Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”, Suceava

PROIECT DIDACTIC

Data: 13.11.2012
Clasa: a XII-a B
Propunător: Prof. Magdalena Iacoban
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea: Perioada interbelică. Poezia
Subiectul: Joc secund, de Ion Barbu
Tipul lecţiei: Lecţie de predare
Scopul lecţiei: Comprehensiunea şi interpretarea poeziei Joc secund, de Ion Barbu

Competenţe specifice

1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textului liric studiat, în vederea înţelegerii şi


interpretării personalizate;
2. Compararea, pe baza unui criteriu clar formulat, a unor viziuni despre artă reflectate în textele
studiate;
3. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta.

Obiective operaţionale :
Elevii vor fi capabili:
1. să prezinte câteva date despre viaţa şi opera lui Ion Barbu;
2. să ilustreze conceptul de artă poetică, prin referire la textul studiat;
3. să interpreteze semnificaţia titlului în relaţie cu viziunea despre artă reflectată în textul poetic;
4. să motiveze prezenţa lirismului subiectiv în poezie, exemplificând mărcile de realizare a
acestuia;
5. să precizeze modul de structurare a textului poetic;
6. să identifice tema şi motivele poetice;
7. să comenteze mesajul textului, evidenţiind elementele de compoziţie;
8. să identifice două-trei caracteristici ale textului pentru a motiva încadrarea acestuia în
modernism.

Forme de organizare: frontală şi individuală;

Metode didactice: lectura, conversaţia euristică, exerciţiul, analiza literară, explicaţia;

Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de evaluare, volume de Ion Barbu, prezentare PowerPoint;

Bibliografie:
1. Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două războaie mondiale,II; Editura
Minerva, Bucureşti, 1974;
2. Manolescu, Nicolae, Metamorfozele poeziei, Editura Aula, Braşov, 2001;
3. Barbu, Ion, Poezii, Proză, Publicistică, Ed. Minerva, Bucureşti, 1987.
SECVENŢELE STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI CONŢINUTURI EVALUARE
VIZATE FORME DE RESURSE Itemi
ORGANIZARE PROCEDURALE
Moment Organizarea clasei;
organizatoric

EVOCAREA Verificarea temei;


Reactualizarea cunoştinţelor Activitate frontală Conversaţia Prezentaţi succint câteva aspecte
despre biografia lui Ion Barbu şi euristică legate de viaţa şi opera lui Ion
despre creaţia sa; Barbu.

Se anunţă titlul textului ce


urmează a fi studiat şi se notează Activitate frontală
pe tablă.

Se enunţă obiectivele lecţiei.

Se face lectura textului. Lectura

Elevii sunt anunţaţi că vor analiza


şi vor comenta mesajul poeziei Fişă de lucru
REALIZAREA Joc secund de Ion Barbu, urmărind Activitate frontală
SENSULUI etapele precizate în fişele de lucru
primite (anexa).

Demersul debutează cu discuţii ce Precizaţi contextul apariţiei poeziei


au în vedere încadrarea textului în Conversaţia Joc secund.
universul liric al creaţiei lui Ion Activitate frontală euristică
Barbu, poezia fiind aşezată în
fruntea volumului Joc secund.
Se face încadrarea textului în seria
artelor poetice moderne ale
literaturii române interbelice. Definiţi conceptul de artă poetică.

Se prezintă caracteristicile pe baza


cărora opera analizată este
considerată o artă poetică.

Elevii compară concepţia despre Prezentaţi conceptul de artă poetică,


artă-creaţie poetică, aşa cum apare Conversaţia aşa cum apare el în viziunea lui
în viziunea lui Tudor Arghezi şi a euristică Tudor Arghezi şi a lui Lucian Blaga.
lui Lucian Blaga.

Se prezintă viziunea lui Ion Barbu Prezentaţi viziunea despre artă, aşa
despre artă. Activitate cum apare ea în textul poetic.
individuală
Prin conversaţie se stabileşte Identificaţi două – trei caracteristici
apartenenţa poeziei la direcţia ale textului, pentru a motiva
modernistă. încadrarea acestuia în modernism.

Identificaţi mărcile
Se identifică tipul de lirism Activitate lexico – gramaticale prin care se
existent în text, elevii individuală realizează lirismul subiectiv în
exemplificând mărcile Exerciţiul poezie.
subiectivităţii.

Se precizează tema poeziei. Identificaţi tema poeziei şi motivele


Elevii identifică motivele poetice literare.
ale textului .

Se discută elementele de
compoziţie a textului: semnificaţia
titlului, structura textului, Analiza literară
afirmaţia –teză etc., cu ajutorul Prezentare Prezentaţi elementele de structură şi
unui material realizat în PowerPoint de compoziţie ale textului poetic.
PowerPoint.
Verificarea modului de Sintetizaţi în 4 – 6 rânduri concepţia
comprehensiune a textului analizat Activitate Fişă de evaluare despre poezie a lui Ion Barbu, aşa
REFLECŢIA se face la finalul orei prin evaluare individuală cum reiese ea din textul Joc secund.
scrisă (anexa).
Scrieţi un eseu structurat în care să
argumentaţi că Joc secund, de Ion
Barbu aparţine direcţiei moderniste,
Se dă tema pentru acasă. pornind de la ideile exprimate în
următoarea afirmaţie critică :’’ Dacă
poezia modernistă poate fi definită,
la început, ca o creare a lumii şi, în
acelaşi timp, ca o creare lirică a
limbajului, ea devine, cu timpul,
numai o aventură pură a limbajului’’
(Nicolae Manolescu, Metamorfozele
poeziei ).
FIŞĂ DE STRUCTURARE A CONŢINUTURILOR

1. Contextul apariţiei;
2. Încadrarea textului poetic într-o specie literară;
3. Încadrarea operei într-un curent literar / ideologie literară;
4. Viziunea despre artă/ creaţie poetică;
5. Tipul de lirism;
6. Tema poeziei;
7. Motive poetice;
8. Structura şi compoziţia textului poetic (semnificaţia titlului, relaţii de simetrie şi de opoziţie);
9. Limbaj şi expresivitate în textul poetic - analiză pe niveluri (fonetic, lexico – semantic,
morfosintactic şi stilistic);
10. Concluzii.

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Scrieţi un enunţ în care să vă exprimaţi impresia pe care v-a produs-o prima lectură a poeziei
Joc secund, de Ion Barbu.

2. Sintetizaţi în 4-6 rânduri concepţia despre poezie a lui Ion Barbu, aşa cum reiese ea din textul
Joc secund.

S-ar putea să vă placă și