Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Profesională „Areta Teodorescu”

Griviţa - Ialomiţa
Profesor DUDAŞ NICOLETA
Clasa a X-a 1 oră/săptămână
Anul şcolar 2018 – 2019

AVIZAT,
Director
Prof. Hoinaru Marilena Gabriela

AVIZAT,
Sef de Comisie
Prof. Dudas Nicoleta

CHIMIE CLASA a X-a


PROFESIONALĂ 3 ANI

conform programei aprobata prin Ordinul M.E.C.T. nr. 5099/09.09.2009

COMPETENŢE GENERALE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,
demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
4. Comunicarea înţelegerii competenţelor în rezolvarea de probleme, în
formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea
rezultatelor.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii proceselor chimice asupra
propriei persoane şi asupra mediului.

Planificare anuală
- predare – învăţare 23 ore
- evaluare 6 ore
- recapitulare şi consolidare 1 ore
- nr. total de ore 30 ore

1
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Competenţe specifice
1.1 Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de
apartenenţă
1.2 Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.


Competenţe specifice
2.1 Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi,
relaţii.
2.2 Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,


demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
Competenţe specifice
3.1 Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o
situaţie.
3.2 Formarea unor reguli, definiţii, generalizări care să fie utilizate în studiul
claselor de compuşi.
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai
multor factori diferiţi/concepte relaţionate.

4. Comunicarea înţelegerii competenţelor în rezolvarea de probleme, în


formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea
rezultatelor.
Competenţe specifice
4.1 Procesarea informaţiei scrise, a datelor, conceptelor pentru utilizarea lor în
activităţile de tip proiect.
4.2 Utilizarea în mod sistematic, a tehnologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii proceselor chimice asupra


propriei persoane şi asupra mediului.
Competenţe specifice
5.1 Analizarea consecinţelor, dezechilibrelor generate de procesele chimice
poluante şi folosirea necorespunzătoare a proceselor chimice.
5.2 Justificarea importanţei compuşilor organici.

2
SEMESTRUL I - 18 ORE
Clasa a X-a
Competenţe Săptămâna
Nr. Titlul unităţii Nr. ore
specifice Conţinuturi Obs.
crt. de învăţare alocate X
vizate
1 Introducere în 1.1 Norme de protecţie a muncii ]n laboratorul
1 10-14.09.2018
studiul 1.2 de chimie
chimiei 3.3 Obiectul chimiei organice. Elemente
1 17-21.09.2018
organice 4.2 organogene
(5 ore) Legături chimice. Tipuri de catene de atomi
1 24 – 28.09.2018
de carbon. Tipuri de atomi de carbon.
Formule moleculare şi de structură plane. 1 1-05.10.2018
Evaluare 1 8-12.10.2018
2 Alcani Serie omoloagă, denumire formule de 1
15-19.10.2018
(3 ore) 1.1 structură. Izomerie de catenă
1.2 Proprietăţi fizice. Proprietăţile chimice.
2.2 Clorurarea metanului, izomerizarea 1
22-26.10.2018
3.1; 3.2 butanului, cracarea şi dehidrogenarea
4.1; 4.2 5.1 propanului şi a butanului, arderea.
Evaluare 1 29.10-2.11.2018
3 Alchene Serie omoloagă, denumire formule de
1
(3ore) 1.1 structură. Izomerie de catenă şi de poziţie, 05-9.11.2018
1.2 proprietăţi fizice.
2.2 Proprietăţile chimice: adiţia H2, Cl2, HCl,
3.1; 3.2 H2O la etenă şi propenă, polimerizarea 1 12-16.11.2018
4.1; 4.2 5.1 propenei, arderea.
Evaluare 1 19-23.11.2018
4 Alchine Serie omoloagă, denumire formule de
1.1 1.2 1
(3 ore) structură. Izomerie de catenă şi de poziţie, 26 - 29.11.2018
2.2 3.1
proprietăţi fizice. 30.11.2018
3.2
Proprietăţile chimice: adiţia H2, Cl2, HCl, - zi libera
4.1 1 3-7.12.2018
H2O la acetilenă, arderea.
4.2;5.1
Evaluare 1 10-14.12.2018
6 Arene Structura benzenului. Clasificarea
(3 ore) hidrocarburilor aromatice. Benzen, toluen, 1 17-21.12.2018
naftalina.
1.1; 1.2; 2.2
Proprietati fizice si chimice.
3.1; 3.3 1 14-18.01.2019
Importanta practica.
Evaluare
1
21-25.01.2019
7 Recapitulare Alcani, alchene, alchine, arene 1 28.01-1.02.2019
(1 ora)

3
Semestrul al II-lea - 12 ORE
8 Combustibili, 3.3 Petrolul – sursa de materie organica 1
11-15.02.2019
petrolul. 4.1;4.2 Chimizarea petrolului - cracarea.
(2 ore) 5.1 Combustibili: metanul, fractiuni petroliere,
5.2 1 18-22.02.2019
carbuni
9 Alcoolii Metanol – formulă de structură, denumire
1.1 1 25.02-1.03.2019
(3 ore) proprietăţi fizice.
1.2
Etanol - formulă de structură, denumire
2.1
proprietăţi fizice. Fermentaţia acetică şi 1 4-8.03.2019
2.2
arderea.
3.2
Glicerolul - formulă de structură, denumire 1
4.2 11-15.03.2019
proprietăţi fizice.
10 Acizi Denumire. Structura acizilor. Proprietăţile
1.1; 1.2 1 18-22.03.2019
carboxilici. fizice.
2.1; 2.2
(3 ore) Acidul acetic - reacţii cu metalele reactive,
3.1; 3.2 1 25-29.03.2019
oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonaţi.
4.2; 5.2
Evaluare 1 1-5.04.2019
11 Compuşi Grăsimi – stare naturală, proprietăţi fizice, 15-19.03.2019
1 8-12.04.2019
organici cu importanţă Săptămâna „Să
funcţiuni Proteine – stare naturală, proprietăţi fizice, şti mai multe,
2.1; 3.3
biologice importanţă să fii mai bun”
4.1; 4.2
(2 ore) Glucide – stare naturală, proprietăţi fizice, 1 6-10.05.2019
5.1; 5.2
importanţă
Vitamine – clasificare în funcţie de
solubilitate, rol fiziologic, avitaminaze.
12 Compusi Săpunuri şi detergenţi
organici cu Cauciucul natural si sintetic – proprietăţi 13-17.05.2019
1
importanta fizice, importanţă.
practica Mase plastice - proprietăţi fizice,
( 2 ore ) importanţă.
Fibre naturale, artificiale şi sintetice –
2.1; 3.3 materie primă comparaţii, higroscopicitate,
4.1; 4.2 utilizări.
5.1; 5.2 Coloranţi naturali şi sintetici – coloranţi
20-24.05.2019
pentru fibre şi coloranţi alimentari.
2 27-31.05.2019
Vopsele. Arome, esenţe, parfumuri –
utilizări.
Medicamente: sulfamide, antibiotice,
aspirina – acţiune asupra organismului.
Drogurile - acţiune asupra organismului.
Practica comasata 9 saptamani 3.06 -3.08.2019