- Membrană dublă – două citomembrane
- Prezintă numeroși pori aflați în legătură cu REG, prin care se desfășoară schimburile de
substanțe dintre nucleoplasmă și citoplasmă
- Membrana exterioară prezintă ribozomi și se continuă cu membrana REG
- Rol în transportul substanțelor, de protecție

B. NUCLEOPLASMA/ CARIOPLASMA
- Substanța fundamentală a nucleului, formată dintr-o parte lichidă numită cariolimfă, în care
se găsesc fibre de cromatină și mai mulți nucleoli
a. Fibrele de cromatină
- Sunt reprezentate de filamente subțiri ce conțin ADN, ARN, proteine și ioni minerali, care se
vor individualiza, în timpul diviziunii celulare, în cromozomi
- Ansamblul fibrelor de cromatină din nucleu – cromonemata
b. Nucleolii
- Nu sunt delimitați de membrană
- Sunt formați de ADN, ARN, proteine, ribozomi
- Rol în biogeneza ribozomilor

 Peretele celular, plastidele, vacuolele  specifice celulei vegetale


 Lizozomii  specifici celulei animale
 Organite celulare autodivizibile ce conțin ADN: nucleul, mitocondria, cloroplastul
 Organite celulare cu membrană simplă: reticulul endoplasmatic, aparatul Golgi, lizozomii
 Organite celulare cu membrană dublă: nucleul, mitocondria, cloroplastul
 Organite celulare care nu au membrană: ribozomii, centrozomii